Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706 S ul. Krakowska w Siewierzu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706 S ul. Krakowska w Siewierzu"

Transkrypt

1 Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706 S ul. Krakowska w Siewierzu Nr działek 6249/3, 6137, 6136/2, 5544, 4944 obręb 0001 Siewierz Obiekt budowlany Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej Adres obiektu Województwo śląskie, powiat będziński, miejscowość Siewierz Nazwa opracowania Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Tom V.C. Branża Elektryczna i telekomunikacyjna Inwestor Zarząd Powiatu Będzińskiego ul. Sączewskiego Będzin Nazwa i adres jednostki projektowej BIURO KONSTRUKCYJNE REJPROJEKT, Anna Rej Siołkowa 336, Grybów IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS DATA PROJEKTANT mgr inż. Wiesław Korbanek Sieci elektryczna RP-Upr. 59/ Egz. nr

2 SPIS TREŚCI: E Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn - str. 2 E Budowa kabli elektroenergetycznych - str. 6 T Przebudowa kabli telekomunikacyjnych światłowodowych - str. 9 T Przebudowa kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej - str. 13 1

3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE E Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową linii napowietrznej elektroenergetycznej nn w ramach tematu pn.:"przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706S ul. Krakowska w Siewierzu" 1.2. Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem przebudowy linii napowietrznej nn będącej własnością Tauron Dystrybucja S.A.. Oddział Będzin w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową: demontaż istniejącego odcinka linii napowietrznej nn wymiana istniejącego słupa ustawienie słupów zawieszenie przewodów - uziemienie słupa 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. a) Napięcie znamionowe linii- napięcie międzyprzewodowe, na które linia została zbudowana b) Zawieszenie przelotowe przewodu podtrzymujące go, gdy siły naciągu przewodu są z obu stron zawieszenia jednakowe c) Zawieszenie odciągowe przewodu zawieszenie przenoszące jego naciąg d) Przęsło część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. e) Słup (żerdź) konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu f) Uzbrojenie słupa izolatory stojące, łańcuchy izolatorowe, poprzeczniki, aparatura, haki, uchwyty, itp znajdujące się na słupie 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Wymogi formalne: - należy uzgodnić czas wykonania robót z przynależnym terenowo Rejonem Dystrybucji Zakładu Energetycznego ze względu na konieczność wyłączenia napięcia 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Dobór osprzętu jest uzależniony od zaleceń operatora elektroenergetycznego czyli Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Będzin, Rejon Dystrybucji Zawiercie (np. wykaz producentów osprzętu). Należy stosować się do uwag zawartych w dokumentacji projektowej Słup Słup strunobetonowy wirowany. Typ i parametry techniczne zgodnie z Dokumentacją Projektową Ustoje Ustoje dla gruntu średniego, typ i parametry zgodne z Dokumentacją Projektową Konstrukcje stalowe Konstrukcje stalowe montowane na słupie powinny być ocynkowane oraz zgodne z Dokumentacją Projektową Izolatory Typy izolatorów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i standaryzacją stosowaną w przynależnym terenowo Zakładzie Energetycznym Osprzęt Typy i poszczególnych elementów osprzętu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i standaryzacją 2

4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE stosowaną w przynależnym terenowo Zakładzie Energetycznym Przewody Rodzaj i przekrój przewodów powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową Elementy uziemienia słupa Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo, z grubością cynku minimum 80µm. Dla zabezpieczenia antykorozyjnego połączeń uziemienia stosować taśmę Denso, lepik asfaltowy, pasty antykorozyjne. Zgodnie z standaryzacją w przynależnym terenowo Zakładzie Energetycznym producent elementów uziemienia winien posiadać ISO Składowanie materiałów na budowie Materiały takie jak: izolatory, trzony, elementy uziemienia, krótkie odcinki przewodów itp. mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych przeznaczonych do tego celu. Konstrukcje stalowe oraz żerdzie mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do przebudowy linii elektroenergetycznych należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: samochód dostawczy samochód skrzyniowy żuraw samochodowy, dźwig przyczepa dłużycowa koparka do wykopów urządzenie do zagęszczania gruntu 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy przyczepa dłużycowa Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający warunki w jakich będą wykonywane wszystkie roboty elektryczne Tyczenie tras linii napowietrznej Wytyczenie trasy linii napowietrznej polega na wytyczeniu miejsc posadowienia słupów i powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP Montaż słupów i zawieszenie przewodów - przed montażem żerdź należy dokładnie sprawdzić, nie powinna wykazywać pęknięć, odprysków oraz skrzywień. - przed przystąpieniem do montażu należy wyznaczyć stanowisko słupa i wykonać wykop lub wywiercić otwór w zależności od rodzaju przyjętego w dokumentacji ustoju - montaż słupa wykonać zgodnie z ogólnie przyjętymi dotychczas zasadami, a w szczególności zgodnie z 3

5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE technologią przyjętą w zakładzie wykonawstwa oraz instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w energetyce Następnie dokonać montażu słupa, na słupie montować: - konstrukcje - belki i płyty ustojowe - bednarki uziemiające - tablice ostrzegawcze i informacyjne - słup ustawić w wykopie przy pomocy dźwigu samojezdnego i zasypać wykop starannie ubijając ziemię warstwami - w wypadku stosowania otworu wierconego przygotować beton B 7,5 W dalszej kolejności wykonać: - zawieszenie przewodów - montaż uziomu - połączenie uziemienia z uziomem - zabezpieczenie antykorozyjne uziemienia i połączeń uziemienia - uporządkowanie terenu 5.4. Skrzyżowania i zbliżenia Wszystkie skrzyżowania z obiektami budowlanymi oraz z urządzeniami podziemnymi należy wykonac zgodnie z PN-E "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa" Demontaż linii napowietrznej Do demontażu linii napowietrznej należy: - demontaż przewodów odkopanie słupów wyjęcie słupów zasypanie wykopów po słupach uporządkowanie terenu 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w ST M Wymagania ogólne Badania przed rozpoczęciem robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Sprawdzenie prawidłowości wykonania linii napowietrznej a) Wykopy pod fundamenty Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby możliwe było w nich ustawienie fundamentów lub ustojów. b) Fundamenty i ustoje Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów i rzędne posadowienia. Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85. c) Słup z konstrukcjami Po zmontowaniu i ustawieniu słupa w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu: - lokalizacja posadowienia - kompletność wyposażenia i prawidłowość montażu - dokładność ustawienia słupa w pionie - stan antykorozyjny powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu d) Uziemienia i instalacja przeciwporażeniowa Podczas wykonywania uziomów należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń spawanych lub skręcanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najwyżej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej. e) Prace porządkowe 4

6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Należy dokonać sprawdzenia jakości wykonania odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu Sprawdzenia dla całości robót elektrycznych pomiar rezystancji uziemienia pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem 7. Przedmiar i obmiar robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Podstawą dokonywania obmiarów określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. Jednostką obmiarową dla linii napowietrznych jest: dla wykopów: metr 3 dla słupów: sztuka dla przewodów: mb 8. Odbiór robót budowlanych Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie sprawdzenia, pomiary i badania dały wyniki pozytywne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykopy lub otwory dla posadowienia słupa, montaż konstrukcji i ustojów do słupa oraz posadowienie słupa w wykpie bądź w otworze Odbiór techniczny końcowy robót Jest to odbiór techniczny całości robót elektrycznych. Po wykonaniu przebudowy linii napowietrznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - protokoły z dokonanych pomiarów, - protokół odbioru robót zanikających, - protokół odbioru robót dokonany przez właściciela linii napowietrznej 9. Rozliczenie robót Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST DM Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze wytyczenie trasy w terenie koszt materiałów roboty ziemne, wykonanie wykopów lub otworów pod słupy montaż osprzętu na słupie montaż słupów zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem zawieszenie przewodów wykonanie wszystkich robót demontażowych wraz z odwozem zdemontowanych materiałów oznakowanie słupów wykonanie dokumentacji powykonawczej koszty uzgodnień i nadzoru właściciela linii koszty wyłączeń i ponownych włączeń linii koszty czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii koszty ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu utrzymanie czystości na przylegających drogach i placu budowy inne prace niezbędne do przebudowy linii 10. Dokumenty odniesienia a) Prawo budowlane b) PN-E Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 5

7 E Budowa kabli elektroenergetycznych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową linii kablowych elektroenergetycznych w ramach tematu pn.: "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706S ul. Krakowska w Siewierzu" Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem linii kablowych nn w ciągu przebudowywanej linii napowietrznej nn będącej własnością Tauron Dystrybucja S.A.. Oddział Będzin, Rejon Dystrubucji Zawiercie w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową: wykopanie i zasypanie rowu kablowego montaż rur osłonowych montaż linii kablowej nn 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Dobór osprzętu jest uzależniony od zaleceń operatora elektroenergetycznego czyli Tauron Dystrybucja S.A.. Oddział Będzin, Rejon Dystrubucji Zawiercie (np. wykaz producentów osprzętu). Należy stosować się do uwag zawartych w dokumentacji projektowej Kable elektroenergetyczne Typ kabli oraz napięcie,ilość i średnica żył kabli według dokumentacji projektowej Złącza kablowe Złącza kablowe z materiałów izolacyjnych o klasie ochronności II i stopniu ochrony min. IP44, IK Mufy i głowice kablowe Zgodne z standardami danego przedsiębiorstwa energetycznego i dokumentacją techniczną Rury osłonowe Rury o ściankach wewnętrznych gładkich typu HDPE, średnice zgodne z dokumentacją projektową. Dla kabli nn koloru niebieskiego, dla kabli ŚN koloru czerwonego Składowanie materiałów na budowie Bębny z kablami należy umieścić na placu budowy na utwardzonym podłożu. Materiały takie jak obudowy, głowice, osłony złączy kablowych należy składować w przeznaczonych na ten cel zamykanycjh i suchych pomieszczeniach 2.6. Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do przebudowy linii elektroenergetycznych należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: samochód dostawczy samochód skrzyniowy żuraw samochodowy koparka do wykopów urządzenie do układania kabli urządzenie do zagęszczania gruntu 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. 6

8 Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy przyczepa kablowa Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający warunki w jakich będą wykonywane wszystkie roboty elektryczne Tyczenie tras linii kablowej Wytyczenie trasy linii kablowej powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP Dobór kabli Należy stosować kable zgodnie z dokumentacją projektową Układanie kabli Kable układać zgodnie z PN-76/E Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu pierwotnego Skrzyżowania i zbliżenia Wszystkie skrzyżowania z obiektami budowlanymi oraz z urządzeniami podziemnymi należy wykonac zgodnie z PN- 76/E Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kable zabezpieczyć rurami ochronnymi. W jednej rurze powinien być umieszczony tylko jeden kabel. Należy stosować rury z gładkimi ścianami wewnętrznymi typu HDPE o średnicy zgodnej z dokumentacją projektową. Dla kabli ŚN rury koloru czerwonego, dla kabli nn rury koloru niebieskiego Znakowanie Trasę kabla oznakować w miejscach charakterystycznych jak załomy, skrzyżowania, miejsca muf Demontaż linii kablowej Do demontażu linii kablowej należy: odkopanie kabla wyjęcie kabla z rowu kablowego zasypanie rowu kablowego demontaż muf i głowic kablowych uporządkowanie terenu 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w ST M Wymagania ogólne Badania przed rozpoczęciem robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Sprawdzenie prawidłowości wykonania ułożenia kabli Sprawdzenie prawidłowości wykonania ułożenia kabli polega na sprawdzeniu: zastosowania właściwych typów kabli doboru właściwych średnic żył głębokości i sposobu ułożenia kabli w ziemi grubości warstwy piasku i odległośći folii od kabla wyprowadzenia kabli na słupy linii napowietrznej odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach między kablami, z innym uzbrojeniem podziemnym i z drogami oznakowanie linii kablowych sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz pomiar rezystancji izolacji kabla i żył i sprawdzenie z danymi producenta próba napięciowa izolacji kabli Należy dokonać sprawdzenia jakości wykonania odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu Sprawdzenia dla całości robót elektrycznych pomiar rezystancji uziemienia pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem 7. Przedmiar i obmiar robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. 7

9 Podstawą dokonywania obmiarów określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. Jednostką obmiarową dla linii kablowych jest: dla linii kablowej (metr) dla złącza kablowego (sztuka) dla mufy, głowicy (komplet) dla rury osłonowej do nabudowania (metr) dla rury osłonowej do wbudowania przekopem otwartym (metr) 8. Odbiór robót budowlanych Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykopy pod linie kablowe oraz wykonanie przepustów rurowych Odbiór techniczny końcowy robót Jest to odbiór techniczny całości robót elektrycznych. Po wykonaniu przebudowy linii kablowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - protokoły z dokonanych pomiarów, - protokół odbioru robót zanikających, - protokół odbioru robót dokonany przez właścicieli linii kablowych 9. Rozliczenie robót Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST DM Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze wytyczenie trasy w terenie roboty ziemne, wykonanie wykopów pod kable koszt materiałów ułożenie kabli wykonanie wszystkich robót montażowych, pomiarów i połączeń zgodnie z dokumentacją techniczną wykonanie wszystkich robót demontażowych wraz z odwozem zdemontowanych materiałów zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem oznakowanie kabli, skrzynek, muf, głowic kablowych, słupków wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanie inwentaryzacji przebiegu trasy kabli i wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej koszty uzgodnień i nadzoru właściciela linii koszty wyłączeń i ponownych włączeń linii koszty czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii koszty ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu utrzymanie czystości na przylegających drogach i placu budowy inne prace niezbędne do przebudowy linii 10. Dokumenty odniesienia a) Prawo budowlane b) PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe c) PN-HD wieloarkuszowa 8

10 T Przebudowa kabli telekomunikacyjnych światłowodowych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kablowych linii telekomunikacyjnych światłowodowych w ramach tematu pn.:"przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706S ul. Krakowska w Siewierzu" 1.2. Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową kablowych linii telekomunikacyjnych światłowodowych. W zakres tych robót wchodzą: wykonanie przepustów zabezpieczających kable wykopanie i zasypanie rowu kablowego układanie rurociągu kablowego montaż kanalizacji wtórnej wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciąganie kabli światłowodowych do rurociągu ziemnego wykonanie złączy kablowych oznakowanie kabli badania i pomiary demontaż kabla istniejącego 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Dobór osprzętu jest uzależniony od zaleceń operatora telekomunkacyjnego (np. wykaz producentów osprzętu). Należy stosować się do uwag zawartych w dokumentacji projektowej Kable optotelekomunikacyjne Kable optotelekomunikacyjne zastosowane w sieci powinny być zgodne z normami ZN-96/TPSA-002 i 005 oraz z dokumentacją projektową Rury Na kanalizację wtórną należy stosować rury HDPE 32/2,9mm lub 32/2,0mm a na rurociągi kablowe HDPE 40/3,7 według ZN-96/TPSA Osłony i zasobniki złączowe Osłony złączowe dla kabli optotelekomunikacyjnych i zasobniki złączowe do zabezpieczenia złączy i zapasów kabli powinny być zgodne z normami ZN-96/TPSA-008 i Napowietrzny osprzęt światłowodowy Napowietrzny osprzęt światłowodowy powinien być zgodny z dokumentacją projektową Złącza spajane (spawy) Wykonanie złącza spajanego dla światłowodów jednomodowych według ZN-96/TPSA Składowanie materiałów na budowie Bębny z kablami należy umieścić na placu budowy na utwardzonym podłożu. Rury powinny być składowane w miejscach nie narażonych na wpływy atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne oraz osłonięte przed szkodliwym działaniem światła dziennego. Końce rur powinny być uszczelnione. Materiały takie jak osłony i zasobniki złączowe należy składować w przeznaczonych na ten cel zamykanycjh i suchych pomieszczeniach Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 9

11 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do przebudowy linii telekomunikacyjnej kablowej należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy przyczepa kablowa Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne Tyczenie tras linii kablowej Wytyczenie trasy linii kablowej powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP Układanie linii światłowodowych Kanalizacja kablowa wtórna Rury polietylenowe kanalizacji wtórnej należy zaciągać do wolnych otworów kanalizacji pierwotnej. Dopuszczalne jest zaciąganie rur kanalizacji wtórnej do zajętych przez kable z żyłami miedzianymi otworów kanalizacji pierwotnej jeżeli zmieści się tam wymagana ilość rur polietylenowych. W studniach kablowych w których nie wykonuje się złączy należy zachować ciągłość rur polietylenowych kanalizacji wtórnej, a tam gdzie były przecięte łączyć je dopiero po zaciągnięciu do nich kabli. Łączenie rur powinno być szczelne, rury mogą być także łączone giętkimi rurami karbowanymi z polietylenu lub polichlorku winylu. Rury kanalizacji wtórnej wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny być wygięte łagodnymi łukami i przymocowane do ścian studni, a tam gdzie to niemożliwe do sufitu studni, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami przy innych pracach w studni Rurociągi kablowe Rury należy układać w rowie kablowym na głębokości 1,0m z falowaniem 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podłożu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowych. Rury należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm ponad powierzchnię rur Zaciąganie kabli do kanalizacji wtórnej Przy zaciąganiu kabli OTK należy przestrzegać aby temperatura otoczenia nie była niższa od -5ºC Nie wolno układać kabli w okresie zimowym, przy składowaniu kabli na otwartej przestrzeni i długotrwałych ujemnych temperaturach. Zaciąganie kabli optotelekomunikacyjnych można przeprowadzać: za pomocą specjalnych wciągarek mechanicznych ze stałą kontrolą siły naciągu i z zastosowaniem płynów poślizgowych i rolkowania w miejscach w miejscach zmian kierunku trasy za pomocą sprężonego powietrza z użyciem elestycznego tłoczka do kttórego mocuje się kabel Nie wolno dopuścić do wystąpienia skokowej siły ciągu w trakcie zaciągania. Dopuszczalna siła z jaką można zaciągać kabel powinna być określona w warunkach technicznych na dany typ kabla. Siła ta przy zaciąganiu mechanicznym nie powinna przekraczać wartości równej ciężarowi 1km zaciąganego kabla Podwieszenie kabla OPGW (włókna w lince odgromowej) Kabel światłowodowy OPGW należy bezpośrednio zawieszać w miejsce linki odgromowej, po rzebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia Podwieszenie kabli do konstrukcji słupowej WN Kabel ADSS należy bezpośrednio zawieszać na zewnątrz słupa wysokiego napięcia poniżej ramienia na którym zawieszony jest górny przewód roboczy. Przebudowę napowietrznego traktu światłowodowego należy wykonywać zgodnie z technologią podaną w Dokumentacji Projektowej Zapasy kabli Przy złączach należy pozostawić zapasy kabli umożliwiające swobodne wyniesienie końców kabla na zewnątrz studni i wykonanie złącza i pomiarów w samochodzie. Zapasy te powinny wynosić po minimum 15,0m z każdej strony nowego złącza. Zapasy kabli należy układac w pętle z zachowaniem promienia wyginania kabla nie mniejszego niż 20 jego średnic. Powinny byc one starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na stelażach w studniach kablowych lub przez odpowiednie ułożenie w zasobnikach złączowych Łączenie kabli Łączenie i odgałęzienie kabli w liniach budowanych w kanalizacji kablowej należy wykonywać w studniach kablowych. W liniach budowanych w rurociągach kablowych złącza kablowe należy umieszczcać w zasobnikach złączowych. Kable powinny być łączone w osłonach złączowych montowanych zgodnie z ich instrukcjami fabrycznymi. Światłowody powinny być łączone przez spajanie ( metoda spawania obowiązuje poza miejscami zakończeń kabli) zgodnie z numeracją wg barwnego kodu identyfikacyjnego włókien. Należy także zachować zgodność kolorystyki tub. Proces spawania powinien przebiegać w atmosferze suchego powietrza. Metoda i osprzęt do łączenia światłowodów powinny 10

12 byc dostosowane do typu łączonego światłowodu. W miejscach przewidzianych do wykonania odgałęzień z linii optotelekomunikacyjnej należy zainstalować osłony złączowe rozbieralne, do wielokrotnego otwierania, umożliwiające wprowadzenie dodatkowych kabli. Do odgałęzienia z linii optotelekomunikacyjnej nalezy przeznaczac kolejne ostatnie światłowody z profilu kabla. W oslonach złączowych pozostawiać zapasy łączonych światłowodów w pokryciu pierwotnym. Zapasy te powinny byc magazynowane w kasetach po około 1,5m z każdej strony połączenia. Obróka włókien światłowodowych do spajania powinna być wykonana zgodnie z instrukcją zastosowanej spawarki. Wszystkie połączenia spajane powinny być w czasie montażu sprawdzone reflektometrem. Montaż elementów osłony złączowej oraz kaset i zapasów włókien światłowodowych a także ostateczne uszczcelnienie osłony powinno byc wykonane zgodnie z instrukcja fabryczną osłony. Wykonaną i zbadaną spoinę zabezpieczyć osłonką spoiny.osłonka powinna składać sie z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z elementu wytrzymałościowego, bądź mieć inną konstrukcję o nie gorszej skuteczności. Element wytrzymałościowy może byc wykonany w postaci pręta lub rynienki metalowej. Po obkurczeniu osłonke należy umieścić w odpowiednim uchwycie kasety złączowej. Na osłonkę spoiny bądź kasetę należy nanieść numer identyfikacyjny światłowodu Skrzyżowania i zbliżenia Wszystkie skrzyżowania z obiektami budowlanymi oraz z urządzeniami podziemnymi należy wykonac zgodnie z ZN- 96/TPSA 004.Dokumentem nadrzędnym dla tej normy jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r Ochrona mechaniczna linii kablowych Podstawową ochronę kabli OTK stanowia rury kanalizacji wtórnej lub rurociągi kablowe, w których kabel może się swobodnie przesuwać. Dodatkową ochrone stanowią taśmy ostrzegawcze układane nad kablem Znakowanie i numeracja W studniach, kanałach, tunelach gdzie kable przechodzą bez złączy w rurach kanalizacji kablowej lub rurociągów kablowych o zachowanej ciągłośći, rury te należy oznakować opaskami ostrzegawczymi w kolorze pomarańczowym z napisem "Uwaga kabel światłowodowy". Znakowanie i numeracja linii optotelekomunikacyjnych powinna być zgodna z oznaczeniami i numeracja istniejącej linii kablowej. Oznakowanie należy umieszczać na rurach kanalizacji wtórnej we wszystkich studniach, po obu stronach złączy z rozróżnieniem kierunków kabla. Tabliczki identyfikacyjne powinny posiadać czytelny napis informujący o właścicielu kabla, numerze eksploatacyjnym linii oraz kontakcie do służb eksploatacyjnych linii. Oznakowanie może byc w formie opasek oznaczeniowych bądź przywieszek identyfikacyjnych Wymagania transmisyjne Parametry transmisyjne jak tłumienność włókien światłowodowych, tłumienność połączeń światłowodowych, dyspersja chromatyczna, długość fali odcięcia oraz pozostałe parametry włókien powinny być zgodne z normami zakładowymi TPSA. Zaleca się, aby kable przeznaczone do wbudowania na wstawkę pochodziły od tego samego producenta, a ściślej chodzi tu o ten sam rodzaj włókna i te same jego parametry Demontaż linii optokablowej Demontaż linii polega na: lokalizacji tras linii odkopaniu rurociągu kablowego wyjęciu kabli światłowodowych wyjęciu rurociągu kablowego demontażu połączeń i osprzętu zasypaniu rowów kablowych wyjęcie kabla z kanalizacji kablowej uporządkowaniu terenu 5.9. Zasypywanie wykopów Grubość podsypki minimum 10cm, obsypka boczna o grubości minimum średnicy zewnętrznej rury, obsypka wierzchnia o grubości co najmniej 10cm, następnie przysypać piaskiem o grubości nie mniejszej niż 20cm. Dalej do powierzchni gruntu warstwy ziemi ubijanej co 20cm. Przy zasypywaniu linii kablowych i przepustów wykonanych wykopem otwartym należy wykonywać zagęszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu minimum 0,97. Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu pierwotnego. 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w ST M Wymagania ogólne Badania przed rozpoczęciem robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Pomiary w trakcie budowy i montażu linii Powinny być wykonywane następujące pomiary: pomiary reflektrometrem lub teterem tłumienności po ułożeniu kabli a przed połączeniem światłowodów na wszystkich torach w celu stwierdzenia ciągłości światłowodów po zmontowaniu złącz na kablu wykonać pomiary reflektometryczne z obu stron odcinka w celu stwierdzenia poprawności wykonania połączeń pomiary po zmontowaniu linii wykonać reflektometrem z obu stron każdego odcinka, w obu oknach 11

13 transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich światłowodach dla uzyskania wykresów reflektometrycznych 6.3. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną pomiar reflektancji optycznych złączy rozłącznych 6.4. Badania linii optotelekomunikacyjnych przy odbiorze Program badań powinien być zgodny z ZN-96/TPSA-002. Zakres badań: oględziny elementów linii sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową (dobór kabli, osprzętu) sprawdzenie faktycznej tłumienności torów na odcinku regeneratorowym sprawdzenie szczelności kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego sprawdzenie zgodności numeracji łączonych światłowodów z profilem kabla i numeracją na przełącznicach 6.5. Ocena wyników badań Przedstawioną do odbioru linię kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy jeżeli badania dały pozytywny wynik. Elementy linii które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 7. Obmiar robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Jednostkami obmiarowymi przebudowywanej kablowej linii optotelekomunikacyjnej jest 1km. 8. Odbiór robót Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM Wymagania ogólne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykopy pod linie kablowe oraz wykonanie przepustów rurowych Dokumenty do odbioru końcowego robót Po wykonaniu przebudowy kablowej linii optoteletechnicznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - protokoły z dokonanych pomiarów, - protokół odbioru robót zanikających, - protokół odbioru robót dokonany przez komisję odbioru powołaną przez TPSA. 9. Podstawa płatności Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST DM Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze wytyczenie trasy w terenie roboty ziemne wykonanie wszystkich robót montażowych, pomiarów i połączeń zgodnie z dokumentacją techniczną wykonanie wszystkich robót demontażowych wraz z odwozem zdemontowanych materiałów zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem oznakowanie kabli, skrzynek, głowic kablowych, słupków wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji i wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej koszty uzgodnień i nadzoru właściciela linii koszty wyłączeń i ponownych włączeń linii koszty czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii koszty ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu utrzymanie czystości na przylegających drogach i placu budowy inne prace niezbędne do przebudowy linii 10. Przepisy związane a) Prawo budowlane b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie c) Normy branżowe BN powołane w tekście d) Normy Zakładowe ZN-96/TPSA 12

14 T Przebudowa kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej 1. WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii napowietrznych ZAKRES STOSOWANIA SST Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. związanych z Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706S ul. Krakowska w Siewierzu : 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST dotyczą prowadzenia robót przy przebudowie napowietrznych linii telekomunikacyjnych. Przebudowa obejmuje wybudowanie nowych odcinków linii kablowych nadziemnych oraz demontaż kabli wraz z podbudową słupową OKREŚLENIA PODSTAWOWE Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M Wymagania ogólne Napowietrzna linia telekomunikacyjna linia przewodowa nadziemna składająca się z przewodów napowietrznych, osprzętu i podbudowy. Osprzęt zestaw elementów (izolatory, haki, trzony, poprzeczniki) do zawieszania przewodów lub kabli. Podbudowa linii słupy do zamocowania osprzętu. Przęsło odcinek linii napowietrznej pomiędzy osiami sąsiednich słupów. Zwis odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w środku rozpiętości przęsła. Kabel telekomunikacyjny przewód wielożyłowy izolowany przeznaczony do łączenia między sobą urządzeń telefonicznych. Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa sieć abonencka obejmująca linie kablowe od centrali bezpośrednio do głowic, puszek lub skrzynek kablowych. Sieć abonencka część sieci miejscowej wraz z urządzeniami liniowymi na odcinku od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych lub central abonenckich. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla. Długość elektryczna rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla. Falowanie kabla sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od długości trasy, na której układa się kabel OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M Wymagania ogólne. 2. MATERIAŁY WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW. Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt.2. POPRZECZNIKI Należy stosować poprzeczniki stalowe spełniające wymagania BN-65/ i BN-75/ TRZONY 13

15 Trzony do izolatorów powinny spełniać wymagania BN-75/ SŁUPY Słupy powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-77/ KABLE. Do przebudowy należy zastosować kable XzTKMXpwn 3. SPRZĘT. OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZĘTU. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt. 3. SPRZĘT DO PRZEBUDOWY LINII NAPOWIETRZNYCH. Do wykonania przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych należy stosować: - żuraw samochodowy, - ubijak spalinowy - koparkę jednonaczyniową kołową, lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 4. TRANSPORT. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M Wymagania ogólne TRANSPORT MATERIAŁÓW. Wykonawca przystępujący do budowy i przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu - samochodu skrzyniowego, samochodu samowyładowczego, - samochodu dostawczego, - przyczepy do przewozu kabli, lub innych środków transportu zaakceptowanych przez Inżyniera. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórców. 5. WYKONANIE ROBÓT. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt.5. DEMONTAŻ LINII. Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją Projektową i zaleceniami Użytkownika. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż. Wykopy powstałe po demontażu słupów powinny być zasypane gruntem zagęszczonym warstwami, co 20 cm i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien osiągnąć wartość 0,97. MONTAŻ SŁUPÓW Podbudowę liniową stanowią słupy żelbetowe długości 7-10 m. Głębokość zakopana słupów wynosi 1,3m. kolejność robót przy ustawianiu słupów powinna być następująca: - zmontowanie słupa na stanowisku, - wykonanie wykopu, - ustawienie słupa w wykopie, - zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu warstwami, co 20 cm do uzyskania wskaźnik ka, co najmniej 0,85, - rozplantowanie nadmiaru ziemi, Podziemne części słupów żelbetowych wraz ze stalowymi elementami łączącymi powinny być po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/ Montaż podpory należy wykonać zgodnie z BN-76/ Po ustawieniu słupów powinna być wykonana ich numeracja zgodnie z BN-63/ Szablony do znakowania podaje norma BN-73/ MONTAŻ PRZEWODÓW I KABLA Istniejące przewody i kable przekładane na słupy projektowane powinny mieć naciągi zgodne z BN-80/ Dopuszczalne odchyłki zwisów przewodów od obliczonych lub przyjętych z tablic nie powinny przekraczać ±3cm. Wiązania przewodów do izolatorów należy wykonać wg BN-80/ Kabel na słupie kablowym 14

16 przy zejściu do rowu kablowego, powinien być zabezpieczony stalową rurą ochronną do wysokości 3m w górę i 0,5 m w dół mierząc od powierzchni terenu. ZAPASY KABLOWE. Podczas układania kabla należy pozostawić następujące zapasy: - pod słupem kablowym: 3 zwoje o śr. ok. 1,25m. MONTAŻ OSPRZĘTU Poprzeczniki powinny być mocowane poziomo sposób uniemożliwiający ich przechył. Odległość w linii pionowej od wierzchołka słupa do poprzecznika powinna wynosić 20 cm z tolerancją ±2 cm. Trzony na poprzecznikach powinny być mocowane trwale, pionowo, w sposób uniemożliwiający ich obracanie. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M Wymagania ogólne. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI MONTAŻU SŁUPÓW Sprawdzenie prawidłowości montażu słupów polega na: - sprawdzeniu wykonania i ustawienia słupa kablowego na zgodność z BN-76/ pkt5.2, - sprawdzeniu numeracji słupa, które polega na skontrolowaniu kolejności i trwałości oznaczeń na zgodność z pkt.5.7. w/w normy, - sprawdzeniu głębokości zakopania słupów, które polega na pomiarze wysokości części nad ziemnej słupa, - sprawdzenia stopnia zagęszczenia gruntu. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI MONTAŻU OSPRZĘTU PRZEWODÓW I KABLA Montaż osprzętu powinien być przeprowadzony zgodnie z BN-76/ pkt Sprawdzenie prawidłowości montażu przewodów i kabla polega na zbadaniu sposobu mocowania przewodów i linki nośnej kabla na zgodność z BN-76/ pkt.6.5. Ponadto należy sprawdzić naciągi przewodów i kabli oraz wysokość ich zawieszenia nad terenem. Pomiary należy wykonać za pomocą łat mierniczych, taśmy mierniczej lub przyrządów optycznych oraz dynamometru. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI DEMONTAŻU SŁUPÓW. Sprawdzenie prawidłowości montażu słupów polega na: sprawdzenia stopnia zagęszczenia gruntu na podstawie badań laboratoryjnych; sprawdzeniu dokumentacji zdawczo odbiorczej zdemontowanych materiałów. SPRAWDZENIE PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH LINII. Należy wykonać następujące pomiary linii na zgodność z Dokumentacją Projektową i BN-76/ pomiar kabli na przerwy i zwarcia między żyłami, pomiar rezystancji izolacji żył i osłon ochronnych, UWAGI WYNIKAJĄCE Z KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. Ocena jakości robót powinna być wykonana przy udziale przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. 7. PRZEDMIAR ROBÓT. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBÓT. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M Wymagania ogólne. JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA. Jednostką przedmiarową dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej jest kilometr. 8. ODBIÓR. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt.8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 15

17 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt.9. CENA JEDNOSTKI PRZEDMIAROWEJ. Cena 1 km przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej obejmuje: - prace pomiarowe, - roboty przygotowawcze, - oznakowanie robót, - przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementów linii, zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, - transport zdemontowanych materiałów do Wydziału Telekomunikacji w Legionowie - 15km - wykonanie pomiarów elektrycznych, - przeprowadzenie prób i uruchomienie przebudowanych linii, wykonanie inwentaryzacji przebiegu linii kablowych. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. NORMY. BN-75/ Poprzeczniki stalowe PS. BN-75/ Trzony do izolatorów teletechnicznych. BN-74/ Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe. PN-76/D Bębny kablowe. BN-72/ Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. ZN-96/TPS.A.-29 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-30 Łączniki żył. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-31 Osłony złączowe. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-32 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-33 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-34 Łączówki i zespoły łączówkowe. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-35 Przyłącza abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-36 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-37 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 16

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Ie - 108

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Ie - 108 Załącznik do zarządzenia Nr 18/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 września 2013r. Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych Ie - 108 Warszawa 2013 r. Przepis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Strona 2 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 3 1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH...

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Strona 2 Spis treści: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DASZEWIE DZ. NR 51 OBRĘB DASZEWO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DASZEWIE DZ. NR 51 OBRĘB DASZEWO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DASZEWIE DZ. NR 51 OBRĘB DASZEWO SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 1. Wstęp 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE (Kod CPV 45315300-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne S. Roboty sanitarne SST-3S Instalacja gazowa zbiornikowa wraz z robotami towarzyszącymi. Kod CPV: 45330000-0 (inst. gazowe), Kod CPV: 45321000-3 (izolacje ciepłochronne), Kod CPV: 45324000-4 (tynkowanie),

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1. DOKUMENTACJA PRAWNA 1.1 Podstawa prawna 1.2 Warunki przyłączenia 1.3 Uzgodnienia branżowe 1.4 Zgody właścicieli działek 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.1 Zakres opracowania 2.2

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe

SPIS TREŚCI. 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 2. Materiały 2.1. Wymagania ogólne 2.2. Elementy prefabrykowane 2.2.1. Prefabrykowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 : Branża: Sanitarna Instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania wodnego, wentylacji, przyłącza i instalacji gazu ziemnego z kotłem c.o, przyłączami kanalizacji sanitarnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych BRANŻA ELEKTRYCZNA nazwa i adres obiektu budowlanego: ROZBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU - W CELU UTWORZENIA "GMINNEGO OŚRODKA SPORTU" W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Obiekt: Przydomowe oczyszczalnie ścieków Lokalizacja obiektu: gmina Narewka, Polska Nazwa Zamawiającego Gmina Narewka Adres pocztowy Ul. Białowieska 1 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. BUDNE GM. BARANOWO SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych E.01.01.01. E.01.01.01. Wewnętrzne instalacje elektryczne. 1. Wstęp

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych E.01.01.01. E.01.01.01. Wewnętrzne instalacje elektryczne. 1. Wstęp E.01.01.01. Wewnętrzne instalacje elektryczne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I LO, II LO MYSŁOWICE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I LO, II LO MYSŁOWICE 2 CZĘŚĆ CLCKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH NAZWA I KODY CPV: GRUPA - 45310000-3, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kategoria - 45311000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo