SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO ZMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZP-5/2014 Przeprowadzanego przez : Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim Dostawa dwóch sztuk uŝywanych autobusów przegubowych niskopodłogowych przeznaczonych do komunikacji miejskiej w formie leasingu operacyjnego Zatwierdzona przez:... Jan Gumuła Dyrektor dokument zawiera 33 strony Stargard Szczeciński grudzień 2013r.

2 INFORMACJE OGÓLNE O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SPIS TREŚCI : Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Informacja o Zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin, warunki dostawy Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania oferty Cena oferty, kryteria wyboru oferty i ich znaczenie. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Istotne postanowienia dotyczące umowy Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Środki ochrony prawnej Załączniki: Załącznik nr 1 Oferta cenowa Załącznik nr 2 Opis techniczno-eksploatacyjny Załącznik nr 3 Oświadczenie Załącznik nr 4 Wykaz dostaw podobnych Załącznik nr 5 Wzór umowy leasingu Załącznik nr 6 Protokół przekazania Załącznik nr 7 Harmonogram rat leasingowych 2

3 Rozdział I INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1. Nazwa: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI, 2. Adres: Stargard Szczeciński, ul. Składowa 1, 3. Telefon: , faks: , 4. Nr konta bankowego: Bank Pocztowy O/Szczecin Nr REGON: , 6. NIP : Rozdział II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) Wykonawcy, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej Zamawiającego, proszeni są o podanie pisemnego zgłoszenia tego faktu faksem lub przez internet. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania zgłoszenia. Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabywana na podstawie umowy leasingu operacyjnego dwóch sztuk uŝywanych autobusów niskopodłogowych przegubowych marki MAN typ A23 wyprodukowanych nie wcześniej niŝ w 2008 rok, spełniające wymagania określone przez Zamawiającego w poniŝszym opisie przedmiotu zamówienia. Wybór Zamawiającego, co do marki oferowanych autobusów, podyktowany jest względami technicznymi, technologicznymi i serwisowymi. Na potrzeby niniejszej SIWZ, oraz umów zawartych na skutek przyjęcia oferty, Wykonawcą jest podmiot składający ofertę, natomiast Dostawcą: sprzedawca (zbywca) autobusów, tj. podmiot od którego przedsiębiorstwo leasingowe nabędzie pojazdy. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV; kod usługi leasingu finansowego kod autobusy niskopodłogowe. Wymagania dotyczące leasingu 1. Przedmiot leasingu dwa autobusy spełniające wszystkie kryteria określone treścią niniejszej SIWZ. 2. Waluta leasingu - polski złoty, raty leasingowe stałe w całym okresie leasingowania, 3. Okres trwania umowy leasingu- 60 miesięcy od daty wydania przedmiotu leasingu, pierwsza rata płatna w terminie 21 dni od daty wydania, następne co miesiąc, w terminach trzydziestodniowych, 4. Czynsz inicjalny - 0 %, 5. Wykup 5 %, 6. Raty Leasingowe będą jedynym świadczeniem Zamawiającego. Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów, opłat i podatków, zapisy regulaminów, ogólnych warunków umów leasingu (dalej zwana OWUL) stanowiące odmiennie uwaŝa się za nie zastrzeŝone, 7. Zamawiający zawiera umowę ubezpieczenia przedmiotu leasingu z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeń. Zamawiający ponosi koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, autocasco AC (zakres ochrony nie będzie obejmował ryzyka kradzieŝy pojazdu) bez stosowania udziału własnego, franszyzy redukcyjnej, w 3

4 wariancie ze zniesieniem stosowania amortyzacji części, z włączeniem ryzyka kradzieŝy i ryzyka wandalizmu (zniszczenie przez osoby trzecie) elementów wyposaŝenia (kasowniki, tablice, sterowniki tablic, radiotelefon, siedzenia) trwale zamontowanego i zabezpieczonego w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu oraz w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w całym okresie trwania umowy leasingu. 8. Zamawiający zwraca Wykonawcy koszt podatku od środków transportu ustalonego według obowiązujących stawek, 9. Przedmiot leasingu będzie wprowadzony na polski obszar celny przez Wykonawcę i na jego koszt (koszty transportu, podatków, opłat), 10. Ogólne warunki umowy leasingu lub regulamin wydany przez Wykonawcę nie będą podlegać zmianom w okresie leasingu, zastrzeŝenia przeciwne nie będą wiązać Zamawiającego. Zamawiający moŝe wyrazić zgodę na dokonanie zmiany OWUL, regulaminu, jeŝeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wybór przedmiotu leasingu (ponosi odpowiedzialność za to, Ŝe spełnia on warunki określone treścią niniejszej SIWZ), 12. Wykonawca dokonuje wyboru przedmiotu leasingu i ponosi odpowiedzialność za przydatność rzeczy do umówionego uŝytku, 13. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy leasingu na warunkach określonych w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ (Wzór umowy leasingu), 14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot leasingu do dnia wydania przedmiotu leasingu Zamawiającemu, 15. Wykonawca zobowiąŝe się, Ŝe nie wyłączy prawa do odstąpienia od umowy z Dostawcą na skutek wad rzeczy, nie ustali takŝe dodatkowych warunków do odstąpienia od umowy ponad te które określone zostaną umową. 16. Wypowiedzenie umowy leasingu nastąpić moŝe w przypadku zwłoki z zapłatą trzech rat. Dalsze postanowienia art Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio, 17. Za opóźnienie w zapłacie rat leasingowych naliczane będą wyłącznie odsetki w wysokości ustawowej. 18. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin leasingodawcy (albo ogólne warunki umowy leasingu o ile taki istnieje) oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. 19. Strony stosować będą formularze i wzory dokumentów Wykonawcy, chyba, Ŝe formularz albo wzór dokumentu stanowi załącznik do niniejszej SIWZ lub umów do niej załączonych, w tym wypadku stosuje się wzory formularzy Zamawiającego. Wymagania dotyczące przedmiotu leasingu Wszystkie zespoły, podzespoły, wyposaŝenie itp. autobusów muszą spełniać następujące parametry techniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty: Lp. 1. Parametry/wyposaŜ enie Wymiary zewnętrzne autobusu Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu leasingu Długość: 18 m*; szerokość minimum: 2,5 m; wysokość maksimum: 3,205 m z wyposaŝeniem; * dopuszcza się tolerancję na ± wynikającą z rozwiązania konstrukcyjnego pojazdu 2. Masa autobusu Dopuszczalna masa całkowita: do 28 ton 3. Liczba miejsc pasaŝerskich Całkowita: min. 140 osób, w tym siedzących: 42+1 miejsc pasaŝerskich 4. Silnik a) minimum 6-cio cylindrowy, 4 suwowy, z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem, spełniającym parametry normy emisji spalin EEV ( na podstawie Dyrektywy 2005/55/WE), b) moc silnika min. 200 kw, c) urządzenie rozruchu zimnego silnika (rozruch silnika do min. 30 o C), d) wyposaŝony w wyłącznik gaszenia silnika umieszczony pod zewnętrzną klapą tylną komory silnika, e) gniazdo do diagnozowania 5. Skrzynia biegów Automatyczna, ze zintegrowanym retarderem, a) zmiana biegów sterowana elektrycznie, b) gniazdo z interfejsem, 4

5 6. 7. Układ chłodzenia i ogrzewania Wentylacja wymuszona i naturalna przestrzeni pasaŝerskiej, klimatyzacja c) producent skrzyni musi posiadać przedstawicielstwo i serwis w Polsce. Sprawne technicznie: a) przewody wykonane z materiałów odpornych na korozję ( miedź, mosiądz, stal nierdzewna) lub z tworzyw sztucznych, połączonych ze sobą złączami z gumy silikonowej, izolowane termicznie w miejscach tego wymagających, b) zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozje (jak w punkcie a) c) ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych oraz przez nagrzewnice z wentylatorami - minimum pięć tak umieszczonych w przestrzeni pasaŝerskiej, aby zapewniły w okresie zimowym temp. min C oraz jedna w kabinie kierowcy, d) silniki wentylatorów nagrzewnic z regulowaną prędkością obrotową, e) podłączony w układ chłodzenia niezaleŝny od pracy silnika agregat grzewczy zasilany z głównego zbiornika paliwa z moŝliwością ustawienia czasu samoczynnego włączenia. Sprawna technicznie a) wentylatory (nadmuchowo-wyciągowe) o duŝym wydatku powietrza po 2 szt. w kaŝdym członie, umieszczone w dachu, sterowane z miejsca pracy kierowcy, b) okna boczne uchylne w górnej części min. w 6 szt., c) wywietrzniki dachowe 4, po 2 w kaŝdym członie, elektryczny napęd, sterowanie z miejsca pracy kierowcy, d) urządzenie klimatyzacyjne kabiny kierowcy klimatyzacja z napędem. mechanicznym, tryb pracy: chłodzenie lub ogrzewanie. 8. Układ hamulcowy pneumatyczny 9. Układ kierowniczy 10. Zawieszenie a) spręŝarka o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej, b) przewody i zbiorniki powietrza wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję, c) podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu pary wodnej, d) szybkozłącze umoŝliwiające podłączenie spręŝonego powietrza ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu i tyłu autobusu, e) hamulec zasadniczy: niezaleŝne dwa obwody dla kół przedniej i tylnej osi, system ABS i ASR (EBS) f) hamulec postojowy działający na oś napędową, uruchamiany bez cięgłowo dźwignią umiejscowioną w dogodnym miejscu dla kierowcy, g) hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi oraz przełącznikiem na desce rozdzielczej, luzowany przełącznikiem po zamknięciu drzwi i wciśnięciu pedału gazu, h) mechanizm hamulcowy tarczowy, zaciski z automatyczną regulacją luzu, a) ze wspomaganiem hydraulicznym, b) regulowane połoŝenie koła kierownicy, a) resory pneumatyczne (miechy gumowe), amortyzatory, b) układ sterowania zawieszeniem pneumatycznym (ECAS) z gniazdem diagnostycznym, c) przyklęk i podnoszenie prawej strony pojazdu na przystankach, sterowanie z pulpitu kierowcy, d) oś przednia sztywna belka, środkowa sztywna, oś tylna sztywny most portalowy Konstrukcja nośna autobusu Poszycie zewnętrzne nadwozia Wykończenie wnętrza Szkielet podwozia zabezpieczony nową powłoką antykorozyjną. Wykonane z blachy odpornej na korozję lub zabezpieczonej antykorozyjnie z elementami z tworzyw sztucznych i ich komponentów. Malowanie lakierami akrylowymi w kolorze RAL 1003 a) ściany boczne i sufit laminaty odporne na wilgoć lub tworzywa sztuczne, bez wyraźnych uszkodzeń b) podłoga wodoszczelna płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewaną na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi, bez wyraźnych uszkodzeń. 14. Przedział pasaŝerski a) podłoga płaska na całej długości autobusu, bez stopni wejściowych we wszystkich wejściach; wysokość od podłoŝa do wejścia autobusu max 360 mm, b) przy drugich drzwiach rampa dla wózka inwalidzkiego odchylana ręcznie na zewnątrz, wyposaŝona w hak umoŝliwiający jej podnoszenie. Wewnątrz miejsce przystosowane do przewozu wózków, jednocześnie wózek dziecinny i inwalidzki, c) przyciski sygnalizacyjne przy drugich drzwiach na zewnątrz i wewnątrz - w obrębie wózka inwalidzkiego, d) mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego, e) wyposaŝony w śmietniczki (min. 4 szt.) mocowane w pobliŝu drzwi. 5

6 15. Siedzenia pasaŝerskie Profilowane, ergonomiczne, zaopatrzone we wkładki tapicerowane w oparciu i siedzisku (zalecane) lub pełna tapicerka siedziska i oparcia odporna na ścieranie, zabrudzenie i zniszczenie w jednym kolorze bez wyraźnych śladów uszkodzeń. Tworzywo konstrukcji fotela odporne na malowanie graffiti, łatwo zmywalne. 16. Drzwi Miejsce pracy kierowcy Instalacja elektryczna 19. Okna 20. Koła i ogumienie 21. Inne urządzenia i wyposaŝenie 22. Warunki dodatkowe a) liczba drzwi sztuk min. 3, dwuskrzydłowe o szerokości nie mniejszej niŝ 1200 mm, otwierane do wewnątrz, rozmieszczone na całej długości nadwozia, wyposaŝone w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę, b) sterowanie drzwi z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania podświetlane z sygnalizacją przystanku na Ŝądanie i otwarcia oraz system niezaleŝnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz, c) otwieranie drzwi na Ŝądanie : drzwi otwierane i zamykane pojedynczo oraz otwierane i zamykanie jednym przyciskiem, d) sterowanie drzwi elektropneumatyczne, e) w przypadku pierwszych drzwi oddzielna obsługa skrzydeł z moŝliwością blokowania przedniego skrzydła, szyba przedniego skrzydła pierwszych drzwi ogrzewana, a) wydzielona kabina kierowcy typu co najmniej pół zamkniętego, b) lusterka zewnętrzne podgrzewane sterowane elektrycznie i widoczne w polu wycierania wycieraczki, dostosowane do częstego zdejmowania przy myciu mechanicznym prawe zewnętrzne widoczne w polu widzenia przedniej szyby czołowej, lusterko/a/ wewnętrzne powinny zapewniać dobrą widoczność przedziału pasaŝerskiego, c) osłony przeciwsłoneczne: dla lewej strony szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy d) fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z wielopołoŝeniową moŝliwością regulacji siedziska i oparcia, e) urządzenie głośno mówiące i miejsce na montaŝ radioodbiornika samochodowego, f) koło kierownicze z regulacją połoŝenia, g) układ klimatyzacji, wentylacji i grzania pracujący niezaleŝnie od układu dla przestrzeni pasaŝerskiej, a) akumulatory (sprawność min, 75%) zamontowane w wysuwanej obudowie, b) gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, c) przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane), d) posiadająca wyprowadzenie napięcia 12V w przygotowane miejsce do zamontowania radia samochodowego w kabinie kierowcy, a) okna boczne, system otwierania - uchylne górne partie (minimum 6szt.), bez pęknięć, odprysków i zarysowań, b) przesuwne okno boczne stanowiska kierowcy, c) szyba przednia dzielona w pionie i w poziomie ze szkła wielowarstwowego, a) obręcze stalowe 22,5x7,5, b) opony radialne całostalowe, bezdętkowe, rzeźba bieŝnika przeznaczona do komunikacji miejskiej, c) koła wywaŝone, a) centralny układ smarowania, b) separator wody w układzie zasilania silnika, c) system automatycznego uzupełniania oleju silnikowego, d) zamykany na klucz wlew zbiornika paliwa (korek lub klapka), e) zaczepy holownicze, przedni i tylny, f) dwie sześciokilogramowe gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, g) wyłącznik główny prądu, h) zbiornik paliwa wystarczający do przejechania minimum 600 kilometrów w warunkach komunikacji miejskiej, przystosowany do szybkiego tankowania o szybkości 100, 120 litrów/minutę, i) system detekcji i gaszenia poŝaru w komorze silnika, a) rok produkcji nie wcześniej jak 2008 rok, b) przebieg całkowity nie większy jak 400 tys. km, 6

7 Rozdział IV - TERMIN, WARUNKI DOSTAWY 1. Termin wydania przedmiotu leasingu (dalej takŝe: dostawy) sierpień 2014 roku. 2. Odbiór autobusów nastąpi jednorazowo, w dniu uzgodnionym z Wykonawcą na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, doręczonego Zamawiającemu co najmniej na 10 dni przed proponowanym terminem odbioru. 3. Odbioru (przekazania) autobusów dokonują upowaŝnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, którzy z czynności odbioru (przekazania) sporządzą protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Odbiór pojazdów nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 5. Przekazywane autobusy muszą być zarejestrowane na terenie R.P. Rozdział V - WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS WARUNKÓW ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA. INNE DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE 1. KaŜdy z Wykonawców ma obowiązek złoŝyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Opis techniczno-eksploatacyjny według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ potwierdzający Ŝe oferowane autobusy spełniają wymogi dotyczące przedmiotu leasingu zawarte w Rozdziale I niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. opis techniczno-eksploatacyjny składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez osoby działające w ramach spółki cywilnej lub spółkę osobową Wykonawca musi złoŝyć oddzielne zaświadczenia dla kaŝdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez osoby działające w ramach spółki cywilnej lub spółkę osobową Wykonawca musi złoŝyć oddzielne zaświadczenia dla kaŝdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7

8 W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 7) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 8) Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeŝeli prawo nakłada obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem albo rodzaj prowadzonej działalności tego wymaga. 9) Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie. Zamawiający uzna iŝ Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie jeŝeli wykaŝe, iŝ w ciągu ostatnich trzech lat wykonał lub wykonuje minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za dostawy podobne Zamawiający uzna dostawy, których przedmiotem leasingu były autobusy komunikacji miejskiej, a jednorazowa wartość umowy leasingu była nie mniejsza niŝ 1 milion złotych netto. Zamawiający dopuszcza dostawy autobusów komunikacji miejskiej objętych jednym zamówieniem, realizowanych na podstawie pojedynczych umów na kaŝdy środek odrębnie (wówczas Zamawiający zsumuje wartości zawartych umów w tym samym czasie z tym samym kontrahentem). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeŝeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 10) Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta jeŝeli zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdanie podlegało badaniu. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego zobowiązani są oni złoŝyć inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i naleŝności za ostatni rok obrotowy, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Zamawiający uzna, iŝ Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeŝeli Wykonawca, wykaŝe, iŝ w ciągu ostatniego roku obrotowego osiągnął przychody ze sprzedaŝy powyŝej 10 mln złotych. W przypadku składania oferty wspólnej ww. sprawozdanie finansowe składa oddzielnie kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeŝeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 11) Polisa a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 12) Harmonogram określający wysokość i terminy płatności rat leasingowych stanowi załącznik nr 7. Harmonogram powinien określać: wysokość rat leasingowych (poszczególnych jak i sumę wartości wszystkich rat) z ich rozbiciem na część kapitałową obejmującą spłatę wartości pojazdów, część odsetkową oraz VAT. 8

9 13) Bezwarunkowe zobowiązanie Dostawcy do dostawy autobusów odpowiadających warunkom określonym przez Zamawiającego i w terminie określonym treścią SIWZ, 2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust. 1 ustawy lub którzy złoŝyli dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 3. Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 bądź nie dołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 4. Ponadto Wykonawcy mają złoŝyć następujące dokumenty: 1) ofertę cenową według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej naleŝy złoŝyć jeden dokument 2) pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdziale IX.3 pkt 1 SIWZ (tylko w przypadku składania oferty wspólnej); 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile umocowanie do jej podpisania nie wynika z dokumentu rejestracyjnego, 4) kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 5. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 4 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy. 6. Wykonawca który, nie złoŝy w terminie określonym treścią SIWZ wadium w formie określonej przez SIWZ zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a oferta uznana zostanie za odrzuconą. Rozdział VI - SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane są z zachowaniem formy pisemnej. NaleŜy je przesłać na adres Zamawiającego podany w rozdziale I. 3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcą droga elektroniczną. 4. Wykonawca moŝe zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niŝ na 6 dni przed terminem składania ofert. 5. Treść wyjaśnienia zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 6. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania. 7.Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Marek Jarmoluk, Jan Gumuła. Godziny pracy osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: dni robocze; od poniedziałku do piątku, w godzinach: do do

10 Rozdział VII - WADIUM 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 25000,00 zł. (słownie: dwadzieściapięć tysięcy 00/100 zł) w terminie do dnia 06 marca 2014 r. do godziny Decyduje data i godzina wpływu środków do Zamawiającego. 2.Wadium moŝe być wnoszone w jednej z kilku form: 1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Banku Pocztowym SA O/Szczecin Nr ) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym. 3) gwarancjach bankowych. 4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. d\5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności, o których mowa w ust 4 bez potwierdzania tych okoliczności przez Wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń lub dokumentów albo dokonania czynności przez Wykonawcę lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku korespondenta lub innej tego typu instytucji. 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie moŝe być krótszy niŝ termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji, 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium moŝna złoŝyć wraz z ofertą lub w terminie wskazanym w ust Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. W ofercie naleŝy wpisać numer rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium jeŝeli: 1) upłynął termin związania ofertą 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego 3) Zamawiający uniewaŝnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 10. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona, przy czym złoŝenie wniosku przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu. 11. JeŜeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10

11 Rozdział VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1.Wykonawca związany jest złoŝoną ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert. 2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą. Rozdział IX- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Rozdział IX.1 Sposób przygotowania oferty 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem III specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy załączonych przez Wykonawcę. 6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kaŝdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność z oryginałem, przy czym podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację brzmienia co najmniej nazwiska osoby podpisującej, a w przypadku podpisu nie czytelnego parafy- lub podpisu skróconego, w kaŝdym wypadku podpis ten winien być opatrzony pieczęcią imienną identyfikującą osobę podpisaną). JeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŝnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 7. JeŜeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki musi być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane albo podpisane. Parafy naleŝy opatrzyć pieczęcią imienną, tak aby moŝliwa była identyfikacja osoby składającej podpis. Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą złączone (zszyte, zbindowane) tak aby nie było moŝliwe jej rozłączenie. 8. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 13. Wykonawca umieszcza ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej z tym, Ŝe: 1) zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, zawierać oznaczenie: Dostawa 2 sztuk uŝywanych autobusów przegubowych niskopodłogowych w formie leasingu operacyjnego oraz nie otwierać przed 06 marca 2014 r. godz bez nazwy i pieczątki Wykonawcy; Zamawiający informuje, Ŝe nie dopuszcza, aby na zewnętrznej kopercie znalazło się jakiekolwiek oznaczenie oferenta, takŝe naniesione przez osoby trzecie np. pocztę, przedsiębiorstwo kurierskie w postaci egzemplarza listu przewozowego lub oznaczenia nadawcy przesyłki. 2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie, albo złoŝenia oferty nie spełniającej warunku określonego w ppkt 1) powyŝej. 11

12 Rozdział IX.2 - Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 1. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŝoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale IX.1 pkt 13 ppkt 1) z dopiskiem wycofanie. 2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŝ ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy teŝ przedłoŝenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złoŝyć. PowyŜsze oświadczenie i ew. dokumenty naleŝy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale IX.1 pkt 13 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek zmiany. 2. Wykonawca nie moŝe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 3. Oferty złoŝone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. Rozdział IX.3 - Oferty wspólne 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 3. Wyłącznie pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, Ŝąda wyjaśnień itp. 4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: a) dokumenty własnej firmy takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS, informacja z KRK składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, jeŝeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) dokumenty te powinien złoŝyć takŝe dodatkowo ten podmiot. b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, c) wadium w formie innej niŝ pienięŝna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 4 niniejszego rozdziału. 6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty Wykonawcy) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, w tym wskazanie tego z Wykonawców, który będzie uprawniony do kontaktów z Zamawiającym i składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu pozostałych Wykonawców występujących wspólnie, a takŝe prowadzenia rozliczeń z Zamawiającym. 3) czas obowiązywania umowy, który nie moŝe być krótszy, niŝ okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 12

13 Rozdział IX.4 - Wykonawcy zagraniczni 1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt 1 ppkt 3), 4), 6) i 7) siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt 1 ppkt 5 siwz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio. Rozdział IX.5 - Jawność postępowania 1. Wszystkie dokumenty złoŝone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeŝonych przez składającego ofertę. 2. Dokumenty niejawne (zastrzeŝone) składane w ofercie wykonawca wydziela i oznacza je klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późniejszymi zmianami). 3. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złoŝone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeŝonych przez składającego ofertę. 4. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym między innymi z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Rozdział X CENA OFERTY, KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE X.1- SPOSÓB OBLICZENIA CENY JEDNOSTKOWEJ DOSTAWY 1. Cena podana w ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz spełnieniem warunków określonych przez Zamawiającego. Zamawiający nie moŝe być zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, albo Dostawcy 2. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę w tym wszelkie świadczenia Dostawcy 13

14 3. Cena oferty obejmuje całkowity koszt leasingu i przeniesienia prawa własności po zapłacie wszystkich rat leasingu i kwoty wykupu przedmiotu leasingu. CENA BRUTTO oferty (oceniana)= CENA NETTO OFERTY +podatek VAT CENA NETTO oferty = 2 * cena netto 1 autobusu Cena netto 1 autobusu = liczba miesięcy x rata leasingowa + wykup. 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie złoty polski (zł, PLN) bez waloryzacji, przeliczenia albo indeksacji na walutę obcą. 5. Cena musi być wyraŝona w złotych polskich (z dwoma miejscami po przecinku) niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 7. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie moŝna poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 8. JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. X.2. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE Ustala się pięć kryteriów oceny ofert: 1) Cena oferty (od 0 do 100 punktów) waga 70%, 2) Rok produkcji (od 0 do 100 punktów) waga 10%, 3) Przebieg kilometrów (od 0 do 100 punktów) waga 10% 4) Naprawa główna silnika (od 0 do 100 punktów) znaczenie 5% 5) Naprawa główna skrzyni biegów (od 0 do 100 punktów) znaczenie 5% Łączną ocenę punktową stanowi suma iloczynów punktów w poszczególnych kryteriach i przypisanych im procentowo znaczeń. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najwyŝszej łącznej ocenie punktowej, wyliczonej wg poniŝszego wzoru. KaŜda z części oceniana jest oddzielnie. XO = XC 70% + XR 10% +XP 10% + XNS 5% +XNB 5% XO - łączna ocena punktowa oferty XC ocena punktowa w kryterium cena XR - ocena punktowa w kryterium rok produkcji XP ocena punktowa w kryterium przebieg kilometrów XNS ocena punktowa w kryterium naprawa główna silnika XNB ocena punktowa w kryterium naprawa główna skrzyni biegów 14

15 1. Cena oferty znaczenie 70% Oferta zawierająca najniŝszą cenę otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty będą oceniane według wzoru: cena najniŝsza XC= x 100 cena oferty ocenianej 2. Rok produkcji znaczenie 10% rok produkcji punktacja i wyŝej Przebieg kilometrów znaczenie 10% Przebieg kilometrów w tys. punktacja do i więcej 0 4. Naprawa główna silnika znaczenie 5% Wykonanie naprawy głównej potwierdzone przez stację serwisu producenta silnika lub pojazdu rok produkcji punktacja bez naprawy głównej 0 po naprawie głównej Naprawa główna skrzyni biegów znaczenie 5% Wykonanie naprawy głównej potwierdzone przez stację serwisu producenta skrzyni biegów lub pojazdu rok produkcji punktacja bez naprawy głównej 0 po naprawie głównej

16 Rozdział XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w sekretariacie (pok. nr 2) Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim, ul. Składowa 1, w terminie do dnia 06 marca 2014 r., do godz. 11:00 2. Za termin złoŝenia oferty uwaŝa się termin doręczenia oferty Zamawiającemu (złoŝenia w siedzibie Zamawiającego). 3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. KaŜda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06 marca 2014 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego Stargard Szczeciński ul. Składowa 1, pierwsze piętro, pok. nr Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty. 7. Informacje, o których mowa w ust. 6 Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Rozdział XII - ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 SIWZ. 2. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy. 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty w celu ustalenia terminu podpisania umowy. 3. Termin i miejsce zawarcia umowy: Umowa zostanie podpisana w terminie zgodnym z art.94 ustawy Pzp, i nie później niŝ w ostatnim dniu waŝności oferty. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Rozdział XIII ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Rozdział XIV - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 16

17 Załącznik nr 1 do SIWZ... ( pieczęć Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa Wykonawcy)... (adres siedziby Wykonawcy) REGON... Nr NIP... Nr rachunku bankowego:... nr telefonu... nr faxu... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę dwóch sztuk uŝywanych autobusów przegubowych niskopodłogowych w formie leasingu operacyjnego składam(y) niniejszą ofertę: I. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ dostawę 2 sztuk autobusów:.....(marka, typ, model autobusów) za łączną kwotę (całkowity koszt leasingu obejmujący sumę wszystkich płatności leasingowych oraz wszelkich kosztów wraz z ceną wszystkich autobusów): 17

18 CENA BRUTTO (2 SZTUKI ŁĄCZNIE) PODATEK VAT (2 SZTUKI ŁĄCZNIE)... ZŁ...ZŁ CENA NETTO (2 SZTUKI ŁĄCZNIE)...ZŁ Oferując następujące warunki za 1 autobus: Łączna kwota (całkowity koszt leasingu wraz z ceną 1 autobusu ): Cena netto...zł stała miesięczna rata leasingowa...zł II. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz ze spełnieniem warunków stawianych przez Zamawiającego i jest stała w całym okresie realizacji. III. Deklarujemy wykonanie zamówienia w terminie: sierpień 2014 roku. IV. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. V. Oświadczamy, Ŝe w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy leasingu, której wzór został dołączony do niniejszej SIWZ (załącznik nr 5). VI. Oświadczamy, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia (leasingu) spełnia właściwości technicznoeksploatacyjne określone w Rozdziale I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące przedmiotu leasingu. VII. W przypadku wyboru naszej oferty w dniu podpisania umowy przekaŝemy uchwałę Wspólników wyraŝającą zgodę na tą transakcję (dotyczy Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jeŝeli transakcja przewyŝsza dwukrotnie wartość kapitału zakładowego zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych) o ile przepisy prawa tak stanowią. VIII. Oświadczamy, Ŝe przyjmujemy na siebie ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu leasingu do dnia jego wydania Zamawiającemu. IX. Oświadczamy, Ŝe Zamawiający będzie miał prawo odmówić zawarcia umowy lub odstąpić od umowy bez dodatkowych kosztów, za zwrotem Zamawiającemu dokonanych wpłat, bez pomniejszeń i potrąceń i opłat w przypadku, gdy Dostawca nie wykona obowiązków 18

19 określonych treścią SIWZ albo nie zostaną wykonane przez Wykonawcę lub Dostawcę zobowiązania określone ofertą lub zawartą umową leasingu, X. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z SIWZ zobowiązujemy się do wykonania wszelkich obowiązków Wykonawcy wskazanych jej treścią w tym zawarcia umów na warunkach określonych w załącznikach do SIWZ. XI. Oświadczamy, Ŝe osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest (imię nazwisko, stanowisko słuŝbowe, nr tel., nr faxu do korespondencji):... Ofertę składamy na... kolejno ponumerowanych stronach...., dnia (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy ) 19

20 Załącznik nr 3 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa Wykonawcy)... (adres siedziby Wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę dwóch sztuk uŝywanych autobusów przegubowych niskopodłogowych w formie leasingu operacyjnego oświadczam(my), Ŝe Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) : 1. posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia, 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu...., dn (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców) oświadczam(my), Ŝe Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) : - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,..., dn (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy w przypadku składania oferty wspólnej podpis kaŝdego z wykonawców składających ofertę wspólną) 20

21 Załącznik nr 4 do SIWZ... ( pieczęć Wykonawcy ) WYKAZ DOSTAW PODOBNYCH Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa Wykonawcy)... (adres siedziby Wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę dwóch sztuk uŝywanych autobusów przegubowych niskopodłogowych w formie leasingu operacyjnego przedstawiam(y) następujące informacje : L.p. Opis dostaw zbliŝonych do zakresu objętego SIWZ * Miejsce wykonania Podmiot zlecający dostawę Daty wykonania Wartość wykonanych dostaw (netto) * do dostaw wyszczególnionych naleŝy załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające ich naleŝyte wykonanie.... dnia (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy) 21

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE na dostawę 12 autobusów nowych, niskopodłogowych do komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, 2015-07-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60 000 EURO NA:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60 000 EURO NA: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R.

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Centrum Wodne Laguna, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 NIP 858-18-12-889, REGON 320639728 ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSU DROGOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSU DROGOWEGO ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu dla kwot niŝszych niŝ określone w art 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5, 71 241 Szczecin

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5, 71 241 Szczecin 1 Sprawa nr 6/ZS/GZ/2015 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5, 71 241 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek tel. 54/ 412 18 00 fax. 54/ 412 18 04 e-mail saniko@saniko.com.pl www.saniko.com.pl

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo