RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA str. 1

2 Nazwa (firma): EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego REGON: NIP: Telefon: + 48 (61) Fax: + 48 (61) Poczta Strona www: str. 2

3 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Roczne sprawozdanie finansowe 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności 5. Oświadczenie Zarządu 6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 7. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego str. 3

4 1. List Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy W imieniu Zarządu z wielką przyjemnością prezentuję Państwu roczny raport spółki dziękując jednocześnie za zaufanie, którym obdarzyliście nasz zespół. jest niezależną instytucją finansową, nazdorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zarządzamy środkami pieniężnymi naszych klientów oraz doradzamy inwestorom, którzy samodzielnie podejmują decyzje. Świadczymy usługi prestiżowe, dbając o ich szczególną jakość. Oferujemy możliwość inwestowania na wielu międzynarodowych rynkach oraz zarabiania zarówno podczas spadków jak i wzrostów cen. Jako niezależna instytucja finansowa współpracujemy z wieloma bankami, funduszami inwestycyjnymi oraz domami maklerskimi w Polsce i za granicą wybierając dla naszych klientów najbardziej dochodowe produkty. Strategia działania spółki znacznie odróżnia się od strategii prowadzonych przez inne domy maklerskie. W EFIX Dom Maklerski podstawowym składnikiem usługi jest wiedza i doświadczenie, dzięki którym oferujemy produkty dopasowane do wymagań naszych klientów oraz potrafimy odkryć atrakcyjne okazje inwestycyjne. Nieodłącznym elementem innowacyjnych usług jest nowoczesna technologia. Spółka rozwija własne systemy informatyczne takie jak EFIX Manager i EFIX Explorer, które pozwalają oferować klientom unikalne usługi. Wszystko to sprawia, że zgodnie z naszymi planami spółka bardzo szybko się rozwija pozyskując nowych klientów i dynamicznie zwiększając przychody. Rok 2013 obfitował w ogromną ilość nowych i ważnych wydarzeń w życiu spółki. Do naszej oferty zarządzania wprowadziliśmy nowe strategie oparte o akcje notowane na giełdach zagranicznych: Modern World, Indeksy Świata oraz rozszerzyliśmy ofertę w zakresie strategii bezpiecznych o strategię Indywidualna Dłużną, oraz Obligacji Korporacyjnych. str. 4

5 Rozpoczęliśmy współpracę z Franklin Templeton Investment, BPS TFI oraz funduszami KBC dzięki czemu oferujemy konkurencyjne w stosunku do depozytów bankowych możliwości lokowania środków w euro, dolarach i frankach szwajcarskich. W ramach doradztwa inwestycyjnego przygotowaliśmy nowe portfele modelowe oparte o aktywa globalne dzięki czemu nasi klienci mają dostęp do bieżących rekomendacji i inwestycji w zagraniczne fundusze inwestycyjne. W 2013 roku regularnie plasował się w czołówce firm zarządzających pod względem osiąganych wyników. W zestawieniu gazety Parkiet za cały 2013 rok zajęliśmy pierwsze miejsce w strategiach obligacyjnych (z wynikiem 8,81%) oraz drugie miejsce w strategiach akcyjnych (z wynikiem 37,96%). Tak szeroki wachlarz usług w zakresie zarządzania i doradztwa nie byłby możliwy bez opracowania i wdrożenia własnych rozwiązań informatycznych. W 2013 roku dalej rozwijaliśmy program EFIX Manager, który umożliwia nam świadczenie usług opartych o akcje, obligacje, indeksy, kontrakty terminowe, opcje notowane na różnych giełdach, w różnych walutach i przechowywane w wielu instytucjach finansowych z którymi współpracujemy. Jest to ogromna przewaga konkurencyjna domu maklerskiego, która pozwala nam pozytywnie odróżniać się na tle banków i innych firm inwestycyjnych. W dniu 21 sierpnia zadebiutował na rynku New Connect prowadzonym przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Dzięki temu nasi klienci oraz inni inwestorzy mogą nabywać akcje spółki a także mają szerszy dostęp do informacji na nasz temat. Zwiększa to wiarygodność i podnosi ocenę naszej działalności wśród klientów. Rynkowy debiut został poprzedzony udaną emisją akcji. Łącznie w 2013 roku, dzięki emisji nowych akcji, EFIX Dom Maklerski podniósł swój kapitał o zł. Środki te wykorzystywaliśmy rozwijając zespół sprzedaży i inwestując w nowe stanowiska pracy. Dzięki temu zatrudnienie w firmie wzrosło do 32 osób (16 nowych osób) a pracownicy spółki co miesiąc przeprowadzają od kilkudziesięciu do kilkuset spotkań z nowymi, zamożnymi potencjalnymi klientami. W sprzedaży pracuje obecnie ponad 30% zatrudnionych w firmie pracowników i jest to jedna z najmocniejszych stron spółki. W 2013 roku do Zarządu naszej spółki dołączył Pan Ashraf Ebid, który wniósł ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych oraz zarządzania sprzedażą. str. 5

6 Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Nasz rozwój finansujemy z kapitałów własnych. Spółka nie zaciąga ani nie udziela żadnych pożyczek. W 2013 roku przychody wyniosły ,93 zł i były o 89,8% wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Spółka zanotowała stratę w wysokości ,94 zł jednak na stratę składa się również amortyzacja, która wyniosła ,95 zł. Przepływ pieniężny netto z działalności operacyjnej był dodatni. W przychodach rośnie udział nowych usług zarządzania i doradztwa, które za cały 2013 rok wyniosły już 12%. W 2014 roku naszym celem jest dalszy dynamiczny rozwój. Planujemy znaczne zwiększenie portfela w zakresie usług zarządzania, wprowadzamy nowe strategie dla klientów inwestujących w jednostki uczestnictwa, a także przygotowujemy bardzo wyjątkowe, nowe produkty w obszarze, w którym specjalizujemy się od lat czyli w usługach dla inwestorów samodzielnie podejmujących decyzje. Naszych akcjonariuszy serdecznie zapraszamy do korzystania z usług, a naszych klientów do inwestowania w akcje naszej spółki. Zawsze chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i doradzimy w co najlepiej inwestować. Zapraszam do zapoznania się z naszym raportem i do kontaktu z nami. Z poważaniem Tomasz Korecki Prezes Zarządu str. 6

7 2. Wybrane dane finansowe Wprowadzenie Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Tabele prezentują wyniki finansowe w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy. Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca. Tabela 1. Zastosowane kursy EUR/PLN Kurs euro na dzień bilansowy Średni kurs euro w okresie ,1472 4, ,0882 4,1736 Żródło: NBP str. 7

8 Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe według Ustawy o rachunkowości za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2012 roku (dane PLN) oraz przeliczone na euro (dane EUR) PLN PLN EUR EUR Przychody z działalności maklerskiej , , , ,09 Amortyzacja , , , ,95 Zysk (strata) z działalności maklerskiej , , , ,22 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,80 Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , ,19 EBITDA (Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) , , , ,85 Zysk brutto , , , ,19 Zysk netto , , , , PLN PLN EUR EUR Aktywa razem, w tym: , , , ,45 Aktywa obrotowe , , , ,89 Aktywa trwałe , , , ,56 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,66 str. 8

9 Należności razem, w tym: , , , ,23 Należności krótkoterminowe , , , ,23 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania razem, w tym: , , , ,72 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,72 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitał własny, w tym: , , , ,50 Kapitał podstawowy , , , ,32 str. 9

10 3. Roczne sprawozdanie finansowe Spis treści 1.Informacje ogólne o Spółce Nazwa i siedziba, organy rejestracyjne, przedmiot działalności Spółki Czas trwania Spółki Dane osobowe składu Zarządu i Rady Nadzorczej EFIX Domu Maklerskiego S.A Struktura akcjonariatu EFIX Domu Maklerskiego S.A Kontynuacja działalności Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie o porównywalności danych Waluta sprawozdania finansowego Zmiany stosowanych zasad rachunkowości Środki pieniężne Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Transakcje w walutach obcych Zobowiązania Zobowiązania warunkowe Rezerwy Kapitały własne Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zewnętrzne wymogi kapitałowe Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego Polityka zarządzania ryzykiem...10 str. 10

11 Ryzyko kredytowe Ryzyko operacyjne Ryzyko związane z płynnością Ryzyko koncentracji zaangażowania Bilans EFIX Domu Maklerskiego S.A Rachunek zysków i strat EFIX Domu Maklerskiego S.A Sprawozdanie z przepływów pieniężnych EFIX Domu Maklerskiego S.A Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym EFIX Domu Maklerskiego S.A Dodatkowe noty objaśniające...22 Nota 1 Środki pieniężne...22 Nota 1a Środki pieniężne (struktura walutowa)...22 Nota 2 Należności krótkoterminowe...22 Nota 2a Należności krótkoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty...22 Nota 2b Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)...22 Nota 3 Wartości niematerialne...23 Nota 3a Wartości niematerialne (struktura własnościowa)...23 Nota 3b Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)...23 Nota 4 Rzeczowe aktywa trwałe...24 Nota 4a Rzeczowe aktywa trwałe (struktura własnościowa)...25 Nota 4b Zmiana stanu środków trwałych (wg grup rodzajowych)...25 Nota 5 Zobowiązania krótkoterminowe...26 Nota 5a Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)...27 Nota 5b Zobowiązania krótkoterminowe, o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty...27 Nota 6 Kapitał zakładowy...27 Nota 7 Kapitał zapasowy...27 Nota 8 Proponowany sposób pokrycia straty...28 Nota 9 Przychody z działalności maklerskiej...28 Nota 9a Prowizje z działalności maklerskiej...28 Nota 9b Pozostałe przychody z działalności maklerskiej...28 Nota 10 Koszty działalności maklerskiej...28 str. 11

12 Nota 11 Pozostałe przychody operacyjne...29 Nota 12 Pozostałe koszty operacyjne...29 Nota 13 Przychody finansowe...29 Nota 14 Koszty finansowe...29 Nota 15 Podatek dochodowy...30 Nota 16 Wynagrodzenie kluczowego personelu kierowniczego...30 Nota 17 Zatrudnienie...30 Nota 18 Wynagrodzenie biegłego rewidenta...30 str. 12

13 1. Informacje ogólne o Spółce 1.1. Nazwa i siedziba, organy rejestracyjne, przedmiot działalności Spółki Nazwa (firma): EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego REGON: NIP: Telefon: + 48 (61) Fax: + 48 (61) Poczta Strona www: str. 13

14 EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz z poźn. zm.) oraz zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej z dnia r. wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzja nr DFL/4020/80/48/I/96/1/10/11/KW). Według statutu głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność maklerska (PKD Z) obejmująca w szczególności: przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; doradztwo inwestycyjne; doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych; wykonywanie czynności określonych w art. 69 ust. 2 oraz 69 ust. 4 pkt. 1 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt. 2 lit. d f oraz i wymienionej wyżej ustawy, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską. str. 14

15 1.2. Czas trwania Spółki Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony Dane osobowe składu Zarządu i Rady Nadzorczej EFIX Domu Maklerskiego S.A. Skład Zarządu: Na dzień 31 grudnia 2013 r. skład Zarządu był następujący: - Tomasz Korecki Prezes Zarządu, - Marek Żywicki Członek Zarządu, - Tomasz Marek Członek Zarządu, - Ebid Ashraf Członek Zarządu. W dniu 11 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza powołała Członka Zarządu w osobie pana Ashraf Ebid. str. 15

16 Skład Rady Nadzorczej: Na dzień 31 grudnia 2013 r. skład Rady Nadzorczej był następujący: - Monika Jaroszewska - Katarzyna Franciszczak, - Jakub Ryszard Kokociński, - Paweł Piotr Śliwiński, - Andrzej Marcinkowski. W dniu 15 marca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji, do członków której dołączył Pan Paweł Piotr Śliwiński oraz Pan Andrzej Marcinkowski. str. 16

17 1.4. Struktura akcjonariatu EFIX Domu Maklerskiego S.A. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. struktura akcjonariatu EFIX Dom maklerski S.A. przedstawia się następująco: - Tomasz Korecki jest właścicielem akcji Spółki stanowiących 46,79% wszystkich akcji Spółki, - Marek Żywicki jest właścicielem akcji Spółki stanowiących 40,00% wszystkich akcji Spółki, - Pozostali inwestorzy zewnętrzni są właścicielami 13,21% wszystkich akcji Spółki Kontynuacja działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności. 2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Niniejsze sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 roku, a kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości. str. 17

18 2.2. Oświadczenie o porównywalności danych Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31grudnia 2013 roku zawiera dane finansowe porównywalne do sprawozdania finansowego za okres poprzedni działalności 2.3. Waluta sprawozdania finansowego Niniejsze sprawozdanie finansowe jest zaprezentowane w złotych polskich Zmiany stosowanych zasad rachunkowości W okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Spółka nie dokonała zmian przyjętych zasad rachunkowości i sposobów sporządzania sprawozdania finansowego. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości zastosowano w sposób ciągły w odniesieniu do poprzedniego okresu działalności EFIX Dom Maklerski S.A Środki pieniężne Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walutach obcych przeliczane są po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. str. 18

19 2.6. Wartości niematerialne i prawne Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych, koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, wartość firmy, know-how o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne umarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, umarzane są w miesiącu przekazania do użytkowania. str. 19

20 Wartość firmy Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w spółce występuje wartość firmy, która zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki podlega amortyzacji w wydłużonym okresie 20 lat. Odpisy amortyzacyjne Spółka dokonuje metodą liniową i odnosi w pozostałe koszty operacyjne Rzeczowe aktywa trwałe Za środki trwałe uznaje się: grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów), budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, środki transportu, inne przedmioty kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Do środków trwałych Spółki zalicza się również obce środki trwałe używane przez nią na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy spełniają warunki określone w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe kontrolowane przez Spółkę, o wartości początkowej od zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów materiałów. str. 20

21 Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Środki trwałe niskocenne umarzane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania. W przypadku środków trwałych, na których wartość ma wpływ szybki postęp techniczno-ekonomiczny, stawki amortyzacji są podwyższane stosownie do limitów określonych w przepisach podatkowych. Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest przez Spółkę okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym Transakcje w walutach obcych Aktywa i pasywa oraz zobowiązania pozabilansowe wyrażone w walutach obcych wykazuje się w złotych po przeliczeniu według kursu średniego danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta Spółka dla rozliczenia danej transakcji - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut lub operacji zapłaty należności lub zobowiązań, średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. str. 21

22 2.9. Zobowiązania Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych Zobowiązania warunkowe Zobowiązanie warunkowe jest możliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek zdarzeń przeszłych i którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w przyszłości w momencie wystąpienia niepewnych zdarzeń (nad którymi jednostka nie ma pełnej kontroli). Zobowiązaniem warunkowym może być również obecne zobowiązanie jednostki, które powstaje na skutek przeszłych zdarzeń i którego nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie tego zobowiązania spowodowało wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. W związku z tym zobowiązanie takie nie jest prezentowane w bilansie, ale jest opisywane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego. Przykładem zobowiązań warunkowych mogą być zobowiązania wynikające z udzielonych przez jednostkę gwarancji lub poręczeń majątkowych. Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartości Rezerwy Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe straty lub zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na stratę z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych lub skutków toczącego się postępowania sądowego; przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej str. 22

23 przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań. Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika. Rezerwę zmniejsza powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona, zaś niewykorzystane rezerwy (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka strat, na które zostały utworzone) rozwiązuje się na dobro kont pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych Kapitały własne Kapitały wycenia się według wartości nominalnej Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wycenia się według wartości nominalnej zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. str. 23

24 Kapitał zapasowy Zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości przynajmniej 8% wykazanego w sprawozdaniu finansowym czystego zysku rocznego Domu Maklerskiego. Odpisy te są obligatoryjne aż do czasu osiągnięcia przez ten kapitał co najmniej 1/3 wartości kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy jest przeznaczany na pokrycie ewentualnych strat wykazanych w sprawozdaniach finansowych. Do kapitału zapasowego należy także przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. O przeznaczeniu kapitału zapasowego decyduje walne zgromadzenie, przy czym kapitał zapasowy w wysokości jednej trzeciej części kapitału akcyjnego może być użyty jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Kapitał rezerwowy Zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych i 7 ust. 2 Statutu, Dom Maklerski może tworzyć kapitały rezerwowe. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. O przeznaczeniu kapitału rezerwowego decyduje walne zgromadzenie Zewnętrzne wymogi kapitałowe jako podmiot nadzorowany podlega regulacjom Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. z 2009 r. nr 204, poz.1571), wydanym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183, poz z poźn. zm.). W oparciu o przepisy wspomnianego rozporządzenia Spółka jest zobowiązana do bieżącego monitorowania poziomu nadzorowanych kapitałów oraz porównywania aktualnego poziomu nadzorowanych kapitałów z wymogami kapitałowymi określonymi w rozporządzeniu. str. 24

25 WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość średniomiesięczna Poziom nadzorowanych kapitałów , ,61 I. Kapitały podstawowe , ,00 II. Kapitały uzupełniające II kategorii III. Kapitały uzupełniające III kategorii Całkowity wymóg kapitałowy , ,99 1. Ryzyko rynkowe 2. Ryzyko rozliczenia-dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta 3. Ryzyko kredytowe 77183, ,09 4. Ryzyko operacyjne 5. Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań , ,37 6. Wymóg kapitałowy z tytułu kosztów stałych , ,99 str. 25

26 2.14. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych. Przejściowe różnice dodatnie powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych. Przy ustaleniu rezerwy należy uwzględnić stan rozliczeń różnicy ujemnej (o ile wystąpiła) zaksięgowanej na koncie Aktywa z tytułu podatku odroczonego według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasad ostrożności. Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych. Przy ustalaniu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy uwzględnić stan rozliczeń różnicy dodatniej (o ile wystąpiła) zaksięgowanej na koncie Rezerwa na podatek dochodowy według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego. Rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansie wykazywane są oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli wystąpi tytuł uprawniający do jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego. str. 26

27 2.15. Polityka zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem związany jest z działalnością prowadzoną przez oraz systemami i procesami stosowanymi przez Spółkę w prowadzonej działalności. Zarząd wprowadza odpowiednie do skali i stopnia złożoności prowadzonej przez działalności limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Spółki Ryzyko kredytowe W zakresie ryzyka kredytowego i kontrahenta stosuje kryteria oceny ryzyka, umożliwiające ograniczenie ryzyka związanego z udzielaniem pożyczek, zasady monitorowania ekspozycji pod względem ryzyka kredytowego oraz zasady dywersyfikacji portfela ekspozycji kredytowych stosownie do założeń w zakresie dopuszczalnego poziomu ryzyka kredytowego oraz z uwzględnieniem rynków, na których działa Spółka Ryzyko operacyjne Ryzykiem operacyjnym jest możliwość powstania straty na skutek niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, błędów ludzkich lub systemów, lub na skutek zdarzeń zewnętrznych, przy czym ryzyko prawne uznaje się za jeden z rodzajów ryzyka operacyjnego. Dom Maklerski oblicza wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego przy użyciu metody podstawowego wskaźnika w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o wymogach kapitałowych. str. 27

28 Ryzyko związane z płynnością W zakresie ryzyka płynności Dom Maklerski opracowuje i stosuje zasady zarządzania płynnością finansową z uwzględnieniem bieżącego uzyskiwania środków płynnych oraz przyszłych potrzeb, scenariuszy alternatywnych i planu awaryjnego w zakresie utrzymania płynności płatniczej. przyjmuje, że ryzyko płynności nie jest istotne, stopień narażenia na nie jest niewielki i nie jest konieczne określanie dodatkowych wymogów kapitałowych na jego pokrycie Ryzyko koncentracji zaangażowania W zakresie ryzyka koncentracji Dom Maklerski opracowuje i stosuje zasady zarządzania ryzykiem niewykonania zobowiązania przez pojedynczy podmiot, podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie oraz przez grupy podmiotów, w przypadku których prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania jest zależne od wspólnych czynników. Dom Maklerski oblicza wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych koncentracji ryzyka kredytowego w sposób właściwy dla domów maklerskich, których działalność jest nieznacząca w rozumieniu Rozporządzenia o wymogach kapitałowych. str. 28

29 3. Bilans EFIX Domu Maklerskiego S.A. AKTYWA EFIX Domu Maklerskiego S. A. Nr noty Stan na r. Stan na r. I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,14 1. W kasie 0,00 0,00 2. Na rachunkach bankowych , ,14 3. Inne środki pieniężne 0,00 0,00 4. Inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,04 1. Od klientów 0,00 0,00 2. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich 0,00 0,00 a) z tytułu zawartych transakcji 0,00 0,00 b) pozostałe 0,00 0,00 4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe 0,00 0,00 str. 29

30 5. Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych 0,00 0,00 6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 0,00 0,00 7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 0,00 0,00 8. Od izby gospodarczej 0,00 0,00 9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych ,05 328, Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności 0,00 0, Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych 0,00 0, Pozostałe 28015, ,52 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 1. Akcje 0,00 0,00 2. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 3. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 4. Warranty 0,00 0,00 5. Pozostałe papiery wartościowe 0,00 0,00 6. Instrumenty pochodne 0,00 0,00 str. 30

31 7. Towary giełdowe 0,00 0,00 8. Pozostałe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18735, ,52 V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 0,00 0,00 1. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 2. Pozostałe papiery wartościowe 0,00 0,00 3. Towary giełdowe 0,00 0,00 4. Pozostałe 0,00 0,00 VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży ,00 0,00 1. Akcje i udziały ,00 0,00 a) jednostki dominującej 0,00 0,00 b) znaczącego inwestora 0,00 0,00 c) wspólnika jednostki współzależnej 0,00 0,00 d) jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 e) pozostałe ,00 0,00 2. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 str. 31

32 3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 4. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 5. Pozostałe papiery wartościowe 0,00 0,00 6. Towary giełdowe 0,00 0,00 7. Pozostałe 0,00 0,00 VII. Należności długoterminowe 0,00 0,00 VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 1. Jednostce dominującej 0,00 0,00 2. Znaczącemu inwestorowi 0,00 0,00 3. Wspólnikowi jednostki współzależnej 0,00 0,00 4. Jednostkom podporządkowanym 0,00 0,00 5. Pozostałe 0,00 0,00 IX. Wartości niematerialne i prawne , ,00 1. Wartość firmy , ,00 2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0,00 0,00 - oprogramowanie komputerowe 0,00 0,00 str. 32

33 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 X. Rzeczowe aktywa trwałe , ,67 1. Środki trwałe, w tym: 72942, ,68 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) 0,00 0,00 b) budynki i lokale 0,00 0,00 c) zespoły komputerowe 0,00 0,00 d) pozostałe środki trwałe 72942, ,68 2. Środki trwałe w budowie 3258, ,99 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 96000,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 96000,00 0,00 Aktywa razem , ,37 str. 33

34 Poznań, dnia 31 marca 2014 roku Sporządziła: Katarzyna Jasińska Zatwierdził: Tomasz Korecki Marek Żywicki Tomasz Marek Ashraf Ebid Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu str. 34

35 PASYWA EFIX Domu Maklerskiego S. A. Nr noty Stan na r. Stan na r. I. Zobowiązania krótkoterminowe , ,11 1. Wobec klientów 0,00 0,00 2. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich 0,00 0,00 a) z tytułu zawartych transakcji 0,00 0,00 b) pozostałe 0,00 0,00 4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe 0,00 0,00 5. Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych 0,00 0,00 6. Wobec izby gospodarczej 0,00 0,00 7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 0,00 0,00 8. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 b) pozostałe 0,00 0,00 9. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 str. 35

36 10. Wekslowe 0,00 0, Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych , , Z tytułu wynagrodzeń 395,19 0, Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 0,00 0, Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych 0,00 0, Fundusze specjalne 0,00 0, Pozostałe , ,33 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Kredyty bankowe 0,00 0,00 a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 b) pozostałe 0,00 0,00 2. Pożyczki 0,00 0,00 a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 b) pozostałe 0,00 0,00 3. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 4. Z tytułu innych instrumentów finansowych 0,00 0,00 str. 36

37 5. Z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 b) pozostałe 0,00 0,00 6. Pozostałe 0,00 0,00 III. Rozliczenia międzyokresowe 3851, ,90 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3851, ,90 a) długoterminowe 0,00 0,00 b) krótkoterminowe 3851, ,90 IV. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 a) długoterminowe 0,00 0,00 b) krótkoterminowe 0,00 0,00 3. Pozostałe 0,00 0,00 str. 37

38 a) długoterminowe 0,00 0,00 b) krótkoterminowe 0,00 0,00 V. Zobowiązania podporządkowane 0,00 0,00 VI. Kapitał (fundusz) własny , ,36 1. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy 7 0,00 0,00 a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0,00 0,00 b) utworzony ustawowo 0,00 0,00 c) utworzony zgodnie ze statutem 0,00 0 d) z dopłat akcjonariuszy 0,00 0,00 e) inny 0,00 0,00 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,01 str. 38

39 a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia) 0,00 0,00 b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna) , ,01 8. Zysk (strata) netto , ,63 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 Pasywa razem , ,37 Poznań, dnia 31 marca 2014 roku Sporządziła: Katarzyna Jasińska Zatwierdził: Tomasz Korecki Marek Żywicki Tomasz Marek Ashraf Ebid Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu str. 39

40 4. Rachunek zysków i strat EFIX Domu Maklerskiego S.A. Rachunek zysków i strat EFIX Domu Maklerskiego S.A. Nr noty Stan na r. Stan na r. I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym: , ,80 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 1. Prowizje 9a , ,02 a) od operacji instrumentami finansowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie 0,00 0,00 b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych 0,00 0,00 c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 58661,65 0,00 d) pozostałe , ,02 2. Inne przychody 9b , ,78 a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów 0,00 0,00 b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych 0,00 0,00 c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych 0,00 0,00 d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie , ,78 e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi 0,00 0,00 str. 40

41 f) z tytułu reprezentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych i na giełdach towarowych 0,00 0,00 g) pozostałe ,00 0,00 II. Koszty działalności maklerskiej , ,51 1. Koszty z tytułu afiliacji 0,00 0,00 2. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych ,00 0,00 3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej 0,00 0,00 4. Wynagrodzenia , ,65 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,06 6. Świadczenia na rzecz pracowników 1126,00 210,00 7. Zużycie materiałów i energii , ,84 8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków , ,90 9. Pozostałe koszty rzeczowe , , Amortyzacja 61632, , Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym , , Prowizje i inne opłaty 16194, ,21 str. 41

42 13. Pozostałe , ,80 III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I-II) , ,71 IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 5. Pozostałe 0,00 0,00 V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 1. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 2. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 3. Pozostałe 0,00 0,00 VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V) 0,00 0,00 str. 42

43 VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00 0,00 1. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 5. Pozostałe 0,00 0,00 VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00 0,00 1. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 3. Strata ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 4. Pozostałe 0,00 0,00 IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII) 0,00 0,00 X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 str. 43

44 2. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Pozostałe 0,00 0,00 XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00 1. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 2. Strata ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Pozostałe 0,00 0,00 XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI) 0,00 0,00 XIII. Pozostałe przychody operacyjne ,18 1,01 1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 2. Dotacje 0,00 0,00 3. Pozostałe ,18 1,01 str. 44

45 XIV. Pozostałe koszty operacyjne , ,19 1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 2. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 3. Pozostałe , ,19 XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności 0,00 0,00 1. Rozwiązanie rezerw 0,00 0,00 2. Utworzenie rezerw 0,00 0,00 3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość 0,00 0,00 4. Utworzenie odpisów aktualizujących wartość 0,00 0,00 XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV) , ,89 XVII. Przychody finansowe , ,54 1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Odsetki od lokat i depozytów, w tym: 16038, ,54 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 str. 45

46 3. Pozostałe odsetki 0,00 0,00 4. Dodatnie różnice kursowe 0,00 0,00 a) zrealizowane 0,00 0,00 b) niezrealizowane 0,00 0,00 5. Pozostałe 0,00 0,00 XVIII. Koszty finansowe , ,28 1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: 0,20 1,39 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Pozostałe odsetki 154,21 60,64 3. Ujemne różnice kursowe 8959, ,25 a) zrealizowane 8959, ,25 b) niezrealizowane 0,00 0,00 4. Pozostałe 0,00 0,00 XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII- XVIII) , ,63 XX. Zyski nadzwyczajne 977,85 0,00 1. Losowe 977,85 0,00 str. 46

47 2. Pozostałe 0,00 0,00 XXI. Straty nadzwyczajne 977,85 0,00 1. Losowe 977,85 0,00 2. Pozostałe 0,00 0,00 XXII. Zysk (strata) brutto (XIX+XX-XXI) , ,63 XXIII. Podatek dochodowy 0,00 0,00 XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 XXV. Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV) , ,63 Poznań, dnia 31 marca 2014 roku Sporządziła: Katarzyna Jasińska Zatwierdził: Tomasz Korecki Marek Żywicki Tomasz Marek Ashraf Ebid Prezes Zarządu Członek Zarządu C złonek Zarządu Członek Zarządu str. 47

48 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych EFIX Domu Maklerskiego S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych EFIX Domu Maklerskiego S.A. Stan na r. Stan na r. A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 27260, ,03 I. Zysk (strata) netto , ,63 II. Korekty razem , ,60 1. Amortyzacja , ,82 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności 0,00 0,00 6. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 7. Zmiana stanu należności , ,46 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych , ,86 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Pozostałe korekty 0,00 0,00 str. 48

49 B. Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej (I-II) , ,49 I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 1. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej 2. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora 3. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej 4. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych 5. Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 7. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 8. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 str. 49

50 9. Otrzymane odsetki 0,00 0, Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0, Pozostałe wpływy 0,00 0,00 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej , ,49 1. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej 2. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora 3. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej 4. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych 5. Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 6. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 2 347,34 0,00 7. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych , ,50 str. 50

51 8. Udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 9. Pozostałe wydatki 0, ,99 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,00 I. Wpływy z działalności finansowej , ,00 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych 0,00 0,00 6. Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych , ,00 7. Dopłaty do kapitału 0,00 0,00 8. Pozostałe wpływy 0,00 0,00 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0,00 0,00 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 str. 51

52 4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 5. Spłata zobowiązań podporządkowanych 0,00 0,00 6. Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych 0,00 0,00 7. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz wierzycieli 0,00 0,00 9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0,00 0, Wydatki na cele społecznie użyteczne 0,00 0, Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0, Zapłacone odsetki 0,00 0, Pozostałe wydatki 0,00 0,00 D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C) , ,52 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,00 0,00 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,66 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,14 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 str. 52

53 Poznań, dnia 31 marca 2014 roku Sporządziła: Katarzyna Jasińska Zatwierdził: Tomasz Korecki Marek Żywicki Tomasz Marek Ashraf Ebid Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu str. 53

54 6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym EFIX Domu Maklerskiego S.A. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym EFIX Domu Maklerskiego S.A. Stan na r. Stan na r. I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,99 - korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0,00 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach , ,99 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału podstawowego , ,00 a) zwiększenia , ,00 - emisji akcji , ,00 - aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 - umorzenia akcji 0,00 0, Kapitał podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 str. 54

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU str. 1 Spis treści 1.Informacje ogólne o Spółce... 6 1.1.Nazwa i siedziba, organy rejestracyjne, przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, 12 czerwca 2008 r. SAR2007 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 196/2015 (4827) poz. 15245 15245 Poz. 15245. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [BMSiG-12771/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Instytutu Genetyki Człowieka

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego spółki MW TENIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1 1. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Spółka wykazuje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 Środa Wielkopolska, data publikacji: MARZEC 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny R 2014 ( zgodnie z 82 ust.1

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.1. 211 r. do 31. 12. 211 r. 212-3-3 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego....... 3 2. Bilans... 5 3. Rachunek zysków i strat..... 7 4. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS POLAND S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

AVIVA INVESTORS POLAND S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA AVIVA INVESTORS POLAND S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Warszawa, dnia 28 marca 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Bilans firmy turystycznej*

Bilans firmy turystycznej* Bilans firmy turystycznej* Marcin Kowalewski Wykład * Wykład został przygotowany w oparciu o B. Gierusz Podręcznik samodzielnej nauki księgowania ODDK Gdańsk 2004 Bilans to dwustronne zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

MSIG 92/2013 (6011) poz. 6558 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

MSIG 92/2013 (6011) poz. 6558 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6558. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. L. SOLSKIEGO w Krakowie. [BMSiG-6011/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. L. SOLSKIEGO W KRAKOWIE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 CZERWCA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 107 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo