SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE rok. z działalności podejmowanej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. 2010 rok. z działalności podejmowanej"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2010 rok z działalności podejmowanej w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie Szklarska Poręba, styczeń

2 Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, zwany dalej Programem, w 2010 r. realizowany jest na podstawie Uchwały Nr XLIV/514/2009 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2009 roku. W wyżej wymienionej uchwale Rada Miejska upoważnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010, do realizacji zadań przewidzianych w Programie. Wskazuje także na konieczność współudziału osób fizycznych i prawnych, instytucji rządowych i samorządowych, Policji, Sądu, Straży Miejskiej, a także organizacji pozarządowych, zajmujących się edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem i rekreacją oraz wychowaniem w trzeźwości, przy realizacji założeń Programu. Finansowanie działań wynikających z Programu następuje ze środków uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z dotacji z budżetu miasta, a także w ramach pozyskanych środków i prac wolontariuszy. Program zgodność jest ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata (przyjętą uchwałą Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r.) szczególnie w priorytetach: 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 1.4 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na skutek uzależnień oraz zjawiska przemocy. 1.5 Wsparcie dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Doskonalenie systemu opieki nad dziećmi i rodziną. Cel i sposób realizacji Programu Głównym celem programu jest doskonalenie systemu opieki nad dziećmi i rodzinami ze wszystkich środowisk Szklarskiej Poręby, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym przy równie silnym akcencie położonym na profilaktykę uzależnień i przemocy. Cel główny Programu osiągnięty zostanie poprzez realizację celów operacyjnych, a w ich obrębie przez podejmowanie i realizację poszczególnych zadań. Efektywność podejmowanych zadań określać będą specyficzne wskaźniki realizacji działań. Badając wskaźniki można określić nie tylko stopień wykonania Programu, ale i końcowy zakładany dla Programu rezultat: wzmocnienie lub odbudowa prawidłowych relacji w rodzinie oraz osiągnięcie stanu, w którym dominuje właściwe wypełnianie ról społecznych przez jej członków. Równie ważnym rezultatem jest osiąganie wysokiego stopnia zaangażowania podmiotów w rozwiązywanie kwestii społecznych, w aktywizowanie i integrowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem, sprzyjające umacnianiu pożądanych społecznie postaw. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny, aniżeli terapeutyczny czy interwencyjny. Priorytetem w trakcie wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm powszechnie uważanych za ważne. Partnerami w osiąganiu tak sformułowanego celu głównego i rezultatów są przede wszystkim: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Szklarskiej Poręby, Przedszkole Samorządowe nr 2

3 1 i Przedszkole Samorządowe Nr 2, dom dziecka, Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny, Klub Integracji Społecznej, świetlice: środowiskowa i środowiskowo - terapeutyczna, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariat Policji, Przychodnia, Parafia św. Maksymiliana Kolbe oraz Parafia prowadzona przez Ojców Franciszkanów, Klub Wolontariatu, Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Karkonoska Grupa GOPR, lokalne partnerstwa, stowarzyszenia i kluby. Do osiągnięcia zamierzonego celu gmina zmierzała w 2010 roku, poprzez realizację celów operacyjnych: I. zwiększenie efektywności działań w zakresie profilaktyki w skali makro - na poziomie miasta oraz w skali mikro na poziomie rodziny i jej najbliższego otoczenia; II. udzielenie rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy, kompleksowej pomocy w tym psychospołecznej, prawnej oraz w odbudowywaniu więzi społecznych i rodzinnych; III. zapewnienie pomocy terapeutyczno - rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym osób doznających przemocy i stosujących przemoc; IV. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Szklarskiej Poręby w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy przez upowszechnianie wiedzy i promowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania tych problemów. W ramach wyżej określonych celów operacyjnych realizowano różnorodne zadania. Zwiększenie efektywności działań w zakresie profilaktyki w skali makro - na poziomie miasta oraz w skali mikro na poziomie rodziny i jej najbliższego otoczenia Realizując zadania wpisane w pierwszy z celów operacyjnych: 1. propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez merytoryczne i finansowe wspieranie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień, w tym: a) wspieranie dziecięcych i młodzieżowych zorganizowanych kół zainteresowań, środowiskowych grup młodzieżowych, drużyn harcerskich itp; c) organizowanie spotkań i zajęć kulturalno artystycznych, d) organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych; e) wspieranie różnorodnych programów rówieśniczych; 3. wdrażanie autorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 4. włączanie rodziców w proces dydaktyczno wychowawczy dzieci, między innymi poprzez naukę wspólnego spędzania czasu wolnego, szczególnie w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia i przemoc; 3

4 Burmistrz Szklarskiej Poręby na podstawie art. 13 ust.1 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm) ogłosił w marcu 2010 roku otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Na ten cel przeznaczonych zostało zł ze środków uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (podział środków przedstawia poniższa tabela). Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki I Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie W Szklarskiej Porębie, na rok 2010 w ramach współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami IV PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY lp. Zadanie Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonania zadania zł Wysokość środków publicznych przyznanych na wsparcie wykonania zadań zł 1. propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez merytoryczne i finansowe wspieranie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień, w tym: a) wspieranie dziecięcych i młodzieżowych zorganizowanych kół zainteresowań, środowiskowych grup młodzieżowych, drużyn harcerskich itp; c) organizowanie spotkań i zajęć kulturalno artystycznych, d) organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych; e) wspieranie różnorodnych programów rówieśniczych; ROK 2009 ROK 2010 Zadanie nie było realizowane przewidziano na zadanie zł Stowarzyszenie Rodziców Dzieci niepełnosprawnych Światełko Wydano zł 2. włączanie rodziców w proces dydaktyczno wychowawczy dzieci, między innymi poprzez naukę wspólnego spędzania czasu wolnego, szczególnie w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na Zadanie nie było realizowane Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niską ocenę merytoryczną jedynej złożonej oferty środki niewydatkowane 4

5 uzależnienia i przemoc; 2500 zł 3. II konkurs ogłoszony we wrześniu 2010 na zadanie: wdrażanie autorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i w placówkach opiekuńczowychowawczych; Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar Jelenia Góra zł Stowarzyszenie Monar w Jeleniej Górze wydano zł II konkurs ogłoszony we wrześniu 2010 na zadanie: Inspirowanie do tworzenia oraz wspieranie klubów zainteresowań dla dorosłych, w których jednym z głównych zadań będzie propagowanie zdrowego bez nałogów i przemocy stylu życia, a także krzewienie wiedzy na temat przeciwdziałania uzależnieniom, oraz skutków uzależnienia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Zadanie nie było realizowane Stowarzyszenie Zdolna Dolna wydano zł Powołana przez Burmistrza Szklarskiej Poręby Komisja rozpatrzyła w dniu 09 marca 2010 roku złożone przez podmioty działalności pożytku publicznego oferty. Na realizację programu złożono trzy oferty na dwa zadania - pozytywnie rozpatrzono dwie z nich: oferta złożona przez Stowarzyszenie Zdolna Dolna na zadanie II/1 Propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez merytoryczne i finansowe wspieranie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień na utworzenie koła fotograficznego dla młodych mieszkańców Szklarskiej Poręby i prowadzenie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy; oferta została przyjęta do wykonania zadania - przyznana kwota dotacji zł; zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na trudności w rekrutacji młodych kandydatów (!) ze Szklarskiej Poręby. W związku z powyższym ogłoszono II konkurs na zadanie: Inspirowanie do tworzenia oraz wspieranie klubów zainteresowań dla dorosłych, w których jednym z głównych zadań będzie propagowanie zdrowego bez nałogów i przemocy stylu życia, a także krzewienie wiedzy na temat przeciwdziałania uzależnieniom, oraz skutków uzależnienia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - ponownie Stowarzyszenie Zdolna Dolna złożyło ofertę na utworzenie koła fotograficznego dla mieszkańców Szklarskiej Poręby i prowadzenie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy, tym razem bez ograniczeń wiekowych; oferta została przyjęta do wykonania zadania - przyznana kwota dotacji zł; zadanie zostało zrealizowane w całości; 5

6 oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Światełko na zadanie II/1 Propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez merytoryczne i finansowe wspieranie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień - na przeprowadzenie zajęć kulturalno-artystycznych i rekreacyjno-sportowych; oferta została przyjęta do wykonania zadania - przyznana kwota dotacji zł; zadanie zostało zrealizowane w całości. oferta złożona przez Stowarzyszenie Zdolna Dolna na zadanie II/2 Włączanie rodziców w proces dydaktyczno wychowawczy dzieci między innymi poprzez naukę wspólnego spędzania czasu wolnego, szczególnie w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznych z uwagi na uzależnienia i przemoc; zadanie nie zostało skierowane do realizacji z uwagi na niską ocenę merytoryczną i finansową złożonej oferty; na ostatnie z zadań: wdrażanie autorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w I konkursie nie wpłynęła żadna oferta; po ogłoszeniu II konkursu na realizację zadania: wdrażanie autorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i w placówkach opiekuńczowychowawczych, we wrześniu 2010 roku ofertę złożyło Stowarzyszenie Monar z Jeleniej Góry, obejmowała ona prowadzenie programu profilaktycznego w szkołach i przedszkolach na ternie Szklarskiej Poręby; oferta została przyjęta - przyznana kwota dotacji wynosiła zł; zadanie zostało w całości realizowane w 2010 roku. Niezależnie od zadań przeznaczonych do realizacji przez podmioty działalności pożytku publicznego zadania wpisane w pierwszy z celów operacyjnych realizowały także placówki opiekuńczowychowawcze (Świetlice Środowiskowa Plus zwana dalej Świetlicą Plus; i Środowiskowo- Terapeutyczna Cegiełka zwana dalej Świetlicą Cegiełka). Były to: realizacja całorocznych programów profilaktycznych i terapeutycznych organizowanych w świetlicach z elementami wyjazdów śródrocznych i wakacyjnych; Wśród realizowanych w 2010 roku programów profilaktycznych znalazł się projekt Jest taki dzień przygotowany przez wychowawców Świetlicy Cegiełka. Projekt Jest taki dzień Termin: r Harmonogram zadań w ramach projektu: a) Świąteczno-noworoczna wizyta wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej Cegiełka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szklarskie Porębie r. b) Wizyta wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej Cegiełka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szklarskie Porębie z okazji Dnia Babci i Dziadka r. c) Dzień Chorych- wizyta wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej Cegiełka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szklarskie Porębie r. d) Świąteczna wizyta wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej Cegiełka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szklarskie Porębie r. 6

7 Cel główny: Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa oraz inkluzja społeczna samotnych i chorych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Cele szczegółowe: podniesienie jakości życia pacjentów ZOL-u; rozwijanie kontaktów interpersonalnych; kształtowanie pozytywnych emocji u dzieci, między innymi życzliwości oraz szacunku w stosunku do osób starszych i chorych; uczenie sposobów wyrażania uczuć; kształtowanie umiejętności wczuwania się w potrzeby i uczucia innych ludzi; rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych; wykształcenie tolerancyjnych zachowań; kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się do ludzi starszych, osób chorych; uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym miłych niespodzianek; propagowanie postaw otwartości; promowanie zdrowego trybu życia; wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z czystością i higieną osobistą oraz dbania o zdrowie; przekonanie o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia, zapoznanie dzieci z piramidą zdrowotną; kształtowanie zachowań prozdrowotnych; profilaktyka uzależnień; kształtowanie umiejętności współpracy w grupie; kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat; rozbudzanie zdolności i zainteresowań oraz konsekwencji w działaniu,; aktywizacja wychowanków. Formy pracy: grupowa, indywidualna, mieszana. Środki dydaktyczne: kolorowy papier, drucik, obrazki do kolorowania, klej, nożyczki, drewniane deseczki, kolorowa bibuła, lakier. Techniki: 1.Rozmowy na temat osób starszych i osób chorych. 2. Zajęcia warsztatowe dotyczące sposobów wyrażania uczuć i szacunku dla osób starszych, osób chorych. 3.Burza mózgów dotycząca pojęć: wrażliwość, empatia, szacunek, tolerancja. 4.Zajęcia warsztatowe: zapoznanie dzieci z zasadami higieny osobistej (m. in. higieną jamy ustnej, higieny narządu wzroku). Wyrabianie nawyku dbania o prawidłową postawę ciała oraz wyrabianie nawyków ubierania się stosownie do pory roku 5.Zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego odżywania się, przekonanie o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia, zapoznanie dzieci z piramidą zdrowotną. 6.Tworzenie upominków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Realizacja: Od roku rozpoczęła się realizacja projektu Jest taki dzień. Dzieci metodą dekupaż wykonywały obrazki dla pacjentów ZOL-u. Podczas prac wychowawcy przeprowadzili z dziećmi burzę mózgów dotyczącą znajomości pojęć: wrażliwość, empatia, szacunek i tolerancja. Zrealizowane zostały czterodniowe warsztaty poświęcone wyrażaniu uczuć i szacunku w stosunku do osób starszych i chorych r. odbyła się świąteczno-noworoczna wizyta przedstawicieli Świetlicy środowiskowoterapeutycznej Cegiełka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szklarskie Porębie. Podczas spotkania pacjentom ZOL-u zostały wręczone obrazki wykonane metodą dekupaż przez wychowanków świetlicy. Dnia roku z okazji Dania Babci i Dziadka odbyła się wizyta wychowanków świetlicy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szklarskie Porębie. Pensjonariusze byli zaskoczeni naszą wizytą; wielu nie ma rodzin. Cieszyli się, że ktoś o nich pamięta. Dzieci wręczyły pacjentom 7

8 własnoręcznie wykonane laurki oraz składały życzenia, a pacjenci odwdzięczyli się dzieciom recytacją specjalnie przygotowanego wiersza. Spotkanie było bardzo wzniosłe i wzruszające 1. Poza projektami skierowanymi do całych grup wychowanków, w Świetlicy Cegiełka realizowane są Indywidualne programy profilaktyczno-terapeutyczne. Dla każdego dziecka z rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym lub wykazującego elementy niedostosowania społecznego, przygotowany jest specyficzny program, tj. dostosowany do indywidualnych potrzeb, aktualizowany na bieżąco (wychowawcy, logopedzi, psycholog, a w razie potrzeby pedagog szkolny i wychowawca) oraz ewaluowany dwa razy w roku przez Komisję (dyrektor MOPS, kierownik świetlic, starszy specjalista pracy socjalnej, wychowawcy świetlic); wdrażanie autorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; W szkołach (Szkole Podstawowej Nr 5) i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Świetlicach Cegiełka i Plus) wdrażane są programy edukacyjne i profilaktyczne w ramach Wolontariatu Studenckiego KLANZA. Studenci z całej Polski przyjeżdżają w trakcie ferii zimowych i wakacji z autorskimi programami. Pierwsza grupa przyjechała 24 czerwca 2010 roku z fabularyzowanym cyklem realizowanym w ciągu kolejnych pięciu dni tygodnia. Fabuła zajęć opierała się na motywie podróży - każdego dnia dzieci wraz z wolontariuszami "podróżowały" w inny zakątek świata. Trening prowadzony przez wolontariuszy oparty był na połączeniu teorii J.P.Guilforda i E. Nęckiego, określającej główne operacje umysłowe charakterystyczne dla twórczego myślenia. Wybrane zdolności kształtowane były w kolejnych dniach podróżowania : dzień 1 - podwodny świat integracja; dzień 2 - dzika Afryka - myślenie dywergencyjne, skojarzenia; dzień 3 - zimne góry - skojarzenia, twórcza ekspresja; dzień 4 - statek piratów transformowanie; dzień 5 - kosmos - samoocena, podsumowanie. Program wykorzystywał założenie, iż nauka i samopoznanie poprzez zabawę to najprzyjemniejszy i najskuteczniejszy sposób edukowania oraz budowania tożsamości; włączanie rodziców w proces dydaktyczno wychowawczy dzieci, między innymi poprzez naukę wspólnego spędzania czasu wolnego, szczególnie w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia i przemoc; zwiększanie świadomości rodzin w zakresie negatywnych skutków przemocy domowej; włączanie całych rodzin w lokalne inicjatywy, a także propagowanie postaw prorodzinnych i podejmowanie działań profilaktycznych w trakcie lokalnych imprez oraz uroczystości (między innymi Parada Rodzinna i Festyn Rodzinny, Mikołajki na Esplanadzie i inne). 1 Program przygotowały i zrealizowały oraz sprawozdanie sporządziły Ewa Dmytryszym i Angelika Mitura-Goszczyńska wychowawcy świetlicy 8

9 Zadania te realizowano w Świetlicach Cegiełka i Plus poprzez organizację wspólnych imprez i uroczystości (między innymi Dzień Babci i Dziadka, Śniadanie Wielkanocne, Bal Karnawałowy - projekt wraz z założeniami poniżej). Projekt: Znamy się nie tylko z widzenia. Razem bawimy się w karnawale Termin: r. Cel główny projektu: Integracja wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej Cegiełka ze społecznością lokalną. Cele szczegółowe: -rozwijanie kontaktów interpersonalnych; -zaciśnięcie więzi między dziećmi i rodzicami oraz dziećmi i sąsiadami; -rozwijanie wśród dzieci postaw otwartości; -rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zaproszonych gości; -rozbudzanie w dzieciach potrzeb kulturalnych; -zapoznanie dzieci z zasadami savoir-vivre; -kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat; -pozytywne, twórcze spędzanie wolnego czasu; -rozwijanie umiejętności współpracy w grupie; -rozbudzanie zdolności i zainteresowań oraz konsekwencji w działaniu; -profilaktyka niedostosowania społecznego; -profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych; -przekonanie rodziców do zabaw bez alkoholu; -aktywizacja wychowanków; -integracja ze Stowarzyszeniem Dzieci Niepełnosprawnych Światełko. Formy pracy: indywidualna, grupowa. Sposób realizacji: -rozesłanie zaproszeń do rodziców; -stworzenie afiszów informujących o Balu; -rozwieszenie afiszów; -pozyskanie sponsorów na nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach; -spotkanie z rodzicami i przedstawicielami KIS-u w sprawie przygotowania Balu Karnawałowego; -rozmowy z dziećmi na temat odpowiedniego zachowania się wobec zaproszonych gości; -wspólne stworzenie ozdób karnawałowych z rodzicami; -wspólne ozdabianie sali; -udział wychowanków i zaproszonych gości w Balu Karnawałowym. Materiały: -papier ozdobny i bibuła do wykonania ozdób; -kartki i koperty na zaproszenia; -brystol do wykonania afiszów. Realizacja: r. odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Balu karnawałowego dla dzieci, które poprowadziła wychowawczyni Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej Cegiełka. Na spotkaniu obecni byli rodzice, przedstawiciele KIS-u oraz stowarzyszenia Zdolna Dolna. Podczas rozmowy zaproszeni goście podzielili się obowiązkami związanymi z przygotowaniem balu. Od 25 stycznia rodzice z wychowawcami rozpoczęli przygotowania karnawałowej zabawy poprzez: ozdabianie sali, poszukiwanie fantów oraz pieczenie ciast dla dzieci r. o godzinie 16: 00 rozpoczął się Bal Karnawałowy, na który przybyli rodzice wraz ze swoimi pociechami, przyjaciele ze Stowarzyszenia Światełko. Dzieci były pięknie poprzebierane. Podczas zabawy prowadzące zaproponowały gościom różnorodne zabawy integracyjne np. zabawę w ZOO, jacht, taniec z balonami. Następnie dzieci i rodzice zostali zaproszeni na poczęstunek. Bal trwał do godziny 19:00. Z rozmów z rodzicami wiadomo, że zabawa wypadła wyśmienicie i zarówno 9

10 dzieci jak i rodzice bardzo miło ją wspominają oraz z niecierpliwością oczekują następnej wspólnej zabawy 2. Ujęte w I celu operacyjnym zadania realizowano także poprzez czynne (merytoryczne i finansowe) włączanie się w przygotowanie, a następnie uczestnictwo w imprezach miejskich i festynach. Przedstawiciele MKRPA i MOPS współorganizowali i uczestniczyli w imprezach promując zdrowy (bez używek i przemocy) sposób spędzania czasu wolnego. W tym celu wykorzystano baner (objaśniający możliwości uzyskania pomocy w PK i o rodzajach działań wynikających z Programu), ulotki informacyjne (przygotowane przez pracowników MOPS) i gadżety (odblaski z hasłem promującym styl życia bez używek), profilaktyczny spektakl teatralny skierowany do dzieci i do dorosłych ( Komnata czasu wystawiony w Parku Miejskim Esplanada w dniu 2 maja 2010roku podczas Majowego Zawrotu Głowy). Uatrakcyjnienie i zwiększenie ilości uczestników na imprezach, a tym samym zwielokrotnienie ilości odbiorców profilaktycznego przekazu, MKRPA uzyskała poprzez dofinansowanie zakupu słodyczy, tzw. dmuchańców i nagród przewidzianych w konkursach (także profilaktycznych). Promocja postaw prorodzinnych odbywała się nie tylko poprzez pozytywny przykład (pracownicy MOPS uczestniczyli we wszystkich festynach całymi rodzinami), ale przede wszystkim poprzez włączanie w przygotowanie uroczystości rodziców, wychowanków i członków lokalnej społeczności. Imprezy miejskie z elementami profilaktyki i promocji postaw prorodzinnych: - Majowy Zawrót Głowy 2 maja 2010; - Parada Rodzinna 22 maja 2010; - Festyn Rodzinny 27 czerwca 2010; - Mikołajki na Esplanadzie 6 grudnia Mikołajkowy Festyn Rodzinny w mieście pod Szrenicą W dniu roku na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki Esplanada odbył się Mikołajkowy Festyn Rodzinny. Animatorzy z Bajolandu oraz wychowawcy zachęcali całe rodziny z terenu Szklarskiej Poręby oraz dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych do wspólnego świętowania: do tańców, uczestniczenia w konkursach, także o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień i przemocy, do zabaw na śniegu, a Bogusław Sawaryn Proboszcz Parafii Św. Maksymiliana M. Kolbe porwał wszystkich do wspólnego śpiewania. Na festynie rozdano 400 słodkich upominków, niemalże tyle samo bułek z ciepłą parówką i herbatą (przygotowanych dzięki rzeczowemu wsparciu życzliwych mieszkańców miasta), a także ponad dwadzieścia kilogramów cukierków. Mikołajkowy Festyn Rodzinny udał się dzięki wsparciu i pracy wielu osób, organizacji, instytucji z terenu Szklarskiej Poręby. W skład Komitetu organizacyjnego festynu obok Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej wchodziły: Parafia Św. Maksymiliana M. Kolbe, Caritas Szklarska Poręba, Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerem obok Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była także Parafia p.w. Bożego Ciała, 2 Program przygotowały i zrealizowały oraz sprawozdanie sporządziły Ewa Dmytryszym i Angelika Mitura-Goszczyńska wychowawcy świetlicy 10

11 Karkonoski Park Narodowy oraz miejscowe piekarnie. Przy realizacji tego rodzaju imprez można było również liczyć na wolontariuszy. Przygotowanie nieobozowej akcji zimowej z elementami profilaktyki, dla dzieci pozostających w trakcie ferii w Szklarskiej Porębie; W pierwszym półroczu 2010 roku zadania te realizowano w Świetlicach Cegiełka i Plus: Projekt na ferie 2010 Magia bieli, dzieci rozweseli Termin realizacji: Uczestnicy: wychowankowie świetlic oraz dzieci z terenu Szklarskiej Poręby. Realizatorzy: -terapeutyczna CEGIEŁKA Cel główny: Projekt został opracowany, aby zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój oraz kształtować u nich nawyki zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie ferii zimowych. Atrakcyjne spędzanie wolnego czasu pod opieką kwalifikowanej kadry stanowi alternatywę dla zachowań aspołecznych i często niebezpiecznych zabaw. Priorytetem było: kształtowanie nawyku zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu; ;. Cele szczegółowe: kształtowanie sprawności fizycznej i umysłowej; ; Formy pracy: towej. ; ; Przewidywane efekty: Uczestnik ferii: współpracuje w grupie Wybrane zagadnienia z programu ferii: 11

12 stwa i dyscypliny w czasie ferii; ; ; Szklarskiej Porębie zajęcia w Karkonoskim Centrum Edukacji; wycieczka autokarowa do Jeleniej Góry (lodowisko, McDonald's, film Księżniczka i żaba ); lowy; ; ; olkowic ( w programie aquapark); ; ; ; wieradowa Zdroju - przejazd gondolą, zwiedzanie uzdrowiska; Chatki Robaczka zawody narciarskie, ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursy krajoznawcze; wręczenie pucharów, medali, dyplomów i drobnych upominków. W trakcie wszystkich przewidzianych zajęć wychowawcy promują zdrowy, bez używek tryb życia oraz uczą zachowań asertywnych, bez przemocy fizycznej i psychicznej. Na bieżąco współpracują także z zatrudnionymi terapeutami 3. Przygotowanie nieobozowej akcji letniej z elementami profilaktyki dla dzieci pozostających w trakcie wakacji w Szklarskiej Porębie; Projekt My się latem nie nudzimy - wakacje w mieście- miło spędzimy!!! Termin realizacji: r. Uczestnicy: wychowankowie świetlic oraz dzieci z terenu Szklarskiej Poręby. Cele i sposób realizacji projektu: 1. profilaktyka uzależnień - prowadzona przez wychowawców i wolontariuszy; w ramach zajęć profilaktycznych wychowankowie poznawali sposoby kreatywnego spędzania wolnego czasu, kształtowali w sobie pozytywne nastawienie do siebie i środowiska, rozwijali swoją asertywność o kompetencje w działaniu, uczyli się tłumić w sobie agresję i przemoc; 2. dbałość o rozwój fizyczny wychowanków - realizowano poprzez regularne (każdy czwartek) zajęcia na basenie, turnieje sportowe oraz różnego rodzaju gry i zabawy na świeżym powietrzu, a także wycieczkę nad jezioro Czocha ( ) r. i wizytę w Aquaparku we Wrocławiu ( r.); 3. dbałość o budowanie poczucia tożsamości i miłości do małej ojczyzny, poszerzanie wiedzy o historii, kulturze, przyrodzie realizowanego poprzez organizowanie wycieczek po Szklarskiej Porębie i w różne miejsca powiatu jeleniogórskiego, by w ich trakcie poprzez zabawę edukować historycznie, ekologicznie, kulturowo, a także socjalizować wychowanków: r. odbyła się wycieczka piesza Szlakiem Walońskim; podczas wycieczki wychowankowie świetlicy zwiedzili m.in. Muzeum Ziemi; r. odbyła się wycieczka do Schroniska Orle; wychowankowie zapoznali się z historią osady Orle i uczestniczyli w pikniku nad Izerką połączonym z ogniskiem i poszukiwaniem skarbów ; 3 Program przygotowały i zrealizowały oraz sprawozdanie sporządziły Ewa Dmytryszym i Angelika Mitura-Goszczyńska wychowawcy świetlicy 12

13 r. odbyła się wycieczka do Zamku Czocha podczas której wychowankowie zapoznali się z historią zamku; r. odbyła się wycieczka szynobusem do Jakuszyc skąd wychowankowie świetlicy pieszo wędrowali po okolicy, zwiedzając m.in. kamieniołomy; r. wychowankowie świetlicy uczestniczyli w wycieczce do Szklarskiej Poręby Górnej, podczas której skorzystali z nowej atrakcji miasta jaką jest przejazd saneczkami w rynnie grawitacyjnej; r. wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej Cegiełka i Świetlicy środowiskowej Plus uczestniczyli w wycieczce do Cyrkladu, podczas której dzieci obejrzały cyrkowy pokaz, zwiedziły ZOO, jeździły na quadach, skakały na trampolinie oraz brały udział w warsztatach prowadzonych przez cyrkowych artystów; następnie wychowankowie udali się do Western City, gdzie obejrzeli przedstawienie Napad na bank, jeździli na koniu i byku, strzelali z łuku, wspinali się na pal, jeździli westernową kolejką, płukali złoto i pływali kanou; r. odbyła się wycieczka do Karpacza, podczas której wychowankowie świetlicy zwiedzali Muzeum Lalek, spacerowali ulicami miasta dowiadując się o jego historii oraz brali udział w zjeździe na torze saneczkowym; r. odbyła się wycieczka do Jeleniej Góry, której celem było zwiedzanie Rynku Jeleniogórskiego oraz seans w kinie Grand; r. dzięki uprzejmości pracowników Dinoparku wychowankowie świetlicy zwiedzili park dinozaurów; podczas wędrówki ścieżką edukacyjną dzieci dowiedziały się wiele ciekawostek o dinozaurach; na koniec wycieczki dzieci skorzystały z placu zabaw oraz dmuchanej zjeżdżalni. 4. dbałość o rozwój zachowań proekologicznych realizowano poprzez wycieczki piesze po terenie Szklarskiej Poręby Dolnej i Średniej; w trakcie wycieczek dzieci poznawały faunę i florę oraz walory krajobrazowe Karkonoszy (na trasie wycieczek znalazły się między innymi: Chybotek; groty/sztolnie; Zbójeckie Skały; wodospad Szklarki), ponadto piechurzy poznawali zasady zachowania obowiązujące na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego; 5. wzmacnianie postaw akceptacji dla innych, integracji i inkluzji społecznej - zajęcia integracyjne z osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi: dnia r. wychowankowie świetlicy przygotowali przedstawienie teatralne, na które zaprosili osoby niepełnosprawne (uczestników projektu systemowego Ja wam jeszcze pokażę krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby ) oraz rodziców; po przedstawieniu zaproszeni goście wraz z dziećmi uczestniczyli w ognisku; dnia r. wychowankowie przygotowali film, w którym byli głównymi bohaterami. Na wspólne oglądanie wychowankowie zaprosili rodziców. 6. propagowanie idei wolontariatu wśród najmłodszych mieszkańców Szklarskiej Poręby - zajęcia w ramach wolontariatu studenckiego. Wolontariusze oprócz udziału w zajęciach proponowanych przez wychowawców świetlicy prowadzili własne, budzące podziw i zainteresowanie wychowanków zajęcia między innymi: nagrywanie filmu, przygotowanie własnej sztuki teatralnej, zorganizowanie małej olimpiady, także malowanie i rysowanie, zajęcia pantomimiczne, zajęcia ruchowe z piłką, zajęcia sportowe, zajęcia w zakresie gimnastyki umysłu - gry i zabawy wspierające rozwój intelektu i wyobraźni. 13

14 W czasie półkolonii wychowankowie świetlicy środowiskowo-terapeutycznej Cegiełka integrowali się z wychowankami Świetlicy środowiskowej Plus, między innymi wspólnie brali udział w ognisku oraz grach i zabawach na świeżym powietrzu 4. Dla 35 dzieci, które realizowały program obu świetlic: Środowiskowej Plus i środowiskowo-terapeutycznej Cegiełka zorganizowano wyjazd na kolonie letnie nad jeziora do Borów Tucholskich, do Tlenia w terminie od roku do roku. Koloniści realizowali przygotowany przez specjalistów program profilaktyczny obejmujący swym zakresem między innymi zagadnienia ujęte w tematy: Wyrażamy uczucia, Każdy nałóg szkodzi, Chcemy prowadzić zdrowy tryb życia, Uchwalamy tzw. pakt o nieagresji, Bezpieczeństwo na drodze i nie tylko. W trakcie letniej eskapady koloniści odbyli: rajd pieszy szlakami Wdeckiego Parku Krajobrazowego; wycieczkę rowerową szlakami Borów Tucholskich; spływy kajakowe i rowerami wodnymi po jeziorze Mukrz; całodniowe wyjazdy do Trójmiasta oraz do Torunia z programem zwiedzania najciekawszych zabytków. W ramach zadania: propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez merytoryczne i finansowe wspieranie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień, a w szczególności organizowanie spotkań i zajęć kulturalno artystycznych, do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie zostały zakupione dwa przedstawienia. Bezpieczna wyprawa przedstawienie odbyło się roku dla dzieci z klas I-III. Spektakl o tematyce: zachowanie bezpieczeństwa i rozsądku w sytuacjach zagrażających zdrowiu między innymi w kontaktach z osobami rozprowadzającymi papierosy czy substancje odurzające obejrzało 72 uczniów. Trzeźwe spojrzenie przedstawienie odbyło się roku dla dzieci z klas IV-VI. Widowisko ukazujące konsekwencje picia alkoholu prze nastolatków obejrzało 74 uczniów. Zgodnie z informacją uzyskaną od pedagoga szkolnego oba widowiska spotkały się z dużym zainteresowaniem i żywą reakcją na poruszane w nich problemy. Z zaplanowanego do realizacji w 2010 roku zakresu nie zrealizowano szkoleń młodzieżowych liderów środowiskowych, streetworkerów, animatorów i asystentów rodziny z uwagi na brak zainteresowanych stowarzyszeń (a co za tym idzie brak ofert w składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie). Udzielenie rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy kompleksowej pomocy w tym psychospołecznej, prawnej oraz w odbudowywaniu więzi społecznych i rodzinnych Zadania wpisane w drugi z celów operacyjnych: 4 Program przygotowały i zrealizowały oraz sprawozdanie sporządziły Ewa Dmytryszym i Angelika Mitura-Goszczyńska wychowawcy świetlicy przy pomocy wolontariuszy ze Szklarskiej Poręby i studentów z całej Polski w ramach programu Projektor 14

15 a) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, psychospołecznego i prawnego w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym przy ulicy Sikorskiego 8 oraz jego filii przy ulicy Kolejowej 22 w Klubie Integracji Społecznej; b) wdrażanie różnych form pomocy dzieciom i młodzieży w placówkach opiekuńczowychowawczych; c) wdrażanie programów rozwoju umiejętności wychowawczych rodziców i programów odbudowy więzi społecznych i rodzinnych; d) wspieranie merytoryczne i finansowe pracy Interdyscyplinarnego Zespołu Interwencji Kryzysowej działającego na rzecz pomocy dzieciom i rodzinom w kryzysie, także wywołanym uzależnieniami i przemocą domową; realizowane były przez odpowiednie jednostki oraz działy MOPS. Ad. a) W Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w ramach udzielania rodzinom kompleksowej pomocy specjaliści rożnych dyscyplin prowadzili szeroko rozumiane poradnictwo. W 2010 roku psycholog Piotr Kędziora współpracował przede wszystkim z rodzinami osób uzależnionych i osobami poddawanymi przemocy, a w sytuacjach kryzysowych, również pracował z dziećmi z obu świetlic (w zależności od potrzeb - na wezwanie kierownika świetlic). W Punkcie Terapeutycznym psycholog pracował z ofiarami przemocy domowej, dorosłymi dziećmi alkoholików oraz osobami współuzależnionymi (w każdą środę od do lub dłużej w zależności od ilości osób wymagających pomocy), a także w innych dniach - w sytuacjach kryzysowych, na wezwanie dyrektora MOPS. Psycholog pomagał potrzebującym w trakcie 66 spotkań w ramach wsparcia indywidualnego i 29 grupowych spotkaniach superwizyjnych. Ponadto w sprawach szczególnie trudnych doradzał wychowawcom obu świetlic i pracownikom pomocy społecznej, także pedagogowi w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym oraz specjalistom Interdyscyplinarnego Zespołu Interwencji Kryzysowej. W Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym pomocą dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a także osób poddawanych przemocy zajmowali się ponadto specjaliści z zakresu pedagogiki i terapii uzależnień. Alicja Łukaszkiewicz (pedagog, specjalista interwencji kryzysowej) prowadziła spotkania raz w tygodniu w czwartki od do Swoje zadania realizowała poprzez udzielanie porad, konsultacji i pracę indywidualną z osobami wymagającymi pomocy oraz wsparcia, uwikłanymi w trudne sytuacje życiowe z powodu choroby alkoholowej, poprzez działania interwencyjne i terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie działań motywujących do pracy nad sobą, a także stworzenie możliwości przepracowania trudnych sytuacji w toku procesu terapeutycznego. W czwartki od godziny do dyżurowała wraz z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkół, kuratorami, policjantami oraz z wychowawcami i rodzicami w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Interwencji Kryzysowej. Spotkania zwykle inicjowane były przez pracownika socjalnego, który w ramach pracy socjalnej uzyskiwał informacje o niepokojących sytuacjach wymagających interwencji Zespołu. W 2010 roku Alicja Łukaszkiewicz odbyła: 15

16 liczba spotkań 302 liczba osób 154 osoby uzależnienione od alkoholu w tym młodzież do 20 r. ż dorośli członkowie rodziny alkoholika w tym współuzależnieni 20 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 9 dorosłe dzieci alkoholików DDA 7 ofiary przemocy w rodzinie 16 - dorośli dzieci 7 ofiary przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym dorośli 5 - dzieci 3 sprawcy przemocy w rodzinie 5 osoby uzależnione od narkotyków w tym młodzież do 20 r. ż. - 5 rodzice dzieci eksperymentujących z alkoholem i narkotykami 17 inne postacie uzależnień 7. Wojciech Machnik, terapeuta uzależnień prowadzi spotkania w każdy piątek, w godzinach od do W okresie od 1 stycznia do 24 grudnia 2010 roku, terapeuta odbył 211 spotkań ze 158 osobami uzależnionymi od alkoholu oraz osobami współuzależnionymi, w tym poddawanymi przemocy (część z tych osób przychodziła kilkukrotnie). Andrzej Musiela udzielał porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym, w poniedziałki w godzinach oraz w czwartki od W 2010 roku spotkał się z 256 osobami i tyleż samo udzielił porad prawnych, głównie z zakresu kodeksu rodzinnego (sprawy rozwodowe i alimentacyjne), z kodeksu karnego (znęcanie się nad członkami rodziny, groźby karalne, pobicia itp.) i prawa cywilnego (sprawy spadkowe, prawo pracy, podział majątku itp.), sporządzał pozwy, apelacje, wnioski oraz inne pisma procesowe (202 sztuki). Z tej formy pomocy niemalże w całości korzystały osoby bezrobotne, osoby samotne w tym matki samotnie wychowujące dzieci, a także rodziny, w których występowały różnego rodzaju problemy - alkoholizm, narkomania, przemoc. Podobnie jak we wcześniejszych latach psycholog, pedagog, terapeuta i prawnik, telefonicznie udzielali informacji i wspierali osoby potrzebujące, pełniąc dyżury pod telefonem Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ( ). Ad. b) W ramach realizacji Programu ze środków określonych w 18 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi finansowano prowadzenie świetlic: Środowiskowej Plus w Szklarskiej Porębie Białej Dolinie, przy ulicy Słowackiego 13, Środowiskowoterapeutycznej Cegiełka oraz Klubie Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie Dolnej, przy ulicy 16

17 Kolejowej 22. Świetlice są wpisane do rejestru placówek opiekuńczo wychowawczych typu dziennego Wojewody Dolnośląskiego, co wzmacnia nadzór nad ich działalnością oraz determinuje ich standaryzację. Świetlice Cegiełka i Plus są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi wsparcia dziennego prowadzącymi działania o charakterze profilaktycznym i profilaktyczno terapeutycznym. Wsparciem objęte są wszystkie dzieci potrzebujące ze szczególnym uwzględnieniem osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, także z uwagi na alkoholizm rodziców przemoc domową, będących w trudnej sytuacji życiowej, także z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlica Środowiskowa Plus i Środowiskowo-terapeutyczna Cegiełka stwarzają warunki do: 1. fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka; 2. poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględnienia jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach; 3. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa; 4. dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami i z innymi osobami, zarówno spoza placówki wsparcia dziennego, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w tych placówkach; 5. uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych; 6. poszanowania potrzeb religijnych dziecka; 7. zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną; 8. uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej; 9. uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosowanie do wieku dziecka; 10. uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych; 11. kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych; 12. przygotowania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu; 13. wyrównania deficytów rozwojowych dzieci; 14. uzgadniania istotnych decyzji dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi. Działania Świetlic: 1. Świetlice zapewniają pomoc w nauce i w odrabianiu prac domowych, prowadzą zajęcia wyrównawcze oraz indywidualną pomoc specjalistyczną /terapię pedagogiczną, logopedyczną/. 2. Świetlice prowadzą także: działalność wychowawczą i profilaktyczną; działalność rozwijającą zainteresowania /warsztaty twórcze, zajęcia komputerowe, sportowe/; współpracę ze środowiskiem rodzinnym; 17

18 współpracę z organami samorządowymi oraz instytucjami, które działają w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, a także z mediami, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi i innymi osobami prywatnymi; działania zmierzające do aktywizacji lokalnego środowiska; działania zmierzające do integracji z młodzieżą niepełnosprawną; wszelkie działania wynikające z uzyskania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Certyfikatu CAL; wszelkie działania wynikające ze Strategii Integracji i Aktywizacji. Zadania świetlic wynikają z diagnozy dostrzeżonych deficytów i potrzeb. Wychowawcy zatrudnieni w świetlicach w I i II półroczu 2010 roku realizowali zadania, które określone są w Rozporządzeniu o placówkach opiekuńczo wychowawczych, Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy i Regulaminach specyficznych dla każdej ze świetlic, a przede wszystkim zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, na rok W 2010 w Świetlicy Cegiełka programy wychowawcze, profilaktyczne i edukacyjne realizowało dwóch wychowawców: mgr Ewa Dmytryszyn i Angelika Mitura-Goszczyńska; terapeuci mgr Agnieszka Zinkiewicz, mgr Anna Torbus; współpracowała stażystka Irena Barbarowicz. W tym okresie Świetlica Cegiełka obejmowała opieką 27 wychowanków w wieku od 6 do 15 lat, od poniedziałku do piątku od godziny do W ramach realizacji programu świetlicy środowiskowo-terapeutycznej kontynuowana była współpraca z rodzicami, z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, psychologiem, terapeutami. Współdziałano także realizując różnorodne programy z: -Klubem Integracji Społecznej, -Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Izer-Med w Szklarskiej Porębie -Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie; - Policją w Szklarskiej Porębie, - Strażą Miejską. Wspólnie realizowano między innymi programy: -z profilaktyki uzależnień, - profilaktyka przemocy, -rozwijające zainteresowania i twórcze zamiłowania, -kształtujące sprawność manualną, -w wymiarze moralno-społecznym np. kształtowanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, rzetelność, wytrwałość, -kształtujące umiejętność efektywnego uczenia się, pomoc w nauce dzieciom z klas I VI Szkoły Podstawowej jak również z Gimnazjum, organizacja korepetycji, -kształtujące umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, - socjoterapeutyczne, - audiowizualne, 18

19 -z elementami arteterapii, - z elementami ergoterapii, - z pedagogiki zabawy, - z elementami dramy. - zajęcia prewencyjne akcja Bezpieczne Ferie. Z celu zapewnienia wychowankom Świetlicy Cegiełka bezpiecznego i zdrowego otoczenia należało, oprócz wydatków przewidzianych na bieżące utrzymanie, zabezpieczyć środki finansowe na wymianę okien (stare i wypaczone w tegorocznym, ciężkim okresie zimowym nie izolowały odpowiednio) i na położenie nowej sieci elektrycznej (w związku z zaistniałymi w awariami instalacji). W drugim półroczu 2010 Świetlica obejmowała opieką 21 wychowanków w wieku od 6 do 15 lat. W tym okresie zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku od godziny 14 do 19. W ramach realizacji programu świetlicy środowiskowo-terapeutycznej kontynuowana była współpraca z rodzicami, z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, psychologiem, terapeutami. Ponadto kontynuowano współpracę z: -Klubem Integracji Społecznej, z którym zorganizowano wspólną Kolację Wigilijną r. -Pacjentami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla których z okazji Świąt Bożego Narodzenia dzieci przygotowały świąteczne upominki. -Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. -Dzielnicowym panem Krzysztofem Żwirko. W drugim półroczu prowadzone były zajęcia: z profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy; rozwijające zainteresowania i twórcze zamiłowania; w wymiarze moralno-społecznym np. kształtowanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, rzetelność, wytrwałość; kształtujące umiejętność efektywnego uczenia się, pomoc w nauce dzieciom z klas I VI Szkoły Podstawowej jak również z Gimnazjum; kształtujące umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi; zajęcia socjoterapeutyczne; zajęcia audiowizualne; zajęcia z elementami arteterapii; zajęcia z elementami ergoterapii; zajęcia z pedagogiki zabawy; zajęcia z elementami dramy.. Dnia r. z okazji Święta zmarłych wychowankowie Świetlicy środowiskowoterapeutycznej Cegiełka kontynuując tradycję, udali się na cmentarz poewangelicki mieszczący się w Szklarskiej Porębie Dolnej przy ulicy Waryńskiego. Celem wizyty było uczczenie pamięci m.in. niemieckiego pisarza Carla Hauptmanna, związanego ze Szklarską Porębą. Dzieci złożyły na grobie własnoręcznie wykonany stroik i zapaliły znicz. Pamięć pisarza oraz innych zmarłych została uczczona chwilą ciszy. Po powrocie z cmentarza dzieci uczestniczyły w zabawie Halloween zorganizowanej przez panią Kamilę Naumowicz i panią Darię Uzorko, studentki Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze. 19

20 W dniu r. w Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej Cegiełka odbyła się zabawa andrzejkowa. Dla wychowanków zostały przygotowane tradycyjne wróżby, dzięki którym mogły poznać swoją przyszłość. Dzieciom zaproponowano również zabawy taneczne oraz słodki poczęstunek. Wszyscy świetnie się bawili. Podejmowane były również działania mające na celu integrację wychowanków świetlicy z niepełnosprawnymi dziećmi ze Stowarzyszenia Światełko. W ramach tych działań dzieci uczestniczyły w: 1.warsztatach gry na bębnach, których celem było: -rozładowanie napięć mięśniowych i emocjonalnych -kształtowanie poczucia rytmu -doskonalenie koordynacji ruchowej, słuchowej i wzrokowej -integracja bodźców zmysłowych -rozwijanie wyobraźni -profilaktyka uzależnień 2.gimnastyce korekcyjnej, dzięki której dzieci pracowały nad prawidłową postawą i utrzymaniem lub przywróceniem prawidłowej masy ciała 3.wycieczce do aquaparku we Wrocławiu, którego celem było: -promocja aktywnego stylu życia -rozładowanie napięć mięśniowych i emocjonalnych -stymulowanie umiejętności społecznych, w tym spontanicznej zabawy (zajęcia w grupie) -pokonywanie lęków związanych z wodą -stymulowanie prawidłowego rozwoju organizmu -profilaktyka uzależnień. Świetlica Cegiełka oraz Stowarzyszenie Światełko zorganizowali również wspólne Spotkanie Wigilijne w dniu r. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów z jakimi spotykały się w codziennym życiu. Najczęściej były to: niepowodzenia szkolne, konflikty rodzinne, problemy z nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, problemy z samoakceptacją czy samorealizacją. Praca z dziećmi w II półroczu 2010 roku podobnie jak w I półroczu 2010 nastawiona była na indywidualną pracę z wychowankiem. Pozwoliło to dokładnie poznać podopiecznych. Wtedy w razie potrzeby udzielane było wsparcie poprzez indywidualne strategie korekcyjne 5. W I półroczu 2010 w Świetlicy Plus programy wychowawcze, profilaktyczne i edukacyjne realizowało dwóch wychowawców: kierownik starszy wychowawca mgr Irena Puch oraz starszy wychowawca mgr Ewa Filipiak. Świetlica obejmowała opieką 35 wychowanków w wieku od 6 do 16 lat, od poniedziałku do piątku w godzinach od do W przypadku wyjazdów, spotkań okolicznościowych czy uroczystości dla wychowanków ich rodzin i lokalnej społeczności, godziny funkcjonowania świetlic były przedłużane. 5 Sprawozdanie z działalności świetlicy Cegiełka sporządziła mgr Angelika Mitura-Goszczyńska wychowawca świetlicy. 20

21 W ramach realizacji programu świetlicy środowiskowej kontynuowana była współpraca z rodzicami, z nauczycielami, pedagogiem szkolnym i psychologiem oraz logopedą. Prowadzone konsultacje pozwoliły podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi podopiecznych i ich rodzin. Dawały możliwość wspólnego wypracowania metod i form pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce oraz sprawiającymi kłopoty wychowawcze. W ramach realizacji programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe dotyczące profilaktyki uzależnień, np.: alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz zajęcia z pedagogiki zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia. Ponadto regularnie prowadzono zajęcia z elementami psychodramy, plastyczno-techniczne, sportowe, kulinarne i komputerowe. Dodatkowo prowadzono zajęcia: - rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, modelowanie przy użyciu plasteliny itp.) - wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, rozmowy i pogadanki z dziećmi, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne) - kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, quizy, rebusy, odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć szkolnych) - rozwijające pamięć i koncentrację uwagi, - wzbogacające ekspresję twórczą (wymyślanie fragmentów np. zakończenia lub całości bajek, opowiadań, prace plastyczne itp.) - kształtujące ekspresję ruchową (np. zabawy ruchowe przy muzyce) - relaksująco - wyciszające (spacery, oglądanie bajek itp.). W II półroczu 2010 r. w miesiącu lipcu w świetlicy zorganizowane były półkolonie Wakacje w mieście, w których uczestniczyło około 40 wychowanków świetlicy, w tym również duża grupa dzieci z miasta. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, w godz , a w czasie wycieczek i wyjazdów trwały dłużej. Opiekę nad dziećmi pełniło 2 wychowawców, których jak zwykle wspomagała grupa wolontariuszy z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. W programie znalazło się wiele atrakcyjnych i pełnych wrażeń zajęć: wycieczka turystyczno-krajoznawcza na Wysoki Kamień - piknik, gry, zabawy, konkursy przyrodnicze, casting do filmu pt. Gdzie jest Antek? wycieczka turystyczno- krajoznawcza do wodospadu Szklarki i Leśnej Huty piknik, zwiedzanie huty, konkursy przyrodniczo-geograficzne, przejazd szynobusem ze Szklarskiej Poręby do Harachowa zwiedzanie miasta, gry i zabawy sportowe na placu zabaw, piesza wycieczka po Szklarskiej Porębie, przejazd rynną, gry i zabawy na skwerku Radiowej Trójki, wycieczka autokarowa turystyczno-rekreacyjna do Cyrklandu w Miłkowie oraz Western City w Ściegnach, 21

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 1. Świetlica środowiskowa Plus działa na podstawie regulaminu oraz w oparciu o następujące akty prawne: - ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/514/2009. Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XLIV/514/2009. Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2009 roku Uchwała Nr XLIV/514/2009 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU 1. Cele i zadania świetlicy szkolnej. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy ognisk wychowawczych w Ryczówku, Bydlinie 2015r.

Roczny plan pracy ognisk wychowawczych w Ryczówku, Bydlinie 2015r. Roczny plan pracy ognisk wychowawczych w Ryczówku, Bydlinie 2015r. Zadania opiekuńczo wychowawcze i formy ich realizacji Cel ogólny Formy realizacji Termin Odpowiedzialny Organizacja pracy Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy, I semestr, pozytywnego obrazu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2012 r. Poz. 6719

Warszawa, dnia 4 października 2012 r. Poz. 6719 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 października 2012 r. Poz. 6719 UCHWAŁA Nr 279/VI/25/2012 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 6 września 2012 r. w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a Wrocław, 05.09.2016r. Plan działań wychowawczych w klasie VI a oparty został na zapisach Programu Wychowawczego Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grupy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU OD 17.09.2012 DO 15.12.2012 1 Celem świetlicy w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały NR XXII/../2012 Rady Gminy Radomsko z dnia..2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ustroniu Morskim rok 2014/15 Przyjęty program profilaktyki tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r. Projekt z dnia 4 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI Kierownik świetlicy Anna Bagnicka. Anna Bagnicka Marian Dobosz. Anna Bagnicka Marian Dobosz

CELE I ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI Kierownik świetlicy Anna Bagnicka. Anna Bagnicka Marian Dobosz. Anna Bagnicka Marian Dobosz PLAN PRACY ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSARZYSKACH od stycznia do grudnia 2016 roku. (z wyłączeniem wakacji ) Głównym celem działalności świetlicy jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH Rok szkolny 2013/2014 WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 CEL: ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE. zadania treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 PROJEKT GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzeczyca na rok 2017 zwany dalej Gminnym Programem został opracowany w oparciu o art. 10

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Projekt uchwały UCHWAŁA NR RADY GMINY SEJNY z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO Cele Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Podjęcie działań profilaktycznych 1.Zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/ 2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r. Załącznik do uchwały nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Ś W I E T L I C Y

P L A N P R A C Y Ś W I E T L I C Y P L A N P R A C Y O P I E K U Ń C Z O W Y C H O W A W C Z Y Ś W I E T L I C Y S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J NR 1 IM. KSIĘŻNEJ ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ W S I E M I A T Y C Z A C H na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2012

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2012 Załącznik do Uchwały NR. Rady Gminy Radomsko z dnia r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2012 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomsko na rok 2012 zwany

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa trzecia PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego. ognisko klasowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1. PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017. Wrocław, r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1. PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017. Wrocław, r. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 we WROCŁAWIU PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Wrocław, 22.09. 2016 r. Podstawą prawną szkolnego programu profilaktycznego obowiązującego w Zespole Szkół Nr 1 we Wrocławiu są

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. CELE: zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Plan pracy świetlicy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Karniewie na rok szkolny 2015/ wrzesień

Plan pracy świetlicy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Karniewie na rok szkolny 2015/ wrzesień Plan pracy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie na rok szkolny 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji Odpowiedzialni 1.Zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie opieki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami).

Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami). REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ZGRANA PAKA W CIELĘTNIKACH DZIAŁAJĄCEJ PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dąbrowa Zielona, Pl. Kościuszki 31 tel. (0-34) 355-50-51 e-mail: gops.dz@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Program został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/271/09 Rady Powiaty Limanowskiego z dn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Bardziej szczegółowo