UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.."

Transkrypt

1 DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Programu Ochrony i Promocji Zdrowia na rok Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 t.j. ze zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r. poz. 124 t.j. ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz ze zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz t.j. ze zm.), uchwala się, co następuje: 1. Rada Miasta przyjmuje: 1) Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Program Ochrony i Promocji Zdrowia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Lp. Zadania Działania Realizatorzy 1. Prowadzenie 1. Prowadzenie świetlic opiekuńczo Dyrektorzy szkół profilaktycznej działalności edukacyjno informacyjnej. wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych. podstawowych i gimnazjów, nauczyciele prowadzący zajęcia, 2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkole ponadgimnazjalnej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych. 3.Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich. 4. Prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń dla nauczycieli, rodziców, wychowawców, pracowników socjalnych z zakresu profilaktyki uzależnień. 5.Prowadzenie programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych. 6. Wspieranie jednostek organizacyjnych miasta oraz szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych. 7. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich. 8. Organizowanie w szkołach i przedszkolach programów profilaktycznych, warsztatów, spektakli teatralnych oraz prelekcji z zakresu profilaktyki uzależnień. Dyrektorzy szkół, nauczyciele prowadzący zajęcia, Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoła ponadgimnazjalna, OPS, MOSiR, KCK, Miejska Bibliotek Publiczna, Muzeum Twierdzy, Wydział Oświaty, Kultury Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy szkolni, 2

3 2. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. 9. Organizacja i prowadzenie akcji profilaktycznych, terapeutycznych oraz informacyjno edukacyjnych podczas imprez kulturalnych i sportowo rekreacyjnych. 10. Organizacja oraz dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia na basenie gimnastyka korekcyjna dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych jako forma środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. 11. Organizacja szkoleń lub konferencji dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 12. Organizacja i realizacja profilaktycznych konkursów, spotkań, uroczystości, imprez sportowo rekreacyjnych i kulturalnych. 13. Współpraca z pedagogami, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zapobiegania występowania zjawisk patologicznych na terenie miasta oraz podejmowanie działań, których celem jest zmniejszenie istniejącego stanu zagrożenia. 14. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw, w przedszkolach miejskich i na terenie miasta, udostępnianych dzieciom z rodzin patologicznych lub ubogich. 15. Wspieranie działalności Międzyszkolnego Centrum Informacji o Uzależnieniach, 16. Udział w ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych kampaniach i programach profilaktyczno edukacyjnych oraz organizacja miejskich programów profilaktycznych. 1. Informowanie o formach i sposobach pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. 2. Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, nauczyciele, Referat Spraw Wojskowych Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Oświaty, Kultury, dyrektorzy przedszkoli Dyrektor Gimnazjum Nr 1,, Ośrodek Pomocy Społecznej 3

4 3. Łagodzenie skutków zdrowotnych i społecznych powstałych w wyniku uzależnień. 3. Wspieranie działalności Ośrodka dla Osób uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek Poradnia Leczenia Uzależnień w Kostrzynie nad Odrą 1.Wspieranie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie propagowania i inspirowania zasad abstynencji, podtrzymywania ruchu trzeźwościowego w środowisku oraz prowadzenie klubu abstynenta. 2. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie prowadzenia Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego 3. Prowadzenie zajęć psychologicznych lub terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 4. Prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. 5. Udział oraz organizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień. 6. Finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży - uczestników zajęć w świetlicach opiekuńczo wychowawczych. 7. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej Komisją : a) Komisja opracowuje plan pracy i wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm. ); b) plan pracy Komisji na rok 2013 zatwierdza Burmistrz Miasta; c) w skład komisji wchodzą cztery osoby; d) Komisję powołuje Burmistrz Miasta; e) pracami komisji kieruje Przewodniczący, wybierany przez Burmistrza Miasta spośród członków Komisji; f) Przewodniczący Komisji ustala terminy posiedzeń Komisji; g) w przypadku nieobecności SP ZOZ Nowy Dworek, Wydział Oświaty, Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej. szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły,. 4

5 Przewodniczącego pracami Komisji kieruje Wiceprzewodniczący; h) obsługę administracyjną Komisji prowadzi pracownik Wydziału Oświaty,, i) członkom komisji przysługuje wynagrodzenie; j) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie i) ustala się w wysokości 350 zł miesięcznie dla każdego członka Komisji; k) wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji na podstawie listy obecności; l) za nieobecność na posiedzeniu Komisji w danym miesiącu wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie j), jest zmniejszane o 50 %; ł) listę płac dla członków Komisji sporządza pracownik Wydziału Oświaty, ; m) członkowie Komisji mogą uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach i konferencjach finansowanych z budżetu profilaktyki; n) członkom Komisji, w przypadku delegowania poza teren miasta do udziału w szkoleniach lub posiedzeniach sądu, przysługuje zwrot kosztów podróży; o) podróże służbowe członkom Komisji będzie zlecać Burmistrz Miasta na wniosek Przewodniczącego Komisji lub Naczelnika Wydziału Oświaty, ; p) szczegółowy tryb pracy, zadania i organizację Komisji określa Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzany przez Burmistrza Miasta. 5

6 Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr. Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia.. Lp. Zadania Działania Realizatorzy 1. Prowadzenie 1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Dyrektorzy szkół, profilaktycznej w szkołach podstawowych, gimnazjach nauczyciele działalności i szkole ponadgimnazjalnej dla dzieci prowadzący zajęcia, informacyjnej i edukacyjnej i młodzieży. 2. Prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń dla nauczycieli, rodziców wychowawców z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 3. Prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę przeciwdziałania narkomanii.. 4. Uczestnictwo w ogólnopolskich Szkoły, OPS, lub lokalnych kampaniach, programach i akcjach promujących życie bez narkotyków. 5. Prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych. 6. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich. 7. Wspieranie działalności Międzyszkolnego Centrum Informacji o Uzależnieniach. 8. Organizowanie w szkołach programów profilaktycznych, warsztatów, spektakli teatralnych oraz prelekcji z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 9. Współpraca z pedagogami, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską w zakresie zapobiegania występowania narkomanii na terenie miasta oraz podejmowanie działań, których celem jest zmniejszenie istniejącego stanu zagrożenia. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, nauczyciele prowadzący zajęcia,. Dyrektor Gimnazjum Nr 1, Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni,, Referat Spraw Wojskowych 2. Udzielanie 1. Informowanie o formach i sposobach Ośrodek Pomocy 6

7 pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom 3. Wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom. 2. Wspieranie działalności Ośrodka dla Osób uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek Poradnia Leczenia Uzależnień w Kostrzynie nad Odrą 3. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom. 4. Realizacja programów socjalnych i zatrudnieniowych. 1. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do grup zagrożonych problemem narkomanii. 2. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przeciwdziałania uzależnieniom, w tym przeciwdziałaniem narkomanii. Społecznej, Wydział Oświaty Kultury Opieki, organizacje pozarządowe. SP ZOZ Nowy Dworek, Wydział Oświaty, Kultury Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy Szkoły, MOSiR, OPS, KCK, organizacje pozarządowe Rada Miasta, Burmistrz Miasta 7

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok Lp. Zadania Działania Realizatorzy 1. Udzielanie pomocy osobom 1. Wspieranie działalności Ośrodka dla Osób uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek SP ZOZ Nowy Dworek, Wydział dotkniętym Poradnia Leczenia Uzależnień Oświaty, Kultury przemocą w Kostrzynie nad Odrą domową. 2. Informowanie osób dotkniętych przemocą Ośrodek Pomocy o formach pomocy, w szczególności Społecznej, Straż zapoznanie z procedurami interwencji służb w Miejska, Policja, sprawach przemocy w rodzinie. kuratorzy sądowi, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy, organizacje 2. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 3. Udzielanie pomocy doraźnej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 1. Organizowanie i prowadzenie kampanii i programów informacyjno edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców obejmujących problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2. Uczestnictwo w ogólnopolskich lub lokalnych kampaniach obejmujących problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 3. Organizowanie warsztatów, programów profilaktycznych, spektakli teatralnych oraz prelekcji z zakresu przeciwdziałania przemocy. 4. Współpraca z pedagogami, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską w zakresie zapobiegania występowania przemocy na terenie miasta oraz podejmowanie działań, których celem jest zmniejszenie istniejącego stanu zagrożenia. pozarządowe. Policja, Straż Miejska, Ośrodek Pomocy Społecznej. Szkoły, przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Zespół Interdyscyplinarny, Kultury i Opieka Szkoły, przedszkola, OPS, Wydział Oświaty, Kultury Szkoły, przedszkola, KCK, Wydział Oświaty, Kultury Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy 8

9 3. Wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie. 1. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do grup zagrożonych problemem przemocy w rodzinie. 2. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przeciwdziałania uzależnieniom, w tym przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Szkoły, przedszkola, MOSiR, OPS, KCK, organizacje pozarządowe. Rada Miasta, Burmistrz Miasta. 9

10 Program Ochrony i Promocji Zdrowia na rok 2013 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr. Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia Lp. Zadania Działania Realizatorzy 1. Propagowanie 1. Realizowanie programów edukacji Szkoły, przedszkola, profilaktyki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach. zdrowotnej i promowanie 2. Wspieranie organizacji pozarządowych zachowań zajmujących się promocją aktywności fizycznej prozdrowotnych poprzez organizowanie imprez sportowo wśród rekreacyjnych skierowanych mieszkańców. do mieszkańców, w tym w szczególności do osób starszych lub niepełnosprawnych. 3. Wspieranie organizacji pozarządowych zajmujących się prowadzeniem pozalekcyjnych zajęć sportowych. 4. Organizacja oraz dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia na basenie gimnastyka korekcyjna Dyrektorzy szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży jako forma i gimnazjów, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. nauczyciele 5. Propagowanie zasad zdrowego żywienia Szkoły, przedszkola, oraz ograniczanie zjawiska niedożywienia OPS, Wydział poprzez dofinansowanie pomocy Oświaty, Kultury 2. Prowadzenie wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci. 3. Zapobieganie skutkom chorób cywilizacyjnych żywnościowej. 6. Tworzenie warunków do funkcjonowania gabinetów podstawowej opieki pielęgniarskiej w szkołach. 1. Organizowanie akcji lakowania lub lakierowania zębów stałych u uczniów z kostrzyńskich szkół podstawowych. 2. Realizowanie programów edukacyjno informacyjnych w zakresie pielęgnacji zębów. 1. Wspieranie instytucji, organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 2. Udział w programach profilaktycznych w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Szkoły podstawowe i gimnazja, szkoły podstawowe Pedagodzy szkolni, pielęgniarki szkolne 10

11 UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Programu Ochrony i Promocji Zdrowia na rok Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2013 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Opracowanie i realizacja powyższych programów jest zadaniem własnym gminy na podstawie art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadania zawarte w programach są kontynuacją działań realizowanych w 2012 roku i latach poprzednich. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy m.in.: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Program zawiera również zadania zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata przyjętej uchwałą Nr XXXV/311/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 grudnia 2005 r. W szczególności działania te obejmują tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (prowadzenie zajęć pozalekcyjnych koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, sportowo rekreacyjne, wyjazdy na basen ), prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ( prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych, socjoterapeutycznych, realizacja programów profilaktycznych ) oraz łagodzenie skutków wykluczenia społecznego. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy m.in.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 11

12 udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. Zadania zawarte w miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii są również zgodne z zadaniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy oraz prowadzenie ośrodków wsparcia. Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności: opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Powyższa uchwała jest uchwałą okołobudżetową i nie może pozostawać w sprzeczności z zapisami Budżetu Miasta na rok Zadania zawarte w programach są również zapisane do realizacji w Projekcie Budżetu Miasta na rok Opracowanie: 12

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

1. Diagnoza problemów alkoholowych w Katowicach.

1. Diagnoza problemów alkoholowych w Katowicach. 1 Załącznik do uchwały nr XXII/384/04 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. I. Opis sytuacji. 1. Diagnoza problemów

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ dla miasta Malborka na rok 2014

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ dla miasta Malborka na rok 2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ dla miasta Malborka na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r. Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. Na podstawie art.4 1 ust 1 i 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo