T Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T.01.00.00 Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej"

Transkrypt

1 T Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy kanalizacji telekomunikacyjnej w ramach tematu pn.: "Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419S w km w Przyborowie i budowa nowego obiektu mostowego" Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową kanalizacji telekomunikacyjnej. W zakres tych robót wchodzą: wykonanie wykopu pod studnie kablowe wykonanie i zasypanie wykopu pod rury budowa studni kablowych ułożenie rur zabezpieczenie włazów studni przed otwarciem 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne Rury Rury do budowy ciągów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie ZN-96/TPSA i 018. Stosować rury typu HDPE o średnicy zgodnie z dokumentacją projektową Studnie kablowe Studnie kablowe muszą być wykonane tak aby spełniały wymagania normy ZN-96/TPSA Pokrywa włazu Pokrywa włazu powinna spełniać wymagania według punktu normy ZN-96/TPSA Wietrznik do pokryw Wietrznik powinien spełniać wymagania normy BN-73/ Dopuszcza sie inne wykonanie np. jako monolitu z oprawą pokrywy, z wytłoczonym odpowiednim logo operatora, uzgodnione z operatorem telekomunikacyjnym Ramy i oprawy pokryw Powinny spełniać wymagania normy BN-73/ Wsporniki kablowe Zaleca się stosować wykonane z konstrukcyjnego tworzywa sztucznego Dodatkowe pokrywy wewnętrzne studni Dodatkowe pokrywy wewnętrzne typu "Pioch" powinny być wykonane zgodnie z ZN-05/TPSA Stanowią dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenie studni przed ingerencją osób nieuprawnionych. Pokrywa powinna być wyposażona w układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym. Zastosowanie pokryw i rodzaju zamków należy kazdorazowo uzgadniać z operatorem Materiały do regulacji pionowej studni Deski użyte do deskowania powinny być z drzewa iglastego, klasy III. Powinny być proste, nie pokrzywione. Do betonowania należy używać betonu wibrowanego B Składowanie materiałów na budowie elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany studni należy układać w oddzielnych stosach rury powinny być składowane na polu składowym zadaszonym, w miejscach nie narażonych na REJPROJEKT 1 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

2 uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi 2.9. Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód samowyładowczy samochód dostawczy przyczepa dłużycowa Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Ze względu na bliskość podziemnych sieci urządzeniowych wszystkie prace należy prowadzić przy zachowaniu daleko posuniętej ostrożności Wytyczenie trasy kanalizacji Wytyczenie trasy kanalizacji kablowej powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP Usytuowanie kanalizacji Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji: a) na prostej trasie oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji studnie przelotowe b) na załamaniach trasy studnie narożne c) na odgałęzieniach kanalizacji studnie odgałęźne d) przed szafkami kablowymi studnie szafkowe e) na zakończeniach kanalizacji studnie końcowe Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać 120m. Głębokość podstawowa ułożenia kanalizacji powinna być taka aby odległość od poziomu terenu do górnej powierzchni kanalizacji wynosiła 0,8m, a dla chodników i trawników przy ulicach dopuszcza sie 0,7m. Głębokość ułożenia kanalizacji przy skrzyżowaniach z innymi obiektami budowlanymi powina być zgodna z warunkami technicznymi budowy telekomunikacyjnych obiektów budowlanych (załącznik nr 1 do RMI z dnia r.). Między studniami kanalizacja kablowa magistralna powinna przebiegać prostoliniowo. W uzasadnionych technicznie przypadkach może nastąpić odchylenie od przebiegu prostoliniowego. Dla układania kanalizacji metodą przewiertu sterowanego dopuszcza się odchylenie w pionie z zachowaniem minimalnych promieni gięcia rur z zachowaniem kołowego przekroju rury. W terenie płaskim kanalizacja powinna być układana ze spadkiem 1 3% w kierunku jednej ze studni.w terenie pochyłym zgodnie z spadkiem terenu i z zasadą w kierunku jednej ze studni Roboty ziemne Wykop dla układania rur należy realizować jednorazowo na odcinku co najmniej pomiędzy sąsiednimi studniami. Krótsze odcinki wykopów mogą być wykonywane, jeżeli tego wymaga zachowanie bezpieczeństwa ruchu kołowego lub pieszego. Wykopy powinny spełniać wymagania dotyczące głębokości i szerokości z zachowaniem pochyłości ścian. Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane z minimalnym spadkiem 0,1%. W gruntach małospoistych, w gruntach przesyconych wodą i w przypadku możliwości osiadania gruntu na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu REJPROJEKT 2 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

3 klasy B10 o grubości co najmniej 10cm. Ława betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od III do VI powinny być wysypane warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości warstwy nie mniejszej niż 5cm Układanie ciągów kanalizacji Układanie ciągów kanalizacji powinno być zgodne z normami zakładowymi ZN-96/TPSA i 012. Połączenia rur należy wykonywać przy pomocy złączek. Złącza rur powinny spełniać wymagania normy ZN- 96/TP SA-020. Rury pownny być układane przy temperaturze nie niższej niż -10 C przy przebiegu prostoliniowym i nie niższej niż 0 C przy układaniu łuków Zasypywanie kanalizacji Grubość podsypki minimum 10cm, obsypka boczna o grubości minimum średnicy zewnętrznej rury, obsypka wierzchnia o grubości co najmniej 10cm, następnie przysypać piaskiem o grubości nie mniejszej niż 20cm. Dalej do powierzchni gruntu warstwy ziemi ubijanej co 20cm Skrzyżowania i zbliżenia Wszystkie skrzyżowania z obiektami budowlanymi oraz z urządzeniami podziemnymi należy wykonac zgodnie z ZN-96/TPSA 004.Dokumentem nadrzędnym dla tej normy jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r Demontaż kanalizacji kablowej Demontaż kanalizacji kablowej polega na: odkopaniu kanalizacji kablowej demontażu studni demontażu rur kanalizacyjnych zasypaniu wykopów i wyrównaniu terenu odtworzeniu nawierzchni np. asfaltu, chodnika, trawnika 5.9. Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych Regulacja wysokościowa studni polega na: - demontażu włazu studzienki - obcięciu ścianek studzienki przy obniżaniu wysokości - wykonaniu deskowania i dobetonowaniu ścianek studzienki do wymaganej wysokości z wykonaniem części stropowej z betonu B20, przy podwyższaniu wysokości studzienki 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w ST M Wymagania ogólne Badania przed rozpoczęciem robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polega na sprawdzeniu: długości przelotów między studniami liczby rur na poszczególnych odcinkach kanalizacji drożności rur głębokości i sposobu ułożenia rur wzmocnienia dna wykopu sposobu zestawienia i łączenia rur wykonania skrzyżowań z jezdniami ulic i dróg wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi prawidłowości umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania studni kablowych Powyższe badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów. Badania należy wykonać za pomocą taśmy mierniczej oraz przez oględziny. Należy dokonać sprawdzenia jakości wykonania odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu Sprawdzenie prawidłowości montażu studzien kablowych Sprawdzenie prawidłowości montażu studzien kablowych polega na sprawdzeniu: rzędnych posadowienia kompletności REJPROJEKT 3 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

4 kształtu i wymiarów jakości materiałów i części składowych odporności elementów wyposażenia takich jak kolumny wsporcze, ucha zaczepowe, klamry, itp. Zabezpieczenia pokrywy włazu Sprawdzenie powinno być wykonane zgodnie z ZN-96/TPSA Ocena wyników badań Przedstawioną do odbioru kanalizację kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy jeżeli badania dały pozytywny wynik. Elementy kanalizacji które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 7. Obmiar robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Jednostkami obmiarowymi budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej są: dla rur ochronnych kanalizacji kilometr dla studni kanalizacyjnych sztuka dla przewiertów - kilometr 8. Odbiór robót Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM Wymagania ogólne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykopy pod kanalizację oraz wykonanie przepustów rurowych Dokumenty do odbioru końcowego robót Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - protokoły z dokonanych pomiarów, - protokół odbioru robót zanikających, - protokół odbioru robót dokonany przez komisję odbioru powołaną przez TPSA. 9. Podstawa płatności Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST DM Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne wykonanie wszystkich robót montażowych, pomiarów i połączeń zgodnie z dokumentacją techniczną wykonanie wszystkich robót demontażowych wraz z odwozem zdemontowanych materiałów zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji i wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej koszty uzgodnień i nadzoru właściciela kanalizacji, koszty wyłączeń i ponownych włączeń linii koszty czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji koszty ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu utrzymanie czystości na przylegających drogach i placu budowy inne prace niezbędne do przebudowy kanalizacji 10. Przepisy związane a) Prawo buowlane b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie c) Normy branżowe BN powołane w tekście d) Normy Zakładowe ZN-96/TPSA 011 do 025, ZN-06/TPSA 026 i ZN-05/TPSA REJPROJEKT 4 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

5 T Przebudowa kabli telekomunikacyjnych miedzianych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kablowych linii telekomunikacyjnych o żyłach miedzianych w ramach tematu pn.: "Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419S w km w Przyborowie i budowa nowego obiektu mostowego" Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową kablowych linii telekomunikacyjnych o żyłach miedzianych. W zakres tych robót wchodzą: wykonanie przepustów ochronnych dla kabli wykopanie i zasypanie rowu kablowego układanie kabla w ziemi układanie kabli w kanalizacji kablowej układanie kabli na słupach kablowych montaż złączy kablowych wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli oznakowanie kabli demontaż zbędnych odcinków linii kablowych 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Dobór osprzętu jest uzależniony od zaleceń operatora telekomunkacyjnego (np. wykaz producentów osprzętu). Należy stosować się do uwag zawartych w dokumentacji projektowej Kable telekomunikacyjne Typ kabli oraz pojemność i średnica żył kabli według dokumentacji projektowej Złącza kablowe, łączniki żył, osłony złączowe Złącza kablowe starszego tpu (lutowane) powinny być zgodne z BN lub BN Złącza kablowe nowego typu, w których połączenia wykonuje się za pomocą mechanicznie zaciskanych łączników powinny być zgodne z normami ZN-05/TPSA i ZN-96/TPSA 031. Dla szybkiej lokalizacji złączy ziemnych, należy zastosować markery z biernym układem rezonansowym LC Łączówki (głowice) kablowe Łączówki powinny spełniać wymagania normy ZN-05/TPSA 032 ze zwróceniem uwagi na następujące wymagania ogólne: trwałość co najmniej 30 letnia w agresywnym środowisku i przy dużych wahaniach temperatury, wilgotności i dużych drganiach łatwość przyłączania kabli wypełnionych oraz identyfukacji torów z jednoczesnym zabezpieczeniem kontaktów przed korozyjnym oddziaływaniem środowiska w łączówkach przyłączeniowych możliwość łatwego włączania ochronników, rozłączania torów i wykonywania pomiarów 2.4. Obudowy zakończen kablowych Obudowy zakończen kablowych powinny spełniać wymagania normy ZN-05/TPSA 033 ze zwróceniem uwagi na następujące wymagania ogólne: trwałość co najmniej 30 letnia w agresywnym środowisku, przy dużym nasłonecznieniu, znacznych drganiach i wandaliźmie skuteczne zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby nieuprawnione REJPROJEKT 5 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

6 2.5. Składowanie materiałów na budowie Bębny z kablami należy umieścić na placu budowy na utwardzonym podłożu. Materiały takie jak obudowy, głowice, osłony złączy kablowych należy składować w przeznaczonych na ten cel zamykanycjh i suchych pomieszczeniach 2.6. Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do przebudowy linii telekomunikacyjnej kablowej należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy przyczepa kablowa Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne Tyczenie tras linii kablowej Wytyczenie trasy linii kablowej powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP Dobór kabli Należy stosować kable zgodnie z dokumentacją projektową Dobór osłon złączowych i muf Osłony złączowe, mufy, głowice i łączówki powinny być dostosowane do typu kabla, średnicy i liczby żył oraz średnicy zewnętrznej kabla. W środowisku wilgotnym głowice powinny być zabezpieczone niezależnie od rodzaju izolacji kabla. Własności osłon, muf igłowic powinny być zgodne z normami zakładowymi TPSA. Osłony złączy powinny uniemożliwiać przenikanie pary wodnej i wody do złącza i kabla, a także stanowić zabezpieczenie mechaniczne Układanie kabli w kanalizacji W kanalizacji należy układać kable nieopancerzone. Odcinki kabli powinny być tak dobrane, aby liczba złącz przelotowych była możliwie jak najmniejsza. Łączenia i odgałęzienia kabli należy wykonywać w studniach kablowych. W pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji. W jednym otworze powinien być ułożony jeden kabel. Dopuszcza się układanie w jednym otworze kilku kabli z zachowaniem zasady że suma ich średnic nie przekracza 0,75 średnicy otworu. Miejsca wprowadzenia kabli do otworów powinny być uszczelnione zgodnie z ZN-96/TPSA-021. W studniach kablowych kable należy układać przestrzegając następujących zasad: kable powinny być układane na wspornikach kablowych kable nie powinny zasłaniać wolnych otworów kanalizacji kable przelotowe nie powinny się krzyżować łuki na wygięciach powinny być łagodne, a promień gięcia kabla zgodny z danymi producenta złącza kablowe powinny być usytuowane przy ścinach wzdłużnych studni i mocowane na wspornikach 5.6. Układanie kabli w ziemi Kable ziemne powinny być układane do osi ulicy i drogi, a na terenach otwartych równolegle do ciągów podziemnych innych urządzeń zgodnie z zatwierdzona lokalizacja.. Kable powinny być układane w wykopie bez naprężeń i z falowaniem w płaszczyżnie poziomej. Promień gięcia kabli przy układaniu w ziemi powinien REJPROJEKT 6 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

7 być zgodny z danymi producenta dla danego typu kabla. Kable powinny być układane na 5cm podsypce z piasku lub przesianej ziemi równomiernie rozłożonej na dnie wykopu oraz przysypane co najmniej 10cm warstwą piasku lub przesianej ziemi. Głębokość ułożenia mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej 0,8m i 1,0m na terenach upraw rolnych. Przy złączach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosić od 0,6m do 1,0m po każdej stronie złącza. Przy wprowadzeniu kabli do przepustów zapas kabli powinien wynosić 1,0m po każdej stronie a przy wprowadzenu do tuneli i kanałów zapas kabla powinien wynosić 1,5m. Przy zasypywaniu linii kablowych i przepustów wykonanych wykopem otwartym należy wykonywać zagęszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu minimum 0,97. Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu pierwotnego Skrzyżowania i zbliżenia Wszystkie skrzyżowania z obiektami budowlanymi oraz z urządzeniami podziemnymi należy wykonac zgodnie z ZN-96/TPSA 004.Dokumentem nadrzędnym dla tej normy jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r Znakowanie i numeracja Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać na szafkach kablowych, słupkach kablowych rozdzielczych, kablach, głowicach kablowych, skrzynkach kablowych. Numerację należy wykonywać za pomocą szablonów wg BN lub w inny sposób zapewniający trwałość, czytelność i estetyczny wygląd. Znakowanie kabli powinno być wykonane we wszystkich studniach kablowych za pomocą przywieszek identyfikacyjnych zgodnie z ZN-96/TPSA-022. Kable powinny być dodatkowo oznaczone w miejscach charakterystycznych takich jak: skrzyżowania, wejścia do tuneli, rur itp Wymagania elektryczne Parametry elektryczne jak redzystancja i pojemność torów, rezystancja izolacji żył, tłumienność, odstęp zbliżno i zdalnoprzenikowy oraz rezystancja uziemień powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normach zakładowych TPSA Demontaż linii kablowej Do demontażu linii kablowej należy: odkopanie kabla wyjęcie kabla z rowu kablowego zasypanie rowu kablowego wyjęcie kabla z kanalizacji kablowej demontaż skrzynek i głowic kablowych uporządkowanie terenu 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w ST M Wymagania ogólne Badania przed rozpoczęciem robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Sprawdzenie prawidłowości wykonania ułożenia kabli Sprawdzenie prawidłowości wykonania ułożenia kabli polega na sprawdzeniu: zastosowania właściwych typów kabli doboru właściwych średnic żył wciągnięcia kabli do kanalizacji głębokości i sposobu ułożenia kabli w ziemi wprowadzenia kabli do szafek kablowych wyprowadzenia kabli na słupy kablowe wprowadzenia kabli do słupków rozdzielczych wykonania złącz zakończeń kabli w głowicach kablowych wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi prawidłowości umieszczenia i zamocowania znakowania i numeracji Należy dokonać sprawdzenia jakości wykonania odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu. REJPROJEKT 7 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

8 6.3. Wykonanie prób i badań elektrycznych próby kabli na przerwy i zwarcia należy sprawdzić między żyłami w każdym kablu dla 2% żył lecz nie mniej niż dla 1 pary pomiar rezystancji izolacji żył należy wykonać dla 10% żył każdego kabla 6.4. Wykonanie sprawdzeń i badań odbiorczych Przy odbiorze przebudowanej sieci należy wykonać następujace pomiary i badania: sprawdzenie ciągłości i poprawności rozszycia żył kablowych sprawdzenie rezystancji pętli żył kabla sprawdzenie ciągłości ekranu sprawdzenie rezystancji izolacji żył kablowych sprawdzenie odstępów prenikowych sprawdzenie rezystancji uziemienia sprawdzenie wizualne jakości wykonanych prac 6.5. Ocena wyników badań Przedstawioną do odbioru sieć kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy jeżeli badania dały pozytywny wynik. Elementy linii które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 7. Obmiar robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Jednostkami obmiarowymi przebudowywanej kablowej linii telekomunikacyjnej z żyłami miedzianymi jest 1km. 8. Odbiór robót Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM Wymagania ogólne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykopy pod linie kablowe oraz wykonanie przepustów rurowych Dokumenty do odbioru końcowego robót Po wykonaniu przebudowy kablowej linii teletechnicznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - protokoły z dokonanych pomiarów, - protokół odbioru robót zanikających, - protokół odbioru robót dokonany przez komisję odbioru powołaną przez TPSA. 9. Podstawa płatności Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST DM Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze wytyczenie trasy w terenie roboty ziemne wykonanie wszystkich robót montażowych, pomiarów i połączeń zgodnie z dokumentacją techniczną wykonanie wszystkich robót demontażowych wraz z odwozem zdemontowanych materiałów zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem oznakowanie kabli, skrzynek, głowic kablowych, słupków wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji i wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej koszty uzgodnień i nadzoru właściciela linii koszty wyłączeń i ponownych włączeń linii koszty czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii koszty ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu REJPROJEKT 8 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

9 utrzymanie czystości na przylegających drogach i placu budowy inne prace niezbędne do przebudowy linii 10. Przepisy związane a) Prawo budowlane b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie c) Normy branżowe BN powołane w tekście d) Normy Zakładowe ZN-96/TPSA REJPROJEKT 9 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

10 T Przebudowa kabli telekomunikacyjnych światłowodowych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kablowych linii telekomunikacyjnych światłowodowych w ramach tematu pn.: "Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419S w km w Przyborowie i budowa nowego obiektu mostowego" Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową kablowych linii telekomunikacyjnych światłowodowych. W zakres tych robót wchodzą: wykonanie przepustów zabezpieczających kable wykopanie i zasypanie rowu kablowego układanie rurociągu kablowego montaż kanalizacji wtórnej wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciąganie kabli światłowodowych do rurociągu ziemnego wykonanie złączy kablowych oznakowanie kabli badania i pomiary demontaż kabla istniejącego 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Dobór osprzętu jest uzależniony od zaleceń operatora telekomunkacyjnego (np. wykaz producentów osprzętu). Należy stosować się do uwag zawartych w dokumentacji projektowej Kable optotelekomunikacyjne Kable optotelekomunikacyjne zastosowane w sieci powinny być zgodne z normami ZN-96/TPSA-002 i 005 oraz z dokumentacją projektową Rury Na kanalizację wtórną należy stosować rury HDPE 32/2,9mm a na rurociągi kablowe HDPE 40/3,7 według ZN-96/TPSA Osłony i zasobniki złączowe Osłony złączowe dla kabli optotelekomunikacyjnych i zasobniki złączowe do zabezpieczenia złączy i zapasów kabli powinny być zgodne z normami ZN-96/TPSA-008 i Napowietrzny osprzęt światłowodowy Napowietrzny osprzęt światłowodowy powinien być zgodny z dokumentacją projektową Złącza spajane (spawy) Wykonanie złącza spajanego dla światłowodów jednomodowych według ZN-96/TPSA Składowanie materiałów na budowie Bębny z kablami należy umieścić na placu budowy na utwardzonym podłożu. Rury powinny być składowane w miejscach nie narażonych na wpływy atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne oraz osłonięte przed szkodliwym działaniem światła dziennego. Końce rur powinny być uszczelnione. Materiały takie jak osłony i zasobniki złączowe należy składować w przeznaczonych na ten cel zamykanycjh i suchych pomieszczeniach. REJPROJEKT 10 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

11 2.6. Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do przebudowy linii telekomunikacyjnej kablowej należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy przyczepa kablowa Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne Tyczenie tras linii kablowej Wytyczenie trasy linii kablowej powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP Układanie linii światłowodowych Kanalizacja kablowa wtórna Rury polietylenowe kanalizacji wtórnej należy zaciągać do wolnych otworów kanalizacji pierwotnej. Dopuszczalne jest zaciąganie rur kanalizacji wtórnej do zajętych przez kable z żyłami miedzianymi otworów kanalizacji pierwotnej jeżeli zmieści się tam wymagana ilość rur polietylenowych. W studniach kablowych w których nie wykonuje się złączy należy zachować ciągłość rur polietylenowych kanalizacji wtórnej, a tam gdzie były przecięte łączyć je dopiero po zaciągnięciu do nich kabli. Łączenie rur powinno być szczelne, rury mogą być także łączone giętkimi rurami karbowanymi z polietylenu lub polichlorku winylu. Rury kanalizacji wtórnej wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny być wygięte łagodnymi łukami i przymocowane do ścian studni, a tam gdzie to niemożliwe do sufitu studni, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami przy innych pracach w studni Rurociągi kablowe Rury należy układać w rowie kablowym na głębokości 1,0m z falowaniem 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podłożu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowych. Rury należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm ponad powierzchnię rur Zaciąganie kabli do kanalizacji wtórnej Przy zaciąganiu kabli OTK należy przestrzegać aby temperatura otoczenia nie była niższa od -5ºC Nie wolno układać kabli w okresie zimowym, przy składowaniu kabli na otwartej przestrzeni i długotrwałych ujemnych temperaturach. Zaciąganie kabli optotelekomunikacyjnych można przeprowadzać: za pomocą specjalnych wciągarek mechanicznych ze stałą kontrolą siły naciągu i z zastosowaniem płynów poślizgowych i rolkowania w miejscach w miejscach zmian kierunku trasy za pomocą sprężonego powietrza z użyciem elestycznego tłoczka do kttórego mocuje się kabel Nie wolno dopuścić do wystąpienia skokowej siły ciągu w trakcie zaciągania. Dopuszczalna siła z jaką można zaciągać kabel powinna być określona w warunkach technicznych na dany typ kabla. Siła ta przy zaciąganiu mechanicznym nie powinna przekraczać wartości równej ciężarowi 1km zaciąganego kabla Podwieszenie kabla OPGW (włókna w lince odgromowej) Kabel światłowodowy OPGW należy bezpośrednio zawieszać w miejsce linki odgromowej, po rzebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia Podwieszenie kabli do konstrukcji słupowej WN Kabel ADSS należy bezpośrednio zawieszać na zewnątrz słupa wysokiego napięcia poniżej ramienia na REJPROJEKT 11 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

12 którym zawieszony jest górny przewód roboczy. Przebudowę napowietrznego traktu światłowodowego należy wykonywać zgodnie z technologią podaną w Dokumentacji Projektowej Zapasy kabli Przy złączach należy pozostawić zapasy kabli umożliwiające swobodne wyniesienie końców kabla na zewnątrz studni i wykonanie złącza i pomiarów w samochodzie. Zapasy te powinny wynosić po minimum 15,0m z każdej strony nowego złącza. Zapasy kabli należy układac w pętle z zachowaniem promienia wyginania kabla nie mniejszego niż 20 jego średnic. Powinny byc one starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na stelażach w studniach kablowych lub przez odpowiednie ułożenie w zasobnikach złączowych Łączenie kabli Łączenie i odgałęzienie kabli w liniach budowanych w kanalizacji kablowej należy wykonywać w studniach kablowych. W liniach budowanych w rurociągach kablowych złącza kablowe należy umieszczcać w zasobnikach złączowych. Kable powinny być łączone w osłonach złączowych montowanych zgodnie z ich instrukcjami fabrycznymi. Światłowody powinny być łączone przez spajanie ( metoda spawania obowiązuje poza miejscami zakończeń kabli) zgodnie z numeracją wg barwnego kodu identyfikacyjnego włókien. Należy także zachować zgodność kolorystyki tub. Proces spawania powinien przebiegać w atmosferze suchego powietrza. Metoda i osprzęt do łączenia światłowodów powinny byc dostosowane do typu łączonego światłowodu. W miejscach przewidzianych do wykonania odgałęzień z linii optotelekomunikacyjnej należy zainstalować osłony złączowe rozbieralne, do wielokrotnego otwierania, umożliwiające wprowadzenie dodatkowych kabli. Do odgałęzienia z linii optotelekomunikacyjnej nalezy przeznaczac kolejne ostatnie światłowody z profilu kabla. W oslonach złączowych pozostawiać zapasy łączonych światłowodów w pokryciu pierwotnym. Zapasy te powinny byc magazynowane w kasetach po około 1,5m z każdej strony połączenia. Obróka włókien światłowodowych do spajania powinna być wykonana zgodnie z instrukcją zastosowanej spawarki. Wszystkie połączenia spajane powinny być w czasie montażu sprawdzone reflektometrem. Montaż elementów osłony złączowej oraz kaset i zapasów włókien światłowodowych a także ostateczne uszczcelnienie osłony powinno byc wykonane zgodnie z instrukcja fabryczną osłony. Wykonaną i zbadaną spoinę zabezpieczyć osłonką spoiny.osłonka powinna składać sie z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z elementu wytrzymałościowego, bądź mieć inną konstrukcję o nie gorszej skuteczności. Element wytrzymałościowy może byc wykonany w postaci pręta lub rynienki metalowej. Po obkurczeniu osłonke należy umieścić w odpowiednim uchwycie kasety złączowej. Na osłonkę spoiny bądź kasetę należy nanieść numer identyfikacyjny światłowodu Skrzyżowania i zbliżenia Wszystkie skrzyżowania z obiektami budowlanymi oraz z urządzeniami podziemnymi należy wykonac zgodnie z ZN-96/TPSA 004.Dokumentem nadrzędnym dla tej normy jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r Ochrona mechaniczna linii kablowych Podstawową ochronę kabli OTK stanowia rury kanalizacji wtórnej lub rurociągi kablowe, w których kabel może się swobodnie przesuwać. Dodatkową ochrone stanowią taśmy ostrzegawcze układane nad kablem Znakowanie i numeracja W studniach, kanałach, tunelach gdzie kable przechodzą bez złączy w rurach kanalizacji kablowej lub rurociągów kablowych o zachowanej ciągłośći, rury te należy oznakować opaskami ostrzegawczymi w kolorze pomarańczowym z napisem "Uwaga kabel światłowodowy". Znakowanie i numeracja linii optotelekomunikacyjnych powinna być zgodna z oznaczeniami i numeracja istniejącej linii kablowej. Oznakowanie należy umieszczać na rurach kanalizacji wtórnej we wszystkich studniach, po obu stronach złączy z rozróżnieniem kierunków kabla. Tabliczki identyfikacyjne powinny posiadać czytelny napis informujący o właścicielu kabla, numerze eksploatacyjnym linii oraz kontakcie do służb eksploatacyjnych linii. Oznakowanie może byc w formie opasek oznaczeniowych bądź przywieszek identyfikacyjnych Wymagania transmisyjne Parametry transmisyjne jak tłumienność włókien światłowodowych, tłumienność połączeń światłowodowych, dyspersja chromatyczna, długość fali odcięcia oraz pozostałe parametry włókien powinny być zgodne z normami zakładowymi TPSA. Zaleca się, aby kable przeznaczone do wbudowania na wstawkę pochodziły od tego samego producenta, a ściślej chodzi tu o ten sam rodzaj włókna i te same jego parametry Demontaż linii optokablowej Demontaż linii polega na: lokalizacji tras linii odkopaniu rurociągu kablowego wyjęciu kabli światłowodowych REJPROJEKT 12 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

13 wyjęciu rurociągu kablowego demontażu połączeń i osprzętu zasypaniu rowów kablowych wyjęcie kabla z kanalizacji kablowej uporządkowaniu terenu 5.9. Zasypywanie wykopów Grubość podsypki minimum 10cm, obsypka boczna o grubości minimum średnicy zewnętrznej rury, obsypka wierzchnia o grubości co najmniej 10cm, następnie przysypać piaskiem o grubości nie mniejszej niż 20cm. Dalej do powierzchni gruntu warstwy ziemi ubijanej co 20cm. Przy zasypywaniu linii kablowych i przepustów wykonanych wykopem otwartym należy wykonywać zagęszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu minimum 0,97. Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu pierwotnego. 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w ST M Wymagania ogólne Badania przed rozpoczęciem robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Pomiary w trakcie budowy i montażu linii Powinny być wykonywane następujące pomiary: pomiary reflektrometrem lub teterem tłumienności po ułożeniu kabli a przed połączeniem światłowodów na wszystkich torach w celu stwierdzenia ciągłości światłowodów po zmontowaniu złącz na kablu wykonać pomiary reflektometryczne z obu stron odcinka w celu stwierdzenia poprawności wykonania połączeń pomiary po zmontowaniu linii wykonać reflektometrem z obu stron każdego odcinka, w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich światłowodach dla uzyskania wykresów reflektometrycznych 6.3. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną pomiar reflektancji optycznych złączy rozłącznych 6.4. Badania linii optotelekomunikacyjnych przy odbiorze Program badań powinien być zgodny z ZN-96/TPSA-002. Zakres badań: oględziny elementów linii sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową (dobór kabli, osprzętu) sprawdzenie faktycznej tłumienności torów na odcinku regeneratorowym sprawdzenie szczelności kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego sprawdzenie zgodności numeracji łączonych światłowodów z profilem kabla i numeracją na przełącznicach 6.5. Ocena wyników badań Przedstawioną do odbioru linię kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy jeżeli badania dały pozytywny wynik. Elementy linii które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 7. Obmiar robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Jednostkami obmiarowymi przebudowywanej kablowej linii optotelekomunikacyjnej jest 1km. 8. Odbiór robót Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM Wymagania ogólne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykopy pod linie kablowe oraz wykonanie przepustów rurowych Dokumenty do odbioru końcowego robót REJPROJEKT 13 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

14 Po wykonaniu przebudowy kablowej linii optoteletechnicznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - protokoły z dokonanych pomiarów, - protokół odbioru robót zanikających, - protokół odbioru robót dokonany przez komisję odbioru powołaną przez TPSA. 9. Podstawa płatności Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST DM Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze wytyczenie trasy w terenie roboty ziemne wykonanie wszystkich robót montażowych, pomiarów i połączeń zgodnie z dokumentacją techniczną wykonanie wszystkich robót demontażowych wraz z odwozem zdemontowanych materiałów zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem oznakowanie kabli, skrzynek, głowic kablowych, słupków wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji i wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej koszty uzgodnień i nadzoru właściciela linii koszty wyłączeń i ponownych włączeń linii koszty czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii koszty ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu utrzymanie czystości na przylegających drogach i placu budowy inne prace niezbędne do przebudowy linii 10. Przepisy związane a) Prawo budowlane b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie c) Normy branżowe BN powołane w tekście d) Normy Zakładowe ZN-96/TPSA REJPROJEKT 14 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

15 E Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową linii napowietrznej elektroenergetycznej nn w ramach tematu pn.: "Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419S w km w Przyborowie i budowa nowego obiektu mostowego" Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem przebudowy linii napowietrznej nn będącej własnością Enion S.A.. Oddział w Bielsku Białej w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową: demontaż istniejącego odcinka linii napowietrznej nn ustawienie słupów zawieszenie przewodów uziemienie słupa 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. a) Napięcie znamionowe linii- napięcie międzyprzewodowe, na które linia została zbudowana b) Zawieszenie przelotowe przewodu podtrzymujące go, gdy siły naciągu przewodu są z obu stron zawieszenia jednakowe c) Zawieszenie odciągowe przewodu zawieszenie przenoszące jego naciąg d) Przęsło część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. e) Słup (żerdź) konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu f) Uzbrojenie słupa izolatory stojące, łańcuchy izolatorowe, poprzeczniki, aparatura, haki, uchwyty, itp znajdujące się na słupie 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Wymogi formalne: - należy uzgodnić czas wykonania robót z przynależnym terenowo Rejonem Dystrybucji Zakładu Energetycznego ze względu na konieczność wyłączenia napięcia 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Dobór osprzętu jest uzależniony od zaleceń operatora elektroenergetycznego czyli Tauron - Enion S.A.. Oddział Bielsko Biała, Rejon Dystrybucji Żywiec (np. wykaz producentów osprzętu). Należy stosować się do uwag zawartych w dokumentacji projektowej Słup Słup strunobetonowy wirowany. Typ i parametry techniczne zgodnie z Dokumentacją Projektową Ustoje Ustoje dla gruntu średniego, typ i parametry zgodne z Dokumentacją Projektową Konstrukcje stalowe Konstrukcje stalowe montowane na słupie powinny być ocynkowane oraz zgodne z Dokumentacją Projektową Izolatory Typy izolatorów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i standaryzacją stosowaną w przynależnym terenowo Zakładzie Energetycznym Osprzęt Typy i poszczególnych elementów osprzętu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i standaryzacją stosowaną w przynależnym terenowo Zakładzie Energetycznym. REJPROJEKT 15 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

16 2.6. Przewody Rodzaj i przekrój przewodów powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową Elementy uziemienia słupa Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo, z grubością cynku minimum 80µm. Dla zabezpieczenia antykorozyjnego połączeń uziemienia stosować taśmę Denso, lepik asfaltowy, pasty antykorozyjne. Zgodnie z standaryzacją w przynależnym terenowo Zakładzie Energetycznym producent elementów uziemienia winien posiadać ISO Składowanie materiałów na budowie Materiały takie jak: izolatory, trzony, elementy uziemienia, krótkie odcinki przewodów itp. mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych przeznaczonych do tego celu. Konstrukcje stalowe oraz żerdzie mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do przebudowy linii elektroenergetycznych należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: samochód dostawczy samochód skrzyniowy żuraw samochodowy, dźwig przyczepa dłużycowa koparka do wykopów urządzenie do zagęszczania gruntu 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy przyczepa dłużycowa Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający warunki w jakich będą wykonywane wszystkie roboty elektryczne Tyczenie tras linii napowietrznej Wytyczenie trasy linii napowietrznej polega na wytyczeniu miejsc posadowienia słupów i powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP Montaż słupów i zawieszenie przewodów - przed montażem żerdź należy dokładnie sprawdzić, nie powinna wykazywać pęknięć, odprysków oraz skrzywień. - przed przystąpieniem do montażu należy wyznaczyć stanowisko słupa i wykonać wykop lub wywiercić otwór w zależności od rodzaju przyjętego w dokumentacji ustoju - montaż słupa wykonać zgodnie z ogólnie przyjętymi dotychczas zasadami, a w szczególności zgodnie z technologią przyjętą w zakładzie wykonawstwa oraz instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w energetyce REJPROJEKT 16 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

17 Następnie dokonać montażu słupa, na słupie montować: - konstrukcje - belki i płyty ustojowe - bednarki uziemiające - tablice ostrzegawcze i informacyjne - słup ustawić w wykopie przy pomocy dźwigu samojezdnego i zasypać wykop starannie ubijając ziemię warstwami - w wypadku stosowania otworu wierconego przygotować beton B 7,5 W dalszej kolejności wykonać: - zawieszenie przewodów - montaż uziomu - połączenie uziemienia z uziomem - zabezpieczenie antykorozyjne uziemienia i połączeń uziemienia - uporządkowanie terenu 5.4. Skrzyżowania i zbliżenia Wszystkie skrzyżowania z obiektami budowlanymi oraz z urządzeniami podziemnymi należy wykonac zgodnie z PN-E "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa" Demontaż linii napowietrznej Do demontażu linii napowietrznej należy: - demontaż przewodów odkopanie słupów wyjęcie słupów zasypanie wykopów po słupach uporządkowanie terenu 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w ST M Wymagania ogólne Badania przed rozpoczęciem robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Sprawdzenie prawidłowości wykonania linii napowietrznej a) Wykopy pod fundamenty Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby możliwe było w nich ustawienie fundamentów lub ustojów. b) Fundamenty i ustoje Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów i rzędne posadowienia. Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85. c) Słup z konstrukcjami Po zmontowaniu i ustawieniu słupa w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu: - lokalizacja posadowienia - kompletność wyposażenia i prawidłowość montażu - dokładność ustawienia słupa w pionie - stan antykorozyjny powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu d) Uziemienia i instalacja przeciwporażeniowa Podczas wykonywania uziomów należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń spawanych lub skręcanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najwyżej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej. e) Prace porządkowe Należy dokonać sprawdzenia jakości wykonania odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu. REJPROJEKT 17 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

18 6.3. Sprawdzenia dla całości robót elektrycznych pomiar rezystancji uziemienia pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem 7. Przedmiar i obmiar robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Podstawą dokonywania obmiarów określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. Jednostką obmiarową dla linii napowietrznych jest: dla wykopów: metr 3 dla słupów: sztuka dla przewodów: mb 8. Odbiór robót budowlanych Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie sprawdzenia, pomiary i badania dały wyniki pozytywne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykopy lub otwory dla posadowienia słupa, montaż konstrukcji i ustojów do słupa oraz posadowienie słupa w wykpie bądź w otworze Odbiór techniczny końcowy robót Jest to odbiór techniczny całości robót elektrycznych. Po wykonaniu przebudowy linii napowietrznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - protokoły z dokonanych pomiarów, - protokół odbioru robót zanikających, - protokół odbioru robót dokonany przez właściciela linii napowietrznej 9. Rozliczenie robót Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST DM Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, wytyczenie trasy w terenie koszt materiałów roboty ziemne, wykonanie wykopów lub otworów pod słupy montaż osprzętu na słupie montaż słupów zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem zawieszenie przewodów wykonanie wszystkich robót demontażowych wraz z odwozem zdemontowanych materiałów oznakowanie słupów wykonanie dokumentacji powykonawczej koszty uzgodnień i nadzoru właściciela linii koszty wyłączeń i ponownych włączeń linii koszty czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii koszty ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu utrzymanie czystości na przylegających drogach i placu budowy inne prace niezbędne do przebudowy linii 10. Dokumenty odniesienia a) Prawo budowlane b) PN-E Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. c) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. REJPROJEKT 18 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

19 E Oświetlenie uliczne na moście 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową oświetlenia drogowego na moście w ramach tematu pn.: "Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419S w km w Przyborowie i budowa nowego obiektu mostowego" Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem oświetlenia na drogach publicznych istniejących i projektowanych w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową: montaż kompletnych latarni montaż instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Dobór opraw jest uzależniony od zaleceń Inwestora bądź przyszłego użytkownika. Należy stosować się do uwag zawartych w dokumentacji projektowej Przewody elektroenergetyczne Typ przewodów oraz napięcie,ilość i średnica żył kabli według dokumentacji projektowej. Przewody z żyłami miedzianymi o izolacji min. 500V Złącza kablowe Złącza kablowe z materiałów izolacyjnych o klasie ochronności II i stopniu ochrony min. IP55, IK Rury instalacyjne Rury o ściankach wewnętrznych gładkich stalowe ocynkowane, średnice zgodne z dokumentacją projektową Osprzęt elektryczny Osprzęt dla instalacji oświetlenia na moście w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony min. IP Źródła światła i oprawy Dla oświetlenia drogowego należy stosować źródła światła i oprawy zgodnie z dokumentacją techniczną. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych lub metalohalogenowych. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Należy stosować oprawy w drugiej klasie ochronności o stopniu ochrony IP66 dla komory optycznej, korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium malowany proszkowo, klosz z szkła hartowanego o grubości 4mm. Oprawa wyposażona w ściemniać zapewniający znaczną oszczędność energii Składowanie materiałów na budowie Materiały takie jak przewody, oprawy, złącza, rurki instalacyjne, puszki należy składować w przeznaczonych na ten cel zamykanycjh i suchych pomieszczeniach Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. REJPROJEKT 19 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

20 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do budowy oświetlenia drogowego należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: samochód dostawczy samochód skrzyniowy elektronarzędzia samochód specjalny z platformą i balkonem 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy samochód specjalny z platformą i balkonem Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający warunki w jakich będą wykonywane wszystkie roboty elektryczne Tyczenie tras instalacji Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinna być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzanie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcza lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w belkach, rurach lub dźwigarach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy, wbetonowanie, wkręcanie, spawanie lub na objemkach. Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno umożliwić ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych Podejścia do odbiorników Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zwieszakowej należy wykonać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznymi i rodzaj wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na konstrukcjach podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp Układanie rur Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi Wciąganie przewodów Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonania rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonywać według zasad opisanych w dalszej części niiejszej specyfikacji. REJPROJEKT 20 Most na rzece Koszarawa w Przyborowie

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Ie - 108

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Ie - 108 Załącznik do zarządzenia Nr 18/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 września 2013r. Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych Ie - 108 Warszawa 2013 r. Przepis

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA DIALOG S.A.

TELEFONIA DIALOG S.A. TELEFONIA DIALOG S.A. PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZN-0/TD S.A.- 03 BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ = Wrocław, marzec 00 r. = Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A. - 03

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Strona 2 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 3 1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe

SPIS TREŚCI. 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 2. Materiały 2.1. Wymagania ogólne 2.2. Elementy prefabrykowane 2.2.1. Prefabrykowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Strona 2 Spis treści: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. BUDNE GM. BARANOWO SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DASZEWIE DZ. NR 51 OBRĘB DASZEWO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DASZEWIE DZ. NR 51 OBRĘB DASZEWO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DASZEWIE DZ. NR 51 OBRĘB DASZEWO SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 1. Wstęp 2.

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00 72 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 74 2 MATERIAŁY... 74 3 SPRZĘT... 75 4 TRANSPORT... 76 5 WYKONANIE ROBÓT... 77 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 80 7 OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOSCI RZESZÓWEK Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne S. Roboty sanitarne SST-3S Instalacja gazowa zbiornikowa wraz z robotami towarzyszącymi. Kod CPV: 45330000-0 (inst. gazowe), Kod CPV: 45321000-3 (izolacje ciepłochronne), Kod CPV: 45324000-4 (tynkowanie),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych E.01.01.01. E.01.01.01. Wewnętrzne instalacje elektryczne. 1. Wstęp

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych E.01.01.01. E.01.01.01. Wewnętrzne instalacje elektryczne. 1. Wstęp E.01.01.01. Wewnętrzne instalacje elektryczne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I LO, II LO MYSŁOWICE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I LO, II LO MYSŁOWICE 2 CZĘŚĆ CLCKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH NAZWA I KODY CPV: GRUPA - 45310000-3, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kategoria - 45311000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE (Kod CPV 45315300-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 : Branża: Sanitarna Instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania wodnego, wentylacji, przyłącza i instalacji gazu ziemnego z kotłem c.o, przyłączami kanalizacji sanitarnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo