PROTOKÓŁ Nr XXXIII/13 sesji Rady Gminy TRZCIANNE odbytej w dniu 20 grudnia 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XXXIII/13 sesji Rady Gminy TRZCIANNE odbytej w dniu 20 grudnia 2013r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/13 sesji Rady Gminy TRZCIANNE odbytej w dniu 20 grudnia 2013r.

2 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/13 sesji Rady Gminy Trzcianne odbytej w dniu 20 grudnia 2013r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem Obrady sesji rozpoczęto o godz , a zakończono o godz Na stan 15 radnych na sesji było obecnych 15 radnych, co stanowi 100% zgodnie z załączoną do protokółu listą obecności. W sesji udział wzięli sołtysi zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności. W sesji udział wzięli: 1. Wójt Zdzisław Dąbrowski 2. Skarbnik Janina Purta-Wróbel 3. Kierownik Referatu Organizacyjnego Danuta Popławska 4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem Teresa Tarnacka 5. Radny Powiatu Monieckiego Wojciech Zalewski mieszkańcy Gminy Protokólant Joanna Fiedoruk-Szabłowska Porządek obrad Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a). uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok; b). zwolnień w podatku od nieruchomości; c). uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata ; d). uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na 2014 rok. 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie sesji. Przebieg obrad Ad:1 Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Roman Klepadło, który stwierdził prawomocność obrad. Ad:2 Przewodniczący Rady: przed sesją była konsultacja radnych na temat zwolnień w podatku od nieruchomości. Odczytał uchwałę obowiązującą w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Jest propozycja radnych, aby w tej uchwale zamieścić zapis dotyczący zwolnienia podatku od zbiorowego odprowadzania ścieków i aby podpunkt b nie brzmiał zwolnień w podatku od nieruchmości tylko zmian w uchwale w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Odczytał proponowany porządek obrad wraz ze zmianą tytułu projektu uchwały. Propozycję poddał pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 15 radnych, sprzeciwu nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że proponowany porządek obrad został przyjęty. Przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad.

3 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a). uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok; b). zmian w uchwale w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości; c). uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata ; d). uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na 2014 rok. 9. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie sesji. Ad:3 Protokół z poprzedniej sesji przyjęto w napisanym brzmieniu bez odczytywania jego treści. Głosowało 15 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, 1 radny głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu (nieobecni na poprzedniej sesji). Ad:4 Interpelacji i zapytań radnych nie było. Ad:5a Teresa Tarnacka: zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy uchwala corocznie taki program. Dyskusji nie było. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok przedstawił Przewodniczący Rady Roman Klepadło. Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, sprzeciwu nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada uchwałę podjęła. Uchwała Nr XXXIII/142/13 w załączeniu Teresa Tarnacka opuściła sesję b. Danuta Popławska: w chwili obecnej obowiązuje uchwała z 2002 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zmieniona uchwałą z 2003 roku, gdzie skreślono sformułowanie oraz przystanków PKS. Radni dyskutowali, aby nie zmieniać obowiązującej uchwały, tylko zmienić jej zapis w 1 ust. 3 dodając sformułowanie dotyczące zbiorowego odprowadzania ścieków. Jest propozycja, aby przyjąć uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Przedstawiła brzmienie projektu uchwały. Dyskusji nie było. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedstawił Przewodniczący Rady Roman Klepadło. Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, sprzeciwu nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada uchwałę podjęła. Uchwała Nr XXXIII/143/13 w załączeniu c. Skarbnik: Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana jest na lata roku, gdyż spłaty rat kredytów z lat przeniesione zostały na lata Są podpisane aneksy do tych kredytów. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wydała pozytywną opinię wskazując, że odważnie planuje się dochody ze sprzedaży majątku. Trzeba to uczynić, aby w przyszłym roku wyszły wskaźniki. Odczytała opinię RIO w Białymstoku w tej części. Wskaźnik zadłużenia wynosi 21%, ale Gmina nie ma dochodów i może zaciągnąć kredyt w wysokości jedynie 668 tys. zł. Lucyna Lasota: na posiedzeniu Komisji Budżetowej był omawiany projekt budżetu, WPF oraz

4 zmiany w podatku od nieruchomości. Opinia Komisji jest pozytywna, gdyż nie było żadnych zmian, są te same założenia. Stanisław Szydłowski: spłata kredytu w 2013 roku wynosiła , w następnym roku 468 tys. zł. Skarbnik założyła, że za sprzedaż gruntów w Szorcach wpłynie 175 tys. zł, za budynek szkoły w Nowej Wsi 370 tys. zł. Czy sprzedaż ta jest realna i czy wieś zgodzi się na to? Myśli, że jest to nieralne. Skarbnik: spłata rat kredytów w tym roku została zwiększona, gdyż były dwie inwestycje realizowane ze środków unijnych: Świetlice w Szorcach i Niewiarowie. Był planowany kredyt do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie. W tym roku nie były brane kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tylko w rachunku bieżącym ze względu na płynność finansową. W tym roku bieżących rat kredytów spłacono zł. 30 grudnia będzie sesja, aby uporządkować budżet, gdyż nie wiadomo, czy do końca roku Gmina otrzyma refundację za Świetlicę w Niewiarowie. Gmina nie zaciągała kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, więc trzeba wykazać w budżecie środki przeznaczone na spłaty rat kredytów. Pochodzą one ze: zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 400 tys. zł, 500 tys. zł za utracone dochody i 250 tys. zł za 2010 rok. Wójt: była dyskusja dotycząca Nowej Wsi, aby na działce wybudować nowy budynek. Z obecnym budynkiem trzeba będzie coś zrobić. Będzie to poprzedzone spotkaniami z mieszkańcami. W Szorcach zrobiono świetlicę i wieś obiecała, że działka zostanie sprzedana. Tak zrobiono w Niewiarowie i Chojnowie. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej była dyskusja, aby wszyscy mieszkańcy płacili podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych, albo wszystkich zwolnić. Przewodniczący Rady: ma nadzieję, że na Nową Wieś wykonany jest operat szacunkowy. Jeśli budynek ma być sprzedany, musi być ogłaszany przetarg. Kiedyś w uchwale rady gminy nie było zapisu, że o sprzedaży działki czy budynku decyduje rada sołecka wraz z ranymi danej miejscowości. W innych miejscowościach w świetlicach integrują się ludzie i chciałby, aby w Nowej Wsi też świetlica powstała. Budynek niszczeje i trzeba coś z nim zrobić. Jest kosmetyczna zmiana w 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata przedstawił Przewodniczący Rady Roman Klepadło. Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, sprzeciwu nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada uchwałę podjęła. Uchwała Nr XXXIII/144/13 w załączeniu d. Wójt: będzie to trudny rok są zapowiedzi, że zabiorą tzw. janosikowe, gdzie gminy bogate płacą dla biednych. Dla naszej Gminy to kwota ok. 2 mln. zł. Na następny rok Gmina ma zapewnione środki na drogę we wsi Stare Bajki, Nowa Wieś, Laskowiec-Kleszcze Co do ostatniej jest zastrzeżenie RDOŚ, że nie może być wykonana wcześniej niż we wrześniu. Chciałby zrobić przynajmniej dwie drogi na osiedlu w Trzciannem. Są też drogi powiatowe były rozmowy ze Starostwem o drodze we wsi Milewo, są rozmowy o Niewiarowie, i na odcinku Boguszewo Zucielec, Giełczyn. W Nowej Wsi odbędą się spotkania z mieszkańcami z propozycją wykonania dokumentacji na budowę nowego budynku dla wsi. W Kownatach k. Łomży jest ośrodek dla niepełnosprawnych, który prowadzi stowarzyszenie. p. Gutowska chciałaby takie stowarzyszenie poprowadzić w budynku szkoły w Nowej Wsi. Gmina ze swojej strony pomogłaby i przekazując budynek stowarzyszeniu. Wysunął propozycję sesji wspólnej razem z radą powiatu monieckiego. Są zaplanowane pieniądze w budżecie przyszłorocznym na wymianę płytek chodnikowych i chciałby, aby powiat zakupił płytki, ale ułożyć je we własnym zakresie. Gmina dalej chce wpółpracować ze świetlicami, które powstały. Sołtys wsi Chojnowo zaangażowała się projekt i za wynajem sali w Świetlicy w Chojnowie wpłynie kwota 7400 zł do budżetu Gminy. Sale w świetlicach można wynajmować np. na Sylwestra. Gmina planuje wspomóc Zajki chciałby, aby we wsi powstała jednostka OSP i zatrudniona osoba mogłaby opiekować się świetlicą. Wodociągowanie we wsiach Zajki i Boguszewo ma zakończyć się w 2014 roku, gdzie istnieje możliwość odzyskania podatku VAT. Gmina ponosi duży wydatek na szkoły. Dyrektor Szkoły

5 Podstawowej w Trzciannem złożyła dwa wnioski i otrzymała dofinansowanie na plac zabaw dla dzieci oraz na indywidualizację procesu nauczania. Być może trzeba będzie wziąć kredyt na wykonanie wspomnianych inwestycji. W tym roku zaciągnięto w kredyt rachunku bieżącym. Stanisław Szydłowski: czy Gminne Centrum Rekreacyjne będzie przy cmentarzu? Wójt: niewykluczone, że będzie tam zrobione. Będą konsultacje z mieszkańcami i wspólne ustalenia. Są młodzi księża, którzy chcą zrobić strzelnicę, siłownię. Skarbnik: w zał. nr 3 poz. 10 umknął zapis Niewiarowo i Milewo, na który wpłynął wniosek na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Budżetowej. Andrzej Klepadło: dlaczego w zadaniach inwestycyjnych nie ma ujętej drogi w Nowej Wsi? Skarbnik: jest to remont a nie przebudowa i jest ujęty w wydatkach bieżących a nie inwestycyjnych. Stanisław Szydłowski zapytał o dodatkowe etaty w urzędzie i podwyżki wynagrodzeń. Skarbnik: pracodawca ma obowiązek zwiększyć wynagrodzenie o inflację. Chciałaby, aby w naszym urzędzie takie podwyżki były co roku. Obowiązkiem jest coroczne planowanie podwyżek dla wszystkich pracowników o wskaźnik inflacji. Dwa planowane dodatkowe etaty to gospodarka odpadami i przejęcie zadań zwiazanych z zaopatrzeniem w wodę. Przewodniczący Rady: gmina wystąpiła ze związku w Łomży. Inne Gminy również to czynią, gdyż chcą odzyskać VAT. W związku przejęciem zadań m.in. z wodą potrzebne są etaty. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na 2014 rok przedstawił Przewodniczący Rady Roman Klepadło. Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, sprzeciwu nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada uchwałę podjęła. Uchwała Nr XXXIII/145/13 w załączeniu Ad:6 Wójt w sprawozdaniu o pracach wykonywanych w okresie między sesyjnym powiedział, że: do 22 stycznia można składać wnioski na usuwanie azbestu; była kontrola wykonania Świetlicy w Niewiarowie. Nie wiadomo, czy do końca roku Gmina otrzyma refundację; chciałby kupić działkę obok budynku Urzędu Gminy; musi być podjęta uchwała rady gminy. Koszt to 68 tys. zł; Gmina prowadzi sprawy związane ze śmieciami, przejęta zostanie również woda. Dwie osoby bedą niezbędne; jeśli to będzie możliwe chciałby kupić używany samochód; chciałby rozmawiać na temat przebudowy drogi Trzcianne-Mońki ze Starostwem Powiatowym w Mońkach; jest kilka osób, które nie płacą za śmieci. Ad:7 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: Teresa Klepadło podziękowała za współpracę w mijającym roku, złożyła życzenia świateczne, przeprosiła, że nie może być na spotkaniu opłatkowym. Teresa Klepadło opuściła sesję Wojciech Zalewski: na sesji powiatowej były pretensje do Starosty i Zarządu Powiatu związane z Carskim Traktem i udziału Gminy Trzcianne w inwestycji. Zaproponował, aby powstała grupa osób monitorująca działania organizacji ekologicznych, które wyrządzają szkody na naszym terenie a gdzie osobu prywatne nie są w stanie same z nimi walczyć. Zaproponował spotkanie w tym temacie. Przewodniczący Rady zaproponował punkt w porządku obrad w tym temacie na styczniowej sesji. Poparł propozycję utworzenia organizacji. Andrzej Klepadło: kierowca MTZ odśnieżał drogę w Nowej Wsi i omało nie potrącił osoby

6 i uszkodził samochodu, bo jechał bez świateł. Przewodniczący Rady: nasza Gmina w Fundacji Biebrzańskiej w statystyce pozyskiwania środków wypada bardzo dobrze. Chciałby, aby w każdej wsi powstała świetlica. Eugeniusz Rafałko: brak oświetlenia ulicznego w Niewiarowie. Wójt: prośba o datki na paczki dla dzieci z biednych rodzin. Ad:8 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział w obradach i dokonał zamknięcia. Protokółowała Joanna Fiedoruk-Szabłowska Przewodniczący Rady Gminy Roman Klepadło

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy.

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy. Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek W dniu 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku ul.nasielska 3, odbyła się III Sesja Rady Gminy Pomiechówek,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28 PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku Dwudziesta sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r. P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r. Ad. 1 Otwarcia XXVI sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Piotr Wieczorek. Stwierdził, że na 15 wybranych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

oraz nierozdysponowana rezerwa w kwocie 51.538 zł, w tym: - ogólne w kwocie 47.686 zł, - celowa w kwocie 3.852 zł

oraz nierozdysponowana rezerwa w kwocie 51.538 zł, w tym: - ogólne w kwocie 47.686 zł, - celowa w kwocie 3.852 zł PROTOKOŁ NR 14/2008 z obrad XIV sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie Otwarcia obrad XIV sesji Rady Gminy Święciechowa dokonał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.15 a zakończono o godzinie 13.40.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku Stan Rady Gminy w Przyłęku 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr VI/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Barczewie, która odbyła się w dniu 24.02.2015r

P R O T O K Ó Ł nr VI/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Barczewie, która odbyła się w dniu 24.02.2015r P R O T O K Ó Ł nr VI/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Barczewie, która odbyła się w dniu 24.02.2015r P R O T O K Ó Ł nr VI/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Barczewie, która odbyła się w dniu 24.02.2015r

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/09

Protokół Nr XXXII/09 BR 0052/32/09 Protokół Nr XXXII/09 z posiedzenia sesji Rady Gminy Niebylec odbytej w dniu 23 kwietnia 2009 r. w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu. W obradach udział wzięli: 1. Radni Rady Gminy Niebylec

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010

PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010 PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010 z przebiegu XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Jan Mazur powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII. z XIII sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 23 marca 2012 roku. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach

Protokół Nr XIII. z XIII sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 23 marca 2012 roku. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Protokół Nr XIII z XIII sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 23 marca 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Punkt 1 Otwarcie obrad: Otwarcia obrad XIII sesji dokonał pan Paweł

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku.

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku. Or. 0002. 3. 2011 R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku. Protokół zawiera: 1. Uchwała Nr VI/23/2011w sprawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała

Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r.

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r. 1 P R O T O K Ó Ł z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów z dnia 26 lutego 2004 r. W sesji udział wzięli: - Radni - Sołtysi - Wójt, Z-ca Wójta oraz Skarbnik Gminy - Dyrektor Inspektoratu PZU Bronisław

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z posiedzenia Rady Gminy Raciechowice, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali Urzędu Gminy w Raciechowicach.

Protokół Nr III/2014 z posiedzenia Rady Gminy Raciechowice, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali Urzędu Gminy w Raciechowicach. Protokół Nr III/2014 z posiedzenia Rady Gminy Raciechowice, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali Urzędu Gminy w Raciechowicach. Protokół Nr III/2014 z posiedzenia Rady Gminy Raciechowice,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 29 marca 2012 r. ====================================================

PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 29 marca 2012 r. ==================================================== PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 29 marca 2012 r. ==================================================== W posiedzeniu udział wzięli : Członkowie rady zgodnie z lista

Bardziej szczegółowo