Przepisy Grup Sportowych Kobiet i Kontynentalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepisy Grup Sportowych Kobiet i Kontynentalnych"

Transkrypt

1 Przepisy Grup Sportowych Kobiet i Kontynentalnych Uwagi wstępne Ten ustęp obowiązuje wszystkie Europejskie Federacje Narodowe od 2009 roku i pozostałe Federacje od 2010 roku. W krajach poza Europą przepisy roku 2008 będą obowiązywać jedynie w 2009 roku. 1: Przepisy Ogólne Art Wizerunek Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI jest grupą kolarzy szosowych uznaną i certyfikowaną przez Federację Narodową kraju, którego narodowość ma większość kolarzy, utworzoną w celu udziału w wyścigach Kalendarza Międzynarodowego, zgodnie z ograniczeniami artykułu i zarejestrowaną przez UCI. Grupa Sportowa jest stworzona przez zespół kolarzy zarejestrowanych w UCI jako część Grupy Sportowej, Przedstawiciela Grupy, sponsorów i wszystkich innych osób, z którymi Przedstawiciel Grupy i/lub sponsor podpisał kontrakt w celu zapewnienia stałego działania Grupy (dyrektor, Dyrektor Sportowy, trener itd.) Art Art Art Główny partner(partnerzy) i Przedstawiciel Grupy muszą być związani z Grupą Sportową Kontynentalną lub Kobiet przez pełny sezon właściwego Kalendarza. Nazwą grupy jest nazwa firmy lub marki głównego partnera bądź jednego lub obydwu partnerów w przypadku, gdy jest ich dwóch. Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet składa się z kolarzy, którzy mogą lecz nie muszą być zawodowcami należącymi do kategorii Elity i/lub Poniżej lat 23 Mężczyzn w przypadku Grupy Kontynentalnej i kategorii Elity Kobiet w przypadku Grupy Kobiet. Grupa Sportowa musi składać się z 8 do 16 kolarzy. Jednakże, Grupa Kontynentalna ma prawo mieć dodatkowo do 4 kolarzy specjalizujących się w innych kolarskich dyscyplinach wytrzymałościowych (przełaje, kolarstwo górskie: konkurencja cross country, torowe: konkurencje scratch, wyścig punktowany, wyścig na dochodzenie, Madison) pod warunkiem, że kolarze, o których mowa zostali sklasyfikowaniu pośród 150 (100 w przypadku Grupy kobiet) najlepszych kolarzy w klasyfikacji indywidualnej UCI w swojej dyscyplinie w roku poprzedzającym datę rejestracji Grupy przez Federację Narodową. Grupa Sportowa Kobiet może również mieć dodatkowo 4 kolarzy specjalizujących się w jednej z dyscyplin wspomnianych w poprzednim akapicie, pod warunkiem, że kolarze, o których mowa zostali sklasyfikowaniu pośród 100 najlepszych kolarzy w klasyfikacji indywidualnej UCI w tej dyscyplinie. Art Większość kolarzy musi być poniżej 28 roku życia. Jednakże Federacja Narodowa może obniżyć granicę wiekową. 1

2 Art Art Art Narodowość Grupy Sportowej Kobiet lub Kontynentalnej jest określona przez narodowość większości kolarzy należących do Grupy. Okres transferów Żaden kolarz już zarejestrowany w Szosowej Grupie Sportowej UCI na dany sezon nie może dołączyć do Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI w trakcie sezonu poza okresem od 1 do 25 czerwca. Stażyści W okresie między 1 września a końcem sezonu każdego roku każda Grupa Kontynentalna lub Kobiet może zaangażować dwóch kolarzy w wieku poniżej 23 lat jako stażystów na następujących warunkach: - Kolarz wcześniej nie jeździł w Szosowej Grupie Sportowej UCI; - Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI musi poinformować UCI o tożsamości kolarzy przed 1 sierpnia; - Kolarze muszą uzyskać autoryzację swojej Federacji Narodowej i mogą być związani tylko z jedną Grupa Sportową UCI w tym okresie. Art Art Status prawny i finansowy Federacja Narodowa decyduje czy przyznać Grupie Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet status grupy zawodowej. Jednakże wolno Federacji Narodowej akceptować zawodowych kolarzy w niezawodowej Grupie Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet. Przedstawiciel Grupy Sportowej reprezentuje Grupę we wszystkich sprawach związanych z Przepisami UCI. Przedstawiciel Grupy Sportowej może być osobą upoważnioną do zatrudniania personelu. W takim wypadku podpisuje kontrakty z kolarzami Grupy i innymi pracownikami. Art Każda osoba, przedsiębiorstwo, fundacja, stowarzyszenie lub inna jednostka zostająca po raz pierwszy Przedstawicielem Grupy lub główny partnerem Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet powinna przedłożyć Federacji Narodowej, nie później niż w dniu złożenia podania o rejestrację tej Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet, następujące dokumenty: - W przypadku osób fizycznych: potwierdzenie miejsca zamieszkania - W przypadku osób prawnych i innych organizacji: o Statut o Potwierdzenie wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców lub stowarzyszeń lub inny dokument poświadczający byt prawny organizacji o Lista członków zarządu z imieniem, nazwiskiem, zawodem i adresem 2

3 o Roczne księgi rachunkowe (bilans i rachunek zysku i strat za ostatni rok finansowy w bieżącej formie przewidzianej prawem). 3

4 Ponadto, Przedstawiciel Grupy i główni partnerzy muszą niezwłocznie informować Federację Narodową o: zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby, zmniejszeniu kapitału, zmianie formy prawnej lub tożsamości (fuzja, przejęcie), wnioskach lub realizacji jakichkolwiek ugód i układów lub podjęciu innych kroków dotyczących wszystkich wierzycieli. 2: Obowiązki nałożone na Grupę Sportową przez Federację Narodową Rejestracja przez Federację Narodową Art Art Art Prośba o uzyskanie statusu Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI musi być łożona w Federacji Narodowej kraju narodowości większości kolarzy Grupy (odpowiedzialnej Federacji Narodowej) zgodnie z niżej opisanymi procedurami (rejestracja). Każda Federacja Narodowa może zarejestrować maksymalnie 15 Grup Sportowych Kontynentalnych każdego roku. Federacja Narodowa może dowolnie określić terminy procedury rejestracji określone w Instrukcji Rejestracji, o ile są dotrzymane terminy rejestracji przez UCI. Warunki określone przez ten paragraf są warunkami minimalnymi. Federacja Narodowa może wprowadzić surowsze przepisy. Art Grupa Sportowa musi przedłożyć Federacji Narodowej następujące dokumenty: 1. Oryginały kontraktów podpisanych z kolarzami; 2. Oryginały kontraktów podpisanych z innym personelem Grupy; 3. Oryginał gwarancji bankowej jak określono w artykule i kolejnych; 4. Szczegółowy budżet sporządzony według wzoru zawartego w Instrukcji Rejestracji Grup Sportowych Kontynentalnych i Kobiet; 5. Potwierdzenie, że została zapewniona wymagana ochrona ubezpieczeniowa wszystkich kolarzy Grupy zgodnie z artykułem ; 6. Kopie kontraktu sponsorskiego lub, jeśli taki kontrakt nie istnieje, dokumenty potwierdzające przychód Grupy. Art Federacja Narodowa dokona rejestracji wyłącznie w wypadku jeśli uzna, że dostarczona dokumentacja spełnia wszystkie opisane wyżej wymogi i budżet jest odpowiedni dla tego rodzaju Grupy. Gwarancja bankowa Art W każdym roku, na który jest dokonywana rejestracja, Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI lub jakakolwiek Grupa ubiegająca się o ten status musi ustanowić bezwarunkową gwarancję bankową (pełne zabezpieczenie) na 4

5 rzecz swojej Federacji Narodowej korzystając ze wzoru określonego przez artykuł

6 Art Celem ustanowienia gwarancji bankowej jest: 1. Pokrycie długów powstałych w ciągu roku, na który dokonano rejestracji zgodnie z procedurami opisanymi poniżej, zaciągniętych przez sponsorów i Przedstawiciela Grupy na rzecz działalności Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI przede wszystkim wobec kolarzy a ponad to innych posiadaczy licencji będących członkami Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI (trenerów, mechaników, itd.) a także pokrycie kar nałożonych w wyniku zastosowania Przepisów UCI 2. Pokrycie wydatków, odszkodowań, kar i sankcji lub wyroków wydanych na podstawie Przepisów UCI lub odpowiedzialnej Federacji Narodowej lub związanych z ich zastosowaniem. Dla zastosowania postanowień dotyczących gwarancji bankowej przedsiębiorstwa, poprzez które posiadacze licencji działają na rzecz Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI są uważane za członków Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI. Art Minimalna całkowita suma gwarancji bankowej to wyższa kwota spośród: 15% płac należnych kolarzom i innemu personelowi (zarówno pracownikom jak i samozatrudnionym) minimalna suma (dwadzieścia tysięcy euro) indeksowana w zależności od kraju zgodnie z tabelą UCI. Art Art Art Art Jeśli suma gwarancji bankowej przewidzianej artykułem jest niższa od całkowitej sumy wymaganej zgodnie z artykułem musi zostać ustanowiona dodatkowa gwarancja bankowa i przedłożona Federacji Narodowej zanim Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI lub Grupa ubiegająca się o ten status zostanie zarejestrowana. Jeśli całkowita suma zakontraktowanych zobowiązań wzrośnie po ustanowieniu gwarancji, całkowita suma gwarancji bankowej musi zostać proporcjonalnie zwiększona. Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI musi natychmiast powiadomić Federację Narodową o zaistniałym wzroście określając jego sumę i przyczyny. Grupa musi również niezwłocznie przedłożyć dokumenty dotyczące wzrostu wraz z dodatkową gwarancją bankową. Dodatkowa gwarancja bankowa musi być ważna od początku danego sezon przez okres 15 pełnych miesięcy. Realizacja gwarancji bankowej Federacja Narodowa realizuje gwarancję bankową na rzecz wierzyciela określonego przez artykuł ustęp 2 za wyjątkiem sytuacji, gdy roszczenie 6

7 nie ma jakichkolwiek podstaw. Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI jest powiadamiana o roszczeniach wierzyciela i realizacji gwarancji. Federacja Narodowa może ustanowić odpowiednie zabezpieczenie dla jakiejkolwiek realizacji gwarancji. 7

8 Art Art Faktyczna wypłata wierzycielowi nie następuje wcześniej niż miesiąc po realizacji gwarancji. Jeśli w między czasie Grupa Sportowa Kontynentalna zgłosi uzasadnione obiekcje co do wypłaty wierzycielowi, Federacja Narodowa wpłaca kwotę na specjalne konto bankowe i następnie rozdziela zgodnie z porozumieniem osiągniętym przez strony lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądowym lub decyzją arbitrażową. Jeśli wierzyciel nie wniesie sprawy przeciw Przedstawicielowi Grupy do instancji określonej w kontrakcie lub instancji, którą uważa za właściwą z innych przyczyn, w ciągu trzech miesięcy od daty wezwania do realizacji gwarancji Przedstawiciel Grupy może zwrócić się do Federacji Narodowej o wypłatę na swoją rzecz zablokowanej sumy. Suma jest wypłacana jeśli wierzyciel nie podejmie postępowania w ciągu jednego miesiąca od wysłania zawiadomienia przez Federację Narodową lub jeśli nie przedstawi potwierdzenia podjęcia postępowania w ciągu kolejnych 15 dni. Jeśli organ, przed który została wniesiona sprawa uzna się za niewłaściwy do rozpoznania sprawy, wierzyciel ponownie wnosi sprawę w ciągu miesiąca od poinformowania o decyzji. Jeśli wierzyciel tego nie dokona, Przedstawiciel Grupy może zwrócić się o wypłatę sumy na swoją rzecz. Suma jest wypłacana, jeśli wierzyciel nie podejmie dalszego postępowania w ciągu jednego miesiąca od wysłania powiadomienia przez Federację Narodową lub nie przedstawi potwierdzenia podjętego postępowania w ciągu kolejnych piętnastu dni. Art Art Art Jeśli zgłoszony dług przekracza sumę równą 10 procent zakontraktowanych rocznych zobowiązań, jedynie całkowita suma odpowiadająca 10 procentom zakontraktowanych rocznych zobowiązań jest początkowo wypłacana, o ile warunki wypłaty zostaną spełnione. Uznane saldo długu może być wpłacone z ogólnej gwarancji pod warunkiem, że gwarancja nie zostanie wyczerpana na koniec okresu swojej ważności. W przypadku, gdy jest kilku wierzycieli, dostępne saldo gwarancji jest proporcjonalnie rozdzielane pomiędzy nich. Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI, której gwarancja została zrealizowana zostaje automatycznie zawieszona jeśli gwarancja nie zostanie uzupełniona do pełnej kwoty w ciągu jednego miesiąca. Wierzyciel musi złożyć podanie do Federacji Narodowej o realizację gwarancji najpóźniej 30 dni przed upływem okresu ważności gwarancji. Wraz z podaniem muszą zostać złożone dokumenty dowodowe. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony Federacja Narodowa nie ma obowiązku realizacji gwarancji. 8

9 Art Wzór gwarancji bankowej Niniejsza gwarancja bankowa została wydana zgodnie z postanowieniami artykułu Przepisów Kolarskich MIĘDZYNARODOWEJ UNII KOLARSKIEJ w celu zagwarantowania, zgodnie z ograniczeniami tych przepisów, wypłaty sum, jakie Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet [nazwa] (Przedstawiciel Grupy: [nazwa przedstawiciela Grupy]) jest winna kolarzom i innym wierzycielom objętym ustępem 2 artykułu tych przepisów, jak również pokrycie wydatków, odszkodowań, kar i sankcji lub wyroków wydanych na podstawie lub w wyniku Przepisów UCI. Suma niniejszej Gwarancji jest graniczona do X [waluta]. Bank Dokładna nazwa Pełny adres, na który mają być przesłane wezwania do realizacji gwarancji Numery telefonu i faksu działu banku zajmującego się realizacją gwarancji Adres poczty elektronicznej niniejszym zobowiązuje się, na pierwsze żądanie i w ciągu piętnastu dni od otrzymania żądania, wypłacić [odpowiedzialna Federacja Narodowa Grupy Sportowej] każdą kwotę w [waluta] do wysokości X [waluta] do wyczerpania niniejszej gwarancji. Wyżej wymieniona wypłata zostanie dokonana w momencie otrzymania prostego żądania bez względu na jakiekolwiek wniesione zarzuty, poczynione komukolwiek przez kogokolwiek. Żądanie nie wymaga żadnego uzasadnienia. Niniejsza Gwarancja obowiązuje do [ostatni dzień trzeciego miesiąca od zakończenia właściwego sezonu]. Jakiekolwiek wezwanie do realizacji niniejszej Gwarancji bank musi otrzymać nie później niż [ostatni dzień trzeciego miesiąca od zakończenia właściwego sezonu]. 9

10 Art Kontrakt Bez względu na zawodowy lub niezawodowy status Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI członkostwo kolarza w Grupie Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI musi wynikać z kontraktu zgodnie z procedurami niżej przewidzianymi, za wyjątkiem stażystów zgodnie z artykułem Kontrakt musi być sporządzony w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach w języku rozumianym zarówno przez kolarza jak i Federację Narodową. Jeśli to konieczne, do kontraktu musi być dołączone tłumaczenie. Kontrakt musi zawierać następujące punkty: - Okres trwania: ustalony termin upływający z końcem sezonu odpowiedniego Kalendarza; - Ubezpieczenie: Musi być zagwarantowana i szczegółowo opisana ochrona ubezpieczeniowa określona w artykule ; - Zarobki/Wydatki: Jeśli jest wypłacane wynagrodzenie, musi być określona jego wysokość. W przeciwnym wypadku, musi być ustanowiony zapis o zwrocie kosztów poniesionych w trakcie działań na rzecz Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI; - Warunki zapłaty: Wszystkie płatności na rzecz kolarza muszą być dokonane przelewem bankowy na konto bankowe wskazane przez kolarza w tym celu. Zastrzega się, że potwierdzenie wykonania przelewu jest jedynym dopuszczalnym potwierdzenie dokonania zapłaty; - Status: Status kolarza (zawodowiec lub nie zawodowiec); - Rozwiązanie kontraktu Art Ubezpieczenie Ubezpieczenie bez limitu całkowitej sumy ubezpieczenia ani zasięgu geograficznego (nieograniczona ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie) dla wszystkich działań kolarza na rzecz drużyny (udział w wyścigach, trening, podróżowanie, promocja, itp.) od następujących zagrożeń jest obowiązkowe: 1. Odpowiedzialności cywilnej (kolarza) 2. Następstw nieszczęśliwych wypadków (koszt leczenia do powrotu do zdrowia) 3. Kosztów leczenia (koszt leczenia i hospitalizacji za granicą) 4. Transportu do kraju (nieograniczona ochrona) 10

11 3: Obowiązki Federacji Narodowej wobec UCI Art Art Wyłącznie Federacja Narodowa jest odpowiedzialna za sprawdzanie zgodności z wymaganiami Przepisów i przepisów prawa, zarówno w momencie rejestracji jak i w trakcie roku, na który dokonano rejestracji. Do 31 października każdego roku Federacja Narodowa przesyła UCI listę Grup, które ma zamiar zarejestrować w nadchodzącym roku jako Grupy Sportowe Kontynentalne UCI. Pełną dokumentację rejestracji należy złożyć w UCI za pośrednictwem Federacji Narodowej po 1 października i nie później niż 10 grudnia. Opłatę rejestracyjną należy wnieść na rzecz UCI nie później niż 25 listopada. Nie dotrzymanie tych trzech terminów skutkuje odmową rejestracji Grupy. Art Podanie o rejestrację musi zostać złożone na odpowiednich formularzach UCI. Inne podania będą odrzucone. Podanie musi zawierać następujące dane: 1. Dokładną nazwa Grupy Sportowej; 2. Dokładny adres (wraz z numerami telefonu i faksu) do korespondencji z Grupą; 3. Nazwa/Nazwiska i adresy Przedstawiciela i Dyrektora Sportowego Grupy; 4. Nazwiska, imiona, adresy, narodowości i daty urodzin kolarzy; 5. Podział obowiązków określony przez artykuł UCI musi być niezwłocznie poinformowana tylko i wyłącznie przez Federację Narodową o jakichkolwiek zmianach powyższych danych. Art Do podania o rejestracje muszą być dołączone następujące dokumenty: - Deklaracja Prezydenta Federacji Narodowej określona w artykule Kopia budżetu Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet lub Grupy ubiegającej się o ten status - Kopia gwarancji bankowej określonej w artykule Pełna lista kolarzy - Pełna lista innych osób pracujących na rzecz działalności Grupy (Dyrektor Sportowy, mechanicy, itd.) Art Powyższe dokumenty są przesyłane UCI jedynie celem przedstawienia informacji. Wyłącznie Federacja Narodowa i Grupa Sportowa ponoszą 11

12 odpowiedzialność za zgodność z Przepisami UCI i odpowiednimi przepisami prawa. 12

13 Art Podanie o rejestrację musi również zawierać list Prezydenta Federacji Narodowej, w którym potwierdza UCI, że Federacja przeprowadziła wszystkie konieczne kontrole w celu zapewnienia dobrej reputacji członków i kierownictwa Grupy Sportowej, przestrzegania Przepisów UCI, przestrzegania Przepisów Federacji Narodowej, przestrzegania obowiązującego w danym kraju prawa i zapewnienia faktu posiadania przez wszystkich członków Grupy ochrony ubezpieczeniowej spełniające wymagania artykułu List sporządza się w następującym brzmieniu. (oryginał na papierze firmowym Narodowej Federacji) Ja, niżej podpisany, xxxx (imię i nazwisko Prezydenta), Prezydent xxx (Kraj) Federacji Narodowej, niniejszym zwracam się z prośbą o rejestrację Grupy Sportowej Kontynentalnej (lub Kobiet) UCI xxx (nazwa Grupy) na rok xxxx. W kontekście podania o rejestrację potwierdzam, że Federacja Narodowa przeprowadziła wszystkie wymagane kontrole aby potwierdzić dobrą reputację członków i kierownictwa Grupy oraz przestrzeganie Przepisów UCI, przepisów Narodowej Federacji i praw obowiązujących w naszym kraju. Potwierdzam, że moja Federacja sprawdziła polisy ubezpieczeniowe wykupione przez Grupę i że wszyscy członkowie Grupy Sportowej xxx (nazwa Grupy) podlegają ochronie polisy obejmującej wypadki, choroby, niepełnosprawność, śmierć, koszty transportu do kraju i odpowiedzialność cywilną kolarzy na całym świecie zgodnie z postanowieniami Przepisów UCI i prawa obowiązującego w naszym kraju. Potwierdzam, że moja Federacja sprawdziła, że członkowie Grupy Sportowej nie mają żadnych powiązań z inna Szosową Grupą Sportową UCI, które mogłyby mieć wpływ lub mogłyby być postrzegane jako mające wpływ na sportowy aspekt zawodów. Potwierdzam, że moja Narodowa Federacja poinformuje UCI o jakichkolwiek zmianach dotyczących Grupy Sportowej xxx (nazwa Grupy). Dla ważności rzeczonego dokumentu podpisano dnia xxx (data) w xxx (miejscowość). Podpis Prezydenta i pieczęć Federacji. Prezydent prześle osobiście podpisaną listę kontrolną, której UCI prześle jedną kopię Federacji Narodowej. [lista znajduje się w załączniku] 13

14 Art UCI ma prawo odmówić bądź cofnąć rejestrację Grupy Sportowej, która nie spełnia podstawowych warunków określonych prze niniejsze przepisy i inne postanowienia. W celach weryfikacji, UCI rezerwuje sobie prawo żądania od Federacji Narodowej w dowolnym momencie kopii kompletnej dokumentacji rejestracji a w szczególności włączając kontrakty z członkami Grupy, polisy ubezpieczeniowe, dokumentację finansową i inne dokumenty, które uzna za konieczne. Federacja Narodowa musi dostarczyć tę dokumentację w ciągu ośmiu dni. Federacja Narodowa albo Grupa Sportowa mogą być obciążone jakimikolwiek dodatkowymi kosztami spowodowanymi nieodpowiednią kontrolą przez Federację. Art Kary Federacja Narodowa musi wyznaczyć wykwalifikowaną i niezależną osobę kierującą procesem rejestracji i ustanowić odpowiednie procedury. W tym celu, musi być zaangażowany przynajmniej jeden specjalista wspomagający w przypadku wątpliwości prawnych i finansowych. Art Jeśli się okaże, że dokumentacje Grupy Sportowej UCI jest niekompletna, UCI powiadomi Federację Narodową i ustali termin, w którym Federacja uzupełni braki ze świadomością powagi zaniedbań. Do momentu poprawnego złożenia dokumentacji Grupa Sportowa będzie tymczasowo zawieszona. Jeśli dokumentacja wciąż będzie niekompletna po wyznaczonym terminie, UCI może nieodwołalnie cofnąć rejestrację Grupy Sportowej UCI. Ponad to, UCI może przekazać sprawę Komisji dyscyplinarne, która oprócz kar przewidzianych w części XII Przepisów UCI, może zadecydować, że Federacja Narodowa, której dotyczy sprawa może być pozbawiona prawda do rejestracji Szosowych Grup Sportowych UCI na okres wyznaczony przez Komisję. 14

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group...Oddział w... ul.......- WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: GWARANCJI WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU (WPT) Jeżeli dane przekraczają swoim zakresem ilość miejsca

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Rozdział I Podstawa prawna dofinansowania kosztów studiów podyplomowych 1 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO

ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 09 lutego 2015 r. I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/...

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/... Załącznik nr 4 do Regulaminu PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/... Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK *

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK * InterRisk S.A....Oddział w... ul.......-... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK * Jeżeli dane

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

GWARANCJI PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ Z KARTY PALIWOWEJ ...

GWARANCJI PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ Z KARTY PALIWOWEJ ... Załącznik nr 21 do Instrukcji Udzielenia Gwarancji ubezpieczeniowych i zawierania innych ubezpieczeń finansowych przez InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Vienna Insurance Group InterRisk S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r.

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Załącznik nr 7 pomiędzy Wzór umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Gminą Sosnowiec - Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, reprezentowanym przez Dyrektora Pana/Panią. działającego

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE. w postępowaniu kompensacyjnym

OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE. w postępowaniu kompensacyjnym OŚWIADCZENIE REJESTRACYJNE w postępowaniu kompensacyjnym w przedmiocie zgłoszenia udziału Uczestnika Przetargu w postępowaniu przetargowym na składniki majątkowe Stoczni Gdynia SA, prowadzonym przez Zarządcę

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. z siedzibą w Lubinie. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. z siedzibą w Lubinie. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ W dniu pomiędzy: 2015 r. w Warszawie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy I. Nazwa i cel promocji 1.1. Promocja konsumencka pod nazwą SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana

Bardziej szczegółowo

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia, data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Zarząd WASKO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia, data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Zarząd

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS + WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR..

PROGRAM ERASMUS + WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.. PROGRAM ERASMUS + WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach PLKATOWIC13 Adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice dalej zwana Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM.. UMOWA NR

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM.. UMOWA NR PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM.. UMOWA NR pomiędzy: 1. Wyższą Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, ul. Barczewskiego 11, 10-061 Olsztyn tel.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014 Spółka: Biomass Energy Project S.A. Temat: Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biomass Energy Project S.A. Zarząd Biomass Energy Project

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

o Potwierdzenie, że zostało wykupione ubezpieczenie dla każdego kolarza w Grupie Sportowej określone w Przepisach UCI (na liście kolarzy)

o Potwierdzenie, że zostało wykupione ubezpieczenie dla każdego kolarza w Grupie Sportowej określone w Przepisach UCI (na liście kolarzy) 2. Kryteria rejestracji Grupy Sportowej UCI Poniższy rozdział szczegółowo przedstawia kryteria jakie Grupa musi spełnić, aby została zarejestrowana jako Grupa Sportowa UCI przez UCI. Należy zwrócić uwagę,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941 Załącznik nr 6 UMOWA Nr... UMOWA zostaje zawarty dnia... r. POMIĘDZY: Gminą Miejską Polanica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2014 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Arctic Paper Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 334A, 60-406 Poznań, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA Warszawa, dnia 29 maja 2014 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Na podstawie art. 399 1 oraz art. 402 1 402 2 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA SKIEROWANYCH DO PRACY BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA, KTÓRZY PODEJMUJĄ ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.../20...

ERASMUS + WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.../20... ERASMUS + WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.../20... WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU (PL TORUN04) Adres: ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń dalej zwana Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III: Wzór nr 1 Części III SIWZ FORMULARZ OFERTY... 3 Wzór nr 2 Części III SIWZ... 5 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG zgodnie z pkt VI 2) oraz pkt

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta w dniu w Katowicach, pomiędzy: Miastem Katowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu. UMOWA (projekt) Zawarta w dniu...r. pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu. UMOWA (projekt) Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu Zawarta w dniu...r. pomiędzy: UMOWA (projekt) Aresztem Śledczym w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4, w imieniu którego występuje - ppłk Jarosław LADZIŃSKI Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0

U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0 U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0 W dniu... w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez: 1. 2. - obsługę umowy zapewnia

Bardziej szczegółowo

GWARANCJI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH

GWARANCJI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH InterRisk S.A. Vienna Insurance Group...Oddział w... ul.....-... tel. (...)... fax (...)... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: GWARANCJI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH Jeżeli dane przekraczają swoim

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - zasady tworzenia Konta Usługobiorcy

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - zasady tworzenia Konta Usługobiorcy Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - zasady tworzenia Konta Usługobiorcy 1. 1. W ramach TakeIt! wyróżnia się: Konto Prywatne i Konto Firmowe. Konto Prywatne jest kontem

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej: 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A.

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Zarząd Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR SMP-.../2014/2015

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR SMP-.../2014/2015 PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR SMP-.../2014/2015 POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI (PL KRAKOW03) Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków dalej zwany/-a

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego

Regulamin programu partnerskiego Regulamin programu partnerskiego I. Wstęp: Organizatorem Programu Partnerskiego Klub Shakewave jest Shakewave Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 82/14 we Wrocławiu. Program przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO

REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO 2014 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Procedura wydawania licencji 1. Ustalenia ogólne. 1.1 Licencje

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA:

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: UMOWA KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podczas kontraktacji umowy konieczna

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 marca 2010 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 marca 2010 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 marca 2010 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 22 sierpnia 2015 roku Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka

Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka I. Postanowienia ogólne: Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka 1. Akcja promocyjna PKO BP Mini Ratka (dalej: "Promocja"), organizowana jest przez spółkę pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo