SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014"

Transkrypt

1 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES

2 Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego półrocza 2014 r. W okresie tym Spółka zgodnie ze strategią Grupy Pragma Inkaso S.A., w skład której wchodzi, ograniczyła sprzedaż swoich usług, a skoncentrowała się na zarządzaniu posiadanym portfelem i działaniach zmierzających do jego stopniowego spieniężania. W efekcie tych działań portfel Spółki zmniejszył się na koniec lipca br. o tys. zł w stosunku do stanu z początku roku, a w okresie tym Spółka otrzymała tys. zł spłat. Na niekorzystnych wynikach Spółki (odnotowaniu straty w wysokości tys. zł) zaważyły odpisy zmniejszające częściowo wartość grupy wierzytelności, które to wierzytelności w wartości netto (po dokonanych odpisach) zostały następnie w lipcu br. gotówkowo rozliczone. Otrzymane spłaty pozwolą na zmniejszenie zadłużenia oprocentowanego Spółki, a tym samym będą się przyczyniać do zwiększenia rentowności Spółki w kolejnych okresach. Spółka nie spodziewa się przy tym konieczności dokonywania kolejnych istotnych odpisów zmniejszających wartość portfela i zakłada, że zysk odnotowany w drugim półroczu istotnie polepszy wynik roczny Pragma Inwestycje. Mimo odnotowanej w pierwszym półroczu straty należy ocenić sytuację finansową Pragma Inwestycje jako dobrą. W okresie drugiego półrocza przewidujemy dokonanie spłat istotnej części posiadanego obecnie portfela pożyczkowego oraz znaczące zmniejszenie zadłużenia Spółki. W najbliższych miesiącach (październik 2014 r., marzec 2015 r.) przypadają terminy zapadalności obligacji Spółki serii B i C w łącznej wysokości 20 mln zł. Spółka nie przewiduje tzw. rolowania długu, tj. dalszych emisji obligacji i jest przygotowana do spłaty zadłużenia obligacyjnego. Z poważaniem, Zarząd Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Jacek Obrocki - Prezes Zarządu Tomasz Boduszek - Członek Zarządu Katowice, 28 sierpnia 2014 roku

3 Wprowadzenie do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku 1. Podstawowe informacje o spółce Nazwa: Pragma Inwestycje Spółka z o.o. Siedziba: Katowice, ul. Brynowska 72 Telefon: Fax: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: NIP: KRS: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Pragma Inwestycje Sp. z o.o. dawniej Premium Inwestycje Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Mieczyków 14. ( Spółka, Pragma Inwestycje ) została utworzona aktem notarialnym z dnia 22 października 2009 roku. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, numer KRS Zgodnie z umową Spółki przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej w zakresie: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. 2

4 Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 października 2011 Premium Inwestycje Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Na dzień 30 czerwca 2014 roku Pragma Inkaso S.A. w Tarnowskich Górach posiadała 95,05% udziałów w Spółce, 4,95% udziałów posiadał Prezes Zarządu Jacek Obrocki. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. Spółka działa na podstawie statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych. 2. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki na dzień wynosił zł i dzielił się na udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. 3. Zarząd Skład Zarządu Spółki do dnia 10 kwietnia 2014 roku był następujący: Jacek Obrocki jako Prezes Zarządu Jakub Holewa jako Wiceprezes Zarządu Zarząd Spółki na 30 czerwca 2014 roku był dwuosobowy. W jego skład na dzień 30 czerwca 2014 roku, wchodzili: Jacek Obrocki jako Prezes Zarządu, Tomasz Boduszek jako Członek Zarządu. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. 4. Oświadczenie o zgodności Zarząd Spółki Pragma Inwestycje Sp. z o.o. oświadcza, że niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSSF oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku, 31 grudnia 2013 roku, 30 czerwca 2013 roku oraz jej wyniki finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku i porównywalnie z okresem od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych rodzajów ryzyka i zagrożeń. Spółka zastosowała w niniejszym sprawozdaniu finansowym Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską ( MSSF ) obowiązujące na dzień 30 czerwca 2014 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 3

5 5. Zasady prezentacji Począwszy od 22 października 2009 Pragma Inwestycje, zgodnie z uchwałą Zarządu Pragma Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 3 listopada 2009 roku (podjętej na podstawie art. 45 ust. 1b, 1 c Ustawy o rachunkowości ) sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. Dnia 10 lutego 2011 Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inwestycje Sp. z o.o. postanowiła przyjąć do stosowania w Spółce od dnia 1 stycznia 2011 Polskie Standardy Rachunkowości. Dnia 14 grudnia 2011 Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inwestycje Sp. z o.o. postanowiła zmienić Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 10 lutego 2011 i przyjąć do stosowania w Spółce od dnia 1 stycznia 2011 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 6. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych Walutą funkcjonalną Spółki i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski. 7. Polityka rachunkowości W prezentowanym okresie Spółka nie wprowadziła istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok. 8. Nowe standardy, interpretacje i zmiany w opublikowanych standardach MSR i MSSF Niniejsze sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię Europejską Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji, za wyjątkiem wymienionych poniżej standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. Nowe lub zmienione regulacje MSR i MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i które Spółka zastosowała w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2014 r.: MSSF 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe (zastępuje wymogi konsolidacji w MSR 27), MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia, MSSF 12 Udziały w innych jednostkach: ujawnianie informacji, MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe (razem z MSSF 10 zastępuje MSR 27 Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdania Finansowe), MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia (zastępuje MSR 28, Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych), 4

6 Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12: Objaśnienia na temat przepisów przejściowych. Opublikowane Standardy i Interpretacje, które zostały wydane i obowiązują Spółkę za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2014 r.: Zmiany do MSR 32, Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych, Zmiany do MSR 36, Ujawnienia dotyczące wartości odzyskiwalnej dla aktywów niefinansowych, Zmiany do MSR 39, Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń, Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27, Jednostki Inwestycyjne, Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 oraz MSSF 12 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, Wspólne porozumienia oraz Udziały w innych jednostkach: ujawnianie informacji. Zastosowanie wymienionych wyżej standardów nie miało znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. Opublikowane Standardy i Interpretacje, które zostały wydane, ale jeszcze nie obowiązują i nie zostały wcześniej zastosowane. Standardy i Interpretacje, które nie są jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską: KIMSF 21, Opłaty, został opublikowany przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 20 maja 2013 r. i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie, MSR 19 (Zmieniony), Programy określonych świadczeń: składki pracownicze, został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 21 listopada 2013 r. i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 lipca 2014 r. lub po tej dacie, MSSF 9, Instrumenty finansowe Część 1: Klasyfikacja i wycena, został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w dniu 12 listopada 2009 r. i zastępuje te części MSR 39, które dotyczą klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych. W dniu 28 października 2010 r. MSSF 9 został uzupełniony o problematykę klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych. Nowy standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2015 r. lub po tej dacie, MSSF 14, Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe, został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 30 stycznia 2014 r. i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie, Poprawki do MSSF , zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 grudnia 2013 r. i obowiązują w większości za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 lipca 2014 r. lub po tej dacie, Spółka uważa, że zastosowanie wyżej wymienionych standardów nie będzie miało znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 5

7 Z poważaniem, Zarząd Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Jacek Obrocki - Prezes Zarządu Tomasz Boduszek - Członek Zarządu Katowice, 28 sierpnia 2014 roku 6

8 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa Wyszczególnienie Nota AKTYWA TRWAŁE , , ,14 Rzeczowe aktywa trwałe , , ,26 Wartości niematerialne , , ,88 Akcje i udziały ,00 Pozostałe aktywa długoterminowe Inwestycje w nieruchomości Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 AKTYWA OBROTOWE , , ,81 Należności z tytułu dostaw i usług , , ,24 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego , , ,00 Pozostałe aktywa obrotowe , , ,62 Wierzytelności nabyte ,71 Faktoring Pożyczki , , ,14 Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , ,54 Rozliczenia międzyokresowe , , ,56 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA , ,37 Aktywa razem: , , ,32 7

9 Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa Wyszczególnienie Nota KAPITAŁ WŁASNY , , ,18 Kapitał podstawowy , , ,00 Akcje własne Kapitał zapasowy z emisji , ,00 - Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego , Niepodzielony wynik, w tym: ( ,28) , ,18 Zysk (strata) netto okresu ( ,28) , ,18 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE , , ,86 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 Rezerwy długoterminowe Kredyty i pożyczki długoterminowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu obligacji , , ,86 Inne zobowiązania finansowe długoterminowe ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , , ,28 Kredyty i pożyczki krótkoterminowe , , ,95 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu obligacji , , ,96 Inne zobowiązania finansowe krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , , ,50 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne , , ,35 Rezerwy krótkoterminowe , , ,52 Przychody przyszłych okresów Pasywa razem: , , ,32 Sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres Wyszczególnienie Nota Przychody ze sprzedaży brutto ogółem , ,14 Przychody z tytułu zakupu wierzytelności - - Koszty zakupionych wierzytelności - - Przychody z tytułu zakupionych wierzytelnościami netto - - Przychody z tytułu faktoringu - - Koszty faktoringu - - Przychód z tytułu faktoringu netto - - Przychody z tytułu windykacji na zlecenie - - Koszty z tytułu windykacji na zlecenie - - Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto - - Przychody z tytułu pożyczek , ,14 8

10 Przychody ze sprzedaży pozostałych usług finansowych - - Pozostałe przychody , ,00 Przychody ze sprzedaży netto ogółem , ,14 Koszty działalności operacyjnej 13 ( ,29) ( ,05) Amortyzacja (879,72) (840,79) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ( ,60) ( ,64) Pozostałe koszty podstawowe ( ,97) ( ,62) Koszty sprzedanych towarów i materiałów - - ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , ,09 Pozostałe przychody operacyjne , ,15 Pozostałe koszty operacyjne 15 ( ,34) ( ,90) ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , ,34 Przychody finansowe , ,42 Koszty finansowe 17 ( ,37) ( ,58) ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM ( ,28) ,18 Podatek dochodowy 18 (79 182,00) ( ,00) ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ ( ,28) ,18 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej - - ZYSK (STRATA) NETTO ( ,28) ,18 Inne całkowite dochody - - CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY ( ,28) ,18 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Wyszczególnienie RPP za okres: - RPP za okres: - PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk (strata) brutto ( ,28) ,18 Korekty razem ,37 ( ,03) Amortyzacja 879,72 840,79 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,38 ( ,07) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (31 629,00) 4 767,63 Zmiana stanu rezerw ,00 (32 834,43) Zmiana stanu należności ,96 ( ,32) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych ( ,57) 1 655,91 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ,88 (78 826,54) Zapłacony podatek dochodowy ( ,00) ( ,00) Inne korekty - - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,15 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wydatki na nabycie wartości niematerialnych - (2 919,53) 9

11 Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - - Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych - (18 780,05) Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - - Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - - Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i inne - - Wpływy ze sprzedaży inwestycji długoterminowych - - Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - ( ,71) Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 49,00 Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik - - Wydatki na nabycie jednostek zależnych - (10 176,00) Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych - - Pożyczki udzielone ( ,29) ( ,72) Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych , ,35 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,68 ( ,66) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wydatki na zakup akcji własnych - - Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek , ,99 Spłaty kredytów i pożyczek ( ,00) ( ,99) Wpływy z tytułu obligacji ,00 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - - Dywidendy wypłacone - ( ,99) Wpływy z tytułu obligacji - - Odsetki zapłacone od obligacji ( ,00) ( ,00) Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek ( ,57) ( ,44) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ,57) ,57 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM ,20 ( ,94) BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM ,20 ( ,94) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,48 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM: , ,54 o ograniczonej możliwości dysponowania

12 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Wyszczególnienie Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy z z emisji zysku zatrzymanego Niepodzielony wynik Razem kapitał własny Zmiany w kapitale własnym od do r. Stan na r , , , ,99 Podział wyniku roku 2011 oraz za rok 2012 na dywidendę - - ( ,88) ( ,11) ( ,99) Całościowy wynik finansowy za okres od 1.01 do r , ,18 Stan na r , , ,18 Zmiany w kapitale własnym od do r. Stan na r , , , ,99 Emisja udziałów , , ,00 Podział wyniku roku 2011 oraz za rok 2012 na dywidendę - - ( ,88) ( ,11) ( ,99) Całościowy wynik finansowy za okres od 1.01 do r , ,86 Stan na r , , , ,86 Zmiany w kapitale własnym od do r. Stan na r , , , ,86 Podział wyniku roku ,86 ( ,86) - Całościowy wynik finansowy za okres od do r ( ,28) ( ,28) Stan na r , , ,86 ( ,28) ,58 Z poważaniem, Zarząd Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Jacek Obrocki - Prezes Zarządu Tomasz Boduszek - Członek Zarządu Katowice, 28 sierpnia 2014 rok

13 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Załączone noty stanowią integralną część niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowe Numer Nazwa 1 Rzeczowe aktywa trwałe 2 Wartości niematerialne 3 Akcje i udziały 4 Należności 5 Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 Środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowe 7 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 8 Kapitał własny 9 Rezerwy 10 Kredyty i pożyczki 11 Zobowiązania z tytułu obligacji 12 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 13 Koszty według rodzaju 14 Pozostałe przychody operacyjne 15 Pozostałe koszty operacyjne 16 Przychody finansowe 17 Koszty finansowe 18 Podatek dochodowy 19 Transakcje i salda Spółki z podmiotami powiązanymi 20 Gwarancje i poręczenia 21 Instrumenty finansowe 22 Wynagrodzenia kluczowego personelu Spółki 23 Przeciętne zatrudnienie w etatach w Spółce 24 Udziały Spółki w posiadaniu Członków Zarządu bezpośrednio i pośrednio 25 Sezonowość lub cykliczność działalności Spółki 26 Segmenty operacyjne 27 Dywidenda 28 Wynagrodzenie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

14 1. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny 2 992, , ,21 Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie ,05 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM: 2 992, , , Rzeczowe aktywa trwałe w okresie sprawozdawczym bilansowa brutto na Przyjęcia ze środków trwałych w budowie Nabycia bezpośrednie Przyjęcie w ramach leasingu Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Inne zmniejszeniakorekty Przeniesienie na środki trwałe bilansowa brutto na bilansowa brutto na Przyjęcia ze środków trwałych w budowie Nabycia bezpośrednie Przyjęcie w ramach leasingu Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Inne zmniejszenia (korekty) Przeniesienie na środki trwałe Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Razem , , , , , , , (18 780,05)

15 bilansowa brutto na bilansowa brutto na Przyjęcia ze środków trwałych w budowie Nabycia bezpośrednie Przyjęcie w ramach leasingu Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Przeniesienie na środki trwałe bilansowa brutto na Rzeczowe aktywa trwałe umorzenie umorzenia na Zwiększenie amortyzacji za okres Zmniejszenia z tytułu sprzedaży umorzenia na umorzenia na Zwiększenie amortyzacji za okres Zmniejszenia z tytułu sprzedaży umorzenia na umorzenia na Zwiększenie amortyzacji za okres Zmniejszenia z tytułu sprzedaży umorzenia na , , , , , , , , ,81 Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 14

16 2. Wartości niematerialne Wartości niematerialne 15 Pozostałe wartości niematerialne 3 017, , ,88 Systemy komputerowe w trakcie realizacji Zaliczki na wartości niematerialne WARTOŚCI NIEMATERIALNE RAZEM: 3 017, , , Wartości niematerialne w okresie sprawozdawczym Pozostałe wartości niematerialne Systemy komputerowe w trakcie realizacji Zaliczki na wartości niematerialne Razem bilansowa brutto na 5 919, ,53 Nabycie Przeniesienie na wartości niematerialne Zmniejszenia z tytułu sprzedaży bilansowa brutto na 5 919, ,53 bilansowa brutto na 3 000, ,00 Nabycie 2 919, ,53 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Przeniesienie na wartości niematerialne Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z przeszacowania bilansowa brutto na 5 919, ,53 bilansowa brutto na 3 000, ,00 Nabycie 2 919, ,53 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Przeniesienie na wartości niematerialne Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z przeszacowania bilansowa brutto na 5 919, , Wartości niematerialne umorzenie Pozostałe wartości niematerialne i prawne Razem umorzenia na 2 428, ,23 Zwiększenie amortyzacji za okres 473,58 473,58 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - umorzenia na 2 901, ,81 umorzenia na 1 520, ,00 Zwiększenie amortyzacji za okres 908,23 908,23 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - umorzenia na 2 428, ,23 umorzenia na 1 520, ,00

17 Zwiększenie amortyzacji za okres 434,65 434,65 Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - umorzenia na 1 954, ,65 3. Akcje i udziały Akcje i udziały Siedziba Pragma Collect Sp. z o.o. S.K.A. Katowice ,00 Romet-Wałcz Sp. z o.o. Wałcz ,00 AKCJE I UDZIAŁY RAZEM: , Akcje i udziały - zmiany stanu w okresie Stan na początek okresu - Zwiększenia w okresie , ,00 Nabycia , ,00 Utworzenie nowej spółki Zmniejszenia - ( ,00) ( ,00) Aktywa przeznaczone do sprzedaży - (70 722,37) (70 622,37) Zbycie - ( ,63) (73 517,63) AKCJE I UDZIAŁY NA KONIEC OKRESU: ,00 16

18 4.1 - Należności 4. Należności Odpisy aktualizujące bilansowa Odpisy aktualizujące bilansowa Odpisy aktualizujące bilansowa Należności z tytułu dostaw i usług ,38 ( ,60) 7 243, ,94 (36 395,94) , ,18 (36 395,94) ,24 Należności z tytułu bieżącego podatku , , , , , ,00 dochodowego Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i 2 926, , ubezpieczeń społecznych Pozostałe należności i aktywa obrotowe ,46 (951,00) , , , , ,62 RAZEM NALEŻNOŚCI: ,57 ( ,60) , ,87 (36 395,94) , ,80 (36 395,94) , Odpisy aktualizujące należności - zmiany stanu w okresie Odpisy na początek okresu , , ,94 Utworzenie , Rozwiązanie Wykorzystanie ODPISY NA KONIEC OKRESU: , , ,94

19 5. Krótkoterminowe aktywa finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień Specyfikacja Odpisy aktualizujące bilansowa Odpisy aktualizujące bilansowa Odpisy aktualizujące bilansowa Pożyczki udzielone ,47 ( ,44) , ,68 ( ,96) , , ,14 Aktywa dostępne do sprzedaży w tym: , ,71 Wierzytelności nabyte , ,71 Faktoring RAZEM POZOSTAŁE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE: ,47 ( ,44) , ,68 ( ,96) , , , Odpisy aktualizujące pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - zmiany stanu w okresie Odpisy na początek okresu , Utworzenie , ,96 - Rozwiązanie Wykorzystanie Wykorzystanie w związku z wniesieniem aportu ODPISY NA KONIEC OKRESU: , ,96-18

20 6. Środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowe 6.1 Środki pieniężne Środki pieniężne w kasie 1 986, , ,35 Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,19 Pozostałe środki pieniężne i ich ekwiwalenty RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE: , , , Rozliczenia międzyokresowe aktywne Ubezpieczenia 5 757, ,58 - Prenumeraty 173,50 347,02 - Inne rozliczenia międzyokresowe 1 749, ,52 Usługi pośrednictwa , ,05 - Koszty sądowe , , ,04 RAZEM ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: , , ,56 7. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia nieruchomości, udziały i akcje , ,37 Odpisy aktualizujące - (70 622,37) - AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA RAZEM: , , Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia udziały i akcje - zmiany stanu w okresie Stan na początek okresu sprawozdawczego , Zwiększenie , ,37 Zmniejszenia ( ,00) ( ,37) ( ,00) AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA NA KONIEC OKRESU: 8. Kapitał własny Kapitał podstawowy Spółki Ilość udziałów na dzień , ,37 Ilość udziałów na dzień Ilość udziałów na dzień Kapitał podstawowy RAZEM: Najwięksi udziałowcy Spółki na dzień Liczba udziałów nominalna 1 udziału posiadanych udziałów Udział w kapitale podstawowym Udział głosów w ogólnej liczbie Pragma Inkaso SA , ,05% 95,05% Jacek Obrocki , ,95% 4,95% RAZEM: % 100%

21 8.3 - Najwięksi udziałowcy Spółki na dzień Liczba udziałów nominalna 1 udziału posiadanych udziałów Udział w kapitale podstawowym Udział głosów w ogólnej liczbie Pragma Inkaso SA , ,09% 90,09% Jacek Obrocki , ,95% 4,95% Jakub Holewa , ,95% 4,95% RAZEM: % 100% Najwięksi udziałowcy Spółki na dzień Liczba udziałów nominalna 1 udziału posiadanych udziałów Udział w kapitale podstawowym Udział głosów w ogólnej liczbie Pragma Inkaso SA , ,00% 100,00% RAZEM: % 100% Zysk na udział i rozwodniony zysk na udział przypadający udziałowcom Spółki w okresie Zysk netto za okres ( ,28) , ,18 Średnia ważona liczba udziałów Zysk na jeden udział (62,20) 102,91 65,12 Rozwodniony zysk na jeden udział (62,20) 102,91 65, księgowa na udział i rozwodniona wartość księgowa na udział przypadająca udziałowcom Spółki księgowa , , ,18 Średnia ważona liczba udziałów księgowa na jeden udział 147,16 209,36 165,12 Rozwodniona wartość księgowa na jeden udział 147,16 209,36 165,12 9. Rezerwy Rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe Rezerwy emerytalne i rentowe RAZEM REZERWY DŁUGOTERMINOWE: Rezerwy na wynagrodzenia Rezerwy na niewykorzystane urlopy Rezerwy na premie Zarządu , , ,52 Pozostałe rezerwy , , ,00 RAZEM REZERWY KRÓTKOTERMINOWE , , ,52 RAZEM REZERWY , , ,52 20