KOPIA. _s12. ors.z-noo ,1. P. t.. P6.; (it, Katowice, 31 października 2014 r. Szanowny Pan Tomasz Godziek Radny Rada Miasta Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOPIA. _s12. ors.z-noo54114-8.4,1. P. t.. P6.; (it, Katowice, 31 października 2014 r. Szanowny Pan Tomasz Godziek Radny Rada Miasta Katowice"

Transkrypt

1 Prezydent Miasta KATOWICE OIS A0 03 KOPIA Katowice, 31 października 2014 r. ors.z-noo ,1 P. t.. P6.; (it, Szanowny Pan Tomasz Godziek Radny Rada Miasta Katowice 3, 44,A4i." 4. #0.6~«,,zr-i 4.r., _s12,144,4w..:...b Szanowny Panie, W odpowiedzi na Pana interpelacj ę Zaprośmy tygrysy do Katowic, czyli rozwój dzia łu pozyskiwania inwestorów" z dn. 13 października 2014 r. pragn ę poinformować, iż tematyka przyci ągania inwestycji jest dla mnie jednym z kluczowych czynników determinuj ących rozwój miasta. Dlatego te ż w roku 2006 stworzy łem jednoosobowe stanowisko Pe łnomocnika Prezydenta ds. Kontaktów z Inwestorami Strategicznymi, w roku 2011 utworzy łem biuro w randze referatu: Pe łnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Strategicznych - Biuro Obs ługi Inwestorów Strategicznych. Nast ępnie w kwietniu 2014 roku utworzyłem Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych. Jak wyra źnie widać w przeci ągu ostatnich 8 lat nieprzerwanie zwiększałem nacisk na przyci ąganie inwestorów do Katowic. Jeśli chodzi o dokonania wroc ławskiej Brygady Tygrysa" to należy zauważyć, iż ARAW jest spó łką akcyjną, posiadaj ącą odmienne mo żliwości finansowe ni ż komórka organizacyjna urz ędu miasta oraz odmienny zakres terytorialny ARAW swoim zakresem obejmuje całą Aglomeracj ę Wrocławską, co zwi ększa efektywno ść jej działań. Ze względu na odmienną strukturę Aglomeracji Wroc ławskiej i Aglomeracji Katowickiej uwa żam, że stworzenie podobnej komórki by łoby możliwe w Aglomeracji Katowickiej dopiero po uchwaleniu ustawy aglomeracyjnej. W przysz łości, je śli dalej będę aktywny politycznie, chciałbym działać na rzecz przygotowania ustawy aglomeracyjnej. ie mm rw Metropolia al mmli. leihen «Silesta» Katowice ul. M łyńska 4, tel. 32/ , , faks

2 Kolejnym aspektem niezwykle istotnym w rozumieniu specyfiki przyci ągania inwestycji jest kwestia czynników determinuj ących decyzj ę o ulokowaniu inwestycji w danym mieście. Osobi ście uczestniczy łem w wielu wizytach potencjalnych inwestorów, jak i brałem udział w krajowych oraz mi ędzynarodowych konferencjach koncentruj ących si ę na tej problematyce. Przez ostanie 8 lat przeprowadzi łem wiele rozmów z ekspertami na temat czynników lokalizacji inwestycji z sektora nowoczesnych us ług biznesowych, specyfiki miast poprzemys łowych oraz realizowanych przez nie strategii przyci ągania inwestorów z sektora us ług. Władze miasta Katowice nieustannie walcz ą z niesprawiedliwym obrazem Katowic, jako miasta kojarzonego z przemys łem ciężkim i górnictwem. Nasze starania zosta ły docenione przez znany brytyjski tygodnik The Economist, który w swojej czerwcowej analizie zwróci ł uwagę na transformacj ę, jakiej były poddane Katowice po restrukturyzacji górnictwa oraz na wynikaj ące z tej sytuacji wysokie bezrobocie. To w łaśnie dzi ęki przebranżowieniu się Katowic i po łożeniu nacisku mi ędzy innymi na sektor nowoczesnych usług biznesowych miasto mo że się szczyci ć tak niskim wskaźnikiem bezrobocia. Chciałbym w tym miejscu podkre ślić, że biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania ilość inwestycji w naszym mie ście jest na bardzo wysokim poziomie. Pozwol ę sobie wymienić kilka najważniejszych z nich: IBM, Capgemini, Orange, ING Services, Ista, Grupa Żywiec, HireRight, Mentor Graphics, PwC, Rockwell Automation, Steria, Tauron, Unilever, Ericsson, Bombardier Transportation, NorthgateArinso, UPC, Barona, Cyclad, DisplayLink, Cherry Group, SMS Metallurgy, Wincor Nixdorf, Sii, Kroi ł Ontrack, Asseco Systems, Comarch, Contact Center, Eniro Polska, Grant Thornton, Neublock, Oracle, Proximetry, Webanywhere, Perform Media. Pod względem inwestycji zagranicznych z tego sektora Aglomeracja Katowicka zajmuje 6 miejsce w Polsce po Krakowie, Warszawie, Wroc ławiu, Trójmie ście, Łodzi (dane Związku Liderów Sektora Us ług Biznesowych z raportu,sektor nowoczesnych us ług biznesowych w Polsce. 2014"). W Aglomeracji Katowickiej w sektorze nowoczesnych us ług biznesowych pracuje ju ż 15 tysi ęcy osób (z czego w Katowicach). Tylko w latach powsta ło w Katowicach 6000 nowych miejsc pracy w tym sektorze. Firmy te tworz ą dobrze p łatne stabilne miejsca pracy. Przyk ładem jest chocia żby firma Perform Media, która niedawno poinformowa ła, że będzie się intensywnie rozbudowywa ć. Absolwenci mogą w tej firmie bezpo średnio po studiach zarobi ć nawet 7 tys. z łotych brutto. 2

3 Zgodnie z danymi firmy Jones Lang Lasalle jeste śmy też piątym największym rynkiem biurowym w Polsce. Podczas konferencji ABSL w maju 2014 r. miasto Katowice otrzyma ło nagrod ę ABSL Excellence Awards za najwy ższy procentowy wzrost zatrudnienia: - Katowice są liderem, jeśli chodzi o procentowy wzrost zatrudnienia w badanym przez nas okresie. Podejmując decyzj ę o przyznaniu nagrody braliśmy równie ż pod uwagę także takie czynniki jak kreatywne wsparcie wspó łpracy ze środowiskiem akademickim i tworzenie klimatu sprzyjaj ącemu rozwojowi sektora." mówi Pawe ł Panczyj, dyrektor zarz ądzaj ący ABSL. W styczniu bieżącego roku podczas gali organizowanej przez fundacj ę Pro Progressio Katowice zosta ły uhonorowane tytu łem City Outsourcing Star" za wkład w rozwój branży outsourcingu w Polsce za najwi ększą liczbę wydarzeń outsourcingowych wspieranych przez miasto w roku 2013 (konferencje, szkolenia, warsztaty, imprezy, etc.). By ła to kolejna nagroda, którą Katowice otrzyma ły w zwi ązku z przyci ąganiem inwestorów. W 2013 roku Miasto Katowice zosta ło dwukrotnie wyró żnione, zdobywaj ąc I miejsce w kategorii Newcomer city of the year" dla wschodzących polskich destynacji sektora nowoczesnych usług biznesowych (nagroda przyznana podczas gali Poland Outsourcing and Shared Services Awards"):»Nagroda dla Miasta Katowice w kategorii Newcomer city of the year przyznana przez światowej klasy specjalistów bran ży outsourcingu i us ług wspólnych jest najlepszym potwierdzeniem tego, że Katowice to doskona łe miejsce na tego typu inwestycje. Miasto jest gotowe pod ka żdym wzgl ędem, także nowoczesnej powierzchni biurowej, na tak wymagającego klienta jakim jest inwestor sektora nowoczesnych us ług biznesowych." ł Mirosław Czarnik, Prezes Górno śląskiego Parku Przemys łowego. -komentowa Ponadto miasto otrzyma ło tytuł Miasto Przyjazne Inwestorom" podczas Prime Property Prize 2013 za dzia łania władz samorz ądowych w walce o deweloperów i inwestorów, które wpływaj ą na zmian ę postrzegania Śląska jako lokalizacji zdominowanej przez przemys ł ci ężki. Ponadto w rankingu presti żowego magazynu fdi Magazine Europejskie miasta i regiony przysz łości 2014/2015" ( European Cities and Regions of the Future 2014/2015") w ogólnym rankingu atrakcyjno ści inwestycyjnej du żych miast Katowice zaj ęły 9 miejsce w Europie. Pozosta łe miasta pierwszej dziesi ątki to: Monachium, Amsterdam, Glasgow, Rotterdam, Birmingham, Lizbona, Lipsk, Wroc ław i Bordeaux. Katowice zosta ły również uznane najlepszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej pod wzgl ędem strategii 3

4 przyci ągania zagranicznych inwestycji bezpo średnich i drugim w śród dużych miast w Europie. Poniżej pozwol ę sobie przytoczy ć wybrane wypowiedzi inwestorów na temat atrakcyjno ści inwestycyjnej Katowic: Dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych us ług biznesowych w Katowicach oraz decyzja IBM o utworzeniu w mie ście centrum us ług IT s ą również efektem kszta łtowanej przez kolejne lata strategii proinwestycyjnej Katowic. Prezydent Katowic podj ął w ostatnim czasie wiele działań, aby udoskonali ć warunki funkcjonowania dla inwestorów. Wa żną rolę odgrywa również pomoc miasta w nawi ązywaniu i pog łębianiu wspó łpracy z uczelniami wy ższymi i innymi instytucjami otoczenia biznesu." komentuje Jolanta Jaworska, Dyrektor Programów Publicznych IBM. (...)Sukces naszej dzia łalności w Katowicach zapewnili przede wszystkim wykszta łceni pracownicy ze znajomo ścią języków obcych, atrakcyjna lokalizacja i bardzo zaawansowana infrastruktura. Te czynniki, jak i wsparcie w ładz lokalnych s ą kluczowe do dalszego rozwoju naszej firmy w Katowicach. Jestem pewien, że realizowane obecnie w mie ście inwestycje polepszą znacznie jako ść życia w całym regionie, co równie ż przyczyni si ę pozytywnie do zmiany wizerunku, a w konsekwencji do nap ływu nowych inwestorów (...)" komentował Marcin Nowak, Dyrektor Zarz ądzaj ący Centrum Operacyjnym Infrastructure Outsourcing Services, Capgemini Polska, Dyrektor katowickiego oddzia łu ABSL. Ile osób tworzy Biuro Obs ługi Inwestorów Strategicznych oraz jakie jest do świadczenie i staż pracy cz łonków biura? Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych tworzy łącznie 8 osób (plus jeden wakat). Poszczególni pracownicy s ą przydzieleni do trzech zakresów zada ń: obsługa inwestorów z sektora nowoczesnych us ług biznesowych, obs ługa inwestorów w zakresie terenów inwestycyjnych oraz od lipca 2014 r. wspieranie innowacyjno ści. Za bezpo średnią obsługę inwestorów strategicznych z sektora nowoczesnych us ług biznesowych odpowiedzialne s ą 4 osoby: podinspektor z pó łrocznym do świadczeniem w przyci ąganiu inwestorów, inspektor z 2-letnim do świadczeniem, zast ępca naczelnika wydzia łu z 4-letnim do świadczeniem i naczelnik wydziału z 10-letnim do świadczeniem w przyci ąganiu inwestorów. Porównuj ąc podobne biura, wydziały czy agencje w innych miastach struktura do świadczenia w katowickim wydziale nie odbiega od normy. Naczelnik Wydzia łu Obs ługi Inwestorów Strategicznych nale ży do najbardziej do świadczonych szefów tego typu komórek w Polsce. Problemem tego typu komórek jest odp ływ pracowników do sektora prywatnego. Pracownicy 4

5 ze wzgl ędu na rodzaj wykonywanej pracy łatwo znajduj ą pracę w firmach doradczych, konsultingowych, bezpo średnio u inwestorów lub sami otwieraj ą przedstawicielstwa zagranicznych firm. Wynika to mi ędzy innymi z faktu, i ż praca ta wymaga dyspozycyjno ści jak w sektorze prywatnym, a wynagrodzenie jest jak w sektorze publicznym. Nawet w przypadku Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroc ławskiej w momencie wej ścia IBM-u do Wroc ławia jedna z pracownic Agencji przesz ła do IBM-u. Jedynym sposobem ograniczenia rotacji pracowników i zatrzymania pracowników z wi ększym stażem jest tworzenie ścieżek kariery, co te ż starałem się czyni ć. Wszyscy pracownicy Wydzia łu posiadaj ą wykształcenie wyższe na kierunkach takich jak: Zarz ądzanie i Marketing, Stosunki Międzynarodowe, Finanse i Bankowo ść, Kulturoznawstwo: Amerykanistyka, Filologia Germańska, Architektura, Geografia, Tworzywa Metaliczne, w tym jedna osoba posiada stopień doktora nauk technicznych a jedna osoba doktora nauk ekonomicznych. Ponadto pracownicy uko ńczyli studia podyplomowe mi ędzy innymi takie jak: Business English, Komunikacja Perswazyjna Reklama, Public Relations, Rzeczoznawca Maj ątkowy, Po średnictwo w Obrocie Nieruchomo ściami, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Brokerzy Sieci". Średni staż pracy pracowników Wydziału (łącznie sektor publiczny i prywatny) wynosi: 7 lat. Do świadczenie w sektorze prywatnym zosta ło nabyte w nast ępujących obszarach: tłumaczenia, media, wspó łpraca mi ędzynarodowa, doradztwo, obs ługa klienta, architektura, inwestycje, inżynieria materia łowa, venture capital. Do świadczenie to wp ływa na głębsze zrozumienie specyfiki obs ługiwanych firm oraz umo żliwia wykonywanie obowiązków związanych z zakresem Wydzia łu na wysokim poziomie. Pracownicy Wydziału z uwagi na specyfik ę pracy zwi ązaną z obsługą inwestorów, w tym w dużej mierze zagranicznych legitymuj ą się również znajomo ścią j ęzyków obcych, oprócz j ęzyka angielskiego obs ługa inwestora mo że odbywać się w j ęzyku niemieckim lub rosyjskim. Jaki jest zakres obowi ązków cz łonków ww. biura? Poniżej prezentuje si ę zakres dzia łania Wydzia łu: 1. Prowadzenie bazy danych o terenach inwestycyjnych w Katowicach oraz udzielanie informacji o warunkach inwestowania w mie ście. 2. Nadzorowanie i koordynacja prac zwi ązanych z przygotowaniem kompleksowej informacji dla inwestorów - pomoc w lokalizacji inwestycji. 3. Udział w targach krajowych i mi ędzynarodowych - pomoc w nawi ązywaniu kontaktów. 5

6 4. Prowadzenie spraw zwi ązanych z obs ługą inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym: - prowadzenie negocjacji z inwestorem, wspó łudział w przygotowywaniu niezb ędnych dokumentów (listy intencyjne, umowy cywilnoprawne); - monitorowanie projektu inwestycyjnego na kolejnych - mo żliwych etapach, w tym opieka poinwestycyjna. 5. Przygotowywanie oferty inwestycyjnej miasta i przekazywanie do Wydzia łu Promocji. 6. Doradztwo dla inwestorów. 7. Organizacja spotkań inwestorów z przedstawicielami w ładz miasta. 8. Współpraca w zakresie przyci ągania inwestorów do Katowic z: Polsk ą Agencj ą Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Katowick ą Specjalną Strefą Ekonomiczną, Ś ląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, polsko-zagranicznymi izbami przemys łowo-handlowymi, firmami doradczymi i konsultingowymi oraz innymi instytucjami po średniczącymi w przyci ąganiu inwestorów. 9. Analizowanie wp ływu bezpo średnich inwestycji zagranicznych na rozwój miasta oraz analizowanie ryzyka planowanych strategicznych inwestycji prywatnych. 10.Zbieranie i systematyzowanie materia łów oraz informacji dotyczących inwestycji zagranicznych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym. 11.Udzielanie informacji dotycz ącej inwestycji zagranicznych w Katowicach. 12.Udział w tworzeniu nowych form pomocy dla inwestorów i inicjatyw maj ących na celu aktywizacj ę środowiska gospodarczego miasta Katowice. 13.Wspó łdziałanie przy opracowywaniu prezentacji promocyjnych miasta. 14.Przygotowanie indywidualnych prezentacji Miasta na potrzeby wskazanych inwestorów. 15.Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urz ędu, biurami nieruchomo ści i pozostałymi podmiotami w zakresie wyszukiwania nieruchomo ści dla inwestorów strategicznych. 16.Zbieranie, analizowanie i syntetyzowanie informacji dotycz ących innowacyjno ści zarówno potencjalnych inwestorów, jak i przedsi ębiorstw, w tym ma łych i średnich, działaj ących w Katowicach, ze szczególnym uwzgl ędnieniem branż zaawansowanych technologii. 17.Tworzenie i aktualizacja bazy danych firm innowacyjnych dzia łaj ących i powstaj ących na terenie Katowic wraz z diagnozowaniem potrzeb w zakresie ich rozwoju. 18.Udzielanie informacji na temat bran ż zaawansowanych technologii dzia łaj ących w Katowicach. 19.Inicjowanie działań identyfikuj ących kierunki rozwoju innowacyjno ści w Katowicach, z okre śleniem potrzebnych form wsparcia dla przedsi ębiorstw branż zaawansowanych 6

7 technologii, w szczególno ści małych i średnich firm. 20. Pomoc w identyfikacji i definiowaniu wsparcia, jakie mo że udzieli ć miasto Katowice dla konkretnych dzia łań zgłaszanych przez przedsi ębiorstwa branż zaawansowanych technologicznie, w szczególno ści małych i średnich firm. 21. Udział w tworzeniu nowych form wsparcia dla katowickich przedsi ębiorstw innowacyjnych, w tym ma łych i średnich oraz doradztwo w zakresie rozwoju bran ż zaawansowanych technologicznie. 22. Po średniczenie w nawi ązywaniu kontaktów pomi ędzy przedsi ębiorstwami z branży zaawansowanych technologii, w tym ma łymi i średnimi firmami, a instytucjami wspierania biznesu, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, centrami transferu technologii, parkami technologicznymi, instytucjami sektora samorz ądowego i rządowego na rzecz integrowania lokalnego środowiska innowacyjnego. 23. Udział w przygotowaniu wniosków i partycypacja merytoryczna w projektach - w szczególno ści doradztwo i opiniowanie, a tak że koordynowanie, lub pomoc w koordynowaniu, harmonogramowaniu, rozliczaniu, raportowaniu i monitoringu - dedykowanych rozwojowi lokalnego środowiska innowacyjnego w Katowicach, finansowanych ze środków funduszy europejskich oraz innych źródeł wsparcia. 24. Bieżąca współpraca, w tym prowadzenie spotka ń i wymiana informacji na temat lokalnego środowiska innowacyjnego w Katowicach z instytucjami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i mi ędzynarodowymi prowadzącymi działania na rzecz wsparcia przedsi ębiorstw z branż zaawansowanych technologicznie, w tym ma łych i średnich firm. 25. Reprezentowanie miasta Katowice w projektach, inicjatywach i gremiach opiniotwórczych podnoszących rang ę Katowic jako o środka innowacyjnego, w tym wspieraj ących rozwój i lokalizacj ę branż zaawansowanych technologicznie w mie ście. 26. Współpraca z katowickim instytucjami sektora edukacji w zakresie identyfikacji i pomocy w opracowaniu nowatorskich kierunków kszta łcenia zwi ązanych z rozwojem i potrzebami podmiotów tworzących lokalne środowisko innowacyjne. 27. Formułowanie rekomendacji strategiczno-ekonomicznych w zakresie rozwoju lokalnego środowiska innowacyjnego w Katowicach, w szczególno ści: branż zaawansowanych technologicznie oraz ich form wsparcia. 7

8 Jakie sa plany rozwojowe dot. tego biura? Niedawno zosta ł ogłoszony nabór na wolne stanowisko urz ędnicze głównego specjalisty w Wydziale Obs ługi Inwestorów Strategicznych. Po zako ńczeniu procedury naboru na przedmiotowe stanowisko i wyborze do zatrudnienia konkretnej osoby oraz przyj ęciu przez ni ą oferty pracy Wydzia ł będzie liczy ł 9 osób. Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych podlega bezpo średnio Prezydentowi Miasta. Z przyczyn obiektywnych, trudno okre ślić dalszą strategi ę rozwoju przedmiotowego Wydziału, ponieważ dalszy jego kszta łt oraz sposób funkcjonowania b ędą wytyczone przez nowe kierownictwo urz ędu oraz Radę Miasta. Jeśli miałbym co ś sugerować mojemu nast ępcy, to byłoby to zwi ększenie liczby etatów wspieraj ących innowacyjność oraz innowacyjne ma łe i średnie przedsi ębiorstwa. Jak wygl ąda standardowy proces obs ługi potencjalnego inwestora (np.: od momentu gdy splywa zapytanie do urz ędu)? Procedura jest nast ępuj ąca: W momencie wp łynięcia do Wydziału Obsługi Inwestorów Strategicznych zapytania od potencjalnego inwestora lub innego podmiotu po średniczącego np. doradcy biznesowego, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Śląskiego Centrum Obs ługi Inwestora i Eksportera jest zak ładana karta inwestora. Przedmiotowa karta zawiera następujące informacje: dane potencjalnego inwestora, opis jego dotychczasowej dzia łalno ści, założenia projektu inwestycyjnego, dane osoby kontaktowej w Wydziale, dat ę nawi ązania kontaktu oraz sposób nawi ązania kontaktu. Nast ępnie każde kolejne działanie dotycz ące wspó łpracy z inwestorem jest opisywane w przedmiotowej karcie. Ta procedura pozwa ła na bieżąco monitorować proces obs ługi. W zależno ści od rodzaju zapytania podejmowane są przez pracowników Wydzia łu odpowiednie dzia łania. Na przyk ład do Wydzia łu może wpłynąć zapytanie w postaci ankiety dotycz ącej atrakcyjno ści inwestycyjnej Katowic. Dane do ankiet pozyskiwane s ą zarówno z wewn ętrznych źródeł (z innych komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych Urz ędu Miasta), jak i zewn ętrznych (np. dane z GUS, z KSSE, z GTL, od firm konsultingowych np. HR czy nieruchomo ściowych, uczelni wyższych). Podczas utrzymywania kontaktu przekazywane jest równie ż zaproszenie do Katowic w celu zaprezentowania potencja łu inwestycyjnego miasta. Podczas wizyty inwestora prezentowana jest atrakcyjno ść inwestycyjna Katowic, organizowane s ą wizytacje nieruchomo ści oraz spotkania z obecnymi inwestorami w celu wymiany do świadczeń. Przy organizacji spotkań oraz przygotowywaniu materia łów dla inwestorów na temat sytuacji 8

9 pochodzących z ró żnych źródeł. To determinuje sposób komunikacji a wi ęc wybór poczty elektronicznej, komunikacji telefonicznej oraz rozmów bezpo średnich. Reasumuj ąc, ciesz ę się z Pana zainteresowania tematem przyci ągania inwestorów do Miasta Katowice. Niewielu lokalnych polityków i jeszcze mniej kandydatów na Prezydenta Katowic docenia wag ę tej tematyki. Pojawiaj ą się wypowiedzi w rodzaju, że najważniejsi w mie ście powinni by ć ludzie, a nie deweloperzy czy du że firmy". Mieszkańcy miasta s ą bez wątpienia najważniejsi, należy jednak zachowa ć odpowiednie proporcje pomi ędzy ich interesem a oczekiwaniami tych, którzy tworz ą miejsca pracy. W przypadku dużych firm poj awia si ę pytanie, kto będzie tworzył nowe miejsca pracy w takiej ilo ści, aby odwróci ć negatywny trend migracyjny? Kto jest w stanie stworzy ć od razu dobrze p łatne miejsca pracy w ilo ściach hurtowych", jak to uczyni ł np. IBM, Rockwell Automation czy Unilever? Nale ży zaznaczyć, iż jeśli chodzi o deweloperów, to tworz ą oni powierzchnie biurowe, w których mog ą ulokować się nowe firmy. Buduj ą również mieszkania, w których mog ą zamieszkać pracownicy tych firm. W związku z podj ętą przeze mnie decyzj ą o niekandydowaniu w wyborach na prezydenta w tym roku dochodz ą do mnie sygna ły bezpo średnio od inwestorów, które są wyrazem obawy zwi ązanej z tym, czy kolejny prezydent miasta Katowice b ędzie kładł nacisk na przyci ąganie inwestycji prywatnych ze szczególnym uwzgl ędnieniem projektów z sektora nowoczesnych us ług biznesowych. Mam głęboką nadziej ę, że przysz ły włodarz miasta b ędzie kontynuowa ł nasze dotychczasowe dzia łania w tym obszarze. Z poważaniem WYWIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW STRATEGICZNYCH NACZELNIK Wydzia ł u Obs ł ugi Inwestor Strategicz nyc daail4 Inspektor (4/47 Anna jnik M us Skowroński 1 0

Formy wsparcia przedsiębiorczości

Formy wsparcia przedsiębiorczości Ad. 4 Informacje nt. form wsparcia przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, przyciągania nowych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów strategicznych Formy wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej Raport przygotowany dla Urzędu Miasta Katowice przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z JLL i HAYS Poland Koordynator

Bardziej szczegółowo

Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing Analiza Sektorowa Aglomeracji Wrocławskiej Business Process Outsourcing BPO City of Perspectives BPO City of Perspectives SPIS TREŚCI 01 02 03 04 05 06 07 Sektor BPO w Polsce Dolny Śląsk i aglomeracja

Bardziej szczegółowo

szkolenia w Polsce 2010

szkolenia w Polsce 2010 szkolenia w Polsce 2010 pa dziernik 2010 cena 70 z na rynku szkoleniowym trendy bud ety szkoleniowe rm w badaniach FOZ doskonalenie pracowników z niskimi kwali kacjami optymalizacja dzia a rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Sektor nowoczesnych. usług biznesowych w aglomeracji poznańskiej. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji

Sektor nowoczesnych. usług biznesowych w aglomeracji poznańskiej. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji Miasto Poznań Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań tel.: +48 61 878 5428 promocja@um.poznan.pl Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania ul. Ratajczaka 44, 61-728

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii Załącznik do Uchwa ły nr:k Ott?,11 33. 2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.1124i...2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

BPO. Gospodarka na odległość. Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini. Czy ktoś widział innowacje w usługach? Z biznesplanem po dotacje

BPO. Gospodarka na odległość. Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini. Czy ktoś widział innowacje w usługach? Z biznesplanem po dotacje nr 2 (5) 2007 CZERWIEC Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej BPO. Gospodarka na odległość Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

13.04, 4S MM 1,4. Szanowny Pan Nr Maciej H. Grabows ct'i -- --- - --1l Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

13.04, 4S MM 1,4. Szanowny Pan Nr Maciej H. Grabows ct'i -- --- - --1l Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa f. 13.04, 4S MM ~". MINISTERSTWO RODOWISKA. ICANCELA.RUA OGOLNA 2015-01- 12 Fundacja Dziedzictwo Pizyrochiicze lft UNP 1,4 Przemyśl, dn. 12.01.2015 r. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze Leszczawa Dolna

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

sierpień 2014 Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał sierpień 2014 ISSN 2353-9364 Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

sierpień 2014 Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał sierpień 2014 ISSN 2353-9364 Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska ISSN 2353-9364 Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego Będą kolejne edycje Forum Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego,

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego Katowice 2015 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XII Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce Spis treści Słowo wstępu... 3 Sektor IT w Polsce - wprowadzenie... 4 Czynniki determinujące rozwój rynku IT w Polsce... 5 O badaniu IT@PL... 7 Cel badania... 7 Metodologia badania... 7 Edukacja polskich

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH Wywiad z Michael B. Junge, Irvine Technology Corporation JAK WYGLĄDA EFEKTYWNA REKRUTACJA W CZASACH KRYZYSU? Monika Konopka, TATA Global Beverages TRENDY W

Bardziej szczegółowo

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Poznaniu

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Poznaniu Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Poznaniu Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z: JLL, PwC i HAYS Poland Koordynator projektu: Janusz Górecki,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo