CAL Access 2 zajęcia 5. Relacje Kwerendy Relacje w bazie danych. 1) Określenie relacji (sprzężeń) między tabelami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAL Access 2 zajęcia 5. Relacje Kwerendy. 5.1. Relacje w bazie danych. 1) Określenie relacji (sprzężeń) między tabelami"

Transkrypt

1 CAL Access 2 zajęcia 5 Relacje Kwerendy 5.1. Relacje w bazie danych 1) Określenie relacji (sprzężeń) między tabelami Po podzieleniu danych na tabele i zdefiniowaniu pól kluczy podstawowych trzeba wprowadzić do programu Microsoft Access informacje na temat sposobu poprawnego łączenia powiązanych danych w logiczną całość. W tym celu definiuje się relacje między tabelami. Gdy się to zrobi, można tworzyć kwerendy, formularze i raporty pozwalające wyświetlać za jednym razem informacje z różnych tabel. Relację definiuje się przez dodanie tabel, które mają być powiązane relacją do okna Relacja, a następnie przeciągnięcie pola kluczowego z jednej tabeli do pola kluczowego w drugiej tabeli. Jeżeli przeciągnie się pole, które nie jest kluczem podstawowym i nie ma indeksu unikatowego do innego pola, które również nie jest kluczem podstawowym i nie posiada indeksu unikatowego, to tworzona jest relacja nieokreślona. W kwerendach zawierających tabele z nieokreślonymi relacjami zostanie wyświetlona domyślna linia sprzęgająca pomiędzy tabelami, ale nie zostanie wymuszona integralność referencyjna i nie będzie gwarancji, że rekordy w tabelach są unikatowe. 2) Rodzaje relacji a) Relacja jeden-do-wielu Relacja jeden-do-wielu jest najbardziej powszechnym typem relacji. W relacji jeden-do-wielu rekord w tabeli A może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli B, ale rekord w tabeli B ma tylko jeden dopasowany rekord w tabeli A. Do stworzenia relacji między dwiema tabelami trzeba określić, które pola mają być w nich wspólne. W relacji jeden do wielu pole to, w tabeli rodzica jest nazywane kluczem podstawowym i musi być kluczem podstawowym tabeli, albo unikalnym indeksem. Pole w tabeli dziecka jest nazywane kluczem obcym i nie musi zawierać unikalnej wartości

2 b) Relacja jeden-do-jednego W relacji jeden-do-jednego każdy rekord w tabeli A może mieć tylko jeden dopasowany rekord z tabeli B, i tak samo każdy rekord w tabeli B może mieć tylko jeden dopasowany rekord z tabeli A. Ten typ relacji spotyka się rzadko, ponieważ większość informacji powiązanych w ten sposób byłoby zawartych w jednej tabeli. Relacji jeden-do-jednego można używać do podziału tabeli z wieloma polami, do odizolowania części tabeli ze względów bezpieczeństwa, albo do przechowania informacji odnoszącej się tylko do podzbioru tabeli głównej. Na przykład, można by utworzyć tabelę do wyszukiwania pracowników uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich. W relacji jeden-do-jednego obydwa pola są kluczami podstawowymi lub unikalnymi indeksami w swoich tabelach. c) Relacja wiele-do-wielu W relacji wiele-do-wielu, rekord w tabeli A może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli B i tak samo rekord w tabeli B może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli A. Jest to możliwe tylko przez zdefiniowanie trzeciej tabeli (nazywanej tabelą łącza), której klucz podstawowy składa się z dwóch pól kluczy obcych z tabel A i B. Relacja wiele-do-wielu jest w istocie dwiema relacjami jeden-do-wielu z trzecią tabelą. Na przykład, tabele "Zamówienia" i "Produkty" są powiązane relacją wiele-do-wielu zdefiniowaną przez utworzenie dwóch relacji jeden-do-wielu z tabelą "Opisy zamówień". Relacja wiele-do-wielu jest w rzeczywistości dwoma relacjami typu jeden do wielu, w której trzecia tabela ma klucz podstawowy będący kombinacją kluczy w obydwu tabelach. 3) Prawidłowo zdefiniowane relacje pomiędzy poszczególnymi tabelami projektu: Aby usunąć nieprawidłowe powiązania nie wystarczy tylko usunąć danej tabeli z widoku Relacje. Należy wcześniej zaznaczyć każdą relację, która dotyczy usuwanej tabeli i wcisnąć Delete lub z menu podręcznego wybrać Usuń. W przeciwnym wypadku nieusunięte, złe powiązania będą się pojawiać przy wykorzystywaniu poszczególnych tabel w kwerendach Stosowanie filtrów 1) Można sortować wiersze arkusza danych według danych w jednej lub więcej przylegających kolumnach. Kliknij pole, według którego chcesz sortować, a następnie kliknij na pasku narzędzi przyciski Rosnąco lub Malejąco. Microsoft Access będzie sortował od lewej do prawej. 2) Możesz ograniczyć ilość rekordów wyświetlanych w arkuszu danych, filtrując je na następujące sposoby: a) Kliknij dane, według których chcesz filtrować, a następnie kliknij na pasku narzędzi przycisk Filtruj według wyboru. b) Kliknij na pasku narzędzi przycisk Filtruj według formularza, aby wybrać, które dane mają być wyświetlane z listy wartości w jednym lub więcej pól

3 3) Większe możliwości kontroli danych przy sortowaniu lub filtrowaniu można uzyskać wskazując polecenie Filtr w menu Rekordy i wybierając polecenie Zaawansowany filtr/sortowanie. 4) Aby zastosować metodę filtrowania zaawansowanego lub filtrowania według formularza, kliknij na pasku narzędzi przycisk Zastosuj filtr. 5) Możesz znajdować, a także znajdować i zamieniać wartości na następujące sposoby: a) Kliknij na pasku narzędzi przycisk Znajdź, aby znaleźć wartość w polu w każdym rekordzie, w którym się ona pojawia. b) Kliknij polecenie Zamień w menu Edycja, aby zamienić znalezione wartości Wybór między filtrem a kwerendą Filtry i kwerendy wybierające wydobywają podzbiór rekordów z tabeli lub innej kwerendy. Zwykle używamy filtru, aby chwilowo edytować lub przeglądać część rekordów w arkuszu lub danych w formularzu. Jeżeli zaś chcemy operować na tym zestawie rekordów trwale, często się do nich odwołując, należy użyć kwerendy. Kwerendy są oddzielnymi obiektami w bazie danych, które pojawiają się w oknie Baza danych, podczas gdy filtr utożsamiamy z tabelą. Jeżeli używamy kwerendy, nie musimy otwierać najpierw tabeli, ponieważ jest to oddzielny obiekt. Używając filtru najpierw musimy otworzyć tabelę, by następnie korzystać z filtru już istniejącego, lub zaprojektować nowy. Z kwerendy należy korzystać, gdy chcemy wydobyć dane z wielu tabel, kontrolować, które pola będą widoczne, lub przeprowadzać obliczenia na wartościach pól. Żadna z tych operacji nie jest dostępna przy użyciu filtru Utworzenie kwerendy wybierającej od podstaw Wybierz: Kwerendy\ Nowy\ Widok Projekt Z okna Pokaż tabelę wybierz Produkty i kliknij Dodaj Przeciągnij wybrane pola z tabeli w górnej części projektu kwerendy na siatkę projektu poniżej (tzw. szablon, siatkę QBE Query By Example) Wybierz w siatce przeciągniętych pól te, które chcesz sortować wg określonej kolejności i w wierszu Sortuj zaznacz opcję Rosnąco lub Malejąco Możesz teraz zdefiniować kryteria wyszukiwania w kwerendzie. Nazwij kwerendę inaczej niż tabela Produkty 1 Można uruchomić kwerendę wybierając menu Widok lub Uruchom. (aby powrócić do widoku Projekt kwerendy, ponownie kliknij Widok). 1 Kwerendy nie mogą mieć takich samych nazw, jak tabele, ale można kwerendę opartą np. na tabeli Produkty nazwać KwProdukty, lub ProduktyKw - 3 -

4 5.5. Utworzenie kwerendy łączącej tabele: Produkty, Dostawcy i Kategorie za pomocą kreatora Wybierz: Kwerendy\ Nowy\ Kreator prostych kwerend Wybierz tabelę Produkty i dodaj wszystkie pola Wybierz tabelę Dostawcy i dodaj wszystkie pola oprócz IDdostawcy (pole to znajduje się już w tabeli Produkty) Wybierz tabelę Kategorie i dodaj pole NazwaKategorii (pole IDKategorii znajduje się już w tabeli Produkty) Dalej wybierz Kwerenda szczegółowa (wyświetla wszystkie rekordy) Nazwij kwerendę Asortyment Zastosowanie kryteriów wyboru w kwerendzie - parametry Wykonanie kwerendy parametrycznej powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym należy podać informacje, takie jak kryteria wyszukiwania rekordów czy wartości, które mają być wstawione w polach. Kwerendę można tak zaprojektować, aby użytkownik był pytany o kilka różnych informacji, na przykład o dwie daty. W takim przypadku zostaną znalezione wszystkie te rekordy, które znajdują się między dwoma podanymi datami. Otwórz kwerendę Asortyment w widoku Projekt W Kryteria pola IDdostawcy wpisz tekst komunikatu (monitu): [Podaj kod dostawcy] (w nawiasach kwadratowych) 2 Zapisz zmiany i uruchom kwerendę. W polu okna dialogowego wpisz kod istniejącego dostawcy parametr ograniczający ilość rekordów. W rezultacie kwerenda wyświetli tylko te produkty, których dostawcę wybraliśmy (podając kod). Zmodyfikuj kwerendę stosując inne kryteria wyszukiwania np. w polu StanMagazynu: Between [Podaj liczbę początkową] And [Podaj liczbę końcową] Używaj sortowania np. według NazwiskaDostawcy lub Miasta w polu Sortuj dla większej przejrzystości otrzymywanych wyników. Zapisz kwerendę. Do wyświetlenia np. wszystkich dostawców z określonej miejscowości można użyć kryterium wywołującego komunikat: [Podaj miejscowość]. Aby jednak wyświetlić wszystkie miejscowości zaczynające się na określoną literę lub człon literowy można do zapisu warunku w polu Kryteria wykorzystać operator Like i gwiazdkę jako symbol globalny: Like [Podaj miejscowość]&* Kwerendy parametryczne są również przydatne do tworzenia formularzy i raportów. Na przykład na podstawie kwerendy parametrycznej można utworzyć miesięczny wykaz pensji. Przy drukowaniu raportu, jest wyświetlane okno dialogowe, w którym użytkownik jest proszony o podanie miesiąca, którego raport ma dotyczyć. Po podaniu miesiąca jest drukowany odpowiedni raport. 2 Treść polecenia jest dowolna (tekst musi różnić się od nazwy pola, ale może tą nazwę zawierać), ważne tylko, aby była ujęta w kwadratowe nawiasy

5 Można określić typ danych w zapytaniu z parametrami (np. w celu uniknięcia błędu przez użytkownika, wprowadzającego tekst zamiast danych liczbowych czy daty) W widoku Projekt kwerendy z Menu Zapytanie wybierz polecenie Parametry. Zostanie wyświetlone pole dialogowe Parametry zapytania. Do pierwszej komórki Parametr wprowadź pierwszy komunikat, jaki został wprowadzony do siatki zapytania. Wpisuj treść komunikatu dokładnie w takiej postaci, w jakiej pojawia się w siatce zapytania. Po prawej stronie komunikatu zaznacz typ danych. Kontynuuj dodawanie komunikatów i zaznaczanie typu danych, jeśli zapytanie zawiera więcej niż jeden parametr. Po uruchomieniu zapytania komunikaty żądające podania parametrów pojawią się w kolejności, w jakiej były wprowadzone do pola dialogowego Parametry zapytania. Zamiast korzystania z okna dialogowego kwerendy parametrycznej, można utworzyć niestandardowy formularz lub okno dialogowe, w których będą umieszczone odpowiednie pytania i komunikaty Kwerenda podsumowująca (zbiorcza) Aby uzyskać podsumowania w kwerendzie otwórz np. kwerendę Produkty w widoku Projekt i kliknij przycisk Σ na Pasku narzędzi. Przeciągnij z tabeli widocznej w górnym panelu kwerendy pole zawierające wartości liczbowe lub walutowe 3, które chcesz podsumować, np.: cena, stan magazynu czy ilość zamówionych produktów (jeżeli już jest takie pole, nie trzeba go dublować). W siatce QBE (czyli u dołu ekranu) pojawi się nowa pozycja podsumowania. Standardowo Access wybiera dla każdego pola w zapytaniu pozycję Grupuj według z rozwijalnej listy funkcji zbiorczych W kolumnach które chcemy podsumować, w siatce projektu wybierz z rozwijanej listy opcję Suma 4 inne dla wartości liczbowych lub walutowych, dla których chcesz je uzyskać lub wartość Grupuj według dla pól tekstowych, dla których chcesz uzyskać podsumowane wartości. W kwerendzie podsumowującej wszystkie pola obiektów źródłowych umieszczone w siatce QBE muszą być użyte, jako argumenty dowolnej funkcji agregującej (w tym także Grupuj). W przeciwnym razie Access zgłasza błąd i nie pozwala uruchomić zapytania. Uruchom kwerendę, aby zobaczyć wynik modyfikacji, jeśli trzeba - zmień opcję podsumowania. Zapisz kwerendę. Można podsumować wartość poszczególnych produktów wg ich kategorii w tym celu należy do okna projektu kwerendy dodać jeszcze tabelę Kategorie. W widoku Projekt wybierz Menu Kwerenda/ Pokaż tabelę Wybierz tabelę Kategorie i kliknij dodaj. W oknie projektu pojawi się również zdefiniowane wcześniej powiązanie między dwiema wybranymi tabelami Przeciągnij pole NazwaKategorii na siatkę QBE i wybierz dla niego wartość z listy rozwijalnej Grupuj według. W ten sam sposób można również utworzyć osobne kwerendy zliczające ilość produktów w poszczególnych kategoriach lub podające ich średnią wartość Wyrażenia i funkcje w kwerendach 1) Wyrażenia obliczające (pola wyliczeniowe) W polach obliczeniowych można dokonywać działań na wartościach różnych pól tego samego rekordu lub pól odpowiadających sobie rekordów z różnych tabel. W dobrze zaprojektowanej bazie 3 Można również dokonać niektórych obliczeń dla pól tekstowych i in., np. zliczyć wszystkie wystąpienia określonego tekstu, daty itp. 4 Można wybrać także średnią i in. zob. p

6 danych przechowuje się jedynie dane elementarne, z których dzięki obliczeniom można otrzymać nowe dane. Zaoszczędzamy w ten sposób nie tylko miejsce na dysku, ale również za każdym razem podczas uruchomienia kwerendy (lub opartego na niej raportu) otrzymujemy aktualne wyniki naszych obliczeń. W tabeli Opisy zamówień nie przechowujemy żadnych informacji nt. stawki i wartości podatku VAT od sprzedanych produktów. Informacja ta musi jednak widnieć na fakturze, potrzebna jest też do dalszych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Konieczne jest zatem utworzenie zapytania obliczającego wartość netto i wartość podatku VAT dla każdego sprzedanego produktu. Zakładka Kwerendy/ Nowy/ Widok projekt Dodaj tabele Produkty, Zamówienia i Opisy zamówień. W oknie projektu pojawią się tabele wraz ze zdefiniowanymi wcześniej powiązaniami. Przeciągnij na siatkę kwerendy pola IDZamówienia, IDProduktu, Ilość, CenaJednostkowa (będąca ceną netto), StawkaVAT i zapisz kwerendę pod nazwą Sprzedaż ogółem Oprócz tego w zestawieniu musi być też wyszczególniona wartość każdego sprzedanego produktu oraz wartość podatku VAT. Pierwsza kwota będzie wynikiem zwykłego mnożenia, którego czynnikami będą wartości pól Ilość i CenaJednostkowa, z uwzględnieniem ewentualnego rabatu. Dzięki określeniu związków pomiędzy tabelami mamy pewność, że Access będzie mnożył zawsze ilość danego towaru przez cenę tego towaru a nie przez jakąkolwiek inną cenę. Aby otrzymać dodatkową kolumnę, należy w rubrykę Pole siatki QBE wpisać iloczyn: [Ilość]*[CenaJednostkowa]*(1-[Rabat]) Ponieważ po przejściu do dowolnej innej rubryki wpisane wyrażenie zostanie uzupełnione automatyczną nazwą Wyr1:, lepiej od razu wpisać własną, znaczącą nazwę, np. WartośćNetto: [Ilość]*[CenaJednostkowa]*(1-[Rabat]) Wynik, którym jest wartość netto obliczona przez kwerendę jest wyświetlany w arkuszu danych jako zwykła liczba, a nie kwota. Wynika to z obecności w wyrażeniu członu 1-[Rabat], który nie jest typu kwotowego. Można to skorygować używając funkcji do konwersji wyrażeń - CCur(). WartośćNetto: CCur([Ilość]*[CenaJednostkowa]*(1-[Rabat])) Zamiast komplikowania wyrażenia można także użyć atrybutu Format dla tego pola i wybrać z rozwijalnej listy format kwotowy z atrybutem Miejsca dziesiętne o wartości Auto. Ponieważ Access pozwala odwoływać się w wyrażeniach do wartości sąsiednich pól wyliczeniowych, wartość podatku VAT można obliczyć prostym wyrażeniem: Podatek VAT:[WartośćNetto]*[StawkaVAT] Wyrażenie to jednak generuje błąd w przypadku towarów i usług zwolnionych z VAT-u, dla których pole StawkaVAT jest puste. Dla Accessa bowiem 0 i Null to nie to samo. Procedura, która wpisze 0 jako wartość podatku od produktu zwolnionego z VAT-u to funkcja IIF. 2) Funkcja IIF() Kolejność argumentów funkcji IIF to (analogicznie do funkcji IF()/JEŻELI() w arkuszu Excel): a) wyrażenie logiczne; b) liczba lub wyrażenie będące rezultatem funkcji w przypadku, gdy wyrażenie logiczne ma wartość logicznej prawdy; c) liczba lub wyrażenie będące rezultatem funkcji w przypadku, gdy wyrażenie logiczne ma wartość logicznego fałszu W opisanym powyżej przypadku warunkiem logicznym jest zwolnienie produktu z VAT-u, co zapiszemy [StawkaVAT] Is Null. Dwa logiczne wyniki to 0 lub wartość iloczynu [StawkaVAT]*[WartośćNetto]. Całość powinna wyglądać tak: Podatek VAT:IIf([StawkaVAT] Is Null;0;[WartośćNetto]*[StawkaVAT]) Czyli jeśli pole StawkaVAT jest puste, to w pole Podatek VAT wpisz 0, w przeciwnym przypadku wpisz w nie wynik iloczynu [StawkaVAT]*[WartośćNetto]. Oblicz WartośćBrutto w projektowanej kwerendzie

7 3) Funkcje agregujące Służą one do działań na wartościach tego samego pola w grupie rekordów. Wartości danego pola w tabeli lub kwerendzie tworzą kolumnę a funkcje agregujące pozwalają np. na zliczanie wierszy o danej wartości w kolumnie lub ich zsumowanie. Możliwe są także obliczenia statystyczne w rodzaju średniej, wariancji lub odchylenia standardowego liczb w kolumnie, a także wybranie wiersza z zawartością najmniejszą lub największą czy takiego, w którym dana wartość występuje, jako pierwsza lub ostatnia. W zwykłej kwerendzie wybierającej funkcje agregujące dotyczą wszystkich wierszy wybranych przez kwerendę. Często zachodzi jednak potrzeba obliczania wartości zbiorczych dla grup wierszy, np. sumy sprzedaży w poszczególnych miejscowościach, miesiącach czy zestawienia dla faktur. Zaprojektowane w punkcie 5.8 zapytanie Sprzedaż ogółem sporządza zestawienie wszystkich sprzedanych towarów wraz z wartością netto i podatkiem VAT. Na jego podstawie można zbudować kolejne zapytanie, które policzy wartość brutto każdej faktury. Trzeba zatem podzielić wiersze zapytania źródłowego na grupy odpowiadające poszczególnym fakturom (zamówieniom), dodać wartość i podatek dla każdej pozycji i zsumować otrzymane kwoty w każdej grupie. Ponieważ źródłem kwerendy może być również inna kwerenda, utwórz projekt nowej kwerendy i jako źródło wybierz Sprzedaż ogółem. Przeciągnij do szablonu QBE pola IDZamówienia, WartośćNetto, Podatek VAT i WartośćBrutto Zapisz kwerendę pod nazwą Sprzedaż wg zamówień Aby pogrupować wiersze wg numerów zamówień i dla każdej grupy (czyli każdego zamówienia) zsumować wartości pozostałych trzech kolumn musimy dodać nową pozycję w szablonie QBE (podsumowanie). Przycisk ze znakiem na pasku narzędzi. Pozycja Grupuj według wybierana standardowo przez Accessa dla każdego pola w tym przypadku właściwa jest tylko dla pierwszego pola. Dla pozostałych pól wybieramy pozycję o nazwie Suma W kwerendzie zbiorczej wszystkie pola obiektów źródłowych umieszczone w siatce QBE muszą być użyte, jako argumenty dowolnej funkcji agregującej (w tym także Grupuj). W przeciwnym razie Access zgłasza błąd i nie pozwala uruchomić zapytania Tworzenie kwerend 1) Używając tabeli Produkty utwórz kwerendę: a) wyszukującą takie produkty, których StanMagazynu jest mniejszy lub równy wartości w polu StanMinimum. b) obliczającą łączną liczbę produktów (wykorzystaj w podsumowaniu funkcję Zlicz, np. dla pola IDProduktu) i ich średnią cenę jednostkową (funkcja Średnia) 2) Wykorzystując tabelę Opisy zamówień utwórz kwerendy podsumowujące, które obliczą: a) wartość sprzedanych produktów dla każdego zamówienia b) średnią wartość zamówienia c) wartość konkretnego zamówienia (należy w kryteriach dotyczących pola IDzamówienia wpisać parametr np. [Podaj ID zamówienia] lub o podobnej treści, który wywoła okienko dialogowe. 3) Wykorzystując tabelę Zamówienia utwórz kwerendę wybierającą zamówienia, dla których upłynął wymagany termin: a) Wykorzystaj w kryteriach dla pola DataWymagana formułę Date(), zwracającą bieżącą datę 4) Korzystając w kwerendzie z tabel Opisy zamówień, Zamówienia i Pracownicy oblicz: a) wartość wszystkich zamówień dokonanych przez każdego pracownika b) średnią wartość zamówienia dla każdego pracownika Po utworzeniu zapytania i dodaniu dwóch lub więcej tabel można zauważyć, że jedna tabela nie jest połączona z żadną inną tabelą oraz że nie ma ona pola odpowiedniego do powiązania z pozostałymi tabelami. W takim przypadku należy dodać następną tabelę, wyłącznie w tym celu, aby umożliwić połączenie wszystkich tabel. W powyższym przykładzie wystąpiłaby taka sytuacja - 7 -

8 po dodaniu tylko tabeli Pracownicy i Opisy zamówień, w których występują wszystkie potrzebne nam pola. Tabela Zamówienia jest tylko łącznikiem. 5) Korzystając z tabeli Dostawcy, Produkty i Opisy zamówień oblicz w kwerendzie: a) który dostawca sprzedaje najwięcej swoich produktów 6) Korzystając z tabeli Kategorie, Produkty i Opisy zamówień utwórz kwerendę obliczającą: a) w jakiej kategorii sprzedaż produktów osiągnęła największą wartość, b) liczbę produktów w każdej kategorii Kwerenda wyszukująca powtarzające się dane (w tabelach lub innych kwerendach) Kwerenda, której zadaniem jest wybór z obiektu źródłowego grup wierszy o identycznych wartościach w wybranych polach, np.: pozwala wyszukać miasta w których jest więcej niż jeden klient, zestawić wszystkie przypadki, kiedy tego samego dnia ta sama osoba wystawiła więcej niż jedną fakturę, lub wszystkich klientów, którzy złożyli więcej niż jedno zamówienie. Wybierz: Kwerendy/ Nowy/ Kreator kwerend wyszukujących duplikaty Po wskazaniu odpowiedniej tabeli lub kwerendy wybierz to pole (te pola), których wartości posłużą do wyboru duplikatów. Za duplikaty zostaną uznane tylko te wiersze, dla których kombinacja wartości wszystkich wybranych pól będzie identyczna. Wybierz pozostałe pola, które chcesz mieć w zestawieniu Zapisz kwerendę Stworzone przez kreatora zapytanie w projekcie kwerendy jest zapytaniem zagnieżdżonym (subquery), czyli wyrażeniem w języku SQL, definiującym zapytanie wybierające. W tym przypadku wybiera ono dla zestawienia wszystkie pola rekordów, które występują więcej niż jeden raz Kwerenda wyszukująca niedopasowane dane Kwerenda ta tworzona przy pomocy Kreatora tworzy zapytania wybierające budowane na dwóch tabelach, pozostających w związku jeden-do-wielu. Zadaniem zapytania jest zestawienie wierszy z tabeli głównej nieposiadających odpowiedników w tabeli powiązanej. Można się nim posłużyć np. do znalezienia klientów, którzy nie złożyli żadnego zamówienia. Wybierz Kwerendy/ Nowy/ Kreator kwerend wyszukujących niedopasowane dane W pierwszym kroku należy wybrać tabelę ze strony jeden, tabelę główną Krok drugi to wybór tabeli ze strony wiele Teraz należy wskazać odpowiadające sobie pola z obydwu tabel. Wystarczy kliknąć nazwę pola na jednej liście, nazwę odpowiadającego mu pola na drugiej liście a na końcu przycisk oznaczony Kolejna czynność to wybór pól, które mają się znaleźć w zestawieniu

Stosowanie filtrów. 4) Prawidłowo zdefiniowane relacje pomiędzy poszczególnymi tabelami projektu powinny wyglądać tak:

Stosowanie filtrów. 4) Prawidłowo zdefiniowane relacje pomiędzy poszczególnymi tabelami projektu powinny wyglądać tak: 1) Uzupełnienie poprzednich zajęć Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 2 1) Dodać do tabeli Produkty następujące pola Tabela: Produkty Pola Nazwa Typ Rozmiar DataProdukcji Data/ Godzina

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne Opracowanie: mgr Grażyna Gębal, dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne 1. Zdefiniować kwerendę o nazwie Statystyka,

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Kwerendy, czyli zapytania. Opracowała: I. Długoń

Kwerendy, czyli zapytania. Opracowała: I. Długoń Kwerendy, czyli zapytania Opracowała: I. Długoń Sposoby wyszukiwania informacji Narzędzie Znajdź Filtrowanie Kwerendy Nasza baza Podstawowe sposoby wyszukiwania informacji Znajdź (Edycja -> Znajdź lub

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

CAL Access 3 zajęcia 6. Raporty

CAL Access 3 zajęcia 6. Raporty CAL Access 3 zajęcia 6 Raporty Raporty pozwalają nam wydrukować stan danych w określonym momencie czasu. Nadają się dzięki temu do wszelkiego rodzaju zestawień i sprawozdań. Nie można ich natomiast wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Kwerendy (zapytania) wybierające

Kwerendy (zapytania) wybierające Access 2. Kwerendy (zapytania) wybierające Kwerendy wybierające (nazywane też zapytaniami wybierającymi) są podstawowymi obiektami w MS Access służącymi do wyszukiwania danych w tabelach. W wyniku uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć dotyczących kwerend

Konspekt zajęć dotyczących kwerend Konspekt zajęć dotyczących kwerend Kwerendy służą wyszukiwaniu danych w sposób wiele elastyczniejszy niż przy użyciu samych tylko tabel. Można powiedzieć, że są one specjalną nakładką na tabele pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Ćwiczenia - dla tych co zaczynają... Pamiętaj o następujących zasadach tworzenia struktury bazy danych: baza danych to zbiór informacji na określony temat - niech nazwa pola odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010)

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań filtrujących,

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych.

MS Access - bazy danych. MS Access - bazy danych. Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Pomoc dla Lektury - ćwiczenie 1. Wykorzystaj kreator kwerend i utwórz zapytanie dla tabeli Lektury z kryterium b* (wielkość liter bez znaczenia)

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

T A B E L E i K W E R E N D Y

T A B E L E i K W E R E N D Y BAZY DANYCH LABORATORIUM T A B E L E i K W E R E N D Y W bazie danych programu Microsoft Access informacje rozmieszczone tabelami w tabelach.! " # o czekoladkach ich nazwy, rysunki i koszty produkcji.

Bardziej szczegółowo

Utwórz strukturę bazy

Utwórz strukturę bazy Utwórz strukturę bazy Ćwiczenie 1. Utwórz plik bazy danych - zapisz pod nazwą Wpłaty.mdb. Zaprojektuj tabelę która będzie zawierać informacje o płatnikach. Nazwij ją Płatnicy. Wprowadź pola: Nazwa pola

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 - Bazy danych

Moduł 5 - Bazy danych Moduł 5 - Bazy danych 5.1. Rozumienie istoty baz danych 5.1.1. Kluczowe pojęcia 5.1.1.1 Rozumienie pojęcia: bazy danych Baza danych pojęcie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Arkusz kalkulacyjny może służyć do tworzenia prostych baz danych, składających się z pojedynczej tabeli, gdzie kolumny określane są jako Pola, natomiast wiersze jako

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij przycisk OK. W polu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 6 dr inż. Maria Lachowicz Zagadnienia poruszane w ramach

Bardziej szczegółowo

MS Access 2010 instrukcja część 2. Ćwiczenie 3.

MS Access 2010 instrukcja część 2. Ćwiczenie 3. Importowanie danych z arkusza MS Excel. Ćwiczenie 3. Utworzyć nową bazę danych i przejść do opcji importu danych z arkusz MS Excel. Wskaż źródło danych do zaimportowania (plik arkusza MS Excel jego nazwę

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne.

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne. Kwerendy wybierające Kwerenda wybierająca jest najczęściej używanym rodzajem kwerendy. Służy do otrzymywania danych z tabeli lub tabel i wyświetla wyniki w arkuszu danych, w którym można je następnie aktualizować

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej Baza danych część 8 1.Kwerendy służą do wyszukiwania informacji według zadanych parametrów. Odpowiednio napisane mogą również wykonywać inne zadania jak tworzenie tabel czy pobieranie z formularzy parametrów

Bardziej szczegółowo

Zapytania do baz danych

Zapytania do baz danych Zapytania do baz danych 1. Korzystając z bazy kwerenda pobranej ze strony www.informatykamg.cba.pl. 2. Zobacz w tej bazie jak wyglądają relacje pomiędzy tabelami. Rys. 1 Relacje pomiędzy tabelami. 3. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają...

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... 1 z 23 2010-09-17 17:58 MS Access - bazy danych 10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele Tabele Tabele 43 1.3. Tabele Jako że bazy danych składają się z tabel, musimy nauczyć się jak je zaprojektować, a następnie stworzyć i zarządzać nimi w programie Microsoft Access 2013. Zajmiemy się również

Bardziej szczegółowo

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające

MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające Opracowanie: drhab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 2 (zao) Kwerendy wybierające Otworzyć bazę danych HELION. Jeśli pojawi się ostrzeżenie o zabezpieczeniach,

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe (1) Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych. Ćwiczenia. Jak to zrobić? - "Tdane.dbf" b.

MS Access - bazy danych. Ćwiczenia. Jak to zrobić? - Tdane.dbf b. MS Access - bazy danych. Ćwiczenia. Jak to zrobić? - "Tdane.dbf" b. Jak to zrobić? TDane - ćwiczenie 26. Sposób pierwszy - Kreator wykresów. Jeżeli w zadaniu 25 nie utworzyłeś kwerendy (lub nie zrobił/a/e/ś

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych ECDL Moduł nr 5 Użytkowanie bazy danych Spis treści 1 Rozumienie istoty baz danych... 5 1.1 Kluczowe pojęcia... 5 1.1.1 Rozumienie pojęcia bazy danych... 5 1.1.2 Różnica między daną a informacją... 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY 2013 MICROSOFT ACCESS - PODSTAWY Program Access jest systemem zarządzania bazami danych. Baza danych jest zbiorem powiązanych ze sobą informacji. W programie Access

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pojęciowy model danych etap 1 (identyfikacja obiektów) Pojęciowy model danych etap 2A (powiązania obiektów)

Pojęciowy model danych etap 1 (identyfikacja obiektów) Pojęciowy model danych etap 2A (powiązania obiektów) PROJEKTOWANIE PRZYKŁADOWEJ RELACYJNEJ BAZY DANYCH Proces tworzenia bazy danych obejmuje następujące zasadnicze etapy: 1. utworzenie pojęciowego modelu danych, 2. przekształcenie pojęciowego modelu danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz Sylabus opisuje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access. Prezentacja

Microsoft Access. Prezentacja Microsoft Access Prezentacja 1 Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem na przykład analizą zamówień klientów lub ewidencją kolekcji nagrań. Jeśli baza danych nie jest

Bardziej szczegółowo

o nazwie: adresy.xls. Fragment danych źródłowych przestawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Dane źródłowe - plik "adresy.xls"

o nazwie: adresy.xls. Fragment danych źródłowych przestawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Dane źródłowe - plik adresy.xls Laboratorium 4 Strona 1 z 11 Spis treści: 1. Filtrowanie automatyczne z wykorzystaniem pakietu Microsoft Excel 2. Filtr zaawansowany w pakiecie Microsoft Excel 3. Mechanizm tworzenia sum pośrednich 4.

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

MS Access 2010 instrukcja część Wstaw do tworzonego formularza wszystkie pola z tabeli wydzial:

MS Access 2010 instrukcja część Wstaw do tworzonego formularza wszystkie pola z tabeli wydzial: Ćwiczenie 6. Formularze. Zadanie 1: Utwórz formularz do tabeli Wydział używając do tego celu kreatora formularzy. Formularz zapisz pod nazwą Formularz01-Wydział. 1. Wybierz Kreator formularzy : 2. Wstaw

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie Accessa 2010

Uruchamianie Accessa 2010 Uruchamianie Accessa 2010 Po zainstalowaniu Accessa 2010 możesz rozpocząć budowę nowej bazy danych lub pracować z bazą, która została utworzona wcześniej. Dwa najprostsze sposoby uruchamiania programu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe)

Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe) Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe) Istotą baz danych jest stworzenie możliwości efektywnego wyszukiwania informacji. W bazach danych służą do tego celu zapytania,

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 MS Access jest Systemem Zarządzania Bazą Danych. System zarządzania bazą danych jest pośrednikiem (buforem) pomiędzy programami użytkowymi, użytkownikiem końcowym

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych

Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy zarządzania. Część I: relacyjna baza danych

Komputerowe systemy zarządzania. Część I: relacyjna baza danych Komputerowe systemy zarządzania Część I: relacyjna baza danych 0 Pozwala na wpisanie cyfry, wpis wymagany 9 lub # Pozwala na wpisanie cyfry lub spacji, wpis nie wymagany L Pozwala na wpisanie litery, wpis

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo