Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 439 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 marca 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 439 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 marca 2016 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 439 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji patkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego patku chowego niektórych przychów osiąganych przez osoby fizyczne Na pstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym patku chowym niektórych przychów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 930 z późn. zm. 2) ) zarządza się co naspuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji patkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego patku chowego niektórych przychów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1993) załączniki nr 5 7 rozporządzenia otrzymują brzmienie określone powiednio w załącznikach nr 1 3 niniejszego rozporządzenia Wzory stanowiące załączniki nr 5 7 rozporządzenia zmienianego w 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przychów osiągniętych dnia 1 stycznia 2016 r. i konanych tego dnia liczeń. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia deklaracje i informacje o osiągniętych przychach konanych ch i pobranym ryczałcie zostały złożone na formularzach tychczasowych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 3. Rozporządzenie wchzi w życie z dniem naspującym po dniu ogłoszenia. Minister Finansów: P. Szałamacha 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rząwej finanse publiczne na pstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. 1900). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r i 1324 z 2001 r i 1509 z 2002 r i 1679 z 2003 r i 1958 z 2004 r i 2619 z 2005 r i 1420 z 2006 r i 1588 z 2008 r i 1316 z 2009 r i 1541 z 2010 r i 1478 z 2011 r. 622 i 764 z 2012 r i 1540 z 2014 r i 1563 oraz z 2015 r i 1893.

2 Dziennik Ustaw 2 Poz. 439 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w z wersji dnia elektronicznej: 25 marca r. ( 439) 1. Identyfikator patkowy NIP a /B INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK) OSÓB FIZYCZNYCH W 2. Rok ROKU /B INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI Formularz może być składany tylko jako załącznik PIT-2 PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK) OSÓB FIZYCZNYCH A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA W ROKU POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej: 1. Identyfikator patkowy NIP a 2. Rok 3. Nazwisko 4. Pierwsze imię Data urzenia (dzień - miesiąc - rok) Formularz może być składany tylko jako załącznik PIT-2 A. B. DANE INFORMACJA IDENTYFIKACYJNE O ZAŁĄCZNIKACH PODATNIKA Nazwisko Liczba składanych załączników /B 4. Pierwsze imię Data urzenia (dzień - miesiąc - rok) C. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK) B. INFORMACJA OSÓB FIZYCZNYCH O ZAŁĄCZNIKACH 6. Liczba składanych załączników /B C.1. DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI I DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW SPÓŁKI Nazwa pełna spółki C. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK) OSÓB FIZYCZNYCH C.1. DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI I DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW SPÓŁKI Nazwa Identyfikator pełna spółki patkowy NIP spółki Załączniki rozporządzenia Ministra Finansów Załącznik nr 1 Udział a w przychach spółki 9. % Przychód Identyfikator spółki patkowy NIP spółki Udział a w przychach spółki w tym opatkowany według stawki: 9. 30% *) 55% *) 85% *) 10% *) 17% *) 20% *) % Przychód spółki zł zł w tym opatkowany według stawki: % *) 55% *) 85% *) 10% *) 17% *) 20% *) Przychód 1 przypadający na a z 10 pomnożyć przez udział z 9. zł zł 2 1 w tym opatkowany według stawki: % *) 55% *) 85% *) 10% *) 17% *) 20% *) Przychód przypadający na a z 10 pomnożyć przez udział z 9. w tym opatkowany według stawki: % *) 55% *) 85% *) 10% *) 17% *) 20% *) * ) Przychy opatkowane według stawki określonej na pstawie art. 17 ustawy w powiedniej pozycji wiersza zł zł zł zł zł * ) Przychy opatkowane według stawki określonej na pstawie art. 17 ustawy w powiedniej pozycji wiersza 2. /B (14) 1/2 /B (14) 1/2

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 439 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI POLA LITERAMI JASNE CZARNYM WYPEŁNIA LUB PODATNIK NIEBIESKIM POLA KOLOREM. CIEMNE. WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE Składanie KOMPUTEROWO w wersji elektronicznej: LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie wersji elektronicznej: C.2. DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI I DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW SPÓŁKI (NASTĘPNEJ) 36. Nazwa pełna spółki 36. Nazwa pełna spółki Identyfikator patkowy NIP spółki 3 Identyfikator patkowy NIP spółki Udział a w przychach spółki 3 Udział a przychach spółki 3 % Przychód spółki 39. Przychód spółki w tym opatkowany według stawki: tym opatkowany według stawki: 30% 30% *) 55% *) 55% *) 85% *) 85% *) 10% *) 10% *) 17% *) 17% *) 20% *) 20% *) *) Przychód przypadający na a 52. Przychód przypadający na a 52. z 39 pomnożyć przez udział z 3 39 pomnożyć przez udział 3 w tym opatkowany według stawki: tym opatkowany według stawki: 30% 30% *) 55% *) 55% *) 85% *) 85% *) 10% *) 10% *) 17% *) 17% *) 20% *) 20% *) *) C.3. RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK) OSÓB FIZYCZNYCH OPODATKOWANE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH STAWEK Kwoty wynikające z części C.3. przenieść powiednio części C PIT-2 Jeżeli wraz z zeznaniem Kwoty wynikające części C.3. przenieść powiednio części PIT-2 Jeżeli wraz zeznaniem składa /B i /A przychy wykazane w wierszu 2 załącznika /B składa /B /A przychy wykazane wierszu załącznika /B _ przed przeniesieniem części C przed przeniesieniem części _ zsumować z powiednimi przychami opatkowanymi według tych samych stawek i wykazanymi w wierszu 4 załącznika zsumować powiednimi przychami opatkowanymi według tych samych stawek wykazanymi wierszu załącznika /A. /A % *) % *) % *) % *) % *) % *) 2 30% *) Suma kwot z 24 i 53. Suma kwot % *) Suma kwot z 25 i 54. Suma kwot % *) Suma kwot z 26 i 5 Suma kwot % *) Suma kwot z 27 i 56. Suma kwot % *) Suma kwot z 28 i 5 Suma kwot % *) Suma kwot z 29 i 5 Suma kwot Suma kwot z 30 i 59. Suma kwot Suma kwot z 31 i 60. Suma kwot Suma kwot z 32 i 61. Suma kwot Suma kwot z 33 i 62. Suma kwot Suma kwot z 34 i 63. Suma kwot Suma kwot z 35 i 64. Suma kwot /B (14) 2/2 (14) 2/2

4 Dziennik Ustaw 4 Poz. 439 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej: 1. Identyfikator patkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 2. Identyfikator patkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT/O Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną spną w urzędach. Załącznik nr 2 INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU W ROKU PODATKOWYM 3. Rok 4. Nr załącznika 1) Załącznik zeznań: i PIT-3 W przypadku łącznego opatkowania chów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z liczeń załącznik PIT/O wypełnia i łącza swojego każdy z małżonków pając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. A. DANE IDENTYFIKACYJNE A.1. DANE PODATNIKA Nazwisko 6. Pierwsze imię Data urzenia (dzień - miesiąc - rok) A.2. DANE MAŁŻONKA Nazwisko 9. Pierwsze imię Data urzenia (dzień - miesiąc - rok) B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) _ INNE NIŻ WYKAZANE W ZAŁĄCZNIKACH PIT/D LUB PIT/BR LUB BEZPOŚREDNIO WYMIENIONE W ZEZNANIACH PODATKOWYCH Odliczenie z 34 nie może przekroczyć sumy kwot z 45 i 53 pomniejszonej o sumę kwot z 68 i 69 kwoty z 157 kwoty z 103 PIT-3 Odpowiednio liczenie z 35 nie może przekroczyć kwoty z 158 kwoty z 104 PIT-3 1. Darowizny przekazane: 2) - organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy 3) - na cele kultu religijnego o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy - na cele krwiawstwa o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy 1 2. Darowizny wynikające z rębnych ustaw 2) 1 3. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych 4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń które uprzednio zwiększyły chód plegający opatkowaniu (w kwotach uwzględniających patek) jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie naspujących dwóch latach patkowych. 6. Wydatki na nabycie nowych technologii 23. Patnik korzystał z ulgi internetowej w rozliczeniach (zaznaczyć właściwe : 1. za rok ubiegły 2. za rok (lata) poprzedzający(e) rok ubiegły 24. Małżonek korzystał z ulgi internetowej w rozliczeniach (zaznaczyć właściwe : 1. za rok ubiegły 2. za rok (lata) poprzedzający(e) rok ubiegły Wiersza tego nie wypełniają patnicy składający załącznik PIT/O wraz z zeznaniem PIT-2 Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) 29. Inne ulgi niewymienione w wierszach 1 7 4) 31. Pać rzaj: zł zł Razem chu (przychu) Suma kwot z wierszy 1 z 34 przenieść PIT-3 z 35 przenieść PIT-3 1) Należy pać kolejny numer załącznika oznaczając jako pierwszy załącznik z wypełnioną częścią B C. 3 2) W przypadku wypełnienia tego wiersza wypełnić część D. 3) Ilekroć jest mowa o ustawie oznacza to ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o patku chowym osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 361 z późn. zm.). 4) Wiersz ósmy w części B wypełnia się jeżeli obowiązujące przepisy przewidują konanie liczeń chu (przychu) z tytułów innych niż wymienione w wierszu 1 7 części B powiednio wiersz piąty w części C wypełnia się jeżeli obowiązujące przepisy przewidują konanie liczeń patku z tytułów innych niż wymienione w wierszu 1 4 części C. PIT/O(22) 1/4

5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 439 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej: C. ODLICZENIA OD PODATKU _ INNE NIŻ WYKAZANE W ZAŁĄCZNIKU PIT/D LUB BEZPOŚREDNIO WYMIENIONE W ZEZNANIACH PODATKOWYCH W przypadku: 1) ów rozliczających się indywidualnie liczenie z 48 nie może przekroczyć: - kwoty z 107 pomniejszonej o kwo z kwoty z 195 pomniejszonej o kwo z kwoty z 115 pomniejszonej o kwo z Ulga za wyszkolenie uczniów z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawowego przyznana na pstawie decyzji 2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gosparstwo mowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną 3. Ulga na dzieci 5) Wiersza tego nie wypełniają patnicy składający załącznik PIT/O wraz z zeznaniem PIT Liczba dzieci Ulga o której mowa w art. 27g ustawy 43. Inne ulgi niewymienione w wierszach 1 4 4) 4 Pać rzaj: 46. 2) łącznego opatkowania chów małżonków suma kwot z 48 i 49 nie może przekroczyć: - kwoty z 195 pomniejszonej o kwoty z 196 i kwoty z 115 pomniejszonej o kwoty z 116 i 117 PIT zł zł Razem patku Suma kwot z wierszy z 48 przenieść PIT-3 z 49 przenieść PIT-3 D. INFORMACJA O PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH ORAZ O OBDAROWANYCH 6) D.1. INFORMACJA O OBDAROWANYM I O DAROWIŹNIE (1) D.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES OBDAROWANEGO 2. Kraj 3. K kraju Ulica 6. Nr mu Nr lokalu K pocztowy 9. Poczta D.1.2. INFORMACJA O KWOCIE DAROWIZNY przekazanej darowizny zł zł Należy kwo darowizny przekazanej pmiotowi którego dane pano w części D.1.1. D.2. INFORMACJA O OBDAROWANYM I O DAROWIŹNIE (2) D.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES OBDAROWANEGO 2. Kraj 3. K kraju Ulica 6. Nr mu Nr lokalu K pocztowy 9. Poczta D.2.2. INFORMACJA O KWOCIE DAROWIZNY przekazanej darowizny zł zł Należy kwo darowizny przekazanej pmiotowi którego dane pano w części D ) W przypadku wypełnienia tego wiersza wypełnić część E. 6) W przypadku gdy część D załącznika PIT/O jest niewystarczająca pania informacji o wszystkich przekazanych kwotach i o obdarowanych pmiotach wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT/O wykazując w nim(nich) jedynie identyfikator patkowy ( 1 2) numer załącznika ( 4) oraz brakujące dane. PIT/O(22) 2/4

6 Dziennik Ustaw 6 Poz. 439 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej: D.3. INFORMACJA O OBDAROWANYM I O DAROWIŹNIE (3) D.3.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES OBDAROWANEGO 2. Kraj 3. K kraju Ulica 6. Nr mu Nr lokalu K pocztowy 9. Poczta D.3.2. INFORMACJA O KWOCIE DAROWIZNY przekazanej darowizny zł zł Należy kwo darowizny przekazanej pmiotowi którego dane pano w części D.3.1. D.4. INFORMACJA O OBDAROWANYM I O DAROWIŹNIE (4) D.4.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES OBDAROWANEGO 2. Kraj 3. K kraju Ulica 6. Nr mu Nr lokalu K pocztowy 9. Poczta D.4.2. INFORMACJA O KWOCIE DAROWIZNY przekazanej darowizny zł zł Należy kwo darowizny przekazanej pmiotowi którego dane pano w części D.4.1. D. INFORMACJA O OBDAROWANYM I O DAROWIŹNIE (5) D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES OBDAROWANEGO 2. Kraj 3. K kraju Ulica 6. Nr mu Nr lokalu K pocztowy 9. Poczta D.2. INFORMACJA O KWOCIE DAROWIZNY przekazanej darowizny Należy kwo darowizny przekazanej pmiotowi którego dane pano w części D.1. zł zł E. INFORMACJA O DZIECIACH WYKAZANYCH W POZ. 40 7) W niesieniu każdego dziecka pać jego numer PESEL a w przypadku braku tego numeru imię nazwisko oraz da urzenia dziecka. E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (1) 3. Nazwisko 4. Data urzenia (dzień - miesiąc - rok) Miesiące za które 6. przysługuje liczenie (zaznaczyć właściwe I II III IV V VI I II III IV V VI Przysługujące liczenie z tytułu ulgi na dzieci 8) zł zł PIT/O(22) 3/4

7 Dziennik Ustaw 7 Poz. 439 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej: E.2. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (2) 3. Nazwisko 4. Data urzenia (dzień - miesiąc - rok) Miesiące za które 6. przysługuje liczenie (zaznaczyć właściwe I II III IV V VI I II III IV V VI Przysługujące liczenie z tytułu ulgi na dzieci 8) E.3. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (3) zł 3. Nazwisko 4. Data urzenia (dzień - miesiąc - rok) Miesiące za które 6. przysługuje liczenie (zaznaczyć właściwe I II III IV V VI I II III IV V VI Przysługujące liczenie z tytułu ulgi na dzieci 8) E.4. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (4) zł 3. Nazwisko 4. Data urzenia (dzień - miesiąc - rok) Miesiące za które 6. przysługuje liczenie (zaznaczyć właściwe I II III IV V VI I II III IV V VI Przysługujące liczenie z tytułu ulgi na dzieci 8) E. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (5) zł 3. Nazwisko 4. Data urzenia (dzień - miesiąc - rok) Miesiące za które 6. przysługuje liczenie (zaznaczyć właściwe I II III IV V VI I II III IV V VI Przysługujące liczenie z tytułu ulgi na dzieci 8) E.6. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (6) zł 3. Nazwisko 4. Data urzenia (dzień - miesiąc - rok) Miesiące za które 6. przysługuje liczenie (zaznaczyć właściwe I II III IV V VI I II III IV V VI Przysługujące liczenie z tytułu ulgi na dzieci 8) zł zł 7) W przypadku gdy część E załącznika PIT/O jest niewystarczająca pania informacji o wszystkich dzieciach wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT/O wykazując w nim(nich) w szczególności identyfikator patkowy ( 1 2) numer załącznika ( 4) oraz brakujące dane. 8) Należy kwo obliczoną na pstawie art. 27f ust. 2 3 i 4 ustawy tj. w przysługującej wysokości uwzględniającej w szczególności pział ulgi w ramach wspólnego limitu określonego łącznie dla obojga rziców opiekunów prawnych dziecka albo rziców zaspczych pozostających w związku małżeńskim. PIT/O(22) 4/4

8 Dziennik Ustaw 8 Poz. 439 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej: POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI 1. Identyfikator patkowy LITERAMI NIP CZARNYM / numer PESEL LUB NIEBIESKIM (niepotrzebne KOLOREM. skreślić) a 2. Identyfikator patkowy Składanie w NIP wersji / numer elektronicznej: PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka 1. Identyfikator patkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 2. Identyfikator patkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT/D PIT/D Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną spną w urzędach. Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną spną w urzędach. INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH INFORMACJA W ROKU PODATKOWYM O ODLICZENIU WYDATKÓW 3. Rok MIESZKANIOWYCH W ROKU PODATKOWYM 3. Rok Załącznik zeznań: i PIT-3 Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) składają jeden załącznik PIT/D pając Załącznik w nim dane identyfikacyjne zeznań: obojga i małżonków. PIT-3 Małżonkowie Zasada ta nie bez tyczy względu małżonków na sposób w stosunku rozliczenia rocznego których orzeczono (indywidualnie separację. albo wspólnie z małżonkiem) składają jeden załącznik PIT/D pając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Zasada ta nie tyczy małżonków w stosunku których orzeczono separację. A. DANE IDENTYFIKACYJNE A. DANE IDENTYFIKACYJNE A.1. DANE PODATNIKA A.1. DANE PODATNIKA 4. Nazwisko Pierwsze imię 6. Data urzenia (dzień - miesiąc - rok) 4. Nazwisko Pierwsze imię 6. Data urzenia (dzień - miesiąc - rok) A.2. DANE MAŁŻONKA A.2. DANE MAŁŻONKA Nazwisko Pierwsze imię 9. Data urzenia (dzień - miesiąc - rok) Nazwisko Pierwsze imię 9. Data urzenia (dzień - miesiąc - rok) B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) B. B.1. ODLICZENIA ULGA ODSETKOWA DOCHODU Z TYTUŁU (PRZYCHODU) SPŁATY ODSETEK OD KREDYTU (POŻYCZKI) B.1. ZACIĄGNIĘTEGO ULGA ODSETKOWA NA Z CELE TYTUŁU MIESZKANIOWE SPŁATY ODSETEK OD KREDYTU (POŻYCZKI) ZACIĄGNIĘTEGO NA CELE MIESZKANIOWE Załącznik nr 3 Patnicy którzy po raz pierwszy konują liczeń w ramach ulgi setkowej wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K. Patnicy którzy po raz pierwszy konują liczeń w ramach ulgi setkowej wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K. Wydatki poniesione na spła setek kredytu (pożyczki) przypadające w patkowym Wydatki poniesione na spła setek kredytu (pożyczki) przypadające w patkowym przychu w przenieść 73 przychu zgnie w z opisem zamieszczonym w zeznaniu. chu w w 12. przenieść 73 zgnie z opisem zamieszczonym w zeznaniu. Od kwoty z 10 jąć kwo z przenieść zgnie z opisami chu zamieszczonymi w w w ch. 12. Od kwoty z 10 jąć kwo z przenieść 167 B.1.1. WNIOSEK 107 MAŁŻONKÓW zgnie z (DOTYCZY opisami zamieszczonymi TYLKO MAŁŻONKÓW w ch. SKŁADAJĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA B.1.1. LUB WNIOSEK SKŁADAJĄCYCH MAŁŻONKÓW ZEZNANIA (DOTYCZY ) TYLKO MAŁŻONKÓW SKŁADAJĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA Informujemy LUB SKŁADAJĄCYCH że kwo z ZEZNANIA ) liczamy naszego chu (przychu) w Informujemy naspujący że sposób: kwo z liczamy naszego chu (przychu) w naspujący sposób: mieszkaniowych _ przychu w z przenieść mieszkaniowych _ 73 zgnie z opisem zamieszczonym w zeznaniu. przychu w z przenieść 73 zgnie z opisem zamieszczonym w zeznaniu. mieszkaniowych _ chu w w 1 z przenieść mieszkaniowych _ zgnie z opisami zamieszczonymi w ch. chu w w 1 z przenieść B.2. zgnie ODLICZENIA z opisami zamieszczonymi WYDATKÓW _ w ch. B.2. ODLICZENIA WYDATKÓW _ NA ZASADZIE PRAW NABYTYCH (DOTYCZY WYDATKÓW INNYCH NIŻ WYMIENIONE W CZĘŚCI B.1.) NA ZASADZIE PRAW NABYTYCH (DOTYCZY WYDATKÓW Wydatki mieszkaniowe poniesione 1 Pać rzaj: 1 INNYCH NIŻ WYMIENIONE W CZĘŚCI B.1.) w patkowym Wydatki mieszkaniowe poniesione 1 Pać rzaj: 1 w Do wysokości patkowym przysługującego limitu. Do wysokości przysługującego limitu. Odliczenia które nie znalazły pokrycia w chzie (przychzie) za lata ubiegłe 19. Odliczenia które nie znalazły pokrycia w chzie (przychzie) za lata ubiegłe 19. B.3. KWOTA PRZYPADAJĄCA DO ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) W ROKU PODATKOWYM zł B.3. KWOTA PRZYPADAJĄCA DO ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) W ROKU PODATKOWYM Ogółem w patkowym Ogółem Suma kwot z 18 i 19. w patkowym Suma kwot z 18 i 19. przychu w w 75 przychu jeżeli w zeznanie to składa jeden z małżonków. chu w w Od kwoty z 20 w jąć kwo 75 z jeżeli zeznanie to w składa 170 jeden z małżonków. w 108 PIT-3 chu w w Od kwoty z 20 jąć kwo z w 170 w 108 PIT-3 PIT/D(26) 1/2 PIT/D(26) 1/2

9 Dziennik Ustaw 9 Poz. 439 LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. B.3.1. WNIOSEK MAŁŻONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁŻONKÓW SKŁADAJĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI Składanie w wersji elektronicznej: Składanie wersji elektronicznej: LUB SKŁADAJĄCYCH ZEZNANIA Z WYJĄTKIEM MAŁŻONKÓW W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORZECZONO SEPARACJĘ) Informujemy że kwo z liczamy naszego chu (przychu) w naspujący sposób: mieszkaniowych mieszkaniowych _ przychu przychu w z w PIT-2 PIT-2 mieszkaniowych mieszkaniowych _ chu chu w w 2 2 z w w PIT-3 PIT-3 C. ODLICZENIA OD PODATKU przysługującego przysługującego z tytułu tytułu systematycznego systematycznego omadzenia omadzenia w patkowym patkowym oszczędności oszczędności na na 2 2 jednym jednym rachunku rachunku oszczędnościowo-kredytowym oszczędnościowo-kredytowym i w jednym jednym banku banku prowadzącym prowadzącym kasę kasę mieszkaniową mieszkaniową 30% 30% poniesionych poniesionych w patkowym patkowym nie nie więcej więcej niż niż zł zł w ramach ramach przysługującego przysługującego limitu limitu liczeń liczeń na na dany dany rok. rok. C.1. ODLICZENIA KTÓRE NIE ZNALAZŁY POKRYCIA W PODATKU ZA LATA UBIEGŁE 2 2 C.2. KWOTA PRZYPADAJĄCA DO ODLICZENIA OD PODATKU W ROKU PODATKOWYM Ogółem Ogółem w patkowym patkowym Suma Suma kwot kwot z i 2 2 patku patku w w jeżeli jeżeli zeznanie zeznanie to to składa składa jeden jeden z małżonków. małżonków. patku patku w w Od Od kwoty kwoty z jąć jąć kwo kwo z w w PIT-3 PIT-3 C.2.1. WNIOSEK MAŁŻONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁŻONKÓW SKŁADAJĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA LUB SKŁADAJĄCYCH ZEZNANIA Z WYJĄTKIEM MAŁŻONKÓW W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORZECZONO SEPARACJĘ) Informujemy że kwo z liczamy naszego patku w naspujący sposób: zł mieszkaniowych mieszkaniowych _ patku patku w z w PIT-2 PIT-2 mieszkaniowych mieszkaniowych _ patku patku w w z w w PIT-3 PIT zł 3 3 zł PIT/D(26) 2/2 PIT/D(26) 2/2

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1993

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1993 Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1993 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 26 października 2010 r. z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2013 r. Poz. 1358 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2013 r. Poz. 1358 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 21 listopada 2013 r. Poz. 1358 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa dnia 19 listopada 2015 r. Departament Prawny PR1.022.220.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1672 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1672 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1672 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status. 5. Rok

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status. 5. Rok wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 6 8 2-9 9 9-9 9-9 8 9 9 8-4 2 2-9 9-8

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

5,5% 74. 8,5% 75. 10% 76. 17% 77. 20% 78.

5,5% 74. 8,5% 75. 10% 76. 17% 77. 20% 78. Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika NIP numer PESEL 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-37 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, 100,00 % PIT-28(18) WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU 4.

PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, 100,00 % PIT-28(18) WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU 4. 000 000 Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a NIP numer PESEL 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28

Bardziej szczegółowo

PIT-37 ZEZNANIE O W YSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

PIT-37 ZEZNANIE O W YSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Podstawa prawna: Termin

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. PIT-37

Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. PIT-37 POLTA POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK POLA CEMNE WYPEŁNA URZĄD. WYPEŁNĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 26 października 2010 r. z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

www.pitax.pl PIT-37 PIT-37(20) 1/4 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM

www.pitax.pl PIT-37 PIT-37(20) 1/4 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-37 ZEZNANIE

Bardziej szczegółowo

PIT-37 PIT-37(20) 1/4 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM

PIT-37 PIT-37(20) 1/4 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK POLA CEMNE WYPEŁNA URZĄD. WYPEŁNĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS PIT-36 ( 1 2) 1 / 6 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 8 5 2-1 7 9-1 9-4 2

Bardziej szczegółowo

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka - - 5. Rok

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka - - 5. Rok POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci 7.

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci 7. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. PIT-37

Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. PIT-37 POLTA POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK POLA CEMNE WYPEŁNA URZĄD. WYPEŁNĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

5. Rok. ustawą, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

5. Rok. ustawą, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu

4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

był obowiązany do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art.25a ust.1 ustawy

był obowiązany do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art.25a ust.1 ustawy POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka. Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu POLSKA POLSKA Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) Załącznik nr 1 1. Identyfikator podatkowy NIP płatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. PIT-37

Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach. PIT-37 POLTA POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK POLA CEMNE WYPEŁNA URZĄD. WYPEŁNĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu 3. Status. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 4. Rok

2. Nr dokumentu 3. Status. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 października 2013 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 października 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2013.11.08 15:31:47 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status POLTA POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP

Bardziej szczegółowo

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

urzędem. 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 1277 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 1. Identyfikator podatkowy (NIP) płatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.11.29 13:06:48 +01'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

PIT-28 PIT-28... 114 . 1 ROK. Dziennik Ustaw Nr 100-5428 - Poz. 1174

PIT-28 PIT-28... 114 . 1 ROK. Dziennik Ustaw Nr 100-5428 - Poz. 1174 Dziennik Ustaw Nr 100-5428 - Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. (poz. 1174) Załącznik nr 1 POL T AX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY.

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK POLA CEMNE WYPEŁNA URZĄD. WYPEŁNĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 10 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 10 maja 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz. 1070 OBWIESZCZENIE ministra rozwoju i finansów 1) z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D MINISTERSTWO FINANSÓW SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2007 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r.

Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r. Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r. * U W A G A Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto ul. Warszawska 183/185, 61-055 Poznań

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto ul. Warszawska 183/185, 61-055 Poznań 9999999999 9999999991 2010 Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto ul. Warszawska 183/185, 61-055 Poznań Kowalski Jan 06-11-1983 99999999999 POLSKA Wielkopolskie poznański poznań Konarskiego 8 Poznań 61-608

Bardziej szczegółowo

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu/przychodu r.

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu/przychodu r. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu/przychodu - 2013 r. Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r. na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ten dokument został przygotowany przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki. Zobacz jak proste może być wypełnienie PIT-u.

Ten dokument został przygotowany przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki. Zobacz jak proste może być wypełnienie PIT-u. Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy

Bardziej szczegółowo

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r.

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r. Lp. Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi 1. Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 417

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 417 Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 417 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług Na podstawie art. 33b ust.

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto ul. Warszawska 183/185, 61-055 Poznań

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto ul. Warszawska 183/185, 61-055 Poznań 9999999999 9999999991 2010 Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto ul. Warszawska 183/185, 61-055 Poznań Kowalski Jan 06-11-1983 99999999999 POLSKA Wielkopolskie poznański poznań Konarskiego 8 Poznań 61-608

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2009 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Dnia 2 1 04. 2016

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Dnia 2 1 04. 2016 URZĄD GMINY BRZEZINY OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy W P Ł Y N Ę Ł O Dnia 2 1 04. 2016 Brzeziny, dnia 18 k w i e t ii i a 20.L6 x^ podpis U^ŚOś^ do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 6 8 8-1 2 6-9 9-8 8 PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe. Podstawa prawna Art. 26 ust 1 pkt 2 PIT PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28. współpracujących, w

Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe. Podstawa prawna Art. 26 ust 1 pkt 2 PIT PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28. współpracujących, w Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe Ubezpieczenie społeczne - zagraniczne Zwrócone nienależnie pobrane świadczenia Cele Podstawa prawna pkt 2 PIT pkt 2a PIT pkt 5 PIT pkt 6 PIT Odliczenia

Bardziej szczegółowo

Wypełnienie druku PIT 37 przekazanie 1% podatku na Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Wypełnienie druku PIT 37 przekazanie 1% podatku na Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Wypełnienie druku PIT 37 przekazanie 1% podatku na Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Krok 1. Przepisanie danych z PIT-40A do PIT-37 pozycje zaznaczone na czerwono Krok 2. Uzupełnienie pozostałych danych

Bardziej szczegółowo

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 7 6 9 2 3 6 2 6 4 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: W rozliczeniu składanym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki internetowe, rehabilitacyjne lub przekazane darowizny. Podatek można zmniejszyć, m.in. korzystając z ulgi na dzieci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144 Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 179 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 179 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 179 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 udnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 3.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 3. POLTA 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania oświadczenia

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PT-36 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo