RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA str. 1

2 Nazwa (firma): EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego REGON: NIP: Telefon: + 48 (61) Fax: + 48 (61) Poczta Strona www: str. 2

3 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Roczne sprawozdanie finansowe 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności 5. Oświadczenie Zarządu 6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 7. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego str. 3

4 1. List Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy W imieniu Zarządu z wielką przyjemnością prezentuję Państwu roczny raport spółki dziękując jednocześnie za zaufanie, którym obdarzyliście nasz zespół. jest niezależną instytucją finansową, nazdorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zarządzamy środkami pieniężnymi naszych klientów oraz doradzamy inwestorom, którzy samodzielnie podejmują decyzje. Świadczymy usługi prestiżowe, dbając o ich szczególną jakość. Oferujemy możliwość inwestowania na wielu międzynarodowych rynkach oraz zarabiania zarówno podczas spadków jak i wzrostów cen. Jako niezależna instytucja finansowa współpracujemy z wieloma bankami, funduszami inwestycyjnymi oraz domami maklerskimi w Polsce i za granicą wybierając dla naszych klientów najbardziej dochodowe produkty. Strategia działania spółki znacznie odróżnia się od strategii prowadzonych przez inne domy maklerskie. W EFIX Dom Maklerski podstawowym składnikiem usługi jest wiedza i doświadczenie, dzięki którym oferujemy produkty dopasowane do wymagań naszych klientów oraz potrafimy odkryć atrakcyjne okazje inwestycyjne. Nieodłącznym elementem innowacyjnych usług jest nowoczesna technologia. Spółka rozwija własne systemy informatyczne takie jak EFIX Manager i EFIX Explorer, które pozwalają oferować klientom unikalne usługi. Wszystko to sprawia, że zgodnie z naszymi planami spółka bardzo szybko się rozwija pozyskując nowych klientów i dynamicznie zwiększając przychody. Rok 2013 obfitował w ogromną ilość nowych i ważnych wydarzeń w życiu spółki. Do naszej oferty zarządzania wprowadziliśmy nowe strategie oparte o akcje notowane na giełdach zagranicznych: Modern World, Indeksy Świata oraz rozszerzyliśmy ofertę w zakresie strategii bezpiecznych o strategię Indywidualna Dłużną, oraz Obligacji Korporacyjnych. str. 4

5 Rozpoczęliśmy współpracę z Franklin Templeton Investment, BPS TFI oraz funduszami KBC dzięki czemu oferujemy konkurencyjne w stosunku do depozytów bankowych możliwości lokowania środków w euro, dolarach i frankach szwajcarskich. W ramach doradztwa inwestycyjnego przygotowaliśmy nowe portfele modelowe oparte o aktywa globalne dzięki czemu nasi klienci mają dostęp do bieżących rekomendacji i inwestycji w zagraniczne fundusze inwestycyjne. W 2013 roku regularnie plasował się w czołówce firm zarządzających pod względem osiąganych wyników. W zestawieniu gazety Parkiet za cały 2013 rok zajęliśmy pierwsze miejsce w strategiach obligacyjnych (z wynikiem 8,81%) oraz drugie miejsce w strategiach akcyjnych (z wynikiem 37,96%). Tak szeroki wachlarz usług w zakresie zarządzania i doradztwa nie byłby możliwy bez opracowania i wdrożenia własnych rozwiązań informatycznych. W 2013 roku dalej rozwijaliśmy program EFIX Manager, który umożliwia nam świadczenie usług opartych o akcje, obligacje, indeksy, kontrakty terminowe, opcje notowane na różnych giełdach, w różnych walutach i przechowywane w wielu instytucjach finansowych z którymi współpracujemy. Jest to ogromna przewaga konkurencyjna domu maklerskiego, która pozwala nam pozytywnie odróżniać się na tle banków i innych firm inwestycyjnych. W dniu 21 sierpnia zadebiutował na rynku New Connect prowadzonym przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Dzięki temu nasi klienci oraz inni inwestorzy mogą nabywać akcje spółki a także mają szerszy dostęp do informacji na nasz temat. Zwiększa to wiarygodność i podnosi ocenę naszej działalności wśród klientów. Rynkowy debiut został poprzedzony udaną emisją akcji. Łącznie w 2013 roku, dzięki emisji nowych akcji, EFIX Dom Maklerski podniósł swój kapitał o zł. Środki te wykorzystywaliśmy rozwijając zespół sprzedaży i inwestując w nowe stanowiska pracy. Dzięki temu zatrudnienie w firmie wzrosło do 32 osób (16 nowych osób) a pracownicy spółki co miesiąc przeprowadzają od kilkudziesięciu do kilkuset spotkań z nowymi, zamożnymi potencjalnymi klientami. W sprzedaży pracuje obecnie ponad 30% zatrudnionych w firmie pracowników i jest to jedna z najmocniejszych stron spółki. W 2013 roku do Zarządu naszej spółki dołączył Pan Ashraf Ebid, który wniósł ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych oraz zarządzania sprzedażą. str. 5

6 Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Nasz rozwój finansujemy z kapitałów własnych. Spółka nie zaciąga ani nie udziela żadnych pożyczek. W 2013 roku przychody wyniosły ,93 zł i były o 89,8% wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Spółka zanotowała stratę w wysokości ,94 zł jednak na stratę składa się również amortyzacja, która wyniosła ,95 zł. Przepływ pieniężny netto z działalności operacyjnej był dodatni. W przychodach rośnie udział nowych usług zarządzania i doradztwa, które za cały 2013 rok wyniosły już 12%. W 2014 roku naszym celem jest dalszy dynamiczny rozwój. Planujemy znaczne zwiększenie portfela w zakresie usług zarządzania, wprowadzamy nowe strategie dla klientów inwestujących w jednostki uczestnictwa, a także przygotowujemy bardzo wyjątkowe, nowe produkty w obszarze, w którym specjalizujemy się od lat czyli w usługach dla inwestorów samodzielnie podejmujących decyzje. Naszych akcjonariuszy serdecznie zapraszamy do korzystania z usług, a naszych klientów do inwestowania w akcje naszej spółki. Zawsze chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i doradzimy w co najlepiej inwestować. Zapraszam do zapoznania się z naszym raportem i do kontaktu z nami. Z poważaniem Tomasz Korecki Prezes Zarządu str. 6

7 2. Wybrane dane finansowe Wprowadzenie Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Tabele prezentują wyniki finansowe w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy. Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca. Tabela 1. Zastosowane kursy EUR/PLN Kurs euro na dzień bilansowy Średni kurs euro w okresie ,1472 4, ,0882 4,1736 Żródło: NBP str. 7

8 Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe według Ustawy o rachunkowości za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2012 roku (dane PLN) oraz przeliczone na euro (dane EUR) PLN PLN EUR EUR Przychody z działalności maklerskiej , , , ,09 Amortyzacja , , , ,95 Zysk (strata) z działalności maklerskiej , , , ,22 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,80 Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , ,19 EBITDA (Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) , , , ,85 Zysk brutto , , , ,19 Zysk netto , , , , PLN PLN EUR EUR Aktywa razem, w tym: , , , ,45 Aktywa obrotowe , , , ,89 Aktywa trwałe , , , ,56 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,66 str. 8

9 Należności razem, w tym: , , , ,23 Należności krótkoterminowe , , , ,23 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania razem, w tym: , , , ,72 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,72 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitał własny, w tym: , , , ,50 Kapitał podstawowy , , , ,32 str. 9

10 3. Roczne sprawozdanie finansowe Spis treści 1.Informacje ogólne o Spółce Nazwa i siedziba, organy rejestracyjne, przedmiot działalności Spółki Czas trwania Spółki Dane osobowe składu Zarządu i Rady Nadzorczej EFIX Domu Maklerskiego S.A Struktura akcjonariatu EFIX Domu Maklerskiego S.A Kontynuacja działalności Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie o porównywalności danych Waluta sprawozdania finansowego Zmiany stosowanych zasad rachunkowości Środki pieniężne Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Transakcje w walutach obcych Zobowiązania Zobowiązania warunkowe Rezerwy Kapitały własne Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zewnętrzne wymogi kapitałowe Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego Polityka zarządzania ryzykiem...10 str. 10

11 Ryzyko kredytowe Ryzyko operacyjne Ryzyko związane z płynnością Ryzyko koncentracji zaangażowania Bilans EFIX Domu Maklerskiego S.A Rachunek zysków i strat EFIX Domu Maklerskiego S.A Sprawozdanie z przepływów pieniężnych EFIX Domu Maklerskiego S.A Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym EFIX Domu Maklerskiego S.A Dodatkowe noty objaśniające...22 Nota 1 Środki pieniężne...22 Nota 1a Środki pieniężne (struktura walutowa)...22 Nota 2 Należności krótkoterminowe...22 Nota 2a Należności krótkoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty...22 Nota 2b Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)...22 Nota 3 Wartości niematerialne...23 Nota 3a Wartości niematerialne (struktura własnościowa)...23 Nota 3b Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)...23 Nota 4 Rzeczowe aktywa trwałe...24 Nota 4a Rzeczowe aktywa trwałe (struktura własnościowa)...25 Nota 4b Zmiana stanu środków trwałych (wg grup rodzajowych)...25 Nota 5 Zobowiązania krótkoterminowe...26 Nota 5a Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)...27 Nota 5b Zobowiązania krótkoterminowe, o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty...27 Nota 6 Kapitał zakładowy...27 Nota 7 Kapitał zapasowy...27 Nota 8 Proponowany sposób pokrycia straty...28 Nota 9 Przychody z działalności maklerskiej...28 Nota 9a Prowizje z działalności maklerskiej...28 Nota 9b Pozostałe przychody z działalności maklerskiej...28 Nota 10 Koszty działalności maklerskiej...28 str. 11

12 Nota 11 Pozostałe przychody operacyjne...29 Nota 12 Pozostałe koszty operacyjne...29 Nota 13 Przychody finansowe...29 Nota 14 Koszty finansowe...29 Nota 15 Podatek dochodowy...30 Nota 16 Wynagrodzenie kluczowego personelu kierowniczego...30 Nota 17 Zatrudnienie...30 Nota 18 Wynagrodzenie biegłego rewidenta...30 str. 12

13 1. Informacje ogólne o Spółce 1.1. Nazwa i siedziba, organy rejestracyjne, przedmiot działalności Spółki Nazwa (firma): EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego REGON: NIP: Telefon: + 48 (61) Fax: + 48 (61) Poczta Strona www: str. 13

14 EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz z poźn. zm.) oraz zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej z dnia r. wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzja nr DFL/4020/80/48/I/96/1/10/11/KW). Według statutu głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność maklerska (PKD Z) obejmująca w szczególności: przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; doradztwo inwestycyjne; doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych; wykonywanie czynności określonych w art. 69 ust. 2 oraz 69 ust. 4 pkt. 1 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt. 2 lit. d f oraz i wymienionej wyżej ustawy, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską. str. 14

15 1.2. Czas trwania Spółki Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony Dane osobowe składu Zarządu i Rady Nadzorczej EFIX Domu Maklerskiego S.A. Skład Zarządu: Na dzień 31 grudnia 2013 r. skład Zarządu był następujący: - Tomasz Korecki Prezes Zarządu, - Marek Żywicki Członek Zarządu, - Tomasz Marek Członek Zarządu, - Ebid Ashraf Członek Zarządu. W dniu 11 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza powołała Członka Zarządu w osobie pana Ashraf Ebid. str. 15

16 Skład Rady Nadzorczej: Na dzień 31 grudnia 2013 r. skład Rady Nadzorczej był następujący: - Monika Jaroszewska - Katarzyna Franciszczak, - Jakub Ryszard Kokociński, - Paweł Piotr Śliwiński, - Andrzej Marcinkowski. W dniu 15 marca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji, do członków której dołączył Pan Paweł Piotr Śliwiński oraz Pan Andrzej Marcinkowski. str. 16

17 1.4. Struktura akcjonariatu EFIX Domu Maklerskiego S.A. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. struktura akcjonariatu EFIX Dom maklerski S.A. przedstawia się następująco: - Tomasz Korecki jest właścicielem akcji Spółki stanowiących 46,79% wszystkich akcji Spółki, - Marek Żywicki jest właścicielem akcji Spółki stanowiących 40,00% wszystkich akcji Spółki, - Pozostali inwestorzy zewnętrzni są właścicielami 13,21% wszystkich akcji Spółki Kontynuacja działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności. 2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Niniejsze sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 roku, a kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości. str. 17

18 2.2. Oświadczenie o porównywalności danych Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31grudnia 2013 roku zawiera dane finansowe porównywalne do sprawozdania finansowego za okres poprzedni działalności 2.3. Waluta sprawozdania finansowego Niniejsze sprawozdanie finansowe jest zaprezentowane w złotych polskich Zmiany stosowanych zasad rachunkowości W okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Spółka nie dokonała zmian przyjętych zasad rachunkowości i sposobów sporządzania sprawozdania finansowego. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości zastosowano w sposób ciągły w odniesieniu do poprzedniego okresu działalności EFIX Dom Maklerski S.A Środki pieniężne Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walutach obcych przeliczane są po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. str. 18

19 2.6. Wartości niematerialne i prawne Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych, koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, wartość firmy, know-how o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne umarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, umarzane są w miesiącu przekazania do użytkowania. str. 19

20 Wartość firmy Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w spółce występuje wartość firmy, która zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki podlega amortyzacji w wydłużonym okresie 20 lat. Odpisy amortyzacyjne Spółka dokonuje metodą liniową i odnosi w pozostałe koszty operacyjne Rzeczowe aktywa trwałe Za środki trwałe uznaje się: grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów), budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, środki transportu, inne przedmioty kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Do środków trwałych Spółki zalicza się również obce środki trwałe używane przez nią na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy spełniają warunki określone w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe kontrolowane przez Spółkę, o wartości początkowej od zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów materiałów. str. 20

21 Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Środki trwałe niskocenne umarzane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania. W przypadku środków trwałych, na których wartość ma wpływ szybki postęp techniczno-ekonomiczny, stawki amortyzacji są podwyższane stosownie do limitów określonych w przepisach podatkowych. Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest przez Spółkę okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym Transakcje w walutach obcych Aktywa i pasywa oraz zobowiązania pozabilansowe wyrażone w walutach obcych wykazuje się w złotych po przeliczeniu według kursu średniego danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta Spółka dla rozliczenia danej transakcji - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut lub operacji zapłaty należności lub zobowiązań, średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. str. 21

22 2.9. Zobowiązania Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych Zobowiązania warunkowe Zobowiązanie warunkowe jest możliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek zdarzeń przeszłych i którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w przyszłości w momencie wystąpienia niepewnych zdarzeń (nad którymi jednostka nie ma pełnej kontroli). Zobowiązaniem warunkowym może być również obecne zobowiązanie jednostki, które powstaje na skutek przeszłych zdarzeń i którego nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie tego zobowiązania spowodowało wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. W związku z tym zobowiązanie takie nie jest prezentowane w bilansie, ale jest opisywane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego. Przykładem zobowiązań warunkowych mogą być zobowiązania wynikające z udzielonych przez jednostkę gwarancji lub poręczeń majątkowych. Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartości Rezerwy Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe straty lub zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na stratę z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych lub skutków toczącego się postępowania sądowego; przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej str. 22

23 przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań. Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika. Rezerwę zmniejsza powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona, zaś niewykorzystane rezerwy (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka strat, na które zostały utworzone) rozwiązuje się na dobro kont pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych Kapitały własne Kapitały wycenia się według wartości nominalnej Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wycenia się według wartości nominalnej zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. str. 23

24 Kapitał zapasowy Zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości przynajmniej 8% wykazanego w sprawozdaniu finansowym czystego zysku rocznego Domu Maklerskiego. Odpisy te są obligatoryjne aż do czasu osiągnięcia przez ten kapitał co najmniej 1/3 wartości kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy jest przeznaczany na pokrycie ewentualnych strat wykazanych w sprawozdaniach finansowych. Do kapitału zapasowego należy także przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. O przeznaczeniu kapitału zapasowego decyduje walne zgromadzenie, przy czym kapitał zapasowy w wysokości jednej trzeciej części kapitału akcyjnego może być użyty jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Kapitał rezerwowy Zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych i 7 ust. 2 Statutu, Dom Maklerski może tworzyć kapitały rezerwowe. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. O przeznaczeniu kapitału rezerwowego decyduje walne zgromadzenie Zewnętrzne wymogi kapitałowe jako podmiot nadzorowany podlega regulacjom Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. z 2009 r. nr 204, poz.1571), wydanym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183, poz z poźn. zm.). W oparciu o przepisy wspomnianego rozporządzenia Spółka jest zobowiązana do bieżącego monitorowania poziomu nadzorowanych kapitałów oraz porównywania aktualnego poziomu nadzorowanych kapitałów z wymogami kapitałowymi określonymi w rozporządzeniu. str. 24

25 WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość średniomiesięczna Poziom nadzorowanych kapitałów , ,61 I. Kapitały podstawowe , ,00 II. Kapitały uzupełniające II kategorii III. Kapitały uzupełniające III kategorii Całkowity wymóg kapitałowy , ,99 1. Ryzyko rynkowe 2. Ryzyko rozliczenia-dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta 3. Ryzyko kredytowe 77183, ,09 4. Ryzyko operacyjne 5. Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań , ,37 6. Wymóg kapitałowy z tytułu kosztów stałych , ,99 str. 25

26 2.14. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych. Przejściowe różnice dodatnie powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych. Przy ustaleniu rezerwy należy uwzględnić stan rozliczeń różnicy ujemnej (o ile wystąpiła) zaksięgowanej na koncie Aktywa z tytułu podatku odroczonego według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasad ostrożności. Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych. Przy ustalaniu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy uwzględnić stan rozliczeń różnicy dodatniej (o ile wystąpiła) zaksięgowanej na koncie Rezerwa na podatek dochodowy według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego. Rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansie wykazywane są oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli wystąpi tytuł uprawniający do jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego. str. 26

27 2.15. Polityka zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem związany jest z działalnością prowadzoną przez oraz systemami i procesami stosowanymi przez Spółkę w prowadzonej działalności. Zarząd wprowadza odpowiednie do skali i stopnia złożoności prowadzonej przez działalności limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Spółki Ryzyko kredytowe W zakresie ryzyka kredytowego i kontrahenta stosuje kryteria oceny ryzyka, umożliwiające ograniczenie ryzyka związanego z udzielaniem pożyczek, zasady monitorowania ekspozycji pod względem ryzyka kredytowego oraz zasady dywersyfikacji portfela ekspozycji kredytowych stosownie do założeń w zakresie dopuszczalnego poziomu ryzyka kredytowego oraz z uwzględnieniem rynków, na których działa Spółka Ryzyko operacyjne Ryzykiem operacyjnym jest możliwość powstania straty na skutek niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, błędów ludzkich lub systemów, lub na skutek zdarzeń zewnętrznych, przy czym ryzyko prawne uznaje się za jeden z rodzajów ryzyka operacyjnego. Dom Maklerski oblicza wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego przy użyciu metody podstawowego wskaźnika w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o wymogach kapitałowych. str. 27

28 Ryzyko związane z płynnością W zakresie ryzyka płynności Dom Maklerski opracowuje i stosuje zasady zarządzania płynnością finansową z uwzględnieniem bieżącego uzyskiwania środków płynnych oraz przyszłych potrzeb, scenariuszy alternatywnych i planu awaryjnego w zakresie utrzymania płynności płatniczej. przyjmuje, że ryzyko płynności nie jest istotne, stopień narażenia na nie jest niewielki i nie jest konieczne określanie dodatkowych wymogów kapitałowych na jego pokrycie Ryzyko koncentracji zaangażowania W zakresie ryzyka koncentracji Dom Maklerski opracowuje i stosuje zasady zarządzania ryzykiem niewykonania zobowiązania przez pojedynczy podmiot, podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie oraz przez grupy podmiotów, w przypadku których prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania jest zależne od wspólnych czynników. Dom Maklerski oblicza wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych koncentracji ryzyka kredytowego w sposób właściwy dla domów maklerskich, których działalność jest nieznacząca w rozumieniu Rozporządzenia o wymogach kapitałowych. str. 28

29 3. Bilans EFIX Domu Maklerskiego S.A. AKTYWA EFIX Domu Maklerskiego S. A. Nr noty Stan na r. Stan na r. I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,14 1. W kasie 0,00 0,00 2. Na rachunkach bankowych , ,14 3. Inne środki pieniężne 0,00 0,00 4. Inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,04 1. Od klientów 0,00 0,00 2. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich 0,00 0,00 a) z tytułu zawartych transakcji 0,00 0,00 b) pozostałe 0,00 0,00 4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe 0,00 0,00 str. 29

30 5. Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych 0,00 0,00 6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 0,00 0,00 7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 0,00 0,00 8. Od izby gospodarczej 0,00 0,00 9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych ,05 328, Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności 0,00 0, Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych 0,00 0, Pozostałe 28015, ,52 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 1. Akcje 0,00 0,00 2. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 3. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 4. Warranty 0,00 0,00 5. Pozostałe papiery wartościowe 0,00 0,00 6. Instrumenty pochodne 0,00 0,00 str. 30

31 7. Towary giełdowe 0,00 0,00 8. Pozostałe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18735, ,52 V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 0,00 0,00 1. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 2. Pozostałe papiery wartościowe 0,00 0,00 3. Towary giełdowe 0,00 0,00 4. Pozostałe 0,00 0,00 VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży ,00 0,00 1. Akcje i udziały ,00 0,00 a) jednostki dominującej 0,00 0,00 b) znaczącego inwestora 0,00 0,00 c) wspólnika jednostki współzależnej 0,00 0,00 d) jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 e) pozostałe ,00 0,00 2. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 str. 31

32 3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 4. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 5. Pozostałe papiery wartościowe 0,00 0,00 6. Towary giełdowe 0,00 0,00 7. Pozostałe 0,00 0,00 VII. Należności długoterminowe 0,00 0,00 VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 1. Jednostce dominującej 0,00 0,00 2. Znaczącemu inwestorowi 0,00 0,00 3. Wspólnikowi jednostki współzależnej 0,00 0,00 4. Jednostkom podporządkowanym 0,00 0,00 5. Pozostałe 0,00 0,00 IX. Wartości niematerialne i prawne , ,00 1. Wartość firmy , ,00 2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0,00 0,00 - oprogramowanie komputerowe 0,00 0,00 str. 32

33 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 X. Rzeczowe aktywa trwałe , ,67 1. Środki trwałe, w tym: 72942, ,68 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) 0,00 0,00 b) budynki i lokale 0,00 0,00 c) zespoły komputerowe 0,00 0,00 d) pozostałe środki trwałe 72942, ,68 2. Środki trwałe w budowie 3258, ,99 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 96000,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 96000,00 0,00 Aktywa razem , ,37 str. 33

34 Poznań, dnia 31 marca 2014 roku Sporządziła: Katarzyna Jasińska Zatwierdził: Tomasz Korecki Marek Żywicki Tomasz Marek Ashraf Ebid Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu str. 34

35 PASYWA EFIX Domu Maklerskiego S. A. Nr noty Stan na r. Stan na r. I. Zobowiązania krótkoterminowe , ,11 1. Wobec klientów 0,00 0,00 2. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich 0,00 0,00 a) z tytułu zawartych transakcji 0,00 0,00 b) pozostałe 0,00 0,00 4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe 0,00 0,00 5. Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych 0,00 0,00 6. Wobec izby gospodarczej 0,00 0,00 7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 0,00 0,00 8. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 b) pozostałe 0,00 0,00 9. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 str. 35

36 10. Wekslowe 0,00 0, Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych , , Z tytułu wynagrodzeń 395,19 0, Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 0,00 0, Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych 0,00 0, Fundusze specjalne 0,00 0, Pozostałe , ,33 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Kredyty bankowe 0,00 0,00 a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 b) pozostałe 0,00 0,00 2. Pożyczki 0,00 0,00 a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 b) pozostałe 0,00 0,00 3. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 4. Z tytułu innych instrumentów finansowych 0,00 0,00 str. 36

37 5. Z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 b) pozostałe 0,00 0,00 6. Pozostałe 0,00 0,00 III. Rozliczenia międzyokresowe 3851, ,90 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3851, ,90 a) długoterminowe 0,00 0,00 b) krótkoterminowe 3851, ,90 IV. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 a) długoterminowe 0,00 0,00 b) krótkoterminowe 0,00 0,00 3. Pozostałe 0,00 0,00 str. 37

38 a) długoterminowe 0,00 0,00 b) krótkoterminowe 0,00 0,00 V. Zobowiązania podporządkowane 0,00 0,00 VI. Kapitał (fundusz) własny , ,36 1. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy 7 0,00 0,00 a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0,00 0,00 b) utworzony ustawowo 0,00 0,00 c) utworzony zgodnie ze statutem 0,00 0 d) z dopłat akcjonariuszy 0,00 0,00 e) inny 0,00 0,00 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,01 str. 38

39 a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia) 0,00 0,00 b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna) , ,01 8. Zysk (strata) netto , ,63 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 Pasywa razem , ,37 Poznań, dnia 31 marca 2014 roku Sporządziła: Katarzyna Jasińska Zatwierdził: Tomasz Korecki Marek Żywicki Tomasz Marek Ashraf Ebid Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu str. 39

40 4. Rachunek zysków i strat EFIX Domu Maklerskiego S.A. Rachunek zysków i strat EFIX Domu Maklerskiego S.A. Nr noty Stan na r. Stan na r. I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym: , ,80 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 1. Prowizje 9a , ,02 a) od operacji instrumentami finansowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie 0,00 0,00 b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych 0,00 0,00 c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 58661,65 0,00 d) pozostałe , ,02 2. Inne przychody 9b , ,78 a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów 0,00 0,00 b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych 0,00 0,00 c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych 0,00 0,00 d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie , ,78 e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi 0,00 0,00 str. 40

41 f) z tytułu reprezentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych i na giełdach towarowych 0,00 0,00 g) pozostałe ,00 0,00 II. Koszty działalności maklerskiej , ,51 1. Koszty z tytułu afiliacji 0,00 0,00 2. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych ,00 0,00 3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej 0,00 0,00 4. Wynagrodzenia , ,65 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,06 6. Świadczenia na rzecz pracowników 1126,00 210,00 7. Zużycie materiałów i energii , ,84 8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków , ,90 9. Pozostałe koszty rzeczowe , , Amortyzacja 61632, , Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym , , Prowizje i inne opłaty 16194, ,21 str. 41

42 13. Pozostałe , ,80 III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I-II) , ,71 IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 5. Pozostałe 0,00 0,00 V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 1. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 2. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 3. Pozostałe 0,00 0,00 VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V) 0,00 0,00 str. 42

43 VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00 0,00 1. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 5. Pozostałe 0,00 0,00 VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00 0,00 1. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 3. Strata ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 4. Pozostałe 0,00 0,00 IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII) 0,00 0,00 X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 str. 43

44 2. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Pozostałe 0,00 0,00 XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00 1. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 2. Strata ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Pozostałe 0,00 0,00 XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI) 0,00 0,00 XIII. Pozostałe przychody operacyjne ,18 1,01 1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 2. Dotacje 0,00 0,00 3. Pozostałe ,18 1,01 str. 44

45 XIV. Pozostałe koszty operacyjne , ,19 1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 2. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 3. Pozostałe , ,19 XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności 0,00 0,00 1. Rozwiązanie rezerw 0,00 0,00 2. Utworzenie rezerw 0,00 0,00 3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość 0,00 0,00 4. Utworzenie odpisów aktualizujących wartość 0,00 0,00 XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV) , ,89 XVII. Przychody finansowe , ,54 1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Odsetki od lokat i depozytów, w tym: 16038, ,54 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 str. 45

46 3. Pozostałe odsetki 0,00 0,00 4. Dodatnie różnice kursowe 0,00 0,00 a) zrealizowane 0,00 0,00 b) niezrealizowane 0,00 0,00 5. Pozostałe 0,00 0,00 XVIII. Koszty finansowe , ,28 1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: 0,20 1,39 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Pozostałe odsetki 154,21 60,64 3. Ujemne różnice kursowe 8959, ,25 a) zrealizowane 8959, ,25 b) niezrealizowane 0,00 0,00 4. Pozostałe 0,00 0,00 XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII- XVIII) , ,63 XX. Zyski nadzwyczajne 977,85 0,00 1. Losowe 977,85 0,00 str. 46

47 2. Pozostałe 0,00 0,00 XXI. Straty nadzwyczajne 977,85 0,00 1. Losowe 977,85 0,00 2. Pozostałe 0,00 0,00 XXII. Zysk (strata) brutto (XIX+XX-XXI) , ,63 XXIII. Podatek dochodowy 0,00 0,00 XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 XXV. Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV) , ,63 Poznań, dnia 31 marca 2014 roku Sporządziła: Katarzyna Jasińska Zatwierdził: Tomasz Korecki Marek Żywicki Tomasz Marek Ashraf Ebid Prezes Zarządu Członek Zarządu C złonek Zarządu Członek Zarządu str. 47

48 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych EFIX Domu Maklerskiego S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych EFIX Domu Maklerskiego S.A. Stan na r. Stan na r. A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 27260, ,03 I. Zysk (strata) netto , ,63 II. Korekty razem , ,60 1. Amortyzacja , ,82 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności 0,00 0,00 6. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 7. Zmiana stanu należności , ,46 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych , ,86 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Pozostałe korekty 0,00 0,00 str. 48

49 B. Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej (I-II) , ,49 I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 1. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej 2. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora 3. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej 4. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych 5. Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 7. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 8. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 str. 49

50 9. Otrzymane odsetki 0,00 0, Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0, Pozostałe wpływy 0,00 0,00 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej , ,49 1. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej 2. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora 3. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej 4. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych 5. Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 6. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 2 347,34 0,00 7. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych , ,50 str. 50

51 8. Udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 9. Pozostałe wydatki 0, ,99 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,00 I. Wpływy z działalności finansowej , ,00 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych 0,00 0,00 6. Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych , ,00 7. Dopłaty do kapitału 0,00 0,00 8. Pozostałe wpływy 0,00 0,00 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0,00 0,00 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 str. 51

52 4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 5. Spłata zobowiązań podporządkowanych 0,00 0,00 6. Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych 0,00 0,00 7. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz wierzycieli 0,00 0,00 9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0,00 0, Wydatki na cele społecznie użyteczne 0,00 0, Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0, Zapłacone odsetki 0,00 0, Pozostałe wydatki 0,00 0,00 D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C) , ,52 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,00 0,00 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,66 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,14 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 str. 52

53 Poznań, dnia 31 marca 2014 roku Sporządziła: Katarzyna Jasińska Zatwierdził: Tomasz Korecki Marek Żywicki Tomasz Marek Ashraf Ebid Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu str. 53

54 6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym EFIX Domu Maklerskiego S.A. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym EFIX Domu Maklerskiego S.A. Stan na r. Stan na r. I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,99 - korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0,00 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach , ,99 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału podstawowego , ,00 a) zwiększenia , ,00 - emisji akcji , ,00 - aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 - umorzenia akcji 0,00 0, Kapitał podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 str. 54

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03 VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. BILANS DOMU MAKLERSKIEGO AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 I. Środki pieniężne 1 005 850,79 1 063 109,03 1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych 1 005 850,79 1 063 109,03 3. Inne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZESNIA 2014 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZESNIA 2014 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZESNIA 2014 R. Nazwa (firma): EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: Numer KRS: 0000348420 Oznaczenie Sądu: Sad

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU str. 1 Spis treści 1.Informacje ogólne o Spółce... 6 1.1.Nazwa i siedziba, organy rejestracyjne, przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis)

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Nazwa banku LubuskoWielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku Adres siedziby Banku ul.chrobrego 7 66530 Drezdenko Nr kodu bankowego 83620005 BILANS poz. AKTYWA Stan na 31122016 r. Stan na 31122015

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2015 R. Poznań, 11 LUTY 2016 r

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2015 R. Poznań, 11 LUTY 2016 r JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2015 R. Nazwa (firma): EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 A Numer

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU str. 1 Spis treści 1.Informacje ogólne o Spółce... 6 1.1.Nazwa i siedziba, organy rejestracyjne, przedmiot

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo