SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014"

Transkrypt

1 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES

2 Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego półrocza 2014 r. W okresie tym Spółka zgodnie ze strategią Grupy Pragma Inkaso S.A., w skład której wchodzi, ograniczyła sprzedaż swoich usług, a skoncentrowała się na zarządzaniu posiadanym portfelem i działaniach zmierzających do jego stopniowego spieniężania. W efekcie tych działań portfel Spółki zmniejszył się na koniec lipca br. o tys. zł w stosunku do stanu z początku roku, a w okresie tym Spółka otrzymała tys. zł spłat. Na niekorzystnych wynikach Spółki (odnotowaniu straty w wysokości tys. zł) zaważyły odpisy zmniejszające częściowo wartość grupy wierzytelności, które to wierzytelności w wartości netto (po dokonanych odpisach) zostały następnie w lipcu br. gotówkowo rozliczone. Otrzymane spłaty pozwolą na zmniejszenie zadłużenia oprocentowanego Spółki, a tym samym będą się przyczyniać do zwiększenia rentowności Spółki w kolejnych okresach. Spółka nie spodziewa się przy tym konieczności dokonywania kolejnych istotnych odpisów zmniejszających wartość portfela i zakłada, że zysk odnotowany w drugim półroczu istotnie polepszy wynik roczny Pragma Inwestycje. Mimo odnotowanej w pierwszym półroczu straty należy ocenić sytuację finansową Pragma Inwestycje jako dobrą. W okresie drugiego półrocza przewidujemy dokonanie spłat istotnej części posiadanego obecnie portfela pożyczkowego oraz znaczące zmniejszenie zadłużenia Spółki. W najbliższych miesiącach (październik 2014 r., marzec 2015 r.) przypadają terminy zapadalności obligacji Spółki serii B i C w łącznej wysokości 20 mln zł. Spółka nie przewiduje tzw. rolowania długu, tj. dalszych emisji obligacji i jest przygotowana do spłaty zadłużenia obligacyjnego. Z poważaniem, Zarząd Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Jacek Obrocki - Prezes Zarządu Tomasz Boduszek - Członek Zarządu Katowice, 28 sierpnia 2014 roku

3 Wprowadzenie do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku 1. Podstawowe informacje o spółce Nazwa: Pragma Inwestycje Spółka z o.o. Siedziba: Katowice, ul. Brynowska 72 Telefon: Fax: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: NIP: KRS: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Pragma Inwestycje Sp. z o.o. dawniej Premium Inwestycje Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Mieczyków 14. ( Spółka, Pragma Inwestycje ) została utworzona aktem notarialnym z dnia 22 października 2009 roku. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, numer KRS Zgodnie z umową Spółki przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej w zakresie: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. 2

4 Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 października 2011 Premium Inwestycje Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Na dzień 30 czerwca 2014 roku Pragma Inkaso S.A. w Tarnowskich Górach posiadała 95,05% udziałów w Spółce, 4,95% udziałów posiadał Prezes Zarządu Jacek Obrocki. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. Spółka działa na podstawie statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych. 2. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki na dzień wynosił zł i dzielił się na udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. 3. Zarząd Skład Zarządu Spółki do dnia 10 kwietnia 2014 roku był następujący: Jacek Obrocki jako Prezes Zarządu Jakub Holewa jako Wiceprezes Zarządu Zarząd Spółki na 30 czerwca 2014 roku był dwuosobowy. W jego skład na dzień 30 czerwca 2014 roku, wchodzili: Jacek Obrocki jako Prezes Zarządu, Tomasz Boduszek jako Członek Zarządu. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. 4. Oświadczenie o zgodności Zarząd Spółki Pragma Inwestycje Sp. z o.o. oświadcza, że niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSSF oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku, 31 grudnia 2013 roku, 30 czerwca 2013 roku oraz jej wyniki finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku i porównywalnie z okresem od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych rodzajów ryzyka i zagrożeń. Spółka zastosowała w niniejszym sprawozdaniu finansowym Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską ( MSSF ) obowiązujące na dzień 30 czerwca 2014 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 3

5 5. Zasady prezentacji Począwszy od 22 października 2009 Pragma Inwestycje, zgodnie z uchwałą Zarządu Pragma Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 3 listopada 2009 roku (podjętej na podstawie art. 45 ust. 1b, 1 c Ustawy o rachunkowości ) sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. Dnia 10 lutego 2011 Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inwestycje Sp. z o.o. postanowiła przyjąć do stosowania w Spółce od dnia 1 stycznia 2011 Polskie Standardy Rachunkowości. Dnia 14 grudnia 2011 Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inwestycje Sp. z o.o. postanowiła zmienić Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 10 lutego 2011 i przyjąć do stosowania w Spółce od dnia 1 stycznia 2011 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 6. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych Walutą funkcjonalną Spółki i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski. 7. Polityka rachunkowości W prezentowanym okresie Spółka nie wprowadziła istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok. 8. Nowe standardy, interpretacje i zmiany w opublikowanych standardach MSR i MSSF Niniejsze sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię Europejską Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji, za wyjątkiem wymienionych poniżej standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. Nowe lub zmienione regulacje MSR i MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i które Spółka zastosowała w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2014 r.: MSSF 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe (zastępuje wymogi konsolidacji w MSR 27), MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia, MSSF 12 Udziały w innych jednostkach: ujawnianie informacji, MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe (razem z MSSF 10 zastępuje MSR 27 Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdania Finansowe), MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia (zastępuje MSR 28, Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych), 4

6 Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12: Objaśnienia na temat przepisów przejściowych. Opublikowane Standardy i Interpretacje, które zostały wydane i obowiązują Spółkę za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2014 r.: Zmiany do MSR 32, Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych, Zmiany do MSR 36, Ujawnienia dotyczące wartości odzyskiwalnej dla aktywów niefinansowych, Zmiany do MSR 39, Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń, Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27, Jednostki Inwestycyjne, Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 oraz MSSF 12 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, Wspólne porozumienia oraz Udziały w innych jednostkach: ujawnianie informacji. Zastosowanie wymienionych wyżej standardów nie miało znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. Opublikowane Standardy i Interpretacje, które zostały wydane, ale jeszcze nie obowiązują i nie zostały wcześniej zastosowane. Standardy i Interpretacje, które nie są jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską: KIMSF 21, Opłaty, został opublikowany przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 20 maja 2013 r. i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie, MSR 19 (Zmieniony), Programy określonych świadczeń: składki pracownicze, został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 21 listopada 2013 r. i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 lipca 2014 r. lub po tej dacie, MSSF 9, Instrumenty finansowe Część 1: Klasyfikacja i wycena, został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w dniu 12 listopada 2009 r. i zastępuje te części MSR 39, które dotyczą klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych. W dniu 28 października 2010 r. MSSF 9 został uzupełniony o problematykę klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych. Nowy standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2015 r. lub po tej dacie, MSSF 14, Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe, został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 30 stycznia 2014 r. i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie, Poprawki do MSSF , zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 grudnia 2013 r. i obowiązują w większości za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 lipca 2014 r. lub po tej dacie, Spółka uważa, że zastosowanie wyżej wymienionych standardów nie będzie miało znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 5

7 Z poważaniem, Zarząd Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Jacek Obrocki - Prezes Zarządu Tomasz Boduszek - Członek Zarządu Katowice, 28 sierpnia 2014 roku 6

8 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa Wyszczególnienie Nota AKTYWA TRWAŁE , , ,14 Rzeczowe aktywa trwałe , , ,26 Wartości niematerialne , , ,88 Akcje i udziały ,00 Pozostałe aktywa długoterminowe Inwestycje w nieruchomości Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 AKTYWA OBROTOWE , , ,81 Należności z tytułu dostaw i usług , , ,24 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego , , ,00 Pozostałe aktywa obrotowe , , ,62 Wierzytelności nabyte ,71 Faktoring Pożyczki , , ,14 Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , ,54 Rozliczenia międzyokresowe , , ,56 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA , ,37 Aktywa razem: , , ,32 7

9 Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa Wyszczególnienie Nota KAPITAŁ WŁASNY , , ,18 Kapitał podstawowy , , ,00 Akcje własne Kapitał zapasowy z emisji , ,00 - Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego , Niepodzielony wynik, w tym: ( ,28) , ,18 Zysk (strata) netto okresu ( ,28) , ,18 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE , , ,86 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 Rezerwy długoterminowe Kredyty i pożyczki długoterminowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu obligacji , , ,86 Inne zobowiązania finansowe długoterminowe ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , , ,28 Kredyty i pożyczki krótkoterminowe , , ,95 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu obligacji , , ,96 Inne zobowiązania finansowe krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , , ,50 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne , , ,35 Rezerwy krótkoterminowe , , ,52 Przychody przyszłych okresów Pasywa razem: , , ,32 Sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres Wyszczególnienie Nota Przychody ze sprzedaży brutto ogółem , ,14 Przychody z tytułu zakupu wierzytelności - - Koszty zakupionych wierzytelności - - Przychody z tytułu zakupionych wierzytelnościami netto - - Przychody z tytułu faktoringu - - Koszty faktoringu - - Przychód z tytułu faktoringu netto - - Przychody z tytułu windykacji na zlecenie - - Koszty z tytułu windykacji na zlecenie - - Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto - - Przychody z tytułu pożyczek , ,14 8

10 Przychody ze sprzedaży pozostałych usług finansowych - - Pozostałe przychody , ,00 Przychody ze sprzedaży netto ogółem , ,14 Koszty działalności operacyjnej 13 ( ,29) ( ,05) Amortyzacja (879,72) (840,79) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ( ,60) ( ,64) Pozostałe koszty podstawowe ( ,97) ( ,62) Koszty sprzedanych towarów i materiałów - - ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , ,09 Pozostałe przychody operacyjne , ,15 Pozostałe koszty operacyjne 15 ( ,34) ( ,90) ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , ,34 Przychody finansowe , ,42 Koszty finansowe 17 ( ,37) ( ,58) ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM ( ,28) ,18 Podatek dochodowy 18 (79 182,00) ( ,00) ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ ( ,28) ,18 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej - - ZYSK (STRATA) NETTO ( ,28) ,18 Inne całkowite dochody - - CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY ( ,28) ,18 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Wyszczególnienie RPP za okres: - RPP za okres: - PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk (strata) brutto ( ,28) ,18 Korekty razem ,37 ( ,03) Amortyzacja 879,72 840,79 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,38 ( ,07) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (31 629,00) 4 767,63 Zmiana stanu rezerw ,00 (32 834,43) Zmiana stanu należności ,96 ( ,32) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych ( ,57) 1 655,91 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ,88 (78 826,54) Zapłacony podatek dochodowy ( ,00) ( ,00) Inne korekty - - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,15 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wydatki na nabycie wartości niematerialnych - (2 919,53) 9

11 Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - - Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych - (18 780,05) Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - - Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - - Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i inne - - Wpływy ze sprzedaży inwestycji długoterminowych - - Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - ( ,71) Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 49,00 Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik - - Wydatki na nabycie jednostek zależnych - (10 176,00) Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych - - Pożyczki udzielone ( ,29) ( ,72) Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych , ,35 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,68 ( ,66) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wydatki na zakup akcji własnych - - Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek , ,99 Spłaty kredytów i pożyczek ( ,00) ( ,99) Wpływy z tytułu obligacji ,00 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - - Dywidendy wypłacone - ( ,99) Wpływy z tytułu obligacji - - Odsetki zapłacone od obligacji ( ,00) ( ,00) Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek ( ,57) ( ,44) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ,57) ,57 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM ,20 ( ,94) BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM ,20 ( ,94) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,48 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM: , ,54 o ograniczonej możliwości dysponowania

12 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Wyszczególnienie Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy z z emisji zysku zatrzymanego Niepodzielony wynik Razem kapitał własny Zmiany w kapitale własnym od do r. Stan na r , , , ,99 Podział wyniku roku 2011 oraz za rok 2012 na dywidendę - - ( ,88) ( ,11) ( ,99) Całościowy wynik finansowy za okres od 1.01 do r , ,18 Stan na r , , ,18 Zmiany w kapitale własnym od do r. Stan na r , , , ,99 Emisja udziałów , , ,00 Podział wyniku roku 2011 oraz za rok 2012 na dywidendę - - ( ,88) ( ,11) ( ,99) Całościowy wynik finansowy za okres od 1.01 do r , ,86 Stan na r , , , ,86 Zmiany w kapitale własnym od do r. Stan na r , , , ,86 Podział wyniku roku ,86 ( ,86) - Całościowy wynik finansowy za okres od do r ( ,28) ( ,28) Stan na r , , ,86 ( ,28) ,58 Z poważaniem, Zarząd Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Jacek Obrocki - Prezes Zarządu Tomasz Boduszek - Członek Zarządu Katowice, 28 sierpnia 2014 rok

13 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Załączone noty stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowe Numer Nazwa 1 Rzeczowe aktywa trwałe 2 Wartości niematerialne 3 Akcje i udziały 4 Należności 5 Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 Środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowe 7 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 8 Kapitał własny 9 Rezerwy 10 Kredyty i pożyczki 11 Zobowiązania z tytułu obligacji 12 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 13 Koszty według rodzaju 14 Pozostałe przychody operacyjne 15 Pozostałe koszty operacyjne 16 Przychody finansowe 17 Koszty finansowe 18 Podatek dochodowy 19 Transakcje i salda Spółki z podmiotami powiązanymi 20 Gwarancje i poręczenia 21 Instrumenty finansowe 22 Wynagrodzenia kluczowego personelu Spółki 23 Przeciętne zatrudnienie w etatach w Spółce 24 Udziały Spółki w posiadaniu Członków Zarządu bezpośrednio i pośrednio 25 Sezonowość lub cykliczność działalności Spółki 26 Segmenty operacyjne 27 Dywidenda 28 Wynagrodzenie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

14 1. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny 2 992, , ,21 Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie ,05 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM: 2 992, , , Rzeczowe aktywa trwałe w okresie sprawozdawczym bilansowa brutto na Przyjęcia ze środków trwałych w budowie Nabycia bezpośrednie Przyjęcie w ramach leasingu Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Inne zmniejszeniakorekty Przeniesienie na środki trwałe bilansowa brutto na bilansowa brutto na Przyjęcia ze środków trwałych w budowie Nabycia bezpośrednie Przyjęcie w ramach leasingu Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Inne zmniejszenia (korekty) Przeniesienie na środki trwałe Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Razem , , , , , , , (18 780,05)

15 bilansowa brutto na bilansowa brutto na Przyjęcia ze środków trwałych w budowie Nabycia bezpośrednie Przyjęcie w ramach leasingu Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Przeniesienie na środki trwałe bilansowa brutto na Rzeczowe aktywa trwałe umorzenie umorzenia na Zwiększenie amortyzacji za okres Zmniejszenia z tytułu sprzedaży umorzenia na umorzenia na Zwiększenie amortyzacji za okres Zmniejszenia z tytułu sprzedaży umorzenia na umorzenia na Zwiększenie amortyzacji za okres Zmniejszenia z tytułu sprzedaży umorzenia na , , , , , , , , ,81 Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 14

16 2. Wartości niematerialne Wartości niematerialne 15 Pozostałe wartości niematerialne 3 017, , ,88 Systemy komputerowe w trakcie realizacji Zaliczki na wartości niematerialne WARTOŚCI NIEMATERIALNE RAZEM: 3 017, , , Wartości niematerialne w okresie sprawozdawczym Pozostałe wartości niematerialne Systemy komputerowe w trakcie realizacji Zaliczki na wartości niematerialne Razem bilansowa brutto na 5 919, ,53 Nabycie Przeniesienie na wartości niematerialne Zmniejszenia z tytułu sprzedaży bilansowa brutto na 5 919, ,53 bilansowa brutto na 3 000, ,00 Nabycie 2 919, ,53 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Przeniesienie na wartości niematerialne Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z przeszacowania bilansowa brutto na 5 919, ,53 bilansowa brutto na 3 000, ,00 Nabycie 2 919, ,53 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Przeniesienie na wartości niematerialne Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z przeszacowania bilansowa brutto na 5 919, , Wartości niematerialne umorzenie Pozostałe wartości niematerialne i prawne Razem umorzenia na 2 428, ,23 Zwiększenie amortyzacji za okres 473,58 473,58 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - umorzenia na 2 901, ,81 umorzenia na 1 520, ,00 Zwiększenie amortyzacji za okres 908,23 908,23 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - umorzenia na 2 428, ,23 umorzenia na 1 520, ,00

17 Zwiększenie amortyzacji za okres 434,65 434,65 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - umorzenia na 1 954, ,65 3. Akcje i udziały Akcje i udziały Siedziba Pragma Collect Sp. z o.o. S.K.A. Katowice ,00 Romet-Wałcz Sp. z o.o. Wałcz ,00 AKCJE I UDZIAŁY RAZEM: , Akcje i udziały - zmiany stanu w okresie Stan na początek okresu - Zwiększenia w okresie , ,00 Nabycia , ,00 Utworzenie nowej spółki Zmniejszenia - ( ,00) ( ,00) Aktywa przeznaczone do sprzedaży - (70 722,37) (70 622,37) Zbycie - ( ,63) (73 517,63) AKCJE I UDZIAŁY NA KONIEC OKRESU: ,00 16

18 4.1 - Należności 4. Należności Odpisy aktualizujące bilansowa Odpisy aktualizujące bilansowa Odpisy aktualizujące bilansowa Należności z tytułu dostaw i usług ,38 ( ,60) 7 243, ,94 (36 395,94) , ,18 (36 395,94) ,24 Należności z tytułu bieżącego podatku , , , , , ,00 dochodowego Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i 2 926, , ubezpieczeń społecznych Pozostałe należności i aktywa obrotowe ,46 (951,00) , , , , ,62 RAZEM NALEŻNOŚCI: ,57 ( ,60) , ,87 (36 395,94) , ,80 (36 395,94) , Odpisy aktualizujące należności - zmiany stanu w okresie Odpisy na początek okresu , , ,94 Utworzenie , Rozwiązanie Wykorzystanie ODPISY NA KONIEC OKRESU: , , ,94

19 5. Krótkoterminowe aktywa finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień Specyfikacja Odpisy aktualizujące bilansowa Odpisy aktualizujące bilansowa Odpisy aktualizujące bilansowa Pożyczki udzielone ,47 ( ,44) , ,68 ( ,96) , , ,14 Aktywa dostępne do sprzedaży w tym: , ,71 Wierzytelności nabyte , ,71 Faktoring RAZEM POZOSTAŁE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE: ,47 ( ,44) , ,68 ( ,96) , , , Odpisy aktualizujące pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - zmiany stanu w okresie Odpisy na początek okresu , Utworzenie , ,96 - Rozwiązanie Wykorzystanie Wykorzystanie w związku z wniesieniem aportu ODPISY NA KONIEC OKRESU: , ,96-18

20 6. Środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowe 6.1 Środki pieniężne Środki pieniężne w kasie 1 986, , ,35 Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,19 Pozostałe środki pieniężne i ich ekwiwalenty RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE: , , , Rozliczenia międzyokresowe aktywne Ubezpieczenia 5 757, ,58 - Prenumeraty 173,50 347,02 - Inne rozliczenia międzyokresowe 1 749, ,52 Usługi pośrednictwa , ,05 - Koszty sądowe , , ,04 RAZEM ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: , , ,56 7. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia nieruchomości, udziały i akcje , ,37 Odpisy aktualizujące - (70 622,37) - AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA RAZEM: , , Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia udziały i akcje - zmiany stanu w okresie Stan na początek okresu sprawozdawczego , Zwiększenie , ,37 Zmniejszenia ( ,00) ( ,37) ( ,00) AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA NA KONIEC OKRESU: 8. Kapitał własny Kapitał podstawowy Spółki Ilość udziałów na dzień , ,37 Ilość udziałów na dzień Ilość udziałów na dzień Kapitał podstawowy RAZEM: Najwięksi udziałowcy Spółki na dzień Liczba udziałów nominalna 1 udziału posiadanych udziałów Udział w kapitale podstawowym Udział głosów w ogólnej liczbie Pragma Inkaso SA , ,05% 95,05% Jacek Obrocki , ,95% 4,95% RAZEM: % 100%

21 8.3 - Najwięksi udziałowcy Spółki na dzień Liczba udziałów nominalna 1 udziału posiadanych udziałów Udział w kapitale podstawowym Udział głosów w ogólnej liczbie Pragma Inkaso SA , ,09% 90,09% Jacek Obrocki , ,95% 4,95% Jakub Holewa , ,95% 4,95% RAZEM: % 100% Najwięksi udziałowcy Spółki na dzień Liczba udziałów nominalna 1 udziału posiadanych udziałów Udział w kapitale podstawowym Udział głosów w ogólnej liczbie Pragma Inkaso SA , ,00% 100,00% RAZEM: % 100% Zysk na udział i rozwodniony zysk na udział przypadający udziałowcom Spółki w okresie Zysk netto za okres ( ,28) , ,18 Średnia ważona liczba udziałów Zysk na jeden udział (62,20) 102,91 65,12 Rozwodniony zysk na jeden udział (62,20) 102,91 65, księgowa na udział i rozwodniona wartość księgowa na udział przypadająca udziałowcom Spółki księgowa , , ,18 Średnia ważona liczba udziałów księgowa na jeden udział 147,16 209,36 165,12 Rozwodniona wartość księgowa na jeden udział 147,16 209,36 165,12 9. Rezerwy Rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe Rezerwy emerytalne i rentowe RAZEM REZERWY DŁUGOTERMINOWE: Rezerwy na wynagrodzenia Rezerwy na niewykorzystane urlopy Rezerwy na premie Zarządu , , ,52 Pozostałe rezerwy , , ,00 RAZEM REZERWY KRÓTKOTERMINOWE , , ,52 RAZEM REZERWY , , ,52 20

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 2016 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE SP.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O. 01.01.2011-30.06.2011 TARNOWSKIE GÓRY, 31 SIERPNIA 2011 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY PRAGMA INKASO S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY PRAGMA INKASO S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES 01.01.2010-31.03.2010 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.03.2010 Tarnowskie Góry, 17 maja 2010 Szanowni

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY PRAGMA INKASO S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY PRAGMA INKASO S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.03.2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.03.2012 TARNOWSKIE GÓRY, 15 MAJA 2012 ROKU Szanowni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY PRAGMA INKASO S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY PRAGMA INKASO S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES 01.01.2011 30.06.2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES 01.01.2011 30.06.2011 TARNOWSKIE GÓRY, 31 SIERPNIA 2011 Szanowni

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A.

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Oddajemy w Państwa ręce raport okresowy za III kwartał 2014 r. W okresie tym Grupa koncentrowała się

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport Pragma Faktoring S.A. za I kwartał 2015 r. Działalność Spółki w tym okresie pokazuje kolejne pozytywne efekty przyjętej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI INWESTORZY I AKCJONARIUSZE

SZANOWNI INWESTORZY I AKCJONARIUSZE Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. za I półrocze 2015 r. SZANOWNI INWESTORZY I AKCJONARIUSZE Przedstawiamy skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Pragma

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.03.2014 Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport Pragma Faktoring

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia 13.09.2017 r. pro-forma

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo