Konsekwencje alokacji podatku dochodowego w rachunku przyszłych wpływów i wydatków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsekwencje alokacji podatku dochodowego w rachunku przyszłych wpływów i wydatków"

Transkrypt

1 Barbara Gierusz * Konsekwencje alokacji podatku dochodowego w rachunku przyszłych wpływów i wydatków Wstęp Kluczowym czynnikiem kształtującym kondycję przedsiębiorstw jest płynność finansowa będąca podstawowym warunkiem przetrwania trudnych czasów. W kryzysie rośnie bowiem rola gotówki i płynnych środków pieniężnych wobec konieczności zachowania zdolności płatniczej i kredytowej [Karniewska-Mazur, 2012, s. 7]. Właściwy poziom płynności finansowej umożliwia trwanie podmiotu na rynku i ułatwia dalszy jego rozwój. Znaczenie utrzymywania płynności wynika z niebezpieczeństwa bankructwa grożącego przedsiębiorstwom w przypadku niewypłacalności, która jest następstwem braku płynności. Analiza płynności finansowej przeprowadzana jest w dwóch ujęciach: statycznym, dynamicznym. Płynność w ujęciu statycznym rozpatrywana jest w odniesieniu do konkretnego momentu, np. do dnia bilansowego. Ocena ta ma charakter ograniczony, ponieważ dokonywana jest na podstawie danych zasobowych (stanu na dany moment). Obrazuje zatem poziom płynności w dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe. Z kolei, płynność w ujęciu dynamicznym rozpatruje się w odniesieniu do konkretnego okresu, w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Jednym z głównych celów sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych jest dostarczanie takich informacji użytkownikom sprawozdań finansowych, aby mogli oni dokonać oceny zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania środków pieniężnych i ich wykorzystania [Świderska, Więcław, 2009, s ]. Przydatność rachunku przepływów jest ciągle niedoceniana, chociaż dostarcza on wiele powiązanych ze sobą informacji, niedostępnych w innych sprawozdaniach [Wędzki, 2010, s. 24]. * Dr hab., Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, Sopot

2 198 Barbara Gierusz Rachunek przepływów pieniężnych może być rozpatrywany w dwóch aspektach: jako zestawienie wpływów i wydatków, które zostały osiągnięte lub poniesione w przeszłości, jako zestawienie wpływów i wydatków, które zostaną zrealizowane w przyszłości. W przewidywaniu przepływów pieniężnych należy uwzględniać skutki alokacji podatku dochodowego. Zgodnie ze stanowiskiem Rady Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB), odstąpienie od alokacji podatku dochodowego zniekształca przewidywane przepływy pieniężne. Potwierdzają to wyniki badań empirycznych jakie przeprowadzili m. in. Cheung J.K., Krishnan G.V., Min Ch. [Cheung i inni,1997]. Znaczenie informacji o odroczonym podatku dochodowym dla przewidywania przyszłych przepływów pieniężnych wykazali także D.E.Hirst i G.R.Sevcik [Hirst, Savick,1996], a wcześniej E.Comiskey i C.W.Mulford [Comiskey, Mulford, 1992]. Celem artykułu jest wykazanie konsekwencji jakie ujęcie odroczonego podatku dochodowego wywiera na przewidywane wpływy i wydatki. Szacowanie przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu podatku dochodowego wymaga uwzględnienia informacji o aktywach i rezerwach z tytułu odroczonego podatku. Poza tym, odpowiednio projektowane rozliczenia podatkowe mogą w istotny sposób zaważyć na kondycji finansowej jednostek oraz determinować decyzje właścicieli i pożyczkodawców [Śnieżek, Walińska, 2002, s. 221]. 1. Bilans źródłem informacji o przyszłych przepływach pieniężnych Źródłem informacji dla rachunku przepływów pieniężnych w aspekcie przyszłości jest bilans, a jego uzasadnienia należy doszukiwać się w teoriach bilansowych będących rozwinięciem teorii dynamicznego bilansu Schmalenbacha. Ujęcie bilansu jako rachunku przyszłych wpływów i wydatków zapoczątkowało zorientowanie metodologii bilansowej w kierunku ex ante i pozwoliło na zwrot od rachunku przeszłości do rachunku przyszłości [Świderska, 1989, s. 124]. Dla teorii przepływów istotne znaczenie mają również koncepcje E.Walba oraz E.Kosiola [Świderska, 1989, s ]. Założenia teorii Walba są dowodem, że możliwe jest dostosowanie bilansu do różnych celów, którym ma on służyć. W każdym zdarzeniu wyróżnia on dwie części - świadczeniową i płatniczą ujmowane na kontach odpowiednich zespołów. Rezultat kont zespo-

3 Konsekwencje alokacji podatku dochodowego w rachunku 199 łu płatności zostaje wykazany na koncie bilansu (jako wpływy i wydatki), natomiast zestawienie wyniku kont zespołu świadczeń następuje na koncie zysków i strat (jako przychody i koszty). Z kolei E. Kosiol, twórca koncepcji pagatorycznego (płatniczego) bilansu, za punkt wyjścia systemowej analizy rachunkowości przyjmuje kategorie wpływów i wydatków. Rozpatruje on następujące relacje realizacji wyniku i przynależnych im płatności gotówkowych: 1) realizacja wyniku i płatność gotówkowa przypadają na ten sam okres, 2) realizacja wyniku wyprzedza płatność gotówkową, 3) realizacja wyniku następuje po płatności gotówkowej, 4) wpływ i wydatek przypadają na ten sam okres, a więc się wyrównują, 5) gotówkowy wpływ i wydatek przypadają na różne okresy i powinny być w nich neutralizowane. Wynik okresu jest różnicą między wszystkimi wpływami i wydatkami (zdarzeniami płatniczymi). Wpływy ( wydatki) obejmują: wpływy (wydatki) gotówkowe, przedwpływy (wydatki umarzające) czyli zdarzenia powodujące powstanie (realizację) należności, wpływy umarzające (przedwydatki) którymi są zdarzenia związane z rozliczeniem (powstaniem) zobowiązań, wpływy wsteczne (wydatki po) a więc zdarzenia prowadzące do wzrostu (zmniejszenia) zapasów, wpływy po (wydatki wsteczne) czyli zdarzenia dotyczące rozliczenia (utworzenia) rezerw. Pozwalają one dualnie ustalać nadwyżkę finansową: według podejścia rzeczowego, w którym wynik jest różnicą przychodów i kosztów; według podejścia pieniężnego, w którym wynik jest różnicą wpływów i wydatków. Taki sposób sporządzania rachunku przepływów pieniężnych określa zrealizowane w danym okresie przepływy środków w sposób dynamiczny oraz wskazuje, jak działalność gospodarcza danego okresu przyczynia się do kształtowania wpływów i wydatków w okresach przyszłych. Potencjalnym źródłem przepływów pieniężnych w przyszłości są m.in. aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

4 200 Barbara Gierusz Aby wykazać wpływ alokacji podatku dochodowego na przyszłe przepływy pieniężne wykorzystano zaproponowany przez W. Gosa [2001] model ewidencyjny umożliwiający dualne podejście do ustalania kwoty nadwyżki (wynik finansowy, cash flow). Model ten przedstawia się następująco: Sp + Wp = KWL + WF + Wy (1) gdzie: Sp środki pieniężne, Wp przyszłe wpływy, KWL kapitały własne, WF wynik finansowy, Wy przyszłe wydatki. Wydzielono w nim następujące konta: Środki pieniężne, Przyszłe wpływy, Kapitały własne, Wynik finansowy, Przyszłe wydatki. Typowe, zmieniające przedstawioną formułę bilansową oraz wpływające na zmiany wpływów i wydatków są zdarzenia: 1) angażowania środków pieniężnych, 2) wnoszenia kapitału, 3) finansowania obcego, 4) tworzenia bieżących lub przyszłych wpływów, 5) zmiany struktury źródeł finansowania, 6) obsługi źródeł finansowania, 7) windykacji przyszłych wpływów. Powiązania zdarzeń z elementami bilansu ilustruje tablica 1. Tablica 1. Zdarzenia gospodarcze a elementy bilansu Ma Wn Sp Wp KWL WF Wy Sp X Wp 1 X KWL 6 6 X X 5 WF 6 6,7 5 X 5 Wy X gdzie: 1,2,...7 numer typu zdarzenia gospodarczego Źródło: [Gos, 2001, s.213]. Konsekwencje zdarzeń wyróżnionych z punktu widzenia oddziaływania na przyszłe wpływy i wydatki przedstawiono na podstawie następującego ich zestawu (w tys. zł): Typ I. Zdarzenia angażowania środków pieniężnych 1) Zakupiono towary płacąc gotówką a) wartość towarów w cenie netto 2 000

5 Konsekwencje alokacji podatku dochodowego w rachunku 201 b) naliczony VAT 460 2) Udzielono pożyczki spółce Alfa ) Zakupiono za gotówkę papiery wartościowe zaliczone do instrumentów dostępnych do sprzedaży Typ II. Zdarzenia wnoszenia kapitału własnego 4) Przyjęto aporty wniesione przez udziałowców a) pieniężne b) niepieniężne (środki trwałe) Typ III. Zdarzenia finansowania obcego 5) Zaciągnięto kredyt gotówkowy w banku ) Otrzymano fakturę VAT za zakupione materiały a) wartość materiałów w cenie netto b) naliczony VAT ) Naliczono wynagrodzenia pracowników produkcyjnych: a) na podstawie umowy o pracę (6 000), b) na podstawie umowy zlecenia (4 000) ) Otrzymano fakturę VAT za remont maszyny produkcyjnej a) cena netto usługi 500 b) naliczony VAT 115 Typ IV. Zdarzenia tworzenia bieżących lub przyszłych wpływów 9) Wystawiono fakturę VAT za sprzedane towary a) wartość towarów w cenie netto b) należny VAT Rozchód towarów sprzedanych Sprzedano środek trwały (sprzedaż zwolniona z VAT) a) cena sprzedaży b) wartość netto obiektu Naliczono odsetki od udzielonej pożyczki Odsetki od wkładów na rachunkach 300 Typ V. Zdarzenia zmiany struktury źródeł finansowania 13. Spisano przedawnione zobowiązania Ujęto wynagrodzenia pracowników administracji (podstawa: umowa o pracę) Ujęto obciążające pracodawcę składki ubezpieczeń społecznych Naliczono zaliczkę na podatek dochodowy 800 Typ VI. Zdarzenia obsługi źródeł finansowania 17. Spłacono ratę wykorzystanego kredytu bankowego Zapłacono odsetki od wykorzystanych kredytów 200

6 202 Barbara Gierusz 19. Uregulowano składki ubezpieczeń społecznych 600 Typ VII. Zdarzenia windykacji przyszłych wpływów 20. Wpływ należności za sprzedany środek trwały Wpływ przedstawionych zdarzeń na bilans prezentuje tablica 2. Tablica 2. Zestawienie wpływu zdarzeń na bilans (w tys.zł) Typ zdarzeń Środki pieniężne Przyszłe wpływy Kapitał własny Wynik finansowy Przyszłe wydatki Wn Ma Wn Ma Wn Ma Wn Ma Wn Ma Razem Zmiana stanu Źródło: Opracowanie własne. Ponieważ pomiędzy bilansem i rachunkiem przepływów pieniężnych zachodzą ścisłe związki, procesy gospodarcze ujmowane w rachunku przepływów pieniężnych bezpośrednio wpływają na zmiany bilansu podmiotu gospodarczego. Powodują one odkładanie strumieni pieniężnych w formie zasobów ujętych w bilansie. Wpływ zaistniałych zdarzeń gospodarczych na bieżące i przyszłe przepływy pieniężne można przedstawić następująco (w tys. zł): 1. Bieżące wpływy Bieżące wydatki Cash flow (1-2) Przyszłe wpływy powstałe w okresie Przyszłe wydatki powstałe w okresie Wynik finansowy (3+4-5) 296 Taki sposób sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazuje nadwyżkę bieżących wpływów nad wydatkami wysokości tys. zł oraz przyszłych wydatków nad wpływami w kwocie tys. zł. Różnica pomiędzy nimi jest dodatnia i wyraża okresowy zysk wysokości 296 tys. zł. W wariancie tym przyjęto koncepcję ujęcia podatkowych skutków transakcji i zdarzeń zgodnie z przepisami podatkowymi. Ujęty podatek

7 Konsekwencje alokacji podatku dochodowego w rachunku 203 dochodowy obliczono od podstawy opodatkowania wyznaczonej w następujący sposób (w tys. zł): 1. Przychody księgowe Przychody księgowe niebędące podatkowymi Przychody podatkowe (1-2) Koszty księgowe Koszty księgowe niebędące podatkowymi Koszty podatkowe (4-5) Podstawa opodatkowania (3-6) Podatek dochodowy (20%) Tak więc naliczony zgodnie z przepisami podatkowymi, obciążający jednostkę podatek dochodowy wynosi 1024 tys.zł. 2. Wpływ alokacji podatku dochodowego na przyszłe wpływy i wydatki Występujące różnice przejściowe w uznawaniu przychodów i kosztów w prawie bilansowym i podatkowym, dla prawidłowego oszacowania przyszłych wpływów i wydatków wymagają ujęcia odroczonego podatku dochodowego. Przyjmując więc koncepcję alokacji podatku dochodowego, w podejściu bilansowym zidentyfikowano następujące różnice przejściowe: 1. Należne odsetki od udzielonej pożyczki: Wartość księgowa = 200 Wartość podatkowa = 0 Różnica przejściowa 200 (dodatnia) 2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynikające z umowy zlecenia: Wartość księgowa = Wartość podatkowa = 0 Różnica przejściowa (ujemna). Przejściowa różnica dodatnia jest podstawą wyceny utworzonej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Rz) zgodnie z formułą: Rz = 20% od = W związku z wystąpieniem przejściowych różnic ujemnych ujęto aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Ao) wycenione następująco: 1 Stawka podatku dochodowego w wysokości 20% została przyjęta dla uzyskania wiekszej przejrzystości obliczeń.

8 204 Barbara Gierusz Ao = 20% od = Przyjmując zerowe stany początkowe zarówno dla rezerw, jak i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zakładając dostępność źródeł dochodu w przyszłości, odroczona część podatku dochodowego wpływającego na wynik wynosi: Rz - Ao = = Stąd, podatek dochodowy kształtujący wynik netto obejmuje: a) część bieżącą tys.zł b) część odroczoną tys.zł Razem 264 tys.zł Ujęcie podatku odroczonego powoduje zmiany w bilansie, co przedstawiono w tablicy 3. Tablica 3. Konsekwencje podatku odroczonego w bilansie (w tys.zł) Wartość strumieni Środki pieniężne Przyszłe wpływy Kapitał własny Wynik finansowy Przyszłe wydatki Wn Ma Wn Ma Wn Ma Wn Ma Wn Ma Przed ujęciem Ao i Rz Ujęcie podatku odroczonego Razem wartość strumieni Zmiana stanu strumieni Źródło: Opracowanie własne. Wpływ zaistniałych zdarzeń gospodarczych na bieżące i przyszłe przepływy pieniężne po uwzględnieniu podatkowych skutków tych zdarzeń przedstawia się następująco (w tys. zł): 1. Bieżące wpływy Bieżące wydatki Cash flow (1-2) Przyszłe wpływy powstałe w okresie Przyszłe wydatki powstałe w okresie Wynik finansowy (3+4-5) Tak więc, ujęcie efektów alokacji podatku dochodowego nie zmienia bieżących przepływów pieniężnych, które nadal wykazują nadwyżkę wpływów nad wydatkami wysokości 2540 tys.zł. W analizowanym przykładzie, nadwyżka przyszłych wydatków nad wpływami jest niższa niż w wariancie przyjmującym koncepcję ujmo-

9 Konsekwencje alokacji podatku dochodowego w rachunku 205 wania podatkowych skutków transakcji i zdarzeń zgodnie z przepisami podatkowymi, wynosi bowiem 1484 tys.zł. Różnica pomiędzy nimi jest dodatnia i wyraża okresowy zysk w kwocie 1056 tys.zł. Zakończenie Przedstawione rozważania pozwoliły wykazać, że alokacja podatku dochodowego nie zmienia bieżących przepływów pieniężnych, wywiera natomiast wpływ na przepływy oczekiwane w przyszłości. Odstąpienie od alokacji podatku dochodowego może więc użytkowników sprawozdania finansowego wprowadzać w błąd, zniekształcając przewidywania dotyczące przepływów pieniężnych. Przyszłe przepływy pieniężne są istotne dla zarządzania i polityki podatkowej realizowanej przez przedsiębiorstwo. Uwzględnianie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku jako elementu planu finansowego, w warunkach autonomii prawa bilansowego i podatkowego staje się niezbędne, zwłaszcza w jednostkach prowadzących aktywną politykę rachunkowości, której skutkiem są istotne różnice przejściowe w uznawaniu przychodów i kosztów w myśl zasad rachunkowości i przepisów podatkowych. Literatura 1. Cheung J.K., Krishnan G.V., Min Ch. (1997), Does Interperiod Income Tax Allocation Enhance Prediction of Cash Flows?, "Accounting Horizons", Vol. 11 No. 4 (December). 2. Comiskey E., Mulford C.W. (1992), Income Tax Disclosures: Their Role in Credit Analysis, "Commercial Lending Review", No 7, (Spring). 3. Gos W. (2001), Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, "Rozprawy i Studia" T. (CDLXXIII) 399, Szczecin. 4. Hirst D.E., Sevcik G.R. (1996), Analyzing Income Tax Disclosures, "The Journal of Financial Statements Analysis" (Fall). 5. Karniewska-Mazur M. (2012), Rachunek przepływów pieniężnych - czas na zmiany, "Rachunkowość" nr Śnieżek E., Walińska E. (2002), Odroczony podatek dochodowy jako kategoria pomiaru systemu rachunkowości aspekt memoriałowy i kasowy, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 8(64), SKwP, Warszawa. 7. Świderska G. (1989), Bilans dynamiczny teorie i aktualne znaczenie, Monografie i opracowania SGPiS, Warszawa. 8. Świderska G.K., Więcław W. (red.), (2009) Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.

10 206 Barbara Gierusz 9. Wędzki D. (2010), Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej, "Rachunkowość" nr 1. Streszczenie Ujmowanie podatkowych skutków transakcji i zdarzeń zgodnie z obowiązującymi w rachunkowości zasadami, w warunkach autonomiczności prawa bilansowego względem podatkowego prowadzi do prezentacji w bilansie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W opracowaniu przedstawiono konsekwencje ujęcia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego dla rachunku przyszłych wpływów i wydatków. Wykazano, że źródłem informacji dla rachunku przeprowadzanego w aspekcie przyszłości jest bilans. Ujęcie bilansu jako rachunku przyszłych wpływów i wydatków pozwoliło określić zrealizowane w danym okresie przepływy pieniężne w sposób dynamiczny oraz wskazać, w jaki sposób działalność bieżącego okresu przyczynia się do kształtowania wpływów i wydatków w okresach przyszłych. Przedstawione rozważania potwierdzają tezę, iż odstąpienie od alokacji podatku dochodowego zniekształca szacunki oczekiwanych przepływów pieniężnych. Słowa kluczowe: podatek odroczony, przyszłe przepływy pieniężne, przepływy pieniężne Consequences of Income Tax Allocation for Future Cash Flows (Summary) In the face of the autonomy of both the accounting law and the taxation law the recording of taxable transactions according to accounting principles leads to disclosing assets and provisions on deferred income tax. The paper presents the consequences of adapted ways of deferred income tax disclosure on future cash flows. As is has been shown, the balance sheet is a source of information for forecasted cash flows. And as such it allows us both to determine the cash flows realized in current accounting period and to indicate how yearto-date transactions shape cash flows from coming periods. Moreover, as it has been discussed in the paper, resigning from distributing deferred income tax to the subsequent accounting periods makes future cash flow forecasts distorted. Keywords deferred income tax, future cash flow, cash flow

Wpływ koncepcji wyniku finansowego i metody jego pomiaru na odroczony podatek dochodowy

Wpływ koncepcji wyniku finansowego i metody jego pomiaru na odroczony podatek dochodowy Barbara Gierusz * Wpływ koncepcji wyniku finansowego i metody jego pomiaru na odroczony podatek dochodowy Wstęp W warunkach funkcjonującego aktualnie modelu autonomii prawa bilansowego i prawa podatkowego,

Bardziej szczegółowo

Wynik podatkowy a wynik finansowy analiza różnic i ich konsekwencji

Wynik podatkowy a wynik finansowy analiza różnic i ich konsekwencji ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 229 238 Wynik podatkowy a wynik finansowy analiza różnic i ich konsekwencji Michał Poszwa * Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r. nr 6, poz. 25

Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r. nr 6, poz. 25 Komunikat nr 9 Ministra Finansów z dnia 18.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

Rezerwy w prawie bilansowym i handlowym

Rezerwy w prawie bilansowym i handlowym Jerzy Gierusz * Maciej Gierusz ** Rezerwy w prawie bilansowym i handlowym 1. Wprowadzenie Obserwowanym współcześnie procesom globalizacji i koncentracji kapitału towarzyszy duża dynamika i złożoność przemian

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 12 (261) Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Finansów bartosz.orlinski@gmail.com CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Uznawanie i prezentacja rezerw i zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej

Uznawanie i prezentacja rezerw i zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej Zeszyty Naukowe nr 750 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Katedra Rachunkowości Finansowej Uznawanie i prezentacja rezerw i zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej 1.

Bardziej szczegółowo

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZA I PRZECIW

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa Rachunkowość finansowa Temat spotkania: i rozliczenia międzyokresowe w rachunkowości dr Tomasz Gabrusewicz 1 tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Istota rezerw określane są jako zabezpieczenie jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pracownicze w rachunkowości jednostek gospodarczych

Świadczenia pracownicze w rachunkowości jednostek gospodarczych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 827 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69 (2014) s. 97 104 Świadczenia pracownicze w rachunkowości jednostek gospodarczych Anna Kuzior Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ISBN 978 83 920280 7 9 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...5 WPROWADZENIE...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa KRUK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 1

Zeszyty naukowe nr 1 Zeszyty naukowe nr 1 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2003 Danuta Krzywda Sprawozanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej 1. Wstęp Rezultaty finansowe działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH www.e-bizcom.net Paweł Pabianiak RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2008 ISBN 978-83-920280-3-1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA ANALIZY

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 313 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową!

Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową! Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową! W działalności Twojej jednostki może zdarzyć się strata fi nansowa spowodowana niekorzystnym kursem waluty, w której dokonałeś transakcji lub też jako skutek

Bardziej szczegółowo

Edward Radosiński. Wprowadzenie do sprawozdawczości i analizy finansowej. II Wprowadzenie do analizy finansowej. Edward Radosiński

Edward Radosiński. Wprowadzenie do sprawozdawczości i analizy finansowej. II Wprowadzenie do analizy finansowej. Edward Radosiński Wprowadzenie do sprawozdawczości i analizy finansowej II Wprowadzenie do analizy finansowej Edward Radosiński Wrocław, październik 2009 s02 Wstęp do analizy finansowej W tej książce przyjęto, że analiza

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY REZERW

METODY WYCENY REZERW ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 668 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 41 2011 LUCYNA PONIATOWSKA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach METODY WYCENY REZERW Wprowadzenie Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku

Sprawozdanie finansowe Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Sprawozdanie finansowe Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku W dniu 04.01.2013 roku Kredyt Bank S.A. połączył się z Bankiem Zachodnim WBK S.A. SPIS TREŚCI I. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa dylematy biegłego sądowego

Płynność finansowa dylematy biegłego sądowego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 87 97 Płynność finansowa dylematy biegłego sądowego Edyta Piątek, Ilona Dziedzic-Jagocka * Streszczenie:

Bardziej szczegółowo