Kategoria modelowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kategoria modelowania"

Transkrypt

1 7 Diagramy implementacyjne oraz diagramy pakietów 7.1 Wstęp Diagramy implementacyjne słuŝą do ilustracji dwóch aspektów implementacji systemu informatycznego: struktury kodu i konfiguracji elementów czasu wykonania. Diagramy pakietów z kolei, są budowane przede wszystkim dla duŝych projektów, tworzonych przez duŝą grupę współpracujących osób, projektów składających się z wielu jednostek funkcjonalnych, ze złoŝonymi zaleŝnościami pomiędzy tymi jednostkami. Zadaniem pakietów jest grupowanie elementów danego (jednego) modelu, wraz z występującymi pomiędzy tymi elementami relacjami. Istnieje co najmniej kilka powodów, dla których warto jest uŝywać diagramów pakietów: W celu ukrycia mniej istotnych elementów modelu (podobnie jak zilustrowano to w przykładzie o subkolaboracji umieszczonym w wykładzie dotyczącym diagramów interakcji). Dla ułatwienia podziału pracy między członkami zespołu czy teŝ róŝnymi zespołami. Dla ułatwienia procesu zarządzania budową produktu informatycznego. 7.2 Diagramy implementacyjne UML definiuje dwa rodzaje diagramów implementacyjnych: Diagramy komponentów ilustrują strukturę kodu projektowanego systemu poprzez specyfikowanie implementacji elementów projektu (np. klas czy podsystemów) za pomocą komponentów i ich interfejsów, oraz wskazanie zaleŝności występujących pomiędzy komponentami. Celem identyfikacji komponentów jest budowa systemów o odpowiednio wysokiej jakości, wypełniających poŝądane potrzeby biznesowe i budowanych szybko raczej poprzez składanie z gotowych części niŝ poprzez wypracowywanie kaŝdego elementu samodzielnie. Taki sposób pracy jest korzystny dla budowy np. rodziny aplikacji: niektóre komponenty opłaca się opracować samodzielnie, a niektóre warto odszukać wśród gotowych, istniejących juŝ w organizacji czy na rynku i ewentualnie zaadaptować do aktualnych potrzeb. Diagramy wdroŝeniowe pokazują konfigurację systemu czasu wykonania, czyli rozmieszczenie komponentów i obiektów na węzłach. Węzły modelują obliczeniowe zasoby czasu wykonania. Taka konfiguracja moŝe być zarówno statyczna, jak i dynamiczna: komponenty i obiekty mogą migrować między węzłami w czasie wykonania. Omówienie diagramów implementacyjnych rozpoczniemy od diagramów komponentów Diagramy komponentów Komponent stanowi nietrywialną, dobrze wyizolowaną z kontekstu jednostkę implementacji, spójną ze względu na wypełniane funkcje (wysoka kohezja, słabe sprzęŝenia) i posiadającą dobrze zdefiniowany interfejs; z załoŝenia, komponent nadaje się do wielokrotnego uŝycia. Prawidłowo skonstruowany komponent korzysta z innych komponentów wyłącznie za pośrednictwem ich interfejsów, co z załoŝenia ułatwia przyszłe modyfikacje. MoŜna wyróŝnić kilka rodzajów komponentów: komponenty z perspektywy jednego projektu, komponenty z perspektywy całości rozwoju oprogramowania w danej organizacji oraz komponenty biznesowe (np. do obsługi zamówień, sprzedaŝy, itp.). Kategorie modelowania, wykorzystywane przy konstruowaniu diagramów komponentów w UML 2.*, przedstawiono w Tab. 1.

2 Kategoria modelowania Notacja komponent interfejs udostępniający interfejs pozyskujący port Port złoŝony zaleŝność realizacja «realize» Konektor delegowany «delegate» Konektor składany Tab. 1 Kategorie modelowania dla diagramu komponentów w UML 2.* Komponenty mogą być opatrywane stereotypami. Przykładowe stereotypy to: podsystem (ang. subsystem), program wykonywalny (ang. executable), biblioteka (ang. library) i baza danych/tabela bazy danych (ang. table). Przykładowe diagramy komponentów przedstawiają Rys. 1 i Rys. 2.

3 cod Ticket reservation system component named interface Ticket reservation IReservations dependency User interface Repertoire updating unnamed interface Rys. 1 Przykładowy diagram komponentów (1) Diagramy komponentów pokazują zaleŝności pomiędzy komponentami oprogramowania. Komponenty mogą istnieć w róŝnym czasie: niektóre z nich w czasie kompilacji (komponenty kodu źródłowego), niektóre w czasie konsolidacji (komponenty kodu binarnego), zaś niektóre tylko w czasie wykonania (komponenty kodu wykonywalnego). Diagram komponentów jest przedstawiany w postaci grafu skierowanego, gdzie węzłami są komponenty, a łuki w postaci strzałek z przerywaną linią modelują zaleŝności występujące pomiędzy klientami i dostawcami pewnej informacji. Bezpośrednia specyfikacja klientów i dostawców informacji ma duŝe znaczenie dla przeprowadzania modyfikacji elementów systemu: zmiany wprowadzane do elementu modelującego dostawcę pewnej informacji mogą skutkować koniecznością wprowadzania zmian do elementów modelujących jej klienta.

4 cod SHOP IOrder «delegate» IOrder «component» Orders IPerson IPerson «component» Clients IProduct IProduct ball&socket IAccount «delegate» «component» Products IAccount Rys. 2 Przykładowy diagram komponentów (2) Zbiór komponentów składających się na kod systemu moŝe być opisany na dwa sposoby: Poprzez utworzenie listy komponentów wraz ze specyfikacją ich zaleŝności jest to tzw. biblioteka komponentów. W tym przypadku bardzo pomocne jest nazywanie interfejsów. Poprzez diagram komponentów ilustrujący sieć ich wzajemnych zaleŝności. Diagram komponentów pokazuje takŝe, za realizację jakiego interfejsu jest odpowiedzialny kaŝdy z komponentów Przykład z kancelarią prawniczą Na Rys. 3 zaprezentowano diagram komponentów skonstruowany w oparciu o tekst specyfikujący wymagania dla systemu wspierajacego pracę kancelarii prawniczej (rozdział 2, podrozdział 2.10).

5 cod Law office People handling User interface Cases handling Rys. 3 Diagram komponentów dla systemu wspierającego pracę kancelarii prawniczej Diagramy wdroŝeniowe Diagramy wdroŝeniowe przedstawiają konfigurację następujących elementów czasu wykonania: komponentów sprzętowych, czyli fizycznych jednostek posiadających pamięć, a często równieŝ moc obliczeniową; komponentów oprogramowania (kod wykonywalny); obiektów związanych z komponentami. Diagram wdroŝeniowy jest grafem, gdzie wierzchołki, zwane tu węzłami, połączone są liniami odwzorowującymi połączenia komunikacyjne komponentów sprzętowych (Rys. 4). Węzły, podobnie jak połączenia komunikacyjne, mogą być opatrzone stereotypami, np.: «CPU», «pamięć». Węzły przechowują obiekty i wystąpienia komponentów; węzły mogą brać udział w związkach generalizacji. dd Ticket reservation system communication channel :Server :Laptop :Ticket reservation IReservations :User interface node Rys. 4 Przykładowy diagram wdroŝeniowy

6 W UML istnieje moŝliwość zastąpienia symboli standardowych symbolami specjalnymi, które mogą znacząco ułatwiać percepcję diagramów (Rys. 5). Main server Corporate Ethernet Internet Accounting server Web Client Local branch Ethernet Windows-based PC Windows-based PC Rys. 5 Diagram wdroŝeniowy z wykorzystaniem specjalnych symboli 7.3 Diagramy pakietów Pakiety grupują elementy danego (jednego) modelu wraz z występującymi pomiędzy tymi elementami relacjami. Elementy, wchodzące w skład pakietu, to tzw. elementy wysokiego poziomu, jak np.: klasy i ich związki, maszyny stanów, grafy przypadków uŝycia, itp. To, co jest zawarte w elementach wysokiego poziomu, np. atrybuty, operacje, wnętrza stanów zagnieŝdŝonych, linie Ŝycia, komunikaty, itp., z reguły nie pojawia się jako bezpośrednia zawartość pakietów. Pakiet zazwyczaj nie posiada swojego interfejsu (oprócz specjalnego rodzaju pakietu zwanego podsystemem patrz podpunkt omawiający specjalne rodzaje pakietów 7.3.3) a zaleŝności występujące pomiędzy pakietami wynikają z relacji między ich elementami składowymi. ZaleŜności są przedstawiane na diagramach pakietów w postaci strzałek z przerywaną linią i mogą być opatrywane stereotypami. Relacje między elementami, opisywane pośrednio przez zaleŝności, mogą być róŝnego rodzaju, ale tego typu informacja zazwyczaj nie jest przenoszona przez diagramy pakietów dzięki specyfikacji zaleŝności uwidaczniany jest jedynie fakt występowania relacji, a nie jej rodzaj, np. fakt istnienia asocjacji między dwiema klasami umieszczonymi w dwóch róŝnych pakietach. Bezpośrednie pokazywanie relacji pomiędzy elementami zawartymi w róŝnych pakietach nie jest zabronione, zaleca się raczej jedynie podkreślanie faktu ich występowania. Dla diagramów pakietów obowiązuje taka sama zasada abstrakcji, jak wszystkich poprzednio omawianych rodzajów diagramów: szczegóły nigdy nie powinny utrudniać rozumienia całości. Pakiety mogą być zagnieŝdŝane oraz mogą brać udział w związkach dziedziczenia, co jest zaznaczane analogicznie jak na diagramach klas. Dany model zazwyczaj opisywany jest przez wiele pakietów. Definicja kaŝdego elementu wchodzącego w skład modelu moŝe znajdować się tylko w jednym z pakietów opisujących model. Podział modelu na pakiety jest arbitralny, ale u jego podstaw powinny leŝeć racjonalne przesłanki, np. wspólna funkcjonalność, silne skojarzenia, itp. Kategorie modelowania, wykorzystywane przy konstruowaniu diagramów pakietów w UML 2.*, przedstawiono w Tab. 2. Jak widać, pakiet jest przedstawiany w postaci duŝego prostokąta z małym prostokątem, zwanym etykietą, umieszczonym w lewym górnym rogu. JeŜeli zawartość pakietu nie jest pokazana, wówczas nazwa pakietu jest wpisana do większego prostokąta; w przeciwnym przypadku nazwa pakietu jest umieszczana w etykiecie. Kategoria modelowania Notacja

7 pakiet zaleŝność zagnieŝdŝanie + Tab. 2 Kategorie modelowania dla diagramów pakietów w UML 2.* Rys. 6 przedstawia róŝne sposoby prezentowania zagnieŝdŝania pakietów. Package A Package A Package B1 Package B2 Package B1 Package B2 Package B3 Package B4 Package B3 Package B4 Package A + Package B1 Package B2 Package B3 Package B4 Rys. 6 RóŜne sposoby prezentowania zagnieŝdŝania pakietów Odwołania między pakietami Pakiet (klient), który odwołuje się do elementu w innym pakiecie (dostawcy informacji), moŝe wykorzystać pakiet zawierający ten element, uŝywając zaleŝności typu «import» albo «access» (będących rodzajami zaleŝności typu «usage»). Główną cechą róŝniącą oba rodzaje zaleŝności jest odmienny sposób traktowania nazw elementów.

8 Nazwy z pakietów zaimportowanych za pomocą zaleŝności typu «import» są dodawane do przestrzeni nazw pakietu importującego. Na przykład na diagramie z Rys. 7 nazwy z pakietu Q są dodawane do przestrzeni nazw pakietu P, co oznacza, Ŝe elementy z P traktują nazwy z Q tak samo jak nazwy z P (uwaga: moŝe tutaj wystąpić konflikt nazw). Class notion P Q A X:E «import» E Rys. 7 Ilustracja zaleŝności typu «import» Dla zaleŝności typu «access» nazwa, do której następuje odwołanie, musi być poprzedzona nazwą pakietu, w którym jest zdefiniowana. Na Rys. 8 pokazano, Ŝe atrybut X w klasie A zawartej w pakiecie P będzie wystąpieniem klasy E, której definicja została umieszczona w pakiecie Q. Nazwa klasy E została poprzedzona nazwą pakietu Q, co ma zapobiec wystąpieniu konfliktu nazw. P Q A X:Q::E «access» E Rys. 8 Ilustracja zaleŝności typu «access» Reguły widoczności Pakiet widzi wszystkie zewnętrzne dla niego pakiety poprzez pakiet, wewnątrz którego jest zagnieŝdŝony; innymi słowy, zagnieŝdŝony pakiet widzi wszystko to, co widzi pakiet, który go zawiera. Specjalne symbole + (publiczny), (prywatny) oraz # (chroniony) są uŝywane na oznaczenie widoczności elementu zawartego w pakiecie na zewnątrz pakietu. Zasady widoczności dla elementów zawartych w pakietach są następujące: Element zdefiniowany w danym pakiecie jest widoczny dla innych elementów tego pakietu. Jeśli element jest widoczny w pakiecie A, to jest widoczny we wszystkich pakietach, które są w A zagnieŝdŝone. Jeśli pakiet B jest powiązany zaleŝnością z pakietem A, to wtedy wszystkie elementy o widoczności publicznej w A są widoczne w B. Jeśli pakiet B dziedziczy z pakietu A, to wtedy wszystkie elementy w A o widoczności publicznej lub chronionej są widoczne w B. ZaleŜności nie są przechodnie, tzn. jeśli A jest połączone zaleŝnością z B, a B z C, to nie znaczy, Ŝe A jest połączone zaleŝnością z C. ZaleŜności nie są teŝ symetryczne. Ponadto, UML określa następujące reguły widoczności dla elementów klas w pakietach: Elementy zawarte wewnątrz klasy, np. atrybuty, operacje czy klasy zagnieŝdŝone są widoczne (dostępne dla innych klas) wewnątrz pakietu, jeśli widoczność tych elementów jest publiczna. W przypadku dziedziczenia, podklasa widzi elementy o widoczności publicznej i chronionej. Cała zawartość klasy jest widoczna wewnątrz klasy.

9 Rys. 9 stanowi ilustrację powyŝszych reguł. Pakiet A jest powiązany zaleŝnością typu «access» z pakietem B; zaleŝność odwrotna nie występuje. Klasa U w pakiecie B o widoczności publicznej jest dostępna dla klas X i Y w pakiecie A. Klasa V, jako klasa o widoczności prywatnej, nie jest dostępna dla klas z pakietu A. Klasy U i V nie mają dostępu do Ŝadnej klasy w pakiecie A pomimo publicznej widoczności klasy X (brak odpowiedniej zaleŝności pakiet B nie ma dostępu do pakietu A). Klasy X i Y, podobnie jak U i V, jako klasy zdefiniowane w tym samym pakiecie widzą nawzajem swoje publiczne elementy. A B +X -Y «access» +U -V Rys. 9 Ilustracja reguł widoczności dla pakietów Z kolei Rys. 10 pokazuje sposób, w jaki moŝna uczynić diagram bardziej czytelnym prowadząc zaleŝność od wewnętrznej granicy pakietu; zaleŝność ta oznacza, Ŝe wszystkie elementy zawarte w pakiecie A odwołują się do publicznych elementów pakietu C. Podobny sposób upraszczania diagramów polegający na zmniejszeniu liczby elementów bez utraty informacji był juŝ prezentowany dla diagramów stanów przy opisie stanów złoŝonych. A A +X «access» +X «access» C C B +K B +K -L -L «access» Rys. 10 Wykorzystanie zaleŝności poprowadzonej od wewnętrznej granicy pakietu Specjalne rodzaje pakietów UML wyróŝnia następujące specjalne rodzaje pakietów: «fasada» (ang. «facade») zawiera wyłącznie odwołania do elementów zdefiniowanych w innych pakietach. «model» stanowi abstrakcję systemu widzianą z pewnej perspektywy. Zwykle zawiera drzewo pakietów. Model moŝe zawierać relewantne elementy z otoczenia systemu, np. aktorów. Elementy z róŝnych modeli nie oddziaływują bezpośrednio na siebie, ale często stanowią róŝne reprezentacje tego samego bytu, róŝniące się na przykład ilością detali, co moŝe wymuszać potrzebę łączenia ich zaleŝnością typu «trace» czy «refinement». «podsystem» (ang. «subsystem») reprezentuje pewien spójny, logiczny, wyizolowany z kontekstu fragment systemu oraz posiada dobrze wyspecyfikowany zbiór interfejsów do interakcji z otoczeniem. Podsystem podzielony jest na dwie części: specyfikacyjną i realizacyjną. Część specyfikacyjna zawiera

10 opis interakcji z otoczeniem, z reguły za pomocą przypadków uŝycia. Część realizacyjna, posługując się kolaboracjami, podaje sposoby realizacji przypadków specyfikowanych w pierwszej części opisu podsystemu. Podsystemy mogą być zbudowane z innych podsystemów, przy czym podsystemy najniŝszego poziomu muszą zawierać elementy modelu. Podsystem stanowi zgrupowanie elementów modelu logicznego, podczas gdy komponent jest zgrupowaniem elementów modelu implementacyjnego. W wielu przypadkach podsystemy są implementowane jako komponenty, co upraszcza transformację modelu logicznego w implementacyjny i przez to jest powszechnie stosowanym podejściem Przykład z kancelarią prawniczą Na Rys. 11 zaprezentowano diagram pakietów skonstruowany w oparciu o tekst specyfikujący wymagania dla systemu wspierajacego pracę kancelarii prawniczej (rozdział 2, podrozdział 2.10). pd Law office People handling Cases handling User interface Rys. 11 Diagram pakietów dla systemu wspierającego pracę kancelarii prawniczej 7.4 Podsumowanie Konstruowanie diagramów implementacji jest uŝyteczne zarówno ze względu na ponowne uŝycie, jak i ze względu na moŝliwość uzyskania za ich pomocą odpowiednich parametrów wydajnościowych projektowanego systemu. Z kolei stosowanie pakietów ułatwia zarządzanie przechowywaniem, konfiguracjami oraz modyfikowaniem elementów systemu dobrze przeprowadzony podział na pakiety moŝe znacząco ułatwić zarządzanie procesem budowy produktu programistycznego. Problematykę diagramów pakietów moŝna podsumować następująco: Pakiety stanowią zgrupowanie elementów modelu. Są środkiem ogólnego przeznaczenia wykorzystywanym do budowy struktur hierarchicznych. KaŜdy element modelu, który nie jest zawarty wewnątrz innego elementu modelu, musi być zdefiniowany wewnątrz dokładnie jednej przestrzeni nazw (ang. home package). Oprócz elementów modelu pakiet moŝe takŝe zawierać inne pakiety (poprzez zagnieŝdŝanie). Pakiety mogą brać udział w związkach dziedziczenia. WyróŜnia się pakiety specjalnego rodzaju, m.in. «fasada», «model» oraz «podsystem».

11 W praktyce, podsystemy są implementowane jako komponenty, co upraszcza transformację modelu logicznego w model implementacyjny. 7.5 Przykładowe pytania i problemy do rozwiązania 1. Krótko scharakteryzuj cel budowy diagramów implementacyjnych. 2. Wymień i omów rodzaje diagramów implementacyjnych. 3. Zdefiniuj pojęcia: komponent, wystąpienie komponentu, interfejs, port, zaleŝność, węzeł. 4. Kiedy, w jakich sytuacjach i w jakim celu wykorzystywane są diagramy pakietów? 5. Podaj notację UML dla pakietu w oparciu o prosty przykładowy diagram. 6. Jakie rodzaje związków mogą występować między pakietami? 7. Wymień i krótko omów specjalne rodzaje pakietów. 8. Co oznacza pojęcie: home package? 9. Jaka zaleŝność występuje pomiędzy pojęciami: podsystem i komponent? Na jakim etapie cyklu Ŝyciowego produktu informatycznego funkcjonuje kaŝde z tych pojęć? 10. W oparciu o tekst specyfikujący wymagania dla systemu wspierającego pracę wypoŝyczalni płyt dvd (rozdział 2, podrozdział 2.12), skonstruuj diagram pakietów oraz diagram komponentów.

Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010

Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010 Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection Katedra InŜynierii Oprogramowania InŜynieria Oprogramowania i Bazy Danych Sławomir Zabkiewicz Nr albumu 5081 Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Depency Injection

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Lesław Sieniawski SYSTEM *N*X

Lesław Sieniawski SYSTEM *N*X PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 11 Lesław Sieniawski SYSTEM *N*X OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 SEKRETARZ OFICYNY: Tomasz Drewniak RECENZENT: Adam Grzech PROJEKT GRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia - Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia Wersja elektroniczna: mgr inż. Kamil Kuliberda; na podstawie UML przewodnik użytkownika, Grady Booch, Jamek Rumbaugh, Ivar Jacobson. Przypadki Użycia Poruszone

Bardziej szczegółowo

PRACA SEMESTRALNA Inżynieria Oprogramowania

PRACA SEMESTRALNA Inżynieria Oprogramowania WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI PRACA SEMESTRALNA Inżynieria Oprogramowania Mirosław Potaczek Mirosław Rożek Narzędzia wspomagające modelowanie biznesowe Kraków 2006

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Kowal Marcin RC10 DECODER SYSTEM DEKODOWANIA I GROMADZENIA POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Kowal Marcin RC10 DECODER SYSTEM DEKODOWANIA I GROMADZENIA POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Kowal Marcin RC10 DECODER SYSTEM DEKODOWANIA I GROMADZENIA POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Rodzaj studiów: Kierunek: Specjalność: Dyplomant: Nr albumu: Magisterskie Informatyka InŜynieria

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

MAS dr. Inż. Mariusz Trzaska

MAS dr. Inż. Mariusz Trzaska MAS dr. Inż. Mariusz Trzaska Wykład 1 Obiektowość o Tematyka wykładu Informacje Modelowanie z użyciem notacji UML Projektowanie Elementy implementacji o Zaliczenie Kolokwia Mini-projekty Projekt 2 o Literatura

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki Techniki komputerowe Warszawa 2010 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI PRACA MAGISTERSKA SEBASTIAN PISARSKI TWORZENIE STRUKTURALNYCH

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Podstawy UML 2.0. Wstęp. Czym jest UML?

Podstawy UML 2.0. Wstęp. Czym jest UML? Podstawy UML 2.0 Wstęp Ten krótki artykuł jest wstępem do UML 2.0 metodologii 1 stosowanej na co dzień w fazie projektowej podczas produkcji oprogramowania. Tekst porusza te zagadnienia związane z UMLem,

Bardziej szczegółowo

Metody strukturalnej analizy ontologii opartych na logice opisowej

Metody strukturalnej analizy ontologii opartych na logice opisowej Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Wojciech Waloszek Metody strukturalnej analizy ontologii opartych na logice opisowej Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r.

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja,

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres trzeciego wykładu

Cel i zakres trzeciego wykładu Cel i zakres trzeciego wykładu Tytuł: Diagramy sekwencji, pakietów, stanu i wdrożenia w perspektywie implementacyjnej Cel wykładu: Zaprezentować sposób przygotowania wyżej wymienionych diagramów w perspektywie

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Praca dyplomowa magisterska Portal firmowy wspierający obieg dokumentów zbudowany za pomocą MS SharePoint 2010 Autor: Marcin Róg Kierujący

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki Marcin Gryszkalis Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Praca wykonana w Zakładzie Informatyki Stosowanej pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 3/2008 (Tom 16) Szczecin 2008 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo