XVIII. Współczynnik wypłacalności 12,07 11,68 12,07 11,68 XIX. Zysk/strata z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVIII. Współczynnik wypłacalności 12,07 11,68 12,07 11,68 XIX. Zysk/strata z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w"

Transkrypt

1 S o o o o

2 S S )#o!*+,-&'. $"#""%&'o o!#,o/!"#" /o 0 $"#""%&'o )#o!4o4#. 0 o!#,o/!"#" /o 0 )#o!*+,-&'. $"#""%&'o 0 o!#,o/!"#" /o 0 $"#""%&'o )#o!4o4#. 0 o!#,o/!"#" /o I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu prowizji III. Zysk/strata brutto IV. Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy spółki V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania wobec banków XI. Zobowiązania wobec Klientów XII. Kapitał mniejszości XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 56,28 54,01 11,97 15,32 XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 56,28 54,01 11,97 15,32 XVIII. Współczynnik wypłacalności 12,07 11,68 12,07 11,68 XIX. Zysk/strata z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w -1,18 1,64-0,26 0,46 zł/eur) XX. Rozwodniony zysk/strata z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -1,18 1,64-0,26 0,46 XXI. Wypłacona za poprzedni rok dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących zasad: - wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu oraz wartość księgową na jedną akcję - według kursu średniego EUR wyrażonego w złotych, obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez NBP: na r. 4,7013; na r. 3, wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych według kursu średniego, który stanowi średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec każdego miesiąca pierwszego kwartału: 2009 r. 4,5994; 2008 r. 3,5574. Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone)

3 SSS S S!# S"S!!" $%&'()* 03 0 o!#,o/!"#" /o 03 0 o!#,o/!"#" /o $+!++o/,,!+/01/$+"%&'o/4+$"+#"1"#o2'+ 3,.,,, -30. $+!++4#o+%+ 23,3 5-5-, !5#""*#+o 6, !5#""$,o !5#""$,o4#4"/"%&'"$""!'%o$"#++48!+). >#,/$+""-o$"0+'*""!'%+!'? 4!5#""$"%,/$&"!'%1!&). 9::;<:=== >#,/$+""-o$"#oo/$+o$"0+'*""!'%+!'? 9ACA< D., oo/$+o$!5#""$"%,/$&"!'%1!&). Przychody z tytułu odsetek Koszty odsetek Odpisy na utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty prowizji Dywidendy 0 0 Wynik handlowy i rewaluacja Wynik z inwestycji finansowych Koszty działania i koszty ogólnego zarządu Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Podatek dochodowy przypadający na udziały mniejszości przypadający na akcjonariuszy spółki ACA< D., Noty Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 3

4 !!"#"!"#" $%&'()* $$,'"!o+,/o'?o/7 4!5#""$,o 03 0 o!#,o/ /o o!#,o/ /o "!o+,/o'?o/o/8, 6,03-, -,5.1 zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych 0 0 zwiększenie z tytułu wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (po uwzględnieniu podatku odroczonego) zysk z tytułu zamknięcia instrumentu zabezpieczającego (po uwzględnieniu podatku odroczonego) Dochody razem przypadające: 1. na udziały mniejszości na akcjonariuszy spółki Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 4

5 $%&'()* S S S S S o%& '%o o' '%o o' '%o 'o!)"#$%%&# o' %&$('o$ +o,o)'%#%&)*) %.o/o)*0$ )))o)oo*o% ;BA;<< &<'A: %.o/o)%%0$ )!- AA';='' <<<<;:B 'A&& B&==<<= A': 9 10 %&$%$*))o$ C%o/#%% B$'%&&!%&$('o$ o)o'%*%&$ )))o)o' )).& &:'B= A'<&&: A<=== A&&ABB A<A&:< 12 B'BA& A<=== ;=':&< = 13a 14 %&$)# 76AI6761GH <D231<E232=F=67>6AE6;GH6867<2D= 15 o%& $%&'()* 16 +'&$ '%o o' '%o o' '%o o' 434 Jo*o$-)$o*"$%%Ko Jo*o$-)$o**0$ = '<:<B = $%o/o$&, Jo*o$-)$o*%%0$ Jo*o$-))%&%*#'!$*'&, L)$& 0$ :;;A B:'A' BA:= B=&&A&' :B'';& Jo*o$-)('o$ 76AI6761GH6 17 +o,o)'%#%&)*) 12345>GEG>1<E232=F=67>6AE6;GH6867<2D= 18 +o)o'%* )))o)oo*o% A;&<<;& 'B&:; 19 %*&)#M '&$ )!- AB&' &<=:A: :: A;:'< = <&A= C' 12345D<892<F1F<:;3 21 C%o/P'QKo$R$)*S +'&$)# 0*)&$& C%o/P'QKo$!)-!QR$)*S T)*! *%o/o AB&<<:B=== A&&AA='=== AACB< Lo)$o)o%)*! 83 Lo)$o)o$%o/P'QKo$!)-!QR$)*S &;C;; &'C=A Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 5

6 S S S S S!"#!S!$%& "'S#&() ' 2 1 "#B( 8 > > / HIEHJHDKELJKILKEFEMIGHK EJDIFHDJH D EHIJKEIHIKJG FDG o FLFJ D EHIJKEIEDML FDG ) TS S!"#!S!$%& "'S#&() ' 2 1 "#B( 8 > > / DEDMLFIEJDJDHLEFHEJLEMFK EMDKM FDK o EJDIFHDJH D EHIJKEIHIKJG FDK )!"#B(!( C$B%S#& 3*+,/ 4532,2 / 4*1 4/2,95,*, * 47+o ,9 /32, *+ 4,30 7*0 65,o5 8o.25 oo *,* =9.2,32,4+o /4o 8;+o4<,*2 4+03*5o*2,* o8.o * : ;+o4< 4/,*,* +o #01*2360o./70* 5 =9.2,32,4+o =9.2,32,4+o.*.0o5o23<o.* /4o.0o5o23<o.* /4o.0o5o23<o *+. *o *212*+o5A 3,*2 /*+,* =3 #1/034 DE całkowite dochody ogółem za okres do HJHEDEIKEHJHDKELELFKFKIEFELGJGH OPQR N,=*22* /o2,35o /034 IE DI!"#B(!( C$B%S#& 3*+,/ 4532,2 / 4*1 4/2,95,*, * 47+o ,9 /32, *+ 4,30 7*0 65,o5 8o.25 oo *,* =9.2,32,4+o 8;+o4<,*2 4+03*5o*2,* o8.o * : ;+o4< 4/,*,* +o #01*2360o./70* 5 =9.2,32,4+o =9.2,32,4+o.* /4o.0o5o23<o.* /4o.0o5o23<o.* /4o.0o5o23<o *+. *o ELEFU EHIJKEFGEMEMLMKU *212*+o5A 3,*2 /*+,* =3 #1/034 DE odpis na kapitał zapasowy odpis na kapitał rezerwowy odpis na fundusz ryzyka ogólnego przeniesienie z tytułu podziału Banku BPH SA inne zwiększenia/zmniejszenia całkowite dochody ogółem za okres do HIEHJHDKELJKILKEFEMIGHK,=*22* /o2,35o /034 IE EF Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 6

7 TNS S S S SPQ NP SN S O * O& O& NS$ -4,/4, -,45.1-2,2, /.,/ o -032.,/ OPQR * *S + T S TNPPQ OP OS TS OP O! Q O OS osoq O Noo 'S S ()$o TP O #ons$ OPS QS! SOP TNPP ONN PSOP TSQSoN Oo onpoq oqs 'S S ()P %! o o O!P "P #o #ons$ %! o oso$o o %! o oso$o o O To S PQOSP o NON TPoSo$o OQ ONoNP /- TQPoS) O /6 %N PN OQ,-R inne całkowite dochody ogółem za okres do ,-, , /-13/,454/6 %Q o Q o 1-R,1R Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 7

8 SSS "!$%&'()* 03 0 o!#,o/!"#" /o 0 0 o!#,o/!"#" #,44+,$+1-$,$,o/+""0$o2'+o4,#"'%$,%6,o/" 4o2#,/$+" /o #,44+,$+1-$,$,o/+""0$o2'++$,'%$,% 6, ,,3 #,44+,$+1-$,$,o/+""0$o2'+ +$"$o,% #,44+,$+1-$,$,oD#", ,- 323 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 8

9 S S!"#$%&'o&)#*)+o,-*%".'"/)0112%o3.43!5&67/5*o384'$9:*o#&o;!+"98< $%&'()* )1.=4>>?S>= 0 "o!#,o/ W prezentowanym sprawozdaniu Grupy Banku BPH SA, liczba spółek konsolidowanych /o 0 "o!#,o/ nie /o uległa zmianie. #'?o/++o/,,!o/7 =o++o/,,!o/7 1531, 5.31 $+!#"$"!'%+0,"+$/o'? ,35.3 kredytów i transakcji rynku pieniężnego Konsolidacją metodą pełną została objęta spółka zależna BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o. o. pozostałych depozytów, otrzymanych kredytów i transakcji rynku pieniężnego pozostałych )3. $%&'()* przychody 0 "o!#,o/ /o 0 "o!#,o/ /o koszty =4>>?S>= 2,, !,$+" 6, $+,%,$+" 3 0 1,.30 odpisy z tytułu wartości kredytów i pożyczek odpisy na poniesione ale niezaraportowane straty dotyczące kredytów i pożyczek (IBNR netto) rezerwy na zobowiązania pozabilansowe odpisy z tytułu wartości kredytów i pożyczek odpisy na poniesione ale niezaraportowane straty dotyczące kredytów i pożyczek (IBNR netto) 0 0 odzyski z należności spisanych rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 0 27 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 9

10 ),.=4>>? 4 $%&'()* #'?o/++4#o+%+o/7 0 "o!#,o/ /o 33-, 0 "o!#,o/ /o 3-,- papierów wartościowych i działalności powierniczej =o++4#o+%+o/ kredytów i pożyczek płatności krajowych płatności zagranicznych transakcyjnych różnic kursowych zarządzania funduszami inwestycyjnymi i dystrybucji jednostek uczestnictwa pozostałych =4>>? 4 2 3,3 5-5-, papierów wartościowych i działalności powierniczej kredytów i pożyczek $%&'()* płatności krajowych płatności zagranicznych zarządzania funduszami inwestycyjnymi i dystrybucji jednostek )-.= uczestnictwa 0 "o!#,o/ /o 0 "o!#,o/ /o pozostałych )..=>>4S> S $%&'()* Wynik na instrumentach odsetkowych 0 "o!#,o/ /o 0 "o!#,o/ /o Wynik z pozycji wymiany Strata na sprzedaży portfela dostępnego do sprzedaży 0-11 = =>>4S> S Wynik na portfelu wycenianym w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (FVO) Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 10

11 $%&'()* )3.=S4>4?=S4> 44 0 "o!#,o/ /o 0 "o!#,o/ /o =S4>4?=S4> 44 61,53 6 $%&'()* 21,,, )5.=4>>? 4S>? 4 =S4> 0 "o!#,o/ /o 0 "o!#,o/ /o =4>>? 4S>? 4 =S4>.-3 $%&'()* Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników Koszty utrzymania i wynajmu budynków Pozostałe koszty Amortyzacja )2.=SD Pozostałe przychody 4= operacyjne > "$$"!o$+,' o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, Pozostałe koszty operacyjne $,4"4+,#"#o2'+o,+,!0,, +o"$,4#, S!"#* " "++$$'?, +,$84+*0+'$'?+4#"$+o$, ) $%&'()* > +-$,4"4+,#"#o2'+o,++$$,4"4+,# 0.=>S 44 4 "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, weksle uprawnione do redyskontowania o/"$+""#o2 #$!o"+$#+,$84o'?o/$'? $#+,$4o'?o/$,,!o$o +'$+,"*,4+,'"%&', obligacje skarbowe =>S 44 /o/+,%,!+!+, ',$o/$oo$ /o 4o#,0"!8 +$"$o'?',$+"$'?"#o2'+ 4> 1,0.- -,,21 0,3.15 euroobligacje ="" 4,#"'%,"$!+,,$#"0$ , /o#,/!o$o"$+""$!+,$#"0$ ,, papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 3 miesięcy =S 4= > , 3 "#o2'+o,o",%o4+,/o'?o/ #"'?+$!+!8+#") Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 11

12 ). > = S>=> $%&'()* 4 o!"$"#$!+4+,$+1-$ "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#,+ =#,/+4o-'!+ $$, , ,3 3, rachunki bieżące ", *#+o,-.33 1, 2-, > =,30,, 1,11, ,5 =#,/+4o-'!+7 2,.13,3 53.,1,.-3,,0 od podmiotów finansowych rachunki środków specjalnego przeznaczenia należności z tytułu papierów wartościowych kupionych w transakcjach z przyrzeczeniem odkupu ) należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych należności od banków w drodze $%&'()* Korekta z tytułu efektywnej stopy procentowej Dyskonto od skupionych wierzytelności Odpisy 4 1. z > = > S>=> "$$"!o$+,' o!#,+ tytułu utraty wartości "$$"!o$+,' o!#, !o$+,'o!#,+ "$$" Odsetki o!" $$, ,-30 "0,-$o2'+++0,"+$/+ +$"$o,/o 4 >> 2-, , ,3. > = > 21, od podmiotów niefinansowych od podmiotów sektora rządowego i samorządowego należności z tytułu papierów wartościowych kupionych w transakcjach z przyrzeczeniem odkupu należności od klientów w drodze pozostałe Korekta z tytułu efektywnej stopy procentowej Dyskonto od skupionych wierzytelności Odpisy z tytułu utraty wartości Odsetki Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 12

13 "$$"!o$+,'o!#, "$$"!o$+,'o!#, $%&'()* "#o2'+?&'$+, "#o2'+?&'$+, #"" = >>>> 3. S4>>? "#o2'+ #"" "$$"!o$+,'o!#,+ S"$$"4o'&,!o!#,+ 4#"o/"',/o 0 0?&'$+, 0 #"" odpisy na utratę wartości rozwiązanie odpisów na utratę wartości należności spisane w ciężar odpisów na utratę S 4 S>= wartości 4 =S aktualizacja z tytułu wyceny odpisów na utratę wartości w walutach obcych >>?>> >> 3". S4 $%&'()* inne "$$"!o$+,'o!#, "$$"!o$+,'o!#, "$$"!o$+,'o!#, = > S"$$"4o'&,! o!#,+ "#o2'+ #""?&'$+, "#o2'+ #""?&'$+, "#o2'+ #""?&'$+, 4#"o/"',/o odpisy na utratę wartości rozwiązanie odpisów na utratę wartości należności spisane w ciężar odpisów na utratę wartości =S S>= S 4 aktualizacja z tytułu , ,3, wyceny odpisów na utratę wartości w walutach obcych inne Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 13

14 ),.S> =>S "$$"!o$+,' o!#,+ $%&'()*!"/o14$,/o4#,/" ,.55. "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, $#+,$!"4+"o, #"'?+$!+!8+#"). "#o2'+/o/+,%,!+!+, ',$o/$oo$ /o +-$,4"4+,#"#o2'+o,$+,?"$/0o,',$+"$,, , #").,!+!+, ',$o/$oo$ /o#"'?+$!+!8+ S>,# +!"+$,'%$,',$+"$,"#o2'+/o/+,% =>S , $%&'()* 1-,0, 3 )-.=>>?4 4 4 S>=> "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, =>>?4 4, )..>> > S>=> $%&'()* 4 "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, !o$+,'o!#,+ 3 "$$" >> >, ) = S>=> $%&'()* 5-35 >#o/!+$"#"'?+$!"'? 4 "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#,+,4o$"#$!+4+,$+1-$ ,5,, /+-$, obligacje bony skarbowe udziały pozostałe obligacje skarbowe bony skarbowe Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) Budynki, lokale Pozostałe aktywa trwałe rzeczowe Środki trwałe w budowie Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne =#,/+4o-'!+o# "$, Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 14

15 $$,7,., , >> ,0.0 zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych = ) = > S>=> ,.510 $%&'()* >#o/!+$"#"'?+$!"'? 4 "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#,+,4o =#,/+4o-'!+o# "$, $$, , >> , = > $%&'()* -, ) >>? S >>?S "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#,+ 4 >>.33, >>? S.32,,.1-0,.,,,00 $%&'()* rachunki środków specjalnego przeznaczenia pozostałe Korekta z tytułu efektywnej stopy procentowej Odsetki zobowiązania z tytułu papierów wartościowych sprzedanych w transakcjach z przyrzeczeniem odkupu zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych pozostałe Korekta z tytułu efektywnej stopy procentowej Odsetki Certyfikaty Korekta z tytułu efektywnej stopy procentowej )10.4 "$$"!o$+,' Dyskonto 3 o!#, "$$"!o$+,' o!#, !o$+,'o!#, "$$" Odsetki Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania Rezerwa na urlopy Rezerwa na koszty restrukturyzacji Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 15

16 ,,3-1,5035 )1.4 4S 44 $%&'()* Rezerwa > 4 "$$"!o$+,' na zobowiązania pozabilansowe 3 o!#, "$$"!o$+,' o!#, !o$+,'o!#, "$$" Inne S 44 4 Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży Instrumenty )11. 4 S4 4 $%&'()* pochodne ekonomicznie zabezpieczające portfel aktywów = "$$"!o$+,' finansowych wycenianych w wartości godziwej ze o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#,+ skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (FVO) o"*+0"$o,o*o+&"$+""#+$!o, "$$"!o$+,' 3 o!#, o*o+&"$+"+&"$,#,"0+"'%&o4,#"'%+ b) gwarancyjne a) finansowe b) gwarancyjne papiery wartościowe otrzymane stanowiące gwarancje oraz inne zabezpieczenia pomniejszające aktywa ryzykowne operacje papierami wartościowymi J C$J $%&'()* zobowiązania S C JBT $B z tytułu operacji instrumentami %%o o! SK#%&*.o$ 83 Q))&o L& finansowymi )o$'k#%,sc&*-) R%oo$ +o)o'%* $ 'o'o%)o S S TB CL$ C%o/P $ JS CBS L o)'% +)&,o)&)%&%* ::;< :A'' ' A<B;& > ,.-33 +/+,0o$,+o# "$, 4o*o+&"$+"+/+,0o$, ,0-,, ,,, o*o+&"$+"o# "$,7, , ,50,!+4$"54#,/" ,0, , a) finansowe oo", , S4 1.., Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 16

17 o')%&o)'% 9A<'< 9A&=A& @;<'<; 9;A'< 1 kw przychody zewnętrzne 1 kw kw przychody wewnętrzne 1 kw C&)%&%*o)'% A=&;A <='' AA&:=B AA'' 1 kw koszty zewnętrzne C&)%&%*o)'% 1 kw $)K%Q)!-&o) 1 kw koszty %%Q$%o/'& B&=:A A:; <='' A=;&= ;'B'A 1 kw kw Odpisy na utratę wartości 1 kw C&)%&%* o$)! ;<<' ;;==: <<&A B:: = = = A;'; <&<&' Przychody z tytułu 1 kw prowizji 1 kw kw Koszty prowizji 1 kw = Dywidendy 1 kw kw Wynik handlowy i 1 kw rewaluacja 1 kw J&' ))*%o/ Wynik z inwestycji 1 kw finansowych o%&o$! '%%*%%o) 9A'<' 1 kw ;=: @<&'A A&:B 9'=:=& B;;BA Koszty działania i koszty 1 kw ogólnego zarządu 1 kw J&' Wynik z tytułu 1 kw ))*%o/ pozostałych przychodów i kosztów o%&o$! '%%%%o) 9A'<' operacyjnych 1 kw ;=: A:A:A 9:A&<: kw Podatek dochodowy J&' 1 kw ))*%o/!o')&' o%&o$! )& '%%%%o) 9B=<A& 9A'<' 9::;<: Zysk/strata netto z działalności 1 kw kontynuowanej przypadający )!-& # 0*! " #$ % 9;=: A:A:A ';=&: na udziały 1 kw mniejszości Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 17

18 ,/,$'+,/+""0$o2'+/,"0+'$,%w 1 kw r. nastąpił spadek marży odsetkowej o tys. zł (tj.,/,$'+,/+""0$o2'+!o#4o#"'%$,% w S,/,$$!8 +1/$"#o/o'? (nie o 14,06%) w stosunku do 1 kw r. Wynik z tytułu prowizji zwiększył się o tys. zł w stosunku do 1 kw r. (tj. o 2,46%). Koszty działania i koszty ogólnego zarządu w 1 kw r. uległy zwiększeniu w stosunku do 1 kw r. o tys. zł (tj. o 41,16%). Wynik brutto w segmencie detalicznym wyniósł tys. zł i zmniejszył się o tys. zł (tj. o 328,55%) w stosunku do 1 kw r., głównie z powodu zwiększenia kosztów działania i kosztów ogólnego zarządu oraz spadku wzrostu wyniku odsetkowego. 1 kw r. nastąpiło zwiększenie marży odsetkowej o tys. zł (tj. o 4 705,00%). Wynik z tytułu prowizji zwiększył się w 1 kw r. o tys. zł (tj. o 38,06%) w stosunku do 1 kw r. Koszty działania i koszty ogólnego zarządu w segmencie korporacyjnym w 1 kw r. uległy zwiększeniu w stosunku do 1 kw r. o tys. zł (tj. o 88,63%). Wynik brutto w segmencie korporacyjnym wyniósł tys. zł i wzrósł o tys. zł (tj. o 78,92%). Został on spowodowany głównie zwiększeniem wyniku odsetkowego. uwzględnia wyników Obszaru Sprzedaży i Rynków Kapitałowych alokowanych w całości do segmentów branżowych Detalicznego i Korporacyjnego) uzyskał w 1 kw r. wynik przed opodatkowaniem w wysokości tys. zł i jest on niższy o tys. zł (tj. o 11,42%) w stosunku do 1 kw r. Dochody ze sprzedaży produktów skarbowych i inwestycyjnych zrealizowane przez Pion Rynków Międzynarodowych zostały zaprezentowane w całości w wynikach segmentów Korporacyjnego oraz Detalicznego. W 1 kw r. $%&'()* dochody te wyniosły tys. zł i są wyższe o tys. zł (tj. o 134%) w stosunku do 1 kw r. Wynik odsetkowy w 1 kw r. wyniósł tys. zł i zmniejszył się o tys. zł w stosunku do 1 kw r.!"#", ;'B<'&<,"0=o#4o#"'%" +1/$"#o/o, :A<&ABA $!+,/,$"'?.!" )$+,+0o!o"$, oo", :&='=<: #", Wynik handlowy wyniósł w 1 kw r tys. zł i zwiększył się o tys. zł (tj. o 34,58%) w stosunku do 1 kw B=:'<;B A;<&AA $%&'()* ""#", :B':B<,"0=o#4o#"'%" A&B:&A' +1/$"#o/o, &=&&A $!+,/,$"'?. "" )$+,+0o!o"$, oo", B:'A<A< AA::; A:<'B<' :BB;&A ';&;B= #", Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 18

19 S S S S S S!!"!# S"S #!S!"#"!"#" $%&'()* 03 0 o!#,o/ /o 03 0 o!#,o/ /o $+!++o/,,!+/01/$+"%&'o/4+$"+#"1"#o2' ,0 0--1, 31,0 $+!++4#o+% ,0 4!5#""*#+o , !5#""$,o). >#,/$+""-o$"0+'*""!'%+!'? BA'&===,- 4!5#""$"%,/$&"!'%1!&). >#,/$+""-o$"#oo/$+o$"0+'*""!'%+!'? oo/$+o$!5#""$"%,/$&"!'%1!&) o!#,o/!"#" /o 0 0 o!#,o/!"#" 4!5#""$,o /o.2,- Przychody z tytułu odsetek Koszty odsetek Odpisy na utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty prowizji Dywidendy Wynik handlowy i rewaluacja Wynik z inwestycji finansowych Koszty działania i koszty ogólnego zarządu Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Podatek dochodowy $$,'"!o+,/o'?o/ "!o+,/o'?o/o/8, 6,,2, 3.-- zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych 0 0 zwiększenie z tytułu wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (po uwzględnieniu podatku odroczonego) zysk z tytułu zamknięcia instrumentu zabezpieczającego (po uwzględnieniu podatku odroczonego) Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 19

20 SS # S o!#,+3 "$$"!o$+,' o!#,+3 "$$"!o$+,' 11005o!#,+3 "$$"!o$+,' $%&'()*!" +$"$o,4#,$"'o$,/oo*#o+ =""+o4,#"'%,"$!+, o'?o/$,+$#+,$"*,4+,'"%&',,$#"0$ 1, , 3.,2, , , 22,33 "0,-$o2'+o/*"$!8 "0,-$o2'+o/!0+,$8 21,3113,.2-, , !"#",#,'o, $,'%$,"!" +$"$o, , !"4#,$"'o$,/o4#,/"- "#o2'+$+, ",#+"0$,,0,233, , oo","!" !"#", "" -351.,5 -..,230 1, o*o+&"$+,o*,'"$!+ 4o*o+&"$+,o*,'*"$!8,$#"0$,/o o!#,+3 "$$"!o$+,' o!#,+3 "$$"!o$+,' ,535. o!#,+3 "$$"!o$+,' o*o+&"$+"o*,'!0+,$8 4o*o+&"$+"++, +%+"$'?4"4+,#8 "#o2'+o'? ,, ,.0--3,. 3,.510,,# ,,,00 4o*o+&"$+" +$"$o,4#,$"'o$,/oo*#o ,33,1 o'?o/$,+$#+,$"*,4+,'"%&', oo",4"" ,.-33 ="4+""$ , ,2.2 3,2351-, ""#", 48'$$+!4"'"0$o2' ,5 0D2 -..,230 D11 1,-5 D0 33 "#o2!+1/o"). +'*""!'%+ "#o2!+1/o"$"%,/$&"!'%1). -, , oo/$+o$"0+'*""!'% D D D oo/$+o$""#o2!+1/o"$"%,/$&"!'%1). -3D.2 --D1- -1D01 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 20

21 S S S TNS SPQ NPO SNNPP S * O SNS$ & Oo SONS$ & o N NS$ & o 020,/2-012/-. /4505,..,3 TS SPQ NPO SNNPP S * O SNS$ & Oo SONS$ & o N NS$ & o 01-,3143-2/515.0,20-5-, -012/-1.15-/.,3 os),-, ,/ / -012/-.-5,-.,/ os).0,20-5-, -012/-1.15-/.,/ OPQR T TNPPS TS OP O! osoq O Q O O#oTP O 'S S ()$o OP ONoo Q OP#o%! ooso$o QS! S OP ON TSQSoN oq PS OP O Oo onp O!P'S S ()P oqs "P #o %! ooso$o %! ooso$o o NON TP To S PQOSP OQ ONoNP %N TQP PN O o Q O,-R całkowite dochody ogółem za okres do %Q o Q o -,-1/-, OPQR N 1-R,1R T TNPPS TS OP O! osoq O Q O O#oTP O 'S S ()$o OP ONoo Q OP#o%! ooso$o QS! S OP ON TSQSoN oq PS OP O Oo onp O!P'S S ()P oqs "P #o %! %! ooso$o ooso$o o NON TP To S PQOSP OQ ONoNP %N TQP PN O o Q O,-R odpis na kapitał zapasowy odpis na kapitał rezerwowy odpis na fundusz ryzyka ogólnego przeniesienie z tytułu podziału Banku BPH SA inne zwiększenia/zmniejszenia całkowite dochody ogółem za okres do %Q o Q o / R -.R Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 21

22 TNS SPQ NPO SNNPP S * O SNS$ & Oo SONS$ & o N NS$ & o,-, ,/ / -012/-.-5,-.,/ os) / -012/-./54/..,/ OPQR T TNPPS TS OP O! osoq O Q O O#oTP O 'S S ()$o OP ONoo Q OP#o%! ooso$o QS! S OP ON TSQSoN oq PS OP Oo Oo onp O!P'S S ()P oqs "P #o %! %! ooso$o ooso$o NON TP To S PQOSP OQ ONoNP %N TQP PN O o Q O,-R inne zwiększenia/ zmniejszenia całkowite dochody ogółem za okres do %Q o Q o,-, /.2 1-R,1R Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 22

23 S "! #!S!"#"!"#" $%&'()* #,44+,$+1-$,$,o/+""0$o2'+o4,#"'%$,%6,o/"4o2#,/$+" o!#,o/0 /o , o!#,o/0 /o #,44+,$+1-$,$,o/+""0$o2'++$,'%$,% #,44+,$+1-$,$,o/+""0$o2'+ +$"$o,% #,44+,$+1-$,$,oD#", ,- 23 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 23

24 Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Grupy Banku BPH za I kwartał 2009

25 Spis treści 1. Podsumowanie Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego i ich zmiany Rozwój notowań akcji Banku BPH SA Warunki makroekonomiczne i sytuacja rynkowa w I kwartale 2009 roku Rachunek zysków i strat Grupy Banku BPH Wynik odsetkowy Informacja o odpisach na utratę wartości Wynik z tytułu prowizji Wynik handlowy i rewaluacja Wynik z inwestycji finansowych Koszty działania i ogólnego zarządu Informacja o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Pozostałe przychody i koszty operacyjne Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Banku BPH Aktywa Kredyty i pożyczki Pasywa Informacja o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podział na segmenty działalności Opis istotnych dokonań Grupy Banku BPH wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń jej dotyczących Informacje istotne dla sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Banku Restrukturyzacja zatrudnienia Nabycie nieruchomości Zmiany we władzach Banku Zdarzenia po dacie sporządzenia raportu kwartalnego mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Przygotowanie i uruchomienie programu emisji obligacji Banku Negocjacje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Czynniki mające wpływ na wyniki co najmniej następnego kwartału Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Banku Informacje o akcjach Banku BPH posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Informacje o wszczęciu postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej Stanowisko Zarządu Banku co do realizacji publikowanych prognoz wyników na dany rok Informacje o transakcjach podmiotów powiązanych Informacje o poręczeniach kredytu lub pożyczki albo udzieleniu gwarancji Dodatkowe informacje Dywidenda za 2008 rok Sezonowość lub cykliczność działalności...14 Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Grupy Banku BPH za I kwartał 2009 roku 2

26 1. Podsumowanie Wyszczególnienie Rachunek zysków i strat (w tys. zł) 1 kw kw. 08 Zmiana - Wynik z tytułu odsetek ,0% - Wynik z tytułu prowizji ,9% - Dywidendy Wynik handlowy i rewaluacja ,4% - Wynik z inwestycji finansowych ,9% - Wynik na działalności bankowej* ,8% - Odpisy na utratę wartości ,9% - Koszty działania i ogólnego zarządu ,2% - Zysk / strata brutto ,5% - Zysk / strata netto przypisany akcjonariuszom Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł) ,8% Zmiana - Suma bilansowa ,4% - Należności od klientów netto** ,2% - Aktywa ważone ryzykiem ,5% - Zobowiązania wobec klientów ,6% - Kapitał własny ,2% Wskaźniki efektywności(%) 1 kw kw. 08 Zmiana - Rentowność kapitału brutto (ROE brutto) -9,97 19,30-29,27 pp. - Rentowność kapitału netto (ROE netto) -8,35 13,40-21,75 pp. - Rentowność aktywów netto (ROA netto) -0,86 1,46-2,32 pp. - Marża odsetkowa na aktywach ogółem 2,32 3,59-1,27 pp. - Wskaźnik Koszty/ Dochody (K/D) 110,58 71,83 38,75 pp. - Współczynnik wypłacalności 12,07 11,68 +0,39 pp. - Relacja Kredyty/Depozyty 90,0 107,36-17,36 pp. - Udział kredytów z utratą wartości 4,3 5,0-0,7 pp. Dane giełdowe Zmiana - Cena akcji (w zł) 29,30 90,00-67,4% - Liczba akcji Kapitalizacja rynkowa (w mln zł) 841, ,5-67,4% - Zysk na akcję (zł)*** 1,14 6,51-82,5% - Wartość księgowa na akcję (zł) 56,28 54,01 4,2% - C/Z*** 25,64 13,82 85,6% - C/WK 0,52 1,67-68,8% */ wynik z tyt. odsetek + wynik z tyt. prowizji + dywidendy + wynik handlowy i rewaluacja + wynik z inwestycji finansowych; **/ po odjęciu odpisów na utratę wartości; ***/ uwzględniony zysk/strata netto przypisany akcjonariuszom za ostatnie 4 kwartały ZARZĄDZANIE W OBLICZU WYZWAŃ MAKROEKONOMICZNYCH PRZYROST DEPOZYTÓW O 69,6%, A KREDYTÓW O 42,2% R/R WZROST BAZY KLIENTOWSKIEJ O 73 TYS. NOWYCH KLIENTÓW DO 772 TYS. NA KONIEC MARCA 2009 Wyniki Grupy Banku BPH w I kwartale 2009: strata brutto -40,3 mln zł, strata netto przypisana akcjonariuszom -33,8 mln zł. Decyzje w zakresie optymalizacji działalności Banku wobec wyzwań makroekonomicznych: redukcja kosztów, w tym restrukturyzacja zatrudnienia o 488 osób ogłoszona w I kwartale. Pozyskanie 73 tys. nowych Klientów w ciągu roku. Przyrost portfela kredytowego o 42,2%, a depozytów o 69,6% w stosunku do I kwartału 2008 roku, z jednoczesną poprawą jakości portfela kredytowego. Pozycjonowanie Banku na przyszły rozwój poprzez konsolidację sieci oddziałów, centralizację backoffice u i procesów posprzedażowych, a także restrukturyzację zatrudnienia w Centrali w związku z planowaną fuzją z GE Money Bankiem, skutkującą ogłoszeniem w kwietniu br. dalszej redukcji zatrudnienia do 465 pracowników. Rozszerzanie współpracy Banku BPH z GE Money Bankiem w zakresie: pożyczek gotówkowych, sprzedaży wiązanej rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i produktów depozytowych dla klientów GE Money Banku, wspólne Centrum Telefonicznej Obsługi w obszarze kart płatniczych, bankowości telefonicznej i internetowej oraz telemarketingu. Współczynnik wypłacalności na wysokim i bezpiecznym poziomie 12,07%. Największy wpływ na stratę w pierwszym kwartale miało utworzenie rezerwy w kwocie 32 mln zł na koszty redukcji zatrudnienia o 488 osób. Ponadto, biorąc pod uwagę obecne otoczenie makroekonomiczne i przewidywane pogorszenie jakości portfela kredytowego, Bank dokonał odpisów w wysokości 16,5 mln zł na utratę wartości kredytów, stanowiących ok. 60% wszystkich odpisów utworzonych w całym 2008 roku. Bank wprowadził również dodatkowe środki, w tym bardziej ostrożnościową politykę kredytową, aby zredukować ryzyko. To, łącznie z wyższymi kosztami finansowania, które obniżyły wynik z tytułu odsetek, oraz korektą wyceny instrumentów pochodnych w kwocie 6,5 mln zł przyczyniło się do osiągnięcia niższego wyniku na działalności bankowej, który w I kwartale wyniósł 223,3 mln zł, o 4,8% mniej niż w analogicznym okresie ub.r., głównie z powodu wyższych kosztów pozyskania depozytów. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł na koniec I kwartału 91,7 mln zł i był o 6,9% wyższy niż przed rokiem. Wynik handlowy osiągnął poziom prawie 39 mln zł, odnotowując wzrost o 20,4% r/r. Koszty działania Grupy wyniosły 248,7 mln zł i były o 29,2% wyższe niż r/r. Duży wzrost kosztów wynikał przede wszystkim z rezerwy w wysokości 32 mln zł zawiązanej na restrukturyzację zatrudnienia, ale także z odbudowy potencjału Banku utraconego po podziale w listopadzie 2007 roku. Skonsolidowane aktywa wzrosły o 2 946,3 mln zł, tj. 23,4% r/r do mln zł (spadły natomiast o 1,8% w porównaniu 3 Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Grupy Banku BPH za I kwartał 2009 roku

27 do stanu na koniec grudnia 2008 roku), kredyty przyrosły o 42,2% r/r do 9 243,2 mln zł, a depozyty aż o 69,6% r/r do kwoty ,6 mln zł. Wskaźnik kredyty/ depozyty na koniec marca br. wynosił 90%, czyli o 17,4 pp. mniej niż rok wcześniej, co świadczy o znacznej poprawie płynności. W ujęciu kwartalnym kredyty zwiększyły się o 355 mln zł (tj. 4%), natomiast depozyty pozostały na tym samym poziomie. Wyposażenie w fundusze własne jest adekwatne do skali zaabsorbowanego ryzyka. W ciągu roku kapitał własny wzrósł o 4,2% r/r, do mln zł na koniec pierwszego kwartału 2009 r., a współczynnik wypłacalności ukształtował się na wyższym od wymaganego poziomie 12,07%. Pion Bankowości Detalicznej (PBD) Do głównych pozytywnych tendencji, jakie miały miejsce w PBD w I kwartale 2009 roku należy zaliczyć: (i) umocnienie pozycji Banku w zakresie obsługi małych i średnich firm; (ii) dalszy wzrost liczby klientów, w tym korzystających z alternatywnych kanałów dystrybucji; (iii) przyrost portfela kredytów i depozytów klientów detalicznych r/r. W porównaniu do stanu na koniec marca ub.r., Bank osiągnął 36% wzrost depozytów (do 1,8 mld zł) pozyskanych od klientów biznesowych oraz 41% przyrost portfela kredytowego (do 2,6 mld zł) w tym segmencie. Obsługujemy już 87,7 tys. małych i średnich firm (więcej o 25,8% r/r i 6% kw./kw.). Jednocześnie znacząco wzrosła liczba klientów biznesowych korzystających z nowoczesnej oferty produktów bankowości transakcyjnej, oferowanych w systemach Transcollect, TransCash i TransDebit. Coraz więcej klientów korzysta z Pakietów Harmonium liczba tych produktów wzrosła do 79 tysięcy, czyli o 19 tys. (tj. 31,7%) w ciągu roku oraz o 6 tys. (8,2%) w ciągu pierwszego kwartału br. Nasza oferta spotkała się również z zainteresowaniem klientów indywidualnych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zaufało nam ponad 53,5 tys. osób - tym samym obsługujemy już prawie 683 tysiące tych klientów (wzrost o 8,5% r/r). Coraz więcej klientów PBD korzysta z alternatywnych kanałów dystrybucji. Liczba rachunków internetowych na koniec marca br. wyniosła 302 tys. i była wyższa o 6% kw./kw. oraz o 24,7% r/r, natomiast liczba klientów korzystających z bankowości telefonicznej wyniosła na koniec kwartału 458 tys. i była odpowiednio wyższa o 2,9% kw./kw. oraz o 36,3% r/r. Portfel depozytów tego Pionu na koniec I kw. br. wyniósł 9,2 mld zł (co oznaczało wzrost o 35% r/r), natomiast wolumen kredytów przyrósł o 25% r/r do 8,1 mld zł. Mimo nieznacznego spadku w pierwszym kwartale bazy depozytowej w PBD (o 3,2% kw./kw.), nadal kwota depozytów jest wyższa od portfela udzielonych kredytów. Do niekorzystnych tendencji w PBD należy zaliczyć dalszy spadek aktywów zarządzanych przez BPH TFI do 2,8 mld zł oraz spadek liczby aktywnych kart kredytowych do 85 tys. na koniec marca br Pion Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości (PBKiFN) Pierwszy kwartał 2009 roku był kolejnym okresem powiększania bazy obsługiwanych klientów korporacyjnych. Na koniec marca Bank obsługiwał przedsiębiorstw (wzrost o 376,6% r/r i 14% kw./kw.). Wolumen zebranych depozytów od tej grupy klientów wg stanu na 31 marca 2009 r. wyniósł mln zł, a kredytów mln zł. Produkty transakcyjne Banku znajdują coraz większe uznanie wśród klientów. Ponadto zostały one docenione przez kompetentne gremia ekspertów. Np. TransKasa uznana została przez Gazetę Bankową w konkursie ogłoszonym w marcu br. za Hit 2009 roku Inne oferowane produkty bankowości transakcyjnej również rozwijają się dynamicznie. Nowoczesna platforma elektroniczna BusinessNet obsługuje ponad 1100 dużych przedsiębiorstw oraz 1180 małych i średnich firm, zaś platforma BusinessLine prowadzi rozliczenia dla ponad 1300 klientów korporacyjnych. Pion Rynków Międzynarodowych (PRM) Wdrożenie przez Bank nowego modelu biznesowego w zakresie produktów skarbowych i objęcie ofertą małych i średnich firm zaowocowało dynamicznym wzrostem dochodów z usług PRM, które na koniec marca br. były o 144% wyższe w porównaniu z takim samym okresem roku ubiegłego. Wartość transakcji skarbowych, oferowanych dla dużych przedsiębiorstw jak i klientów biznesowych wzrosła w ciągu roku o 525% Na koniec marca 2009 roku Bank obsługiwał ponad przedsiębiorstw w systemie DealingNet, a wartość transakcji on-line wzrosła o 200% kw./kw. Bank umacnia sukcesywnie pozycję na rynku transakcji walutowych (w segmencie niebankowym), o czym świadczy 4% wzrost udziału. Bank z sukcesem przygotował i uplasował na rynku 3 nowe emisje certyfikatów depozytowych pozyskując środki rzędu 87 mln zł. Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Grupy Banku BPH za I kwartał 2009 roku 4

28 Wybrane dane operacyjne Wyszczególnienie Zmiana (%) Oddziały Placówki partnerskie Bankomaty własne* Zatrudnienie (w etatach)** Klienci detaliczni (w tys.), w tym: 770,6 699,1 71,5 - Osoby fizyczne (OF) 682,9 629,4 53,5 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 87,7 69,7 18,0 Klienci korporacyjni Liczba rachunków ROR dla OF (w tys.) Pakiety Harmonium dla MŚP (w tys.) Bankowość internetowa dla OF+MŚP (w tys.) Call Center dla OF+MŚP (w tys.) Karty płatnicze dla OF i MŚP (w tys.), w tym: 516,9 508,7 8,2 - karty kredytowe (tylko aktywne) 85,5 94,9-9,4 - karty debetowe , karty typu charge 10,4 9,9 0,5 */ Klienci Banku BPH mają również bezpłatny dostęp do bankomatów sieci Euronet; **/ bez urlopów bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego i ich zmiany Niniejszy raport spełnia wymogi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w tym także zmienionego Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 34, odnoszącego się do śródrocznych raportów finansowych. W zakresie nieuregulowanym tymi standardami dane finansowe prezentowane są zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak też wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 259). Szczegółowy opis zasad rachunkowości znajduje się w Sprawozdaniu Skonsolidowanym Grupy Banku BPH za rok W Śródrocznym Sprawozdaniu Finansowym za I kwartał 2009 r. przestrzegano tych samych zasad polityki rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim Rocznym Sprawozdaniu Finansowym oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniu za 2008 r. Od dnia 17 czerwca 2008 roku Bank BPH jest częścią amerykańskiej korporacji General Electric, która poprzez swoją spółkę zależną GE Money Bank posiada 65,9% akcji Banku BPH. Bank BPH SA jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Banku BPH, a jego sprawozdanie skonsolidowane obejmuje spółkę w 100% zależną BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., która z kolei jest większościowym akcjonariuszem (50,14% akcji) BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (BPH TFI). 3. Rozwój notowań akcji Banku BPH SA 1 Główną przyczyną dalszej przeceny akcji na światowych giełdach, w tym i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) były negatywne informacje makroekonomiczne, dotyczące m.in. załamania popytu, znaczącego spadku dynamiki produkcji przemysłowej i pogłębiającej się recesji gospodarki światowej. Polska oraz inne kraje regionu odczuły negatywny sentyment ze strony inwestorów zagranicznych, o czym świadczył skokowy wzrost rentowności obligacji rządowych spowodowany wzrostem awersji do ryzyka. Pierwszy kwartał bieżącego roku był siódmym z rzędu, w którym główne indeksy GPW spadały. Od pierwszej sesji stycznia do ostatniej sesji marca br. Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) zniżkował o 15,16%, natomiast indeksy: WIG20, mwig40 i swig80 zniżkowały odpowiednio o: 19,47%, 10,73% i 0,21%. Na tym tle notowania sektora bankowego nie wypadły najlepiej, gdyż indeks WIG-Banki na koniec I kwartału 2009 r. był na poziomie o 39,09% niższym, niż na zakończeniu sesji 5 stycznia br. W I kwartale ceny akcji Banku BPH zniżkowały o 24,25% i zarazem zachowywały się relatywnie mocniej od indeksu WIG-Banki natomiast słabiej niż indeksy WIG, WIG20, mwig40 i swig80. Na zamknięciu pierwszej sesji w br. cena akcji Banku BPH wyniosła 38,68 zł. W dniu 8 stycznia notowania akcji Banku BPH ustanowiły maksimum w bieżącym kwartale, wynoszące 47,25 zł. Następnie kursy akcji Banku BPH zniżkowały przez prawie 8 tygodni, ustanawiając kwartalne minimum 3 marca na poziomie 19,50 zł, po czym zaczęły odrabiać straty. Na koniec kwartału kurs zamknięcia wyniósł 29,30 zł. Kwartalny wolumen obrotu sięgnął akcji i był o 116,8% wyższy od zanotowanego w poprzednim kwartale i jednocześnie najwyższy od początku notowań akcji Banku BPH po podziale. Średni wolumen 1 Akcje Banku BPH SA są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w systemie notowań ciągłych. Na koniec I kwartału 2009 r. wchodziły one w skład indeksów: WIG, mwig40 i WIG-Banki. Globalne Kwity Depozytowe (GDR) Banku są notowane na London Stock Exchange. 5 Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Grupy Banku BPH za I kwartał 2009 roku

29 obrotu przypadający na jedną sesję osiągnął poziom sztuk, natomiast średni kurs zamknięcia w I kwartale 2009 r. wyniósł 31,02 zł. Notowania akcji Banku BPH SA oraz wartości indeksów WIG, WIG20, mwig40 i WIG-Banki na GPW w I kwartale 2009 r. (wykresy wystandaryzowane) 45 zł 35 zł Bank BPH WIG WIG20 mwig40 WIG Banki Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w I kwartale 2009 w porównaniu do I kwartału 2008 r. wzrosły o 5% r/r. Największy wzrost dotyczył górnictwa (+8,9% r/r), oraz przetwórstwa przemysłowego (+2,6% r/r). W omawianym kwartale Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie dokonywała obniżki stóp procentowych NBP w sumie o 125 punktów bazowych. Pod koniec marca stopa referencyjna ukształtowała się na poziomie 3,75%, redyskontowa weksli - 4%, stopa lombardowa 5,25%, a stopa depozytowa 2,25% w skali rocznej. 25 zł 15 zł 01/05/ /12/ /19/ /26/ /02/ /09/ Warunki makroekonomiczne i sytuacja rynkowa w I kwartale 2009 roku Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny produkt krajowy brutto (PKB) w IV kwartale 2008 r. wzrósł realnie o 3,0%, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy. Tempo wzrostu popytu krajowego było szybsze niż PKB i w IV kwartale wyniosło 3,7%. Wkład spożycia indywidualnego we wzrost PKB wyniósł 3,2 punkty procentowe (pp.) wobec 1,9 pp. przed rokiem. W IV kwartale odnotowano negatywny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na dynamikę wzrostu gospodarczego (-0,8 02/16/ /23/2009 pp. wobec -1,5 pp. w IV kwartale 2007 r.). W I kwartale 2009 roku wzrost cen konsumpcyjnych wyniósł 3,2% r/r w porównaniu do I kwartału 2008 roku i był wypadkową następujących czynników: Żywność i napoje bezalkoholowe wzrosły w I kwartale 2009 r. o 3,8% r/r; Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe wzrosły w tym okresie o 8,4 % r/r; Opłaty związane z eksploatacją mieszkań zwiększyły się o 10,9 % r/r; Opłaty dotyczące edukacji były wyższe niż w porównywalnym kwartale ub.r. o 4% r/r; Ceny nośników energii zwiększyły się o 14,4% r/r; Spadki cen odnotowano w transporcie (-6,8% r/r) oraz w przypadku obuwia i odzieży (spadek o 7,5% r/r). 03/02/ /09/ /16/ /23/ /30/2009 Podaż pieniądza mierzona agregatem M3 wzrosła w marcu 2009 r. o 17,6% r/r. Wzrost podaży pieniądza w marcu był przede wszystkim efektem większego przyrostu depozytów gospodarstw domowych, które na koniec marca 2009 r. przyrosły o 25,3% r/r. Choć nadal wysoki przyrost depozytów gospodarstw był w marcu niższy niż w poprzednich miesiącach na co wpływ miały malejące oprocentowanie lokat (i związane z tym poszukiwanie innych alternatyw inwestycyjnych) oraz malejące kwoty wypłat środków z UE na rachunki rolników. W marcu odnotowano także przyrost depozytów przedsiębiorstw (roczne tempo wzrostu wyniosło 6,9%). Wzrost depozytów firm, pomimo pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw, to najprawdopodobniej efekt mniejszych wydatków inwestycyjnych. Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła w marcu 2009 r. do 43,7% r/r. Wzrost kredytów dla firm wyniósł 25,3% r/r. Wysokie, roczne dynamiki nie oddają w pełni zmian zachodzących na rynku kredytowym. Utrzymują się one bowiem na wysokim poziomie w dużej mierze dzięki efektom kursowym (osłabienie się złotego powoduje wzrost złotowej wartości portfeli kredytów walutowych). Oczyszczone z efektów kursowych miesięczne przyrosty kredytów wskazują na znaczne wyhamowanie akcji kredytowej, przy czym należy oczekiwać, że w całym roku efekt ten będzie bardziej widoczny w przypadku kredytów dla firm niż kredytów dla gospodarstw domowych. W obliczu ograniczonych środków na rozwój akcji kredytowej banki preferują krótkoterminowe kredyty konsumenckie, zapewniające szybki obrót zaangażowanych środków oraz wysokie marże. Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Grupy Banku BPH za I kwartał 2009 roku 6

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

za pierwszy kwartał 2006

za pierwszy kwartał 2006 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH (rozszerzone) za pierwszy kwartał 2006 A Member of HVB Group WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr IV/2004

Formularz SAB-QSr IV/2004 Formularz SAB-QSr IV/2004 (dla banków) Zarząd Spółki Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku dnia 14.02.2005 (data

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

174 109 284 566 49 293 75 346 IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na

174 109 284 566 49 293 75 346 IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za 4 kwartał 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 4 kwartały 4 kwartały 4 kwartały 4 kwartały WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo