Monitoring losów zawodowych, Biura Karier UMK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring losów zawodowych, Biura Karier UMK"

Transkrypt

1

2 Monitoring losów zawodowych, Biura Karier UMK Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Tomasz Jankowski, Jakub Romański Biuro Karier UMK

3 Założenia badania

4 Obowiązki ustawowe Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U nr 84 poz. 455.) Art. 13a. Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów. 4

5 Wpływ na programy- wpływ na zatrudnialność Jak definiować sukces jednostki na rynku pracy? Posiadanie potencjału, możliwości do zatrudnienia? Fakt zatrudnienia? Subiektywne odczucie sukcesu? satysfakcja z pracy? Nowe podejście (Projekt DEHEMS) oparte na takich czynnikach jak: satysfakcja, bezpieczeństwo, wyzwania, niezależność, równowaga między życiem zawodowym a osobistym Monitoring losów zawodowych absolwentów jako nowe zagadnienie 5

6 Celem badań jest: Identyfikacja sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na rynku pracy (zmian sytuacji); Gromadzenie informacji dotyczących otoczenia gospodarczo społecznego absolwenta poszukującego pracy. Realizacja założonych celów pozwala na: Uzyskanie przez władze rektorskie i dziekańskie Uniwersytetu informacji na temat wymagań rynku pracy, stanowiącego część otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni; Uzyskanie danych wspomagających racjonalizację wyborów ścieżek karier zawodowych studentów UMK oraz informacji niezbędnych w działalności Biura Karier. 6

7 Dotychczasowe działania W ramach realizacji badań : 1. Opracowano system monitorowania losów absolwentów w okresie od 6 do 12 miesięcy po zakończeniu studiów; 2. Przeprowadzono badania pilotażowe obejmując nimi rocznik 2008; 3. Zgromadzono dane dotyczące roczników 2009, 2010, 2011, Wykonano wstępną analizę sytuacji zawodowej roczników 2009, 2010,

8 Proces monitoringu\etapy ETAP 1 - uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podstawowych informacji dotyczących zatrudnienia. Termin badania: w momencie wypełniania obiegówki przez studentów ETAP 2 - określenie sytuacji w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy Termin badania: w 6 miesięcy po zakończeniu studiów ETAP 3 - określenie sytuacji w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy Termin badania: w 3 lata po zakończeniu studiów W trakcie badań pilotażowych ETAP 4 - określenie sytuacji w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy Termin badania: w 5 lat po zakończeniu studiów Pilotaż w roku

9 Proces monitoringu\etapy ETAP 1 Narzędzie badawcze Kwestionariusz w wersji papierowej, który pozwala na: uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 9

10 Proces monitoringu\etapy ETAP 2 Narzędzie badawcze Kwestionariusz on-line przygotowany za pomocą adaptowanego przez UCNTN na potrzeby UMK systemu badań ankietowych LimeSurvey Bloki pytań: aktywność na rynku pracy, opis miejsca pracy, opis prowadzonej działalności gospodarczej, podejmowane kształcenie, aktywność podczas ukończonych studiów zadowolenie ze studiów 10

11 Proces monitoringu\etapy ETAP 3 Narzędzie badawcze Kwestionariusz on-line przygotowany za pomocą adaptowanego przez UCNTN na potrzeby UMK systemu badań ankietowych LimeSurvey Bloki pytań: aktywność na rynku pracy, opis miejsca pracy, opis prowadzonej działalności gospodarczej, podejmowane kształcenie, 11

12 Proces monitoringu\populacja Badanie obejmuje pełną populację absolwentów UMK. Badaniem są objęci: 1. Absolwenci studiów I stopnia 2. Absolwenci studiów II stopnia Rocznik badanych absolwentów Odsetek absolwentów kampusu toruńskiego UMK danego rocznika uczestniczący w kolejnych etapach badania I ETAP w dniu zakończenia studiów II ETAP w 6 m-cy po zakończeniu studiów ,7% 8,6% % 37% % 37% % 38% 2012 ok. 74% szacowane 52% 12

13 Ewaluacja procesu badawczego: Analiza pytań, na których absolwenci przerywali realizację badania. Analiza trafności i rzetelności uzyskanych danych (sprawdzenie danych z USOS, rozmowy telefoniczne, weryfikacja błędów). Analiza procesu zbierania danych. Analiza innych rozwiązań w Polsce i za granicą. Włączenie do systemu jakości procesu kształcenia i efektów kształcenia

14 Zintegrowany model porównywania danych 2010, badanie ilościowe badanie jakościowe Badanie Pracodawców Monitoring losów absolwentów Od 2008 badanie ilościowe Badania Rynku Pracy Biura Karier Badania ofert pracy Badania preferencji studentów Analiza źródeł zastanych System biurokarier.edu.pl Analiza źródeł zastanych System biurokarier.edu.pl 14

15 Wykorzystanie wyników Pytanie: Jakie studia należą do najniebezpieczniejszych? za Podpowiedź: na podstawie danych dotyczących śmiertelności Odpowiedź: Uniwersytet Trzeciego Wieku!!!

16 Wykorzystanie wyników\uogólnienia 1. Co wpływa na satysfakcję w miejsca pracy. 2. Satysfakcja z pracy, a satysfakcja z zakończonych studiów. 3. Satysfakcjonujące zatrudnienie, czy praca zgodna z wykształceniem. 4. Co decyduje o zadowoleniu z pracy po studiach. 16

17 1. Sposób poszukiwania pracy Wykorzystanie w praktyce doradcy zawodowego: Nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy 17

18 2. Analiza zawodów wykonywanych przez absolwentów Klasyfikacja zawodów Wykorzystanie w praktyce doradcy zawodowego: planowanie kariery zawodowej, 3. Analiza zakresów obowiązków na skategoryzowanych stanowiskach Pytania otwarte z opisem głównych obowiązków Wykorzystanie w praktyce doradcy zawodowego: planowanie kariery zawodowej, wiedza na temat rynku pracy, diagnoza predyspozycji zawodowych 4. Analiza miejsce zatrudnienia Nazwa pracodawcy, zakres działalności, wielkość itp. Wykorzystanie w praktyce doradcy zawodowego: planowanie kariery zawodowej, planowanie staży i praktyk, wiedza na temat rynku pracy, MOTYWOWANIE 18

19 Wykorzystywanie wniosków z monitoringu rozmowy doradcze (rok osób) warsztaty (rok osób) elementy publikacji (ścieżki i sylwetki absolwentów) https://www.biurokarier.umk.pl/sciezkizawodowe-absolwentow projekty (definiowanie obszarów problemowych) 19

20 Fragmenty informacji z badań

21 Fragmenty raportu: kierunek finanse i rachunkowość Podkategorie pracy w kategorii Finanse/Bankowość/Księgowość Księgowy/-a Specjalista ds. Rachunkowości inne 2 Najczęściej zajmow ane przez absolw entów stanow iska w podziale na głów ne kategorie pracy - finanse i rachunkow ość studia II stopnia Finanse/Bankowość/Księgowość Sprzedaż/Obsługa klienta Asystencka praca/personel biurowy IT Logistyka/Transport/Dystrybucja/Zakupy Ubezpieczenia

22 Wybrane zajmowane stanowiska pracy: finanse i rachunkowość. Nazwa stanowiska z umowy Księgowa Specjalista ds. Finansowych Główna księgowa Główna księgowa Referent ds. Księgowości Menager 22 Miejsce pracy - wykonywane czynności Kőhler+Bovenkamp Polska Spółka z o.o. Obowiązki: -bieżące i rzetelne księgowanie operacji gospodarczych Dynamic Asfalt Sp. z o.o. Obowiązki: - księgowanie faktur zakupu Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA" Obowiązki: - nadzór nad finansami firmy Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolonia Kasprzaka Warszawa Obowiązki: - nadzór i sprawozdawczość Kancelaria Podatkowa Obowiązki: - księgowość "Duoexpress" - kierowanie placówkami - sporządzanie raportów z działalności placówek - pozyskiwanie klientów Czym zajmuje się zakład pracy - przemysł metalowy - produkcja mas bitumicznoasfaltowych - budownictwa - usługi z zakresu doradztwa i księgowości - pośrednictwo finansowe

23 Wymagania stanowiska pracy księgowy/-a i specjalista/-ka ds. finansów i rachunkowości na kierunku finanse i rachunkowość księgowy/-a i specjalista/-ka ds. finansów i rachunkowości na kierunku Zarządzanie Umiejętność, certyfikat lub uprawnienia, w najwyższym stopniu wymagane na zajmowanym stanowisku pracy, których nabycia nie przewidywał program studiów (w opinii absolwenta). Umiejętność, certyfikat lub uprawnienia, w najwyższym stopniu wymagane na zajmowanym stanowisku pracy, których nabycie przewidywał, lecz w stopniu niewystarczającym program studiów (w opinii absolwenta) 5/31 13/31 13/31 5/31 15/28 8/28 Umiejętność, certyfikat lub uprawnienia, w najwyższym stopniu wymagane na zajmowanym stanowisku pracy, których nabycie przewidywał program studiów (w opinii absolwenta) 23

24 1. Wymagania stanowiska pracy c.d. 24

25 1. Wymagania stanowiska pracy c.d. PORÓWNANIE KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH Kierunek 1 Kierunek 2 Czy podczas uczestnictwa w zajęciach i praktykach realizowanych w ramach twojego kierunku studiów miałeś możliwość rozwinięcia kompetencji? Czy podczas uczestnictwa w zajęciach i praktykach realizowanych w ramach twojego kierunku studiów miałeś możliwość rozwinięcia kompetencji? tak nie tak nie samodzielność samodzielność orientacja_na_klienta orientacja_na_klienta 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wykorzystanie: jednostki prowadzące kształcenie, akredytacje 25

26 Wnioski i rekomendacje

27 Upowszechnienie wyników środowisku uczelni: Informacje z badań dotyczące wyników w podziale na poszczególne Wydziały. Prezentacje wyników na Radzie Wydziału, Kolegium Rektorskim, kolegium Dziekańskim, Senacie Uczelni. Opracowanie procedur dystrybucji wyników. Na życzenie Komisji Akredytacyjnych raporty a/ dotyczące całych wydziałów b/ poszczególnych kierunków 27

28 Problemy związane z badaniami, zagadnienia wymagające wyjaśnienia 1. Porównywalność wyników: - metodologia - specyfika regionalna - specyfika studiów - marketing uczelni 2. Znaczenie badania - 3 i 5 lat po zakończeniu studiów - czemu badanie ma służyć

29 Problemy związane z badaniami, zagadnienia wymagające wyjaśnienia 3. Kwestie formalne, prawne. - kogo badać - kiedy badać - czy badać wszystkich absolwentów - ochrona danych osobowych 4. Kwestie finansowe/kadrowe/ techniczne - brak funduszy z MNiSW - Konieczność wyszkolenia/ zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników - Przygotowanie narzędzi informatycznych, statystycznych

30 Wniosek z kilkuletnich doświadczeń: Uczelnie powinny opracować wspólne metody i standardy monitorowania losów absolwentów na poziomie regionalnym.

31 Dziękujemy za uwagę Tomasz Jankowski- koordynator badania Jakub Romański specjalista ds. badań Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego pożądanego modelu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju

Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju RZECZNIK PRAW ABSOLWENTA Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju Warszawa, kwiecień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Biura karier w dokumentach strategicznych...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Warszawa, październik 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP 4 INFORMACJE PODSTAWOWE 8 I. CZĘŚĆ DLA PROJEKTODAWCY

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego

Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego Raport z badań ilościowych wśród absolwentów szkół wyższych i jakościowych wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Losy absolwentów szkół województwa

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Brak fiszki. Zgodnie z załącznikiem nr 5. Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Nowa fiszka projektu pozakonkursowego

Brak fiszki. Zgodnie z załącznikiem nr 5. Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Nowa fiszka projektu pozakonkursowego Załącznik do uchwały nr 23 KM PO WER z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI

REGULAMIN PROJEKTU. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI REGULAMIN PROJEKTU Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI Część I Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Raport Krajowy nt. oceny jakości doradztwa grupowego w Polsce

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Raport Krajowy nt. oceny jakości doradztwa grupowego w Polsce Autorzy: Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego Kierownik: Prof. dr hab. Henryk Skłodowski mgr Małgorzata Klimka, mgr Ewa Kliza Raport Krajowy nt. oceny jakości doradztwa grupowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego Katowice 2015 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Bardziej szczegółowo

Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało:

Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało: BADANIE EWALUACYJNE EX-ANTE W ZAKRESIE OCENY MOŻLIWOŚCI DOBORU OPTYMALNYCH NARZĘDZI MOTYWUJĄCYCH KANDYDATÓW NA STUDIA DO WYBORU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH, MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH (ZE

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UMK. Ewa Banaszak Biuro Karier UMK

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UMK. Ewa Banaszak Biuro Karier UMK BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UMK Ewa Banaszak Biuro Karier UMK CEL PROJEKTU Celem projektu jest: wypracowanie metodyki gromadzenia danych i badania sytuacji zawodowej absolwentów Uniwersytetu Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, tel.centrali (0-22)631-22-15 do 17, fax 631-42-03, www.wup.mazowsze.pl e-mail: wawu@praca.gov.pl URZĄD PRACY Akademickie Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

Praktyki w bankach i zakładach ubezpieczeń dla studentów kierunków ekonomicznych (wyniki badań ankietowych)

Praktyki w bankach i zakładach ubezpieczeń dla studentów kierunków ekonomicznych (wyniki badań ankietowych) Varia MIROSŁAW MASZYBROCKI Praktyki w bankach i zakładach ubezpieczeń dla studentów kierunków ekonomicznych (wyniki badań ankietowych) Masowość studiów ekonomicznych oraz ich urynkowienie powoduje, że

Bardziej szczegółowo