T Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T.01.00.00 Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej"

Transkrypt

1 T Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy kanalizacji telekomunikacyjnej w ramach tematu pn.: "Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419S w km w Przyborowie i budowa nowego obiektu mostowego" Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową kanalizacji telekomunikacyjnej. W zakres tych robót wchodzą: wykonanie wykopu pod studnie kablowe wykonanie i zasypanie wykopu pod rury budowa studni kablowych ułożenie rur zabezpieczenie włazów studni przed otwarciem 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne Rury Rury do budowy ciągów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie ZN-96/TPSA i 018. Stosować rury typu HDPE o średnicy zgodnie z dokumentacją projektową Studnie kablowe Studnie kablowe muszą być wykonane tak aby spełniały wymagania normy ZN-96/TPSA Pokrywa włazu Pokrywa włazu powinna spełniać wymagania według punktu normy ZN-96/TPSA Wietrznik do pokryw Wietrznik powinien spełniać wymagania normy BN-73/ Dopuszcza sie inne wykonanie np. jako monolitu z oprawą pokrywy, z wytłoczonym odpowiednim logo operatora, uzgodnione z operatorem telekomunikacyjnym Ramy i oprawy pokryw Powinny spełniać wymagania normy BN-73/ Wsporniki kablowe Zaleca się stosować wykonane z konstrukcyjnego tworzywa sztucznego Dodatkowe pokrywy wewnętrzne studni Dodatkowe pokrywy wewnętrzne typu "Pioch" powinny być wykonane zgodnie z ZN-05/TPSA Stanowią dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenie studni przed ingerencją osób nieuprawnionych. Pokrywa powinna być wyposażona w układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym. Zastosowanie pokryw i rodzaju zamków należy kazdorazowo uzgadniać z operatorem Materiały do regulacji pionowej studni Deski użyte do deskowania powinny być z drzewa iglastego, klasy III. Powinny być proste, nie pokrzywione. Do betonowania należy używać betonu wibrowanego B Składowanie materiałów na budowie elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany studni należy układać w oddzielnych stosach rury powinny być składowane na polu składowym zadaszonym, w miejscach nie narażonych na REJPROJEKT 1 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

2 uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi 2.9. Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód samowyładowczy samochód dostawczy przyczepa dłużycowa Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Ze względu na bliskość podziemnych sieci urządzeniowych wszystkie prace należy prowadzić przy zachowaniu daleko posuniętej ostrożności Wytyczenie trasy kanalizacji Wytyczenie trasy kanalizacji kablowej powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP Usytuowanie kanalizacji Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji: a) na prostej trasie oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji studnie przelotowe b) na załamaniach trasy studnie narożne c) na odgałęzieniach kanalizacji studnie odgałęźne d) przed szafkami kablowymi studnie szafkowe e) na zakończeniach kanalizacji studnie końcowe Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać 120m. Głębokość podstawowa ułożenia kanalizacji powinna być taka aby odległość od poziomu terenu do górnej powierzchni kanalizacji wynosiła 0,8m, a dla chodników i trawników przy ulicach dopuszcza sie 0,7m. Głębokość ułożenia kanalizacji przy skrzyżowaniach z innymi obiektami budowlanymi powina być zgodna z warunkami technicznymi budowy telekomunikacyjnych obiektów budowlanych (załącznik nr 1 do RMI z dnia r.). Między studniami kanalizacja kablowa magistralna powinna przebiegać prostoliniowo. W uzasadnionych technicznie przypadkach może nastąpić odchylenie od przebiegu prostoliniowego. Dla układania kanalizacji metodą przewiertu sterowanego dopuszcza się odchylenie w pionie z zachowaniem minimalnych promieni gięcia rur z zachowaniem kołowego przekroju rury. W terenie płaskim kanalizacja powinna być układana ze spadkiem 1 3% w kierunku jednej ze studni.w terenie pochyłym zgodnie z spadkiem terenu i z zasadą w kierunku jednej ze studni Roboty ziemne Wykop dla układania rur należy realizować jednorazowo na odcinku co najmniej pomiędzy sąsiednimi studniami. Krótsze odcinki wykopów mogą być wykonywane, jeżeli tego wymaga zachowanie bezpieczeństwa ruchu kołowego lub pieszego. Wykopy powinny spełniać wymagania dotyczące głębokości i szerokości z zachowaniem pochyłości ścian. Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane z minimalnym spadkiem 0,1%. W gruntach małospoistych, w gruntach przesyconych wodą i w przypadku możliwości osiadania gruntu na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu REJPROJEKT 2 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

3 klasy B10 o grubości co najmniej 10cm. Ława betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od III do VI powinny być wysypane warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości warstwy nie mniejszej niż 5cm Układanie ciągów kanalizacji Układanie ciągów kanalizacji powinno być zgodne z normami zakładowymi ZN-96/TPSA i 012. Połączenia rur należy wykonywać przy pomocy złączek. Złącza rur powinny spełniać wymagania normy ZN- 96/TP SA-020. Rury pownny być układane przy temperaturze nie niższej niż -10 C przy przebiegu prostoliniowym i nie niższej niż 0 C przy układaniu łuków Zasypywanie kanalizacji Grubość podsypki minimum 10cm, obsypka boczna o grubości minimum średnicy zewnętrznej rury, obsypka wierzchnia o grubości co najmniej 10cm, następnie przysypać piaskiem o grubości nie mniejszej niż 20cm. Dalej do powierzchni gruntu warstwy ziemi ubijanej co 20cm Skrzyżowania i zbliżenia Wszystkie skrzyżowania z obiektami budowlanymi oraz z urządzeniami podziemnymi należy wykonac zgodnie z ZN-96/TPSA 004.Dokumentem nadrzędnym dla tej normy jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r Demontaż kanalizacji kablowej Demontaż kanalizacji kablowej polega na: odkopaniu kanalizacji kablowej demontażu studni demontażu rur kanalizacyjnych zasypaniu wykopów i wyrównaniu terenu odtworzeniu nawierzchni np. asfaltu, chodnika, trawnika 5.9. Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych Regulacja wysokościowa studni polega na: - demontażu włazu studzienki - obcięciu ścianek studzienki przy obniżaniu wysokości - wykonaniu deskowania i dobetonowaniu ścianek studzienki do wymaganej wysokości z wykonaniem części stropowej z betonu B20, przy podwyższaniu wysokości studzienki 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w ST M Wymagania ogólne Badania przed rozpoczęciem robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polega na sprawdzeniu: długości przelotów między studniami liczby rur na poszczególnych odcinkach kanalizacji drożności rur głębokości i sposobu ułożenia rur wzmocnienia dna wykopu sposobu zestawienia i łączenia rur wykonania skrzyżowań z jezdniami ulic i dróg wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi prawidłowości umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania studni kablowych Powyższe badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów. Badania należy wykonać za pomocą taśmy mierniczej oraz przez oględziny. Należy dokonać sprawdzenia jakości wykonania odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu Sprawdzenie prawidłowości montażu studzien kablowych Sprawdzenie prawidłowości montażu studzien kablowych polega na sprawdzeniu: rzędnych posadowienia kompletności REJPROJEKT 3 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

4 kształtu i wymiarów jakości materiałów i części składowych odporności elementów wyposażenia takich jak kolumny wsporcze, ucha zaczepowe, klamry, itp. Zabezpieczenia pokrywy włazu Sprawdzenie powinno być wykonane zgodnie z ZN-96/TPSA Ocena wyników badań Przedstawioną do odbioru kanalizację kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy jeżeli badania dały pozytywny wynik. Elementy kanalizacji które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 7. Obmiar robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Jednostkami obmiarowymi budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej są: dla rur ochronnych kanalizacji kilometr dla studni kanalizacyjnych sztuka dla przewiertów - kilometr 8. Odbiór robót Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM Wymagania ogólne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykopy pod kanalizację oraz wykonanie przepustów rurowych Dokumenty do odbioru końcowego robót Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - protokoły z dokonanych pomiarów, - protokół odbioru robót zanikających, - protokół odbioru robót dokonany przez komisję odbioru powołaną przez TPSA. 9. Podstawa płatności Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST DM Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne wykonanie wszystkich robót montażowych, pomiarów i połączeń zgodnie z dokumentacją techniczną wykonanie wszystkich robót demontażowych wraz z odwozem zdemontowanych materiałów zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji i wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej koszty uzgodnień i nadzoru właściciela kanalizacji, koszty wyłączeń i ponownych włączeń linii koszty czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji koszty ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu utrzymanie czystości na przylegających drogach i placu budowy inne prace niezbędne do przebudowy kanalizacji 10. Przepisy związane a) Prawo buowlane b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie c) Normy branżowe BN powołane w tekście d) Normy Zakładowe ZN-96/TPSA 011 do 025, ZN-06/TPSA 026 i ZN-05/TPSA REJPROJEKT 4 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

5 T Przebudowa kabli telekomunikacyjnych miedzianych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kablowych linii telekomunikacyjnych o żyłach miedzianych w ramach tematu pn.: "Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419S w km w Przyborowie i budowa nowego obiektu mostowego" Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową kablowych linii telekomunikacyjnych o żyłach miedzianych. W zakres tych robót wchodzą: wykonanie przepustów ochronnych dla kabli wykopanie i zasypanie rowu kablowego układanie kabla w ziemi układanie kabli w kanalizacji kablowej układanie kabli na słupach kablowych montaż złączy kablowych wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli oznakowanie kabli demontaż zbędnych odcinków linii kablowych 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Dobór osprzętu jest uzależniony od zaleceń operatora telekomunkacyjnego (np. wykaz producentów osprzętu). Należy stosować się do uwag zawartych w dokumentacji projektowej Kable telekomunikacyjne Typ kabli oraz pojemność i średnica żył kabli według dokumentacji projektowej Złącza kablowe, łączniki żył, osłony złączowe Złącza kablowe starszego tpu (lutowane) powinny być zgodne z BN lub BN Złącza kablowe nowego typu, w których połączenia wykonuje się za pomocą mechanicznie zaciskanych łączników powinny być zgodne z normami ZN-05/TPSA i ZN-96/TPSA 031. Dla szybkiej lokalizacji złączy ziemnych, należy zastosować markery z biernym układem rezonansowym LC Łączówki (głowice) kablowe Łączówki powinny spełniać wymagania normy ZN-05/TPSA 032 ze zwróceniem uwagi na następujące wymagania ogólne: trwałość co najmniej 30 letnia w agresywnym środowisku i przy dużych wahaniach temperatury, wilgotności i dużych drganiach łatwość przyłączania kabli wypełnionych oraz identyfukacji torów z jednoczesnym zabezpieczeniem kontaktów przed korozyjnym oddziaływaniem środowiska w łączówkach przyłączeniowych możliwość łatwego włączania ochronników, rozłączania torów i wykonywania pomiarów 2.4. Obudowy zakończen kablowych Obudowy zakończen kablowych powinny spełniać wymagania normy ZN-05/TPSA 033 ze zwróceniem uwagi na następujące wymagania ogólne: trwałość co najmniej 30 letnia w agresywnym środowisku, przy dużym nasłonecznieniu, znacznych drganiach i wandaliźmie skuteczne zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby nieuprawnione REJPROJEKT 5 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

6 2.5. Składowanie materiałów na budowie Bębny z kablami należy umieścić na placu budowy na utwardzonym podłożu. Materiały takie jak obudowy, głowice, osłony złączy kablowych należy składować w przeznaczonych na ten cel zamykanycjh i suchych pomieszczeniach 2.6. Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do przebudowy linii telekomunikacyjnej kablowej należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy przyczepa kablowa Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne Tyczenie tras linii kablowej Wytyczenie trasy linii kablowej powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP Dobór kabli Należy stosować kable zgodnie z dokumentacją projektową Dobór osłon złączowych i muf Osłony złączowe, mufy, głowice i łączówki powinny być dostosowane do typu kabla, średnicy i liczby żył oraz średnicy zewnętrznej kabla. W środowisku wilgotnym głowice powinny być zabezpieczone niezależnie od rodzaju izolacji kabla. Własności osłon, muf igłowic powinny być zgodne z normami zakładowymi TPSA. Osłony złączy powinny uniemożliwiać przenikanie pary wodnej i wody do złącza i kabla, a także stanowić zabezpieczenie mechaniczne Układanie kabli w kanalizacji W kanalizacji należy układać kable nieopancerzone. Odcinki kabli powinny być tak dobrane, aby liczba złącz przelotowych była możliwie jak najmniejsza. Łączenia i odgałęzienia kabli należy wykonywać w studniach kablowych. W pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji. W jednym otworze powinien być ułożony jeden kabel. Dopuszcza się układanie w jednym otworze kilku kabli z zachowaniem zasady że suma ich średnic nie przekracza 0,75 średnicy otworu. Miejsca wprowadzenia kabli do otworów powinny być uszczelnione zgodnie z ZN-96/TPSA-021. W studniach kablowych kable należy układać przestrzegając następujących zasad: kable powinny być układane na wspornikach kablowych kable nie powinny zasłaniać wolnych otworów kanalizacji kable przelotowe nie powinny się krzyżować łuki na wygięciach powinny być łagodne, a promień gięcia kabla zgodny z danymi producenta złącza kablowe powinny być usytuowane przy ścinach wzdłużnych studni i mocowane na wspornikach 5.6. Układanie kabli w ziemi Kable ziemne powinny być układane do osi ulicy i drogi, a na terenach otwartych równolegle do ciągów podziemnych innych urządzeń zgodnie z zatwierdzona lokalizacja.. Kable powinny być układane w wykopie bez naprężeń i z falowaniem w płaszczyżnie poziomej. Promień gięcia kabli przy układaniu w ziemi powinien REJPROJEKT 6 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

7 być zgodny z danymi producenta dla danego typu kabla. Kable powinny być układane na 5cm podsypce z piasku lub przesianej ziemi równomiernie rozłożonej na dnie wykopu oraz przysypane co najmniej 10cm warstwą piasku lub przesianej ziemi. Głębokość ułożenia mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej 0,8m i 1,0m na terenach upraw rolnych. Przy złączach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosić od 0,6m do 1,0m po każdej stronie złącza. Przy wprowadzeniu kabli do przepustów zapas kabli powinien wynosić 1,0m po każdej stronie a przy wprowadzenu do tuneli i kanałów zapas kabla powinien wynosić 1,5m. Przy zasypywaniu linii kablowych i przepustów wykonanych wykopem otwartym należy wykonywać zagęszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu minimum 0,97. Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu pierwotnego Skrzyżowania i zbliżenia Wszystkie skrzyżowania z obiektami budowlanymi oraz z urządzeniami podziemnymi należy wykonac zgodnie z ZN-96/TPSA 004.Dokumentem nadrzędnym dla tej normy jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r Znakowanie i numeracja Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać na szafkach kablowych, słupkach kablowych rozdzielczych, kablach, głowicach kablowych, skrzynkach kablowych. Numerację należy wykonywać za pomocą szablonów wg BN lub w inny sposób zapewniający trwałość, czytelność i estetyczny wygląd. Znakowanie kabli powinno być wykonane we wszystkich studniach kablowych za pomocą przywieszek identyfikacyjnych zgodnie z ZN-96/TPSA-022. Kable powinny być dodatkowo oznaczone w miejscach charakterystycznych takich jak: skrzyżowania, wejścia do tuneli, rur itp Wymagania elektryczne Parametry elektryczne jak redzystancja i pojemność torów, rezystancja izolacji żył, tłumienność, odstęp zbliżno i zdalnoprzenikowy oraz rezystancja uziemień powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normach zakładowych TPSA Demontaż linii kablowej Do demontażu linii kablowej należy: odkopanie kabla wyjęcie kabla z rowu kablowego zasypanie rowu kablowego wyjęcie kabla z kanalizacji kablowej demontaż skrzynek i głowic kablowych uporządkowanie terenu 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w ST M Wymagania ogólne Badania przed rozpoczęciem robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Sprawdzenie prawidłowości wykonania ułożenia kabli Sprawdzenie prawidłowości wykonania ułożenia kabli polega na sprawdzeniu: zastosowania właściwych typów kabli doboru właściwych średnic żył wciągnięcia kabli do kanalizacji głębokości i sposobu ułożenia kabli w ziemi wprowadzenia kabli do szafek kablowych wyprowadzenia kabli na słupy kablowe wprowadzenia kabli do słupków rozdzielczych wykonania złącz zakończeń kabli w głowicach kablowych wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi prawidłowości umieszczenia i zamocowania znakowania i numeracji Należy dokonać sprawdzenia jakości wykonania odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu. REJPROJEKT 7 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

8 6.3. Wykonanie prób i badań elektrycznych próby kabli na przerwy i zwarcia należy sprawdzić między żyłami w każdym kablu dla 2% żył lecz nie mniej niż dla 1 pary pomiar rezystancji izolacji żył należy wykonać dla 10% żył każdego kabla 6.4. Wykonanie sprawdzeń i badań odbiorczych Przy odbiorze przebudowanej sieci należy wykonać następujace pomiary i badania: sprawdzenie ciągłości i poprawności rozszycia żył kablowych sprawdzenie rezystancji pętli żył kabla sprawdzenie ciągłości ekranu sprawdzenie rezystancji izolacji żył kablowych sprawdzenie odstępów prenikowych sprawdzenie rezystancji uziemienia sprawdzenie wizualne jakości wykonanych prac 6.5. Ocena wyników badań Przedstawioną do odbioru sieć kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy jeżeli badania dały pozytywny wynik. Elementy linii które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 7. Obmiar robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Jednostkami obmiarowymi przebudowywanej kablowej linii telekomunikacyjnej z żyłami miedzianymi jest 1km. 8. Odbiór robót Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM Wymagania ogólne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykopy pod linie kablowe oraz wykonanie przepustów rurowych Dokumenty do odbioru końcowego robót Po wykonaniu przebudowy kablowej linii teletechnicznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - protokoły z dokonanych pomiarów, - protokół odbioru robót zanikających, - protokół odbioru robót dokonany przez komisję odbioru powołaną przez TPSA. 9. Podstawa płatności Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST DM Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze wytyczenie trasy w terenie roboty ziemne wykonanie wszystkich robót montażowych, pomiarów i połączeń zgodnie z dokumentacją techniczną wykonanie wszystkich robót demontażowych wraz z odwozem zdemontowanych materiałów zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem oznakowanie kabli, skrzynek, głowic kablowych, słupków wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji i wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej koszty uzgodnień i nadzoru właściciela linii koszty wyłączeń i ponownych włączeń linii koszty czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii koszty ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu REJPROJEKT 8 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

9 utrzymanie czystości na przylegających drogach i placu budowy inne prace niezbędne do przebudowy linii 10. Przepisy związane a) Prawo budowlane b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie c) Normy branżowe BN powołane w tekście d) Normy Zakładowe ZN-96/TPSA REJPROJEKT 9 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

10 T Przebudowa kabli telekomunikacyjnych światłowodowych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kablowych linii telekomunikacyjnych światłowodowych w ramach tematu pn.: "Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419S w km w Przyborowie i budowa nowego obiektu mostowego" Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową kablowych linii telekomunikacyjnych światłowodowych. W zakres tych robót wchodzą: wykonanie przepustów zabezpieczających kable wykopanie i zasypanie rowu kablowego układanie rurociągu kablowego montaż kanalizacji wtórnej wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciąganie kabli światłowodowych do rurociągu ziemnego wykonanie złączy kablowych oznakowanie kabli badania i pomiary demontaż kabla istniejącego 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Dobór osprzętu jest uzależniony od zaleceń operatora telekomunkacyjnego (np. wykaz producentów osprzętu). Należy stosować się do uwag zawartych w dokumentacji projektowej Kable optotelekomunikacyjne Kable optotelekomunikacyjne zastosowane w sieci powinny być zgodne z normami ZN-96/TPSA-002 i 005 oraz z dokumentacją projektową Rury Na kanalizację wtórną należy stosować rury HDPE 32/2,9mm a na rurociągi kablowe HDPE 40/3,7 według ZN-96/TPSA Osłony i zasobniki złączowe Osłony złączowe dla kabli optotelekomunikacyjnych i zasobniki złączowe do zabezpieczenia złączy i zapasów kabli powinny być zgodne z normami ZN-96/TPSA-008 i Napowietrzny osprzęt światłowodowy Napowietrzny osprzęt światłowodowy powinien być zgodny z dokumentacją projektową Złącza spajane (spawy) Wykonanie złącza spajanego dla światłowodów jednomodowych według ZN-96/TPSA Składowanie materiałów na budowie Bębny z kablami należy umieścić na placu budowy na utwardzonym podłożu. Rury powinny być składowane w miejscach nie narażonych na wpływy atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne oraz osłonięte przed szkodliwym działaniem światła dziennego. Końce rur powinny być uszczelnione. Materiały takie jak osłony i zasobniki złączowe należy składować w przeznaczonych na ten cel zamykanycjh i suchych pomieszczeniach. REJPROJEKT 10 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

11 2.6. Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do przebudowy linii telekomunikacyjnej kablowej należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy przyczepa kablowa Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne Tyczenie tras linii kablowej Wytyczenie trasy linii kablowej powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP Układanie linii światłowodowych Kanalizacja kablowa wtórna Rury polietylenowe kanalizacji wtórnej należy zaciągać do wolnych otworów kanalizacji pierwotnej. Dopuszczalne jest zaciąganie rur kanalizacji wtórnej do zajętych przez kable z żyłami miedzianymi otworów kanalizacji pierwotnej jeżeli zmieści się tam wymagana ilość rur polietylenowych. W studniach kablowych w których nie wykonuje się złączy należy zachować ciągłość rur polietylenowych kanalizacji wtórnej, a tam gdzie były przecięte łączyć je dopiero po zaciągnięciu do nich kabli. Łączenie rur powinno być szczelne, rury mogą być także łączone giętkimi rurami karbowanymi z polietylenu lub polichlorku winylu. Rury kanalizacji wtórnej wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny być wygięte łagodnymi łukami i przymocowane do ścian studni, a tam gdzie to niemożliwe do sufitu studni, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami przy innych pracach w studni Rurociągi kablowe Rury należy układać w rowie kablowym na głębokości 1,0m z falowaniem 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podłożu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowych. Rury należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm ponad powierzchnię rur Zaciąganie kabli do kanalizacji wtórnej Przy zaciąganiu kabli OTK należy przestrzegać aby temperatura otoczenia nie była niższa od -5ºC Nie wolno układać kabli w okresie zimowym, przy składowaniu kabli na otwartej przestrzeni i długotrwałych ujemnych temperaturach. Zaciąganie kabli optotelekomunikacyjnych można przeprowadzać: za pomocą specjalnych wciągarek mechanicznych ze stałą kontrolą siły naciągu i z zastosowaniem płynów poślizgowych i rolkowania w miejscach w miejscach zmian kierunku trasy za pomocą sprężonego powietrza z użyciem elestycznego tłoczka do kttórego mocuje się kabel Nie wolno dopuścić do wystąpienia skokowej siły ciągu w trakcie zaciągania. Dopuszczalna siła z jaką można zaciągać kabel powinna być określona w warunkach technicznych na dany typ kabla. Siła ta przy zaciąganiu mechanicznym nie powinna przekraczać wartości równej ciężarowi 1km zaciąganego kabla Podwieszenie kabla OPGW (włókna w lince odgromowej) Kabel światłowodowy OPGW należy bezpośrednio zawieszać w miejsce linki odgromowej, po rzebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia Podwieszenie kabli do konstrukcji słupowej WN Kabel ADSS należy bezpośrednio zawieszać na zewnątrz słupa wysokiego napięcia poniżej ramienia na REJPROJEKT 11 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

12 którym zawieszony jest górny przewód roboczy. Przebudowę napowietrznego traktu światłowodowego należy wykonywać zgodnie z technologią podaną w Dokumentacji Projektowej Zapasy kabli Przy złączach należy pozostawić zapasy kabli umożliwiające swobodne wyniesienie końców kabla na zewnątrz studni i wykonanie złącza i pomiarów w samochodzie. Zapasy te powinny wynosić po minimum 15,0m z każdej strony nowego złącza. Zapasy kabli należy układac w pętle z zachowaniem promienia wyginania kabla nie mniejszego niż 20 jego średnic. Powinny byc one starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na stelażach w studniach kablowych lub przez odpowiednie ułożenie w zasobnikach złączowych Łączenie kabli Łączenie i odgałęzienie kabli w liniach budowanych w kanalizacji kablowej należy wykonywać w studniach kablowych. W liniach budowanych w rurociągach kablowych złącza kablowe należy umieszczcać w zasobnikach złączowych. Kable powinny być łączone w osłonach złączowych montowanych zgodnie z ich instrukcjami fabrycznymi. Światłowody powinny być łączone przez spajanie ( metoda spawania obowiązuje poza miejscami zakończeń kabli) zgodnie z numeracją wg barwnego kodu identyfikacyjnego włókien. Należy także zachować zgodność kolorystyki tub. Proces spawania powinien przebiegać w atmosferze suchego powietrza. Metoda i osprzęt do łączenia światłowodów powinny byc dostosowane do typu łączonego światłowodu. W miejscach przewidzianych do wykonania odgałęzień z linii optotelekomunikacyjnej należy zainstalować osłony złączowe rozbieralne, do wielokrotnego otwierania, umożliwiające wprowadzenie dodatkowych kabli. Do odgałęzienia z linii optotelekomunikacyjnej nalezy przeznaczac kolejne ostatnie światłowody z profilu kabla. W oslonach złączowych pozostawiać zapasy łączonych światłowodów w pokryciu pierwotnym. Zapasy te powinny byc magazynowane w kasetach po około 1,5m z każdej strony połączenia. Obróka włókien światłowodowych do spajania powinna być wykonana zgodnie z instrukcją zastosowanej spawarki. Wszystkie połączenia spajane powinny być w czasie montażu sprawdzone reflektometrem. Montaż elementów osłony złączowej oraz kaset i zapasów włókien światłowodowych a także ostateczne uszczcelnienie osłony powinno byc wykonane zgodnie z instrukcja fabryczną osłony. Wykonaną i zbadaną spoinę zabezpieczyć osłonką spoiny.osłonka powinna składać sie z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z elementu wytrzymałościowego, bądź mieć inną konstrukcję o nie gorszej skuteczności. Element wytrzymałościowy może byc wykonany w postaci pręta lub rynienki metalowej. Po obkurczeniu osłonke należy umieścić w odpowiednim uchwycie kasety złączowej. Na osłonkę spoiny bądź kasetę należy nanieść numer identyfikacyjny światłowodu Skrzyżowania i zbliżenia Wszystkie skrzyżowania z obiektami budowlanymi oraz z urządzeniami podziemnymi należy wykonac zgodnie z ZN-96/TPSA 004.Dokumentem nadrzędnym dla tej normy jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r Ochrona mechaniczna linii kablowych Podstawową ochronę kabli OTK stanowia rury kanalizacji wtórnej lub rurociągi kablowe, w których kabel może się swobodnie przesuwać. Dodatkową ochrone stanowią taśmy ostrzegawcze układane nad kablem Znakowanie i numeracja W studniach, kanałach, tunelach gdzie kable przechodzą bez złączy w rurach kanalizacji kablowej lub rurociągów kablowych o zachowanej ciągłośći, rury te należy oznakować opaskami ostrzegawczymi w kolorze pomarańczowym z napisem "Uwaga kabel światłowodowy". Znakowanie i numeracja linii optotelekomunikacyjnych powinna być zgodna z oznaczeniami i numeracja istniejącej linii kablowej. Oznakowanie należy umieszczać na rurach kanalizacji wtórnej we wszystkich studniach, po obu stronach złączy z rozróżnieniem kierunków kabla. Tabliczki identyfikacyjne powinny posiadać czytelny napis informujący o właścicielu kabla, numerze eksploatacyjnym linii oraz kontakcie do służb eksploatacyjnych linii. Oznakowanie może byc w formie opasek oznaczeniowych bądź przywieszek identyfikacyjnych Wymagania transmisyjne Parametry transmisyjne jak tłumienność włókien światłowodowych, tłumienność połączeń światłowodowych, dyspersja chromatyczna, długość fali odcięcia oraz pozostałe parametry włókien powinny być zgodne z normami zakładowymi TPSA. Zaleca się, aby kable przeznaczone do wbudowania na wstawkę pochodziły od tego samego producenta, a ściślej chodzi tu o ten sam rodzaj włókna i te same jego parametry Demontaż linii optokablowej Demontaż linii polega na: lokalizacji tras linii odkopaniu rurociągu kablowego wyjęciu kabli światłowodowych REJPROJEKT 12 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

13 wyjęciu rurociągu kablowego demontażu połączeń i osprzętu zasypaniu rowów kablowych wyjęcie kabla z kanalizacji kablowej uporządkowaniu terenu 5.9. Zasypywanie wykopów Grubość podsypki minimum 10cm, obsypka boczna o grubości minimum średnicy zewnętrznej rury, obsypka wierzchnia o grubości co najmniej 10cm, następnie przysypać piaskiem o grubości nie mniejszej niż 20cm. Dalej do powierzchni gruntu warstwy ziemi ubijanej co 20cm. Przy zasypywaniu linii kablowych i przepustów wykonanych wykopem otwartym należy wykonywać zagęszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu minimum 0,97. Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu pierwotnego. 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w ST M Wymagania ogólne Badania przed rozpoczęciem robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Pomiary w trakcie budowy i montażu linii Powinny być wykonywane następujące pomiary: pomiary reflektrometrem lub teterem tłumienności po ułożeniu kabli a przed połączeniem światłowodów na wszystkich torach w celu stwierdzenia ciągłości światłowodów po zmontowaniu złącz na kablu wykonać pomiary reflektometryczne z obu stron odcinka w celu stwierdzenia poprawności wykonania połączeń pomiary po zmontowaniu linii wykonać reflektometrem z obu stron każdego odcinka, w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich światłowodach dla uzyskania wykresów reflektometrycznych 6.3. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną pomiar reflektancji optycznych złączy rozłącznych 6.4. Badania linii optotelekomunikacyjnych przy odbiorze Program badań powinien być zgodny z ZN-96/TPSA-002. Zakres badań: oględziny elementów linii sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową (dobór kabli, osprzętu) sprawdzenie faktycznej tłumienności torów na odcinku regeneratorowym sprawdzenie szczelności kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego sprawdzenie zgodności numeracji łączonych światłowodów z profilem kabla i numeracją na przełącznicach 6.5. Ocena wyników badań Przedstawioną do odbioru linię kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy jeżeli badania dały pozytywny wynik. Elementy linii które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 7. Obmiar robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Jednostkami obmiarowymi przebudowywanej kablowej linii optotelekomunikacyjnej jest 1km. 8. Odbiór robót Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM Wymagania ogólne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykopy pod linie kablowe oraz wykonanie przepustów rurowych Dokumenty do odbioru końcowego robót REJPROJEKT 13 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

14 Po wykonaniu przebudowy kablowej linii optoteletechnicznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - protokoły z dokonanych pomiarów, - protokół odbioru robót zanikających, - protokół odbioru robót dokonany przez komisję odbioru powołaną przez TPSA. 9. Podstawa płatności Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST DM Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze wytyczenie trasy w terenie roboty ziemne wykonanie wszystkich robót montażowych, pomiarów i połączeń zgodnie z dokumentacją techniczną wykonanie wszystkich robót demontażowych wraz z odwozem zdemontowanych materiałów zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem oznakowanie kabli, skrzynek, głowic kablowych, słupków wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji i wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej koszty uzgodnień i nadzoru właściciela linii koszty wyłączeń i ponownych włączeń linii koszty czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii koszty ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu utrzymanie czystości na przylegających drogach i placu budowy inne prace niezbędne do przebudowy linii 10. Przepisy związane a) Prawo budowlane b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie c) Normy branżowe BN powołane w tekście d) Normy Zakładowe ZN-96/TPSA REJPROJEKT 14 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

15 E Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową linii napowietrznej elektroenergetycznej nn w ramach tematu pn.: "Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419S w km w Przyborowie i budowa nowego obiektu mostowego" Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem przebudowy linii napowietrznej nn będącej własnością Enion S.A.. Oddział w Bielsku Białej w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową: demontaż istniejącego odcinka linii napowietrznej nn ustawienie słupów zawieszenie przewodów uziemienie słupa 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. a) Napięcie znamionowe linii- napięcie międzyprzewodowe, na które linia została zbudowana b) Zawieszenie przelotowe przewodu podtrzymujące go, gdy siły naciągu przewodu są z obu stron zawieszenia jednakowe c) Zawieszenie odciągowe przewodu zawieszenie przenoszące jego naciąg d) Przęsło część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. e) Słup (żerdź) konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu f) Uzbrojenie słupa izolatory stojące, łańcuchy izolatorowe, poprzeczniki, aparatura, haki, uchwyty, itp znajdujące się na słupie 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Wymogi formalne: - należy uzgodnić czas wykonania robót z przynależnym terenowo Rejonem Dystrybucji Zakładu Energetycznego ze względu na konieczność wyłączenia napięcia 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Dobór osprzętu jest uzależniony od zaleceń operatora elektroenergetycznego czyli Tauron - Enion S.A.. Oddział Bielsko Biała, Rejon Dystrybucji Żywiec (np. wykaz producentów osprzętu). Należy stosować się do uwag zawartych w dokumentacji projektowej Słup Słup strunobetonowy wirowany. Typ i parametry techniczne zgodnie z Dokumentacją Projektową Ustoje Ustoje dla gruntu średniego, typ i parametry zgodne z Dokumentacją Projektową Konstrukcje stalowe Konstrukcje stalowe montowane na słupie powinny być ocynkowane oraz zgodne z Dokumentacją Projektową Izolatory Typy izolatorów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i standaryzacją stosowaną w przynależnym terenowo Zakładzie Energetycznym Osprzęt Typy i poszczególnych elementów osprzętu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i standaryzacją stosowaną w przynależnym terenowo Zakładzie Energetycznym. REJPROJEKT 15 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

16 2.6. Przewody Rodzaj i przekrój przewodów powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową Elementy uziemienia słupa Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo, z grubością cynku minimum 80µm. Dla zabezpieczenia antykorozyjnego połączeń uziemienia stosować taśmę Denso, lepik asfaltowy, pasty antykorozyjne. Zgodnie z standaryzacją w przynależnym terenowo Zakładzie Energetycznym producent elementów uziemienia winien posiadać ISO Składowanie materiałów na budowie Materiały takie jak: izolatory, trzony, elementy uziemienia, krótkie odcinki przewodów itp. mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych przeznaczonych do tego celu. Konstrukcje stalowe oraz żerdzie mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do przebudowy linii elektroenergetycznych należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: samochód dostawczy samochód skrzyniowy żuraw samochodowy, dźwig przyczepa dłużycowa koparka do wykopów urządzenie do zagęszczania gruntu 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy przyczepa dłużycowa Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający warunki w jakich będą wykonywane wszystkie roboty elektryczne Tyczenie tras linii napowietrznej Wytyczenie trasy linii napowietrznej polega na wytyczeniu miejsc posadowienia słupów i powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP Montaż słupów i zawieszenie przewodów - przed montażem żerdź należy dokładnie sprawdzić, nie powinna wykazywać pęknięć, odprysków oraz skrzywień. - przed przystąpieniem do montażu należy wyznaczyć stanowisko słupa i wykonać wykop lub wywiercić otwór w zależności od rodzaju przyjętego w dokumentacji ustoju - montaż słupa wykonać zgodnie z ogólnie przyjętymi dotychczas zasadami, a w szczególności zgodnie z technologią przyjętą w zakładzie wykonawstwa oraz instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w energetyce REJPROJEKT 16 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

17 Następnie dokonać montażu słupa, na słupie montować: - konstrukcje - belki i płyty ustojowe - bednarki uziemiające - tablice ostrzegawcze i informacyjne - słup ustawić w wykopie przy pomocy dźwigu samojezdnego i zasypać wykop starannie ubijając ziemię warstwami - w wypadku stosowania otworu wierconego przygotować beton B 7,5 W dalszej kolejności wykonać: - zawieszenie przewodów - montaż uziomu - połączenie uziemienia z uziomem - zabezpieczenie antykorozyjne uziemienia i połączeń uziemienia - uporządkowanie terenu 5.4. Skrzyżowania i zbliżenia Wszystkie skrzyżowania z obiektami budowlanymi oraz z urządzeniami podziemnymi należy wykonac zgodnie z PN-E "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa" Demontaż linii napowietrznej Do demontażu linii napowietrznej należy: - demontaż przewodów odkopanie słupów wyjęcie słupów zasypanie wykopów po słupach uporządkowanie terenu 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w ST M Wymagania ogólne Badania przed rozpoczęciem robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Sprawdzenie prawidłowości wykonania linii napowietrznej a) Wykopy pod fundamenty Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby możliwe było w nich ustawienie fundamentów lub ustojów. b) Fundamenty i ustoje Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów i rzędne posadowienia. Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85. c) Słup z konstrukcjami Po zmontowaniu i ustawieniu słupa w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu: - lokalizacja posadowienia - kompletność wyposażenia i prawidłowość montażu - dokładność ustawienia słupa w pionie - stan antykorozyjny powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu d) Uziemienia i instalacja przeciwporażeniowa Podczas wykonywania uziomów należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń spawanych lub skręcanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najwyżej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej. e) Prace porządkowe Należy dokonać sprawdzenia jakości wykonania odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu. REJPROJEKT 17 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

18 6.3. Sprawdzenia dla całości robót elektrycznych pomiar rezystancji uziemienia pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem 7. Przedmiar i obmiar robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Podstawą dokonywania obmiarów określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. Jednostką obmiarową dla linii napowietrznych jest: dla wykopów: metr 3 dla słupów: sztuka dla przewodów: mb 8. Odbiór robót budowlanych Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie sprawdzenia, pomiary i badania dały wyniki pozytywne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykopy lub otwory dla posadowienia słupa, montaż konstrukcji i ustojów do słupa oraz posadowienie słupa w wykpie bądź w otworze Odbiór techniczny końcowy robót Jest to odbiór techniczny całości robót elektrycznych. Po wykonaniu przebudowy linii napowietrznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - protokoły z dokonanych pomiarów, - protokół odbioru robót zanikających, - protokół odbioru robót dokonany przez właściciela linii napowietrznej 9. Rozliczenie robót Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST DM Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, wytyczenie trasy w terenie koszt materiałów roboty ziemne, wykonanie wykopów lub otworów pod słupy montaż osprzętu na słupie montaż słupów zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem zawieszenie przewodów wykonanie wszystkich robót demontażowych wraz z odwozem zdemontowanych materiałów oznakowanie słupów wykonanie dokumentacji powykonawczej koszty uzgodnień i nadzoru właściciela linii koszty wyłączeń i ponownych włączeń linii koszty czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii koszty ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu utrzymanie czystości na przylegających drogach i placu budowy inne prace niezbędne do przebudowy linii 10. Dokumenty odniesienia a) Prawo budowlane b) PN-E Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. c) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. REJPROJEKT 18 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

19 E Oświetlenie uliczne na moście 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową oświetlenia drogowego na moście w ramach tematu pn.: "Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419S w km w Przyborowie i budowa nowego obiektu mostowego" Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem oświetlenia na drogach publicznych istniejących i projektowanych w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową: montaż kompletnych latarni montaż instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Dobór opraw jest uzależniony od zaleceń Inwestora bądź przyszłego użytkownika. Należy stosować się do uwag zawartych w dokumentacji projektowej Przewody elektroenergetyczne Typ przewodów oraz napięcie,ilość i średnica żył kabli według dokumentacji projektowej. Przewody z żyłami miedzianymi o izolacji min. 500V Złącza kablowe Złącza kablowe z materiałów izolacyjnych o klasie ochronności II i stopniu ochrony min. IP55, IK Rury instalacyjne Rury o ściankach wewnętrznych gładkich stalowe ocynkowane, średnice zgodne z dokumentacją projektową Osprzęt elektryczny Osprzęt dla instalacji oświetlenia na moście w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony min. IP Źródła światła i oprawy Dla oświetlenia drogowego należy stosować źródła światła i oprawy zgodnie z dokumentacją techniczną. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych lub metalohalogenowych. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Należy stosować oprawy w drugiej klasie ochronności o stopniu ochrony IP66 dla komory optycznej, korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium malowany proszkowo, klosz z szkła hartowanego o grubości 4mm. Oprawa wyposażona w ściemniać zapewniający znaczną oszczędność energii Składowanie materiałów na budowie Materiały takie jak przewody, oprawy, złącza, rurki instalacyjne, puszki należy składować w przeznaczonych na ten cel zamykanycjh i suchych pomieszczeniach Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. REJPROJEKT 19 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

20 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do budowy oświetlenia drogowego należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: samochód dostawczy samochód skrzyniowy elektronarzędzia samochód specjalny z platformą i balkonem 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy samochód specjalny z platformą i balkonem Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający warunki w jakich będą wykonywane wszystkie roboty elektryczne Tyczenie tras instalacji Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinna być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzanie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcza lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w belkach, rurach lub dźwigarach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy, wbetonowanie, wkręcanie, spawanie lub na objemkach. Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno umożliwić ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych Podejścia do odbiorników Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zwieszakowej należy wykonać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznymi i rodzaj wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na konstrukcjach podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp Układanie rur Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi Wciąganie przewodów Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonania rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonywać według zasad opisanych w dalszej części niiejszej specyfikacji. REJPROJEKT 20 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706 S ul. Krakowska w Siewierzu

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706 S ul. Krakowska w Siewierzu Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706 S ul. Krakowska w Siewierzu Nr działek 6249/3, 6137, 6136/2, 5544, 4944 obręb 0001 Siewierz Obiekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna MONIT- 1

Specyfikacja techniczna MONIT- 1 Specyfikacja techniczna MONIT- 1 Budowa kamer monitoringu na terenie Straży Granicznej w Gołdapi Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 3 1.2. Zakres stosowania ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat : Rewitalizacji Skweru Jana Pawła II w Modliborzycach CPV 45232300-5 Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST; 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Projekt przebudowy kabla światłowodowego do budynku Straży Miejskiej przy ul. Narutowicza 60 w Inowrocławiu. Inwestor: Urząd Miasta Inowrocławia ul. Franklina Roosevelta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna TEMAT : Przebudowa ul. Senatorskiejw Legnicy ADRES : Legnica ul. SEnatorska INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2 STADIUM : Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna D

Specyfikacja techniczna D Specyfikacja techniczna D-01.03.04 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange w związku z budową drogi wewnętrznej w msc. Korpele KM 0+000,00-0+955,0 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT dla budowy oświetlenia ulicy Nowej w Niemodlinie, na odcinku od istniejącego słupa nr 713 do ulicy Daszyńskiego. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn.

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar robót Num er Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar Przebudowa napowietrznej sieci TPSA oraz linii kablowejświatłowodowej dla potrzeb monitoringu miasta,na odcinku od ul. Pułtuskiej do Prostej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45231000-5; CPV 45311100-3; CPV 45231400-9; CPV 45317200-4 CPV 45317200-5 ZADANIE: OBIEKT: LOKALIZACJA: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna D

Specyfikacja techniczna D Specyfikacja techniczna D-01.03.04 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z rozbudowa ulicy Sejneńskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, od km 33+656 do km 35+580 tj. od ulicy

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy kanalizacji teletechnicznej

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabla teletechnicznego rozdzielczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KANALIZACJE KABLOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KANALIZACJE KABLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Ł.04.00 KANALIZACJE KABLOWE str. Ł4-1 Spis treści Strona 1. WSTĘP... Ł4-3 2. MATERIAŁY... Ł4-3 3. SPRZĘT... Ł4-4 4. TRANSPORT... Ł4-5 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.03.05-1 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D URZĄDZENIA DO MONITORINGU (KANALIZACJA KABLOWA)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D URZĄDZENIA DO MONITORINGU (KANALIZACJA KABLOWA) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.03.04 URZĄDZENIA DO MONITORINGU (KANALIZACJA KABLOWA) SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ DLA KABLOWYCH LINII TELEINFORMATYCZNYCH

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ DLA KABLOWYCH LINII TELEINFORMATYCZNYCH ZADANIE :Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy INWESTOR: GMINA LEGNICA -Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Mickiewicza 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ

PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA. Przebudowa słupa linii napowietrznej nn przy ul. Pszczyńskiej w Suszcu, Gmina Suszec. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Oświęcim, październik 2010 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza teletechnicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa obiektu lub robót: Nazwa jednostki opracowującej: Autor opracowania: Janusz Korbaś, projektant...

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa obiektu lub robót: Nazwa jednostki opracowującej: Autor opracowania: Janusz Korbaś, projektant... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa obiektu lub robót: Nazwa jednostki opracowującej: wzdłuż ulicy Julianowskiej na odcinku od ulicy Przesmyckiego w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D-01.03.04 ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D-01.03.04 ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH D-01.03.04 ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska Opracowanie: Firma JS ENERGO Janusz Sęk 37-500 Jarosław ul Pełkińska

Bardziej szczegółowo

D Układanie rur ochronnych z PVC

D Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 178 D 10.02.01 Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 179 1.CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjna. Przebudowa kolizji.

Telekomunikacyjna. Przebudowa kolizji. BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@now-eko.com.pl Nazwa obiektu: Adres: Zamawiający: Budowa drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia ulicznego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Wyścigowej i Turniejowej we Wrocławiu Data: 2008-12-08 Inwestor: Gmina Wrocław Obiekt: Projekt PT-1/2007 i PT-2/2007

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH VECTRA S.A. PRZY REMONCIE UL.SENATORSKIEJ W ŁOMŻY

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH VECTRA S.A. PRZY REMONCIE UL.SENATORSKIEJ W ŁOMŻY SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH VECTRA S.A. PRZY REMONCIE UL.SENATORSKIEJ W ŁOMŻY INWESTOR: Urząd Miasta przy Urzędzie Miejskim w Łomży 18-400

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach budowy chodnika

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMŻA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: ŁOMŻA Przebudowa kabla światłowodowego MNI Telecom

Bardziej szczegółowo

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu S-04.01.02 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące. wykonania i odbioru robót związanych z przejściem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TPSA przy ul. Lubelskiej w m. Garwolin ( dz nr 3662/11 )

Kosztorys. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TPSA przy ul. Lubelskiej w m. Garwolin ( dz nr 3662/11 ) Kosztorys Data: 2010-10-20 Budowa: Przebudowa infrastrukturytelekomunikacyjnej Telekomunikacji Polskiej SA Obiekt: Garwolin dz.nr 3662/11 Zamawiający: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16 08-400

Bardziej szczegółowo

- 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D

- 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D - 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-01.03.04 BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI RUROCIĄGÓW KABLOWYCH (MSRK) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TP-S.A. kolidującej z przebudową drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT projektu technicznego instalacji Oświetlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego z bieżnią Inwestor: Adres Inwestora: Adres Inwestycji: Gmina Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

D OZNAKOWANIE PIONOWE

D OZNAKOWANIE PIONOWE 129 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 130 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe wykonania i odbioru Robót związanych z

Bardziej szczegółowo

D PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG 1. WSTĘP

D PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG 1. WSTĘP NOWE NIESTĘPOWO-OLBRACHCICE gmina Pokrzywnica 1.1. Przedmiot ST D - 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie..

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1.2. Podstawa opracowania. Zlecenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach Przedmiar robót Budowa: Budowa optotelekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb Urzędu Miasta Puławy w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. nr 106/12 w. Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekom. Orange Polska S.A. kolidującej z budową ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej i Perłowej w Myszyńcu budowa telekom.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Część ogólna... 2

Spis treści. 1. Część ogólna... 2 Spis treści 1. Część ogólna... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Inwestor... 2 1.3. Jednostka projektowa... 2 1.4. Wykonawca... 2 1.5. Zakres robót... 2 1.6. Kompleksowość dokumentacji... 2 1.7. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar. Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar Przebudowa, zabezpieczenie kanalizacji i kabli miedzian 1.1 Przebudowa kanalizacji kablowej strona nr: 1 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1.1.1 Rozebranie krawężników,

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

D.01.03.04. Zabezpieczenie sieci telefonicznej

D.01.03.04. Zabezpieczenie sieci telefonicznej - 2 - Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE Inwestor: Adres obiektu budowlanego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Miejscowość: Brzezna, Stadła, Podegrodzie ul. Głowackiego 56 Powiat: nowosądecki 30-085 Kraków Województwo: małopolskie Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1 Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2 INWESTOR...3 1.3 ZLECENIODAWCA...3 1.4 WYKONAWCA...3 1.5 ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...3 1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.7 UŻYTKOWNIKIEM...3 1.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY SONDLA W BOCHNI INWETOR : Gmina Miasta Bochnia 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: - OŚWIETLENIE DROGOWE - Adres budowy: Dębnica Kaszubska ul. Piaskowa dz.nr 225/1 Stadium dokumentacji: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Gmina Dębnica Kaszubska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.03.01 ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów

Bardziej szczegółowo

BRANŻA TELETECHNICZNA

BRANŻA TELETECHNICZNA MAXPROJEKT MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.architektów 21/3, 81-528 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel. (0 58) 345 25 60 NIP 586-112-71-53 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA TELETECHNICZNA Temat projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY.

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY. Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 Zakres do realizacji NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1 Przedmiot opracowania... 2 2 Zakres opracowania... 2 3 Podstawa opracowania... 2 4 Opis rozwiązań technicznych... 2 4.1 Kolizje... 2 4.2 Układanie kabli... 3 5 Ochrona przed porażeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY Zdrojowej POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI Ciechocinek INWESTOR : GMINA MIEJSKA Ciechocinek 87-720 Ciechocinek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZPITALA W IŁŻY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ETAP I 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.03.04 BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO DLA SIECI SZEROKOPASMOWEJ - PRZEBUDOWA ULICY SZOSA DO MĘŻENINA NA ODC. DO AL.LEGIONÓW DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...4 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.03.04

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.03.04 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 1. Wstęp 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres obiektu : Budowa oświetlenia drogowego ulicy Osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonawca specyfikacji : Krzysztof Just 63-400 Ostrów Wlkp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH D 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt kamiennych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 - Roboty budowlane 45200000-9

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. NORBERT WALKIEWICZ DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. NORBERT WALKIEWICZ DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Łącznik teleinformatyczny pomiędzy obszarem A i C INWESTOR : Gmina Miejska Olsztyn ADRES INWESTORA : ul. Jana Pawła II 1 BRANŻA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie..

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1.2. Podstawa opracowania. Zlecenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec SPIS TREŚCI Oświadczenie projektanta.......3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU... 4 1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 1.3 ADRES INWESTYCJI... 4 1.4 UZASADNIENIE INWESTYCJI....

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELSYSTEM PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6 1. WSTĘP Grupa robót : Prace budowlane dotyczące budowy instalacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. E. Ścieki z elementów prefabrykowanych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie- ETAP I

Przedmiar robót. Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie- ETAP I Przedmiar robót Budowa: Sybiraków w Braniewie- BRANŻA ELEKTRYCZNA Obiekt: ulica Botaniczna, Łąkowa i Plac Sybiraków Zamawiający: Gmina Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 14-500 Braniewo Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Data edycji Data wprowadzenia rewizji czerwiec 2014 Lp. Wyszczególnienie Nr rys. Rewizja 1. Metryka projektu 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Dokumenty formalno prawne - Techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory. Waldemar Łągiewka;

Bardziej szczegółowo