MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014)"

Transkrypt

1 MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 214r. (tj. za okres ) Poznań, r.

2 Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu... 3 III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 5 V. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 5 VI. Wybrane jednostkowe dane finansowe VII. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.15 VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie..15 IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych 16 X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.16 2

3 I. Podstawowe informacje o Spółce. Nazwa: Molmedica Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Poznań, ul. Kwiatowa 3/16 REGON: NIP: KRS: Telefon: Fax: Strona internetowa: Zarząd: Kazimierz Frątczak - Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Andrzej Kloc Przewodniczący Rady Nadzorczej, Błażej Wasielewski - Sekretarz Rady Nadzorczej Dariusz Gudek - Członek Rady Nadzorczej Marek Sawicki - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Pietryk - Członek Rady Nadzorczej II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 listopada 214 r. struktura akcjonariatu Molmedica S.A. przedstawia się następująco: Imię i nazwisko /nazwa Procent udziału w Liczba Procent udziału w ogólnej liczbie posiadanych ogólnej liczbie wyemitowanych akcji głosów na WZA akcji Violetta Zalewska ,8% 31,8% BENTEN Sp. z o.o. INVEST SKA 2 26,83% 26,83% Zastal S.A ,85% 19,85% PTI S.A ,12% 6,12% Pozostali ,12% 16,12% Suma , % 1, % 3

4 III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Na dzień 3 września 214 jednostki wchodzące w skład Grupy owej Molmedica podlegające konsolidacji to: Nazwa Spółki Zależnej Mostostal Wrocław Quantum Mostostal Wrocław Quantum Mostostal Wrocław Quantum Ruda Mostostal Wrocław Quantum Ruda Mostostal Wrocław Quantum Turek Mostostal Wrocław Quantum Turek Forma prawna Siedziba Przedmiot działalności Sp. z o.o. Sp. z o.o. Spółka komandytowa Sp. z o. o Sp. z o.o. Spółka komandytowoakcyjna Sp. z o. o Sp. z o.o. Spółka komandytowa Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, - roboty budowlane specjalistyczne, - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, - pozostała finansowa działalność usługowa, - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, - działalność firm centralnych (head Office), doradztwo związane z zarządzaniem, - działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne, -reklama, badanie rynku i opinii publicznej, - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, - wynajem i dzierżawa, - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. 4 Udział Emitenta w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Mostostal Wrocław Sp. z o. o Poznań Działalność w takim samym zakresie jak 9% 9 % 55% 9% 56% 9% 56%

5 Quantum Ruda Park podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Sp. z o.o. Spółka Działalność w takim samym zakresie jak Mostostal Wrocław komandytowoakcyjna Sp. z o.o. Poznań podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Quantum Ruda Park 56% Mostostal Wrocław M&K Inwestycje Sp. z o. o Poznań Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum 1% Suchy Las Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak Mostostal Wrocław Sp. z o. o Poznań podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum M&K Inwestycje Sp. z o.o. 55% Promishold Sp. z o. o Poznań Działalność finansowa 1% Promishold Sp. z o.o. 2 Spółka komandytowoakcyjna Poznań Działalność finansowa 1% IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Raport kwartalny spółki Molmedica S.A. za III kwartał 214 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 214 r. do 3 września 214 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 213 r. do 3 września 213 r. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 213 roku. V. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy owej Molmedica za III kwartał 214 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 213 roku. 5

6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW WYSZCZEGÓLNIENIE III kwartał 214 III kwartał 213 okres od okres od / okres od / okres od do do do do [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] A. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA B. KOSZTY ZARZĄDU C. ZYSK (STRATA BRUTTO ) ZE SPRZEDAŻY (A-B) D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ G. PRZYCHODY FINANSOWE H. KOSZTY FINANSOWE I. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM L. PODATEK DOCHODOWY M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ N. ZYSK (STRATA) NETTO N. ZYSK (STRATA) NETTO przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej N. ZYSK (STRATA) NETTO przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na dzień Aktywa [w tys. zł] [w tys. zł] A. AKTYWA TRWAŁE I. Rzeczowe aktywa trwałe II. Nieruchomości inwestycyjne III. Należności długoterminowe IV. Długoterminowe aktywa finansowe V. Aktywa z tyt. podatku odroczonego B. AKTYWA OBROTOWE I. Należności z działalności operacyjnej II. Należności z tyt. leasingu finansowego III. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy IV. Inne aktywa finansowe

7 środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa Aktywa przeznaczone do sprzedaży AKTYWA OGÓŁEM SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ PASYWA Stan na dzień Pasywa [w tys. zł] [w tys. zł] A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Wyemitowany kapitał akcyjny Nadwyżka ze sprzedaży akcji Udziały (akcje) własne (fundusz) zapasowy (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zyski zatrzymane /straty niepokryte Zysk (strata) netto Udziały niekontrolujące własny razem B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem Zobowiązania z działalności operacyjnej Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy krótkoterminowe Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe razem PASYWA OGÓŁEM

8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu własny Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) (w tys. zł) (w tys. zł) [w tys. zł] Stan na Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu wynik netto dla jednostek niesprawujących kontroli Wynik okresu poprzedniego Wynik netto za okres bieżący Stan na

9 KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu własny Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym Razem (w tys. (w tys. [w tys. [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) zł) zł) zł] Stan na Podział wyniku Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu Przeniesienie na udziały niekontrolujące Wynik okresu poprzedniego Wynik netto za okres bieżący Stan na KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu własny Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym Razem (w tys. (w tys. [w tys. [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) zł) zł) zł] Odwrócenie odpisu aktualizującego 9

10 Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy zysk/strata na dzień objęcia kontroli Przeznaczone na kapitał niekontrolowany wynik netto roku poprzedniego Wynik netto za okres bieżący Stan na KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji 1 Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu własny Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym [w tys. (w tys. (w tys. [w tys. [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) zł] zł) zł) zł] Stan na Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Przeniesienie na udziały niekontrolujące Razem Wynik okresu poprzedniego Wynik netto za okres bieżący Stan na

11 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wyszczególnienie okres okres III kwartał III kwartał A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] I. Zysk (strata) brutto zysk mniejszości II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki Odsetki naliczone Wynik na działalności inwestycyjnej (Zwiększenie)/zmniejszenie salda innych aktywów finansowych (Zwiększeni)e/zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej (Zwiększeni)e/zmniejszenie pozostałych aktywów Zwiększenie/(zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw Zwiększenie/(zmniejszenie)pozostałych zobowiązań Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych

12 II. Wydatki na zakup krótkoterminowych aktywów finansowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM - o ograniczonej możliwości dysponowania

13 VI. Wybrane dane finansowe jednostkowe Molmedica S.A. za III kwartał roku 214 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 213. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW WYSZCZEGÓLNIENIE okres od do okres od do III kwartał 214 / okres od do III kwartał 214 / okres od do [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] A. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA I. Przychody netto ze sprzedaży produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki B. KOSZTY ZARZĄDU II. Koszty sprzedaży C. ZYSK (STRATA BRUTTO ) ZE SPRZEDAŻY (A-B) D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ G. PRZYCHODY FINANSOWE H. KOSZTY FINANSOWE I. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM L. PODATEK DOCHODOWY N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ N. ZYSK (STRATA) NETTO JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na dzień Aktywa [w tys. zł] [w tys. zł] A. AKTYWA TRWAŁE I. Rzeczowe aktywa trwałe II. Nieruchomości inwestycyjne III. Należności długoterminowe IV. Długoterminowe aktywa finansowe V. Aktywa z tyt. podatku odroczonego B. AKTYWA OBROTOWE I. Należności z działalności operacyjnej II. Należności z tyt. leasingu finansowego III. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy IV. Inne aktywa finansowe środki pieniężne i ich ekwiwalenty

14 Pozostałe aktywa AKTYWA OGÓŁEM JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - PASYWA Stan na dzień Pasywa [w tys. zł] [w tys. zł] A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY Wyemitowany kapitał akcyjny Nadwyżka ze sprzedaży akcji Udziały (akcje) własne (fundusz) zapasowy (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy długoterminowe Zobowiązania z działalności operacyjnej Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy krótkoterminowe Pozostałe zobowiązania PASYWA OGÓŁEM

15 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] Stan na Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu Wynik okresu poprzedniego Wynik netto za okres bieżący Stan na KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] Stan na Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy 15

16 Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu Wynik okresu poprzedniego Wynik netto za okres bieżący Stan na KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu Wynik okresu poprzedniego Wynik netto za okres bieżący Stan na KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy 16 z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] Stan na Odwrócenie odpisu aktualizującego

17 Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu Wynik okresu poprzedniego Wynik netto za okres bieżący Stan na JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wyszczególnienie A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ okres Okres III kwartał III kwartał [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki Odsetki naliczone Wynik na działalności inwestycyjnej (Zwiększenie)/zmniejszenie salda innych aktywów finansowych (Zwiększeni)e/zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej (Zwiększeni)e/zmniejszenie pozostałych aktywów

18 Zwiększenie/(zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw Zwiększenie/(zmniejszenie)pozostałych zobowiązań Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych II. Wydatki na zakup krótkoterminowych aktywów finansowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM - o ograniczonej możliwości dysponowania

19 VII. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. W III kwartale 214 roku Grupa owa Molmedica zanotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 497 tys. zł, na które składały się przychody z wynajmu powierzchni handlowych i pozostałych powierzchni osiągnięte przez spółkę dominującą oraz park handlowy w Łomiankach i Rudzie Śląskiej. Ostatecznie wynik na działalności operacyjnej Grupy owej wyniósł w III kwartale 214 roku -596 tys. zł. Decydujący wpływ na osiągnięty rezultat miał mniejszy niż zakładano czynsz od najemców (obniżka z uwagi na niepełną komercjalizację) oraz poniesione koszty dostosowania lokali do potrzeb najemców. Zwiększenie stopnia wynajmu powierzchni handlowej będzie miało w przyszłości istotny wpływ na wynik operacyjny spółek celowych, a w konsekwencji na rezultaty finansowe osiągane przez Grupę Molmedica. W omawianym okresie sprawozdawczym największy wpływ na wynik netto Grupy owej miała działalność finansowa, w tym aktualizacja instrumentów finansowych oraz koszty odsetek. Wynik netto Grupy w III kwartale 214 roku wyniósł tys. zł VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W III kwartale 214 roku kontynuowane były prace związane z komercjalizacją obiektów handlowych w Łomiankach i Rudzie Śląskiej. Jednocześnie nadal prowadzone były rozmowy z obligatariuszami spółki celowej Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. SKA (projekt w Rudzie Śląskiej), których celem było zawarcie porozumienia w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu emisji obligacji. Opóźnienia w realizacji tego projektu, w tym w wykupie wyemitowanych na ten cel obligacji, w dużej części są niezależne od spółki celowej. Z uwagi na brak zawarcia ugody oraz przepisy prawa spółka celowa w dniu 4 lipca 214 roku zmuszona była złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Spółka zależna deklaruje chęć dalszej współpracy z obligatariuszami w zakresie restrukturyzacji swojego zadłużenia. Ewentualny brak porozumienia z wierzycielami może mieć negatywny wpływ na realizację projektu, w tym na jego sprzedaż przy zakładanych parametrach finansowych. IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych. Spółka nie publikowała prognoz wyniku finansowego na rok 214. X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa owa Molmedica na koniec III kwartału 214 roku nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. 19

20 2 Prezes Zarządu Kazimierz Frątczak

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 MIDVEN SA za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku Warszawa, dnia 14 listopada 2013 roku Spis treści SPIS TREŚCI 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 11 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.07.2013r do 30.09.2013r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3. KWARTALNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY II KWARTAŁ 2014

RAPORT OKRESOWY II KWARTAŁ 2014 RAPORT OKRESOWY II KWARTAŁ 2014 Poznan, 14.08.2014 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje o Spo łce... 1 Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe... 2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodo

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ROPCZYCE, 8 maja

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Katowice, dnia 14 lutego 2013 r. Skonsolidowany raport kwartalny,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. (II kwartał 2014 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. (II kwartał 2014 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.04.2014 r. do r. (II kwartał 2014 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Spis Treści 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE... 3 1.1 DANE REJESTROWE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny PC GUARD S.A.

Raport roczny PC GUARD S.A. Raport roczny za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań Sprawozdanie finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Katowice, 31 sierpień 2015 r.

Katowice, 31 sierpień 2015 r. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. oraz jednostkowy raport półroczny BUMECH S.A. obejmujący okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 sporządzony według Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r. 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A.

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 Warszawa, 8 maja 2015 roku SPIS TREŚCI WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za trzeci kwartał roku 2014.

Raport kwartalny za trzeci kwartał roku 2014. Raport kwartalny za trzeci kwartał roku 2014. Airway Medix S.A. Z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 8 bud. 3A, 01-793 Warszawa WWW.AIRWAYMEDIX.PL KRS: 0000477329 Warszawa, 14.11.2014 1 1. Podstawowe Informacje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku

Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku Warszawa, 1 października 2014 roku Firma Spółki: Astro Spółka Akcyjna Siedziba, adres: Warszawa, ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III GRUPY KAPITAŁOWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Korekta do raportu z dnia 14.08.2014. Raport za II kwartał 2014r. Grupy kapitałowej INDATA Software SA po korekcie

Korekta do raportu z dnia 14.08.2014. Raport za II kwartał 2014r. Grupy kapitałowej INDATA Software SA po korekcie Korekta do raportu z dnia 14.08.2014 Raport za II kwartał 2014r. Grupy kapitałowej INDATA Software SA po korekcie Spis treści I. Informacje ogólne II. III. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. II KWARTAŁ Wrocław, dn. 14 sierpnia 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3.

Bardziej szczegółowo

HM INWEST S.A. SPIS TREŚCI

HM INWEST S.A. SPIS TREŚCI RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce 1.1. Podstawowe dane 1.2. Przedmiot działalności 1.3. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa PCH VENTURE Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

M10 S.A. RAPORT za IV kwartał 2013 r. 1 październik 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

M10 S.A. RAPORT za IV kwartał 2013 r. 1 październik 2013 r. 31 grudnia 2013 r. M10 S.A. RAPORT za IV kwartał 2013 r. 1 październik 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Zduńska Wola, 14 luty 2014 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2014. str. 0

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2014. str. 0 RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 str. 0 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Podstawowe dane 1.2. Przedmiot działalności 1.3. Skład akcjonariatu 2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo