Przepisy Grup Sportowych Kobiet i Kontynentalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepisy Grup Sportowych Kobiet i Kontynentalnych"

Transkrypt

1 Przepisy Grup Sportowych Kobiet i Kontynentalnych Uwagi wstępne Ten ustęp obowiązuje wszystkie Europejskie Federacje Narodowe od 2009 roku i pozostałe Federacje od 2010 roku. W krajach poza Europą przepisy roku 2008 będą obowiązywać jedynie w 2009 roku. 1: Przepisy Ogólne Art Wizerunek Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI jest grupą kolarzy szosowych uznaną i certyfikowaną przez Federację Narodową kraju, którego narodowość ma większość kolarzy, utworzoną w celu udziału w wyścigach Kalendarza Międzynarodowego, zgodnie z ograniczeniami artykułu i zarejestrowaną przez UCI. Grupa Sportowa jest stworzona przez zespół kolarzy zarejestrowanych w UCI jako część Grupy Sportowej, Przedstawiciela Grupy, sponsorów i wszystkich innych osób, z którymi Przedstawiciel Grupy i/lub sponsor podpisał kontrakt w celu zapewnienia stałego działania Grupy (dyrektor, Dyrektor Sportowy, trener itd.) Art Art Art Główny partner(partnerzy) i Przedstawiciel Grupy muszą być związani z Grupą Sportową Kontynentalną lub Kobiet przez pełny sezon właściwego Kalendarza. Nazwą grupy jest nazwa firmy lub marki głównego partnera bądź jednego lub obydwu partnerów w przypadku, gdy jest ich dwóch. Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet składa się z kolarzy, którzy mogą lecz nie muszą być zawodowcami należącymi do kategorii Elity i/lub Poniżej lat 23 Mężczyzn w przypadku Grupy Kontynentalnej i kategorii Elity Kobiet w przypadku Grupy Kobiet. Grupa Sportowa musi składać się z 8 do 16 kolarzy. Jednakże, Grupa Kontynentalna ma prawo mieć dodatkowo do 4 kolarzy specjalizujących się w innych kolarskich dyscyplinach wytrzymałościowych (przełaje, kolarstwo górskie: konkurencja cross country, torowe: konkurencje scratch, wyścig punktowany, wyścig na dochodzenie, Madison) pod warunkiem, że kolarze, o których mowa zostali sklasyfikowaniu pośród 150 (100 w przypadku Grupy kobiet) najlepszych kolarzy w klasyfikacji indywidualnej UCI w swojej dyscyplinie w roku poprzedzającym datę rejestracji Grupy przez Federację Narodową. Grupa Sportowa Kobiet może również mieć dodatkowo 4 kolarzy specjalizujących się w jednej z dyscyplin wspomnianych w poprzednim akapicie, pod warunkiem, że kolarze, o których mowa zostali sklasyfikowaniu pośród 100 najlepszych kolarzy w klasyfikacji indywidualnej UCI w tej dyscyplinie. Art Większość kolarzy musi być poniżej 28 roku życia. Jednakże Federacja Narodowa może obniżyć granicę wiekową. 1

2 Art Art Art Narodowość Grupy Sportowej Kobiet lub Kontynentalnej jest określona przez narodowość większości kolarzy należących do Grupy. Okres transferów Żaden kolarz już zarejestrowany w Szosowej Grupie Sportowej UCI na dany sezon nie może dołączyć do Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI w trakcie sezonu poza okresem od 1 do 25 czerwca. Stażyści W okresie między 1 września a końcem sezonu każdego roku każda Grupa Kontynentalna lub Kobiet może zaangażować dwóch kolarzy w wieku poniżej 23 lat jako stażystów na następujących warunkach: - Kolarz wcześniej nie jeździł w Szosowej Grupie Sportowej UCI; - Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI musi poinformować UCI o tożsamości kolarzy przed 1 sierpnia; - Kolarze muszą uzyskać autoryzację swojej Federacji Narodowej i mogą być związani tylko z jedną Grupa Sportową UCI w tym okresie. Art Art Status prawny i finansowy Federacja Narodowa decyduje czy przyznać Grupie Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet status grupy zawodowej. Jednakże wolno Federacji Narodowej akceptować zawodowych kolarzy w niezawodowej Grupie Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet. Przedstawiciel Grupy Sportowej reprezentuje Grupę we wszystkich sprawach związanych z Przepisami UCI. Przedstawiciel Grupy Sportowej może być osobą upoważnioną do zatrudniania personelu. W takim wypadku podpisuje kontrakty z kolarzami Grupy i innymi pracownikami. Art Każda osoba, przedsiębiorstwo, fundacja, stowarzyszenie lub inna jednostka zostająca po raz pierwszy Przedstawicielem Grupy lub główny partnerem Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet powinna przedłożyć Federacji Narodowej, nie później niż w dniu złożenia podania o rejestrację tej Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet, następujące dokumenty: - W przypadku osób fizycznych: potwierdzenie miejsca zamieszkania - W przypadku osób prawnych i innych organizacji: o Statut o Potwierdzenie wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców lub stowarzyszeń lub inny dokument poświadczający byt prawny organizacji o Lista członków zarządu z imieniem, nazwiskiem, zawodem i adresem 2

3 o Roczne księgi rachunkowe (bilans i rachunek zysku i strat za ostatni rok finansowy w bieżącej formie przewidzianej prawem). 3

4 Ponadto, Przedstawiciel Grupy i główni partnerzy muszą niezwłocznie informować Federację Narodową o: zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby, zmniejszeniu kapitału, zmianie formy prawnej lub tożsamości (fuzja, przejęcie), wnioskach lub realizacji jakichkolwiek ugód i układów lub podjęciu innych kroków dotyczących wszystkich wierzycieli. 2: Obowiązki nałożone na Grupę Sportową przez Federację Narodową Rejestracja przez Federację Narodową Art Art Art Prośba o uzyskanie statusu Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI musi być łożona w Federacji Narodowej kraju narodowości większości kolarzy Grupy (odpowiedzialnej Federacji Narodowej) zgodnie z niżej opisanymi procedurami (rejestracja). Każda Federacja Narodowa może zarejestrować maksymalnie 15 Grup Sportowych Kontynentalnych każdego roku. Federacja Narodowa może dowolnie określić terminy procedury rejestracji określone w Instrukcji Rejestracji, o ile są dotrzymane terminy rejestracji przez UCI. Warunki określone przez ten paragraf są warunkami minimalnymi. Federacja Narodowa może wprowadzić surowsze przepisy. Art Grupa Sportowa musi przedłożyć Federacji Narodowej następujące dokumenty: 1. Oryginały kontraktów podpisanych z kolarzami; 2. Oryginały kontraktów podpisanych z innym personelem Grupy; 3. Oryginał gwarancji bankowej jak określono w artykule i kolejnych; 4. Szczegółowy budżet sporządzony według wzoru zawartego w Instrukcji Rejestracji Grup Sportowych Kontynentalnych i Kobiet; 5. Potwierdzenie, że została zapewniona wymagana ochrona ubezpieczeniowa wszystkich kolarzy Grupy zgodnie z artykułem ; 6. Kopie kontraktu sponsorskiego lub, jeśli taki kontrakt nie istnieje, dokumenty potwierdzające przychód Grupy. Art Federacja Narodowa dokona rejestracji wyłącznie w wypadku jeśli uzna, że dostarczona dokumentacja spełnia wszystkie opisane wyżej wymogi i budżet jest odpowiedni dla tego rodzaju Grupy. Gwarancja bankowa Art W każdym roku, na który jest dokonywana rejestracja, Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI lub jakakolwiek Grupa ubiegająca się o ten status musi ustanowić bezwarunkową gwarancję bankową (pełne zabezpieczenie) na 4

5 rzecz swojej Federacji Narodowej korzystając ze wzoru określonego przez artykuł

6 Art Celem ustanowienia gwarancji bankowej jest: 1. Pokrycie długów powstałych w ciągu roku, na który dokonano rejestracji zgodnie z procedurami opisanymi poniżej, zaciągniętych przez sponsorów i Przedstawiciela Grupy na rzecz działalności Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI przede wszystkim wobec kolarzy a ponad to innych posiadaczy licencji będących członkami Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI (trenerów, mechaników, itd.) a także pokrycie kar nałożonych w wyniku zastosowania Przepisów UCI 2. Pokrycie wydatków, odszkodowań, kar i sankcji lub wyroków wydanych na podstawie Przepisów UCI lub odpowiedzialnej Federacji Narodowej lub związanych z ich zastosowaniem. Dla zastosowania postanowień dotyczących gwarancji bankowej przedsiębiorstwa, poprzez które posiadacze licencji działają na rzecz Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI są uważane za członków Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI. Art Minimalna całkowita suma gwarancji bankowej to wyższa kwota spośród: 15% płac należnych kolarzom i innemu personelowi (zarówno pracownikom jak i samozatrudnionym) minimalna suma (dwadzieścia tysięcy euro) indeksowana w zależności od kraju zgodnie z tabelą UCI. Art Art Art Art Jeśli suma gwarancji bankowej przewidzianej artykułem jest niższa od całkowitej sumy wymaganej zgodnie z artykułem musi zostać ustanowiona dodatkowa gwarancja bankowa i przedłożona Federacji Narodowej zanim Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI lub Grupa ubiegająca się o ten status zostanie zarejestrowana. Jeśli całkowita suma zakontraktowanych zobowiązań wzrośnie po ustanowieniu gwarancji, całkowita suma gwarancji bankowej musi zostać proporcjonalnie zwiększona. Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI musi natychmiast powiadomić Federację Narodową o zaistniałym wzroście określając jego sumę i przyczyny. Grupa musi również niezwłocznie przedłożyć dokumenty dotyczące wzrostu wraz z dodatkową gwarancją bankową. Dodatkowa gwarancja bankowa musi być ważna od początku danego sezon przez okres 15 pełnych miesięcy. Realizacja gwarancji bankowej Federacja Narodowa realizuje gwarancję bankową na rzecz wierzyciela określonego przez artykuł ustęp 2 za wyjątkiem sytuacji, gdy roszczenie 6

7 nie ma jakichkolwiek podstaw. Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI jest powiadamiana o roszczeniach wierzyciela i realizacji gwarancji. Federacja Narodowa może ustanowić odpowiednie zabezpieczenie dla jakiejkolwiek realizacji gwarancji. 7

8 Art Art Faktyczna wypłata wierzycielowi nie następuje wcześniej niż miesiąc po realizacji gwarancji. Jeśli w między czasie Grupa Sportowa Kontynentalna zgłosi uzasadnione obiekcje co do wypłaty wierzycielowi, Federacja Narodowa wpłaca kwotę na specjalne konto bankowe i następnie rozdziela zgodnie z porozumieniem osiągniętym przez strony lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądowym lub decyzją arbitrażową. Jeśli wierzyciel nie wniesie sprawy przeciw Przedstawicielowi Grupy do instancji określonej w kontrakcie lub instancji, którą uważa za właściwą z innych przyczyn, w ciągu trzech miesięcy od daty wezwania do realizacji gwarancji Przedstawiciel Grupy może zwrócić się do Federacji Narodowej o wypłatę na swoją rzecz zablokowanej sumy. Suma jest wypłacana jeśli wierzyciel nie podejmie postępowania w ciągu jednego miesiąca od wysłania zawiadomienia przez Federację Narodową lub jeśli nie przedstawi potwierdzenia podjęcia postępowania w ciągu kolejnych 15 dni. Jeśli organ, przed który została wniesiona sprawa uzna się za niewłaściwy do rozpoznania sprawy, wierzyciel ponownie wnosi sprawę w ciągu miesiąca od poinformowania o decyzji. Jeśli wierzyciel tego nie dokona, Przedstawiciel Grupy może zwrócić się o wypłatę sumy na swoją rzecz. Suma jest wypłacana, jeśli wierzyciel nie podejmie dalszego postępowania w ciągu jednego miesiąca od wysłania powiadomienia przez Federację Narodową lub nie przedstawi potwierdzenia podjętego postępowania w ciągu kolejnych piętnastu dni. Art Art Art Jeśli zgłoszony dług przekracza sumę równą 10 procent zakontraktowanych rocznych zobowiązań, jedynie całkowita suma odpowiadająca 10 procentom zakontraktowanych rocznych zobowiązań jest początkowo wypłacana, o ile warunki wypłaty zostaną spełnione. Uznane saldo długu może być wpłacone z ogólnej gwarancji pod warunkiem, że gwarancja nie zostanie wyczerpana na koniec okresu swojej ważności. W przypadku, gdy jest kilku wierzycieli, dostępne saldo gwarancji jest proporcjonalnie rozdzielane pomiędzy nich. Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet UCI, której gwarancja została zrealizowana zostaje automatycznie zawieszona jeśli gwarancja nie zostanie uzupełniona do pełnej kwoty w ciągu jednego miesiąca. Wierzyciel musi złożyć podanie do Federacji Narodowej o realizację gwarancji najpóźniej 30 dni przed upływem okresu ważności gwarancji. Wraz z podaniem muszą zostać złożone dokumenty dowodowe. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony Federacja Narodowa nie ma obowiązku realizacji gwarancji. 8

9 Art Wzór gwarancji bankowej Niniejsza gwarancja bankowa została wydana zgodnie z postanowieniami artykułu Przepisów Kolarskich MIĘDZYNARODOWEJ UNII KOLARSKIEJ w celu zagwarantowania, zgodnie z ograniczeniami tych przepisów, wypłaty sum, jakie Grupa Sportowa Kontynentalna lub Kobiet [nazwa] (Przedstawiciel Grupy: [nazwa przedstawiciela Grupy]) jest winna kolarzom i innym wierzycielom objętym ustępem 2 artykułu tych przepisów, jak również pokrycie wydatków, odszkodowań, kar i sankcji lub wyroków wydanych na podstawie lub w wyniku Przepisów UCI. Suma niniejszej Gwarancji jest graniczona do X [waluta]. Bank Dokładna nazwa Pełny adres, na który mają być przesłane wezwania do realizacji gwarancji Numery telefonu i faksu działu banku zajmującego się realizacją gwarancji Adres poczty elektronicznej niniejszym zobowiązuje się, na pierwsze żądanie i w ciągu piętnastu dni od otrzymania żądania, wypłacić [odpowiedzialna Federacja Narodowa Grupy Sportowej] każdą kwotę w [waluta] do wysokości X [waluta] do wyczerpania niniejszej gwarancji. Wyżej wymieniona wypłata zostanie dokonana w momencie otrzymania prostego żądania bez względu na jakiekolwiek wniesione zarzuty, poczynione komukolwiek przez kogokolwiek. Żądanie nie wymaga żadnego uzasadnienia. Niniejsza Gwarancja obowiązuje do [ostatni dzień trzeciego miesiąca od zakończenia właściwego sezonu]. Jakiekolwiek wezwanie do realizacji niniejszej Gwarancji bank musi otrzymać nie później niż [ostatni dzień trzeciego miesiąca od zakończenia właściwego sezonu]. 9

10 Art Kontrakt Bez względu na zawodowy lub niezawodowy status Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI członkostwo kolarza w Grupie Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI musi wynikać z kontraktu zgodnie z procedurami niżej przewidzianymi, za wyjątkiem stażystów zgodnie z artykułem Kontrakt musi być sporządzony w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach w języku rozumianym zarówno przez kolarza jak i Federację Narodową. Jeśli to konieczne, do kontraktu musi być dołączone tłumaczenie. Kontrakt musi zawierać następujące punkty: - Okres trwania: ustalony termin upływający z końcem sezonu odpowiedniego Kalendarza; - Ubezpieczenie: Musi być zagwarantowana i szczegółowo opisana ochrona ubezpieczeniowa określona w artykule ; - Zarobki/Wydatki: Jeśli jest wypłacane wynagrodzenie, musi być określona jego wysokość. W przeciwnym wypadku, musi być ustanowiony zapis o zwrocie kosztów poniesionych w trakcie działań na rzecz Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet UCI; - Warunki zapłaty: Wszystkie płatności na rzecz kolarza muszą być dokonane przelewem bankowy na konto bankowe wskazane przez kolarza w tym celu. Zastrzega się, że potwierdzenie wykonania przelewu jest jedynym dopuszczalnym potwierdzenie dokonania zapłaty; - Status: Status kolarza (zawodowiec lub nie zawodowiec); - Rozwiązanie kontraktu Art Ubezpieczenie Ubezpieczenie bez limitu całkowitej sumy ubezpieczenia ani zasięgu geograficznego (nieograniczona ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie) dla wszystkich działań kolarza na rzecz drużyny (udział w wyścigach, trening, podróżowanie, promocja, itp.) od następujących zagrożeń jest obowiązkowe: 1. Odpowiedzialności cywilnej (kolarza) 2. Następstw nieszczęśliwych wypadków (koszt leczenia do powrotu do zdrowia) 3. Kosztów leczenia (koszt leczenia i hospitalizacji za granicą) 4. Transportu do kraju (nieograniczona ochrona) 10

11 3: Obowiązki Federacji Narodowej wobec UCI Art Art Wyłącznie Federacja Narodowa jest odpowiedzialna za sprawdzanie zgodności z wymaganiami Przepisów i przepisów prawa, zarówno w momencie rejestracji jak i w trakcie roku, na który dokonano rejestracji. Do 31 października każdego roku Federacja Narodowa przesyła UCI listę Grup, które ma zamiar zarejestrować w nadchodzącym roku jako Grupy Sportowe Kontynentalne UCI. Pełną dokumentację rejestracji należy złożyć w UCI za pośrednictwem Federacji Narodowej po 1 października i nie później niż 10 grudnia. Opłatę rejestracyjną należy wnieść na rzecz UCI nie później niż 25 listopada. Nie dotrzymanie tych trzech terminów skutkuje odmową rejestracji Grupy. Art Podanie o rejestrację musi zostać złożone na odpowiednich formularzach UCI. Inne podania będą odrzucone. Podanie musi zawierać następujące dane: 1. Dokładną nazwa Grupy Sportowej; 2. Dokładny adres (wraz z numerami telefonu i faksu) do korespondencji z Grupą; 3. Nazwa/Nazwiska i adresy Przedstawiciela i Dyrektora Sportowego Grupy; 4. Nazwiska, imiona, adresy, narodowości i daty urodzin kolarzy; 5. Podział obowiązków określony przez artykuł UCI musi być niezwłocznie poinformowana tylko i wyłącznie przez Federację Narodową o jakichkolwiek zmianach powyższych danych. Art Do podania o rejestracje muszą być dołączone następujące dokumenty: - Deklaracja Prezydenta Federacji Narodowej określona w artykule Kopia budżetu Grupy Sportowej Kontynentalnej lub Kobiet lub Grupy ubiegającej się o ten status - Kopia gwarancji bankowej określonej w artykule Pełna lista kolarzy - Pełna lista innych osób pracujących na rzecz działalności Grupy (Dyrektor Sportowy, mechanicy, itd.) Art Powyższe dokumenty są przesyłane UCI jedynie celem przedstawienia informacji. Wyłącznie Federacja Narodowa i Grupa Sportowa ponoszą 11

12 odpowiedzialność za zgodność z Przepisami UCI i odpowiednimi przepisami prawa. 12

13 Art Podanie o rejestrację musi również zawierać list Prezydenta Federacji Narodowej, w którym potwierdza UCI, że Federacja przeprowadziła wszystkie konieczne kontrole w celu zapewnienia dobrej reputacji członków i kierownictwa Grupy Sportowej, przestrzegania Przepisów UCI, przestrzegania Przepisów Federacji Narodowej, przestrzegania obowiązującego w danym kraju prawa i zapewnienia faktu posiadania przez wszystkich członków Grupy ochrony ubezpieczeniowej spełniające wymagania artykułu List sporządza się w następującym brzmieniu. (oryginał na papierze firmowym Narodowej Federacji) Ja, niżej podpisany, xxxx (imię i nazwisko Prezydenta), Prezydent xxx (Kraj) Federacji Narodowej, niniejszym zwracam się z prośbą o rejestrację Grupy Sportowej Kontynentalnej (lub Kobiet) UCI xxx (nazwa Grupy) na rok xxxx. W kontekście podania o rejestrację potwierdzam, że Federacja Narodowa przeprowadziła wszystkie wymagane kontrole aby potwierdzić dobrą reputację członków i kierownictwa Grupy oraz przestrzeganie Przepisów UCI, przepisów Narodowej Federacji i praw obowiązujących w naszym kraju. Potwierdzam, że moja Federacja sprawdziła polisy ubezpieczeniowe wykupione przez Grupę i że wszyscy członkowie Grupy Sportowej xxx (nazwa Grupy) podlegają ochronie polisy obejmującej wypadki, choroby, niepełnosprawność, śmierć, koszty transportu do kraju i odpowiedzialność cywilną kolarzy na całym świecie zgodnie z postanowieniami Przepisów UCI i prawa obowiązującego w naszym kraju. Potwierdzam, że moja Federacja sprawdziła, że członkowie Grupy Sportowej nie mają żadnych powiązań z inna Szosową Grupą Sportową UCI, które mogłyby mieć wpływ lub mogłyby być postrzegane jako mające wpływ na sportowy aspekt zawodów. Potwierdzam, że moja Narodowa Federacja poinformuje UCI o jakichkolwiek zmianach dotyczących Grupy Sportowej xxx (nazwa Grupy). Dla ważności rzeczonego dokumentu podpisano dnia xxx (data) w xxx (miejscowość). Podpis Prezydenta i pieczęć Federacji. Prezydent prześle osobiście podpisaną listę kontrolną, której UCI prześle jedną kopię Federacji Narodowej. [lista znajduje się w załączniku] 13

14 Art UCI ma prawo odmówić bądź cofnąć rejestrację Grupy Sportowej, która nie spełnia podstawowych warunków określonych prze niniejsze przepisy i inne postanowienia. W celach weryfikacji, UCI rezerwuje sobie prawo żądania od Federacji Narodowej w dowolnym momencie kopii kompletnej dokumentacji rejestracji a w szczególności włączając kontrakty z członkami Grupy, polisy ubezpieczeniowe, dokumentację finansową i inne dokumenty, które uzna za konieczne. Federacja Narodowa musi dostarczyć tę dokumentację w ciągu ośmiu dni. Federacja Narodowa albo Grupa Sportowa mogą być obciążone jakimikolwiek dodatkowymi kosztami spowodowanymi nieodpowiednią kontrolą przez Federację. Art Kary Federacja Narodowa musi wyznaczyć wykwalifikowaną i niezależną osobę kierującą procesem rejestracji i ustanowić odpowiednie procedury. W tym celu, musi być zaangażowany przynajmniej jeden specjalista wspomagający w przypadku wątpliwości prawnych i finansowych. Art Jeśli się okaże, że dokumentacje Grupy Sportowej UCI jest niekompletna, UCI powiadomi Federację Narodową i ustali termin, w którym Federacja uzupełni braki ze świadomością powagi zaniedbań. Do momentu poprawnego złożenia dokumentacji Grupa Sportowa będzie tymczasowo zawieszona. Jeśli dokumentacja wciąż będzie niekompletna po wyznaczonym terminie, UCI może nieodwołalnie cofnąć rejestrację Grupy Sportowej UCI. Ponad to, UCI może przekazać sprawę Komisji dyscyplinarne, która oprócz kar przewidzianych w części XII Przepisów UCI, może zadecydować, że Federacja Narodowa, której dotyczy sprawa może być pozbawiona prawda do rejestracji Szosowych Grup Sportowych UCI na okres wyznaczony przez Komisję. 14

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: 952-20-99-597,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: , REGON: ZOBOWIĄZANY:...

BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: , REGON: ZOBOWIĄZANY:... 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE STOSOWANIA UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY KANADĄ

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE STOSOWANIA UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY KANADĄ POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE STOSOWANIA UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KANADĄ ZGODNIE z artykułem 19 ustęp 1 Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r.

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Załącznik nr 7 pomiędzy Wzór umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Gminą Sosnowiec - Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, reprezentowanym przez Dyrektora Pana/Panią. działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group...Oddział w... ul.......- WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: GWARANCJI WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU (WPT) Jeżeli dane przekraczają swoim zakresem ilość miejsca

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypłaty dodatku relokacyjnego w ramach projektu. Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15

Regulamin wypłaty dodatku relokacyjnego w ramach projektu. Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15 Regulamin wypłaty dodatku relokacyjnego w ramach projektu Czas ruszyć z miejsca! nr POWR.01.02.01-30-0001/15 W projekcie Czas ruszyć z miejsca! nr POWR.01.02.01-30-0001/15 7 UP Uczestnikom Projektu przysługuje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej (zgodnie z art spółek handlowych):

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej (zgodnie z art spółek handlowych): Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej (zgodnie z art. 402 2 spółek handlowych): Kodeksu Zarząd Spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 1 S t r o n a POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK PCPR.8213.SR.2016 o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. Zarząd IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie przy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Rozdział I Podstawa prawna dofinansowania kosztów studiów podyplomowych 1 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 8.5 Standardowy wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy 56-15/IZ/21/U/PN ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY WRAZ Z FORMULARZAMI ZAŁĄCZNIKÓW

oznaczenie sprawy 56-15/IZ/21/U/PN ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY WRAZ Z FORMULARZAMI ZAŁĄCZNIKÓW ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY WRAZ Z FORMULARZAMI ZAŁĄCZNIKÓW OFERTA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Do: Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku - Białej 43-300 Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego

Bardziej szczegółowo

c.) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz deklarację CIT 8 z

c.) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz deklarację CIT 8 z OGŁOSZENIE Nr 3/EKS/2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 19 lutego 2014 roku o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E Z A S A D Y f i n a n s o w a n i a z F u n d u s z u P r a c y k o s z t ó w s t u d i ó w p o d y p l o m o w y c h Strona 1 z 6 C E N T R U M A K T Y W

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Outplacement dla oświaty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Słownik terminów 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki Trans Polonia Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia r.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od dnia r. Nr sprawy DZP/38/383-63/2013 Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 z dn. 20.01.2016 r. UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w Krapkowicach w dn...2016 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim Powiatowym Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Robert Kwaśnica Rektor z jednej strony i

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Robert Kwaśnica Rektor z jednej strony i Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+ Rok 2014/2015 Nr / 2014-2015/Wyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA, PL WROCLAW14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Do: Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 10 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwanym dalej PZJ. Imię i nazwisko. zam. Seria i numer dowodu osobistego.. PESEL. Telefon. .. zwanym dalej Zawodnikiem.

Umowa. zwanym dalej PZJ. Imię i nazwisko. zam. Seria i numer dowodu osobistego.. PESEL. Telefon.  .. zwanym dalej Zawodnikiem. Umowa zawarta w Warszawie dniu.. pomiędzy: Polskim Związkiem Jeździeckim z siedzibą w Warszawie; ul. Karola Miarki 11D (01-496 Warszawa), wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O FINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

UMOWA NR. O FINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy UMOWA NR. O FINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO

ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 09 lutego 2015 r. I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX-160/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX-160/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 10824 UCHWAŁA NR XXIX-160/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia i finansowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK *

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK * InterRisk S.A....Oddział w... ul.......-... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU * GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI * GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK * Jeżeli dane

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i Załącznik IV - wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w celu zrealizowania nauczania lub szkolenia w programie Erasmus+. Rok 2015 Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę WoZ -2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wniosek Beneficjenta o zaliczkę Potwierdzenie przyjęcia wniosku /pieczęć/... Znak sprawy... Data przyjęcia i podpis I. IDENTYFIKACJA DZIAŁANIA,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY Sygnatura sprawy: ZP/6/2015 UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2015 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55

Bardziej szczegółowo

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax UMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu... w Hajnówce, pomiędzy Hajnowskim Domem Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW Firma IronFX Financial Services Limited ( Spółka ), z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą.

zwaną dalej Wykonawcą. Załącznik Nr10-III do SIWZ (projekt umowy) U M O W A NR /ZE/2013 zawarta w Warszawie dniu.. 2013r. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Drugiej Edycji Programu Partnerskiego Zielona Strefa

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Ubezpieczenie mienia UKNF Numer ogłoszenia: 11169-2015; data zamieszczenia: 27.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Ubezpieczenie mienia UKNF Numer ogłoszenia: 11169-2015; data zamieszczenia: 27.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Ubezpieczenie mienia UKNF Numer ogłoszenia: 11169-2015; data

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr...

WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Załącznik nr 6a wzór umowy dotyczący części I zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 [Niniejszy wzór stanowi minimalne wymagania; może zostać dostosowany do potrzeb uczelni

Bardziej szczegółowo

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uczelni Poznań, dnia 2017-03-17 r. Nr: 2/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze Indywidualne Warunki Zamówienia nie stanowią ogłoszenia o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do krajów programu, powiązana z umową

Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do krajów programu, powiązana z umową Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do krajów programu, powiązana z umową PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU PL OSWIECI01 Adres: 32-600 Oświęcim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA WYMIANY WALUT ZAWARTA W DNIU

UMOWA ZLECENIA WYMIANY WALUT ZAWARTA W DNIU Pomiędzy : UMOWA ZLECENIA WYMIANY WALUT ZAWARTA W DNIU CITI KANTOR Kantor Wymiany Walut, Rafał Faściszewski, ul. Wojska Polskiego 16, 70-471 Szczecin, REGON 812731821, NIP 955247168 zwany dalej KANTOR

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy zawarta w dniu.. pomiędzy Powiatem Świdnickim - Starostą Świdnickim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/101 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. /25/ 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. Zarząd e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. Zarząd e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. Zarząd e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283018, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

... (data i podpis podmiotu wymienionego w polu 1 albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu)

... (data i podpis podmiotu wymienionego w polu 1 albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu) Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... (poz....) Załącznik nr 1 Wzór Wniosek o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego /przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego*

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo