MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY 2013

2 MICROSOFT ACCESS - PODSTAWY Program Access jest systemem zarządzania bazami danych. Baza danych jest zbiorem powiązanych ze sobą informacji. W programie Access dane są przechowywane w tabelach. Wiersze tabeli to rekordy, kolumny pola. Tabele są podstawą każdej bazy danych. Kwerendy (zapytania) służą do prezentacji i zarządzania danymi przechowywanymi w tabelach. Formularze służą do wprowadzania danych, raporty do podsumowywania danych i wydruku informacji. Tabele, kwerendy, formularze i raporty nazywamy obiektami bazy danych. Aby utworzyć którykolwiek z obiektów należy najpierw utworzyć nową bazę danych lub otworzyć istniejącą. Wiąże się to ze wskazaniem miejsca na dysku i nazwy bazy. MS Access jest relacyjną bazą danych tzn. istotą jej działania jest oparcie się na relacjach (powiązaniach) między tabelami należącymi do danej bazy danych. PODSTAWOWE OPERACJE NA BAZACH DANYCH 1. Tworzenie nowej bazy - Plik/Nowa baza danych. 2. Otwieranie istniejącej bazy - Plik/Otwórz bazę danych. 3. Zamykanie bazy - Plik/Zamknij. Przy pierwszym uruchomieniu MS Access daje możliwość utworzenia nowej bazy ew. korzystając z kreatora lub otwarcia istniejącej bazy danych. str. 2

3 TABELE Tworzenie nowej tabeli Tworzenie nowej tabeli przebiega w dwóch etapach. Pierwszy polega na zaprojektowaniu układu tabeli (nazw, typów, parametrów pól), drugi na wprowadzeniu danych do tej tabeli. Projektowanie tabeli odbywa się w tzw. siatce projektowej. Wybieramy bazę danych, wskazujemy nazwę i miejsce dla pliku z tabelą. W karcie Tabela wybieramy opcję Nowy, a następnie Widok Projekt O.K. Następnie wpisujemy nazwę każdego pola, wybieramy typ danych i dodajemy ew. opis. Typy pól wybieramy z rozwijalnej listy przy każdym polu Typ Danych. Uzyskujemy jednocześnie informację na temat właściwości tego pola. W nazwach pól nie wolno używać znaków.! [ ]. Należy jeszcze ustawić klucz podstawowy tabeli. Klucz podstawowy to wybrane pole, wg którego MS Access może jednoznacznie identyfikować (rozróżniać) rekordy tabeli. Ustawianie klucza może odbyć się na żądanie systemu przed zapisem na dysk lub na własne życzenie : klikając na wybranym polu, Edycja/Klucz podstawowy. Zapis projektu bazy na dysk Plik/Zapisz, podać nazwę tabeli O.K. Wprowadzanie danych do tabeli Widok/Widok Arkusz danych i wprowadzamy dane do poszczególnych pól. Istnieje możliwość dopasowania szerokości kolumn do ilości danych (jak w Excelu). Modyfikowanie projektu tabeli Modyfikowanie projektu tabeli obejmuje usuwanie pola, dodawanie nowego pola, zmianę kolejności istniejących pól oraz zmianę parametrów pola. Usuwanie pola: Widok/Widok Projekt, kliknąć na wybrane do usunięcia pole, Edycja/Usuń wiersze. Usunięcie pola z danymi jest nieodwracalne. Dodawanie pola: Widok/Widok Projekt, klikamy na nazwie pola przed którym chcemy wstawić nowe pole, Wstaw/Wiersze, wpisujemy nazwę pola, typ. Zamknięcie tabeli i dowolnego obiektu Plik/Zamknij str. 3

4 Otwieranie istniejącej tabeli Po otwarciu bazy danych kliknąć na nazwie tabeli w karcie Baza Danych, Otwórz. Operacje na rekordach tabeli 1. Zaznaczanie rekordu klikamy na selektorze danego rekordu (szary przycisk przed każdym rekordem w Excelu znajdowały się tam numery wierszy). 2. Usuwanie rekordu zaznaczyć rekord i klawisz Del lub zaznaczyć i Edycja/Usuń rekord. 3. Dołączanie nowych rekordów Wstaw/Nowy rekord. 4. Sortowanie tabeli aby posortować tabelę malejąco lub rosnąco wg wybranego pola Rekordy/Filtr/Zaawansowany filtr/sortowanie, wybieramy pole przez dwukrotne kliknięcie, podajemy porządek sortowania poprzez wybór w rubryce Sortuj, Filtr/Zastosuj filtr/sortowanie. 5. Filtrowanie rekordów czyli wyświetlanie wg wybranego kryterium. Rekordy/Filtr/Zaawansowany filtr/sortowanie, wpisujemy lub klikamy pole wg którego filtrujemy, wpisujemy w rubryce Kryteria wartość wg której filtrujemy, Filtr/Zastosuj filtr/sortowanie. Przywrócenie wyświetlania całej bazy Rekordy/Usuń filtr/sortowanie. Przykładowa TABELA spożywcze Identyfikator Kategoria Artykuł Cena AB101 nabiał ser biały 4,00 zł AB102 nabiał ser żółty 5,00 zł AB103 nabiał Mleko 1,00 zł AB201 pieczywo Chleb 2,00 zł AB202 pieczywo Bułka 0,50 zł AB301 napój Mirinda 2,00 zł AB302 napój Cola 3,00 zł str. 4

5 KWERENDY Kwerendy tworzy się najczęściej na podstawie tabel. Tabela, która służy do tworzenia kwerendy jest obiektem źródłowym dla tej kwerendy. Kwerenda umożliwia wybór informacji z obiektu źródłowego według kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika oraz łączenie informacji z kilku źródeł. Tworzenie kwerendy wybierającej Służy do wyświetlania wybranych informacji z obiektu źródłowego. Pierwszy etap polega na stworzeniu kwerendy, która w tym przypadku wybiera określone pola z tabeli. W oknie Bazy Danych wybieramy kartę Kwerendy, Nowy, Widok Projekt O.K. W oknie dialogowym Pokaż tabelę wybrać kartę Tabele i wybraną przez nasz tabelę jako obiekt źródłowy, Dodaj, Zamknij. W oknie projektowym kwerendy należy umieścić wybrane przez nas pola z obiektu źródłowego poprzez dwukrotne kliknięcie na ich nazwach. Drugi etap polega na wyświetleniu informacji wybranych za pomocą kwerendy czyli uruchomienie kwerendy. Kwerenda/Uruchom. Kwerendę należy zapisać pod wybraną nazwą. Plik/Zapisz jako/eksportuj nazwa kwerendy O.K. Tworzenie kwerendy podsumowującej W widoku Projekt wybieramy przycisk Sumy. W dodatkowym wierszu Podsumowanie wybieramy zamiast Grupuj według jedną z funkcji podsumowujących. Funkcje podsumowujące: Suma, Średnia, Minimum, Maksimum, Policz zwraca licz be wierszy, w których pole ma wartość różną od null. OdchStd oblicza odchylenie standardowe wszystkich wartości pola w ramach grupy. Działa tylko na polach typu numerycznego i walutowego. Wariancja oblicza wariancję wszystkich wartości pola. Działa tylko na polach typu numerycznego i walutowego. Pierwszy - zwraca wartość pola w pierwszym wierszu spełniającym warunek, Ostatni - zwraca wartość pola w ostatnim wierszu spełniającym warunek, Modyfikowanie projektu kwerendy Zmian dokonujemy w oknie projektu kwerendy (poprzez wybranie nazwy z karty Kwerendy) używając Widok/Widok Projekt. str. 5

6 Przykładowe kryteria wyboru rekordów W oknie Bazy Danych na karcie Kwerendy kliknąć nazwę wybranej kwerendy, Otwórz, Widok/Widok Projekt. W rubryce Kryteria dla wybranego pola wpisać warunek wyboru. Przykładowe warunki wyboru: proste - najczęściej wpisanie określonej wartości we wskazane pole i wybranie rekordów, które mają tę samą wartość w swoim polu (np. osoby mieszkające w Łodzi - dla których pole miejscowość ma wartość Łódź). Łatwe jest również posortowanie rekordów wg wybranego pola w określonym porządku rubryka Sortuj. złożone stanowiące np. koniunkcję lub alternatywę warunków (np. osoby z Łodzi, które przekroczyły 18 rok życia). Jeśli w wierszu Kryteria albo Lub zdefiniowane są warunki dla kilku pól kwerendy Access interpretuje je jako iloczyn logiczny (AND). W przypadku wpisania w różnych wierszach (Kryteria, Lub) traktowane jest to jako suma logiczna (OR). Wprowadzanie złożonych kryteriów wyboru wiąże się z używaniem operatorów. BEETWEN umożliwia podanie przedział wartości. Np.: between #4-1-99# and Date() IN umożliwia zdefiniowanie listy dopuszczalnych wartości pola. LIKE pozwala wyszukiwać rekordy na podstawie wzorca tekstowego.? oznacza dowolny znak zero lub więcej znaków # dowolna cyfra [ ] nawiasy ograniczają zakres znaków, który może wystąpić na danej pozycji! na początku ciągu znakowa oznacza negację. Przykłady: LIKE [!0-9BMQ]*#### ciąg znaków z czterema cyframi na końcu i dowolnym znakiem różnym od cyfry i liter BMQ na początku. W kwerendzie można utworzyć pole, którego wartość będzie wyliczana na podstawie dowolnych pól tabeli źródłowej czyli będzie wyrażeniem. Operatory używane w wyrażeniach: + - * / podstawowe, \ wynik dzielenia całkowitego, MOD reszta z dzielenia całkowitego, ^ potęga, & połączenie dwu ciągów znakowych. W przypadku złożonych wyrażeń można korzystać z Konstruktora wyrażeń. (Klikamy prawym przyciskiem puste pole w siatce projektu kwerendy, przycisk Buduj, Konstruktor wyrażeń.) str. 6

7 Dodatkowo możemy potrzebować funkcji daty i godziny: Day (data) zwraca numer dnia miesiąca. Month (data) zwraca numer miesiąca. Year (data) zwraca rok (liczba od 100 do 9999) Weekday (data) numer dnia tygodnia (1-niedziela, 2 pon...) Hour (data) zwraca godzinę (od 0 do 23). DatePart(okres,data) zwraca numer okresu, w którym wypada podana data (od 1 do 4 gdy okresem jest kwartał kod q ; liczba od 1 do 53 gdy okresem jest tydzień kod ww ) Date zwraca bieżącą datę systemową. Przed datą i po podajemy # Np. #12-lis-2002#, # # Po wpisaniu warunku wyboru Kwerenda/Uruchom. Następnie zapisujemy kwerendę z nową nazwą, odpowiednią do jej działania Plik/Zapisz jako/eksportuj O.K. Tworzenie kwerendy wielotabelowej Kwerenda wielotabelowa umożliwia otrzymanie zestawu danych pochodzących z kilku różnych tabel. Polega to na wybraniu odpowiednich pól z kilku źródłowych tabel i przedstawieniu w postaci nowego zestawu danych. W oknie Bazy Danych wybieramy na karcie Kwerendy Nowy/Widok Projekt O.K., w oknie dialogowym Pokaż tabelę dwukrotnie klikamy na nazwach tabel źródłowych dla kwerendy, Zamknij. W tym momencie zostanie utworzona i wyświetlona relacja między tabelami oraz wyświetlona siatka projektowa, w której należy podać wybrane pola z tabel. Można również wybrać porządek sortowania dla konkretnego pola. Następnie uruchamiamy kwerendę Kwerenda/Uruchom i zapisujemy odpowiednią nazwę dla właśnie utworzonej kwerendy Plik/Zapisz jako/eksportuj, Plik/Zamknij. Uwaga! Aby pomyślnie utworzyć kwerendę wielotabelową, konieczne jest utworzenie relacji. Jest to możliwe tylko w przypadku istnienia w tabelach, które mają podlegać relacji identycznych pól stanowiących klucze wiodące. Kwerendy działające na kilku tabelach dają (w większości przypadków) możliwość aktualizowania tych tabel z poziomu odpowiadających im kolumn kwerendy. Źródłem danych dla kwerendy mogą być inne kwerendy. Inne przykłady kwerend kwerendy wyszukujące puste komórki pola w celu np. uzupełnienia ich stałą wartością; kwerendy z wyrażeniem wiążącym np. dwa pola tekstowe w jedno pole; str. 7

8 kwerendy parametryczne. Projektując kwerendę nie trzeba wpisywać danych bezpośrednio w siatce projektu. Można zdefiniować w kwerendzie parametr, dzięki któremu po każdym uruchomieniu kwerendy program będzie prosił o podanie kryteriów. Aby dodać parametr, zamiast konkretnej wartości należy wpisać w wierszu Kryteria nazwę lub dłuższy tekst i ująć ją w nawiasy kwadratowe. Warunek wyboru wprowadzany jest w trakcie uruchamiania kwerendy bez każdorazowej zmiany w jej projekcie; kwerendy krzyżowe umożliwiające opracowanie zestawu zawierającego kombinacje danych niedostępne w tabeli macierzystej (z funkcjami sumującymi: zlicz, min, max, pierwszy, ostatni); Kwerenda krzyżowa jest typem kwerendy podsumowującej, wyświetlającej policzone wartości w postaci zbliżonej do arkusza danych; kwerendy funkcjonalne umożliwiające zmiany w wielu rekordach obiektu źródłowego jednocześnie; kwerendy aktualizujące dane w określonych polach i rekordach obiektu źródłowego nowymi wartościami; kwerendy powielające (tworzące tabelę) umożliwiają przekształcenie przygotowanego zestawu danych na tabelę (np. w wyniku działania kwerendy wielotabelowej); kwerendy usuwające dane wg określonego kryterium; kwerendy dołączające dodają całe rekordy z tabeli dołączanej do innej tabeli. Kwerendy podsumowujące i krzyżowe można tworzyć z użyciem wielu tabel. Sprzężenia zewnętrzne Sprzężenie zewnętrzne pozwala zobaczyć wszystkie wiersze tabeli, nawet jeśli nie istnieją pasujące do nich wiersze w tabeli powiązanej. Aby utworzyć sprzężenie zewnętrzne należy zmodyfikować właściwości sprzężenia. (Widok Projekt, w oknie Kwerenda klikamy linie łączącą obie tabele, w oknie dialogowym Właściwości sprzężenia i wybieramy opcję 2.) str. 8

9 INNE OPERACJE NA BAZACH DANYCH Zmiana nazwy obiektu, usuwanie obiektu Można dokonywać zmiany nazwy obiektu bazy danych, usuwać obiekt. Np. zmiana nazwy tabeli Nazwiska na Pracownicy. W oknie bazy danych na karcie Tabele klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę tabeli i wybieramy z wyświetlonego menu podręcznego Zmień nazwę. Usunięcie tabeli z menu podręcznego Usuń. Kopiowanie obiektów między różnymi bazami danych MS Access umożliwia kopiowanie obiektów między różnymi bazami danych, również utworzonymi w innym programie. Kopiowanie to może odbywać się w dwóch kierunkach: z innej bazy do bieżącej (importowanie) lub z bieżącej bazy do innej (eksportowanie). Kopiowanie może dotyczyć zarówno samej struktury obiektu (wtedy powielany jest tylko projekt) jak i danych (projekt+zawarte informacje). Importowanie tabeli - Plik/Pobierz dane zewnętrzne, Importuj, wybierz miejsce i nazwę źródła, Importuj, karta Tabele, kliknąć na nazwie wybranej tabeli, Opcje/Definicje i dane, Importuj. Eksportowanie tabeli przebiega analogicznie z możliwością nadania innej nazwy eksportowanej kopii tabeli źródłowej. str. 9

10 FORMULARZE Formularze służą do innej prezentacji danych zawartych w tabeli lub kwerendzie, często też są używane do dołączania danych do tabeli źródłowej. Każdy formularz można wyświetlać na trzy sposoby: Widok Projekt, Widok Formularz, Widok Arkusz danych. Dostępne typy formularzy: jednokolumnowy (wyświetla pojedynczy rekord), tabelaryczny (pola z wielu rekordów w układzie kolumn i wierszy), wykres, zespolony (dane z dwóch powiązanych ze sobą tabel lub kwerend), autoformularz (jak w układzie jednokolumnowym przy wykorzystaniu wszystkich pól tabeli lub kwerendy). Każdy formularz składa się z: nagłówka formularza (zawiera np. tytuł), szczegółów (informacji o rekordach i polach), stopki formularza (dodatkowe informacje na dole formularza). W każdej części formularza mogą wystąpić formanty. Formant to pojedynczy element składowy, używany do tworzenia poszczególnych części formularza. Formantami są pola tekstowe i etykiety. Pole tekstowe służy do wyświetlania określonej wartości pobieranej z pola tabeli czy kwerendy. Etykieta zawiera stały tekst (podpis, tytuł). Tworzenie formularza Karta Formularze, przycisk Nowy. W oknie dialogowym Nowy formularz wybieramy Widok Projekt i nazwę tabeli źródłowej ew. Widok/Nagłówek/Stopka formularza. Formanty dołączamy przez przeciąganie ich z listy pól (przycisk Lista pól Widok/Siatka). Wpisanie tytułu formularza: przycisk Przybornik/Etykieta. Zapisanie formularza Zapisz jako nazwa formularza. Wypełnianie formularza Modyfikowanie i dołączanie danych może się odbywać w Widoku Formularz lub Widoku Arkusz danych. Dołączanie rekordu w Widoku Formularz przycisk Nowy rekord. Usuwanie rekordu (Edycja/Zaznacz rekord, klawisz Delete. str. 10

11 Zmiana projektu formularza Zmiana projektu formularza odbywa się w Widoku Projekt (wybieramy przycisk Projektuj przy otwieraniu formularza). Podstawowe operacje, jakie można wykonać: powiększyć okno formularza (standardowo w Windows), zmienić położenie formantu (kliknąć na formant, wskazać myszą krawędź formantu-wskaźnik w kształcie dłoni, przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć na wybrane miejsce), usunąć formant (zaznaczyć, klawisz Delete) i ew. zapisać zmodyfikowany projekt formularza pod nową nazwą (Zapisz jako/eksportuj), Sortowanie i filtrowanie rekordów w formularzu Sortować i filtrować informacje z formularza można tylko w Widoku Formularz lub Widoku Arkusz danych. Sortujemy podobnie jak w przypadku tabeli. (Zaznaczamy pole, według którego chcemy sortować, przycisk Sortuj rosnąco). Sortowanie wieloparametrowe przebiega na ustaleniu kilku kluczy sortowania w siatce projektowej sortowania/filtrowania. (Rekordy/Filtr/Zaawansowany filtr/sortowanie, wybrać pola-klucze sortowania, Sortuj, wybrać porządek sortowania, przycisk Zastosuj filtr). Filtrowanie danych umożliwia wyświetlanie tylko wybranych rekordów (Rekordy/Filtr/Zaawansowany filtr/sortowanie, Kryteria dla pola, według którego będą wybierane rekordy i wpisać warunek wyboru. Następnie przycisk Zastosuj filtr. Aby powrócić do wyświetlania wszystkich rekordów wybierz przycisk Usuń filtr, Plik/Zapisz jako/eksportuj. Modyfikowanie cech formantu Nadanie formantowi dodatkowego atrybutu lub zmianę istniejącego atrybutu dokonujemy za pomocą przycisku Właściwości. Definiowanie wyrażeń Podobnie jak w kwerendach również w formularzach można wykonywać obliczenia na danych liczbowych pobranych z pól obiektu źródłowego. Dołączanie pól obliczeniowych: - wydłużyć część Szczegóły formularza, - przycisk Pole tekstowe na przyborniku, - gdy na formularzu wskaźnik myszy przyjmie kształt przycisku pole tekstowe, narysować prostokąt przy wciśniętym lewym przycisku myszy w części Szczegóły, - wpisać wyrażenie obliczeniowe na słowie Niezwiązany, wpisać nową etykietę na słowie Tekst*, str. 11

12 - nadać odpowiedni format (przycisk Właściwości) Linie i ramki w formularzu W Widoku Projekt nacisnąć na Przyborniku Prostokąt. Narysować ramkę i wybrać Szerokość linii/obramowania i ew. Kolor wypełnienia tła/przezroczysty. Formularze można uzupełniać wykresami. (najprościej Kreator wykresów) RAPORTY Raport służy do prezentacji danych na wydruku. Projektując raport użytkownik ma wpływ na szatę graficzną wydruku. W raportach można porządkować i grupować informacje według zadanych kryteriów. Dane umieszczane w raporcie mogą być wynikiem obliczeń wykonanych na danych z obiektu źródłowego. Typy raportów: - kolumnowy - przypomina wykres kolumnowy, - tabelaryczny ukazuje dane w układzie tabeli, - podsumowujący - grupujący i podsumowujący dane według określonych kryteriów. - Autoraport tworzony automatycznie i wykorzystujący wszystkie pola obiektu źródłowego, - Wykres raport zawierający wykres, - Etykiety tworzący nalepki adresowe na koperty. Tworzenie raportu Projektowanie raportu, m.in. samodzielne dołączanie formantów w oknie projektowym, ustalanie nowych i zmiana istniejących formantów przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku formularzy. Grupowanie informacji w raporcie Dane przedstawiane w raporcie mogą być grupowane według wybranego pola oraz sortowane w obrębie grupy. Podsumowania w raporcie Umieszczanie podsumowań w postaci wyrażeń dotyczące grup definiuje się w części Nazwa Grupy-stopka. Wyrażenia wprowadza się jak w przypadku formularzy. str. 12

13 NOTATKI: str. 13

14 NOTATKI: str. 14

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Kwerendy, czyli zapytania. Opracowała: I. Długoń

Kwerendy, czyli zapytania. Opracowała: I. Długoń Kwerendy, czyli zapytania Opracowała: I. Długoń Sposoby wyszukiwania informacji Narzędzie Znajdź Filtrowanie Kwerendy Nasza baza Podstawowe sposoby wyszukiwania informacji Znajdź (Edycja -> Znajdź lub

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij przycisk OK. W polu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne Opracowanie: mgr Grażyna Gębal, dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne 1. Zdefiniować kwerendę o nazwie Statystyka,

Bardziej szczegółowo

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają...

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... 1 z 23 2010-09-17 17:58 MS Access - bazy danych 10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć dotyczących kwerend

Konspekt zajęć dotyczących kwerend Konspekt zajęć dotyczących kwerend Kwerendy służą wyszukiwaniu danych w sposób wiele elastyczniejszy niż przy użyciu samych tylko tabel. Można powiedzieć, że są one specjalną nakładką na tabele pozwalającą

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych.

MS Access - bazy danych. MS Access - bazy danych. Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Pomoc dla Lektury - ćwiczenie 1. Wykorzystaj kreator kwerend i utwórz zapytanie dla tabeli Lektury z kryterium b* (wielkość liter bez znaczenia)

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

T A B E L E i K W E R E N D Y

T A B E L E i K W E R E N D Y BAZY DANYCH LABORATORIUM T A B E L E i K W E R E N D Y W bazie danych programu Microsoft Access informacje rozmieszczone tabelami w tabelach.! " # o czekoladkach ich nazwy, rysunki i koszty produkcji.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Ćwiczenia - dla tych co zaczynają... Pamiętaj o następujących zasadach tworzenia struktury bazy danych: baza danych to zbiór informacji na określony temat - niech nazwa pola odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010)

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań filtrujących,

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Kwerendy (zapytania) wybierające

Kwerendy (zapytania) wybierające Access 2. Kwerendy (zapytania) wybierające Kwerendy wybierające (nazywane też zapytaniami wybierającymi) są podstawowymi obiektami w MS Access służącymi do wyszukiwania danych w tabelach. W wyniku uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej Baza danych część 8 1.Kwerendy służą do wyszukiwania informacji według zadanych parametrów. Odpowiednio napisane mogą również wykonywać inne zadania jak tworzenie tabel czy pobieranie z formularzy parametrów

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające

MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające Opracowanie: drhab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające Otworzyć bazę danych HELION. Jeśli pojawi się ostrzeżenie o zabezpieczeniach,

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 MS Access jest Systemem Zarządzania Bazą Danych. System zarządzania bazą danych jest pośrednikiem (buforem) pomiędzy programami użytkowymi, użytkownikiem końcowym

Bardziej szczegółowo

Utwórz strukturę bazy

Utwórz strukturę bazy Utwórz strukturę bazy Ćwiczenie 1. Utwórz plik bazy danych - zapisz pod nazwą Wpłaty.mdb. Zaprojektuj tabelę która będzie zawierać informacje o płatnikach. Nazwij ją Płatnicy. Wprowadź pola: Nazwa pola

Bardziej szczegółowo

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe (1) Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 - Bazy danych

Moduł 5 - Bazy danych Moduł 5 - Bazy danych 5.1. Rozumienie istoty baz danych 5.1.1. Kluczowe pojęcia 5.1.1.1 Rozumienie pojęcia: bazy danych Baza danych pojęcie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Zapytania do baz danych

Zapytania do baz danych Zapytania do baz danych 1. Korzystając z bazy kwerenda pobranej ze strony www.informatykamg.cba.pl. 2. Zobacz w tej bazie jak wyglądają relacje pomiędzy tabelami. Rys. 1 Relacje pomiędzy tabelami. 3. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Pojęciowy model danych etap 1 (identyfikacja obiektów) Pojęciowy model danych etap 2A (powiązania obiektów)

Pojęciowy model danych etap 1 (identyfikacja obiektów) Pojęciowy model danych etap 2A (powiązania obiektów) PROJEKTOWANIE PRZYKŁADOWEJ RELACYJNEJ BAZY DANYCH Proces tworzenia bazy danych obejmuje następujące zasadnicze etapy: 1. utworzenie pojęciowego modelu danych, 2. przekształcenie pojęciowego modelu danych

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu MS ACCESS ĆWICZENIA Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki. Po zakończeniu zajęć

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz Sylabus opisuje

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE 1. Tabele wykonane w Excelu na pierwszych ćwiczeniach Wielkość prób samce samice wiosna/lato 12 6 jesień 6 7 zima 10 9 Średni ciężar osobnika SD ciężaru osobnika samce

Bardziej szczegółowo

MS Access 2010 instrukcja część Wstaw do tworzonego formularza wszystkie pola z tabeli wydzial:

MS Access 2010 instrukcja część Wstaw do tworzonego formularza wszystkie pola z tabeli wydzial: Ćwiczenie 6. Formularze. Zadanie 1: Utwórz formularz do tabeli Wydział używając do tego celu kreatora formularzy. Formularz zapisz pod nazwą Formularz01-Wydział. 1. Wybierz Kreator formularzy : 2. Wstaw

Bardziej szczegółowo

CAL Access 3 zajęcia 6. Raporty

CAL Access 3 zajęcia 6. Raporty CAL Access 3 zajęcia 6 Raporty Raporty pozwalają nam wydrukować stan danych w określonym momencie czasu. Nadają się dzięki temu do wszelkiego rodzaju zestawień i sprawozdań. Nie można ich natomiast wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Arkusz kalkulacyjny może służyć do tworzenia prostych baz danych, składających się z pojedynczej tabeli, gdzie kolumny określane są jako Pola, natomiast wiersze jako

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych ECDL Moduł nr 5 Użytkowanie bazy danych Spis treści 1 Rozumienie istoty baz danych... 5 1.1 Kluczowe pojęcia... 5 1.1.1 Rozumienie pojęcia bazy danych... 5 1.1.2 Różnica między daną a informacją... 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł.

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł. 2.1.1. Tworzenie tabel i relacji Ćwiczenie 2.1 Utworzyć bazę danych o nazwie Biblioteka domowa składającą się z tabel: Osoby IDOsoby Nazwisko Imię Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr mieszkania Adres korespondencyjn

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

Stosowanie filtrów. 4) Prawidłowo zdefiniowane relacje pomiędzy poszczególnymi tabelami projektu powinny wyglądać tak:

Stosowanie filtrów. 4) Prawidłowo zdefiniowane relacje pomiędzy poszczególnymi tabelami projektu powinny wyglądać tak: 1) Uzupełnienie poprzednich zajęć Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 2 1) Dodać do tabeli Produkty następujące pola Tabela: Produkty Pola Nazwa Typ Rozmiar DataProdukcji Data/ Godzina

Bardziej szczegółowo

CAL Access 2 zajęcia 5. Relacje Kwerendy. 5.1. Relacje w bazie danych. 1) Określenie relacji (sprzężeń) między tabelami

CAL Access 2 zajęcia 5. Relacje Kwerendy. 5.1. Relacje w bazie danych. 1) Określenie relacji (sprzężeń) między tabelami CAL Access 2 zajęcia 5 Relacje Kwerendy 5.1. Relacje w bazie danych 1) Określenie relacji (sprzężeń) między tabelami Po podzieleniu danych na tabele i zdefiniowaniu pól kluczy podstawowych trzeba wprowadzić

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe)

Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe) Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe) Istotą baz danych jest stworzenie możliwości efektywnego wyszukiwania informacji. W bazach danych służą do tego celu zapytania,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access. Prezentacja

Microsoft Access. Prezentacja Microsoft Access Prezentacja 1 Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem na przykład analizą zamówień klientów lub ewidencją kolekcji nagrań. Jeśli baza danych nie jest

Bardziej szczegółowo

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne.

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne. Kwerendy wybierające Kwerenda wybierająca jest najczęściej używanym rodzajem kwerendy. Służy do otrzymywania danych z tabeli lub tabel i wyświetla wyniki w arkuszu danych, w którym można je następnie aktualizować

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

Baza danych Uczniowie.mdb

Baza danych Uczniowie.mdb Baza danych Uczniowie.mdb Zadania: 1. Tabele: Założyć bazę danych uczniowie.mdb o strukturze danych: Uczniowie-dane - zip Uczniowie1_dane - zip uczzsbd1.mdb 1) UCZNIOWIE (NRU, nazwisko, imie) a) Wpisać

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych

Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM5 Bazy danych Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM5 Bazy danych Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM5 Bazy danych Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących z

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy zarządzania. Część I: relacyjna baza danych

Komputerowe systemy zarządzania. Część I: relacyjna baza danych Komputerowe systemy zarządzania Część I: relacyjna baza danych 0 Pozwala na wpisanie cyfry, wpis wymagany 9 lub # Pozwala na wpisanie cyfry lub spacji, wpis nie wymagany L Pozwala na wpisanie litery, wpis

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych. Ćwiczenia.

MS Access - bazy danych. Ćwiczenia. MS Access - bazy danych. Ćwiczenia. 11. Jak to zrobić - "lektury.dbf" Uruchom, zaznacz Utwórz nową bazę danych używając Pusta baza danych programu Access. Wprowadź nazwę dla tworzonego pliku np. Lektury.

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza. Kreator wykresów Wpisz do arkusza poniższą tabelę. Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie makr warunkowych

Tworzenie makr warunkowych Tworzenie makr warunkowych Czasami chcemy, aby makro lub akacja makra były wykonywane tylko wtedy, gdy spełniony jest jakiś warunek. Na przykład chcemy utworzyć makro drukujące raport, ale tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych. Ćwiczenia. Jak to zrobić? - "Tdane.dbf" b.

MS Access - bazy danych. Ćwiczenia. Jak to zrobić? - Tdane.dbf b. MS Access - bazy danych. Ćwiczenia. Jak to zrobić? - "Tdane.dbf" b. Jak to zrobić? TDane - ćwiczenie 26. Sposób pierwszy - Kreator wykresów. Jeżeli w zadaniu 25 nie utworzyłeś kwerendy (lub nie zrobił/a/e/ś

Bardziej szczegółowo

o nazwie: adresy.xls. Fragment danych źródłowych przestawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Dane źródłowe - plik "adresy.xls"

o nazwie: adresy.xls. Fragment danych źródłowych przestawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Dane źródłowe - plik adresy.xls Laboratorium 4 Strona 1 z 11 Spis treści: 1. Filtrowanie automatyczne z wykorzystaniem pakietu Microsoft Excel 2. Filtr zaawansowany w pakiecie Microsoft Excel 3. Mechanizm tworzenia sum pośrednich 4.

Bardziej szczegółowo

MS Access 2010 instrukcja część 2. Ćwiczenie 3.

MS Access 2010 instrukcja część 2. Ćwiczenie 3. Importowanie danych z arkusza MS Excel. Ćwiczenie 3. Utworzyć nową bazę danych i przejść do opcji importu danych z arkusz MS Excel. Wskaż źródło danych do zaimportowania (plik arkusza MS Excel jego nazwę

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania

Informatyczne Systemy Zarządzania 1 Informatyczne Systemy Zarządzania Bazy danych MS Access 2 Czym jest baza danych Baza danych to zbiór informacji zapisanych zgodnie z określonymi regułami. Jeśli informacje w bazie są powiązane wzajemnie

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 6 dr inż. Maria Lachowicz Zagadnienia poruszane w ramach

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo