KASA MIESZKANIOWA ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KASA MIESZKANIOWA ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej"

Transkrypt

1 KASA MIESZKANIOWA ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej ODLICZENIE PRZYSŁUGUJE podatnikom osiągającym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych tj. wg skali podatkowej oraz podatnikom opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wykazujemy: w PIT-37 (poz. 115), PIT-36 (poz. 180) i PIT-28 (poz. 102) oraz w załączniku do tych zeznań PIT/D (poz ). I. PODSTAWA PRAWNA art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ( Dz. U. Nr 134, poz ze zm.) 1 Przepis ten stanowi, że podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 26 października 1995 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Prawo do odliczenia przysługuje jedynie do upływu, określonego w umowie o kredyt kontraktowy, terminu systematycznego gromadzenia oszczędności. Liczy się termin określony przed 1 stycznia 1 Do końca 2001 r. zasady korzystania z tej ulgi regulował art. 27a ust. 1 pkt 2 updof. Art. 27a. 1. Podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik :( ) 2) systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach,( ) Zgodnie z ust. 2 podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podatku z tytułu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b)-f) oraz w pkt 2, ustala się na podstawie kwoty stanowiącej iloczyn 70 m 2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy. Kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć za rok podatkowy 30% wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie więcej jednak niż 6% kwoty, o której mowa w ust. 2. Odliczenie to wykreślono z dniem r. ustawą z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ( Dz. U. Nr 134, poz ze zm.).

2 2002 r., czyli albo termin zawarty w umowie pierwotnej, albo w aneksie podpisanym najpóźniej 31 grudnia 2001r. Uwaga Do odliczeń na podstawie art. 4 ust. 3 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. nie są zatem uprawnione osoby, które posiadaczami rachunku oszczędnościowo-kredytowego stały się po 31 grudnia 2001 r., np. w wyniku dokonanej po tej dacie cesji. II. ZA 2012 r. MOŻNA ODLICZAĆ - wydatki poniesione w 2012 r. z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej na zasadach wskazanych wyżej, - wydatki poniesione w latach wcześniejszych, jeżeli nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 30% wydatków poniesionych w 2012 r., nie więcej jednak niż limit zł 2 {6% x = } - wyliczenie kwoty limitu wynika z art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 roku, który stanowił, iż kwota, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć 30% wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 tego art., nie więcej jednak niż 6% kwoty, o której mowa w ust. 2. Z ust. 2 tego art. wynika zaś kwota zł za rok podatkowy 2002 (obowiązuje ona aktualnie na podstawie M.P. z 2002r ). W latach wcześniejszych kwota limitu wynosiła: 2000r zł; 2001r zł; od 2002r zł). Należy pamiętać, że odliczenia nie mogą przekroczyć kwoty tzw. dużej ulgi budowlanej, która w poszczególnych latach wynosiła: 2000 r zł; 2001 r zł; 2002 r zł (19% x zł = zł) - z dniem r. z ustawy wykreślono dużą ulgę budowlaną, jednakże zgodnie z przepisami przejściowymi osoby, które rozpoczęły już inwestycje mieszkaniowe i poniosły wydatki związane z tą ulgą mogły do końca 2004r. dokonywać dalszych odliczeń wydatków ponoszonych w związku z kontynuowaniem inwestycji). III. UTRATA UPRAWNIEŃ DO ULGI art. 6 ustawy z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz ze zm). - wycofanie oszczędności z kasy mieszkaniowej przed upływem okresu na jaki zawarto umowę z bankiem; 2 należy sprawdzić, czy odliczona kwota mieści się w kwocie limitu odliczeń przysługującego na 2008 r., obliczonej jako różnica limitu odliczeń określonego na lata obowiązywania przepisów ustawy ( ) a limitu odliczeń wykorzystanego w latach ubiegłych ( ). W przypadku osób, które dokonują również odliczeń z tytułu spłaconych w 2008 r. odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach na cele mieszkaniowe (mieszczące się w pojęciu tzw. dużej ulgi budowlanej) limit odliczeń na lata pomniejszają dodatkowo o 19% tych odsetek. Limit ten nie może przekroczyć kwoty wydatków w wysokości zł.

3 - przeznaczenie wycofanych środków z kasy mieszkaniowej na inne cele niż wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego; Celami mieszkaniowymi, o których mowa w art. 8 ust. 2 ww. ustawy, są służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy: 1)nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, 2)uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, 3)remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania. Remont - przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji remontu, dlatego w odniesieniu do remontu należy stosować definicję sformułowaną w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z definicja legalną zawartą w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm.) remont polega na wykonaniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Istotą remontu są zatem wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych następujące w toku eksploatacji i będące wynikiem tej eksploatacji, nie zwiększające jego wartości. Remont następuje w toku eksploatacji przez podatnika i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia). Wymiana zużytych elementów na nowe ma charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego pierwotną wartość użytkową i nie zmieniający jego charakteru. 4)spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3, 5)nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy. - przeniesienie uprawnień do rachunku oszczędnościowo kredytowego na rzecz osób trzecich (nie dotyczy dzieci własnych i przysposobionych); - niewydatkowanie wycofanych środków do końca roku podatkowego, w którym wycofanie nastąpiło. Jeżeli zaistnieje któryś z warunków wymienionych powyżej, podatnik jest zobowiązany doliczyć do dochodu 3 lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. IV. ROZSTRZYGNIĘCIA NAJCZĘSTSZYCH PROBLEMÓW 3 jeżeli podatnik korzystał z odliczeń z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej od dochodu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 1996r. (art. 26 ust. 1 pkt 5a). Od r. na skutek zmiany przepisów ulga ta polegała na odliczeniach od podatku.

4 1. Zawarcie umowy z kasą mieszkaniową przed 1 stycznia 2002 r., a prawo kontynuacji odliczeń dla podatników, którzy korzystają z praw nabytych. Tylko podatnikowi, który zawarł umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przed dniem 1 stycznia 2002 roku i nabył prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 updof, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., przysługuje prawo do odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Jeżeli podatnik podpisał umowę o kredyt kontraktowy po r. albo poniósł wydatki z tego tytułu dopiero po r. należy stwierdzić, że nie nabył prawa do tej ulgi. 2. Prawa nabyte, a cesja rachunku na rzecz dzieci własnych i przysposobionych. Cesja przez podatnika uprawnień do rachunku oszczędnościowo kredytowego na rzecz własnego dziecka nie spowoduje konsekwencji podatkowych w postaci obowiązku doliczenia kwoty uprzednio odliczonej od dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym nastąpiło to przeniesienie. Należy zwrócić uwagę, że prawa nabyte przysługują podatnikowi, który kontynuuje oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, a nie osobie na którą scedowano prawo do rachunku. Cesja ta na rzecz dzieci własnych lub przysposobionych nie spowoduje utraty prawa do ulgi u podatnika, który przenosi prawo do rachunku, jednak nie spowoduje przeniesienia uprawnień do korzystania z ulgi podatkowej. Zatem, dziecko które oszczędzać będzie w kasie mieszkaniowej nie nabywa prawa do kontynuacji ulgi. 3. Cesja rachunku na rzecz dzieci własnych i przysposobionych, a obowiązki podatkowe dziecka. Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., oraz zgodnie z przepisami przejściowymi likwidującymi tą ulgę, ewentualny obowiązek zwrotu ulgi podatkowej ciąży również na dziecku, które prawa do rachunku oszczędnościowo-kredytowego przejęło po rodzicach w wyniku dokonanej cesji, jeżeli dziecko nie wydatkowało kwot zgromadzonych na tym rachunku zgodnie z celami systematycznego oszczędzania lub wycofało oszczędności z kasy mieszkaniowej przed upływem okresu systematycznego oszczędzania. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy dziecko w związku z kontynuacją wpłat na scedowany na nie rachunek korzystało lub nie korzystało z odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd w każdym przypadku, gdy rodzic korzystał z odliczeń z tytułu wpłat na rachunek oszczędnościowokredytowy prowadzony przez kasę mieszkaniową, a następnie dokonał cesji tego rachunku na rzecz dzieci własnych lub przysposobionych, obowiązki wynikające z posiadania takiego rachunku przechodzą na dziecko. Dlatego nawet, gdy dziecko w związku z kontynuacją wpłat na ten rachunek nie korzystało z odliczeń w podatku dochodowym, to aby nie wystąpiła utrata prawa do ulgi podatkowej, jest zobowiązane wydatkować środki zgromadzone na tym rachunku zgodnie z

5 celami systematycznego oszczędzania. W przeciwnym wypadku musi doliczyć w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym kwoty faktycznie odliczone przez rodziców (a gdyby i ono korzystało z odliczeń - kwoty faktycznie odliczone przez siebie jak i przez rodziców). Stanowisko powyższe zostało potwierdzone przez MF (SIP pismo MF opublikowane w Biuletynie Skarbowym Nr 1/2007). 4. Skrócenie okresu oszczędzania a utrata uprawnień do ulgi. Skrócenie przez podatnika okresu oszczędzania przy zachowaniu warunków wynikających z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - nie spowoduje obowiązku zwrotu ulgi. Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy określony w umowie okres systematycznego oszczędzania nie może być krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowo kredytowy w kasie mieszkaniowej. W związku z powyższym, skrócenie - za zgodą banku - okresu systematycznego oszczędzania określonego w umowie, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego 36-miesięcznego okresu oszczędzania, nie spowoduje obowiązku zwrotu uprzednio odliczonych kwot z tego tytułu. Zatem, np. skoro podatnik w grudniu 2001 r. zawarł umowę z bankiem na prowadzenie rachunku na okres 5 lat i zachował okres 36 miesięcznego oszczędzania, rozwiązując umowę przed okresem, na jaki umowa została zawarta, oraz przeznaczając wcześniej odliczone kwoty na cele wymienione w art. 8 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego albo cedując prawa do rachunku na rzecz dzieci własnych lub przysposobionych zachowuje prawo do ulgi w zakresie kwot wcześniej odliczonych. 5. Na jakie cele można przeznaczyć środki zgromadzone w Kasie mieszkaniowej? Czy można przeznaczyć na zakup mieszkania na rynku wtórnym, a także na zakup nieruchomości stanowiącej współwłasność? Cele na które należy przeznaczyć środki zgromadzone w Kasie mieszkaniowej wymienione są w art. 8 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Przepis ten nie zastrzega, że trzeba nabyć lokal mieszkalny czy nieruchomość na rynku pierwotnym. Nie ma też przeszkód prawnych do przeznaczenia środków na zakup działki budowlanej czy nieruchomości, która będzie stanowiła współwłasność. 6. Oszczędności wycofane z kasy mieszkaniowej po upływie okresu systematycznego oszczędzania ustalonego w umowie o kredyt kontraktowy muszą być wydatkowane do końca roku, w którym zostały wycofane. Wycofanie oszczędności przez posiadacza rachunku następuje z chwilą wystąpienia z żądaniem wypłacenia zgromadzonych oszczędności. Natomiast przekazanie na konto tych oszczędności jest czynnością materialno - techniczną, której termin dokonania nie ma znaczenia dla oceny skutków prawnych wycofania oszczędności przez posiadacza rachunku. (wyrok NSA - III SA 1244/01, lex 77907; wyrok WSA - I SA/Wr 2898/03, lex )

6 Informacja dodatkowa dotycząca sytuacji podatników wycofujących oszczędności z końcem roku kalendarzowego. W przypadku osób, którym umowa o systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej kończy się z końcem roku kalendarzowego, np. 31 grudnia 2008 r. i podatnik złożył dyspozycję wycofania tych oszczędności w tym dniu, to przyjmując, że dniem wycofania jest moment złożenia takiej dyspozycji przez oszczędzającego, podatnik musiałby wydatkować te kwoty do końca roku, w którym faktycznie złożył dyspozycję czyli w tym przypadku do końca 2008 r. Zatem, aby realnie móc spełnić warunek wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a umowa wygasa np. z końcem roku kalendarzowego - należy wcześniej złożyć dyspozycję wypłaty (lub przedłużyć umowę, tak by dyspozycję złożyć w następnym roku). Wówczas kwoty zapłacone po wcześniejszym zerwaniu umowy (lub po dniu, do którego obowiązywała umowa w brzmieniu przed zmianą tj. przed r.) nie podlegają odliczeniu, ale podatnik ma realny czas na wydatkowanie kwot wcześniej odliczonych. 7. Czy podatnik traci całą ulgę, jeżeli w 2012 r. wycofał oszczędności z Kasy na kwotę np zł, ale zdążył wydatkować tylko zł? Nie, podatnik ma obowiązek zwrócić ulgę proporcjonalnie do niewydatkowanej kwoty tj zł. (pismo MF lex 3086). 8. Czy zawarcie z deweloperem umowy przedwstępnej na zakup mieszkania oraz wydatkowanie zgromadzonych oszczędności na ten cel do końca roku kalendarzowego, w którym wycofano środki będą podstawą do zachowania prawa do ulgi związanej z oszczędzaniem w Kasie. Decydujące znaczenie ma cel, na jaki wydatkowano środki zgromadzone w Kasie i fakt, że wydatkowanie nastąpiło do końca roku, w którym wycofano środki z Kasy. Sporządzenie aktu notarialnego w roku następnym nie będzie skutkować koniecznością zwrotu ulgi. 9. Dla spełnienia warunków do zachowania ulgi istotnym jest wydatkowanie zgromadzonych środków na określone cele mieszkaniowe. Przy czym nie musi to być tylko jeden cel. Podatnik może np. część środków przeznaczyć na uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, a część na nabycie działki budowlanej pod budowę jednorodzinnego domu. Istotnym jest, by wydatki na oba cele służyły zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych wymienionych w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 10. Czy podatnik, który oszczędzał w kasie mieszkaniowej i po zakończonym okresie oszczędzania wydatkuje środki na zakup nowego mieszkania od dewelopera oraz na wykończenie tego lokalu (np. tzw. biały montaż, drzwi, podłogi itp.) spełnia warunek wydatkowania zgodnie z celami systematycznego oszczędzania? Celami mieszkaniowymi, o których mowa w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa są służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy: 1) nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,

7 2) uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, 3) remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania, 4) spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3, 5) nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy. W związku z tym, środki zgromadzone w Kasie mieszkaniowej i wydatkowane na zakup mieszkania od dewelopera mieszczą się w zakresie powyższego przepisu. Natomiast wydatki na wykończenie mieszkania już nie. Nie jest to remont, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3 tej ustawy. "Remont zgodnie z def. legalną zawartą w art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane polega na wykonaniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Kwoty wydatkowane na wykończenie nowego mieszkania nie stanowią remontu, lecz ulepszenie, nie wypełniają dyspozycji zrealizowania celu mieszkaniowego określonego w tym przepisie, bowiem ulepszenie (modernizacja) nie zostało tam przez ustawodawcę wymienione. W art. 8 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wymienia się remont domu albo lokalu (z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania). Wydatki związane z wykończeniem lokalu mieszkalnego mieszą się w pojęciu ulepszenia czy modernizacji. Ulepszenie nie ma na celu przywrócenia pierwotnych, utraconych cech użytkowych, ale zwiększenie wartości użytkowej obiektu. Ulepszenie (modernizacja) nie zostało wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 11. Podatniczka zakupiła niewykończone mieszkanie na rynku wtórnym i część środków wycofanych z kasy mieszkaniowej została przeznaczona na wykończenie tego mieszkania polegające m.in. na ułożeniu nowych podłóg, pomalowaniu ścian, wstawieniu nowych drzwi wewnętrznych, a także na zainstalowaniu nowej wanny i pozostałego wyposażenia łazienki. Czy spełniony został warunek wydatkowania zgodnie z celami systematycznego oszczędzania? Jeżeli poniesione przez podatniczkę wydatki istotnie miały charakter odtworzeniowy, przywracający utracone cechy użytkowe i polegały na wymianie zużytych elementów a nie zainstalowaniu nowych, które wcześniej nie istniały, a które zwiększają wartość użytkową obiektu i go unowocześniają, to wówczas taka wymiana zużytych elementów mieści się w definicji remontu zawartej w ustawie Prawo budowlane. Oznacza to, że takie wydatkowanie wycofanych środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej wypełnia dyspozycję zrealizowania celu mieszkaniowego określonego w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Natomiast w przypadku, gdy wycofane środki zgromadzone w kasie mieszkaniowej wydatkowane na wykończenie nowego mieszkania nabytego na rynku wtórnym nie stanowią remontu, lecz ulepszenie, nie wypełniają dyspozycji zrealizowania celu mieszkaniowego określonego w tym przepisie bowiem ulepszenie (modernizacja) nie zostało tam przez ustawodawcę wymienione (SIP ).

8 Pisma MF w zakresie ulgi podatkowej z związanej z oszczędzaniem w Kasie Mieszkaniowej: r. DD /MC/06/AP-7775 Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej. W każdym przypadku, gdy rodzic korzystał z odliczeń z tytułu wpłat na rachunek oszczędnościowo-kredytowy prowadzony przez kasę mieszkaniową, a następnie dokonał cesji tego rachunku na rzecz dzieci własnych lub przysposobionych, obowiązki wynikające z posiadania takiego rachunku przechodzą na dziecko. lex 13005; r. PB5/MC /03 Gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej. Jeżeli umowa o kredyt kontraktowy dopuszcza możliwość wnoszenia przez podatnika wpłat incydentalnych, które wraz z innymi środkami (oszczędnościami) gromadzone są na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym, to nie można podatnikowi - który spełnia wszystkie z pozostałych warunków określonych przez ustawodawcę - odmówić prawa do zastosowania zmniejszenia w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia tych wpłat - lex 3150; r. PB5/MC /02 Pomniejszenie limitu dużej ulgi budowlanej o wykorzystane środki gromadzone w kasie mieszkaniowej lex 2242; r. PB5/IMD /02 Ulga podatkowa w przypadku systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej. Prawo do odliczania wydatków w przypadku systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przysługuje na zasadach, jakie obowiązywały w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych do końca 2001 r. lex 3081; r. PB5/RB /01/2440 Prawa nabyte do dokonywania odliczeń z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasach mieszkaniowych - lex 2137; r. PB5/MC /01/2150 Kasa mieszkaniowa Finansowanie wydatków mieszkaniowych oszczędnościami wycofanymi z kasy mieszkaniowej. lex 2128; r. PB5/MC /01 Ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej. Podatnik, który wycofane oszczędności z kasy mieszkaniowej wydatkował zgodnie z celami systematycznego oszczędzania, jest obowiązany pomniejszyć kwotę przysługującego w danym roku podatkowym odliczenia z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych - o kwoty uprzednio dokonanych odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej lex 2045; r. PB5/MC /00 Kasy mieszkaniowe - opłaty manipulacyjne i koszty prowizji - lex 1969; r. PO2/ /96 Utrata prawa do ulgi w przypadku wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej. Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w banku prowadzącym kasę mieszkaniową a wycofanie oszczędności - lex 5660; r. PO 2/ /96 Odliczanie wydatków w celu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej lex 1620.

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej - 2010 Spis treści Stosowane skróty i określenia. 5 1. Zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r.

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2013 poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania

Bardziej szczegółowo

Lokal w działalności gospodarczej

Lokal w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej 2010 Tax Care S.A. Lokal w działalności gospodarczej Optymalizować, znaczy zmniejszać łączne obciąŝenia podatkowe - na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. 2010-11-10

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 1154. Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 1154. Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne Październik 2005 Urszula Smołkowska Informacja Nr

Bardziej szczegółowo

ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R.

ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R. ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R. Jeśli w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. poniosłeś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania pożyczek i kredytów konsumenckich w Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

Spadki i darowizny Mariusz Cieśla

Spadki i darowizny Mariusz Cieśla Spadki i darowizny Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 r. 1/53 1. Przedmiot opodatkowania Darowizna Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS Załącznik nr 3 do Uchwały nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Jak skredytować budowę domu?

Jak skredytować budowę domu? Jak skredytować budowę domu? W ABC kredytów mieszkaniowych staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania, nurtujące większość z nas w sytuacji ubiegania się o kredyt. Zasygnalizowaliśmy podstawowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1304, 1608, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Białopolu

Regulamin udzielania kredytów na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Białopolu Regulamin udzielania kredytów na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Białopolu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach kredytów na cele mieszkaniowe, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014 dodatek nr 19 Temat na czasie Tomasz Krywan prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej)

INFORMATOR dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) INFORMATOR dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) 1. Co to jest premia gwarancyjna? Premia gwarancyjna jest wypłacana właścicielom książeczek mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013.

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013 dodatek nr 14 TEMAT na czasie Grzegorz Ziółkowski doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

Bardziej szczegółowo