msp.krakow.pl 32 ISSN X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW kwiecień 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "msp.krakow.pl 32 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW kwiecień 2008"

Transkrypt

1 msp.krakow.pl 32 kwiecień 2008 ISSN X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2 Wydział Podatków i Opłat Renta a prowadzenie działalności gospodarczej 32 kwiecień 2008 msp.krakow.pl SPIS TREŚCI WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT URZĄD MIASTA KRAKOWA Pomoc de minimis dla zakładów pracy chronionej GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Drenaż mózgów czy szansa do wykorzystania?...5 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Choroba się przedłuża? Spokojnie, jest świadczenie rehabilitacyjne...9 Jeśli już zdarzy się wypadek w pracy...10 URZĄD STATYSTYCZNY Komunikat o sytuacji społecznogospodarczej województwa małopolskiego w lutym 2007 r REDAKCJA Informator dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl Referat ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urząd Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3/ Kraków tel.: (012) , Sekretarz redakcji: Anna Brydniak Opracowanie graficzne, skład, łamanie tekstu: mygraf grafika użytkowa Wybrane wskaźniki ogólnopolskie...14

3 Program pomocy de minimis Pomoc de minimis dla zakładów pracy chronionej Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 tekst jedn.) prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu zwolniony jest m. in. z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych opłat. Środki z tych zwolnień w 90% przekazywane są na odrębne konto Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), do utworzenia którego zobowiązany jest każdy pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej. Rodzaje wydatków oraz sposób wykorzystania środków zgromadzonych na tym koncie od dnia 1 stycznia 2008 r. reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr. 245, poz. 1810). Przed dniem akcesji Polski do UE samo nabycie prawa do zwolnienia z podatków i opłat traktowane było jako pomoc publiczna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dniem udzielenia pomocy w tym wypadku był dzień, w którym upływał termin do złożenia deklaracji lub innego dokumentu określającego wartość tej pomocy. Z chwilą wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz. U. Nr 98, poz. 989 z późn. zm.) dniem udzielenia pomocy de minimis stał się dzień wydatkowania środków zgromadzonych na koncie ZFRON. Warunkiem uznania wydatkowanych środków jako pomoc de minimis było to, aby środki zostały przeznaczone na cele enumeratywnie wyszczególnione w rozporządzeniu. Ta zasada obowiązuje do chwili obecnej, ale zasady wydatkowania środków zgromadzonych na koncie ZFRON oraz warunki uznania niektórych z nich za pomoc de minimis od dnia 1 stycznia 2008 r. określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r., o którym mowa na wstępie. Katalog wydatków stanowiący pomoc de minimis zawarty jest w 2 Rozporządzenia. Pomoc de minimis to pomoc, która jest zgodna z warunkami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z r.). W sytuacji kiedy wydatek poniesiony ze środków funduszu stanowi pomoc de minimis, zgodnie z 9 rozporządzenia, przedsiębiorca musi uzyskać od właściwego organu stosowne zaświadczenie poświadczające charakter i wysokość udzielonego wsparcia. W celu uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis, przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zobowiązany jest przedłożyć: 1. informację o dokonaniu wydatku kwalifikującego się do uznania go za pomoc de minimis w myśl 2 rozporządzenia; Wydział Podatków i Opłat 2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jaką otrzymał w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch latach poprzedzających rok bieżący lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie; 3. informację o każdej innej pomocy jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych na dany projekt z którym związana jest pomoc de minimis o poświadczenie której wnioskował;

4 Program pomocy de minimis Wydział Podatków i Opłat 4. oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z ); Zakład pracy chronionej powinien przedstawić także wyciąg z konta ZFRON, co pozwoli na ustalenie czy wydatki zostały rzeczywiście poniesione ze środków funduszu. W przypadku zwolnień wynikających z art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 81% wartości zwolnienia a dniem udzielenia pomocy jest dzień wydatkowania środków z konta ZFRON. Zaświadczenie o pomocy de minimis może być wystawione dopiero wówczas, kiedy beneficjent udokumentuje poniesione wydatki a organ wydający zaświadczenie będzie miał pewność, że zakład pracy chronionej nie przekroczył dopuszczalnego dla pomocy de minimis pułapu 1. Na każdym etapie postępowania organ wydający zaświadczenie ma prawo do przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Zaświadczenie o pomocy de minimis uwzględnia pomoc w wysokości poniesionych wydatków (brutto) i pomoc ta jest jednocześnie przeliczana na euro według kursu z dnia wydatkowania środków z konta ZFRON. W przypadku kiedy przedsiębiorca nie złoży wszystkich wymaganych dokumentów lub z innych powodów nie jest możliwe wydanie zaświadczenia organ odmawia jego wydania. Zaświadczenia o pomocy de minimis wydawane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354). Marzena Radzikowska tys. euro brutto dla jednego przedsiębiorcy w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych lub 100 tys. euro brutto dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego.

5 Drenaż mózgów czy szansa do wykorzystania? Drenaż mózgów czy szansa do wykorzystania? Drenaż mózgów: ściąganie specjalistów wysokiej klasy do innego kraju, poprzez zapewnienie im tam lepszych warunków pracy i płacy. Tyle definicja. Opisuje ona w sposób dość czytelny omawiane zjawisko. Aby jednak odpowiedzieć na pytania zawarte w temacie, należy poddać zawarte w niej elementy głębszej analizie. Czym jest zatem ściąganie specjalistów wysokiej klasy? Mamy tu do czynienia przynajmniej z dwoma zjawiskami. Pierwsze (starsze) to udzielenie wiz oraz zezwoleń na wykonanie pracy w sposób wybiórczy. Administracje poszczególnych krajów w dbałości o rozwój rodzinnych gałęzi gospodarki stosowały i stosują politykę różnorakich zachęt adresowanych do obywateli innych krajów. Zachęty te zresztą mogą przyjmować różne formy. Od najprostszych, czyli udzielaniu wiz i zezwoleń na pracę po oferowaniu wybitnym studentom stypendiów naukowych wraz z propozycją zatrudnienia w renomowanych firmach. Znana na całym świecie amerykańska loteria wizowa może określać, poza poziomem kwalifikacji czy profesjami, dodatkowe kryteria jak: sytuację rodzinną, wiek itp. w zależności od potrzeb rynku pracy jak i ogólnej polityki kraju. Działania tego typu mogą być podejmowane przez gospodarki mocniejsze w stosunku do gospodarek słabszych. Zdarza się jednak, że nawet w wysoko rozwiniętych krajach pewne gałęzie gospodarcze funkcjonują na różnych poziomach zaawansowania. W takich przypadkach odnotować można równoległe przepływy specjalistów to znaczy obserwujemy tu ruch w dwie strony jeśli chodzi o państwa natomiast dominantą stają się sektory do których odnotowujemy przypływ lub sektory z których odpływ ma miejsce. Omawiając w dalszym ciągu ten element definicji (ściąganie specjalistów wysokiej klasy), nie można pominąć cezury czasu na jaki to ściganie jest oznaczone. Ma ona bowiem fundamentalne znaczenie dla kraju, z którego odpływ następuje. W przypadku krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych, powiedzmy rok czy dwa lata, z punktu widzenia interesów kraju rodzimego, wyjazdy takie należy ocenić jako pozytyw. Jeśli wykonywana praca jest zgodna z kwalifikacjami wiąże się w sposób oczywisty z nabyciem nowych umiejętności, poznaniu nowych technologii, trendów w technologii, organizacji pracy, a więc szeroko rozumianego doświadczenia możliwego do wykorzystania w rodzimym kraju. Problem zaczyna się przy dłuższych pobytach na emigracji: kilku, kilkunastoletnich. Następuje w tych przypadkach erozja więzi międzyludzkich. Dotychczasowe są wypierane przez nowe, przyjmowane są nowe wzorce kulturowe (czasem lepsze, czasem gorsze). Odnalezienie się na nowo w kraju ojczystym staje bardzo trudne jeśli nie niemożliwe. Cena jaką trzeba więc zapłacić za tak długie odizolowanie może okazać się bardzo wysoka. W przypadku stałej emigracji wysoko wykwalifikowanych kadr sytuacja, przynajmniej dla gospodarki kraju z którego emigracja ma miejsce, wydaje się być jednoznacznie negatywna. Wydaje się być jednoznaczna, ale czy w istocie tak jest? Można sobie wyobrazić sytuację, w której grupa specjalistów w danej dziedzinie jest tak nieliczna, że odpływ pojedynczych nawet jednostek stanowi dla gospodarki istotny uszczerbek. Może i są takie dziedziny, ale w większości przypadków sytuacja taka jest raczej teoretyczna. W większości przypadków odnotować należy zjawisko odwrotne to znaczy bądź nadmiar kadr i tu wchodzimy w zjawisko bezrobocia, bądź warunki samorealizacji ekonomicznej czy zawodowej są na tak niskim poziomie, że mowa o utracie specjalistów przez daną gospodarkę narodowa staje się nadużyciem. GRODZKI URZĄD PRACY

6 Drenaż mózgów czy szansa do wykorzystania? GRODZKI URZĄD PRACY W takim przypadku występuje brak korelacji wewnątrz kraju pomiędzy produkcją specjalistów przez wyższe uczelnie, a możliwością wchłaniania ich przez gospodarkę narodową. Owszem bezrobocie wśród młodych ludzi jest problemem w niektórych wysoko rozwiniętych krajów starej Unii np. we Francji, jednakże tam wśród zatrudnionych udział wysokiej klasy specjalistów jest na tyle duży, że trudno go znacząco zwiększyć. To zupełnie inny etap rozwoju niż ten, na którym znajdują się kraje nowo przyjęte, w tym Polska. W przytoczonej definicji jest mowa o specjalistach wysokiej klasy. Jest to pojęcie o tyle czytelne co nieostre. Kim oni są? Kogo należy uznać za specjalistę? Czy jest to człowiek legitymujący się uznanymi przez środowisko indywidualnymi osiągnięciami, czy człowiek legitymujący się formalnym wykształceniem np. uniwersyteckim. A może jest to świetny fachowiec z wykształceniem zawodowym np. hydraulik, spawacz, budowlaniec. Do jakiego momentu mówimy o drenażu mózgów, a od jakiego po prostu o emigracji zarobkowej osób, które w swoim kraju nie mogą znaleźć satysfakcjonującej ich pracy. Logiczną odpowiedzią na tak postawione pytanie staje się sytuacja wewnątrz krajów, do których emigracja ma miejsce. Może się bowiem okazać, że deficyt bardzo dobrych spawaczy jest na tyle głęboki, że osoby reprezentujące ten zawód będą traktowane jak wysokiej klasy specjaliści. W innym zaś kraju przy ich nadmiarze, traktowane będzie jako jeden z zawodów koniecznych wprawdzie do funkcjonowania gospodarki, ale nikt nie będzie traktował go w sposób wyjątkowy. Jak się wydaje logika ta ma zastosowanie również do osób z wyższym wykształceniem. Jeśli w danym kraju mamy do czynienia z niedoborem np. personelu medycznego to nawet lekarz stażysta będzie bardzo atrakcyjnym kandydatem do pracy. Gdzie indziej, aby mieć szansę na zatrudnienie w tym samym zawodzie trzeba będzie spełnić o wiele ostrzejsze kryteria. Idąc tym tropem jawi się nam taki oto obraz: w zależności od sytuacji na rynku pracy kraju do którego emigracja występuje te same osoby mogą być uznane za specjalistów o których się walczy, bądź migrantami szukającymi swego miejsca poza krajem ojczystym, gotowymi podjąć jakiekolwiek zatrudnienie. Jak więc widać do tego samego człowieka można zastosować przywołaną na wstępie definicję drenażu mózgów jak i określić jego sytuację jako zwykłego emigranta zarobkowego. Wróćmy do definicji. Mówi ona o ściąganiu specjalistów do innego kraju. Czy w istocie w dzisiejszej rzeczywistości warunkiem koniecznym przejęcia przez gospodarkę innego kraju obywateli innych państw jest fizyczne przemieszczanie się tych drugich? W warunkach globalizacji, swobodnego przepływu kapitału normalnym już zjawiskiem jest lokowanie się firm w krajach innych niż macierzysty. Chcąc skorzystać z pracy specjalistów zagranicznych można przecież przenieść miejsce produkcji lub świadczenia usług do wybranego kraju biorąc pod uwagę wszelkie parametry mające wpływ na opłacalność tej inwestycji. Robi się tu wyłom logiczny w przytoczonej definicji, która migrację pojmuje jako jeden z warunków drenażu mózgów. Jest to zjawisko, którego nie należy pomijać przy rozważaniach na ten temat, tym bardziej, że gospodarka światowa zmierza w kierunku ponadnarodowych korporacji gospodarczych. Zajmijmy się teraz drugim członem definicji tj. zapewnienie im (specjalistom) lepszych warunków pracy i płacy, a w szczególności sformułowaniu lepszych warunków pracy. Naturalną sytuacją jest, że uzyskana w trakcie wieloletniej edukacji, studiów, badań wiedzę chce się wprowadzić w życie i osiągać z niej profity. Szanse takie mogą dać dobrze i bardzo dobrze funkcjonujące organizmy gospodarcze. Im wyższa świadomość, ambicje poszczególnych osób tym bardziej precyzyjne poszukiwanie takich warunków, które oczeki-

7 Drenaż mózgów czy szansa do wykorzystania? wania te mogą spełnić. Między wysoko rozwiniętymi gospodarkami należy raczej mówić o wymianie mózgów niż o drenażu. Kraje o niższym poziomie rozwoju częstokroć dla wybranych specjalistów w ogóle nie mogą spełnić warunków na miarę ich oczekiwań. Jakiekolwiek kontestowanie migracji w takich przypadkach stanowić może przejaw marnotrawstwa intelektualnego. Samo zjawisko oczywiście należy obserwować i jednocześnie wyciągać wnioski. Jak mało które pokazuje słabe dziedziny gospodarki, z której obserwowany jest odpływ ludzi, Powinno to dać asumpt do przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom poprzez wsparcie rozwoju technologicznego, a zatem podniesienie wzrostu konkurencyjności. W konsekwencji kraje dziś netto emigracyjne w ciągu kilku lat mogą stać się netto imigracyjnymi. Eksperci zastanawiają się już dziś co się stanie po powrocie dzisiejszych emigrantów. Fala powrotów nie jest rzeczą niewyobrażalną, może nie od razu na poziomie np. 1,7 mln osób jak w przypadku Polski ale na przestrzeni kilku czy kilkunastu lat zjawisko to może zaistnieć. Nie oznacza to oczywiście, że wrócą wszyscy i nie wyjedzie nikt. Prawo do migracji i sama migracja jest przypisana wolności człowieka, jego chęci poznawania świata z jego dobrymi i gorszymi stronami, realizacji własnych ambicji choćby to miało miejsce w innym mieście, kraju czy na innym kontynencie. Lekarstwem zaś na uzdrowienie osłabionej gospodarki w wyniku odpływu najwartościowszych jednostek jest dbałość o jej dobrą kondycję, natomiast państwo winno ukierunkować swą politykę na podniesienie jakości życia swoich obywateli. Jedynie ta droga może zastąpić zjawisko drenażu mózgów zjawiskiem wymiany mózgów. Reasumując można pokusić się o sformułowanie następujących wniosków: 1. Proces migracji uznać można za naturalny sposób wyrównania niedoborów demograficznych i neutralizowanie ich skutków. Swoboda podróżowania i podejmowania pracy w całej Europie ma ogromne znaczenie dla konkurencyjności UE., zwiększa też szansę awansu gospodarczego krajów biedniejszych oraz sprzyja wyrównaniu różnic w poziomie życia. 2. Nie ma uzasadnienia utrzymania ograniczeń na rynkach pracy w krajach bogatych UE. Dowód stanowią kraje, które tych ograniczeń wewnątrz Unii nie stosują. 3. Głównymi przyczynami emigracji jest brak miejsc pracy. Duże znaczenie mają również różnice w poziomie wynagrodzeń. Zauważyć należy, że swoboda przepływu towarów i usług doprowadziła praktycznie do wyrównania cen wewnątrz Unii co niestety nie przekłada się na poziom wynagrodzenia. 4. Na emigrację zarobkową udają się zarówno osoby o wysokich kwalifikacjach (lekarze, inżynierowie, ekonomiści) jak i robotnicy i pracownicy fizyczni. 5. Jak w przypadku Polski, emigracja zarobkowa poprawia sytuację na krajowym rynku pracy doprowadzając do rynku pracobiorców w miejsce rynku pracodawców. Sytuacja ta wymusza postęp technologiczny, postęp w zarządzaniu przedsiębiorstw, a tym samym prowadzi do wzrostu ich konkurencyjności w obrocie międzynarodowym. 6. Ponieważ w większości przypadków mamy do czynienia z emigracją krótkookresową, a w takim przypadku pieniądze zarobione na emigracji wydawane są głównie w kraju ojczystym. Zyskuje więc na emigracji i gospodarka. Ponadto powracający do kraju emigranci przynoszą wyższą kulturę biznesu przejętą od przedsiębiorców zagranicznych. Powroty emigrantów przyczyniają się do większej aktywności społecznej. Są oni GRODZKI URZĄD PRACY

8 Drenaż mózgów czy szansa do wykorzystania? GRODZKI URZĄD PRACY z reguły bardziej otwarci na świat i lepiej przygotowani do potrzeb ciągle zmieniającego się rynku pracy. 7. Nie wszyscy emigranci znajdują lepszy byt zagranicą. Niektórzy wracają, gdyż przystosowanie się do nowego środowiska przerosło ich możliwości. 8. Zbyt duży odpływ wysoko kwalifikowanych specjalistów cenionych z punktu widzenia gospodarki może stanowić dla niej zagrożenie. Tym większa strata im większej grupy dotyczy emigracja na stałe. 9. Aby zapobiegać wyjazdom na stałe ludzi dynamicznych, wykształconych i gotowych do ryzyka należy stworzyć im realne alternatywy dla wyjazdu. 10. W przyszłości emigrację zarobkową hamować będą procesy związane ze zmniejszającymi się dysproporcjami w wynagrodzeniach za podobną pracę. 11. Migracja będzie istniała zawsze, ale podłożem decyzji o emigracji będą sprawy związane z ambicjami osobistymi, a nie przymus ekonomiczny. Waldemar Jakubas Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa Kraków

9 Choroba się przedłuża? Choroba się przedłuża? Spokojnie, jest świadczenie rehabilitacyjne Świadczenie rehabilitacyjne może dostać osoba, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal jest chora, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja dają jej szanse na odzyskanie zdolności do pracy. Zasiłek chorobowy może trwać do 182 dni, a w wypadku gruźlicy do 270 dni. Po upływie tego czasu można się starać o świadczenie rehabilitacyjne. W takim wypadku jeśli ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, ale rokuje powrót do niej, lekarz orzecznik orzeka o jego stanie zdrowia i składają wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Jest to druk NP-7. Ponadto do tego wniosku o świadczenie rehabilitacyjne powinien być złożony druk N-10, który jest wystawiany przez pracodawcę oraz zaświadczenie o stanie zdrowia ubezpieczonego, to jest druk N-9. To są podstawowe dokumenty, które należy złożyć, ubiegając się o świadczenie rehabilitacyjne wyjaśnia Elżbieta Fijor z centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O stanie zdrowia i konieczności przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Wniosek wraz z kompletną dokumentacją ubezpieczony powinien złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na siedzibę płatnika składek, a jeżeli ubiega się o świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, to w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zaznacza Elżbieta Fijor. Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy. Ubezpieczony ma prawo odwołać się od orzeczenia lekarza, może to zrobić w ciągu 14 dni. Również w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia prezes ZUS ma prawo wnieść zarzut wadliwości. Jeżeli nie zostanie wniesiony ani sprzeciw, ani zarzut wadliwości orzeczenie staje się prawomocne. Na jego podstawie ZUS wydaje decyzję wyjaśnia dalej Elżbieta Fijor. Świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem, które przysługuje w wysokości 90% podstawy wymiaru zasiłku przez okres pierwszych 3 miesięcy. Za pozostały okres ubezpieczony otrzymuje świadczenie w wysokości 75% tłumaczy Elżbieta Fijoł. Świadczenie w wysokości 100% jest wypłacane wtedy, gdy ta niezdolność do pracy przypada na okres ciąży. W takim wypadku wymagane jest zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciążę. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobom uprawnionym do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. Osoba, która pobiera świadczenie rehabilitacyjne nie może pracować ani w inny sposób dorabiać. Jakiekolwiek zajęcie zarobkowe pozbawi ją prawa do świadczenia. Materiały źródłowe ZUS ZUS

10 Wypadek przy pracy Jeśli już zdarzy się wypadek w pracy ZUS 10 Jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna wszystkie te świadczenia mogą mieć jeden mianownik: wypadek przy pracy. W poprzednim odcinku naszego cyklu pisaliśmy o zasadach rządzących naliczaniem składek na ubezpieczenie wypadkowe, teraz przyjrzymy się świadczeniom przysługującym osobie, której zdarzył się wypadek w pracy lub jego rodzinie. Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Innymi słowy, pracownik, któremu przydarzyło się nieszczęście może starać się o świadczenie wypadkowe jeśli wykonywał pracę w miejscu zatrudnienia lub też jeśli pozostawał w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Na świadczenie mogą jednak liczyć nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą również są objęte takim ubezpieczeniem i świadczeniami wynikającymi z ubezpieczenia wypadkowego. Tak samo rzecz się ma z osobami prowadzącymi współpracę lub pracujące na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia. Ubezpieczeniem takim są też objęci posłowie i senatorowie, a także osoby uprawiające sport w trakcie zawodów lub treningów, o ile uległy takim zdarzeniom. wylicza Wiesława Lempska z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bywa że wypadek zdarzy się nie w pracy, ale ma jednak związek z wykonywanym zawodem. Chodzi na przykład o wypadek w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, albo przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe w takich sytuacjach osobie ubezpieczonej także przysługują świadczenia. Odszkodowanie czy renta Na jakie świadczenia może więc liczyć osoba, która uległa wypadkowi przy pracy lub wypadkowi zrównanemu z wypadkiem przy pracy? Jednorazowe odszkodowanie dla osoby ubezpieczonej, a w przypadku wypadku śmiertelnego również jednorazowe odszkodowanie, należy się członkom rodziny osoby zmarłej Takim świadczeniem jest też renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, jest to dodatek do renty rodzinnej, chodzi tutaj o dodatek dla sieroty zupełnej, oraz dodatek pielęgnacyjny wyjaśnia Wiesława Lempska. Identyczne świadczenia można uzyskać z tytułu choroby zawodowej. Należy jednak pamiętać, że składając wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu choroby zawodowej konieczne jest przedłożenie decyzji państwowego inspektora sanitarnego, w której będzie stwierdzona choroba zawodowa. Wysokość świadczenia z tytułu wypadku zależy od wysokości zarobków i stażu pracy. W sytuacji zwykłej renty dla osoby, która jest chora musi ona udowodnić pięcioletni okres składkowy i nieskładkowy. Natomiast w przypadku rent wypadkowych taka osoba może ulec wypadkowi nawet w pierwszym dniu swojej pracy i wtedy też może liczyć na świadczenia tłumaczy Wiesława Lempska. Jakie dokumenty? Podstawowym dokumentem, jaki trzeba złożyć ubiegając się o rentę z tytułu wypadku przy pracy jest protokół ustalania okoliczności

11 Wypadek przy pracy i przyczyn wypadku. Dokument ten wystawia pracodawca. Do tego wniosku należy również dołączyć zaświadczenie o stanie naszego zdrowia na druku N-9. Pracodawca powinien też załączyć wszelkie inne dokumenty dotyczące samych okoliczności tego zdarzenia, oczywiście jeśli takie posiada. Jeżeli organ rentowy uzna, że są to dokumenty niewystarczające bądź istnieje jakaś niejasność, zawsze może od zakładu pracy lub osoby zainteresowanej zażądać dodatkowych wyjaśnień w celu ustalenia pełnych okoliczności wypadku tłumaczy Wiesława Lempska. Rentę z tytułu wypadku przy pracy oblicza się na podobnych zasadach jak rentę z tak zwanego ogólnego stanu zdrowia. Ale do rent wypadkowych jest tzw. gwarancja. Po obliczeniu renty w sposób tradycyjny badamy, czy ten drugi sposób nie byłby korzystniejszy dla osoby zainteresowanej. Wówczas renta z tytułu niezdolności do pracy nie może być niższa niż 80% podstawy jej wymiaru dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, bądź 60% podstawy jej wymiaru dla osoby częściowo niezdolnej do pracy wyjaśnia Wiesława Lempska. Osoby, które pobierają renty z tytułu wypadku przy pracy bądź chorób zawodowych mogą dodatkowo pracować, ale nie mogą zarobić więcej niż wynosi ustalony limit. W przeciwnym wypadku muszą liczyć się z tym, że świadczenie zostanie zawieszone bądź zmniejszona zostanie jego wysokość Natomiast w przypadku osób, które są uprawnione do renty z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy i jednocześnie pobierają emerytury, pobierają te świadczenia w wysokości półtorakrotnej, czyli albo całą emeryturę i do tego połowę takiej renty lub całą taką rentę i do tego połowę emerytury. Jeśli podejmą zatrudnienie, muszą się liczyć z tym, że wypłacie podlega tylko jedno z tych świadczeń, wyższe lub wybrane przez osobę zainteresowaną, a pobierając to drugie świadczenie należy liczyć się z limitami zarobków tłumaczy dalej Wiesława Lempska. Materiały źródłowe ZUS ZUS 11

12 Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej URZĄD STATYSTYCZNY Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa małopolskiego w lutym 2008 r. W lutym 2008 r. sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego charakteryzowała się następującymi zmianami i tendencjami: Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wyniosło 399,2 tys. osób, czyli zwiększyło się w skali roku o 3,4% (w Polsce o 5,9%). W sektorze publicznym zatrudnionych było 48,7 tys. osób, tj. o 1,3% mniej niż przed rokiem, natomiast w sektorze prywatnym, skupiającym 87,8% ogółu (przed rokiem 87,2%), zatrudnienie wzrosło o 4,1% do poziomu 350,5 tys. osób. Według stanu w końcu lutego br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 115,2 tys. osób, tj. była niższa zarówno w skali roku, jak i miesiąca, odpowiednio o: 21,8% i 1,5%. Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 8,9% (rok wcześniej wynosiła 11,4%, a w styczniu br. 9,1%). Wśród województw Małopolska plasowała się na drugim miejscu, za Wielkopolską (7,9%). W kraju stopa bezrobocia wyniosła 11,5%. W lutym br. w województwie małopolskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2730,04 zł i było nadal niższe od średniego w kraju (o 10,0%), ale w porównaniu z lutym 2007 r. zwiększyło się o 14,8%. Średnia płaca w Polsce wzrosła w ujęciu rocznym o 12,8% do 3032,70 zł. Najwyższe płace otrzymali pracownicy zatrudnieni w: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (3577,97 zł), górnictwie (3394,72 zł) oraz obsłudze nieruchomości i firm (3089,52 zł), a najniższe w hotelach i restauracjach (1905,02 zł), a także w handlu i naprawach (2408,72 zł). Według wstępnych danych w lutym br. w województwie małopolskim oddano do użytkowania 1430 nowych mieszkań, czyli 12,3% mieszkań wybudowanych w Polsce. W ujęciu rocznym liczba nowych realizacji zwiększyła się o 68,6% (w kraju zanotowano wzrost o 33,7%). Deweloperzy budujący na sprzedaż lub wynajem oddali do użytkowania 823 mieszkania (57,6% ogółu), a inwestorzy indywidualni 607 mieszkań (42,4%). Rozpoczęto budowę 914 mieszkań, tj. o 44,7% mniej niż przed rokiem, w zdecydowanej większości realizowanych przez inwestorów indywidualnych (656 mieszkań 71,8%), a także na sprzedaż lub wynajem (258 mieszkań, tj. 28,2% ogółu). Od początku roku (według wstępnych danych) oddano do użytkowania 2344 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 262,5 tys. m 2. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wyniosła 112,0 m 2. W odniesieniu do dwóch pierwszych miesięcy 2007 r. efekty budownictwa mieszkaniowego zwiększyły się o 21,4% Produkcja sprzedana uzyskana przez jednostki prowadzące działalność przemysłową w województwie małopolskim wyniosła w lutym br. 4644,5 mln zł i była wyższa w skali roku o 24,6%, ale w stosunku do stycznia br. obniżyła się o 3,8%. W kraju przychody ze sprzedaży produkcji przemysłowej wzrosły w ujęciu rocznym o 14,9%, a w porównaniu z ub. miesiącem o 1,6%. Wydajność pracy w przemyśle (mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego) w lutym br. wyniosła 25,5 tys. zł i zwiększyła się w skali roku o 21,1%. Wzrost ten spowodowany był m.in. znacznie większą dynamiką produkcji sprzedanej (o 24,6%) niż przeciętnego zatrudnienia (o 2,9%). 12

13 Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej W omawianym miesiącu produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie 335,2 mln zł, co oznacza wzrost zarówno w skali roku, jak i miesiąca, odpowiednio o: 43,8% i 53,1%. Jej udział w ogólnej kwocie przychodów ze sprzedaży budownictwa wyniósł 55,9% wobec 54,6% przed rokiem. Wydajność pracy (mierzona przychodem ze sprzedaży na 1 zatrudnionego) w budownictwie w lutym br. wyniosła 18,2 tys. zł, czyli była wyższa tak w ujęciu rocznym, jak i w odniesieniu do stycznia br., odpowiednio o: 29,4% i 37,0%. W odniesieniu do lutego 2007 r. zwiększyła się najbardziej w jednostkach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe o 82,5% oraz zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę o 42,2%. Sprzedaż hurtowa prowadzona przez jednostki handlowe i niehandlowe w lutym br. osiągnęła wartość 4839,3 mln zł, czyli wzrosła zarówno w skali roku, jak i miesiąca, odpowiednio o: 31,6% i 4,3%. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez jednostki handlowe i niehandlowe wyniosła w omawianym miesiącu 2599,1 mln zł i była wyższa w ujęciu rocznym o 14,8%, a w porównaniu ze styczniem br. wzrosła o 1,7%. W odniesieniu do lutego 2007 r. w strukturze sprzedaży detalicznej zwiększył się udział m.in.: żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 1,5 pkt procentowego, tj. do poziomu 32,7%), mebli, sprzętu RTV i AGD (o 1,3 pkt do 4,8%) oraz pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 1,2 pkt do 11,1%). Zmniejszył się natomiast udział sprzedaży w sklepach bez specjalizacji z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 7,5 pkt do 9,1%), a także prasy, książek (o 0,2 pkt do 3,2%). W końcu stycznia br. według wstępnych danych na terenie województwa małopolskiego z bazy noclegowej skorzystało 182,0 tys. osób, tj. o 4,7% więcej niż przed rokiem. Turyści zagraniczni, których było 42,9 tys., stanowili 23,6% ogółu korzystających z noclegów (w ub. roku 27,4%). Udzielono 553,1 tys. noclegów, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 5,0%, w tym turystom z zagranicy 116,8 tys. noclegów (tj. mniej o 10,2%). Największą liczbę gości przyjęły hotele 93,4 tys. osób (w tym 32,7 tys. to goście z zagranicy). Wynajęto 146,3 tys. pokoi (tj. o 9,4% więcej niż w analogicznym miesiącu ub. roku), w tym 34,2% turystom zagranicznym. Z ogólnej liczby wynajętych pokoi 79,0% znajdowało się w hotelach. Wykorzystanie miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie małopolskim kształtowało się na poziomie 33,4% (przed rokiem 32,0%), a wykorzystanie pokoi 39,5% (w styczniu ub. roku 37,7%). Urząd Statystyczny ul. Kazimierza Wyki Kraków tel URZĄD STATYSTYCZNY 13

14 Wybrane wskaźniki ogólnopolskie URZĄD STATYSTYCZNY OKRESY/PERIODS A - analogiczny okres roku poprzedniego = 100 B - okres poprzedni=100 C - grudzień roku poprzedniego = 100 PKB brutto ogółem A % bezrobocia rejestrowa-nego WYBRANE WSKAŹNIKI OGÓLNOPOLSKIE Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w zł in zl B w sektorze przedsiębiorstw w zł in zl towarów i usług konsumpcyjnych Wskaźniki cen produkcji budowlanomontażowej B A B C A B C 2006 I-III 105,2 17,8 2530,18 100,1 2539,55 95,1 100,6 100,0 100,1 102,2 100,3. IV-VI 105,5 15,9 2427,27 95,9 2582,33 101,7 100,8 100,9 101,0 102,3 100,8. VII-IX 106,6 15,2 2464,66 101,5 2627,53 105,3 101,4 100,2 101,2 103,0 101,3. X-XII 106,6 14,8 2662,51 108,0 2822,51 105,7 101,3 100,3 101,5 104,1 101, I-XII 106,2 14,8 2475,88 104,9 2643,92 105,1 101,0 x 101,0 102,9 x I-III 107,2 14,3 2709,14 101,8 2737,78 97,0 102,0 100,7 100,7 105,6 101,8. IV-VI 106,4 12,3 2644,34 97,6 2812,61 102,7 102,4 101,2 102,0 108,0 103,1. VII-IX 106,4 11,6 2703,41 102,2 2891,06 102,8 102,0 99,9 101,9 108,9 102,1. X-XII. 11, ,06 107,4 103,5 101,6 103,5 108,5 101, I-XII. 11, ,20 109,2 102,5 x 102,1 107,8 x I. 15, ,55 88,0 101,6 100,4 100,4 104,8 100,5 100,5 II. 14, ,48 100,9 101,9 100,3 100,7 105,6 100,8 101,3 III 107,2 14,3 2709,14 101,8 2852,71 106,1 102,5 100,5 101,1 106,5 101,0 102,3 IV. 13, ,29 97,7 102,3 100,5 101,6 107,3 101,1 103,4 V. 12, ,92 99,7 102,3 100,5 102,2 108,1 101,1 104,5 VI 106,4 12,3 2644,34 97,6 2869,69 103,3 102,6 100,0 102,2 108,7 100,9 105,4 VII. 12, ,71 100,8 102,3 99,7 101,9 108,9 100,6 106,0 VII. 11, ,97 99,7 101,5 99,6 101,6 109,0 100,6 106,6 IX 106,4 11,6 2703,41 102,2 2858,83 99,1 102,3 100,8 102,3 108,8 100,5 107,1 X. 11, ,67 103,2 103,0 100,6 103,0 108,6 100,5 107,6 XI. 11, ,01 104,8 103,6 100,7 103,7 108,6 100,2 107,8 XII. 11,4 2899,83 107,3 3246,00 105,0 104,0 100,3 104,0 108,4 100,2 108, I. 11, ,65 91,5 104,3 100,7 100,7 108,1 100,3 100,3 II. 11, ,70 102,1 104,2 100,4 101,1 107,7 100,5 100,8 14

15 PUNKTY INFORMACJI GOSPODARCZEJ URZĄD STATYSTYCZNY PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa ul. Wielicka 28 a (III piętro), tel.: czynne: od poniedziałku do piątku 08:00-18:00 Funkcjonuje on na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Kraków a Urzędem Statystycznym, Izbą Skarbową i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Istotą jego działalności jest możliwość załatwienia w jednym miejscu większości spraw związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorcami a Punktem Obsługi Przedsiębiorcy jest dodatkowo wspomagany on-line, za pośrednictwem strony internetowej W jednym miejscu: wszelkie czynności ewidencyjne, nadawanie, zmiany i likwidacje numeru REGON przedsiębiorcom, udzielanie informacji na temat uzyskiwania i aktualizacji wpisu do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON stanowisko Urzędu Statystycznego, przyjmowanie wniosków, informacja i doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób otwierających pozarolniczą działalność gospodarczą stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja o obowiązkach przedsiębiorcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy, oraz przyjmowanie zgłoszeń przez przedsiębiorcę pracownika do PIP, udzielanie pożyczek i poręczeń przedsiębiorcom stanowisko Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, informacja o funduszach europejskich dla przedsiębiorców stanowisko Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej informacja o rejestracji działalności gospodarczej, zmian w istniejących już wpisach, wykreśleń z ewidencji, pomocy w wypełnianiu odpowiednich formularzy, informacja o procedurach obowiązujących w UMK w sprawach leżących w sferze zainteresowań przedsiębiorcy w związku z działalnością gospodarczą, informacja o instrumentach wsparcia finansowego oferowanego przez instytucje i organizacje dla krakowskich przedsiębiorców, informacja o obowiązkach przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego, przyjmowanie zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych, doradztwo w zakresie klasyfikacji działalności gospodarczej według PKD. NOWOHUCKIE CENTRUM INFORMACJI w tym: Biuro Lokalne Nowa Huta, prowadzone wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Nowej Huty os. Centrum B 9, tel.: czynne: od poniedziałku do piątku Punkt świadczy usługi w zakresie udzielania informacji o możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, wraz ze wskazaniem instytucji, do których należy się udać w celu załatwienia formalności, a także o możliwości i zasadach pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej i innych źródeł. Zajmuje się także szeroko pojętą współpracą z siecią informacji miejskiej i innymi instytucjami działającymi na terenie miasta Krakowa, wraz z promocją społeczną i gospodarczą Nowej Huty. 15

16 STANOWISKO INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Stanowisko prowadzone wspólnie przez Urząd Miasta Krakowa oraz Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (MRCIE) i ośrodek Europe Direct (ED) w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28 a (III piętro, stanowisko nr 3). Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz tel.: Stanowisko specjalizuje się w informacji: na temat możliwości i warunków pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych, o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie państw UE.

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD):

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD): POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240 fax: (82) 5724-043 e-mail luwl@praca.gov.pl sekretariat@pup.wlodawa.pl NIP 565-133-92-16 REGON 110259359 Włodawa, dnia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO za zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/863/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR LVII/863/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020 UCHWAŁA NR LVII/863/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania prac interwencyjnych w 2014 r.

Zasady organizowania prac interwencyjnych w 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65-529-94-33, 65-529-50-67 e-mail: pole@praca.gov.pl, sekretariat@pupleszno.pl www.pupleszno.pl Zasady organizowania prac interwencyjnych w

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych /pieczęć wnioskodawcy/ Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych IA INFORMACJA O PRACODAWCY 1.1. Nazwa pracodawcy........................................................

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 2 Ilekroć w określonym regulaminie jest mowa o:

Podstawa prawna: 2 Ilekroć w określonym regulaminie jest mowa o: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2015 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących

Bardziej szczegółowo

ISSN-1734-218X BIZNES I GOSPODARKA. styczeń-luty. msp.krakow.pl INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ISSN-1734-218X BIZNES I GOSPODARKA. styczeń-luty. msp.krakow.pl INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ISSN-1734-218X 50 styczeń-luty 2010 BIZNES I GOSPODARKA msp.krakow.pl INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW CRA CO V I A K R A K Ó W PUNKTY URZĘDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY w Centrum Administracyjnym

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 DOFINANSOWANIE ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH... 6 Pomoc de minimis... 6 Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 1055 UCHWAŁA NR VI/66/15 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 27 lutego 2015 r.

Wrocław, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 1055 UCHWAŁA NR VI/66/15 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 1055 UCHWAŁA NR VI/66/15 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

... pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K

... pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:... ... Siedziba firmy wnioskodawcy:. Miejsce prowadzenia działalności:...

Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:... ... Siedziba firmy wnioskodawcy:. Miejsce prowadzenia działalności:... /data wpływu do Urzędu/ Łomża, dn... Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia na zasadach określonych w art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne ZASADY PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bon stażowy przyznawany jest na podstawie art. 66l Ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą Ubieganie się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego - ZUS. Określenie prawa do świadczeń i ich wypłata z ubezpieczenia wypadkowego należy do

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Radzyń Podlaski, dn....... pieczęć firmowa Wnioskodawcy STAROSTA RADZYŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim ul. Ostrowiecka 18 21-300 Radzyń Podlaski WNIOSEK O ORGANIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Ubezpieczenie rentowe (I) Niezdolność do pracy, a niepełnosprawność. Niezdolność do pracy, jako ryzyko socjalne w systemie zabezpieczenia społecznego podlega odrębnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1816 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY ZAMOŚĆ. z dnia 25 maja 2015 r.

Lublin, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1816 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY ZAMOŚĆ. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1816 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY ZAMOŚĆ z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

msp.krakow.pl 52 SPIS TREŚCI FUNDUSZE EUROPEJSKIE Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości PORADNIKI

msp.krakow.pl 52 SPIS TREŚCI FUNDUSZE EUROPEJSKIE Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości PORADNIKI msp.krakow.pl 52 kwiecień 2010 SPIS TREŚCI FUNDUSZE EUROPEJSKIE Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Ogłoszenie o naborze wniosków dla małych przedsiębiorstw 2 PORADNIKI Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych ... (pieczątka zakładu pracy, nr NIP, REGON)..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51,

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia ... (pieczątka podmiotu) POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH... /nr w rejestrze PUP/ Dane wnioskodawcy: Kielce, dn... Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:...... Siedziba firmy wnioskodawcy: Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn. 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel...

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel... ... /pieczęć firmowa pracodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (Pieczęć pracodawcy) Miejscowość, data.. Starosta Braniewski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2; 39-100 Ropczyce tel.172231660, fax172227569 rzro@praca.gov.pl www.bip.pup-ropczyce.pl... pieczęć firmowa wnioskodawcy WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

... ... 3. Adres korespondencyjny:... 4. Telefon... 5. NIP., Regon, PKD(2007)... 6. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności...

... ... 3. Adres korespondencyjny:... 4. Telefon... 5. NIP., Regon, PKD(2007)... 6. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności... .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania)

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) I. Renta z tytułu niezdolności do pracy Kto jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy? Osoba ubezpieczona spełniająca

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... pieczęć firmowa pracodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk(a) pracy

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk(a) pracy ...... (pieczęć firmowa pracodawcy) (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk(a) pracy Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R.

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/SXLVI/269/14 RADY MIASTA WAŁCZ. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR VI/SXLVI/269/14 RADY MIASTA WAŁCZ. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR VI/SXLVI/269/14 RADY MIASTA WAŁCZ w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie miasta Wałcz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

I. DANE WNIOSKODAWCY POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE. ... pieczęć firmowa pracodawcy

I. DANE WNIOSKODAWCY POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE. ... pieczęć firmowa pracodawcy ... pieczęć firmowa pracodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE WNIOSEK w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO UCZESTNIKOM PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO UCZESTNIKOM PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO UCZESTNIKOM PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce KARTA USŁUGI

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce    KARTA USŁUGI URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce e-mail: kancelaria@daleszyce.pl gmina@daleszyce.pl Opracowała: Małgorzata Zychowicz Obowiązuje od: 04.11.2013r. Zatwierdził: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. UCHWAŁA Nr XXXI/210/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Prezentowany materiał adresowany jest do osób, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i szukają możliwości ich podwyższenia. Dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ Wskazówki dotyczące korzystania z programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński na podstawie uchwały Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

ZASADY ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS Załącznik do Uchwały Nr XV/155/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011r. ZASADY ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Łowicz PROGRAM POMOCY

Bardziej szczegółowo

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz, abyśmy: ustalili Twój kapitał początkowy, ponownie ustalili Twój kapitał początkowy. Zanim wypełnisz

Bardziej szczegółowo