PIERWSZA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA HUTY POKÓJ S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWSZA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA HUTY POKÓJ S.A."

Transkrypt

1 PIERWSZ TRYF DL ZBIOROWEGO ZOPTRZENI W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWDZNI ŚIEKÓW DL HUTY POKÓJ S.. Taryfa obowiązuje od dnia 1 listopada 2013 roku Treść taryfy jest opublikowana na stronach internetowych Huty Pokój S.. Zawartość taryfy: 1. Informacje ogólne. 2. Rodzaj prowadzonej działalności. 3. Rodzaj i struktura taryfy. 4. Taryfowe grupy odbiorców usług. 5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości. 7. Warunki stosowania cen i stawek Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców Zaopatrzenie w wodę, Odprowadzanie ścieków Standardy jakościowe obsługi usług. 1

2 1. Informacje ogólne Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków obiektów Huty Pokój S.. oraz odbiorców usług, na terenie Huty Pokój S.. z wewnętrznej sieci wodociągowej, która przebiega od głównego wodomierza zainstalowanego przy ulicy Planty ntoniego Kowalskiego i ulicy Gen. Józefa Hallera w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu i stanowi własność Huty Pokój S.. zwanej dalej także Przedsiębiorstwem Wodociągowo Kanalizacyjnym. Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwiec 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 886), zwanej dalej Ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 127, poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Hutę Pokój S.. Użyte w treści taryfy określenia oznaczają: 1) wodomierz główny przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, zabudowany na każdym przyłączu wodociągowym, 2) wodomierz zainstalowany w lokalu przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym, 3) urządzenie pomiarowe przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym. 4) Teren Huty Pokój S.. teren Miasta Ruda Śląska, w granicach obszaru działalności zgodnego z wydaną przez Prezydenta Miasta Decyzją 1/ Rodzaj prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją 1/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi: 1) ujmowanie i dostarczanie wody, 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 3. Rodzaje i struktura taryfy 1) rodzaj taryfy taryfa jednolita, 2) struktura taryfy taryfa wieloczłonowa, 2

3 4. Taryfowa grupy odbiorców usług: obejmuje wszystkich odbiorców wody z ujęć na terenie Huty Pokój S.. 5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 5.1. W rozliczeniach za dostarczaną wodę: 1) cena za 1 m 3 dostarczonej wody: 3,50 zł netto + VT 8 % = 3,78 zł 2) stawka opłaty abonamentowej nie zależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy: 5,00 zł netto + VT 8 % = 5,40 zł 5.2. W rozliczeniach za odebrane ścieki: 1) cena wyrażona w złotych za 1 m 3 odebranych ścieków : 5,90 zł netto + VT 8 % = 6,37 zł 2) stawka opłaty abonamentowej nie przewiduje się 3) cena za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe w przypadku odbiorców usług nieopomiarowanych wyrażona w złotych za 1 m² powierzchni na miesiąc: 0,06 zł netto + VT 8% = 0,10 zł w przypadku odbiorców opomiarowanych wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków zgodnie ze wskazaniami układu pomiarowego: 2,95 zł netto + VT 8% = 3,20 zł 3

4 5.3. Wysokość stawek opłat jednostkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Pozycja Nazwa substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźniki 4 Jednostkowa stawka opłaty w zł netto z VT 1 Dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT) 1.200, ,37 2 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PB) 1.200, ,37 3 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PT) 1.200, ,37 4 Heksachlorocykloheksan (HH) 1.200, ,37 5 ldryna (12H8l6) 1.200, ,37 6 Dieldryna (12H8l6O) 1.200, ,37 7 Endryna (12H8l6O) 1.200, ,37 8 Izodryna (12H8l6) 1.200, ,37 9 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (l4) 1.100, ,72 10 Pentachlorofenol (PP) [2, 3, 4, 5, 6pięciochloro 1hydroksybenzen] i jego sole 1.100, ,72 11 Heksachlorobenzen (HB) 1.100, ,72 12 Heksachlorobutadien (HBD) 1.100, ,72 13 Trichlorometan (chloroform) (Hl3) 1.100, , ,2dichloroetan (ED) 1.100, ,72 15 Trichloroetylen (TRI) 1.100, ,72 16 Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) 1.100, ,72 17 Trichlorobenzen (TB) jako suma trzech izomerów (1, 2,3TB + 1, 2, 4TB + 1, 2, , ,72 TB) 18 Kadm 1.100, ,72 19 Rtęć 1.100, ,72 20 Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych 1.100, ,72 21 Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe 1.100, ,72 22 bsorbowalne związki chloroorganiczne OX 825,20 891,22 23 ntymon 825,20 891,22 24 rsen 825,20 891,22 25 hlor wolny 825,20 891,22 26 hlor całkowity 825,20 891,22 27 yjanki wolne 825,20 891,22 28 hrom+6 825,20 891,22 29 Lotne związki chloroorganiczne VOX chlorowane węglowodory lotne) 825,20 891,22 30 Lotne węglowodory aromatyczne BTX (benzen, toluen,ksylen) 825,20 891,22 31 Miedź 825,20 891,22 32 Nikiel 825,20 891,22 33 Ołów 825,20 891,22 34 Siarczki 825,20 891,22 35 Srebro 825,20 891,22 36 ldehyd mrówkowy 660,42 713,25 37 hrom ogólny 660,42 713,25 38 Bar 660,42 713,25

5 Pozycja Nazwa substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźniki 5 Jednostkowa stawka opłaty w zł netto z VT 39 Beryl 660,42 713,25 40 Bor 660,42 713,25 41 yjanki związane 660,42 713,25 42 ynk 660,42 713,25 43 yna 660,42 713,25 44 Kobalt 660,42 713,25 45 Molibden 660,42 713,25 46 Selen 660,42 713,25 47 Tal 660,42 713,25 48 Tytan 660,42 713,25 49 Wanad 660,42 713,25 50 krylonitryl 440,25 475,47 51 Fenole lotne (indeks fenolowy) 440,25 475,47 52 Kaprolaktam 440,25 475,47 53 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 440,25 475,47 54 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 440,25 475,47 55 Suma surfaktantów anionowych i niejonowych 440,25 475,47 56 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 440,25 475,47 57 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 440,25 475,47 58 Rodanki 440,25 475,47 59 Fluorki 251,59 271,72 60 zot ogólny 25,15 27,16 61 zot amonowy 25,15 27,16 62 zot azotanowy 25,15 27,16 63 zot azotynowy 25,15 27,16 64 Fosfor ogólny 25,15 27,16 65 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 25,15 27,16 66 Glin 15,11 16,32 67 hemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (hztr) 15,11 16,32 68 Ogólny węgiel organiczny (OWO) 15,11 16,32 69 Potas 15,11 16,32 70 Siarczyny 15,11 16,32 71 Sód 15,11 16,32 72 Żelazo ogólne 15,11 16,32 73 Zawiesina ogólna 4,66 5,03 74 hlorki 4,66 75 Siarczany 4,66 76 Suma chlorków i siarczanów (l+so4) 4,66 5,03 77 Za ścieki których ph jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dop. o mniej niż 0,5 ph 1,26 1,36 78 Za ścieki których ph jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dop. o 0,5 do 1,5 ph 3,15 3,40

6 Pozycja Nazwa substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźniki Za ścieki których ph jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 1,5 do 2,5 ph Za ścieki których ph jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 ph Jednostkowa stawka opłaty w zł netto z VT 6,29 6,79 12,20 13, Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa nie przewiduje się 6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe: 6.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy okres rozliczeniowy, w którym były świadczone usługi Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług i zależne są od ilości wodomierzy głównych. Opłata abonamentowa jest opłatą za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu urządzenia pomiaroworozliczeniowego. Odbiorca usług może opłacać kilka opłat abonamentowych, w zależności od ilości wodomierzy głównych lub przyłączy wodociągowych Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości Ilość ścieków w budynkach i obiektach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm. 6

7 6.9. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach jako równą ilości ścieków określonej w umowie W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniego miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. 7. Warunki stosowania cen i stawek opłat 7.1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców Zaopatrzenie w wodę obejmuje pobór, dostarczanie wody do celów wskazanych w umowie z odbiorcą usług Odprowadzanie ścieków odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną Standardy jakościowe obsługi usług Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miasta. 7

8 UZSDNIENIE WNIOSKU Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 127, poz.886) opracowaliśmy taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Huty Pokój S.. Ze względu na fakt, iż przedłożona Taryfa jest pierwszą Taryfą opracowaną przez Przedsiębiorstwo, wielkości przyjęte do jej wyliczenia są wielkościami z zatwierdzonego Budżetu Przedsiębiorstwa na rok Zakres usług dotyczy: zaopatrzenia w wodę z PWiK Ruda Śląska i doprowadzania wody do odbiorców. zaopatrzenia w wodę z GPW Katowice i doprowadzenie wody do odbiorców odbioru ścieków od odbiorców wody i zagospodarowaniu ich do celów technologicznych w zamkniętym układzie wody przemysłowej odbioru ścieków od odbiorców wody i przekazaniu ich do horzowsko Świętochłowickiego PWiK w oparciu o zawartą umowę o odprowadzeniu ścieków i Decyzji nr 2/2011 prezydenta Miasta Ruda Śląska odbioru ścieków i po oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków typu Bioblok zrzuceniu do rowu (działka nr 315 / 57) położonego przy ulicy 1go Maja w Rudzie Śląskiej Rudzie na podstawie Decyzji nr 2/2007 Prezydenta Miasta Ruda Śląska Standardy jakościowe usług: Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Regulaminie uchwalonym przez Radę Miasta. Zapewnienie standardów jest realizowane w ramach możliwości technicznych hutniczych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. lokacja kosztów i taryfowe grupy odbiorców; Ze względu na charakterystykę odbiorców, przyjęto jedną taryfową grupę odbiorców wody i dostawców ścieków, stąd brak alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców. 8

9 Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy: Taryfę skonstruowano na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, w sposób umożliwiający realizację zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków po kosztach własnych, bez marży zysku i bez rezerwy na należności nieregulowane. Podstawę określenia niezbędnych przychodów w roku obowiązywania nowej taryfy stanowiły koszty przyjęte do zatwierdzonego Budżetu Przedsiębiorstwa na rok W załączeniu: 1) Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ( 2012 ). 2) Tabele od do H szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat. 9

10 Tabela. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. Wyszczególnienie Taryfa Taryfa Zmiana 2) Lp. Taryfowa grupa Rodzaj cen obowiązująca nowa % odbiorców usług i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat [zł] Grupa 1 cena wody (zł/m 3 ) stawka opłaty abonamentowej cena wskaźnikowa 1) 3,50 5,00 3,51 Uwaga: 1) enę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m 3. 2) Zmianę należy wyliczyć w % jako wartości kolumny 4 podzielonej przez wartość kolumny 3 10

11 Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków. Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana 2) % Wielkość cen i stawek opłat Grupa 1 cena usługi odprowadzania ścieków stawka opłaty abonamentowej cena wskaźnikowa 1) 5,90 0,00 5,90 Uwaga: 1) enę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków. 2) Zmianę należy wyliczyć w % jako wartości kolumny 4 podzielonej przez wartość kolumny 3 11

12 Tabela. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. Przychody wykonanie Niezbędne przychody Rok Rok Lp. Wyszczególnienie obrachunkowy obowiązywania poprzedzający nowych taryf wprowadzenie w zł nowych taryf w zł Zaopatrzenie w wodę ,00 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty zakupionej przez siebie wody ,00 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów ,00 2 Odprowadzanie ścieków ,00 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów ,00 3 Średnia zmiana wartości przychodów zaopatrzenie w wodę w % 4 Średnia zmiana wartości przychodów odprowadzania ścieków w % 12

13 Tabela D. lokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Lp. Wyszczególnienie Współczyn nik alokacji wg tabeli E Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 [zł] Ogółem [zł] Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: amortyzacja lub odpisy umorzeniowe obsługa sieci materiały i remonty energia opłata za korzystanie ze środowiska podatki i opłaty inne (opł. na rzecz gminy) zakup wody badania wody usługi obce pozostałe koszty b) alok.: koszty pośrednie rozliczenie kosztów wydziałowych i ogólnozakładowych alokowane koszty ogólne B 595, , , , ,00 595, , , , , , ,00 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6)razem wartość niezbędnych przychodów , ,00 2 Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: amortyzacja lub odpisy umorzeniowe obsługa sieci materiały energia opłata za korzystanie ze środowiska zrzut ścieków do innego PWiK badania ścieków usługi obce i remonty pozostałe koszty b) alok.: koszty pośrednie rozliczenie kosztów wydziałowych i ogólnozakładowych alokowane koszty ogólne , ,00 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6)razem wartość niezbędnych przychodów , ,00 D 3.374, , , , , , , , , , , , , ,00 13

14 Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 1) Lp. Współczyn Jedn. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie nik alokacji miary Grupa 1 Ogółem Sprzedaż roczna m wody % Przewidywane roczne opłaty za zł 2 B korzystanie ze środowiska usługi 0 zaopatrzenia w % wodę Ilość roczna m dostarczanych ścieków % Przewidywane roczne opłaty za zł 4 D korzystanie ze środowiska usługi 0 odprowadzania % ścieków Uwaga: 1) Dostosować do konstrukcji taryfy. 14

15 Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej. 1) Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa Zaopatrzenie w wodę 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ,00 w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody ,00 b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej 720,00 2) zużycie wody w m 3 /rok ) liczba odbiorców 12 4) cena 1 m 3 wody w zł/m 3 2) 3,50 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/mc 3) 5,00 2 Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ,00 w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ,00 b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej 0 2) odprowadzone ścieki w m 3 /rok ) liczba odbiorców 12 4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 4) 5,90 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/mc 0,00 Uwagi: 1) Dostosować do konstrukcji taryfy. 2) (wartość z wiersza 1.1 a): (wartość z wiersza 1.2). 3) [(wartość z wiersza 1.1 b): (wartość z wiersza 1.3)]: 12 miesięcy. 4) (wartość z wiersza 2.1): (wartość z wiersza 2.2). 15

16 Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych 1) Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Ogółem Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 /rok ) cena za m 3 wody w zł/m 3 3,50 3,50 3) stawka opłaty abonamentowej 5,00 5,00 4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok , ,00 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych (cena) w zł/rok 720,00 720,00 Wartość przychodów zł/rok , ,00 2 Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok 2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m 3 5,90 5,90 3) stawka opłaty abonamentowej 0 0 4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok , ,00 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok 0 0 Wartość przychodów w zł/rok , ,00 Uwaga: 1) Dostosować do konstrukcji taryf. 16

17 Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Ogółem Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf , ,00 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 0 0 Wzrost przychodów 1) Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf , ,00 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 0 0 Wzrost przychodów 2) 0 0 Uwagi: 1) [(wartość z wiersza 1.1): (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %. 2) [(wartość z wiersza 2.1): (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %. 17

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład

Bardziej szczegółowo

file://x:\public Relations\BIP -Internet\Poprawione\O firmie\rozporzadzenie_14_lipie...

file://x:\public Relations\BIP -Internet\Poprawione\O firmie\rozporzadzenie_14_lipie... Strona 1 z 6 Stan prawny: 2012-10-19 Numer dokumentu LexPolonica: 68142 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Ceny za wodę i ścieki bez zmian

Ceny za wodę i ścieki bez zmian Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH na okres od 1.03.2012 r. do 28.02.2013 r. zatwierdzona Uchwałą Nr XXII/379/12 Rady Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r.

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Lubartów z dnia...r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/356/05 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWILCZY ŚWILCZA 168 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA Świlcza, listopad 2005 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Spis treści : Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny. poziom usług

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Spis treści : Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny. poziom usług REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści : Rozdział I Rozdział II Postanowienia ogólne Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny poziom usług Rozdział III Rozdział IV Prawa i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 luty 2006r.

z dnia 21 luty 2006r. UCHWAŁA NR XXXVII / 228 / 06 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 21 luty 2006r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo