FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW"

Transkrypt

1 FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

2 FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW Firma IronFX Financial Services Limited ( Spółka ), z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, została zatwierdzona i uregulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC) o numerze licencji 125/10. Spółka jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów ( Fundusz ). Fundusz został utworzony w świetle ustawy o firmach inwestycyjnych z 2002 roku z późniejszymi zmianami (Investment Firms (IF) Law 2002), ( Ustawa ), oraz przepisów o tworzeniu i prowadzeniu Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów skierowanego do klientów podlegających rozporządzeniom CIFS z 2004 roku ( Rozporządzenia ), które wydano na podstawie wspomnianej ustawy. Fundusz stanowi prywatną osobę prawną, a zarządza nim Komitet Administracyjny złożony z pięciu członków, którzy są wyznaczani na okres trzech lat. Fundusz działa od 30 maja 2004 roku. Realizowane usługi Fundusz rekompensuje klientom Spółki objętym Funduszem wchodzące w zakres realizacji usługi inwestycyjne i usługę dodatkową oferowane przez Spółkę zgodnie z listą usług wymienionych kolejno w upoważnieniu znajdującym się na stronie internetowej Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pod adresem i Klienci objęci Funduszem Funduszem objęci są wszyscy klienci Spółki, z wyjątkiem tych, którzy należą do następujących kategorii inwestorów: 1. Następujące kategorie inwestorów instytucjonalnych i zawodowych: a) Firmy inwestycyjne. b) Jednostki prawne związane ze Spółką i, ogólnie rzecz biorąc, należące do tej samej grupy spółek. c) Banki. d) Spółdzielcze instytucje kredytowe. e) Firmy ubezpieczeniowe. f) Organizacje zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzające nimi spółki. g) Instytucje i fundusze ubezpieczenia społecznego. h) Inwestorzy sklasyfikowani przez Spółkę jako inwestorzy zawodowi, na swój wniosek. 2. Państwa i organizacje ponadnarodowe. 2

3 3. Centralne, federalne, stowarzyszone, regionalne i lokalne władze administracyjne. 4. Przedsiębiorstwa związane ze Spółką. 5. Kadra kierownicza i pracownicy administracyjni Spółki. 6. Akcjonariusze Spółki, których udział bezpośredni lub pośredni w kapitale Spółki wynosi co najmniej 5% jej kapitału akcyjnego, lub jej partnerzy, którzy są osobiście odpowiedzialni za zobowiązania Spółki, jak również osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli finansowej Spółki przewidzianej w ustawie, np. jej wykwalifikowani audytorzy. 7. Inwestorzy posiadający przedsiębiorstwa związane ze Spółką i, ogólnie rzec biorąc, w grupie spółek, do której należy Spółka, stanowiska lub obowiązki odnoszące się do tych wymienionych w pkt 5 i 6 powyżej. 8. Krewni drugiego stopnia i małżonkowie osób wymienionych w pkt 5, 6 i 7, jak również osoby trzecie działające na rachunek tych osób. 9. Klienci, którzy składają roszczenia wynikające z transakcji z udziałem osób skazanych za przestępstwa zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu prania brudnych pieniędzy (Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law) lub klienci odpowiedzialni za trudności finansowe Spółki albo klienci, którzy przyczynili się do pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki bądź pozyskali korzyści na tej podstawie. 10. Inwestorzy w formie spółki, której ze względu na wielkość nie wolno wystawiać skróconego zestawienia bilansowego zgodnie z Prawem Spółek (Companies Law) i odpowiednim prawem w Państwie Członkowskim. W przypadkach określonych w pkt 5, 6, 7 i 8 Fundusz wstrzymuje wypłatę rekompensaty, właściwie informując zainteresowane strony, do momentu, aż podejmie ostateczną decyzję, czy takie przypadki mają zastosowanie. Cel Funduszu Celem Funduszu jest zabezpieczenie roszczeń klientów objętych Funduszem wobec członków Funduszu (tj. IronFX Financial Services Limited) przez zapłatę rekompensaty za ich roszczenia wynikające z określonych usług świadczonych przez członków, o ile ustalono, że doszło do niewypełnienia zobowiązań przez jego członka. Termin niewypełnienie oznacza niezdolność Spółki do: a) zwrotu własnym klientom objętym Funduszem funduszy należnych im lub funduszy należących do nich, pozostających w posiadaniu Spółki, bezpośrednio lub pośrednio, w związku ze świadczeniem przez Spółkę wyżej wymienionym klientom usług objętych Funduszem, o zwrot których klienci zwrócili się do Spółki, korzystając z przysługującego im odpowiedniego prawa, lub 3

4 b) zwrotu określonym klientom objętym Funduszem instrumentów finansowych należących do nich, które Spółka posiada, którymi zarządza lub które zachowuje na ich rachunku, także w sytuacji, gdy Spółka jest odpowiedzialna za zarządzanie i administrowanie wspomnianymi instrumentami finansowymi. Wypłata rekompensaty przez Fundusz klientom jego członków jest uzależniona od istnienia dobrze uzasadnionych roszczeń klienta w stosunku do członka Funduszu. Wstępne warunki uruchomienia wypłaty rekompensaty Fundusz rozpoczyna procedurę wypłaty rekompensaty, jeśli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków: a) Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ustaliła na mocy Rozporządzenia, że Spółka nie jest w stanie wypełnić żadnego z obowiązków wynikających z roszczeń ze strony inwestorów-klientów, w związku z określonymi usługami, jakie świadczyła, o ile taka niezdolność jest bezpośrednio związana z sytuacją finansową Spółki, która nie przewiduje realnej poprawy tej sytuacji w najbliższej przyszłości, lub b) Organ sądowy z uzasadnionych powodów, bezpośrednio związanych z sytuacją finansową Spółki, wydał orzeczenie, które skutkuje zawieszeniem zdolności klientów do wnoszenia roszczeń wobec Spółki. Po wydaniu decyzji przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd lub przez Sąd, zgodnie z powyższym ustępem odpowiednio a) lub b) o rozpoczęciu procedury płatności rekompensaty Fundusz opublikuje w co najmniej trzech gazetach krajowych zaproszenie dla klientów objętych Funduszem do składania roszczeń wobec Spółki wynikających z usług objętych Funduszem, wyznaczając procedurę składania stosownych wniosków, termin ich składania oraz ich treść. Kwota rekompensaty Kwota rekompensaty wypłacana każdemu klientowi objętemu Funduszem jest obliczana zgodnie z przepisami prawa i warunkami umownymi regulującymi stosunek klienta objętego Funduszem ze Spółką, z zastrzeżeniem zasad kompensaty stosowanych do obliczenia roszczeń między klientem objętym Funduszem a Spółką. Obliczenie rekompensaty do wypłacenia wynika z sumy wszystkich ustalonych roszczeń klienta objętego Funduszem wobec Spółki, wynikającej ze wszystkich wymienionych usług świadczonych przez Spółkę, niezależnie od liczby rachunków, których klient jest beneficjentem, waluty i miejsca świadczenia tych usług. Wycena instrumentów finansowych dotyczących odszkodowania należnego klientowi objętemu Funduszem odbywa się na podstawie wartości w dniu: 4

5 a) publikacji orzeczenia sądowego, które skutkuje zawieszeniem zdolności inwestorów do zgłaszania roszczeń na podstawie uzasadnionych powodów bezpośrednio związanych z sytuacją finansową Firmy Inwestycyjnej (tj. IronFX Financial Services Limited), która łożyła na Fundusz; b) publikacji decyzji Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, mówiącej o tym, że Firma Inwestycyjna, która łożyła na Fundusz, nie jest w stanie wypełnić żadnego z obowiązków wynikających z roszczeń ze strony klientów w związku z określonymi usługami, jakie świadczyła, o ile taka niezdolność jest bezpośrednio związana z jej sytuacją finansową, w związku z którą nie przewiduje się realnej poprawy w najbliższej przyszłości. W zakresie w jakim określona kwota roszczenia przekracza kwotę dwudziestu tysięcy euro (20.000,00 ), wnioskodawca otrzyma w ramach rekompensaty kwotę dwudziestu tysięcy euro (20.000,00 ). W przypadku firmy inwestycyjnej świadczącej usługi dla swoich klientów za pośrednictwem oddziału znajdującego się w państwie trzecim wysokość maksymalnego odszkodowania wypłacanego klientom wspomnianego oddziału sprowadza się, przypadając na danego klienta, do jednorazowej sumy opłacanej przez dowolny system rekompensat dla inwestorów działający w państwie trzecim, nie przekraczając kwoty dwudziestu tysięcy euro (20.000,00 ). Informacje ogólne Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące Funduszu, należy skontaktować się ze Spółką pod następującym adresem poczty elektronicznej: Wersja: 12 stycznia 2012 roku 5

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce System Rekompensat Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce Rynek kapitałowy, jako jeden z segmentów rynku finansowego, umożliwia pozyskiwanie przez emitentów kapitału od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 2005L0056 PL 22.10.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 115.657.624 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

Definicje kategorii podmiotów na potrzeby FATCA:

Definicje kategorii podmiotów na potrzeby FATCA: Definicje kategorii podmiotów na potrzeby FATCA: Klienci indywidualni (w tym osoby fizyczne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne) Podatnik USA Osoba fizyczna spełniająca

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017

REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017 REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Programu Opcji Menedżerskich Spółki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki 1 SPIS TREŚCI 2014-03-20 Rozdział I: Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

www.compliancepolska.pl newsletter no. 3 / 2013

www.compliancepolska.pl newsletter no. 3 / 2013 Drodzy Członkowie, Oddajemy w Wasze ręce trzeci numer Newslettera Compliance. Tak jak w poprzednich wydaniach, staraliśmy się przedstawić artykuły oraz informacje z trzech sektorów rynku finansowego. Jak

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo