Przepisy Grup Sportowych Kobiet i Kontynentalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepisy Grup Sportowych Kobiet i Kontynentalnych"

Transkrypt

1 Przepisy Grup Sportowych Kobiet i Kontynentalnych Uwagi wstępne Ten ustęp obowiązuje wszystkie Europejskie Federacje Narodowe od 2009 roku i pozostałe Federacje od 2010 roku. W krajach poza Europą przepisy roku 2008 będą obowiązywać jedynie w 2009 roku. 1: Przepisy Ogólne Art Wizerunek Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI jest grupą kolarzy szosowych uznaną i certyfikowaną przez Federację Narodową kraju, którego narodowość ma większość kolarzy, utworzoną w celu udziału w wyścigach Kalendarza Międzynarodowego, zgodnie z ograniczeniami artykułu i zarejestrowaną przez UCI. Grupa Sportowa jest stworzona przez zespół kolarzy zarejestrowanych w UCI jako część Grupy Sportowej, Przedstawiciela Grupy, sponsorów i wszystkich innych osób, z którymi Przedstawiciel Grupy i/lub sponsor podpisał kontrakt w celu zapewnienia stałego działania Grupy (dyrektor, Dyrektor Sportowy, trener itd.) Art Art Art Główny partner(partnerzy) i Przedstawiciel Grupy muszą być związani z Grupą Sportową Kontynentalną lub Kobiet przez pełny sezon właściwego Kalendarza. Nazwą grupy jest nazwa firmy lub marki głównego partnera bądź jednego lub obydwu partnerów w przypadku, gdy jest ich dwóch. Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet składa się z kolarzy, którzy mogą lecz nie muszą być zawodowcami należącymi do kategorii Elity i/lub Poniżej lat 23 Mężczyzn w przypadku Grupy Kontynentalnej i kategorii Elity Kobiet w przypadku Grupy Kobiet. Grupa Sportowa musi składać się z 8 do 16 kolarzy. Jednakże, Grupa Kontynentalna ma prawo mieć dodatkowo do 4 kolarzy specjalizujących się w innych kolarskich dyscyplinach wytrzymałościowych (przełaje, kolarstwo górskie: konkurencja cross country, torowe: konkurencje scratch, wyścig punktowany, wyścig na dochodzenie, Madison) pod warunkiem, że kolarze, o których mowa zostali sklasyfikowaniu pośród 150 (100 w przypadku Grupy kobiet) najlepszych kolarzy w klasyfikacji indywidualnej UCI w swojej dyscyplinie w roku poprzedzającym datę rejestracji Grupy przez Federację Narodową. Grupa Sportowa Kobiet może również mieć dodatkowo 4 kolarzy specjalizujących się w jednej z dyscyplin wspomnianych w poprzednim akapicie, pod warunkiem, że kolarze, o których mowa zostali sklasyfikowaniu pośród 100 najlepszych kolarzy w klasyfikacji indywidualnej UCI w tej dyscyplinie. Art Większość kolarzy musi być poniżej 28 roku życia. Jednakże Federacja Narodowa może obniżyć granicę wiekową. 1

2 Art Art Art Narodowość Grupy Sportowej Kobiet lub Kontynentalnej jest określona przez narodowość większości kolarzy należących do Grupy. Okres transferów Żaden kolarz już zarejestrowany w Szosowej Grupie Sportowej UCI na dany sezon nie może dołączyć do Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI w trakcie sezonu poza okresem od 1 do 25 czerwca. Stażyści W okresie między 1 września a końcem sezonu każdego roku każda Grupa Kontynentalna lub Kobiet może zaangażować dwóch kolarzy w wieku poniżej 23 lat jako stażystów na następujących warunkach: - Kolarz wcześniej nie jeździł w Szosowej Grupie Sportowej UCI; - Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI musi poinformować UCI o tożsamości kolarzy przed 1 sierpnia; - Kolarze muszą uzyskać autoryzację swojej Federacji Narodowej i mogą być związani tylko z jedną Grupa Sportową UCI w tym okresie. Art Art Status prawny i finansowy Federacja Narodowa decyduje czy przyznać Grupie Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet status grupy zawodowej. Jednakże wolno Federacji Narodowej akceptować zawodowych kolarzy w niezawodowej Grupie Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet. Przedstawiciel Grupy Sportowej reprezentuje Grupę we wszystkich sprawach związanych z Przepisami UCI. Przedstawiciel Grupy Sportowej może być osobą upoważnioną do zatrudniania personelu. W takim wypadku podpisuje kontrakty z kolarzami Grupy i innymi pracownikami. Art Każda osoba, przedsiębiorstwo, fundacja, stowarzyszenie lub inna jednostka zostająca po raz pierwszy Przedstawicielem Grupy lub główny partnerem Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet powinna przedłożyć Federacji Narodowej, nie później niż w dniu złożenia podania o rejestrację tej Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet, następujące dokumenty: - W przypadku osób fizycznych: potwierdzenie miejsca zamieszkania - W przypadku osób prawnych i innych organizacji: o Statut o Potwierdzenie wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców lub stowarzyszeń lub inny dokument poświadczający byt prawny organizacji o Lista członków zarządu z imieniem, nazwiskiem, zawodem i adresem 2

3 o Roczne księgi rachunkowe (bilans i rachunek zysku i strat za ostatni rok finansowy w bieżącej formie przewidzianej prawem). 3

4 Ponadto, Przedstawiciel Grupy i główni partnerzy muszą niezwłocznie informować Federację Narodową o: zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby, zmniejszeniu kapitału, zmianie formy prawnej lub tożsamości (fuzja, przejęcie), wnioskach lub realizacji jakichkolwiek ugód i układów lub podjęciu innych kroków dotyczących wszystkich wierzycieli. 2: Obowiązki nałożone na Grupę Sportową przez Federację Narodową Rejestracja przez Federację Narodową Art Art Art Prośba o uzyskanie statusu Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI musi być łożona w Federacji Narodowej kraju narodowości większości kolarzy Grupy (odpowiedzialnej Federacji Narodowej) zgodnie z niżej opisanymi procedurami (rejestracja). Każda Federacja Narodowa może zarejestrować maksymalnie 15 Grup Sportowych Kontynentalnych każdego roku. Federacja Narodowa może dowolnie określić terminy procedury rejestracji określone w Instrukcji Rejestracji, o ile są dotrzymane terminy rejestracji przez UCI. Warunki określone przez ten paragraf są warunkami minimalnymi. Federacja Narodowa może wprowadzić surowsze przepisy. Art Grupa Sportowa musi przedłożyć Federacji Narodowej następujące dokumenty: 1. Oryginały kontraktów podpisanych z kolarzami; 2. Oryginały kontraktów podpisanych z innym personelem Grupy; 3. Oryginał gwarancji bankowej jak określono w artykule i kolejnych; 4. Szczegółowy budżet sporządzony według wzoru zawartego w Instrukcji Rejestracji Grup Sportowych Kontynentalnych i Kobiet; 5. Potwierdzenie, że została zapewniona wymagana ochrona ubezpieczeniowa wszystkich kolarzy Grupy zgodnie z artykułem ; 6. Kopie kontraktu sponsorskiego lub, jeśli taki kontrakt nie istnieje, dokumenty potwierdzające przychód Grupy. Art Federacja Narodowa dokona rejestracji wyłącznie w wypadku jeśli uzna, że dostarczona dokumentacja spełnia wszystkie opisane wyżej wymogi i budżet jest odpowiedni dla tego rodzaju Grupy. Gwarancja bankowa Art W każdym roku, na który jest dokonywana rejestracja, Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI lub jakakolwiek Grupa ubiegająca się o ten status musi ustanowić bezwarunkową gwarancję bankową (pełne zabezpieczenie) na 4

5 rzecz swojej Federacji Narodowej korzystając ze wzoru określonego przez artykuł

6 Art Celem ustanowienia gwarancji bankowej jest: 1. Pokrycie długów powstałych w ciągu roku, na który dokonano rejestracji zgodnie z procedurami opisanymi poniżej, zaciągniętych przez sponsorów i Przedstawiciela Grupy na rzecz działalności Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI przede wszystkim wobec kolarzy a ponad to innych posiadaczy licencji będących członkami Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI (trenerów, mechaników, itd.) a także pokrycie kar nałożonych w wyniku zastosowania Przepisów UCI 2. Pokrycie wydatków, odszkodowań, kar i sankcji lub wyroków wydanych na podstawie Przepisów UCI lub odpowiedzialnej Federacji Narodowej lub związanych z ich zastosowaniem. Dla zastosowania postanowień dotyczących gwarancji bankowej przedsiębiorstwa, poprzez które posiadacze licencji działają na rzecz Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI są uważane za członków Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI. Art Minimalna całkowita suma gwarancji bankowej to wyższa kwota spośród: 15% płac należnych kolarzom i innemu personelowi (zarówno pracownikom jak i samozatrudnionym) minimalna suma (dwadzieścia tysięcy euro) indeksowana w zależności od kraju zgodnie z tabelą UCI. Art Art Art Art Jeśli suma gwarancji bankowej przewidzianej artykułem jest niższa od całkowitej sumy wymaganej zgodnie z artykułem musi zostać ustanowiona dodatkowa gwarancja bankowa i przedłożona Federacji Narodowej zanim Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI lub Grupa ubiegająca się o ten status zostanie zarejestrowana. Jeśli całkowita suma zakontraktowanych zobowiązań wzrośnie po ustanowieniu gwarancji, całkowita suma gwarancji bankowej musi zostać proporcjonalnie zwiększona. Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI musi natychmiast powiadomić Federację Narodową o zaistniałym wzroście określając jego sumę i przyczyny. Grupa musi również niezwłocznie przedłożyć dokumenty dotyczące wzrostu wraz z dodatkową gwarancją bankową. Dodatkowa gwarancja bankowa musi być ważna od początku danego sezon przez okres 15 pełnych miesięcy. Realizacja gwarancji bankowej Federacja Narodowa realizuje gwarancję bankową na rzecz wierzyciela określonego przez artykuł ustęp 2 za wyjątkiem sytuacji, gdy roszczenie 6

7 nie ma jakichkolwiek podstaw. Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI jest powiadamiana o roszczeniach wierzyciela i realizacji gwarancji. Federacja Narodowa może ustanowić odpowiednie zabezpieczenie dla jakiejkolwiek realizacji gwarancji. 7

8 Art Art Faktyczna wypłata wierzycielowi nie następuje wcześniej niż miesiąc po realizacji gwarancji. Jeśli w między czasie Grupa Sportowa Kontynentalna zgłosi uzasadnione obiekcje co do wypłaty wierzycielowi, Federacja Narodowa wpłaca kwotę na specjalne konto bankowe i następnie rozdziela zgodnie z porozumieniem osiągniętym przez strony lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądowym lub decyzją arbitrażową. Jeśli wierzyciel nie wniesie sprawy przeciw Przedstawicielowi Grupy do instancji określonej w kontrakcie lub instancji, którą uważa za właściwą z innych przyczyn, w ciągu trzech miesięcy od daty wezwania do realizacji gwarancji Przedstawiciel Grupy może zwrócić się do Federacji Narodowej o wypłatę na swoją rzecz zablokowanej sumy. Suma jest wypłacana jeśli wierzyciel nie podejmie postępowania w ciągu jednego miesiąca od wysłania zawiadomienia przez Federację Narodową lub jeśli nie przedstawi potwierdzenia podjęcia postępowania w ciągu kolejnych 15 dni. Jeśli organ, przed który została wniesiona sprawa uzna się za niewłaściwy do rozpoznania sprawy, wierzyciel ponownie wnosi sprawę w ciągu miesiąca od poinformowania o decyzji. Jeśli wierzyciel tego nie dokona, Przedstawiciel Grupy może zwrócić się o wypłatę sumy na swoją rzecz. Suma jest wypłacana, jeśli wierzyciel nie podejmie dalszego postępowania w ciągu jednego miesiąca od wysłania powiadomienia przez Federację Narodową lub nie przedstawi potwierdzenia podjętego postępowania w ciągu kolejnych piętnastu dni. Art Art Art Jeśli zgłoszony dług przekracza sumę równą 10 procent zakontraktowanych rocznych zobowiązań, jedynie całkowita suma odpowiadająca 10 procentom zakontraktowanych rocznych zobowiązań jest początkowo wypłacana, o ile warunki wypłaty zostaną spełnione. Uznane saldo długu może być wpłacone z ogólnej gwarancji pod warunkiem, że gwarancja nie zostanie wyczerpana na koniec okresu swojej ważności. W przypadku, gdy jest kilku wierzycieli, dostępne saldo gwarancji jest proporcjonalnie rozdzielane pomiędzy nich. Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI, której gwarancja została zrealizowana zostaje automatycznie zawieszona jeśli gwarancja nie zostanie uzupełniona do pełnej kwoty w ciągu jednego miesiąca. Wierzyciel musi złożyć podanie do Federacji Narodowej o realizację gwarancji najpóźniej 30 dni przed upływem okresu ważności gwarancji. Wraz z podaniem muszą zostać złożone dokumenty dowodowe. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony Federacja Narodowa nie ma obowiązku realizacji gwarancji. 8

9 Art Wzór gwarancji bankowej Niniejsza gwarancja bankowa została wydana zgodnie z postanowieniami artykułu Przepisów Kolarskich MIĘDZYNARODOWEJ UNII KOLARSKIEJ w celu zagwarantowania, zgodnie z ograniczeniami tych przepisów, wypłaty sum, jakie Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet [nazwa] (Przedstawiciel Grupy: [nazwa przedstawiciela Grupy]) jest winna kolarzom i innym wierzycielom objętym ustępem 2 artykułu tych przepisów, jak również pokrycie wydatków, odszkodowań, kar i sankcji lub wyroków wydanych na podstawie lub w wyniku Przepisów UCI. Suma niniejszej Gwarancji jest graniczona do X [waluta]. Bank Dokładna nazwa Pełny adres, na który mają być przesłane wezwania do realizacji gwarancji Numery telefonu i faksu działu banku zajmującego się realizacją gwarancji Adres poczty elektronicznej niniejszym zobowiązuje się, na pierwsze żądanie i w ciągu piętnastu dni od otrzymania żądania, wypłacić [odpowiedzialna Federacja Narodowa Grupy Sportowej] każdą kwotę w [waluta] do wysokości X [waluta] do wyczerpania niniejszej gwarancji. Wyżej wymieniona wypłata zostanie dokonana w momencie otrzymania prostego żądania bez względu na jakiekolwiek wniesione zarzuty, poczynione komukolwiek przez kogokolwiek. Żądanie nie wymaga żadnego uzasadnienia. Niniejsza Gwarancja obowiązuje do [ostatni dzień trzeciego miesiąca od zakończenia właściwego sezonu]. Jakiekolwiek wezwanie do realizacji niniejszej Gwarancji bank musi otrzymać nie później niż [ostatni dzień trzeciego miesiąca od zakończenia właściwego sezonu]. 9

10 Art Kontrakt Bez względu na zawodowy lub niezawodowy status Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI członkostwo kolarza w Grupie Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI musi wynikać z kontraktu zgodnie z procedurami niżej przewidzianymi, za wyjątkiem stażystów zgodnie z artykułem Kontrakt musi być sporządzony w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach w języku rozumianym zarówno przez kolarza jak i Federację Narodową. Jeśli to konieczne, do kontraktu musi być dołączone tłumaczenie. Kontrakt musi zawierać następujące punkty: - Okres trwania: ustalony termin upływający z końcem sezonu odpowiedniego Kalendarza; - Ubezpieczenie: Musi być zagwarantowana i szczegółowo opisana ochrona ubezpieczeniowa określona w artykule ; - Zarobki/Wydatki: Jeśli jest wypłacane wynagrodzenie, musi być określona jego wysokość. W przeciwnym wypadku, musi być ustanowiony zapis o zwrocie kosztów poniesionych w trakcie działań na rzecz Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI; - Warunki zapłaty: Wszystkie płatności na rzecz kolarza muszą być dokonane przelewem bankowy na konto bankowe wskazane przez kolarza w tym celu. Zastrzega się, że potwierdzenie wykonania przelewu jest jedynym dopuszczalnym potwierdzenie dokonania zapłaty; - Status: Status kolarza (zawodowiec lub nie zawodowiec); - Rozwiązanie kontraktu Art Ubezpieczenie Ubezpieczenie bez limitu całkowitej sumy ubezpieczenia ani zasięgu geograficznego (nieograniczona ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie) dla wszystkich działań kolarza na rzecz drużyny (udział w wyścigach, trening, podróżowanie, promocja, itp.) od następujących zagrożeń jest obowiązkowe: 1. Odpowiedzialności cywilnej (kolarza) 2. Następstw nieszczęśliwych wypadków (koszt leczenia do powrotu do zdrowia) 3. Kosztów leczenia (koszt leczenia i hospitalizacji za granicą) 4. Transportu do kraju (nieograniczona ochrona) 10

11 3: Obowiązki Federacji Narodowej wobec UCI Art Art Wyłącznie Federacja Narodowa jest odpowiedzialna za sprawdzanie zgodności z wymaganiami Przepisów i przepisów prawa, zarówno w momencie rejestracji jak i w trakcie roku, na który dokonano rejestracji. Do 31 października każdego roku Federacja Narodowa przesyła UCI listę Grup, które ma zamiar zarejestrować w nadchodzącym roku jako Grupy Sportowe Kontynentalne UCI. Pełną dokumentację rejestracji należy złożyć w UCI za pośrednictwem Federacji Narodowej po 1 października i nie później niż 10 grudnia. Opłatę rejestracyjną należy wnieść na rzecz UCI nie później niż 25 listopada. Nie dotrzymanie tych trzech terminów skutkuje odmową rejestracji Grupy. Art Podanie o rejestrację musi zostać złożone na odpowiednich formularzach UCI. Inne podania będą odrzucone. Podanie musi zawierać następujące dane: 1. Dokładną nazwa Grupy Sportowej; 2. Dokładny adres (wraz z numerami telefonu i faksu) do korespondencji z Grupą; 3. Nazwa/Nazwiska i adresy Przedstawiciela i Dyrektora Sportowego Grupy; 4. Nazwiska, imiona, adresy, narodowości i daty urodzin kolarzy; 5. Podział obowiązków określony przez artykuł UCI musi być niezwłocznie poinformowana tylko i wyłącznie przez Federację Narodową o jakichkolwiek zmianach powyższych danych. Art Do podania o rejestracje muszą być dołączone następujące dokumenty: - Deklaracja Prezydenta Federacji Narodowej określona w artykule Kopia budżetu Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet lub Grupy ubiegającej się o ten status - Kopia gwarancji bankowej określonej w artykule Pełna lista kolarzy - Pełna lista innych osób pracujących na rzecz działalności Grupy (Dyrektor Sportowy, mechanicy, itd.) Art Powyższe dokumenty są przesyłane UCI jedynie celem przedstawienia informacji. Wyłącznie Federacja Narodowa i Grupa Sportowa ponoszą 11

12 odpowiedzialność za zgodność z Przepisami UCI i odpowiednimi przepisami prawa. 12

13 Art Podanie o rejestrację musi również zawierać list Prezydenta Federacji Narodowej, w którym potwierdza UCI, że Federacja przeprowadziła wszystkie konieczne kontrole w celu zapewnienia dobrej reputacji członków i kierownictwa Grupy Sportowej, przestrzegania Przepisów UCI, przestrzegania Przepisów Federacji Narodowej, przestrzegania obowiązującego w danym kraju prawa i zapewnienia faktu posiadania przez wszystkich członków Grupy ochrony ubezpieczeniowej spełniające wymagania artykułu List sporządza się w następującym brzmieniu. (oryginał na papierze firmowym Narodowej Federacji) Ja, niżej podpisany, xxxx (imię i nazwisko Prezydenta), Prezydent xxx (Kraj) Federacji Narodowej, niniejszym zwracam się z prośbą o rejestrację Grupy Sportowej Kontynentalnej (lub Kobiet) UCI xxx (nazwa Grupy) na rok xxxx. W kontekście podania o rejestrację potwierdzam, że Federacja Narodowa przeprowadziła wszystkie wymagane kontrole aby potwierdzić dobrą reputację członków i kierownictwa Grupy oraz przestrzeganie Przepisów UCI, przepisów Narodowej Federacji i praw obowiązujących w naszym kraju. Potwierdzam, że moja Federacja sprawdziła polisy ubezpieczeniowe wykupione przez Grupę i że wszyscy członkowie Grupy Sportowej xxx (nazwa Grupy) podlegają ochronie polisy obejmującej wypadki, choroby, niepełnosprawność, śmierć, koszty transportu do kraju i odpowiedzialność cywilną kolarzy na całym świecie zgodnie z postanowieniami Przepisów UCI i prawa obowiązującego w naszym kraju. Potwierdzam, że moja Federacja sprawdziła, że członkowie Grupy Sportowej nie mają żadnych powiązań z inna Szosową Grupą Sportową UCI, które mogłyby mieć wpływ lub mogłyby być postrzegane jako mające wpływ na sportowy aspekt zawodów. Potwierdzam, że moja Narodowa Federacja poinformuje UCI o jakichkolwiek zmianach dotyczących Grupy Sportowej xxx (nazwa Grupy). Dla ważności rzeczonego dokumentu podpisano dnia xxx (data) w xxx (miejscowość). Podpis Prezydenta i pieczęć Federacji. Prezydent prześle osobiście podpisaną listę kontrolną, której UCI prześle jedną kopię Federacji Narodowej. [lista znajduje się w załączniku] 13

14 Art UCI ma prawo odmówić bądź cofnąć rejestrację Grupy Sportowej, która nie spełnia podstawowych warunków określonych prze niniejsze przepisy i inne postanowienia. W celach weryfikacji, UCI rezerwuje sobie prawo żądania od Federacji Narodowej w dowolnym momencie kopii kompletnej dokumentacji rejestracji a w szczególności włączając kontrakty z członkami Grupy, polisy ubezpieczeniowe, dokumentację finansową i inne dokumenty, które uzna za konieczne. Federacja Narodowa musi dostarczyć tę dokumentację w ciągu ośmiu dni. Federacja Narodowa albo Grupa Sportowa mogą być obciążone jakimikolwiek dodatkowymi kosztami spowodowanymi nieodpowiednią kontrolą przez Federację. Art Kary Federacja Narodowa musi wyznaczyć wykwalifikowaną i niezależną osobę kierującą procesem rejestracji i ustanowić odpowiednie procedury. W tym celu, musi być zaangażowany przynajmniej jeden specjalista wspomagający w przypadku wątpliwości prawnych i finansowych. Art Jeśli się okaże, że dokumentacje Grupy Sportowej UCI jest niekompletna, UCI powiadomi Federację Narodową i ustali termin, w którym Federacja uzupełni braki ze świadomością powagi zaniedbań. Do momentu poprawnego złożenia dokumentacji Grupa Sportowa będzie tymczasowo zawieszona. Jeśli dokumentacja wciąż będzie niekompletna po wyznaczonym terminie, UCI może nieodwołalnie cofnąć rejestrację Grupy Sportowej UCI. Ponad to, UCI może przekazać sprawę Komisji dyscyplinarne, która oprócz kar przewidzianych w części XII Przepisów UCI, może zadecydować, że Federacja Narodowa, której dotyczy sprawa może być pozbawiona prawda do rejestracji Szosowych Grup Sportowych UCI na okres wyznaczony przez Komisję. 14