KOPIA. _s12. ors.z-noo ,1. P. t.. P6.; (it, Katowice, 31 października 2014 r. Szanowny Pan Tomasz Godziek Radny Rada Miasta Katowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOPIA. _s12. ors.z-noo54114-8.4,1. P. t.. P6.; (it, Katowice, 31 października 2014 r. Szanowny Pan Tomasz Godziek Radny Rada Miasta Katowice"

Transkrypt

1 Prezydent Miasta KATOWICE OIS A0 03 KOPIA Katowice, 31 października 2014 r. ors.z-noo ,1 P. t.. P6.; (it, Szanowny Pan Tomasz Godziek Radny Rada Miasta Katowice 3, 44,A4i." 4. #0.6~«,,zr-i 4.r., _s12,144,4w..:...b Szanowny Panie, W odpowiedzi na Pana interpelacj ę Zaprośmy tygrysy do Katowic, czyli rozwój dzia łu pozyskiwania inwestorów" z dn. 13 października 2014 r. pragn ę poinformować, iż tematyka przyci ągania inwestycji jest dla mnie jednym z kluczowych czynników determinuj ących rozwój miasta. Dlatego te ż w roku 2006 stworzy łem jednoosobowe stanowisko Pe łnomocnika Prezydenta ds. Kontaktów z Inwestorami Strategicznymi, w roku 2011 utworzy łem biuro w randze referatu: Pe łnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Strategicznych - Biuro Obs ługi Inwestorów Strategicznych. Nast ępnie w kwietniu 2014 roku utworzyłem Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych. Jak wyra źnie widać w przeci ągu ostatnich 8 lat nieprzerwanie zwiększałem nacisk na przyci ąganie inwestorów do Katowic. Jeśli chodzi o dokonania wroc ławskiej Brygady Tygrysa" to należy zauważyć, iż ARAW jest spó łką akcyjną, posiadaj ącą odmienne mo żliwości finansowe ni ż komórka organizacyjna urz ędu miasta oraz odmienny zakres terytorialny ARAW swoim zakresem obejmuje całą Aglomeracj ę Wrocławską, co zwi ększa efektywno ść jej działań. Ze względu na odmienną strukturę Aglomeracji Wroc ławskiej i Aglomeracji Katowickiej uwa żam, że stworzenie podobnej komórki by łoby możliwe w Aglomeracji Katowickiej dopiero po uchwaleniu ustawy aglomeracyjnej. W przysz łości, je śli dalej będę aktywny politycznie, chciałbym działać na rzecz przygotowania ustawy aglomeracyjnej. ie mm rw Metropolia al mmli. leihen «Silesta» Katowice ul. M łyńska 4, tel. 32/ , , faks

2 Kolejnym aspektem niezwykle istotnym w rozumieniu specyfiki przyci ągania inwestycji jest kwestia czynników determinuj ących decyzj ę o ulokowaniu inwestycji w danym mieście. Osobi ście uczestniczy łem w wielu wizytach potencjalnych inwestorów, jak i brałem udział w krajowych oraz mi ędzynarodowych konferencjach koncentruj ących si ę na tej problematyce. Przez ostanie 8 lat przeprowadzi łem wiele rozmów z ekspertami na temat czynników lokalizacji inwestycji z sektora nowoczesnych us ług biznesowych, specyfiki miast poprzemys łowych oraz realizowanych przez nie strategii przyci ągania inwestorów z sektora us ług. Władze miasta Katowice nieustannie walcz ą z niesprawiedliwym obrazem Katowic, jako miasta kojarzonego z przemys łem ciężkim i górnictwem. Nasze starania zosta ły docenione przez znany brytyjski tygodnik The Economist, który w swojej czerwcowej analizie zwróci ł uwagę na transformacj ę, jakiej były poddane Katowice po restrukturyzacji górnictwa oraz na wynikaj ące z tej sytuacji wysokie bezrobocie. To w łaśnie dzi ęki przebranżowieniu się Katowic i po łożeniu nacisku mi ędzy innymi na sektor nowoczesnych usług biznesowych miasto mo że się szczyci ć tak niskim wskaźnikiem bezrobocia. Chciałbym w tym miejscu podkre ślić, że biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania ilość inwestycji w naszym mie ście jest na bardzo wysokim poziomie. Pozwol ę sobie wymienić kilka najważniejszych z nich: IBM, Capgemini, Orange, ING Services, Ista, Grupa Żywiec, HireRight, Mentor Graphics, PwC, Rockwell Automation, Steria, Tauron, Unilever, Ericsson, Bombardier Transportation, NorthgateArinso, UPC, Barona, Cyclad, DisplayLink, Cherry Group, SMS Metallurgy, Wincor Nixdorf, Sii, Kroi ł Ontrack, Asseco Systems, Comarch, Contact Center, Eniro Polska, Grant Thornton, Neublock, Oracle, Proximetry, Webanywhere, Perform Media. Pod względem inwestycji zagranicznych z tego sektora Aglomeracja Katowicka zajmuje 6 miejsce w Polsce po Krakowie, Warszawie, Wroc ławiu, Trójmie ście, Łodzi (dane Związku Liderów Sektora Us ług Biznesowych z raportu,sektor nowoczesnych us ług biznesowych w Polsce. 2014"). W Aglomeracji Katowickiej w sektorze nowoczesnych us ług biznesowych pracuje ju ż 15 tysi ęcy osób (z czego w Katowicach). Tylko w latach powsta ło w Katowicach 6000 nowych miejsc pracy w tym sektorze. Firmy te tworz ą dobrze p łatne stabilne miejsca pracy. Przyk ładem jest chocia żby firma Perform Media, która niedawno poinformowa ła, że będzie się intensywnie rozbudowywa ć. Absolwenci mogą w tej firmie bezpo średnio po studiach zarobi ć nawet 7 tys. z łotych brutto. 2

3 Zgodnie z danymi firmy Jones Lang Lasalle jeste śmy też piątym największym rynkiem biurowym w Polsce. Podczas konferencji ABSL w maju 2014 r. miasto Katowice otrzyma ło nagrod ę ABSL Excellence Awards za najwy ższy procentowy wzrost zatrudnienia: - Katowice są liderem, jeśli chodzi o procentowy wzrost zatrudnienia w badanym przez nas okresie. Podejmując decyzj ę o przyznaniu nagrody braliśmy równie ż pod uwagę także takie czynniki jak kreatywne wsparcie wspó łpracy ze środowiskiem akademickim i tworzenie klimatu sprzyjaj ącemu rozwojowi sektora." mówi Pawe ł Panczyj, dyrektor zarz ądzaj ący ABSL. W styczniu bieżącego roku podczas gali organizowanej przez fundacj ę Pro Progressio Katowice zosta ły uhonorowane tytu łem City Outsourcing Star" za wkład w rozwój branży outsourcingu w Polsce za najwi ększą liczbę wydarzeń outsourcingowych wspieranych przez miasto w roku 2013 (konferencje, szkolenia, warsztaty, imprezy, etc.). By ła to kolejna nagroda, którą Katowice otrzyma ły w zwi ązku z przyci ąganiem inwestorów. W 2013 roku Miasto Katowice zosta ło dwukrotnie wyró żnione, zdobywaj ąc I miejsce w kategorii Newcomer city of the year" dla wschodzących polskich destynacji sektora nowoczesnych usług biznesowych (nagroda przyznana podczas gali Poland Outsourcing and Shared Services Awards"):»Nagroda dla Miasta Katowice w kategorii Newcomer city of the year przyznana przez światowej klasy specjalistów bran ży outsourcingu i us ług wspólnych jest najlepszym potwierdzeniem tego, że Katowice to doskona łe miejsce na tego typu inwestycje. Miasto jest gotowe pod ka żdym wzgl ędem, także nowoczesnej powierzchni biurowej, na tak wymagającego klienta jakim jest inwestor sektora nowoczesnych us ług biznesowych." ł Mirosław Czarnik, Prezes Górno śląskiego Parku Przemys łowego. -komentowa Ponadto miasto otrzyma ło tytuł Miasto Przyjazne Inwestorom" podczas Prime Property Prize 2013 za dzia łania władz samorz ądowych w walce o deweloperów i inwestorów, które wpływaj ą na zmian ę postrzegania Śląska jako lokalizacji zdominowanej przez przemys ł ci ężki. Ponadto w rankingu presti żowego magazynu fdi Magazine Europejskie miasta i regiony przysz łości 2014/2015" ( European Cities and Regions of the Future 2014/2015") w ogólnym rankingu atrakcyjno ści inwestycyjnej du żych miast Katowice zaj ęły 9 miejsce w Europie. Pozosta łe miasta pierwszej dziesi ątki to: Monachium, Amsterdam, Glasgow, Rotterdam, Birmingham, Lizbona, Lipsk, Wroc ław i Bordeaux. Katowice zosta ły również uznane najlepszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej pod wzgl ędem strategii 3

4 przyci ągania zagranicznych inwestycji bezpo średnich i drugim w śród dużych miast w Europie. Poniżej pozwol ę sobie przytoczy ć wybrane wypowiedzi inwestorów na temat atrakcyjno ści inwestycyjnej Katowic: Dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych us ług biznesowych w Katowicach oraz decyzja IBM o utworzeniu w mie ście centrum us ług IT s ą również efektem kszta łtowanej przez kolejne lata strategii proinwestycyjnej Katowic. Prezydent Katowic podj ął w ostatnim czasie wiele działań, aby udoskonali ć warunki funkcjonowania dla inwestorów. Wa żną rolę odgrywa również pomoc miasta w nawi ązywaniu i pog łębianiu wspó łpracy z uczelniami wy ższymi i innymi instytucjami otoczenia biznesu." komentuje Jolanta Jaworska, Dyrektor Programów Publicznych IBM. (...)Sukces naszej dzia łalności w Katowicach zapewnili przede wszystkim wykszta łceni pracownicy ze znajomo ścią języków obcych, atrakcyjna lokalizacja i bardzo zaawansowana infrastruktura. Te czynniki, jak i wsparcie w ładz lokalnych s ą kluczowe do dalszego rozwoju naszej firmy w Katowicach. Jestem pewien, że realizowane obecnie w mie ście inwestycje polepszą znacznie jako ść życia w całym regionie, co równie ż przyczyni si ę pozytywnie do zmiany wizerunku, a w konsekwencji do nap ływu nowych inwestorów (...)" komentował Marcin Nowak, Dyrektor Zarz ądzaj ący Centrum Operacyjnym Infrastructure Outsourcing Services, Capgemini Polska, Dyrektor katowickiego oddzia łu ABSL. Ile osób tworzy Biuro Obs ługi Inwestorów Strategicznych oraz jakie jest do świadczenie i staż pracy cz łonków biura? Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych tworzy łącznie 8 osób (plus jeden wakat). Poszczególni pracownicy s ą przydzieleni do trzech zakresów zada ń: obsługa inwestorów z sektora nowoczesnych us ług biznesowych, obs ługa inwestorów w zakresie terenów inwestycyjnych oraz od lipca 2014 r. wspieranie innowacyjno ści. Za bezpo średnią obsługę inwestorów strategicznych z sektora nowoczesnych us ług biznesowych odpowiedzialne s ą 4 osoby: podinspektor z pó łrocznym do świadczeniem w przyci ąganiu inwestorów, inspektor z 2-letnim do świadczeniem, zast ępca naczelnika wydzia łu z 4-letnim do świadczeniem i naczelnik wydziału z 10-letnim do świadczeniem w przyci ąganiu inwestorów. Porównuj ąc podobne biura, wydziały czy agencje w innych miastach struktura do świadczenia w katowickim wydziale nie odbiega od normy. Naczelnik Wydzia łu Obs ługi Inwestorów Strategicznych nale ży do najbardziej do świadczonych szefów tego typu komórek w Polsce. Problemem tego typu komórek jest odp ływ pracowników do sektora prywatnego. Pracownicy 4

5 ze wzgl ędu na rodzaj wykonywanej pracy łatwo znajduj ą pracę w firmach doradczych, konsultingowych, bezpo średnio u inwestorów lub sami otwieraj ą przedstawicielstwa zagranicznych firm. Wynika to mi ędzy innymi z faktu, i ż praca ta wymaga dyspozycyjno ści jak w sektorze prywatnym, a wynagrodzenie jest jak w sektorze publicznym. Nawet w przypadku Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroc ławskiej w momencie wej ścia IBM-u do Wroc ławia jedna z pracownic Agencji przesz ła do IBM-u. Jedynym sposobem ograniczenia rotacji pracowników i zatrzymania pracowników z wi ększym stażem jest tworzenie ścieżek kariery, co te ż starałem się czyni ć. Wszyscy pracownicy Wydzia łu posiadaj ą wykształcenie wyższe na kierunkach takich jak: Zarz ądzanie i Marketing, Stosunki Międzynarodowe, Finanse i Bankowo ść, Kulturoznawstwo: Amerykanistyka, Filologia Germańska, Architektura, Geografia, Tworzywa Metaliczne, w tym jedna osoba posiada stopień doktora nauk technicznych a jedna osoba doktora nauk ekonomicznych. Ponadto pracownicy uko ńczyli studia podyplomowe mi ędzy innymi takie jak: Business English, Komunikacja Perswazyjna Reklama, Public Relations, Rzeczoznawca Maj ątkowy, Po średnictwo w Obrocie Nieruchomo ściami, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Brokerzy Sieci". Średni staż pracy pracowników Wydziału (łącznie sektor publiczny i prywatny) wynosi: 7 lat. Do świadczenie w sektorze prywatnym zosta ło nabyte w nast ępujących obszarach: tłumaczenia, media, wspó łpraca mi ędzynarodowa, doradztwo, obs ługa klienta, architektura, inwestycje, inżynieria materia łowa, venture capital. Do świadczenie to wp ływa na głębsze zrozumienie specyfiki obs ługiwanych firm oraz umo żliwia wykonywanie obowiązków związanych z zakresem Wydzia łu na wysokim poziomie. Pracownicy Wydziału z uwagi na specyfik ę pracy zwi ązaną z obsługą inwestorów, w tym w dużej mierze zagranicznych legitymuj ą się również znajomo ścią j ęzyków obcych, oprócz j ęzyka angielskiego obs ługa inwestora mo że odbywać się w j ęzyku niemieckim lub rosyjskim. Jaki jest zakres obowi ązków cz łonków ww. biura? Poniżej prezentuje si ę zakres dzia łania Wydzia łu: 1. Prowadzenie bazy danych o terenach inwestycyjnych w Katowicach oraz udzielanie informacji o warunkach inwestowania w mie ście. 2. Nadzorowanie i koordynacja prac zwi ązanych z przygotowaniem kompleksowej informacji dla inwestorów - pomoc w lokalizacji inwestycji. 3. Udział w targach krajowych i mi ędzynarodowych - pomoc w nawi ązywaniu kontaktów. 5

6 4. Prowadzenie spraw zwi ązanych z obs ługą inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym: - prowadzenie negocjacji z inwestorem, wspó łudział w przygotowywaniu niezb ędnych dokumentów (listy intencyjne, umowy cywilnoprawne); - monitorowanie projektu inwestycyjnego na kolejnych - mo żliwych etapach, w tym opieka poinwestycyjna. 5. Przygotowywanie oferty inwestycyjnej miasta i przekazywanie do Wydzia łu Promocji. 6. Doradztwo dla inwestorów. 7. Organizacja spotkań inwestorów z przedstawicielami w ładz miasta. 8. Współpraca w zakresie przyci ągania inwestorów do Katowic z: Polsk ą Agencj ą Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Katowick ą Specjalną Strefą Ekonomiczną, Ś ląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, polsko-zagranicznymi izbami przemys łowo-handlowymi, firmami doradczymi i konsultingowymi oraz innymi instytucjami po średniczącymi w przyci ąganiu inwestorów. 9. Analizowanie wp ływu bezpo średnich inwestycji zagranicznych na rozwój miasta oraz analizowanie ryzyka planowanych strategicznych inwestycji prywatnych. 10.Zbieranie i systematyzowanie materia łów oraz informacji dotyczących inwestycji zagranicznych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym. 11.Udzielanie informacji dotycz ącej inwestycji zagranicznych w Katowicach. 12.Udział w tworzeniu nowych form pomocy dla inwestorów i inicjatyw maj ących na celu aktywizacj ę środowiska gospodarczego miasta Katowice. 13.Wspó łdziałanie przy opracowywaniu prezentacji promocyjnych miasta. 14.Przygotowanie indywidualnych prezentacji Miasta na potrzeby wskazanych inwestorów. 15.Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urz ędu, biurami nieruchomo ści i pozostałymi podmiotami w zakresie wyszukiwania nieruchomo ści dla inwestorów strategicznych. 16.Zbieranie, analizowanie i syntetyzowanie informacji dotycz ących innowacyjno ści zarówno potencjalnych inwestorów, jak i przedsi ębiorstw, w tym ma łych i średnich, działaj ących w Katowicach, ze szczególnym uwzgl ędnieniem branż zaawansowanych technologii. 17.Tworzenie i aktualizacja bazy danych firm innowacyjnych dzia łaj ących i powstaj ących na terenie Katowic wraz z diagnozowaniem potrzeb w zakresie ich rozwoju. 18.Udzielanie informacji na temat bran ż zaawansowanych technologii dzia łaj ących w Katowicach. 19.Inicjowanie działań identyfikuj ących kierunki rozwoju innowacyjno ści w Katowicach, z okre śleniem potrzebnych form wsparcia dla przedsi ębiorstw branż zaawansowanych 6

7 technologii, w szczególno ści małych i średnich firm. 20. Pomoc w identyfikacji i definiowaniu wsparcia, jakie mo że udzieli ć miasto Katowice dla konkretnych dzia łań zgłaszanych przez przedsi ębiorstwa branż zaawansowanych technologicznie, w szczególno ści małych i średnich firm. 21. Udział w tworzeniu nowych form wsparcia dla katowickich przedsi ębiorstw innowacyjnych, w tym ma łych i średnich oraz doradztwo w zakresie rozwoju bran ż zaawansowanych technologicznie. 22. Po średniczenie w nawi ązywaniu kontaktów pomi ędzy przedsi ębiorstwami z branży zaawansowanych technologii, w tym ma łymi i średnimi firmami, a instytucjami wspierania biznesu, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, centrami transferu technologii, parkami technologicznymi, instytucjami sektora samorz ądowego i rządowego na rzecz integrowania lokalnego środowiska innowacyjnego. 23. Udział w przygotowaniu wniosków i partycypacja merytoryczna w projektach - w szczególno ści doradztwo i opiniowanie, a tak że koordynowanie, lub pomoc w koordynowaniu, harmonogramowaniu, rozliczaniu, raportowaniu i monitoringu - dedykowanych rozwojowi lokalnego środowiska innowacyjnego w Katowicach, finansowanych ze środków funduszy europejskich oraz innych źródeł wsparcia. 24. Bieżąca współpraca, w tym prowadzenie spotka ń i wymiana informacji na temat lokalnego środowiska innowacyjnego w Katowicach z instytucjami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i mi ędzynarodowymi prowadzącymi działania na rzecz wsparcia przedsi ębiorstw z branż zaawansowanych technologicznie, w tym ma łych i średnich firm. 25. Reprezentowanie miasta Katowice w projektach, inicjatywach i gremiach opiniotwórczych podnoszących rang ę Katowic jako o środka innowacyjnego, w tym wspieraj ących rozwój i lokalizacj ę branż zaawansowanych technologicznie w mie ście. 26. Współpraca z katowickim instytucjami sektora edukacji w zakresie identyfikacji i pomocy w opracowaniu nowatorskich kierunków kszta łcenia zwi ązanych z rozwojem i potrzebami podmiotów tworzących lokalne środowisko innowacyjne. 27. Formułowanie rekomendacji strategiczno-ekonomicznych w zakresie rozwoju lokalnego środowiska innowacyjnego w Katowicach, w szczególno ści: branż zaawansowanych technologicznie oraz ich form wsparcia. 7

8 Jakie sa plany rozwojowe dot. tego biura? Niedawno zosta ł ogłoszony nabór na wolne stanowisko urz ędnicze głównego specjalisty w Wydziale Obs ługi Inwestorów Strategicznych. Po zako ńczeniu procedury naboru na przedmiotowe stanowisko i wyborze do zatrudnienia konkretnej osoby oraz przyj ęciu przez ni ą oferty pracy Wydzia ł będzie liczy ł 9 osób. Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych podlega bezpo średnio Prezydentowi Miasta. Z przyczyn obiektywnych, trudno okre ślić dalszą strategi ę rozwoju przedmiotowego Wydziału, ponieważ dalszy jego kszta łt oraz sposób funkcjonowania b ędą wytyczone przez nowe kierownictwo urz ędu oraz Radę Miasta. Jeśli miałbym co ś sugerować mojemu nast ępcy, to byłoby to zwi ększenie liczby etatów wspieraj ących innowacyjność oraz innowacyjne ma łe i średnie przedsi ębiorstwa. Jak wygl ąda standardowy proces obs ługi potencjalnego inwestora (np.: od momentu gdy splywa zapytanie do urz ędu)? Procedura jest nast ępuj ąca: W momencie wp łynięcia do Wydziału Obsługi Inwestorów Strategicznych zapytania od potencjalnego inwestora lub innego podmiotu po średniczącego np. doradcy biznesowego, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Śląskiego Centrum Obs ługi Inwestora i Eksportera jest zak ładana karta inwestora. Przedmiotowa karta zawiera następujące informacje: dane potencjalnego inwestora, opis jego dotychczasowej dzia łalno ści, założenia projektu inwestycyjnego, dane osoby kontaktowej w Wydziale, dat ę nawi ązania kontaktu oraz sposób nawi ązania kontaktu. Nast ępnie każde kolejne działanie dotycz ące wspó łpracy z inwestorem jest opisywane w przedmiotowej karcie. Ta procedura pozwa ła na bieżąco monitorować proces obs ługi. W zależno ści od rodzaju zapytania podejmowane są przez pracowników Wydzia łu odpowiednie dzia łania. Na przyk ład do Wydzia łu może wpłynąć zapytanie w postaci ankiety dotycz ącej atrakcyjno ści inwestycyjnej Katowic. Dane do ankiet pozyskiwane s ą zarówno z wewn ętrznych źródeł (z innych komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych Urz ędu Miasta), jak i zewn ętrznych (np. dane z GUS, z KSSE, z GTL, od firm konsultingowych np. HR czy nieruchomo ściowych, uczelni wyższych). Podczas utrzymywania kontaktu przekazywane jest równie ż zaproszenie do Katowic w celu zaprezentowania potencja łu inwestycyjnego miasta. Podczas wizyty inwestora prezentowana jest atrakcyjno ść inwestycyjna Katowic, organizowane s ą wizytacje nieruchomo ści oraz spotkania z obecnymi inwestorami w celu wymiany do świadczeń. Przy organizacji spotkań oraz przygotowywaniu materia łów dla inwestorów na temat sytuacji 8

9 pochodzących z ró żnych źródeł. To determinuje sposób komunikacji a wi ęc wybór poczty elektronicznej, komunikacji telefonicznej oraz rozmów bezpo średnich. Reasumuj ąc, ciesz ę się z Pana zainteresowania tematem przyci ągania inwestorów do Miasta Katowice. Niewielu lokalnych polityków i jeszcze mniej kandydatów na Prezydenta Katowic docenia wag ę tej tematyki. Pojawiaj ą się wypowiedzi w rodzaju, że najważniejsi w mie ście powinni by ć ludzie, a nie deweloperzy czy du że firmy". Mieszkańcy miasta s ą bez wątpienia najważniejsi, należy jednak zachowa ć odpowiednie proporcje pomi ędzy ich interesem a oczekiwaniami tych, którzy tworz ą miejsca pracy. W przypadku dużych firm poj awia si ę pytanie, kto będzie tworzył nowe miejsca pracy w takiej ilo ści, aby odwróci ć negatywny trend migracyjny? Kto jest w stanie stworzy ć od razu dobrze p łatne miejsca pracy w ilo ściach hurtowych", jak to uczyni ł np. IBM, Rockwell Automation czy Unilever? Nale ży zaznaczyć, iż jeśli chodzi o deweloperów, to tworz ą oni powierzchnie biurowe, w których mog ą ulokować się nowe firmy. Buduj ą również mieszkania, w których mog ą zamieszkać pracownicy tych firm. W związku z podj ętą przeze mnie decyzj ą o niekandydowaniu w wyborach na prezydenta w tym roku dochodz ą do mnie sygna ły bezpo średnio od inwestorów, które są wyrazem obawy zwi ązanej z tym, czy kolejny prezydent miasta Katowice b ędzie kładł nacisk na przyci ąganie inwestycji prywatnych ze szczególnym uwzgl ędnieniem projektów z sektora nowoczesnych us ług biznesowych. Mam głęboką nadziej ę, że przysz ły włodarz miasta b ędzie kontynuowa ł nasze dotychczasowe dzia łania w tym obszarze. Z poważaniem WYWIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW STRATEGICZNYCH NACZELNIK Wydzia ł u Obs ł ugi Inwestor Strategicz nyc daail4 Inspektor (4/47 Anna jnik M us Skowroński 1 0

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

'/$&=(*2 :.$72:,&$&+ KATOWICE,

'/$&=(*2 :.$72:,&$&+ KATOWICE, KATOWICE, 2015 Aglomeracji Katowickiej - 2 mln Zdrowa struktura ekonomiczna - w walucie zagranicznej - 145 tys. Silne centrum akademickie Capgemini, PwC) - 45% powierzchni to tereny zielone AGLOMERACJA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Uwaga: Katowice, dnia 22.09.2014 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd ą, starannego i zupe łnego wype łnienia każdej

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W KATOWICACH KATOWICE, 2015

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W KATOWICACH KATOWICE, 2015 DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W KATOWICACH KATOWICE, 2015 DLACZEGO ŚLĄSK? DLACZEGO KATOWICE? Stolica największej polskiej Metropolii Aglomeracji Katowickiej - 2 mln mieszkańców (Śląsk: 4,6 mln mieszkańców)

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14.07.2014 roku

Katowice, dnia 14.07.2014 roku Katowice, dnia 14.07.2014 roku Informacja dotycząca zmian cen wody w mie ście Katowice w latach 2010-2014, w tym w szczególno ści zmian spowodowanych wzrostem taryfy Górnoś ląskiego Przedsi ę biorstwa

Bardziej szczegółowo

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga:

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga: BIURO RADY MIASTA KATOWICE BRNA Uwaga: 2015-04- 2 9 OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 29.04.2015 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca o świadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd

Bardziej szczegółowo

Silesia. t. Ł. Szanowny Pan Jerzy Forajter Przewodnicz ący Rady Miasta Katowic

Silesia. t. Ł. Szanowny Pan Jerzy Forajter Przewodnicz ący Rady Miasta Katowic Prezydent Miasta KATOWICE PR.074.287.2014.AS PR.ZD-1082/14 Katowice, dnia 2 wrze śnia 2014 r. Mi_ Szanowny Pan Jerzy Forajter Przewodnicz ący Rady Miasta Katowic '?"7 t. Ł 01 0 9. / c' W odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

23. Kk 20 "5. UCHWAŁA NR RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia. w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej

23. Kk 20 5. UCHWAŁA NR RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia. w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej UCHWAŁA NR 11.5- - RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia 23. Kk 20 "5 w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorz ądzie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU http:! po.portal.uzp.goy.pi/index.php?ogloszen ie=sho\y8poz ycja.. Og łoszenie powi ązane: Og łoszenie nr 4063-2016 z dnia 2016-01-13 r. Og łoszenie o zamówieniu - Garbatka-Letnisko Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast. 25 marca 2014. temat: Trendy na światowych rynkach pracy

Outsourcing Breakfast. 25 marca 2014. temat: Trendy na światowych rynkach pracy Outsourcing Breakfast 25 marca 2014 temat: Trendy na światowych rynkach pracy 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

informacje Organizatorem Cloudyny jest Polska Grupa Użytkowników AWS we współpracy ze śląską społecznością IT.

informacje Organizatorem Cloudyny jest Polska Grupa Użytkowników AWS we współpracy ze śląską społecznością IT. 5 informacje Cloudyna jest darmową konferencją kierowaną do specjalistów z branży IT, zainteresowanych szeroko rozumianą chmurą obliczeniową (ang. cloud computing). Organizatorem Cloudyny jest Polska Grupa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA NA LATA

STRATEGIA NA LATA Katowice, 2016 DLACZEGO ŚLĄSK? DLACZEGO KATOWICE? Stolica największej polskiej metropolii Aglomeracji Katowickiej - 2 mln mieszkańców (Śląsk: 4,6 mln mieszkańców) Zdrowa struktura ekonomiczna Fitch Rating

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. Bożena, Adela Rojewska z d. Londzin (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. Bożena, Adela Rojewska z d. Londzin (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) BIURO RADY MIASTA KATOW!CE wo. 14-09- 2 2 eretn OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 22.09.2014r. r. (miejscowo ść ) Uwaga: 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Ogólny opis zawartości informacji dotyczących kierunków kształcenia. CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast

Outsourcing Breakfast Outsourcing Breakfast 24 września 2013 temat: IT Contracting 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli branży

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Plac Wolno ści 18 61-739 Pozna ń

Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Plac Wolno ści 18 61-739 Pozna ń ESPO Ł PIRW KR.,CBLiWY( WOJ EWÓOZTWAWLKOPOLSOJ Pl. Wolno ści 18, 61._73:g. Pozna ń 6165 54 553. 51 55 54 881,`u 81:65 54 652 NIP 7781337$ REGULAMIN III edycji konkursu Przyrodnicze rymowanie - otaczaj

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zawarte w dniu 27.02.2015 r. pomi ędzy 4j WILiŚ Politechnik ą Gda ń ską, Wydzia łem In żynierii Lądowej i Środowiska (WILi Ś PG) Saur Neptun Gda ńsk S.A. POROZUMIENIE 0 WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTØIENIE POKONROLNE. Beata Michalik Specjalista w Biurze Kadr i Szkole ń, Ewa Walczak Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewn ętrznego.

Pan WYSTØIENIE POKONROLNE. Beata Michalik Specjalista w Biurze Kadr i Szkole ń, Ewa Walczak Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewn ętrznego. Warszawa, dnia.* listopada 2015 r. MINISTER SRODOWISKA B KA-I.0943.1.2015 24495.52093.50480 Pan Micha ł Kie łsznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie WYSTØIENIE POKONROLNE Dzia łaj ąc na

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

II NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

II NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 1 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATFUA 5POJNOSCI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE Ś RODKÓW UNII EJ W RAMACH EGO FUNDUSZU SPO ŁECZNEGO ZDOBYWAMY KOMPETENCJE ZAWODOWE - wzmacniamy integracj ę i aktywno ść społeczno-zawodową"

Bardziej szczegółowo

6WRO RADY MIASTA KATOWICE

6WRO RADY MIASTA KATOWICE Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kołodziej EKBP/K/W/2015/02/155 6WRO RADY MIASTA KATOWICE wpl, '9-02- 16 Katowice, dnia 12 lutego 2015 r. 8,t", RMk -.t. A f 6; 2, As" >i- Szanowny Pan Marcin

Bardziej szczegółowo

ŚWiADCZENiE MAJĄTKOWE radnego gminy

ŚWiADCZENiE MAJĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE ŚWiADCZENiE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: BRM 2016-04- 1 1 Katowice, dnia (miejscowo ść) 07-04-2016 r. 1. Osoba sk ładaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT ASTA RUDA SLĄSKA

PREZYDENT ASTA RUDA SLĄSKA PREZYDENT ASTA RUDA SLĄSKA Ruda Śląska, dnia 1 1. SIE. 2014 Rada Miasta Ruda Śląska w miejscu STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA DLA RADY MIASTA W SPRAWIE WNIOSKU HUTY POKÓJ" S.A. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Polska umacnia swoją pozycję lidera usług biznesowych w regionie

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Chorzów, 16 czerwca 2011r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ANDA Spó łka z ograniczon ą odpowiedziatno ścf ą z siedzib ą w Micha łowicach oraz PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA Spółek ANDA

Bardziej szczegółowo

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy. Prezes Zarządu

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy. Prezes Zarządu Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy Nazwa jednostki Koordynator biura 1. Wykształcenie wyższe (pożądane kierunki: ekonomia, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

/ dane osobowe / Data i miejsce Urodzenia: 07.05.1990 r. Lublin

/ dane osobowe / Data i miejsce Urodzenia: 07.05.1990 r. Lublin / dane osobowe / Data i miejsce Urodzenia: 07.05.1990 r. Lublin Miejsce Zamieszkania: ul. Markowska 22/40 03-742 Warszawa STAN CYWILNY: Panna E-Mail: / wykształcenie / Wyższa Szkoła Promocji i Reklamy

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego

WSPÓŁPRACA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego WSPÓŁPRACA Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego Warszawa, 3 grudnia 2013 r. 2001-2007 KONFERENCJE Biura Karier jako ogniowo

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

NOWE MIEJSCA PRACY ŁÓDŹ 2010-2012. Autorzy: Biuro Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi

NOWE MIEJSCA PRACY ŁÓDŹ 2010-2012. Autorzy: Biuro Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi NOWE MIEJSCA PRACY ŁÓDŹ 2010-2012 Autorzy: Biuro Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi Wprowadzenie 2 Dzięki wyjątkowo dobremu klimatowi biznesowemu, dobrze wykształconej kadrze, a także bliskości stolicy,

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Promotorzy i zakres tematyczny prac magisterskich w roku akademickim 2014/2015 studia niestacjonarne 3 semestry

Promotorzy i zakres tematyczny prac magisterskich w roku akademickim 2014/2015 studia niestacjonarne 3 semestry Promotorzy i zakres tematyczny prac magisterskich w roku akademickim 2014/2015 studia niestacjonarne 3 semestry 1) Prof. UAM dr hab. Paweł Churski Rola środków pomocowych w finansowaniu zadań samorządu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

01.01.2011-31.12.2011 ROK. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2011.

01.01.2011-31.12.2011 ROK. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2011. INFORMACJA DODATKOWA 01.01.2011-31.12.2011 ROK I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1. Informacje porz ądkowe. Barlinecki O środek Kultury jest samorz ądową instytucj ą kultury dzia łaj ącą w oparciu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW Kraków 2014 Pracownicy liczba pracowników ogółem 1331 kadra naukowo - dydaktyczna 811 Pozostali 520 * dane na dzień 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. a) nazwa Wykonawcy... b) kod, miejscowość... d) e-mail:..., internet: http://...

FORMULARZ OFERTOWY. a) nazwa Wykonawcy... b) kod, miejscowość... d) e-mail:..., internet: http://... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY a) nazwa Wykonawcy... b) kod, miejscowość... c) regon... d) e-mail:..., internet: http://... e) tel.... fax. (wypełnić, jeśli Wykonawca posiada) 1. Składając ofertę do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W KATOWICACH? KATOWICE, styczeń 2014

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W KATOWICACH? KATOWICE, styczeń 2014 DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W KATOWICACH? KATOWICE, styczeń 2014 DLACZEGO ŚLĄSK? DLACZEGO KATOWICE? Stolica największej polskiej Metropolii - 2 mln mieszkańców (Śląsk: 4,6 mln mieszkańców) Zdrowa struktura

Bardziej szczegółowo

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE Prof. dr hab. inŝ. Joachim Kozioł, prof. zw. w Pol. Śl. Dyrektor Politechniki Śląskiej Centrum Kształcenia InŜynierów w Rybniku Kierownik Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

ZARZi DZENIE NR 22. z dnia 10 maja 2013 r.

ZARZi DZENIE NR 22. z dnia 10 maja 2013 r. ZARZi DZENIE NR 22 MINISTRA Ś RODOWISKA') z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie procedury wyboru partnerów 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19),

Bardziej szczegółowo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo 114112 ~~~ ToWPFRoWf CålELDR ENERGII S.R. Warszawa, 09 lipca 2014 r. GEW/RP/14/2014 Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Szanowni Pa ń stwo W nawi ązaniu do zg łoszenia uwag i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji 1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko pracy musi

Bardziej szczegółowo

LP Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyna odrzucenia wniosku

LP Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyna odrzucenia wniosku Lista rankingowa wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/II/8.2.1/10 LP Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Siedziba

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na ekspertów ds. zmów przetargowych w związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie:

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 28-200 Staszów tel./faks: 15 864 40 41 www.cripstaszow.fr.pl Staszowski Ośrodek Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Właściwi ludzie na właściwe miejsca

Właściwi ludzie na właściwe miejsca Właściwi ludzie na właściwe miejsca Zespół HRK Logistics & Purchasing specjalizuje się w pozyskiwaniu profesjonalistów dla organizacji z branży transport-spedycja-logistyka oraz na potrzeby firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2016. z sesji Rady Seniorów Miasta Ruda Ś ląska w dniu 20 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 2/2016. z sesji Rady Seniorów Miasta Ruda Ś ląska w dniu 20 czerwca 2016 r. Protokół Nr 2/2016 z sesji Rady Seniorów Miasta Ruda Ś ląska w dniu 20 czerwca 2016 r. Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do protoko łu. Pkt1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi.

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 7 do umowy ramowej PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów typu roll-out

Wsparcie projektów typu roll-out Wsparcie projektów typu roll-out Wsparcie projektów typu roll-out 2/8 Wsparcie projektów typu roll-out W przypadku projektów typu roll-out systemu SAP czêęst¹ą praktyk¹ą jest sytuacja, w której to zagraniczni

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jest jednym z referatów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz wszystkich pracowników Nauka...i

Bardziej szczegółowo

Notatka ze spotkania w dniu 04.01.2012r. MOST. Spo łecznej

Notatka ze spotkania w dniu 04.01.2012r. MOST. Spo łecznej Zespół doradczy ds. wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi Notatka ze spotkania w dniu 04.01.2012r. Spotkanie: Zespó ł doradczy ds. wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi. Termin i miejsce spotkania:

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Gdzie otwierać biznes w Polsce?

Gdzie otwierać biznes w Polsce? Gdzie otwierać biznes w Polsce? RAPORT 2014 Q4 Twórcy raportu Piotr Surmacki, prezes zarządu, Fachowcy.pl Ventures S.A. tak że buduje zaawansowane systemy optymalizacji kampanii reklamowych, z których

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Informacja opisowa dotycz ąca kszta łtowania si ę zaleg łości czynszowych, ich windykacji oraz wielko ści udzielnych ulg w 2014 roku. Str. I Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Alexander Lubański Partner, Black Pearls

Alexander Lubański Partner, Black Pearls Szanowni Państwo, Black Pearls to fundusz inwestycyjny wspierający rozwój polskich innowacji. Kluczowy zespół funduszu stanowią polscy oraz zagraniczni eksperci o interdyscyplinarnych kompetencjach. Black

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ustalenia procedur audytu wewn ętrznego i karty audytu wewn ętrznego

w sprawie: ustalenia procedur audytu wewn ętrznego i karty audytu wewn ętrznego 0.1350 125'140 Zarządzenie nr 25 /10 Starosty Bydgoskiego z dnia 25 maja 2010 w sprawie: ustalenia procedur audytu wewn ętrznego i karty audytu wewn ętrznego Na podstawie art. 34 ust 1 i art. 35 ust 2

Bardziej szczegółowo

Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze. Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r.

Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze. Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r. Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r. Wizje bez wdrożeń są tylko halucynacjami Prof. Anders Flodström Członek Zarządu EIT 2 CEL

Bardziej szczegółowo

Przetarg ograniczony 2015-03-16 13:00:32

Przetarg ograniczony 2015-03-16 13:00:32 Przetarg ograniczony 2015-03-16 13:00:32 2 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Abu Dhabi, Al Mariah Island Sowwah Square, Al Maqam Tower, Office 3519 ogłasza zamówienie w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo