PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH"

Transkrypt

1 WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Redakcja: Bogdan Kawałko Mieczysław Kowerski Zamość, sierpień

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3 Andrzej Pysz, Pałac Zamoyskich w Zamościu jako muzeum...4 Ewa Małarzewska, Sacrum w malarstwie...7 Bohdan Prystupa, Informatyzacja administracji publicznej na przykładzie projektu E-powiat Zamojski w społeczeństwie informacyjnym...14 Patrycja Mulawa, Paulina Chmiel, Wykorzystanie współczesnych metod terapeutycznych w procesie resocjalizacji...22 Anna Jaroszyńska, Katarzyna Nizioł, Działanie wolontarystyczne jako przejaw postawy altruistycznej...29 Anna Kot, Magdalena Semczuk, Małgorzata Ściseł, Wpływ telefonii komórkowej na komunikację interpersonalną wśród młodzieŝy licealnej...33 Michał Olczyk, Prawo do wyboru śmierci problem współczesnego Europejczyka...38 Karolina Gwiazdowska, Emilia Witek, Człowiek niepełnosprawny w świecie współczesnym...41 Paweł Trzebiński, Krioterapia - lecznicze działanie zimna...48 Marcin Myszkowski, Agnieszka Czerska, Michał Olczyk, Rola fizjoterapii w rehabilitacji seksualnej osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego...53 Tomasz Derewiecki, Nadciśnienie tętnicze jako stan zagroŝenia zdrowia publicznego

3 WPROWADZENIE Rozwój studenckiego ruchu naukowego jest jednym z waŝnych zadań i czynników kształtujących sylwetkę absolwenta naszej Uczelni. MoŜliwość rozwijania swoich zainteresowań badawczych i naukowych studenci mogą realizować w 11 funkcjonujących kołach na wszystkich kierunkach studiów. Prezentacja ich dorobku następuje zarówno na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i w ramach organizowanej corocznie w WSZiA Międzyuczelnianej Sesji Kół Naukowych, których rezultaty drukowane są w periodyku. W kolejnym 7 zeszycie prac studenckich kół naukowych zawarte są artykuły i prace z zakresu fizjoterapii, pedagogiki oraz ochrony dóbr kultury i administracji. Rezultatem zainteresowań naukowych są coraz lepsze wyniki w nauce naszych studentów /wstawka MK/ Oddając do rąk czytelników niniejszy tom prac studentów, wyraŝamy przekonanie, Ŝe dla wielu ich autorów będzie to początek prawdziwej drogi do badań i kariery naukowej. Mieczysław Kowerski Prorektor ds. nauczania Zamość, maj 2007 Bogdan Kawałko Dyrektor Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct w Zamościu 3

4 Andrzej Pysz 1 PAŁAC ZAMOYSKICH W ZAMOŚCIU JAKO MUZEUM Prezentowany referat jest tematem mojej pracy licencjackiej. Jego zdefiniowanie nastąpiło juŝ podczas pierwszego roku studiów, przy wielkim udziale i wsparciu ze strony prof. B. M. Pawlickiego, inicjatora powołania studenckiego koła naukowego Ochrona Dóbr Kultury. Wówczas zrodził się w moim umyśle pierwszy pomysł pt. Pałac Zamoyskich jako muzeum, który stał się ostatecznie tematem mojej pracy dyplomowej. Pałac Zamoyskich jest zespołem budowli mającym od dawna swe miejsce w literaturze naukowej. 2 Podobnie jak wzniesiony nieopodal Arsenał stanowi wraz nim kompleks najstarszej fazy budowy Zamościa. 3 Głównym argumentem był codzienny widok tego obiektu niszczejącego, opustoszałego po godzinach urzędowania Sądu, prezentującego się wieczorami z ciemnymi oknami jak martwy obiekt. Obserwacje te są rozległe w czasie. Jako mieszkaniec Starego Miasta miałem codziennie widok w kierunku pałacu z okna w lukarnie, na elewacje frontową rezydencji, a dzisiaj jako pracownik Muzeum Arsenał widzę jego południową stronę z zawilgoconymi ścianami bocznych oficyn. Codzienny widok pałacu, o kaŝdej porze roku, o świcie, w pełnym słońcu lub o zachodzie. we mgle, w słocie, przy śnieŝycach zawsze mnie intrygował, skłaniał do refleksji i zadania pytania, dlaczego pałac Ŝyje tak krótko? Bez iluminacji, bez świateł, nie tętniący Ŝyciem, z nieuporządkowaną bardzo wysoką zielenią przesłaniającą cały obiekt. Zadawałem sobie pytanie, dlaczego w takim obiekcie nie funkcjonuje muzeum, z salami ekspozycyjnymi, z pracowniami konserwatorskimi, zapleczem magazynowym, itd. Zdawałem sobie sprawę, Ŝe obiekt uŝytkowany, gorzej, lepiej, ale zawsze funkcjonuje, obiekt nie uŝytkowany ulega ruinie poprzez grabieŝe, rozbiórki, dewastacje i podpalenia. Reszty dokonują czynniki atmosferyczne i umykający czas. Kwestie uŝytkowania obiektów zabytkowych, o powinnościach ich uŝytkowników opisuje Piotr Stępień. 4 Dlaczego nie moŝe być takiego muzeum w Zamościu, jak Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, inny w formie, sprzęŝony z organizmem miejskim i z dogodniejszym układem komunikacyjnym. Oprowadzani po ekspozycjach w Muzeum Barwy i OręŜa Arsenał 5 w Zamościu turyści byli zdezorientowani, albo złą, albo niepełną informacją z Internetu, która powodowała, Ŝe byli mocno zawiedzeni nie moŝnością zwiedzenia wnętrz pałacowych. Zadawali pytania, dlaczego nie mieści się tutaj muzeum?. Jako wieloletni pracownik zamojskiego oddziału Pracownie Konserwacji Zabytków, później jako kierownik Pracowni Modelarskiej tamŝe, uczestniczyłem bezpośrednio w pracach konserwatorskich od maja 1980 roku, jako sztukator, metaloplastyk, pozłotnik, konserwator m. innymi drewnianych belek stropowych, bram drewnianych, mebli aptecznych, itp. Uczestniczyłem w przygotowywaniu modeli Twierdzy Zamość. 6 Prezentowałem model Zamościa w Moskwie na wystawie Zdiełano w Polsze. Wykonywałem modele takich obiektów, jak: Pałac w Suchej Beskidzkiej, Katedra w Augsburgu 7, wnętrze bocznej nawy z tejŝe katedrze, Zamek w Niedzicy, Stare Miasto w Brzegu, Kamienica w Rydze 8, wreszcie modele z zamojskiej starówki Kościół Franciszkanów, Kościół Ormiański, Kamienica Tellaniego. W muzeum wykonałem model Pałacu Zamoyskich, jego teoretyczną rekonstrukcję, wg opracowania autorskiego Adama Klimka, pochodzącego z jego pracy Rezydencja Jana Zamoyskiego, która powstała w wyniku długotrwałych konsultacji tego tematu z prof. Wiktorem Zinem recenzentem tej pracy. Makieta ta jest eksponowana od 1996 roku w kamienicach ormiańskich 9, gdzie mieści się Muzeum Zamojskie 10. Wykonałem równieŝ makietę twierdzy zamojskiej z początku XVII wieku prezentowaną na ekspozycji stałej w Arsenale oraz zabudowę twierdzy w dwóch pozostałych makietach, z maksymalną zalewą i po jej modernizacji przez gen. Mallet Malletskiego. PodłoŜe makiety wykonał Leszek Tukiendorf, pracownik Muzeum Arsenał. Wszystkie modele pełnią funkcje dydaktyczne, informacyjne, dokumentacyjne, np. model zagroŝonego Zamku w Niedzicy odbierany przez inwestora na Zamku Królewskim na Wawelu, wykonany przy pomocy suwmiarki, świadczy 1 Student III roku kierunku Ochrona Dóbr Kultury WyŜszej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Opiekun prof. dr hab. inŝ. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki 2 A. Klimek, Rezydencja Jana Zamoyskiego w Zamościu, [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t.xxv,r. 1980, z. 2, s ; zob. teŝ: A. Kędziora, Dawna architektura i budownictwo Zamościa, Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Zamość 1990, s , A. Kędziora, Encyklopedia Miasta Zamościa, Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami, Chełm 2000, s A. Kadłuczka, Arsenał Zamojski w XVI i XVII wieku, [w:] Kwartalnik, op. cit. s P. Stępień, Zabytki na co dzień, [w:] Spotkania z zabytkami, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1986, nr 1, 2, 3, 4 5 A. Stompór, Działalność Muzeum Arsenał w Zamościu, [w:] Twierdza Zamość w 350 rocznicę chrztu bojowego, pod red. P. Kondraciuk, A. Urbański, Muzeum Okręgowe w Zamościu 1997, s M. Tebinka, Modele zabytków, [w:] Spotkania z zabytkami, 1985, nr 3-4, s Ibidem, s THE ATELIER FOR CONSERVATION OF CULTURAL PROPERTY PKZ, s. 49 ISBN , PKZ Editor 9 B. M. Pawlicki, Kamienice ormiańskie w Zamościu, [w:] Zamość miasto idealne pod red. J. Kowalczyka, Wydawnictwo Lubelskie 1980, s , zobacz teŝ B. M. Pawlicki, Kamienice mieszczańskie Zamościa-Problemy ochrony, Wyd. Naukowe DWN, Kraków Muzeum w Zamościu pod red. P. Kondraciuk, A. Urbański, Zamość

5 o precyzji autorów. Nieistniejące obiekty zostały uwiecznione w formie makiet. Pełnią one równieŝ funkcje promocyjne, są eksponowane na wystawach w kraju i zagranicą (Moskwa, ParyŜ, Berlin, Sabbionetta, Warszawa, Wieliczka). Historię powstania rezydencji Jana Zamoyskiego analizowało i opracowywało wielu badaczy, m.in.: S. Herbst, J. Zachwatowicz, A. Klimek, M. Kurzątkowska, I. Kutyłowska, J. Arct, A. Miłobęcki, A. Pawłowska, M. Pawlicki, A Kadłuczka, A. A. Witusik, T. Zarębska, W. Zin oraz wielu innych. Sąd uŝytkuje pomieszczenia pałacowe od roku, w którym pracował poeta Bolesław Leśmian jako notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego. 12 W tylnych oficynach mieszczą się obecnie mieszkania komunalne, których zarządcą jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu. Praca i ciągła obserwacja rezydencji skłoniła mnie do zajęcia się tematem Pałac Zamoyskich jako muzeum. Pragnę go przedstawić jako motyw poszukiwania najwłaściwszej funkcji, jako uwznioślenie istoty renesansowego dzieła, o którego powstaniu decydowały m. in. takie idee jak: prawda, piękno i dobro, by jego uŝytkownikom Ŝyło się łatwiej, przyjemniej i dostatniej. W twierdzy zamoyskiej i rezydencji przyjmowani byli znakomici goście: królowie Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August II. Twierdzę odwiedzali carowie Piotr I Wielki, Aleksander I i Mikołaj I oraz król szwedzki Karol II i cesarz Austrii Józef II. 13 Klasycyzujące próby przebudowy pałacu Zamoyskich w Zamościu z funkcją mieszkalną, reprezentacyjną, biblioteczną i muzealną zamierzał wykonać XII ordynat Stanisław Kostka Zamoyski. Plany te pozostały w sferze projektowej. WyposaŜenie i najcenniejsze zbiory artystyczne z Pałaców w Zamościu, Klemensowi i Zwierzyńca umieszczono w Pałacu Błękitnym w Warszawie. Uległy one w czasie II wojny światowej w około 80% zniszczeniu. W swojej pracy postaram się zaprezentować problemy badań, uŝytkowania, stanu zachowania oraz ochrony, a takŝe propozycję zagospodarowania rezydencji na cele muzealne. W głównym budynku muzeum, w oficynach tylnych zespół hotelowy, a w oficynach bocznych pracownie konserwatorskie i handlowo pamiątkarskie. Takie rozwiązanie nada nowej rangi obiektowi, podkreśli wielkość załoŝyciela miasta Jana Zamoyskiego 14, drugiej osoby po królu w ówczesnej Rzeczypospolitej. Problemy badawcze są utrudnione z uwagi na specyfickę obecnego uŝytkowania, jakim jest sąd od 1831 r. nieprzerwanie siedziba sądów regionalnych Prowadzone od 1960 roku badania terenowe i architektoniczne, następnie w latach , kontynuowane w latach moŝna potraktować jako sondaŝowe 15. Ale juŝ te badania pozwoliły odkryć nieznane fazy powstania rezydencji. Kolejne badania terenowe prowadzone w 2004 roku, przy okazji uściślenia lokalizacji pomnika Hetmana Jana Zamoyskiego, który powstał na terenie dziedzińca honorowego cour d honneur zespołu pałacowego, potwierdziły wcześniejsze wyniki badań, doprowadziły do odsłonięcia, opisania i udokumentowania dwóch bram wiodących do rezydencji. 16 Kompleksowe, szczegółowe badania archeologiczno architektoniczne i historyczne całej rezydencji oraz przestrzeni wokół zespołu pałacowego, dopowiedzą nam o historii powstania rezydencji rodowej Zamoyskich. NajbliŜsze lata pokaŝą, kto będzie przyszłym uŝytkownikiem i jakie zostaną nakreślone kierunki dalszych działań. Uchwalenie i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zamościa, jako wielkie zamierzenia w interesującej mnie części miasta, przyczynią się do ich zrealizowania. Będą to: odtworzenie bastionów I, II, III, IV, ich kurtyn, mostu, bramy Szczebrzeskiej, przywrócenie i odtworzenie wyglądu zespołu pałacowego ze schodami na piętro, a moŝe zrekonstruowanie wieŝy belwederu, historycznej dominanty miejskiej, z tarasem widokowym. Z następujących powodów postulowałbym konieczność kompleksowej rekonstrukcji i przywrócenie wyglądu oraz przeznaczenie Pałacu Zamoyskich na funkcje muzealne: Pałac Zamoyskich jest urbanistycznym elementem zespołu Starego Miasta w Zamościu wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. Obiekt będzie dostępny dla szerokiej rzeszy zwiedzających. Gmach pałacu będzie lepiej wykorzystany K. Czubara, Dawniej w Zamościu, Wydawca Atut BiuroPromocji, Zamość 1998, s. 69 i s Ibidem 14 A. Śliwiński, Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny, Warszawa 1947, zobacz teŝ: S. Grzybowski, Jan Zamoyski polityk renesansu, R. Szczygieł, Rozwój majątku i gospodarność Jana Zamoyskiego, J. Kowalczyk, Działalność fundacyjna i mecenat Jana Zamoyskiego w świetle jego osobowości, E. Janas, Jan Zamoyski Ŝołnierz i wódz, Z. śygulski jr, Buława hetmana Jana Zamoyskiego, K. Czubara, Jan Zamoyski a jego krewni z młodszej linii rodu, J. Feduszka, Jan Zamoyski jako budowniczy fortec, T. Makowski, Biblioteka Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, [w:] Zamojsko Wołyńskie Zeszyty Muzealne, Muzeum Zamojskie 2005, pod red. P. Kondraciuk i inni, plon Konferencji naukowej Jan Zamoyski , Wódz mecenas polityk 15 W. Zin, A. Kadłuczka, M. Pawlicki, Z badań nad najstarszymi dziejami Pałacu Zamojskiego, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t.xvi, 1982, s A. Witkowski, dokumentacja, Urząd Miasta, Wydział Planowania Przestrzennego 5

6 Odtworzenie wieŝy z tarasem widokowym, ogrodów zamkowych i otoczenia kulturowego wraz z infrastrukturą techniczną podniesie atrakcyjność nie tylko samego zespołu pałacowego, ale równieŝ miasta Zamościa. Pałac jako muzeum będzie miejscem reprezentacyjnym pełniącym funkcje muzealne, koncertowe, miejscem waŝnych uroczystości, konferencji naukowych i spotkań. Przeprowadzone przeze mnie badania sondaŝowe wskazują na oczekiwania utworzenia w głównym budynku Muzeum (85,48% ankietowanych), w oficynie tylnej hoteul z restauracją (61,29% ankietowanych). 6

7 Ewa Małarzewska 1 SACRUM W MALARSTWIE Sacrum sfera ducha i świętości, koncentrująca się wokół wierzeń i praktyk religijnych we wszystkich kulturach i kręgach cywilizacyjnych. Emanacja sacrum przybierała róŝne formy i obrzędy. Siedzibą i manifestacją świętości mogły być osoby / kapłani, wodzowie /, przestrzenie / święte gaje, wzgórza, świątynie /, okresy /czas poświęcony Bogu lub bóstwom / równieŝ zdarzenia / objawienia /, a takŝe przedmioty i zwierzęta. Wszystko co pozostaje poza sferą świętości i wtajemniczenia, jest profanum. Sztuka jest przesłaniem, środkiem ekspresji, formą kontaktu, komunikacją między ludźmi i być moŝe poprzedza nawet mowę, a zaczyna się w chwili, gdy człowiek nie tworzy tylko w uŝytkowym celu, co zdarza się zwierzętom, lecz z myślą przedstawienia lub wyobraŝenia czegoś. JuŜ pradziejowe malowidła naskalne, z przed kilkunastu tysięcy lat, z grot i jaskiń sanktuariów (Lascaux, Altamira, Niaux, Roufignac i in.), były sztuką odwołującą się do swoistego sacrum, do magii. Siła tworząca naskalne dzieło była magią mającą zapewnić myśliwemu pomyślność i szczęście w łowach. Sztuka i sacrum, sacrum i sztuka są ze sobą ściśle związane i właściwe tylko człowiekowi, od zarania jego dziejów. Religijne treści sztuki występują we wszystkich epokach rozwoju człowieka i odkrywamy je we wszystkich kręgach cywilizacyjnych. Rysunek 1. Malowidło naskalne z ( górny paleolit) Rysunek 2. Malowidło z Niaux (górny paleolit) Rysunek 3. Malowidło z Altamiry (kultura magdalęńska) pne. Pawlicki 1 Studentka III roku kierunku Ochrona Dóbr Kultury WyŜszej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Opiekun prof. dr hab. inŝ. arch. Bonawentura Maciej 7

8 Na ziemiach polskich ślady twórczości artystycznej sięgają paleolitu i równieŝ dotykają sfery sacrum. Rysunek 4. Swiatowit ze Zbrucza (IX w.) Rysunek 5. Swiatowit z Wolina (IX w.) Ale dopiero w X w. okrzepła państwowość Polski i przyjęte chrześcijaństwo zaowocowało bogactwem i róŝnorodnością sztuki sakralnej. NaleŜymy zatem do kręgu kulturowego ukształtowanego na wyrosłym z judaizmu chrześcijaństwie. Dlatego na chrześcijańskim obszarze malarstwa chciałabym skoncentrować naszą uwagę. Starotestamentowe, pierwsze z Dziesięciorga Przykazań, jakie otrzymał MojŜesz na górze Horeb mówi, Ŝe : Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie. Nie uczynisz sobie posągu Ŝadnego ani obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniŝej ziemi (Powt. 5,6 8). Przykazanie to, skierowane do narodu wybranego było przeciwko bałwochwalstwu, które przenikało od ludów sąsiednich. Zakaz ten spowodował, iŝ brak jest u śydów figuratywnej sztuki religijnej. Chrześcijaństwo jednak jest czymś więcej, niŝ tylko prostą kontynuacją religii mojŝeszowej. Narodziny Chrystusa Zbawiciela odmieniły ludzki stosunek do świata, Boga i człowieka. ChociaŜ w dwóch pierwszych wiekach stosunek Ojców Kościoła do malarstwa i rzeźby figuratywnej był negatywny, to jednak bosko ludzka natura Chrystusa i Jego Święte Oblicze Mandylion ( nadzwyczaj zagadkowe obrazy: Całun turyński, Boskie Oblicze z Manopello ), obrazy nie ludzką ręką malowane [gr. Acheiropoietos] związane z legendą o Abgarze, królu Edessy i Chustą św. Weroniki [gr. Vera eikon prawdziwy obraz], oraz obrazy Matki Boskiej Hodegetria i Eleusa przypisywane św. Łukaszowi dawały asumpt do powstania i rozwoju chrześcijańskiej sztuki figuratywnej. 8

9 Rysunek 6. Całun turyński-negatyw (fragment), Boskie Oblicze z Manopello i efekt suprapozycji Sztuka ta zyskała dwojaki status i przybrała róŝne formy, spowodowane doktrynalnymi, kultowymi i organizacyjnymi róŝnicami, oraz rywalizacją biskupów Kościoła Wschodniego ( Greckiego ) - którego kolebką było Bizancjum i patriarchat w Konstantynopolu - z biskupami Kościoła Zachodniego ( Rzymskiego ) o prymat w świecie chrześcijańskim. W świecie chrześcijaństwa greckiego obraz religijny ikona [ gr.eikon] malowany według pierwowzoru acheiropoietos i przeniknięty jego boską energią był obrazem, któremu naleŝna była cześć i głęboki pokłon, choć nie uwielbienie winne samemu Bogu. Rysunek 7. Ikony W sztuce wschodniego chrześcijaństwa w VIII i IX w. wystąpił epizod, kiedy wprowadzono zakaz przedstawiania Chrystusa i Świętych, zwany ikonoklazmem. Zakaz ten został jednak ostatecznie odwołany i w następnych wiekach nastąpił rozwój malarstwa związanego ze zdobieniem cerkwi i monasterów. Rysunek 8. Ikonostas Rysunek 9. Ikona apostoła 9

10 Rysunek 10. Trója św. Andriej Rublow Od X w. zaczęły powstawać wspaniałe ikonostasy i malowidła naścienne oraz niezliczona ilość ikon obrazów słuŝących wiernym prawosławnym - do kontemplacji i modlitwy. Rysunek 11. M.B. Włodzimierska (Eleusa) Umilenije Rysunek 12. Desis- Hagia Sofia W chrześcijaństwie zachodnim obraz nie zawierał Ŝadnych elementów natury pierwowzoru. Był malowany wyłącznie ludzką ręką i na ludzką miarę wyobraŝał i uzmysławiał prawdy wiary, przybliŝał biblijne wydarzenia i święte osoby. Obraz taki miał pomagać wiernym w religijnej koncentracji i rozpamiętywaniu Słowa BoŜego. Pełnił teŝ funkcję edukacyjną, bo jak pisał papieŝ św. Grzegorz Wielki (ok r.) : Obraz jest bowiem tym dla ludzi prostych, czym pismo dla umiejących czytać, poniewaŝ ci, którzy pisma nie znają, w obrazie widzą i odczytują wzór, jaki powinni naśladować. ToteŜ obrazy istnieją przede wszystkim dla pouczenia ludu. W czasach średniowiecza, renesansu i baroku obraz sakralny zazwyczaj związany był z budowlą kościelną i sprawowaną w niej liturgią. Był wystrojem wnętrza kościoła, zdobił ściany ( freski, mozaiki ), okna ( witraŝe ) i nastawy ołtarzowe. Był takŝe przed wynalezieniem druku dekoracją i uzupełnieniem tekstu rękopiśmiennych ksiąg liturgicznych. 10

11 Rysunek 13. Malarstwo wczesnochrześcijańskie (katakumby) Rysunek 14. Giotto ( ) Rysunek 15. R.Campin-mistrz z Flemalle( ) Rysunek 16. H.v.der Goes( ) 11

12 Rysunek 17. Fra Angelico-Guido di Pietro da Mugello ( ) Rysunek 18. H.Memling ( ) Rysunek 19.J.v.Eyck ( ) Sztuka sakralna, która bezpośrednio związana była z wnętrzem świątyni i sprawowaną weń liturgią, zawsze poddawana była ocenie czynników kościelnych, co do zgodności ikonografii z dogmatami wiary i przepisami kanonicznymi. W XIX i XX w. obok malarstwa sakralnego, zaczęło pojawiać się równieŝ malarstwo o tematyce religijnej które nie słuŝyło bezpośrednio Kościołowi. Artyści wypowiadali się w indywidualnych twórczych działaniach malarskich, przedstawiając własne wizje i interpretacje zdarzeń biblijnych Malowali w celach wystawienniczych i na uŝytek prywatnych odbiorców. W Polsce malarstwo religijne uprawiało wielu znakomitych artystów tej miary co Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, Józef Chełmoński, Józef Brandt, Jacek Malczewski, i wielu innych. Rysunek 20. Jan Matejko 12

13 Rysunek 21. Jacek Malczewski Rysunek 22. Adam Styka Dzisiaj wiele tych dzieł, często o wybitnych walorach artystycznych znajduje się w krajowych i zagranicznych kolekcjach muzealnych. Do współczesnych nam artystów malujących tematy religijne, naleŝał na wskroś polski malarz ( niestety juŝ nie Ŝyjący ), Jerzy Duda-Gracz. Do najbardziej znanych jego prac naleŝy Przemienienie na plafonie kościoła w Toporowie i Golgota Jasnogórska cykl obrazów znajdujących się w klasztorze o.o. Paulinów w Częstochowie. TakŜe współcześnie, jednym z najwybitniejszych malarzy uprawiających sztukę sakralną jest prof. Jerzy Nowosielski. Jego monumentalne polichromie, witraŝe i mozaiki zdobią wnętrza wielu kościołów i cerkwi, m.in. w Hajnówce, Tychach, Lublinie, Warszawie, Lourdes. Sztuka ta przesiąknięta jest tradycją i duchowością wschodnią. Jak sam o sobie mówi: [ ] ja, malarz polski, duchowo narodziłem się w Ławrze Poczajowskiej. Właśnie słowami profesora Nowosielskiego, ni tylko malarza, ale takŝe autora prac teoretycznych o ikonie, moŝna spuentować ten referat: Sztukę uwaŝam za sprawę powaŝną, śmiertelnie powaŝną i to zawdzięczam ikonie. Ikona była dla mnie po prostu wprowadzeniem w sztukę. 13

14 Bohdan Prystupa 1 INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU E-POWIAT ZAMOJSKI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 1. Wprowadzenie MoŜliwości techniczne oferowane przez rozwijającą się telekomunikację i informatykę, a takŝe cywilizacyjne i pro europejskie aspiracje Polski stawiają przed nią przeprowadzenia przemyślanej i skoordynowanej informatyzacji. Dodać takŝe naleŝy, iŝ w naszych czasach fundamentalne znaczenie odgrywa informacja oraz wiedza jako kluczowe determinanty w rozwoju społeczno gospodarczym wielu krajów. Stąd teŝ szczególne znaczenie odgrywa zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji poprzez rozwój technologii informacyjno komunikacyjnych (ICT) oraz Internet. Proces ten określany jest generalnie jako kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Jego finalnym efektem ma być powstanie Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego. Obecnie w wielu krajach, w tym i w Polsce prowadzi się na szeroką skalę aktywną politykę informatyzacji. Podejmowanym przez władze rządowe inicjatywom legislacyjnym i administracyjnym, towarzyszą działania inwestycyjne prowadzone zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny. W przypadku Polski kluczową role w procesie tworzenia społeczeństwa informacyjnego odgrywają środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy pomocniczych. W ramach prowadzonej polityki regionalnej środki te powinny przede wszystkim wspierać konkurencyjność lokalnych i regionalnych samorządów poprzez rozwój infrastruktury Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne - nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i uŝytkowania informacji. Decydującą rolę we współczesnej gospodarce zaczyna odgrywać informacja. Staje się ona coraz cenniejszym zasobem i zaczyna być traktowana jak szczególnie poŝądany towar. Celami społeczeństwa informacyjnego są: zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do Internetu; rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej; wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych; rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli; uŝycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja). W latach rząd zamierza wydać ponad 3 mld zł na informatyzację administracji. W tym roku w szesnastu przetargach firmy informatyczne mają do uzyskania 2,2 mld zł. Wydatki na lata to blisko 4 mld zł. Kolejne 822 mln zł to wydatki wynikające z programu modernizacji Policji, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej i Biura Ochrony Rządu w latach Większość rządowych projektów informatycznych ma szansę dofinansowania przez Unię Europejską, Fundusze Schengen i Norweski Mechanizm Finansowy. Dzięki informatyzacji moŝna obniŝyć koszty działania urzędów o 50%. Roczne oszczędności budŝetu państwa z przeniesienia obsługi zamówień publicznych na płaszczyznę wirtualną 10 mld zł 3 3. Informatyzacja administracji e-administracja Wprowadzenie systemów teleinformatycznych do ministerstw, urzędów publicznych i instytucji samorządowych ma umoŝliwić swobodną wymianę informacji. Dla zainteresowanych stron (obywateli, organizacji społecznych i przedsiębiorców) oznacza to szybszy dostęp do urzędów i moŝliwość załatwienia tam spraw niemal z dnia na dzień. Nie bez znaczenia jest przewidywana, znaczna poprawa przejrzystości działania instytucji publicznych. Dla budŝetu 1 Student II roku Administracji WyŜszej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Koło Naukowe Integracji Międzynarodowej. Opiekun mgr inŝ. Bogdan Kawałko 2 Standardy eeurope nadal poza naszym zasięgiem. Anna Kniaź, PC Kurier 13/ Rząd chce przełamać impas w informatyzacji. Krzysztof Polak, Gazeta prawna NR 38 (1908) 14

15 państwa korzyścią będą oszczędności liczone w miliardach złotych. NajwyŜsza Izba Kontroli (NIK) szacuje, Ŝe tylko realizacja projektu Wrota Polski zakładająca przeniesienie usług świadczonych przez administrację publiczną na platformę internetową przyniesie budŝetowi oszczędności rzędu kilkudziesięciu miliardów zł rocznie. Informatyzacja urzędów w organach administracji samorządowej znajdujących się na terenie powiatu Zamojskiego i innych powiatów jest głównym celem programu e-powiat. Informatyzacja administracji publicznej polegała będzie na udostępnieniu mieszkańcom przy pomocy nowoczesnych technologii informatycznych świadczenia usług publicznych on-line. Zakłada się świadczenie powyŝszych usług poprzez wprowadzenie systemów informatycznych. Informatyzacja urzędów ma z jednej strony: pomóc urzędnikom w pracy; podnieść efektywność ich pracy; skrócić czas potrzebny na wykonywanie poszczególnych czynności; usprawnić bieg dokumentów w urzędzie; zmniejszyć koszt pracy urzędów Z drugiej strony natomiast powinna ułatwić petentom: załatwienie pewnej grupy spraw w urzędach; dostarczyć informacji o pracy urzędu; umoŝliwić sprawdzenie etapu na jakim znajduje się aktualnie załatwiana sprawa po załogowaniu się na konto w urzędzie; korespondencję elektroniczną z urzędem; Zgodnie z symulacjami i opiniami ekspertów wprowadzenie informatyzacji do urzędów powinna podnieś sprawność ich funkcjonowania o 10% dla rzeczywistej i o 40% dla potencjalnej efektywności. Będzie to spowodowane polepszeniem przejrzystości prac (obiektywnego i bieŝącego wglądu w jej funkcjonowanie) oraz elastyczności (zdolności szybkiego dostosowania się do częstych zmian w prawodawstwie i do nowych potrzeb mieszkańców powiatu). Informatyzacja i wyposaŝenie urzędów w nowe technologie będzie wpływała na polepszenie kontaktów zarówno pomiędzy urzędem i obywatelami oraz pomiędzy urzędem a podmiotami gospodarczymi E-powiat Program e-powiat jest częścią programu e-europa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem projektu e-powiat jest poprawa obsługi społeczeństwa lokalnego, w tym inwestorów, a przez to zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu i podniesienie jego konkurencyjności inwestycyjnej. Program e-powiat jest juŝ realizowany w wielu powiatach Polski, w szczególności: Wolsztyńskim, Lęborskim, Głogowskim, Bocheńskim, Wejherowskim, Krasnostawskim Makowskim, Zamojskim i wielu innych. 5. Powiat Zamojski (ziemski) Ostatnia reforma administracyjna kraju dokonała nowego podziału administracyjnego na Zamojszczyźnie. Miasto Zamość otrzymało status powiatu grodzkiego, autonomicznego, z własną Radą, Zarządem i Prezydentem, zaś 15 gmin utworzyło Powiat Zamojski ziemski, którym zarządza Starosta. Te zmiany nie wpłynęły jednak zasadniczo na rolę jaką miasto pełni w regionie. Zamość nadal jest waŝnym ośrodkiem administracyjnym (siedziba Starostwa oraz filii Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie), kulturowym, komunikacyjnym, handlowym, naukowym (siędziby uczelni wyŝszych), turystycznym i religijnym (Kuria Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej). Powiat zamojski ziemski wchodzi w skład województwa lubelskiego. Graniczy z powiatami: biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, tomaszowskim, leŝącym w jego centrum, zamojskim grodzkim. Mieści w sobie - gminy miejsko-wiejskie: Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec; gminy wiejskie: Adamów, Grabowiec, 4 Plan Informatyzacji Państwa na lata Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podsekretarz Stanu Dr inŝ. G. Bliźniuk., 18 styczeń 2007 r. 15

16 Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Zamość; miasta: Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec Pod względem powierzchni zajmuje w województwie drugie miejsce, po bialskim. Przez powiat przechodzą międzynarodowe szlaki komunikacyjne, łączące środkową część kraju z polskoukraińskimi przejściami granicznymi w Hrebennem i Zosinie. NajwaŜniejszymi z nich są: trasa szybkiego ruchu biegnąca z Warszawy przez Lublin i Zamość do Lwowa oraz linie kolejowe -Warszawa-Rawa Ruska i Linia Hutniczo- Siarkowa (szerokotorowa) prowadząca z Europy Wschodniej do Tarnobrzegu i na Górny Śląsk. Odległość z Zamościa do Hrebennego wynosi 59 km, a do Zosina - 69 km. Powiat Zamojski zamieszkuje osób. W miastach osób, na wsi osób. Powierzchnia powiatu stanowi 1872,27 km². Na terenie powiatu działa ok podmiotów gospodarczych. Szansę na rozwój gospodarczy regionu stwarza bliskość granicy wschodniej państwa. 6. Miasto Zamość (powiat grodzki) Zamość - regionalne centrum kulturalno-gospodarcze u wschodnich granic Unii Europejskiej - miasto wygodne dla mieszkańców i atrakcyjne dla turystów. Jest miastem powiatowym połoŝonym w południowej części województwa lubelskiego. Jest jednym z waŝniejszych miast tego województwa. Pod względem liczby ludności zajmuje trzecią pozycję w województwie mieszkańców (2005 r.), natomiast powierzchnia klasuje miasto na siódmym miejscu - 30,5 km² Wśród ogółu zatrudnionej ludności większość pracuje w usługach 75%, natomiast w przemyśle i budownictwie ok. 21%. Dominują tu małe i średnie przedsiębiorstwa, ale działa takŝe kilka większych zakładów produkcyjnych, wśród których większość to przedsiębiorstwa i zakłady przemysłu spoŝywczego, co jest związane z dominacją rolnictwa w tym regionie. Zamość podzielony jest oficjalnie na 16 dzielnic o statusie osiedli, czyli na jednostki pomocnicze gminy. W granicach niektórych dzielnic znajduje się kilka osiedli mieszkaniowych nieposiadających statusu jednostki pomocniczej. Zabytkowe Stare Miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz pobliski pas wzniesień Roztocze sprawiają, Ŝe waŝną rolę odgrywa tu turystyka. 7. E-powiat Zamojski w społeczeństwie informacyjnym Lokalizacja inwestycji Przedmiotem projektu jest budowa platformy teleinformatycznej dla obsługi procesów administracyjnych w Urzędzie Miasta Zamość. Projekt jest ukierunkowany na oszczędności w Urzędzie i poprawę obsługi petenta przez wprowadzenie wewnętrznego, wspólnego dla całego Urzędu systemu telefonii, elektronicznego systemu zarządzania informacją, elektronicznego obiegu dokumentów oraz spełnienie specyficznych usług publicznych dla społeczeństwa przez przygotowanie do wprowadzenia w Urzędzie systemu e-government. Projekt będzie realizowany w budynkach w których mieszczą się poszczególne wydziały Urzędu Miasta Zamość. Jest to w sumie sześć lokalizacji: Ratusz wraz z oficyną (8 wydziałów), ul. Pereca 12, Rynek Wielki 3, Rynek Wieki 4, ul. Kołłątaja 1, ul. Partyzantów 3. Całość platformy powstałej w trakcie realizacji projektu "e-powiat zamojski w społeczeństwie informacyjnym" będzie własnością i będzie zarządzana i finansowana po skończeniu projektu przez Miasto Zamość. Calość wartości projektu sklada ,88 zł, w tym: ,10 dotacja z funduszu, ,70 krajowe środki publiczne, 35458,08 środki własne. Analiza róŝnorodności moŝliwych do zastosowania rozwiązań technicznych oraz sprzeczności występujące pomiędzy wymogami składania wniosku o dofinansowanie inwestycji i koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego a wykonaniem zgłoszenia budowlanego wskazuje na potrzebę wykonania projektów technicznych i budowlanych dopiero po wyborze konkretnego rozwiązania technologicznego i urządzeń dokonanego w trakcie postępowania przetargowego. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe do rzeczowej realizacji projektu spełniającego zakładane parametry techniczne Urząd Miasta jako inwestor otrzyma (i musi spośród nich wybrać) w przetargu róŝne oferty sprzętowe, które mogą wymagać specyficznego podejścia do struktury i układu sieci (kwestia umieszczenia węzłów sieci, urządzeń do łączności bezprzewodowej, ilości przewodów i typu korytek,...) a co za tym idzie zmiany wstępnego projektu pod potrzeby konkretnych urządzeń. Mogłoby to doprowadzić do sytuacji niewaŝności załączonego do wniosku o dofinansowanie z funduszy ZPORR zgłoszenia budowlanego i uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Te uwarunkowania definiują juŝ na samym początku celowość przyjęcia w przypadku omawianego projektu schematu postępowania zgodnie z zasadą "Zaprojektuj i wybuduj". 16

17 Wykonanie zgłoszenia prac budowlanych i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków powinno zawierać karty katalogowe urządzeń przewidzianych do instalacji wraz z opracowaniem wizualizacji urządzenia/sieci i wynikających z tego powodu systemów mocowania, instalacji, uzbrojenia itp. elementów. UniemoŜliwia to przeprowadzenie postępowania przetargowego nieograniczonego, poniewaŝ nie moŝna tu zastosować zapisów ustawy o zamówieniach publicznych elementów z zapisem "lub równowaŝny", poniewaŝ w zgłoszeniu zostałby podany konkretny typ, rodzaj i karta katalogowa urządzenia, co zresztą kłóci się z zasadą otwartości technologicznej. Stan obecny i zidentyfikowane problemy W wyniku przeprowadzonej analizy określono następujące problemy związane z realizacją projektu "e-powiat zamojski w społeczeństwie informacyjnym": wydziały Urzędu Miasta Zamość znajdują się obecnie w 7 róŝnych lokalizacjach - budynkach; do momentu rozpoczęcia rzeczowego wykonania inwestycji planowane jest przeniesienie Wydziału Architektury z ul. Zamenhoffa 5 do budynku w którym znajduje się obecnie Wydziałów Geodezji UM (ul. Kołłątaja 1), ale do pomieszczeń nie posiadających jeszcze Ŝadnej infrastruktury sieciowej, infrastruktura telekomunikacyjna dla łączności między wydziałami w postaci połączenia światłowodowego istnieje tylko między budynkiem Ratusza a budynkiem Wydziału Geodezji, Urząd Miasta Zamość nie posiada urządzeń, systemów ani nie dzierŝawi infrastruktury dla zapewnienia łączności i transmisji danych pomiędzy wszystkimi wydziałami Urzędu, Urząd Miasta Zamość nie posiada programu do elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacji danych, elektronicznej obsługi petenta, Urząd Miasta Zamość nie świadczy Ŝadnych usług publicznych on-line, Urząd Miasta Zamość nie posiada szerokopasmowego dostępu do internetu zapewniającego odpowiedniej jakości obsługę i pracę wszystkich Wydziałów we wspólnej sieci; dostęp do internetu dla potrzeb poszczególnych Wydziałów realizowany jest indywidualnie przez poszczególne Wydziały, obecna centrala telefoniczna Urzędu Miasta Zamość nie pozwala na niezbędne dla uzyskania zakładanych w projekcie celów podłączenia kolejnych numerów wewnętrznych dla Wydziałów obecnie nie posiadających wewnętrznej łączności telefonicznej w ramach Urzędu, istniejące w poszczególnych wydziałach lokalne sieci komputerowe dla pełnego wykorzystania do pracy w sieci obiegu dokumentów wymagają w róŝnych lokalizacjach róŝnego stopnia przebudowy, unowocześnienia, wymiany lub budowy, Urząd Miasta Zamość nie posiada dostatecznej ilości odpowiedniej klasy komputerów i urządzeń peryferyjnych dla wdroŝenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów, obsługi on-line petenta i archiwizacji danych; dla uzyskania pełnej funkcjonalności tworzonej w ramach projektu platformy teleinformatycznej w skład której zostanie włączona część istniejącej juŝ infrastruktury niezbędna będzie wymiana części sprzętu komputerowego, okablowania i switchy. Brak wewnętrznej sieci telefonicznej, a w szczególności koszty abonamentu telefonicznego i połączeń pomiędzy Wydziałami Urzędu Miasta Zamość korzystającymi z niezaleŝnych linii abonenckich stanowią pokaźny wydatek Urzędu. RóŜnorodność numerów do róŝnych Wydziałów Urzędu Miasta, wynikająca z niezaleŝnych linii abonenckich poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta jest dodatkowym utrudnieniem dla petenta w sprawnym uzyskaniu informacji. Dodatkowym problemem formalno - prawnym stojącym przed inwestorem jest zabytkowy charakter Starego Miasta, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1992 roku, podlegającego w całości i we wszystkich elementach ochronie zabytkowej. KaŜda inwestycja obejmująca naruszenie w jakikolwiek sposób stanu istniejącego zabudowy (wykopy, wejścia do budynków, prowadzenie dróg kablowych po elewacji, budowa sieci wewnątrz pomieszczeń budynków...) wymaga uzgodnień i akceptacji SłuŜby Ochrony Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz wynikającymi z niego przepisów szczegółowych: budowa sieci komputerowych wewnątrz budynku nie wymaga zgłoszenia, instalacja urządzeń do wysokości 3 m nad powierzchnią terenu nie wymaga zgłoszenia, 17

18 jednakŝe ze względu na zabytkowy charakter budynków wewnątrz których mieszczą się poszczególne Wydziału Urzędu Miasta niezbędne jest uzyskanie akceptacji w drodze postępowania administracyjnego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac przewidzianych w projekcie. ZałoŜenia techniczne i zakres prac Dla osiągnięcia zakładanych celów i funkcji projektu przyjęto w wyniku analizy wykonanie platformy w skład której wchodzą następujące elementy: budowa, rozbudowa lub przebudowa okablowania teleinformatycznego w poszczególnych budynkach w których mieszczą się wydziały Urzędu Miasta, sieć LAN wg standardu UTP kat. 5e, ok. 700 m sieci, nabycie i instalacja urządzeń do połączenia sieci teleinformatycznych w budynkach w których mieszczą się Wydziały Urzędu Miasta Zamość - w technologii bezprzewodowych połączeń optycznych - 4 komplety, nabycie 45 sztuk komputerów osobistych z systemem operacyjnym oraz 5 skanerów, wprowadzenie na bazie zintegrowanej sieci teleinformatycznej i połączeń optycznych systemu telefonii VoIP wraz z systemami zabezpieczeń sieciowych UPS/firewall/antywirus, wdroŝenie elektronicznego systemu zarządzania informacją dla Urzędu Miasta Zamość z modułem elektronicznego obiegu oraz serwerami, wykonanie ogólnodostępnego punkt informacyjnego PIAP, na bazie komputera PC wyposaŝonego w urządzenia umoŝliwiające korzystanie z elektronicznego podpisu, wykonanie dwóch punktów publicznego dostępu do internetu w bezprzewodowej, radiowej technologii HotSpot, zakup serwera dla umieszczenia internetowego portalu informacyjno - promocyjnego miasta i serwera smtp/www, nabycie 12 podpisów i zestawów do elektronicznego podpisu dla osób posiadających uprawnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Urzędu Miasta Zamość, Oraz nie wchodzące bezpośrednio w zakres projektu: uzyskanie szerokopasmowego dostępu do internetu dla sieci komputerowej oraz łącza telekomunikacyjnego do sieci telekomunikacyjnej dla urządzeń pracujących w zintegrowanej sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta Zamość. Rzecowa realizacja projektu była rozpocząta r. Planowane rezliczenie projektu r. 5 Tabela 1. Spis kosztów. Spis kosztów Punkty PIAP i HotShop 7564,00 Lącza optyczne ,96 Sieć LAN i VolP ,24 Serwery i programy obiegu dokumentów ,20 Podpis cyfrowy 8784,00 Komputery, skanery, UPS, serwer WWW ,00 Programy antywirusowe 3660,00 Studium wykonalności 9000,00 5 Projekt nr. Z/2.06/I/1.5/726/05 E-powiat zamojski w społeczeństwie informacyjnym, Zamość 2005 r. 18

19 Spis kosztów Projekt sieci LAN 9662,00 Promocja projektu 18056,00 Razem wartość projektu ,88 Planowane rezultaty Ostatecznymi odbiorcami projektu są mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz turyści w powiecie Zamojskim. Realizacja celów projektów ma przyczynić się do uzyskania następujących efektów: trwały wzrost gospodarczy regionu uzyskany przez podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów poprzez poprawę obsługi administracyjnej; trwały wzrost gospodarczy regionu poprzez tworzenie nowych firm i miejsc pracy w oparciu o technologie teleinformatyczne; ochrona i poprawa środowiska poprzez redukcję zuŝywanego w powiecie papieru oraz zuŝycie przez petentów paliwa na dojazd do urzędów; przeciwdziałanie procesowi wykluczenia cyfrowego społeczeństwa. Rezultaty projektu naleŝy podzielić na rezultaty bezpośrednie dla Urzędu oraz rezultaty długofalowe, o szerokim oddziaływaniu na region. W wyniku realizacji projektu uzyskuje się następujące bezpośrednie efekty dotyczące działalności Urzędu: ograniczenie kosztów działania Urzędu wynikające z oszczędności czasowych, kosztowych i materiałowych; podniesienie kwalifikacji pracowników urzędu; usprawnienie pracy urzędu; zwiększenie wydajności pracy urzędu; zwiększenie bezpieczeństwa obiegu, przetwarzania i przechowywania dokumentów i danych. 6 System elektronicznego obiegu dokumentów waŝna składowa projektu E-powiat Zamojski w społeczeństwie informacyjnym Wprowadzenie systemu realizującego elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy komórkami urzędu lub pomiędzy urzędami z pewnością podniesie efektywność pracy i usprawni pracę, a poza tym przyspieszy bieg spraw. Jako naleŝy wymienić: budowę elektronicznego archiwum dokumentów zawierającego szereg dokumentów; ciągłe poszerzanie moŝliwych do realizowania usług drogą elektroniczną; budowa kiosków informacyjnych. Odpowiednia platforma informatyczna moŝe wspierać wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi urzędami. Grupami docelowymi, a zarazem beneficjantami będą zarówno urzędy ze swoimi pracownikami, którym to system ułatwi znacznie pracę, mieszkańcy, którzy uzyskają lepszą obsługę ze strony pracowników urzędów oraz firmy, które mniej energii i czasu będą poświęcać na sprawy formalne, fiskalne i inne podobne. Dzięki takiemu systemowi obiegu dokumentów pracownicy uzyskają moŝliwość pracy nad wszystkimi sprawami w jednym miejscu bez konieczności przemieszczanie się. Dokumenty na kaŝdym etapie przetwarzania sprawy mieszkańca nie wychodzą poza system, co przyspiesza obsługę i nie stwarza warunków np. do zaginięcia korespondencji. Ponadto system taki zapewnia kompleksową obsługę dokumentów i nie wymaga uruchamiania zewnętrznych aplikacji, umoŝliwia teŝ drukowanie dokumentów. Natychmiastowość przesyłania dokumentów pozwala na tworzenie raportów opartych na stanie bieŝącym bez konieczności oczekiwania na dotarcie dokumentów do adresata czy spłynięcia rezultatów załatwiania sprawy. RównieŜ problem omyłek i błędów będzie odgrywał mniejszą rolę, poniewaŝ na kaŝdym etapie kopie pism i korespondencji będą trafiały do elektronicznego archiwum, skąd będzie je moŝna pobrać w celu analizy, który z urzędników popełnił błąd

20 WaŜnym zagadnieniem z punktu widzenia działalności urzędu i jego wiarygodności jest problem bezpieczeństwa danych i informacji. Dzięki takiemu systemowi wszystkie dane są zgromadzone na jednym serwerze w jednym miejscu, systematycznie wykonywane są kopie zapasowe wszystkich danych, co zapewnia ciągłość realizacji procesów i całkowitą kontrolę nad danymi w bazie. Dostęp do danych powinien być zorganizowany za pomocą logowania się pracowników do systemu za pomocą loginu i hasła lub np. danych biometrycznych. KaŜdy pracownik lub inna osoba upowaŝniona do dostępu do danych systemu miałaby dostęp jedynie do danych dla niego niezbędnych i koniecznych w pracy. Zminimalizowałoby to moŝliwość omyłkowego usunięcia lub wprowadzenia błędu do dokumentów, a w razie wyjaśniania zaniedbań zawęziłoby krąg podejrzanych. Analizy i symulacje pokazują, Ŝe zainstalowanie i wdroŝenie w urzędach systemu elektronicznego obiegu dokumentów pozwala na oszczędności materiałów biurowych i kosztów o nawet 60%, pozwalają na przyspieszenie rozpatrywania spraw o 35%, a do tego wszystkiego dzięki prostemu i szybkiemu dostępowi do wszystkich danych o sprawie, urzędnik jest w stanie w krótszym czasie podjąć kaŝdą decyzję. 7 Współpraca instytucji administracji publicznej na terenie powiatu Aby zrealizować w pełni program E-powiat Zamojski w społeczeństwie informacyjnym naleŝy załoŝyć współpracę wszystkich urzędów administracji. Współpraca ta opierać się powinna na stworzeniu wspólnej platformy cyfrowej oferującej wskazanym instytucją: działania w zakresie wymiany dokumentów elektronicznych, w tym wniosków, deklaracji, zgłoszeń, pytań itp; określony dostęp do wspólnej bazy danych zawierającej niezbędne informację takie jak dane statystyczne, dane związane z nieruchomościami, dane podatkowe itp; współpracę w zakresie informowania mieszkańców powiatu, miasta i gmin; WaŜnym aspektem w zakresie informatyzacji jest włączenie do współpracy Urzędów Gmin znajdujących się na terenie powiatu. Ma to na celu pośrednie dotarcie do mieszkańców oraz umoŝliwienie im korzystanie z programu e- administracji w pełnym wydaniu. Udostępnienie w regionie poprzez Urzędy Gmin nowoczesnych technologii związanych z administracją publiczną wpłynie na prace zarówno urzędów znajdujących się w danych gminach jak równieŝ urzędów powiatowych. Główną zaletą centralizacji postępowań w zakresie administracji jest wzrost szybkości załatwiania spraw, zwiększenie niezawodności urzędów administracji publicznej oraz wzrost zadowolenia mieszkańców z działań administracji. Szybki dostęp pracowników urzędu do informacji związanej z regionem, informacji organizacyjnej czy prawnej spowoduje wzrost efektywności pracy. Odpowiednie informacje oczywiście muszą być zabezpieczone systemem dostępu, odpowiednie osoby mogą mieć dostęp do informacji niejawnych. Informacje jawne powinny być udostępniane uŝytkownikom systemu danych. Połączenie działań e-administracji wszystkich urzędów zaowocuje stworzeniem systemu obiegu dokumentów, który umoŝliwiać będzie załatwienie sprawy związanej z działaniem urzędu z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Widzimy zatem jak waŝny jest aspekt zapewnienia dostępu do technologii informatycznych mieszkańcom. Zapewniając dostęp do Internetu w większości gospodarstw oraz wprowadzenie w pracy urzędów administracji publicznej najnowszych technologii informatycznych ma na celu budowę nowoczesnej infrastruktury relacji mieszkańców z urzędnikami państwowymi. W związku z moŝliwością podjęcia współpracy w zakresie wprowadzanie strategii informatyzacji społeczeństwa przez wszystkie instytucie administracji publicznej, zakłada się moŝliwość wspólnego występowanie tychŝe instytucji w celu osiągnięcia niezbędnych dotacji z funduszów przeznaczonych na powyŝsze cele. Połączenie sił oraz niezbędnych działań w tym zakresie niewątpliwie wpłynie na jakość zgłaszanych programów oraz na ich zasięg co zaowocuje wynikami urzędów administracji związanych z pozyskiwaniem dofinansowania. Wspólne działania urzędów powiatowych, miejskich oraz gminnych to integracja dąŝeń do zapewnienia wzrostu informatycznego, a tym samym gospodarczego oraz intelektualnego. Bibliografia Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji. Michał Bernaczyk, Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 20

21 Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji. Michał Bernaczyk, Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 Sprawozdanie z konferencji: Ewidencje i Rejestry w Administracji Publicznej. Integracja platform elektronicznych 2 marca 2005r. Instytut IBIB, Warszawa. Plan Informatyzacji Państwa na lata Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podsekretarz Stanu Dr inŝ. G. Bliźniuk. 18 styczeń 2007 r. Standardy eeurope nadal poza naszym zasięgiem. Anna Kniaź, PC Kurier 13/2002 Rząd chce przełamać impas w informatyzacji. Krzysztof Polak, Gazeta prawna NR 38 (1908) Systemy informatyczne w administracji celnej. Biuletyn Informacji Publicznej. NajwyŜsza Izba Kontroli. Informatyzacja/19/2005, Październik 2005r. Informatyzacja administracji publicznej. enews Społeczeństwo, 23 września 2002; nr 37 Stan prac nad standardami interoperacyjności. Dr inŝ. G. Bliźniuk. MSWiA, Zakopane r. Projekt nr. Z/2.06/I/1.5/726/05 E-powiat zamojski w społeczeństwie informacyjnym, Zamość 2005 r. ( r.) 21

22 Patrycja Mulawa 1 Paulina Chmiel 2 WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZESNYCH METOD TERAPEUTYCZNYCH W PROCESIE RESOCJALIZACJI Jeśli potrafię przekonać, potrafię poruszyć wszechświat Frederick Douglas 3 Istnieje wiele definicji pojęcia resocjalizacja, jak teŝ płaszczyzn jej oddziaływania w strukturze behawioralno poznawczej jednostki niedostosowanej społecznie. Z jednej strony, proces resocjalizacji moŝna rozpatrywać jako tresurę i trening oparty na bazie teorii uczenia się, kar i nagród, wzmacniania pozytywnego i wygaszania. Z drugiej strony na proces powtórnej socjalizacji naleŝy spojrzeć jak na rozwój potencjału człowieka. Oba podejścia zwracają uwagę na sens samej resocjalizacji, innymi słowy reintegracji społecznej. Mianowicie chodzi o wywołanie zmian w strukturze osobowości człowieka, rozwijania tejŝe osobowości, a w efekcie przygotowania go do pełnienia określonych ról w społeczeństwie. Resocjalizacja to oddziaływanie wychowawcze na jednostkę źle przystosowaną do Ŝycia społecznego, a takŝe celowy i zorganizowany proces uspołecznienia osób, które uzewnętrzniły swą asocjalność. 4 Cz. Czapów i S. Jedlewski wyjaśniają, Ŝe ( ) proces wykolejenia społecznego jest to ( ) proces uczenia się wykolejającego, stąd socjalizacja młodzieŝy wykolejonej społecznie musi polegać m.in. na oduczeniu się tego, czego się nauczyło. 5 Chodzi więc o to, aby zmienić pomysł na Ŝycie oraz postawy osadzonego na takie, które byłyby zgodne z obowiązującymi i oczekiwanymi standardami społecznymi. Zatem zmiana zachowań jednostki moŝe nastąpić na skutek określonych działań i przemyśleń osobistych, bez celowej interwencji korekcyjnej więzienia. NaleŜy zwrócić równieŝ uwagę na konieczność spełnienia tego warunku, gdy mówimy o skutecznych oddziaływaniach resocjalizacyjnych. 6 Przyjmując, Ŝe działalność resocjalizacyjna jest procesem identyfikowania rozwoju osobowości, naleŝy zwrócić szczególną uwagę na kwestię kształcenia samych wychowanków. Nauczanie resocjalizujące nie tylko zapewnia przyrost wiedzy, rozwój pewnych umiejętności, moŝliwość znalezienia pracy, ale pomoc w procesie wtórnej adaptacji do społeczeństwa. Tak więc cele dydaktyczne w resocjalizacji obejmują wszystkie sfery osobowości skazanego: poznawczą, emocjonalno-motywacyjną i behawioralną. 7 Swoistym odpowiednikiem tych załoŝeń jest Arteterapia - system działań stosowanych nie tylko wobec osób chorych, ale takŝe jednostek o zaburzonym rozwoju lub poszukujących rozwiązań sytuacji trudnych, równieŝ do osób pozostających w obrębie patologii społecznej, a więc dotkniętych nałogami, pozbawionych wolności, objętych głębszymi wykolejeniami, objawiających cechy zaawansowanej psychopatii. 8 Arteterapia pełni następujące funkcje: rekreacyjną, która ma na celu tworzenie odpowiednich warunków wypoczynku, sprzyjających nabraniu nowych sił pomocnych w przezwycięŝaniu problemu, edukacyjną - dostarczenie osadzonym dodatkowych wiadomości przydatnych do reinterpretacji sensu i celu Ŝycia oraz korekcyjną - przekształcanie szkodliwych mechanizmów na bardziej wartościowe. 9 1 Patrycja Mulawa, studentka II roku kierunku Pedagogika w WSZiA w Zamościu. Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów. Opiekun dr Beata Maria Nowak. 2 Paulina Chmiel, studentka II roku kierunku Pedagogika w WSZiA w Zamościu. Studenckie Koło Młodych Pedagogów. Opiekun dr Beata Maria Nowak. 3 K. Barnes, Wywieranie wpływu. Ćwiczenia, Wyd. GWP, Gdańsk 2005, s P. Szczepański, Kara pozbawienia wolności a wychowanie, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warszawa 2003, s Cz. Czapów, S. Jedleński, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971, s H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza NOVUM, Kraków 2006, s A. Konon-Kol, P. Szczepaniak, W poszukiwaniu modelu edukacji resocjalizacyjnej. Przegląd doświadczeń w USA i w Polsce, Przegląd Więziennictwa Polskiego, Warszawa 1998, s E. J. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004, s Ibidem, s

Zidentyfikowane problemy

Zidentyfikowane problemy Zidentyfikowane problemy brak usług publicznych online, brak zintegrowanego programu do elektronicznego obiegu dokumentów i archiwizacji danych, bazy danych nie skorelowane ze sobą, częste pomyłki, Zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w WPROWADZENE Szczecinek to liczące prawie 40 tysięcy mieszkańców miasto, połoŝone na Pojezierzu Drawskim, na południowo-wschodnim

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009-2015 Krzysztof Bogusławski Krzysztof Kozakowski

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W uzgodnieniu: Załącznik do uchwały Nr 443/08 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządu Województwa Małopolskiego Bogdan Zdrojewski z dnia 29 maja 2008 roku STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 11

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1053/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju ekonomii społecznej,

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim

Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim Definicja Internetu szerokopasmowego Definicja na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej Connecting Europe at

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Cel ustawy Celem ustawy jest unowocześnienie

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Markowski. Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej

Tadeusz Markowski. Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej Tadeusz Markowski Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej Kontynuując ekonomiczne podejście do koncepcji przestrzeni publicznej naleŝy stwierdzić, iŝ przestrzeń publiczna

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. I. Postanowienia ogólne

S T A T U T Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXVII/461/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r. S T A T U T Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła Zawarte w dniu:... w Szczecinie, Pomiędzy: Porozumienie Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez 1.... 2...... zwanym w dalszej części umowy Liderem Partnerstwa a:... zwanymi w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM)

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Rozdział 1 Cele i zadania 1 1. Celem Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych jest wspomaganie procesów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU ROMAN CIEPIELA WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKEIGO MOSKWA 18-19 WRZEŚNIA 2009 odzyskanie KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU NAJISTOTNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Mirosław Rymer doradca prawny Śląskiego Wojewódzkiego

Mirosław Rymer doradca prawny Śląskiego Wojewódzkiego Mirosław Rymer doradca prawny Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 15 ust. 2 pkt 4 W planie miejscowym

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna. -next-

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna. -next- Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMOŚCIU - POŁOŻENIE Zamość położony jest w południowo-wschodniej Polsce na skraju Wyżyny Lubelskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Roztocza

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a potencjał dziedzictwa. Warszawa, 16.09.2010

Innowacyjność a potencjał dziedzictwa. Warszawa, 16.09.2010 Innowacyjność a potencjał dziedzictwa Warszawa, 16.09.2010 NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA Nasza misja: Narodowy Instytut Dziedzictwa to narodowa instytucja kultury, która tworzy podstawy dla zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum miejskiego w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach podsumowanie realizacji programu

Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach podsumowanie realizacji programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004-2006 podsumowanie realizacji programu Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Kraków 28.11.2006 1 Program Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007 Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe Warszawa, listopad 2007 Ochrona zabytków Przygotowane i uzgodnione porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem m. st. Warszawy poszerzające

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

- europejska metropolia on-line

- europejska metropolia on-line e-gdańsk - - europejska metropolia on-line Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego GŁÓWNE CELE PROJEKTU Ułatwienie dostępu do informacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego Małopolska bez wykluczenia cyfrowego sieci szerokopasmowe i podwyŝszanie kompetencji mieszkańców Małopolska Kraków, Sieć 18 kwietnia Szerokopasmowa 2008 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Stan obecny zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 14 /09 Starosty Pabianickiego z dnia 10 marca 2009 r. Polityka szkoleniowa Starostwa Powiatowego w Pabianicach realizowana

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 Nazwa Typ OŚ PRIORYTETOWA 2 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba zakupionego sprzętu teleinformatycznego (w

Bardziej szczegółowo

8. Gospodarka przestrzenna i architektura

8. Gospodarka przestrzenna i architektura 8. Gospodarka przestrzenna i architektura Obwodnica Miasta NajwaŜniejszą i najpilniejszą sprawą dla mieszkańców Suwałk jest budowa obwodnicy, która wyeliminuje uciąŝliwości spowodowane natęŝonym ruchem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WROTA LUBUSKIE. Zielona Góra 29 II 2008r. Lubuski e-urząd

WROTA LUBUSKIE. Zielona Góra 29 II 2008r. Lubuski e-urząd WROTA LUBUSKIE LUBUSKI E-URZĄD Zielona Góra 29 II 2008r. REALIZOWANE PROJEKTY E-ADMINISTRACJI @ - realizowane projekty Wrota REALIZOWANE PROJEKTY E-ADMINISTRACJI Lp. Wyszczególnienie Wrota Podlasia Wrota

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 481/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009 STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE (wersja zaktualizowana na dzień 21 sierpnia 2009r.) Spis

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach.

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 56 poz. 322 USTAWA z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła. Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy

Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła. Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy Pilota owy program wdro enia technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI Załącznik do Uchwały Nr 230/XXI/2004 Z dnia 30 grudnia 2004 roku GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI 1. Cel strategiczny: Opracowanie i aktualizacja bazy danych 1.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 2.1.0.3 2.1.0.28 2.1.0.39 2.1.0.4 2.1.0.29 2.1.0.40 2.1.0.5 2.1.0.14 2.1.0.33 2.1.0.43 2.1.0.6 2.1.0.15 Nazwa Długość sieci Internetu

Bardziej szczegółowo

Procesowe podejście do tworzenia regulacji prawnej. Rola ICT w opisie i modelowaniu procesów dr Wojciech Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański, MSWiA.

Procesowe podejście do tworzenia regulacji prawnej. Rola ICT w opisie i modelowaniu procesów dr Wojciech Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański, MSWiA. Procesowe podejście do tworzenia regulacji prawnej. Rola ICT w opisie i modelowaniu procesów dr Wojciech Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański, MSWiA. Projekt współfinansowany dr Wojciech Rafał Wiewiórowski

Bardziej szczegółowo

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH po 1 stycznia 2015r. Prowadzący: Robert Gadzinowski Ekspert akredytowany przez PARP Phare 2002 Program: Dostęp do innowacyjnych usług doradczych Działanie:

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum:

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum: Strategiczny projekt badawczy Finansowany przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Temat projektu Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków Zadanie Badawcze numer 3: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Na podstawie art. 12 ust. 1 i 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Powstanie pierwszej instytucji statystycznej w Polsce W Krakowie, w 1882 r. powstała pierwsza Komisja Statystyczna

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

EDUNET. Informacje o systemie

EDUNET. Informacje o systemie EDUNET Informacje o systemie Metryczka projektu Nazwa projektu Beneficjent Wartość projektu Czas realizacji projektu Linia finansowania Podział finansowania Główne zadania Projektu EDUNET System Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 www.malopolskie.pl/rozwojregionalny/malopolska2015/ Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Strategia Rozwoju Małopolski Małopolska

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO CELE MRPO Cel główny Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cele szczegółowe Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Ikona obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub

Ikona obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub Ikona obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów

Bardziej szczegółowo

Priorytety Edukacja i Społeczeństwo informacyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego

Priorytety Edukacja i Społeczeństwo informacyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego Priorytety Edukacja i Społeczeństwo informacyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego Punkt pt. Sprawy dydaktyki posiedzenia Rady WPPT 8 XI 2007 W. Salejda 1 Sprawy dydaktyki,

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Rola kultury w procesie wychowania dzieci i młodzieży Arteterapia i muzykoterapia

Rola kultury w procesie wychowania dzieci i młodzieży Arteterapia i muzykoterapia Rola kultury w procesie wychowania dzieci i młodzieży Arteterapia i muzykoterapia Definicja kultury Pojęcie kultura wywodzi się od słowa łacińskiego cultura czyli uprawa i oznacza ogół stworzonych przez

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała to grupa powstała w 2005 roku w ramach PilotaŜowego Programu LEADER+, obejmująca

Bardziej szczegółowo

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ mała wystawa o wielkiej rzeczy Od 26 listopada 2012 roku w sali wystaw Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, prezentowana jest wystawa pt. Pałac Dzieduszyckich

Bardziej szczegółowo