Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706 S ul. Krakowska w Siewierzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706 S ul. Krakowska w Siewierzu"

Transkrypt

1 Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706 S ul. Krakowska w Siewierzu Nr działek 6249/3, 6137, 6136/2, 5544, 4944 obręb 0001 Siewierz Obiekt budowlany Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej Adres obiektu Województwo śląskie, powiat będziński, miejscowość Siewierz Nazwa opracowania Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Tom V.C. Branża Elektryczna i telekomunikacyjna Inwestor Zarząd Powiatu Będzińskiego ul. Sączewskiego Będzin Nazwa i adres jednostki projektowej BIURO KONSTRUKCYJNE REJPROJEKT, Anna Rej Siołkowa 336, Grybów IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS DATA PROJEKTANT mgr inż. Wiesław Korbanek Sieci elektryczna RP-Upr. 59/ Egz. nr

2 SPIS TREŚCI: E Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn - str. 2 E Budowa kabli elektroenergetycznych - str. 6 T Przebudowa kabli telekomunikacyjnych światłowodowych - str. 9 T Przebudowa kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej - str. 13 1

3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE E Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową linii napowietrznej elektroenergetycznej nn w ramach tematu pn.:"przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706S ul. Krakowska w Siewierzu" 1.2. Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem przebudowy linii napowietrznej nn będącej własnością Tauron Dystrybucja S.A.. Oddział Będzin w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową: demontaż istniejącego odcinka linii napowietrznej nn wymiana istniejącego słupa ustawienie słupów zawieszenie przewodów - uziemienie słupa 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. a) Napięcie znamionowe linii- napięcie międzyprzewodowe, na które linia została zbudowana b) Zawieszenie przelotowe przewodu podtrzymujące go, gdy siły naciągu przewodu są z obu stron zawieszenia jednakowe c) Zawieszenie odciągowe przewodu zawieszenie przenoszące jego naciąg d) Przęsło część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. e) Słup (żerdź) konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu f) Uzbrojenie słupa izolatory stojące, łańcuchy izolatorowe, poprzeczniki, aparatura, haki, uchwyty, itp znajdujące się na słupie 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Wymogi formalne: - należy uzgodnić czas wykonania robót z przynależnym terenowo Rejonem Dystrybucji Zakładu Energetycznego ze względu na konieczność wyłączenia napięcia 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Dobór osprzętu jest uzależniony od zaleceń operatora elektroenergetycznego czyli Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Będzin, Rejon Dystrybucji Zawiercie (np. wykaz producentów osprzętu). Należy stosować się do uwag zawartych w dokumentacji projektowej Słup Słup strunobetonowy wirowany. Typ i parametry techniczne zgodnie z Dokumentacją Projektową Ustoje Ustoje dla gruntu średniego, typ i parametry zgodne z Dokumentacją Projektową Konstrukcje stalowe Konstrukcje stalowe montowane na słupie powinny być ocynkowane oraz zgodne z Dokumentacją Projektową Izolatory Typy izolatorów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i standaryzacją stosowaną w przynależnym terenowo Zakładzie Energetycznym Osprzęt Typy i poszczególnych elementów osprzętu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i standaryzacją 2

4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE stosowaną w przynależnym terenowo Zakładzie Energetycznym Przewody Rodzaj i przekrój przewodów powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową Elementy uziemienia słupa Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo, z grubością cynku minimum 80µm. Dla zabezpieczenia antykorozyjnego połączeń uziemienia stosować taśmę Denso, lepik asfaltowy, pasty antykorozyjne. Zgodnie z standaryzacją w przynależnym terenowo Zakładzie Energetycznym producent elementów uziemienia winien posiadać ISO Składowanie materiałów na budowie Materiały takie jak: izolatory, trzony, elementy uziemienia, krótkie odcinki przewodów itp. mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych przeznaczonych do tego celu. Konstrukcje stalowe oraz żerdzie mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do przebudowy linii elektroenergetycznych należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: samochód dostawczy samochód skrzyniowy żuraw samochodowy, dźwig przyczepa dłużycowa koparka do wykopów urządzenie do zagęszczania gruntu 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy przyczepa dłużycowa Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający warunki w jakich będą wykonywane wszystkie roboty elektryczne Tyczenie tras linii napowietrznej Wytyczenie trasy linii napowietrznej polega na wytyczeniu miejsc posadowienia słupów i powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP Montaż słupów i zawieszenie przewodów - przed montażem żerdź należy dokładnie sprawdzić, nie powinna wykazywać pęknięć, odprysków oraz skrzywień. - przed przystąpieniem do montażu należy wyznaczyć stanowisko słupa i wykonać wykop lub wywiercić otwór w zależności od rodzaju przyjętego w dokumentacji ustoju - montaż słupa wykonać zgodnie z ogólnie przyjętymi dotychczas zasadami, a w szczególności zgodnie z 3

5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE technologią przyjętą w zakładzie wykonawstwa oraz instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w energetyce Następnie dokonać montażu słupa, na słupie montować: - konstrukcje - belki i płyty ustojowe - bednarki uziemiające - tablice ostrzegawcze i informacyjne - słup ustawić w wykopie przy pomocy dźwigu samojezdnego i zasypać wykop starannie ubijając ziemię warstwami - w wypadku stosowania otworu wierconego przygotować beton B 7,5 W dalszej kolejności wykonać: - zawieszenie przewodów - montaż uziomu - połączenie uziemienia z uziomem - zabezpieczenie antykorozyjne uziemienia i połączeń uziemienia - uporządkowanie terenu 5.4. Skrzyżowania i zbliżenia Wszystkie skrzyżowania z obiektami budowlanymi oraz z urządzeniami podziemnymi należy wykonac zgodnie z PN-E "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa" Demontaż linii napowietrznej Do demontażu linii napowietrznej należy: - demontaż przewodów odkopanie słupów wyjęcie słupów zasypanie wykopów po słupach uporządkowanie terenu 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w ST M Wymagania ogólne Badania przed rozpoczęciem robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Sprawdzenie prawidłowości wykonania linii napowietrznej a) Wykopy pod fundamenty Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby możliwe było w nich ustawienie fundamentów lub ustojów. b) Fundamenty i ustoje Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów i rzędne posadowienia. Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85. c) Słup z konstrukcjami Po zmontowaniu i ustawieniu słupa w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu: - lokalizacja posadowienia - kompletność wyposażenia i prawidłowość montażu - dokładność ustawienia słupa w pionie - stan antykorozyjny powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu d) Uziemienia i instalacja przeciwporażeniowa Podczas wykonywania uziomów należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń spawanych lub skręcanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najwyżej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej. e) Prace porządkowe 4

6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Należy dokonać sprawdzenia jakości wykonania odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu Sprawdzenia dla całości robót elektrycznych pomiar rezystancji uziemienia pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem 7. Przedmiar i obmiar robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Podstawą dokonywania obmiarów określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. Jednostką obmiarową dla linii napowietrznych jest: dla wykopów: metr 3 dla słupów: sztuka dla przewodów: mb 8. Odbiór robót budowlanych Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie sprawdzenia, pomiary i badania dały wyniki pozytywne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykopy lub otwory dla posadowienia słupa, montaż konstrukcji i ustojów do słupa oraz posadowienie słupa w wykpie bądź w otworze Odbiór techniczny końcowy robót Jest to odbiór techniczny całości robót elektrycznych. Po wykonaniu przebudowy linii napowietrznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - protokoły z dokonanych pomiarów, - protokół odbioru robót zanikających, - protokół odbioru robót dokonany przez właściciela linii napowietrznej 9. Rozliczenie robót Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST DM Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze wytyczenie trasy w terenie koszt materiałów roboty ziemne, wykonanie wykopów lub otworów pod słupy montaż osprzętu na słupie montaż słupów zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem zawieszenie przewodów wykonanie wszystkich robót demontażowych wraz z odwozem zdemontowanych materiałów oznakowanie słupów wykonanie dokumentacji powykonawczej koszty uzgodnień i nadzoru właściciela linii koszty wyłączeń i ponownych włączeń linii koszty czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii koszty ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu utrzymanie czystości na przylegających drogach i placu budowy inne prace niezbędne do przebudowy linii 10. Dokumenty odniesienia a) Prawo budowlane b) PN-E Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 5

7 E Budowa kabli elektroenergetycznych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową linii kablowych elektroenergetycznych w ramach tematu pn.: "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706S ul. Krakowska w Siewierzu" Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem linii kablowych nn w ciągu przebudowywanej linii napowietrznej nn będącej własnością Tauron Dystrybucja S.A.. Oddział Będzin, Rejon Dystrubucji Zawiercie w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową: wykopanie i zasypanie rowu kablowego montaż rur osłonowych montaż linii kablowej nn 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Dobór osprzętu jest uzależniony od zaleceń operatora elektroenergetycznego czyli Tauron Dystrybucja S.A.. Oddział Będzin, Rejon Dystrubucji Zawiercie (np. wykaz producentów osprzętu). Należy stosować się do uwag zawartych w dokumentacji projektowej Kable elektroenergetyczne Typ kabli oraz napięcie,ilość i średnica żył kabli według dokumentacji projektowej Złącza kablowe Złącza kablowe z materiałów izolacyjnych o klasie ochronności II i stopniu ochrony min. IP44, IK Mufy i głowice kablowe Zgodne z standardami danego przedsiębiorstwa energetycznego i dokumentacją techniczną Rury osłonowe Rury o ściankach wewnętrznych gładkich typu HDPE, średnice zgodne z dokumentacją projektową. Dla kabli nn koloru niebieskiego, dla kabli ŚN koloru czerwonego Składowanie materiałów na budowie Bębny z kablami należy umieścić na placu budowy na utwardzonym podłożu. Materiały takie jak obudowy, głowice, osłony złączy kablowych należy składować w przeznaczonych na ten cel zamykanycjh i suchych pomieszczeniach 2.6. Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do przebudowy linii elektroenergetycznych należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: samochód dostawczy samochód skrzyniowy żuraw samochodowy koparka do wykopów urządzenie do układania kabli urządzenie do zagęszczania gruntu 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. 6

8 Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy przyczepa kablowa Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający warunki w jakich będą wykonywane wszystkie roboty elektryczne Tyczenie tras linii kablowej Wytyczenie trasy linii kablowej powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP Dobór kabli Należy stosować kable zgodnie z dokumentacją projektową Układanie kabli Kable układać zgodnie z PN-76/E Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu pierwotnego Skrzyżowania i zbliżenia Wszystkie skrzyżowania z obiektami budowlanymi oraz z urządzeniami podziemnymi należy wykonac zgodnie z PN- 76/E Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kable zabezpieczyć rurami ochronnymi. W jednej rurze powinien być umieszczony tylko jeden kabel. Należy stosować rury z gładkimi ścianami wewnętrznymi typu HDPE o średnicy zgodnej z dokumentacją projektową. Dla kabli ŚN rury koloru czerwonego, dla kabli nn rury koloru niebieskiego Znakowanie Trasę kabla oznakować w miejscach charakterystycznych jak załomy, skrzyżowania, miejsca muf Demontaż linii kablowej Do demontażu linii kablowej należy: odkopanie kabla wyjęcie kabla z rowu kablowego zasypanie rowu kablowego demontaż muf i głowic kablowych uporządkowanie terenu 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w ST M Wymagania ogólne Badania przed rozpoczęciem robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Sprawdzenie prawidłowości wykonania ułożenia kabli Sprawdzenie prawidłowości wykonania ułożenia kabli polega na sprawdzeniu: zastosowania właściwych typów kabli doboru właściwych średnic żył głębokości i sposobu ułożenia kabli w ziemi grubości warstwy piasku i odległośći folii od kabla wyprowadzenia kabli na słupy linii napowietrznej odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach między kablami, z innym uzbrojeniem podziemnym i z drogami oznakowanie linii kablowych sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz pomiar rezystancji izolacji kabla i żył i sprawdzenie z danymi producenta próba napięciowa izolacji kabli Należy dokonać sprawdzenia jakości wykonania odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu Sprawdzenia dla całości robót elektrycznych pomiar rezystancji uziemienia pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem 7. Przedmiar i obmiar robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. 7

9 Podstawą dokonywania obmiarów określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. Jednostką obmiarową dla linii kablowych jest: dla linii kablowej (metr) dla złącza kablowego (sztuka) dla mufy, głowicy (komplet) dla rury osłonowej do nabudowania (metr) dla rury osłonowej do wbudowania przekopem otwartym (metr) 8. Odbiór robót budowlanych Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykopy pod linie kablowe oraz wykonanie przepustów rurowych Odbiór techniczny końcowy robót Jest to odbiór techniczny całości robót elektrycznych. Po wykonaniu przebudowy linii kablowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - protokoły z dokonanych pomiarów, - protokół odbioru robót zanikających, - protokół odbioru robót dokonany przez właścicieli linii kablowych 9. Rozliczenie robót Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST DM Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze wytyczenie trasy w terenie roboty ziemne, wykonanie wykopów pod kable koszt materiałów ułożenie kabli wykonanie wszystkich robót montażowych, pomiarów i połączeń zgodnie z dokumentacją techniczną wykonanie wszystkich robót demontażowych wraz z odwozem zdemontowanych materiałów zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem oznakowanie kabli, skrzynek, muf, głowic kablowych, słupków wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanie inwentaryzacji przebiegu trasy kabli i wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej koszty uzgodnień i nadzoru właściciela linii koszty wyłączeń i ponownych włączeń linii koszty czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii koszty ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu utrzymanie czystości na przylegających drogach i placu budowy inne prace niezbędne do przebudowy linii 10. Dokumenty odniesienia a) Prawo budowlane b) PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe c) PN-HD wieloarkuszowa 8

10 T Przebudowa kabli telekomunikacyjnych światłowodowych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kablowych linii telekomunikacyjnych światłowodowych w ramach tematu pn.:"przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706S ul. Krakowska w Siewierzu" 1.2. Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową kablowych linii telekomunikacyjnych światłowodowych. W zakres tych robót wchodzą: wykonanie przepustów zabezpieczających kable wykopanie i zasypanie rowu kablowego układanie rurociągu kablowego montaż kanalizacji wtórnej wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciąganie kabli światłowodowych do rurociągu ziemnego wykonanie złączy kablowych oznakowanie kabli badania i pomiary demontaż kabla istniejącego 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM Wymagania ogólne. 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania ogólne. Dobór osprzętu jest uzależniony od zaleceń operatora telekomunkacyjnego (np. wykaz producentów osprzętu). Należy stosować się do uwag zawartych w dokumentacji projektowej Kable optotelekomunikacyjne Kable optotelekomunikacyjne zastosowane w sieci powinny być zgodne z normami ZN-96/TPSA-002 i 005 oraz z dokumentacją projektową Rury Na kanalizację wtórną należy stosować rury HDPE 32/2,9mm lub 32/2,0mm a na rurociągi kablowe HDPE 40/3,7 według ZN-96/TPSA Osłony i zasobniki złączowe Osłony złączowe dla kabli optotelekomunikacyjnych i zasobniki złączowe do zabezpieczenia złączy i zapasów kabli powinny być zgodne z normami ZN-96/TPSA-008 i Napowietrzny osprzęt światłowodowy Napowietrzny osprzęt światłowodowy powinien być zgodny z dokumentacją projektową Złącza spajane (spawy) Wykonanie złącza spajanego dla światłowodów jednomodowych według ZN-96/TPSA Składowanie materiałów na budowie Bębny z kablami należy umieścić na placu budowy na utwardzonym podłożu. Rury powinny być składowane w miejscach nie narażonych na wpływy atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne oraz osłonięte przed szkodliwym działaniem światła dziennego. Końce rur powinny być uszczelnione. Materiały takie jak osłony i zasobniki złączowe należy składować w przeznaczonych na ten cel zamykanycjh i suchych pomieszczeniach Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczać na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 9

11 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne. Do przebudowy linii telekomunikacyjnej kablowej należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót. 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy przyczepa kablowa Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM Wymagania ogólne Tyczenie tras linii kablowej Wytyczenie trasy linii kablowej powinno być wykonane przez upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP Układanie linii światłowodowych Kanalizacja kablowa wtórna Rury polietylenowe kanalizacji wtórnej należy zaciągać do wolnych otworów kanalizacji pierwotnej. Dopuszczalne jest zaciąganie rur kanalizacji wtórnej do zajętych przez kable z żyłami miedzianymi otworów kanalizacji pierwotnej jeżeli zmieści się tam wymagana ilość rur polietylenowych. W studniach kablowych w których nie wykonuje się złączy należy zachować ciągłość rur polietylenowych kanalizacji wtórnej, a tam gdzie były przecięte łączyć je dopiero po zaciągnięciu do nich kabli. Łączenie rur powinno być szczelne, rury mogą być także łączone giętkimi rurami karbowanymi z polietylenu lub polichlorku winylu. Rury kanalizacji wtórnej wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny być wygięte łagodnymi łukami i przymocowane do ścian studni, a tam gdzie to niemożliwe do sufitu studni, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami przy innych pracach w studni Rurociągi kablowe Rury należy układać w rowie kablowym na głębokości 1,0m z falowaniem 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podłożu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowych. Rury należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm ponad powierzchnię rur Zaciąganie kabli do kanalizacji wtórnej Przy zaciąganiu kabli OTK należy przestrzegać aby temperatura otoczenia nie była niższa od -5ºC Nie wolno układać kabli w okresie zimowym, przy składowaniu kabli na otwartej przestrzeni i długotrwałych ujemnych temperaturach. Zaciąganie kabli optotelekomunikacyjnych można przeprowadzać: za pomocą specjalnych wciągarek mechanicznych ze stałą kontrolą siły naciągu i z zastosowaniem płynów poślizgowych i rolkowania w miejscach w miejscach zmian kierunku trasy za pomocą sprężonego powietrza z użyciem elestycznego tłoczka do kttórego mocuje się kabel Nie wolno dopuścić do wystąpienia skokowej siły ciągu w trakcie zaciągania. Dopuszczalna siła z jaką można zaciągać kabel powinna być określona w warunkach technicznych na dany typ kabla. Siła ta przy zaciąganiu mechanicznym nie powinna przekraczać wartości równej ciężarowi 1km zaciąganego kabla Podwieszenie kabla OPGW (włókna w lince odgromowej) Kabel światłowodowy OPGW należy bezpośrednio zawieszać w miejsce linki odgromowej, po rzebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia Podwieszenie kabli do konstrukcji słupowej WN Kabel ADSS należy bezpośrednio zawieszać na zewnątrz słupa wysokiego napięcia poniżej ramienia na którym zawieszony jest górny przewód roboczy. Przebudowę napowietrznego traktu światłowodowego należy wykonywać zgodnie z technologią podaną w Dokumentacji Projektowej Zapasy kabli Przy złączach należy pozostawić zapasy kabli umożliwiające swobodne wyniesienie końców kabla na zewnątrz studni i wykonanie złącza i pomiarów w samochodzie. Zapasy te powinny wynosić po minimum 15,0m z każdej strony nowego złącza. Zapasy kabli należy układac w pętle z zachowaniem promienia wyginania kabla nie mniejszego niż 20 jego średnic. Powinny byc one starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na stelażach w studniach kablowych lub przez odpowiednie ułożenie w zasobnikach złączowych Łączenie kabli Łączenie i odgałęzienie kabli w liniach budowanych w kanalizacji kablowej należy wykonywać w studniach kablowych. W liniach budowanych w rurociągach kablowych złącza kablowe należy umieszczcać w zasobnikach złączowych. Kable powinny być łączone w osłonach złączowych montowanych zgodnie z ich instrukcjami fabrycznymi. Światłowody powinny być łączone przez spajanie ( metoda spawania obowiązuje poza miejscami zakończeń kabli) zgodnie z numeracją wg barwnego kodu identyfikacyjnego włókien. Należy także zachować zgodność kolorystyki tub. Proces spawania powinien przebiegać w atmosferze suchego powietrza. Metoda i osprzęt do łączenia światłowodów powinny 10

12 byc dostosowane do typu łączonego światłowodu. W miejscach przewidzianych do wykonania odgałęzień z linii optotelekomunikacyjnej należy zainstalować osłony złączowe rozbieralne, do wielokrotnego otwierania, umożliwiające wprowadzenie dodatkowych kabli. Do odgałęzienia z linii optotelekomunikacyjnej nalezy przeznaczac kolejne ostatnie światłowody z profilu kabla. W oslonach złączowych pozostawiać zapasy łączonych światłowodów w pokryciu pierwotnym. Zapasy te powinny byc magazynowane w kasetach po około 1,5m z każdej strony połączenia. Obróka włókien światłowodowych do spajania powinna być wykonana zgodnie z instrukcją zastosowanej spawarki. Wszystkie połączenia spajane powinny być w czasie montażu sprawdzone reflektometrem. Montaż elementów osłony złączowej oraz kaset i zapasów włókien światłowodowych a także ostateczne uszczcelnienie osłony powinno byc wykonane zgodnie z instrukcja fabryczną osłony. Wykonaną i zbadaną spoinę zabezpieczyć osłonką spoiny.osłonka powinna składać sie z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z elementu wytrzymałościowego, bądź mieć inną konstrukcję o nie gorszej skuteczności. Element wytrzymałościowy może byc wykonany w postaci pręta lub rynienki metalowej. Po obkurczeniu osłonke należy umieścić w odpowiednim uchwycie kasety złączowej. Na osłonkę spoiny bądź kasetę należy nanieść numer identyfikacyjny światłowodu Skrzyżowania i zbliżenia Wszystkie skrzyżowania z obiektami budowlanymi oraz z urządzeniami podziemnymi należy wykonac zgodnie z ZN- 96/TPSA 004.Dokumentem nadrzędnym dla tej normy jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r Ochrona mechaniczna linii kablowych Podstawową ochronę kabli OTK stanowia rury kanalizacji wtórnej lub rurociągi kablowe, w których kabel może się swobodnie przesuwać. Dodatkową ochrone stanowią taśmy ostrzegawcze układane nad kablem Znakowanie i numeracja W studniach, kanałach, tunelach gdzie kable przechodzą bez złączy w rurach kanalizacji kablowej lub rurociągów kablowych o zachowanej ciągłośći, rury te należy oznakować opaskami ostrzegawczymi w kolorze pomarańczowym z napisem "Uwaga kabel światłowodowy". Znakowanie i numeracja linii optotelekomunikacyjnych powinna być zgodna z oznaczeniami i numeracja istniejącej linii kablowej. Oznakowanie należy umieszczać na rurach kanalizacji wtórnej we wszystkich studniach, po obu stronach złączy z rozróżnieniem kierunków kabla. Tabliczki identyfikacyjne powinny posiadać czytelny napis informujący o właścicielu kabla, numerze eksploatacyjnym linii oraz kontakcie do służb eksploatacyjnych linii. Oznakowanie może byc w formie opasek oznaczeniowych bądź przywieszek identyfikacyjnych Wymagania transmisyjne Parametry transmisyjne jak tłumienność włókien światłowodowych, tłumienność połączeń światłowodowych, dyspersja chromatyczna, długość fali odcięcia oraz pozostałe parametry włókien powinny być zgodne z normami zakładowymi TPSA. Zaleca się, aby kable przeznaczone do wbudowania na wstawkę pochodziły od tego samego producenta, a ściślej chodzi tu o ten sam rodzaj włókna i te same jego parametry Demontaż linii optokablowej Demontaż linii polega na: lokalizacji tras linii odkopaniu rurociągu kablowego wyjęciu kabli światłowodowych wyjęciu rurociągu kablowego demontażu połączeń i osprzętu zasypaniu rowów kablowych wyjęcie kabla z kanalizacji kablowej uporządkowaniu terenu 5.9. Zasypywanie wykopów Grubość podsypki minimum 10cm, obsypka boczna o grubości minimum średnicy zewnętrznej rury, obsypka wierzchnia o grubości co najmniej 10cm, następnie przysypać piaskiem o grubości nie mniejszej niż 20cm. Dalej do powierzchni gruntu warstwy ziemi ubijanej co 20cm. Przy zasypywaniu linii kablowych i przepustów wykonanych wykopem otwartym należy wykonywać zagęszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu minimum 0,97. Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu pierwotnego. 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w ST M Wymagania ogólne Badania przed rozpoczęciem robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Pomiary w trakcie budowy i montażu linii Powinny być wykonywane następujące pomiary: pomiary reflektrometrem lub teterem tłumienności po ułożeniu kabli a przed połączeniem światłowodów na wszystkich torach w celu stwierdzenia ciągłości światłowodów po zmontowaniu złącz na kablu wykonać pomiary reflektometryczne z obu stron odcinka w celu stwierdzenia poprawności wykonania połączeń pomiary po zmontowaniu linii wykonać reflektometrem z obu stron każdego odcinka, w obu oknach 11

13 transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich światłowodach dla uzyskania wykresów reflektometrycznych 6.3. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną pomiar reflektancji optycznych złączy rozłącznych 6.4. Badania linii optotelekomunikacyjnych przy odbiorze Program badań powinien być zgodny z ZN-96/TPSA-002. Zakres badań: oględziny elementów linii sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową (dobór kabli, osprzętu) sprawdzenie faktycznej tłumienności torów na odcinku regeneratorowym sprawdzenie szczelności kanalizacji wtórnej lub rurociągu kablowego sprawdzenie zgodności numeracji łączonych światłowodów z profilem kabla i numeracją na przełącznicach 6.5. Ocena wyników badań Przedstawioną do odbioru linię kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy jeżeli badania dały pozytywny wynik. Elementy linii które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 7. Obmiar robót Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Jednostkami obmiarowymi przebudowywanej kablowej linii optotelekomunikacyjnej jest 1km. 8. Odbiór robót Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM Wymagania ogólne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykopy pod linie kablowe oraz wykonanie przepustów rurowych Dokumenty do odbioru końcowego robót Po wykonaniu przebudowy kablowej linii optoteletechnicznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - geodezyjną dokumentację powykonawczą, - protokoły z dokonanych pomiarów, - protokół odbioru robót zanikających, - protokół odbioru robót dokonany przez komisję odbioru powołaną przez TPSA. 9. Podstawa płatności Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST DM Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze wytyczenie trasy w terenie roboty ziemne wykonanie wszystkich robót montażowych, pomiarów i połączeń zgodnie z dokumentacją techniczną wykonanie wszystkich robót demontażowych wraz z odwozem zdemontowanych materiałów zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem oznakowanie kabli, skrzynek, głowic kablowych, słupków wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji i wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej koszty uzgodnień i nadzoru właściciela linii koszty wyłączeń i ponownych włączeń linii koszty czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii koszty ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane robotami przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu utrzymanie czystości na przylegających drogach i placu budowy inne prace niezbędne do przebudowy linii 10. Przepisy związane a) Prawo budowlane b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie c) Normy branżowe BN powołane w tekście d) Normy Zakładowe ZN-96/TPSA 12

14 T Przebudowa kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej 1. WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii napowietrznych ZAKRES STOSOWANIA SST Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. związanych z Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 4706S ul. Krakowska w Siewierzu : 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST dotyczą prowadzenia robót przy przebudowie napowietrznych linii telekomunikacyjnych. Przebudowa obejmuje wybudowanie nowych odcinków linii kablowych nadziemnych oraz demontaż kabli wraz z podbudową słupową OKREŚLENIA PODSTAWOWE Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M Wymagania ogólne Napowietrzna linia telekomunikacyjna linia przewodowa nadziemna składająca się z przewodów napowietrznych, osprzętu i podbudowy. Osprzęt zestaw elementów (izolatory, haki, trzony, poprzeczniki) do zawieszania przewodów lub kabli. Podbudowa linii słupy do zamocowania osprzętu. Przęsło odcinek linii napowietrznej pomiędzy osiami sąsiednich słupów. Zwis odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w środku rozpiętości przęsła. Kabel telekomunikacyjny przewód wielożyłowy izolowany przeznaczony do łączenia między sobą urządzeń telefonicznych. Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa sieć abonencka obejmująca linie kablowe od centrali bezpośrednio do głowic, puszek lub skrzynek kablowych. Sieć abonencka część sieci miejscowej wraz z urządzeniami liniowymi na odcinku od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych lub central abonenckich. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla. Długość elektryczna rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla. Falowanie kabla sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od długości trasy, na której układa się kabel OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M Wymagania ogólne. 2. MATERIAŁY WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW. Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt.2. POPRZECZNIKI Należy stosować poprzeczniki stalowe spełniające wymagania BN-65/ i BN-75/ TRZONY 13

15 Trzony do izolatorów powinny spełniać wymagania BN-75/ SŁUPY Słupy powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-77/ KABLE. Do przebudowy należy zastosować kable XzTKMXpwn 3. SPRZĘT. OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZĘTU. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt. 3. SPRZĘT DO PRZEBUDOWY LINII NAPOWIETRZNYCH. Do wykonania przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych należy stosować: - żuraw samochodowy, - ubijak spalinowy - koparkę jednonaczyniową kołową, lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 4. TRANSPORT. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M Wymagania ogólne TRANSPORT MATERIAŁÓW. Wykonawca przystępujący do budowy i przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu - samochodu skrzyniowego, samochodu samowyładowczego, - samochodu dostawczego, - przyczepy do przewozu kabli, lub innych środków transportu zaakceptowanych przez Inżyniera. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórców. 5. WYKONANIE ROBÓT. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt.5. DEMONTAŻ LINII. Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją Projektową i zaleceniami Użytkownika. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż. Wykopy powstałe po demontażu słupów powinny być zasypane gruntem zagęszczonym warstwami, co 20 cm i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien osiągnąć wartość 0,97. MONTAŻ SŁUPÓW Podbudowę liniową stanowią słupy żelbetowe długości 7-10 m. Głębokość zakopana słupów wynosi 1,3m. kolejność robót przy ustawianiu słupów powinna być następująca: - zmontowanie słupa na stanowisku, - wykonanie wykopu, - ustawienie słupa w wykopie, - zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu warstwami, co 20 cm do uzyskania wskaźnik ka, co najmniej 0,85, - rozplantowanie nadmiaru ziemi, Podziemne części słupów żelbetowych wraz ze stalowymi elementami łączącymi powinny być po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/ Montaż podpory należy wykonać zgodnie z BN-76/ Po ustawieniu słupów powinna być wykonana ich numeracja zgodnie z BN-63/ Szablony do znakowania podaje norma BN-73/ MONTAŻ PRZEWODÓW I KABLA Istniejące przewody i kable przekładane na słupy projektowane powinny mieć naciągi zgodne z BN-80/ Dopuszczalne odchyłki zwisów przewodów od obliczonych lub przyjętych z tablic nie powinny przekraczać ±3cm. Wiązania przewodów do izolatorów należy wykonać wg BN-80/ Kabel na słupie kablowym 14

16 przy zejściu do rowu kablowego, powinien być zabezpieczony stalową rurą ochronną do wysokości 3m w górę i 0,5 m w dół mierząc od powierzchni terenu. ZAPASY KABLOWE. Podczas układania kabla należy pozostawić następujące zapasy: - pod słupem kablowym: 3 zwoje o śr. ok. 1,25m. MONTAŻ OSPRZĘTU Poprzeczniki powinny być mocowane poziomo sposób uniemożliwiający ich przechył. Odległość w linii pionowej od wierzchołka słupa do poprzecznika powinna wynosić 20 cm z tolerancją ±2 cm. Trzony na poprzecznikach powinny być mocowane trwale, pionowo, w sposób uniemożliwiający ich obracanie. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M Wymagania ogólne. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI MONTAŻU SŁUPÓW Sprawdzenie prawidłowości montażu słupów polega na: - sprawdzeniu wykonania i ustawienia słupa kablowego na zgodność z BN-76/ pkt5.2, - sprawdzeniu numeracji słupa, które polega na skontrolowaniu kolejności i trwałości oznaczeń na zgodność z pkt.5.7. w/w normy, - sprawdzeniu głębokości zakopania słupów, które polega na pomiarze wysokości części nad ziemnej słupa, - sprawdzenia stopnia zagęszczenia gruntu. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI MONTAŻU OSPRZĘTU PRZEWODÓW I KABLA Montaż osprzętu powinien być przeprowadzony zgodnie z BN-76/ pkt Sprawdzenie prawidłowości montażu przewodów i kabla polega na zbadaniu sposobu mocowania przewodów i linki nośnej kabla na zgodność z BN-76/ pkt.6.5. Ponadto należy sprawdzić naciągi przewodów i kabli oraz wysokość ich zawieszenia nad terenem. Pomiary należy wykonać za pomocą łat mierniczych, taśmy mierniczej lub przyrządów optycznych oraz dynamometru. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI DEMONTAŻU SŁUPÓW. Sprawdzenie prawidłowości montażu słupów polega na: sprawdzenia stopnia zagęszczenia gruntu na podstawie badań laboratoryjnych; sprawdzeniu dokumentacji zdawczo odbiorczej zdemontowanych materiałów. SPRAWDZENIE PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH LINII. Należy wykonać następujące pomiary linii na zgodność z Dokumentacją Projektową i BN-76/ pomiar kabli na przerwy i zwarcia między żyłami, pomiar rezystancji izolacji żył i osłon ochronnych, UWAGI WYNIKAJĄCE Z KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. Ocena jakości robót powinna być wykonana przy udziale przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. 7. PRZEDMIAR ROBÓT. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBÓT. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M Wymagania ogólne. JEDNOSTKA PRZEDMIAROWA. Jednostką przedmiarową dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej jest kilometr. 8. ODBIÓR. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt.8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 15

17 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt.9. CENA JEDNOSTKI PRZEDMIAROWEJ. Cena 1 km przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej obejmuje: - prace pomiarowe, - roboty przygotowawcze, - oznakowanie robót, - przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementów linii, zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, - transport zdemontowanych materiałów do Wydziału Telekomunikacji w Legionowie - 15km - wykonanie pomiarów elektrycznych, - przeprowadzenie prób i uruchomienie przebudowanych linii, wykonanie inwentaryzacji przebiegu linii kablowych. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. NORMY. BN-75/ Poprzeczniki stalowe PS. BN-75/ Trzony do izolatorów teletechnicznych. BN-74/ Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe. PN-76/D Bębny kablowe. BN-72/ Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. ZN-96/TPS.A.-29 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-30 Łączniki żył. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-31 Osłony złączowe. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-32 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-33 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-34 Łączówki i zespoły łączówkowe. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-35 Przyłącza abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-36 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.-37 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 16

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat : Rewitalizacji Skweru Jana Pawła II w Modliborzycach CPV 45232300-5 Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST; 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45231000-5; CPV 45311100-3; CPV 45231400-9; CPV 45317200-4 CPV 45317200-5 ZADANIE: OBIEKT: LOKALIZACJA: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT dla budowy oświetlenia ulicy Nowej w Niemodlinie, na odcinku od istniejącego słupa nr 713 do ulicy Daszyńskiego. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Projekt przebudowy kabla światłowodowego do budynku Straży Miejskiej przy ul. Narutowicza 60 w Inowrocławiu. Inwestor: Urząd Miasta Inowrocławia ul. Franklina Roosevelta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna TEMAT : Przebudowa ul. Senatorskiejw Legnicy ADRES : Legnica ul. SEnatorska INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2 STADIUM : Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna D

Specyfikacja techniczna D Specyfikacja techniczna D-01.03.04 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange w związku z budową drogi wewnętrznej w msc. Korpele KM 0+000,00-0+955,0 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

T.01.00.00 Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej

T.01.00.00 Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej T.01.00.00 Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy kanalizacji

Bardziej szczegółowo

D Układanie rur ochronnych z PVC

D Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 178 D 10.02.01 Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 179 1.CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna MONIT- 1

Specyfikacja techniczna MONIT- 1 Specyfikacja techniczna MONIT- 1 Budowa kamer monitoringu na terenie Straży Granicznej w Gołdapi Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 3 1.2. Zakres stosowania ST...

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ

PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA. Przebudowa słupa linii napowietrznej nn przy ul. Pszczyńskiej w Suszcu, Gmina Suszec. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjna. Przebudowa kolizji.

Telekomunikacyjna. Przebudowa kolizji. BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@now-eko.com.pl Nazwa obiektu: Adres: Zamawiający: Budowa drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna D

Specyfikacja techniczna D Specyfikacja techniczna D-01.03.04 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z rozbudowa ulicy Sejneńskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, od km 33+656 do km 35+580 tj. od ulicy

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D-01.03.04 ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D-01.03.04 ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH D-01.03.04 ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TP-S.A. kolidującej z przebudową drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH VECTRA S.A. PRZY REMONCIE UL.SENATORSKIEJ W ŁOMŻY

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH VECTRA S.A. PRZY REMONCIE UL.SENATORSKIEJ W ŁOMŻY SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH VECTRA S.A. PRZY REMONCIE UL.SENATORSKIEJ W ŁOMŻY INWESTOR: Urząd Miasta przy Urzędzie Miejskim w Łomży 18-400

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabla teletechnicznego rozdzielczego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska Opracowanie: Firma JS ENERGO Janusz Sęk 37-500 Jarosław ul Pełkińska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ DLA KABLOWYCH LINII TELEINFORMATYCZNYCH

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ DLA KABLOWYCH LINII TELEINFORMATYCZNYCH ZADANIE :Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy INWESTOR: GMINA LEGNICA -Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Mickiewicza 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy kanalizacji teletechnicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia ulicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Oświęcim, październik 2010 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza teletechnicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn.

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar robót Num er Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar Przebudowa napowietrznej sieci TPSA oraz linii kablowejświatłowodowej dla potrzeb monitoringu miasta,na odcinku od ul. Pułtuskiej do Prostej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.03.01 ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: - OŚWIETLENIE DROGOWE - Adres budowy: Dębnica Kaszubska ul. Piaskowa dz.nr 225/1 Stadium dokumentacji: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Gmina Dębnica Kaszubska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.03.05-1 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa obiektu lub robót: Nazwa jednostki opracowującej: Autor opracowania: Janusz Korbaś, projektant...

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa obiektu lub robót: Nazwa jednostki opracowującej: Autor opracowania: Janusz Korbaś, projektant... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa obiektu lub robót: Nazwa jednostki opracowującej: wzdłuż ulicy Julianowskiej na odcinku od ulicy Przesmyckiego w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY SONDLA W BOCHNI INWETOR : Gmina Miasta Bochnia 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2

Bardziej szczegółowo

D OZNAKOWANIE PIONOWE

D OZNAKOWANIE PIONOWE 129 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 130 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe wykonania i odbioru Robót związanych z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT projektu technicznego instalacji Oświetlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego z bieżnią Inwestor: Adres Inwestora: Adres Inwestycji: Gmina Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE

TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE Lp. Podstawy PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE Rodzaje robót, opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 1 ST-08 Roboty telekomunikacyjne 45232310-8

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 1 ST-08 Roboty telekomunikacyjne 45232310-8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-08 ROBOTY TLELKOMUNIKACYJNE (45232310-8) Nazwy i kody robót według kodu

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec SPIS TREŚCI Oświadczenie projektanta.......3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU... 4 1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 1.3 ADRES INWESTYCJI... 4 1.4 UZASADNIENIE INWESTYCJI....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1 Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2 INWESTOR...3 1.3 ZLECENIODAWCA...3 1.4 WYKONAWCA...3 1.5 ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...3 1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.7 UŻYTKOWNIKIEM...3 1.8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach Przedmiar robót Budowa: Budowa optotelekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb Urzędu Miasta Puławy w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. nr 106/12 w. Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTOR GMINA ŁAŃCUT 37-100 ŁAŃCUT, UL. MICKIEWICZA 2a WOJ. PODKARPACKIE TEMAT DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ALBIGOWEJ OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMŻA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: ŁOMŻA Przebudowa kabla światłowodowego MNI Telecom

Bardziej szczegółowo

BRANŻA TELETECHNICZNA

BRANŻA TELETECHNICZNA MAXPROJEKT MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.architektów 21/3, 81-528 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel. (0 58) 345 25 60 NIP 586-112-71-53 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA TELETECHNICZNA Temat projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekom. Orange Polska S.A. kolidującej z budową ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej i Perłowej w Myszyńcu budowa telekom.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KANALIZACJE KABLOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KANALIZACJE KABLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Ł.04.00 KANALIZACJE KABLOWE str. Ł4-1 Spis treści Strona 1. WSTĘP... Ł4-3 2. MATERIAŁY... Ł4-3 3. SPRZĘT... Ł4-4 4. TRANSPORT... Ł4-5 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach.

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach. ul. Kartuska 422 A, 80-125 Gdańsk tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl KRS 0000306545 NIP: 583-302-65-69 Regon: 220617954 TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Opracowanie branżowe:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

D.01.03.04. Zabezpieczenie sieci telefonicznej

D.01.03.04. Zabezpieczenie sieci telefonicznej - 2 - Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH EMPSAL Pr oj ekt owanie I wykonawst wo Pracownia Systemow Alarmowych i Lacznosci - Edward Mieduniecki www.empsal.com.pl ul.9-go Maja 7/6 42-500 Bedzin biuro@empsal.com.pl NIP 625-101-06-25 Biuro projektowe:

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

D PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG 1. WSTĘP

D PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG 1. WSTĘP NOWE NIESTĘPOWO-OLBRACHCICE gmina Pokrzywnica 1.1. Przedmiot ST D - 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiejska w Jurowcach. TYTUŁ: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z modernizacją ul. Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu S-04.01.02 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące. wykonania i odbioru robót związanych z przejściem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT INSTALACJI BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT INSTALACJI BUDOWLANYCH Do projektu technicznego pt. Przebudowa linii napowietrznej NN kolidującej z projektowaną drogą w Tomaszowie Maz. ul. Bluszczowa ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Maz. ul. Bluszczowa ADRES INWESTORA : 97-200

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.03.04 PRZEBUDOWA SIECI TELEFONICZNEJ ORANGE POLSKA SA - ROZBUDOWA ULICY STRUSIEJ W OMŻY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGOWEJ PRZEJAZDUKOLEJOWO-DROGOWEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OZNAKOWANIE PIONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OZNAKOWANIE PIONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OZNAKOWANIE PIONOWE 34 Spis treści: str 1. Wstęp 36 2. Materiały 36 3. Sprzęt 37 4. Transport 37 5. Wykonanie robót 37 6. Kontrola jakości robót 38 7. Obmiar robót 38

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO 1 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO SPIS TREŚCI 1.0. WSTĘP... str. 2 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej....str. 2 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej....str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT INSTALACJI BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT INSTALACJI BUDOWLANYCH Do projektu technicznego pt. Przebudowa linii napowietrznych NN kolidujących z projektowanymi drogami w ulicach: Bezdomna, Kanonierów, Chodkiewicza, Sobieskiego w Tomaszowie Maz. ADRES INWESTYCJI : Tomaszów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie..

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1.2. Podstawa opracowania. Zlecenie z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach budowy chodnika

Bardziej szczegółowo

Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu sp. z o.o. 53-661 WROCŁAW pl. Solidarności 1/3/5 tel/fax 071 355-74-31, 071 355-73-66

Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu sp. z o.o. 53-661 WROCŁAW pl. Solidarności 1/3/5 tel/fax 071 355-74-31, 071 355-73-66 Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu sp. z o.o. 53-661 WROCŁAW pl. Solidarności 1/3/5 tel/fax 071 355-74-31, 071 355-73-66 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO ODCINKA LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres obiektu : Budowa oświetlenia drogowego ulicy Osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonawca specyfikacji : Krzysztof Just 63-400 Ostrów Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D URZĄDZENIA DO MONITORINGU (KANALIZACJA KABLOWA)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D URZĄDZENIA DO MONITORINGU (KANALIZACJA KABLOWA) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.03.04 URZĄDZENIA DO MONITORINGU (KANALIZACJA KABLOWA) SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6.

Bardziej szczegółowo

1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA. DZ. NR EW w GDOWIE ,5 ODCINEK 080 OD MOSTU NA RABIE W KIERUNKU CENTRUM

1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA. DZ. NR EW w GDOWIE ,5 ODCINEK 080 OD MOSTU NA RABIE W KIERUNKU CENTRUM BUDOWA CHODNIKA LEWOSTRONNEGO SZER.2,0m I PRAWOSTRONNEGO SZER. 2,0m W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 966 WIELICZKA - TYMOWA ODCINEK 080 OD MOSTU NA RABIE W KIERUNKU CENTRUM NA DZIAŁCE 1386 W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo TELNET Paweł Zych 33 Pułku Piechoty 14 18-421 Piątnica mail: biuro@e-serwis.info NIP: 7181454558, REGON: 450714573 Egz. Nr 1 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TEMAT: Przebudowa i rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1 Przedmiot opracowania... 2 2 Zakres opracowania... 2 3 Podstawa opracowania... 2 4 Opis rozwiązań technicznych... 2 4.1 Kolizje... 2 4.2 Układanie kabli... 3 5 Ochrona przed porażeniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie- ETAP I

Przedmiar robót. Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie- ETAP I Przedmiar robót Budowa: Sybiraków w Braniewie- BRANŻA ELEKTRYCZNA Obiekt: ulica Botaniczna, Łąkowa i Plac Sybiraków Zamawiający: Gmina Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 14-500 Braniewo Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELSYSTEM PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6 1. WSTĘP Grupa robót : Prace budowlane dotyczące budowy instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja PROJEKT BUDOWLANY Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Branża : Telekomunikacja Miejscowość : Kalisz. Inwestor : Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp.z.o.o Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Część ogólna... 2

Spis treści. 1. Część ogólna... 2 Spis treści 1. Część ogólna... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Inwestor... 2 1.3. Jednostka projektowa... 2 1.4. Wykonawca... 2 1.5. Zakres robót... 2 1.6. Kompleksowość dokumentacji... 2 1.7. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zadanie inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami wzdłuż ulicy Strupiechowskiej w miejscowości Goszczyn, gmina Goszczyn SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa przyłącza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH D 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt kamiennych.

Bardziej szczegółowo