INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA"

Transkrypt

1 Dyspozycje do sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Str. 1 Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, dnia 24/02/2014 r. Dyspozycje do sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Cel zajęć: Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z metodami badania oraz własnościami funkcjonalnymi i strukturalnymi wybranych systemów informatycznych służących do wspomagania zarządzania. Sprawozdanie powinno zawierać niżej przedstawione punkty. Ćwiczący we własnym zakresie powinien poznać na przykładzie wybranej organizacji podstawowe dziedziny zarządzania organizacji gospodarczej typu przedsiębiorstwo produkcyjne lub usługowe. Wiedza ta powinna obejmować między innymi wykaz dziedzin zarządzania, specyfikację głównych i pochodnych funkcji realizowanych w ramach dziedziny, wykaz dokumentów transakcyjnych i wynikowych oraz wykaz podstawowych kartotek (baz danych) utrzymywanych w organizacji. Do sprawozdania należy dołączyć materiały informacyjne ilustrujące własności opisywanych pakietów. Materiały informacyjne w formie dokumentacji informacyjnej, ofertowej lub opracowane na podstawie wersji demonstracyjnych pakietów powinny być uzyskane samodzielnie przez ćwiczącego. W sprawozdaniu należy wskazać źródła wszystkich informacji. Możliwe są dwie sytuacje: 1) organizacja nie posiada w danej dziedzinie zarządzania systemu : celem działania jest wybór systemu dla danej dziedziny zarządzania, 2) organizacja, która wykorzystuje w danej dziedzinie system informatycznym celem działania jest sprawdzenie, czy istnieje lepsze rozwiązanie od wykorzystywanego przez organizację. Standardy prowadzenia projektu: Projekt jest realizowany zgodnie z dobrymi praktykami prowadzenia projektów. Wymagane wiedza z przedmiotów: Modelowanie Systemów Informatycznych, Zarządzanie Projektami, Technologia Przetwarzania Danych, Wstęp do Programowania, Teoria Organizacji i Zarządzania 1. Organizacja Należy zamieścić opis całej wybranej organizacji, w tym otoczenia (diagram), dziedzin zarządzania i funkcji głównych (ogólny DHF) oraz strukturę organizacyjną. Opis należy przygotować w oparciu o literaturę, wcześniej zdobytą wiedzę oraz badanie organizacji. W sprawozdaniu należy przedstawić ocenę systemu informacyjnego (nie ) czy w organizacji występują problemy z powodu złego jego funkcjonowania; stan zinformatyzowania (nazwy wykorzystywanych systemów, sprzęt, sieć) oraz zamierzenia firmy w zakresie rozwoju zastosowania informatyki. Należy umieć uzasadnić: w jakim celu sporządzone zostały diagramy i jak będą wykorzystane dla zrealizowania celu projektu. 2. Szczegółowy opis funkcji w zakresie wybranej dziedziny zarządzania Kolejnym krokiem jest wybór jednej z dziedzin zarządzania występujących w badanej organizacji. Dla wybranego obszaru dziedzinowego zarządzania badanej organizacji należy zamieścić rozwinięty opis zawierający między innymi charakterystycznych wielkości (w zależności od badanego obszaru np. wielkość zatrudnienia, liczba magazynów, liczba pozycji materiałów, liczba transakcji), wykaz głównych dokumentów transakcyjnych i wynikowych (zestawień, sprawozdań) oraz wykaz podstawowych kartotek, rejestrów i innych zbiorów danych. Należy wyspecyfikować ogólne i szczegółowe funkcje realizowane w danym obszarze aż do funkcji elementarnych (szczegółowy DHF dla dziedziny zarządzania), przepływ danych dla wybranej dziedziny zarządzania (DPD) oraz występujące powiązania (DOZ). Należy umieć uzasadnić: w jakim celu sporządzone zostały diagramy i jak będą wykorzystane. WAŻNE! Przed podjęciem decyzji co do wyboru dziedziny zarządzania należy rozważyć dostępność gotowych rozwiązań informatycznych dla wybranej dziedziny. 3. Dane identyfikujące badany system informatyczny (wykorzystywany przez organizację, a jeśli nie ma tam systemu, to ten wstępnie wybrany przez ćwiczących)

2 Dyspozycje do sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Str. 2 WAŻNE! Ponieważ wybieramy system informatyczny dla 1 dziedziny zarządzania stąd nie można wybrać systemów zintegrowanych. W punkcie tym należy zamieścić: nazwę systemu, wersję, autora, datę opracowania, zakres i główne funkcje oraz architekturę systemu, język programowania i zastosowany system bazy danych, wskazać dystrybutorów systemu (jeśli jest ich wielu, to należy podać ogólną ich liczbę oraz nazwy co najwyżej trzech, geograficznie najbliższych). Należy określić, czy jest to samodzielny system, czy moduł jakiegoś systemu (wskazać inne moduły patrz WAŻNE). W punkcie tym należy również podać nazwy pozostałych pakietów, które będą badane (patrz punkt 7). Treść tego rozdziału skrócić do niezbędnego minimum. 4. Struktura funkcjonalna badanego systemu (z punktu 3) Należy przedstawić strukturę oraz model funkcjonalny badanego systemu. Jeśli system obsługuje więcej niż jedną dziedzinę zarządzania występującą w organizacji, wówczas należy to uwzględnić w opisie, ale skoncentrować się jedynie na dziedzinie wybranej w punkcie nr 2. Struktura systemu powinna uwzględniać elementy (moduły) i ich powiązania informacyjne. Model funkcjonalny należy ograniczyć do głównych funkcji użytkowych. Model powinien mieć formę graficzną z niezbędnym opisem. Należy przedstawić w formie schematu architekturę systemu (i umieć wyjaśnić zasadę działania poszczególnych jej elementów). Wymagane jest, aby system został przetestowany przez studentów osobiście, tzn. proszę pobrać wersję demonstracyjną, zainstalować (o ile to konieczne), uruchomić i przetestować. Należy umieć wytłumaczyć: co to jest struktura funkcjonalna i model funkcjonalny oraz architektura systemu, w jakim celu badana jest struktura funkcjonalna, model funkcjonalny. 5. Charakterystyka wejść i wyjść systemu (z punktu 3) Należy opracować ogólną charakterystykę oraz zamieścić specyfikację głównych wejść i wyjść danych w systemie (dotyczy wybranej w punkcie 2 dziedziny zarządzania). W charakterystyce należy określić, jaką swobodę ma użytkownik w zakresie kształtowania zakresu informacyjnego i struktury dokumentów wejściowych i wyjściowych. Należy umieć wytłumaczyć: w jakim celu badane są wejścia i wyjścia systemu. 6. Budowa kwestionariusza oceny systemów informatycznych Należy podać i opisać wykorzystując posiadaną wiedze o organizacji: 1) kryteria oceny 2) wagi kryteriów 3) sposób oceny spełnienia kryterium 4) algorytm wyboru systemu. WAŻNE: ocena i wybór systemu powinien być niezależny od oceniającego (unikamy subiektywności). Tworzony kwestionariusz nie może być nastawiony na wybranie konkretnego produktu. Proszę zapoznać się z przykładowym dokumentem SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Kwestionariusz oceny należy przedstawić w formie tabeli. Należy umieć wytłumaczyć: jak została wykorzystana zebrana wiedza w projekcie (co było potrzebne a z czego nie skorzystano), dlaczego akurat w taki sposób określono kryteria, wagi, sposób oceny ( ), algorytm i umieć go zastosować dla podanego przykładu przez prowadzącego. 7. Szczegółowa analiza badanych pakietów w zakresie wspomagania realizacji wybranych funkcji rzeczowych opisywanej organizacji Należy ustalić istotne (z punktu 6) dla wybranej organizacji ogólne kryteria wyboru systemu i wykorzystując je zidentyfikować kilka (2-4) dostępnych na rynku systemów informatycznych obsługujących wybraną w punkcie 2 dziedzinę zarządzania. Powinny być to systemy przeznaczone do zarządzania organizacjami takiego typu jak opisana w punkcie 1 sprawozdania. Następnie należy przeanalizować opisy tych systemów. Wymagane jest, aby każda osoba z grupy przetestowała (po zainstalowaniu) minimalnie jeden pakiet (w całym projekcie należy przetestować minimalnie trzy pakiety punkt 4 i 7). Informacje o systemach w formie ulotek, krótkich dokumentacji ofertowych, opisów (np. z Internetu, katalogów, czasopism) należy dołączyć do sprawozdania lub wskazać źródła. Należy przeanalizować właściwości użytkowe opisywanych pakietów w zakresie możliwości wspomagania dziedziny zarządzania wybranej w sprawozdaniu (wykorzystać kwestionariusz).

3 Dyspozycje do sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Str Ogólna ocena systemu (podsumowanie) Na podstawie ustaleń z wcześniejszych punktów sprawozdania należy przedstawić: A Stopień, w jakim wybrany system może zaspokoić potrzeby obszaru dziedzinowego organizacji opisanego w punkcie 2: należy wyciągnąć wnioski z przeprowadzonej analizy w punkcie 7. B Wskazać braki wsparcia dziedziny przez wybrany system oraz określić ich ważność/krytyczność obszaru dziedzinowego opisanego w punkcie 2 9. Koncepcja rozbudowy badanego pakietu. Dla usprawnienia zarządzania badaną organizacją zaprojektować rozszerzenie badanego pakietu poprzez jego integrację z zewnętrznym systemem informatycznym, rozszerzenie o nową funkcję główną w ramach już obsługiwanej dziedziny lub rozszerzenie już obsługiwanych funkcji. Należy przedstawić argumenty uzasadniające potrzebę rozbudowy. Koncepcja rozszerzenia powinna zawierać m. in. opis i uzasadnienie zamierzenia, diagram kontekstowy, diagram hierarchii głównych funkcji. Chętni mogą opracować diagram przepływu danych, diagram Obiekt-Atrybut-Związek, a także szkice wybranych formularzy ekranowych wejściowych i wyjściowych. Zalecenia dodatkowe (niezbędne do otrzymania oceny pozytywnej) I W sprawozdaniu należy zamieścić rozdziały o tytułach odpowiadających punktom od 1 do 9 dyspozycji. II Wszystkie strony tekstu i załączniki muszą być połączone na stałe (proszę używać zszywacza!) III Strona tytułowa powinna zawierać: a) (na górze strony dużą czcionką min 40pt) Termin odbywania się zajęć: np.: WT / N / 9 b) Tekst: Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu..., c) Tytuł Analiza własności użytkowych systemu...(nazwa klasy badanych pakietów np.: CRM)...oraz możliwości jego wykorzystania w...(organizacja)..., d) Autorzy:..., e) Tabelkę: Autor Zaj.2 Zaj.3 Zaj.4 Zaj.5 Zaj.6 SUMA IV Na każdej stronie tekstu, z wyjątkiem strony tytułowej, należy zamieścić nagłówek / stopkę. Nagłówek/stopka powinny zawierać przynajmniej: imię i nazwisko autorów sprawozdania oraz numer strony. V W sprawozdaniu wymagany jest spis treści. VI Wszystkie elementy sprawozdania typu: załączniki, rysunki, tabele itp. muszą być ponumerowane oraz opatrzone właściwymi nazwami lub tytułami. W tekście muszą znajdować się odwołania i komentarze do wszystkich tego typu elementów. VII Całą pracę zapisaną na płycie, należy dołączyć do sprawozdania. VIII Zdyskwalifikowane będą prace niesamodzielne oraz zawierające zapożyczenia bez wskazania ich źródeł i zakresu.

4 Dyspozycje do sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Str. 4 Struktura zajęć Zajęcia Zakres zajęć Należy zaprezentować 1 Zajęcia wprowadzające, omówienie wytycznych oraz warunków zaliczenia. 2 a. Wybór organizacji, na przykładzie której będzie przygotowywane sprawozdanie b. Analiza potrzeb funkcjonalnych wybranej organizacji 3 Wybór podstawowego, badanego systemu Przygotowanie podstawowej charakterystyki organizacji Pkt. 1. Organizacja Przygotowanie diagramów opisujących wymagania funkcjonalne organizacji (NIE DOTCZY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO!!!) Pkt 2. Szczegółowy opis funkcji w zakresie wybranej dziedziny zarządzania (min.: SO, DHF, DPD, DOZ) 4 Szczegółowa analiza wybranego systemu Oddanie pierwszej części sprawozdania (punkty 1-5) 5 Określenie kryteriów wyboru systemu dla danej organizacji 6 a. Dokonanie formalnego wyboru optymalnego dla organizacji systemu b. Prezentacja koncepcji rozbudowy systemu 7 Oddanie całego/drugiej części* sprawozdania, dyskusja *- wg ustaleń prowadzącego Przygotowanie podstawowych informacji o wybranym systemie, jego własnościach funkcjonalnych i użytkowych Pkt 3. Dane identyfikujące badany system informatyczny Wyszukanie systemów do porównania Pkt 4. Struktura funkcjonalna badanego systemu Pkt 5. Charakterystyka wejść i wyjść systemu Przygotowanie kryteriów wyboru oraz algorytmu wyboru systemu Pkt 6. Budowa kwestionariusza oceny systemów informatycznych Pkt 7. Szczegółowa analiza badanych pakietów w zakresie wspomagania realizacji wybranych funkcji rzeczowych opisywanej organizacji Wybór systemu w oparciu o wskazane wcześniej kryteria Pkt 8. Ogólna ocena systemu (podsumowanie) Pkt 9. Koncepcja rozbudowy badanego pakietu. Sprawozdanie przygotowane według wytycznych

5 Dyspozycje do sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Str. 5 Zasady zaliczania 1. Praca odbywa się w zespołach złożonych z 2 osób. 2. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach 2-6. Oznacza ona otrzymanie 0 punktów (liczonych do średniej). 3. W wyjątkowych sytuacjach (maksymalnie 1 raz w semestrze dla danego zespołu) istnieje możliwość odrobienia nieobecności przez cały zespół przed dniem kolejnych zajęć. Po umówieniu się z prowadzącym można wówczas przyjść na zajęcia innej grupy. 4. W przypadku nieobecności jednego z członków zespołu ocenę za przygotowanie do zajęć otrzymuje wyłącznie osoba obecna. Druga osoba otrzymuje 0 punktów (liczonych do średniej). Kryterium oceny 1. Przygotowanie do każdych zajęć od 2 do 6 będzie oceniane osobno w skali 2-5, a następnie ocena zostanie uśredniona (O1). 2. Każda część sprawozdania zostanie ocenione w skali 2-5, następnie ocena zostanie uśredniona (O2). 3. Aby uzyskać zaliczenie każda z ocen O1 i O2 musi być pozytywna (>=3,0). 4. Ocena końcowa (O3) będzie wynikała ze wzoru O3 = 0,3 * O1 + 0,7 * O2 oraz ze skali: O3 Ocena końcowa <2,0 3,0 Niedostateczny (2,0) <=3,0 3,4 Dostateczny (3,0) <3,4 3,8 Dostateczny plus (3,5) <3,8 4,2 Dobry (4,0) <4,2 4,6 Dobry plus (4,5) <4,6 5,0 Bardzo dobry (5,0)

Schematy przetwarzania.

Schematy przetwarzania. Schematy przetwarzania. Funkcjonalne i algorytmiczne struktury danych. 1 Bezpośrednim punktem odniesienia sekwencji dal prac określonych podczas projektowania procesów jest ta struktura systemu informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Algorytmika i programowanie Przygotowanie do egzaminu maturalnego z informatyki. Maciej M. Sysło

Kuźnia Talentów Informatycznych: Algorytmika i programowanie Przygotowanie do egzaminu maturalnego z informatyki. Maciej M. Sysło Kuźnia Talentów Informatycznych: Algorytmika i programowanie Przygotowanie do egzaminu maturalnego z informatyki Maciej M. Sysło Przygotowanie do egzaminu maturalnego z informatyki Rodzaj zajęć: Kuźnia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

DLA PRZETARGU NIE OGRANICZONEGO

DLA PRZETARGU NIE OGRANICZONEGO o SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) DLA PRZETARGU NIE OGRANICZONEGO prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t.j. Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Konsultant ds. oceny końcowej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Skarżyńska Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju.

Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju. Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową? Uwagi o formie. Zasady redakcji pracy dyplomowej.

Jak pisać pracę dyplomową? Uwagi o formie. Zasady redakcji pracy dyplomowej. Jak pisać pracę dyplomową? Uwagi o formie. Zasady redakcji pracy dyplomowej. 1. Informacje ogólne Zasadniczym celem pracy dyplomowej przygotowywanej przez studenta jest: - wykazanie się umiejętnością formułowania

Bardziej szczegółowo

Przez projekt należy rozumieć wyłącznie prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych 1 albo prac rozwojowych.

Przez projekt należy rozumieć wyłącznie prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych 1 albo prac rozwojowych. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.2 PROGRAM SEKTOROWY INNOMED WSTĘP W celu prawidłowego wypełnienia wniosku

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Procedury dostawy, akceptacji i odbioru produktów

Procedury dostawy, akceptacji i odbioru produktów Załącznik nr 17 do Umowy nr... z dnia... Procedury dostawy, akceptacji i odbioru produktów I. Definicje Pojęcie Akceptacja Akceptacja z uwagami Awaria Baza Wiedzy Błąd Błąd regresji Błąd Blokujący Określenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+

MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+ 1 Akademia Handlowa 50+ Innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+ Podręcznik użytkowania Gdynia 2014 Lider:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.1 - PODDZIAŁANIE 1.1.1 KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika systemu. Innowacyjne modułowe programy doskonalenia zawodowego dla MSP www.innowacyjneprogramy.pl

Poradnik użytkownika systemu. Innowacyjne modułowe programy doskonalenia zawodowego dla MSP www.innowacyjneprogramy.pl Poradnik użytkownika systemu Innowacyjne modułowe programy doskonalenia zawodowego dla MSP www.innowacyjneprogramy.pl Radom, 2008 Spis treści Wprowadzenie 1. Podstawowe pojęcia stosowane w Poradniku (4)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik audytora systemów informatycznych

Przewodnik audytora systemów informatycznych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Przewodnik audytora systemów informatycznych Autorzy: Marian Molski, Ma³gorzata acheta ISBN: 83-246-0622-X Format:

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA (2008/C 243/01)

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA (2008/C 243/01) 24.9.2008 C 243/1 II (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA Komunikat Komisji Wytyczne dotyczące formatu i treści wniosków o zatwierdzenie lub modyfikację planu badań klinicznych

Bardziej szczegółowo