Specyfikacja wymagań funkcjonalnych modułu statystyczno-analitycznego Platformy B2B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja wymagań funkcjonalnych modułu statystyczno-analitycznego Platformy B2B"

Transkrypt

1 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych modułu statystyczno-analitycznego Platformy B2B Projekt współfinansowany jest ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z )

2 Spis treści Specyfikacja wymagań funkcjonalnych modułu statystyczno-analitycznego Platformy B2B Wprowadzenie Cel dokumentu Zakres modułu Definicje, akronimy, skróty Odwołania do materiałów zewnętrznych Omówienie dokumentu Ogólny opis produktu Kontekst funkcjonowania Charakterystyka użytkowników Główne funkcje produktu Ograniczenia Założenia i zależności Wymagania funkcjonalne Interfejsy zewnętrzne Funkcje Administrator Przypadki Użycia Administrator Przypadek użycia: wygenerowanie raportu sprzedaży Wymagania poza-funkcjonalne Użyteczność Niezawodność Wydajność Bezpieczeństwo

3 3 1. Wprowadzenie 1.1. Cel dokumentu Niniejszy dokument prezentuje wymagania dotyczące oprogramowania, czyli opisuje funkcjonalność budowanego oprogramowania i warunki, jakie ono musi spełniać. Dokument ten został napisany z myślą o odbiorcach projektu, projektantach i programistach Zakres modułu Celem projektu Portal B2B jest stworzenie zaawansowanego systemu teleinformatycznego wspomagającego przesył dokumentów, podgląd stanów magazynowych, realizację zamówień oraz generowanie zaawansowanych raportów, co przyspieszy i ułatwi obsługę partnerów biznesowych oraz usprawni ich komunikację. Moduł sprzedaży hurtowej pozwalał będzie na generowanie stastystyk, analiz oraz raportów na temat sprzedaży konkretnych produktów na danych obszarach. Funkcjonalność ta pozoli na optymalizację sprzedaży oraz ewentualną intensyfikację działań marketingowych w określonym rejonie Definicje, akronimy, skróty 1) Moduł przedmiot niniejszej dokumentacji 2) Portal portal stworzony na zlecenie Klienta 3) Administrator nadrzędny właściciel portalu 4) Partner firma z sektora MŚP (łącznie z mikroprzedsiębiorstwami); wyróżnione zostają dwa rodzaje Partnerów: a) Dostawcy podmioty zajmujące się sprzedażą hurtową gadżetów reklamowych, b) Odbiorcy podmioty zajmujące się sprzedażą towarów wszelkiego rodzaju, 5) Administrator użytkownik portalu działający z pełnomocnitwa Wnioskodawcy 1.4. Odwołania do materiałów zewnętrznych Specyfikacja Wymagań Funkcjonalnych modułu zamówień Platformy B2B

4 1.5. Omówienie dokumentu W rozdziale 1. omówiono ogólnie produkt wraz z krótką charakterystyką użytkowników i funkcjonalności, jaką będzie im udostępniał budowany system. Rozdział 2. jest poświęcony szczegółowemu opisowi wymagań funkcjonalnych, które zostały podzielone na grupy wg klas użytkowników (ról). Wymagania te są punktem wyjścia do opisu wymagań poza-funkcjonalnych, które przedstawiono w rozdziale Ogólny opis produktu Portal B2B jest zaawansowanym systemem teleinformatycznym wspomagającym przesył dokumentów, podgląd stanów magazynowych, realizację zamówień oraz generowanie zaawansowanych raportów, co przyspieszy i ułatwi obsługę partnerów biznesowych oraz usprawni ich komunikację. Dzięki funkcjonalnościom portalu wiele procesów, pojawiających się podczas współpracy partnerów biznesowych, zostanie zautomatyzowanych co, po pierwsze, przyspieszy ich przeprowadzenie, a po drugie wyeliminuje błędy ludzkie, przestoje bądź pomyłki. Przełoży się to bezpośrednio na zwiększenie obrotów i przychodów partnerów korzystających z portalu. System dostępny będzie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W obu wersjach językowych walutą obowiązującą jest PLN, a wszystkie informacje o cenach produktów, pojawiające się w niniejszej dokumentacji dotyczą cen netto.

5 1.7. Kontekst funkcjonowania Charakterystyka użytkowników Odbiorca Użytkownicy potrafią obsługiwać komputer w podstawowym zakresie. Prędkość ani Dostawca charakterystyka łączy dostępowych nie jest możliwa do zdefiniowania. Użytkownicy potrafią obsługiwać komputer w podstawowym zakresie. Prędkość ani charakterystyka łączy dostępowych nie jest możliwa do zdefiniowania. Administrator Nadrzędny Administrator jest zaawansowanym użytkownikiem komputera. Łączy się z serwisem WWW za pośrednictwem sieci nie wolniejszej niż 1 mbit/s. Jest to jedna osoba.

6 1.9. Główne funkcje produktu Produkt udostępnia funkcje opisane poniżej. 6 Odbiorca Może za pomocą modułu składać zamówienia, sprawdzać stany magazynowe dostawców oraz stan swoich rozliczeń, Dostawca Za pomocą modułu może przedstawiać swoje produkty Odbiorcom Administrator Może za pomocą modułu składać zamówienia u Dostawców, sprawdzać stany magazynowe dostawców oraz stan swoich rozliczeń, Administrator Nadrzędny 1. Może blokować konta użytkowników z systemu. 2. Może logować się na konta wybranych użytkowników, by w ich imieniu dokonywać zmian w systemie. 3. Może dodawać konta użytkowników w systemie Ograniczenia Brak Założenia i zależności 1. Serwer WWW Witryna WWW do poprawnego działania wymaga serwera WWW, na którym będzie uruchomiona i który zapewnia ciągły dostęp do witryny. Serwer musi udostępniać 1. Serwer Apache w wersji 2.0 lub nowszej. 2. Interpreter języka PHP w wersji 5.3 oraz biblioteką GD, APC, 3. Serwer baz danych MySQL z obsługą silnika InnoDB 4. Dostęp do oprogramowania zapewniającego okresowe wyzwalanie programów 5. (tzw. Cron) 6. Dostęp do plików na serwerze z pośrednictwem protokołu SCP 7. Dostęp do systemu kontroli wersji Subversion

7 7 Jednocześnie serwer musi być gotowy do dalszego rozszerzania funkcjonalności tak, aby nie ograniczać rozwoju serwisu WWW. Planowane na przyszłość usługi wymagane przez serwer to możliwość definiowania połączeń szyfrowanych (SSL). Program od przeglądania stron internetowych WWW Użytkownika, powinien: Być zgodny z Google Chrome, Być zgodny z Mozilla Firefox, Być zgodny z Internet Explorer 10 i nowszy, Mieć włączoną obsługę JavaScript, Być uruchomiony w rozdzielczości nie mniejszej niż 1366x768 pikseli W przypadku niespełnienia warunków dotyczących przeglądarki stron internetowych: 1) W przypadku Odbiorcy lub Dostawcy a) Niektóre funkcje modułu mogą być niedostępne 2) W przypadku Administratora a) Niektóre funkcje administracyjne mogą stać się niedostępne 2. Wymagania funkcjonalne 2.1. Interfejsy zewnętrzne Internauci, Użytkownicy, Zamawiający, Administrator Są to osoby z różnych powodów aplikujące do serwisu WWW. Komunikacja pomiędzy internautą a serwisem WWW będzie się odbywać za pośrednictwem przeglądarki stron WWW. Serwis WWW musi być dostępny 24 godziny na dobę 2.2 Funkcje 1. Administrator 1.1. Dashboard. Po otrzymaniu dostępu do panelu, nadanego przez Administratora Nadrzędnego,

8 8 Administrator będzie mógł zalogować się do systemu, poprzez podanie loginu i hasła. Po zalogowaniu zostanie przeniesiony do ekranu Dashboard. Administrator na ekranie dashboard będzie widział: aktualne saldo swoich rozliczeń będące różnicą sum przychodów i rozchodów (czyli sumą wpłat Odbiorców i sumą należną do zapłaty Dostawcom dane pobierane będą z zakładki Rozliczenia ), skrót do zamówień zrealizowanych opis historii zamówień w punkcie Zamówienia, ostatnie zamówień w toku szczegółowy opis ekranu, do którego prowadzi skrót w punkcie Zamówienia, skrót do ekranu zarządzania rabatami, ostatnie zamówienia Odbiorców widoczny będzie przedmiot zamówienia, nazwa odbiorcy oraz wartość zamówienia, wyświetlanych będzie 5 zamówień z najnowszą datą złożenia zamówienia, podgląd aktywności w polu wyświetlany będzie log aktywności, takich jak: złożenie zamówienia przez Odbiorcę (data, godzina, nazwa Odbiorcy, przedmiot, wartość zamówienia), zmiana statusu zamówienia (data, godzina, nazwa Administratora zmieniającego status, numer zgłoszenia), dodanie plików do zamówienia (data, godzina, nazwa Administratora dodającego pliki, numer zgłoszenia), dodanie/zablokowanie użytkownika (data, godzina, nazwa Administratora dokonującego zmiany, rodzaj dokonywania zmiany, nazwa edytowanego konta użytkownika). W górnej części ekranu Administrator będzie miał dostęp do rozwijanej listy z opcjami konta, takimi jak zmiana hasła oraz wylogowanie (funkcjonalności analogiczne do opisanych w Specyfikacji Wymagań funkcjonalnych modułu sprzedaży hurtowej Platformy B2B punkt 2.2 Zmiana hasła oraz 2.3 Wylogowanie).

9 9 W bocznym pasku ekranu administracyjnego użytkownik będzie miał do wyboru zakładki pozwalające na szczegółowe zarządzanie kontem, takie jak: Zamówienia szczegółowy opis ekranu w podpunkcie Zamówienia, Rozliczenia szczegółowy opis ekranu w Podgląd stanu rozliczeń, Reklamacje szczegółowy opis funkcjonalności w dokumencie Specyfikacja Wymagań funkcjonalnych modułu sprzedaży hurtowej Platformy B2B, Raporty szczegółowy opis funkcjonalności w dokumencie Specyfikacja Wymagań funkcjonalnych modułu statystyczno-analitycznego Platformy B2B, Rabaty - szczegółowy opis funkcjonalności w dokumencie Specyfikacja Wymagań funkcjonalnych modułu sprzedaży hurtowej Platformy B2B punkt 3.4 Zarządzanie Rabatami. Szkic 2. Dashboard Administratora.

10 2.2. Generowanie raportów sprzedaży. 10 Administrator w każdej chwili po zalogowaniu będzie mógł sprawdzić statystyki sprzedaży poszczególnych produktów poprzez zakładkę Raporty. W zakładce znajdowały się będą podsumowania ze sprzedaży poszczególnych produktów. Podstawowe widoczne dla Administratora raporty będą to: wykres liniowy z obrotami dziennymi z możliwością wybrania okresu, za który raport ma zostać wygenerowany dane zamówienie zostaje uznane za zrealizowane w dniu, w którym nadany zostanie mu status Zrealizowane, tabela 100 najbardziej popularnych produktów wyświetlone będą w niej w kolejności malejącej (od największej ilości sprzedanych produktów) dane najliczniej zamawianych produktów w tabeli znajdowały się będą pola: produkt, obrót oraz procentowy udział produktu w sprzedaży. Kliknięcie na pole obrót spowoduje przeniesienie Administratora do widoku rozliczeń (opis ekranu w Specyfikacja Wymagań Funkcjonalnych modułu zamówień Platformy B2B, Szkic 4.) z wynikami wyszukiwania przefiltrowanymi tylko dla danego produktu, w którym znajdowały się będą dane dostawców zamwiających produkt oraz szczegółowe dane zamówień. Raport w formie pdf, bez dostępu do szczegółowych danych rozliczeń, pobrany przez Wnioskodawcę będzie mógł zostać sprzedany zainteresowanym Dostawcom, którzy wyrażą zainteresowanie statystykami sprzedaży poszczególnych produktów. Tabela 100 Odbiorców generujących największe obroty (w kolejności malejącej) w tabeli znajdowały się będą kolumny Odbiorca oraz Obrót - kliknięcie pola Obrót przeniesie Administratora do widoku rozliczeń (opis ekranu w Specyfikacja Wymagań Funkcjonalnych modułu zamówień Platformy B2B, Szkic 4.) z wynikami wyszukiwania przefiltrowanymi tylko dla danego Odbiorcy, któym znajdowały się będą dane szczegółowe dane zamówień, mapa z naniesionymi danymi Odbiorców generujących największy obrót w zależności od wysokości generowanego obrotu Odbiorcy przypisany będzie większy znak na mapie. Wszystkie powyższe dane będą mogły być generowane dla wybranego okresu czasu, który Administrator może regulować poprzez zmianę pól data od i data do.

11 11 Szkic 3. Widok raportu sprzedaży produktów. Wyegenerowany raport może być w łatwy sposób zapisany na dysku lokalnym Administratora. Wystarczy wcisnąć guzik Eksportuj aby zapisać raport w formacie pdf lub xml.

12 3. Przypadki Użycia Poniżej przedstawione są najważniejsze scenariusze użycia modułu statystyczno-analitycznego Administrator 1.1. Przypadek użycia: wygenerowanie raportu sprzedaży Przypadek użycia umożliwia zapoznanie się z raportem wyników sprzedaży produktów. Zakres: Moduł Aktor główny: Administrator Warunek: Administrator jest zalogowany Wyzwalacz: Administrator chce przeanalizować wyniki sprzedaży Scenariusz podstawowy: 1) Administrator wciska przycisk Raporty 2) Administrator wciska przycisk Generuj raport. 3) System wyświetla wyniki sprzedaży produktu w postaci tabelarycznej i wykresu, uwzględniając ilość sprzedanych sztuk dango produktu w zależności od dostawcy i regionu. 4. Wymagania poza-funkcjonalne 4.1. Użyteczność Serwis internetowy powinien być intuicyjny w obsłudze. Internauci powinni móc korzystać z serwisu bez żadnych dodatkowych szkoleń. Administrator również powinien być w stanie korzystać z systemu bez dodatkowych szkoleń Niezawodność Niezawodność w przypadku serwisu WWW głównie opiera się na niezawodności serwera, na którym jest uruchomiony. Zakładając jednak, że serwer WWW jest całkowicie stabilny, średnia ilość czasu pracy bez awarii samego serwisu (tzw. MTBF) powinien wynosić minimum 90 dni. Maksymalny czas, na jaki serwis będzie musiał być wyłączony w celach pielęgnacyjnych to łącznie

13 24 godziny w ciągu 6 miesięcy Wydajność Wydajność serwisu WWW zależy głównie od Serwera, na którym został uruchomiony. Serwis będzie wyposażony w systemy wspomagające pracę pod dużymi obciążeniami. W szczególności w warstwę wspierającą load-balancing przy zastosowaniu struktury master-slave serwera MySQL. e-usługa będzie w stanie zapisywać dane do jednego serwera MySQL (master), a odczytywać dane z innego serwera MySQL (slave) Bezpieczeństwo Wszelkie dane zapisywane przez serwis WWW w formie bazy danych muszą być odpowiednio zabezpieczone. Baza, w której znajdują się wrażliwe dane powinna być zabezpieczona hasłem oraz wszystkie dane, które nie muszą być odczytywane wprost (np. hasła) powinny być zaszyfrowane szyfrem jednostronnym. Osoba, której przydzielony jest dany poziom dostępu do serwisu (Internauta, Użytkownik), nie powinna móc samodzielnie zmienić swoich uprawnień.

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 TORUŃ, 1 grudnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy APLIKACJI B2B W ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna

Bardziej szczegółowo

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 SEP 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej POZNAŃ 2012 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU B2B (Zamówienia internetowe B2B v3.4)

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU B2B (Zamówienia internetowe B2B v3.4) INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU B2B (Zamówienia internetowe B2B v3.4) 1 Spis treści: Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 4 Zamawianie towaru... 8 Dokumenty... 20 Moja oferta... 27 Informacje... 33 Zarządzanie...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Mateusz Kleinert Szymon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17

System Comarch OPT!MA v. 17 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) v. 2014-05-05 Załącznik nr 3 do siwz/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wytworzenie, uruchomienie, asysta techniczna i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza wymagań na portal dla mieszkańców Katowic dla Urzędu Miasta Katowice

Analiza wymagań na portal dla mieszkańców Katowic dla Urzędu Miasta Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice Analiza wymagań na portal dla mieszkańców Katowic dla

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania rozszerzające funkcjonalność programów InsERT

Rozwiązania rozszerzające funkcjonalność programów InsERT Jesteśmy firmą która nieustannie poszukuje nowych rozwiązań oraz sposobów wspomagania działalności i rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych. Oferujemy własne oprogramowanie i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo