XVIII. Współczynnik wypłacalności 12,07 11,68 12,07 11,68 XIX. Zysk/strata z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVIII. Współczynnik wypłacalności 12,07 11,68 12,07 11,68 XIX. Zysk/strata z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w"

Transkrypt

1 S o o o o

2 S S )#o!*+,-&'. $"#""%&'o o!#,o/!"#" /o 0 $"#""%&'o )#o!4o4#. 0 o!#,o/!"#" /o 0 )#o!*+,-&'. $"#""%&'o 0 o!#,o/!"#" /o 0 $"#""%&'o )#o!4o4#. 0 o!#,o/!"#" /o I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu prowizji III. Zysk/strata brutto IV. Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy spółki V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania wobec banków XI. Zobowiązania wobec Klientów XII. Kapitał mniejszości XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 56,28 54,01 11,97 15,32 XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 56,28 54,01 11,97 15,32 XVIII. Współczynnik wypłacalności 12,07 11,68 12,07 11,68 XIX. Zysk/strata z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w -1,18 1,64-0,26 0,46 zł/eur) XX. Rozwodniony zysk/strata z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -1,18 1,64-0,26 0,46 XXI. Wypłacona za poprzedni rok dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących zasad: - wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu oraz wartość księgową na jedną akcję - według kursu średniego EUR wyrażonego w złotych, obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez NBP: na r. 4,7013; na r. 3, wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych według kursu średniego, który stanowi średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec każdego miesiąca pierwszego kwartału: 2009 r. 4,5994; 2008 r. 3,5574. Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone)

3 SSS S S!# S"S!!" $%&'()* 03 0 o!#,o/!"#" /o 03 0 o!#,o/!"#" /o $+!++o/,,!+/01/$+"%&'o/4+$"+#"1"#o2'+ 3,.,,, -30. $+!++4#o+%+ 23,3 5-5-, !5#""*#+o 6, !5#""$,o !5#""$,o4#4"/"%&'"$""!'%o$"#++48!+). >#,/$+""-o$"0+'*""!'%+!'? 4!5#""$"%,/$&"!'%1!&). 9::;<:=== >#,/$+""-o$"#oo/$+o$"0+'*""!'%+!'? 9ACA< D., oo/$+o$!5#""$"%,/$&"!'%1!&). Przychody z tytułu odsetek Koszty odsetek Odpisy na utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty prowizji Dywidendy 0 0 Wynik handlowy i rewaluacja Wynik z inwestycji finansowych Koszty działania i koszty ogólnego zarządu Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Podatek dochodowy przypadający na udziały mniejszości przypadający na akcjonariuszy spółki ACA< D., Noty Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 3

4 !!"#"!"#" $%&'()* $$,'"!o+,/o'?o/7 4!5#""$,o 03 0 o!#,o/ /o o!#,o/ /o "!o+,/o'?o/o/8, 6,03-, -,5.1 zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych 0 0 zwiększenie z tytułu wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (po uwzględnieniu podatku odroczonego) zysk z tytułu zamknięcia instrumentu zabezpieczającego (po uwzględnieniu podatku odroczonego) Dochody razem przypadające: 1. na udziały mniejszości na akcjonariuszy spółki Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 4

5 $%&'()* S S S S S o%& '%o o' '%o o' '%o 'o!)"#$%%&# o' %&$('o$ +o,o)'%#%&)*) %.o/o)*0$ )))o)oo*o% ;BA;<< &<'A: %.o/o)%%0$ )!- AA';='' <<<<;:B 'A&& B&==<<= A': 9 10 %&$%$*))o$ C%o/#%% B$'%&&!%&$('o$ o)o'%*%&$ )))o)o' )).& &:'B= A'<&&: A<=== A&&ABB A<A&:< 12 B'BA& A<=== ;=':&< = 13a 14 %&$)# 76AI6761GH <D231<E232=F=67>6AE6;GH6867<2D= 15 o%& $%&'()* 16 +'&$ '%o o' '%o o' '%o o' 434 Jo*o$-)$o*"$%%Ko Jo*o$-)$o**0$ = '<:<B = $%o/o$&, Jo*o$-)$o*%%0$ Jo*o$-))%&%*#'!$*'&, L)$& 0$ :;;A B:'A' BA:= B=&&A&' :B'';& Jo*o$-)('o$ 76AI6761GH6 17 +o,o)'%#%&)*) 12345>GEG>1<E232=F=67>6AE6;GH6867<2D= 18 +o)o'%* )))o)oo*o% A;&<<;& 'B&:; 19 %*&)#M '&$ )!- AB&' &<=:A: :: A;:'< = <&A= C' 12345D<892<F1F<:;3 21 C%o/P'QKo$R$)*S +'&$)# 0*)&$& C%o/P'QKo$!)-!QR$)*S T)*! *%o/o AB&<<:B=== A&&AA='=== AACB< Lo)$o)o%)*! 83 Lo)$o)o$%o/P'QKo$!)-!QR$)*S &;C;; &'C=A Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 5

6 S S S S S!"#!S!$%& "'S#&() ' 2 1 "#B( 8 > > / HIEHJHDKELJKILKEFEMIGHK EJDIFHDJH D EHIJKEIHIKJG FDG o FLFJ D EHIJKEIEDML FDG ) TS S!"#!S!$%& "'S#&() ' 2 1 "#B( 8 > > / DEDMLFIEJDJDHLEFHEJLEMFK EMDKM FDK o EJDIFHDJH D EHIJKEIHIKJG FDK )!"#B(!( C$B%S#& 3*+,/ 4532,2 / 4*1 4/2,95,*, * 47+o ,9 /32, *+ 4,30 7*0 65,o5 8o.25 oo *,* =9.2,32,4+o /4o 8;+o4<,*2 4+03*5o*2,* o8.o * : ;+o4< 4/,*,* +o #01*2360o./70* 5 =9.2,32,4+o =9.2,32,4+o.*.0o5o23<o.* /4o.0o5o23<o.* /4o.0o5o23<o *+. *o *212*+o5A 3,*2 /*+,* =3 #1/034 DE całkowite dochody ogółem za okres do HJHEDEIKEHJHDKELELFKFKIEFELGJGH OPQR N,=*22* /o2,35o /034 IE DI!"#B(!( C$B%S#& 3*+,/ 4532,2 / 4*1 4/2,95,*, * 47+o ,9 /32, *+ 4,30 7*0 65,o5 8o.25 oo *,* =9.2,32,4+o 8;+o4<,*2 4+03*5o*2,* o8.o * : ;+o4< 4/,*,* +o #01*2360o./70* 5 =9.2,32,4+o =9.2,32,4+o.* /4o.0o5o23<o.* /4o.0o5o23<o.* /4o.0o5o23<o *+. *o ELEFU EHIJKEFGEMEMLMKU *212*+o5A 3,*2 /*+,* =3 #1/034 DE odpis na kapitał zapasowy odpis na kapitał rezerwowy odpis na fundusz ryzyka ogólnego przeniesienie z tytułu podziału Banku BPH SA inne zwiększenia/zmniejszenia całkowite dochody ogółem za okres do HIEHJHDKELJKILKEFEMIGHK,=*22* /o2,35o /034 IE EF Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 6

7 TNS S S S SPQ NP SN S O * O& O& NS$ -4,/4, -,45.1-2,2, /.,/ o -032.,/ OPQR * *S + T S TNPPQ OP OS TS OP O! Q O OS osoq O Noo 'S S ()$o TP O #ons$ OPS QS! SOP TNPP ONN PSOP TSQSoN Oo onpoq oqs 'S S ()P %! o o O!P "P #o #ons$ %! o oso$o o %! o oso$o o O To S PQOSP o NON TPoSo$o OQ ONoNP /- TQPoS) O /6 %N PN OQ,-R inne całkowite dochody ogółem za okres do ,-, , /-13/,454/6 %Q o Q o 1-R,1R Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 7

8 SSS "!$%&'()* 03 0 o!#,o/!"#" /o 0 0 o!#,o/!"#" #,44+,$+1-$,$,o/+""0$o2'+o4,#"'%$,%6,o/" 4o2#,/$+" /o #,44+,$+1-$,$,o/+""0$o2'++$,'%$,% 6, ,,3 #,44+,$+1-$,$,o/+""0$o2'+ +$"$o,% #,44+,$+1-$,$,oD#", ,- 323 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 8

9 S S!"#$%&'o&)#*)+o,-*%".'"/)0112%o3.43!5&67/5*o384'$9:*o#&o;!+"98< $%&'()* )1.=4>>?S>= 0 "o!#,o/ W prezentowanym sprawozdaniu Grupy Banku BPH SA, liczba spółek konsolidowanych /o 0 "o!#,o/ nie /o uległa zmianie. #'?o/++o/,,!o/7 =o++o/,,!o/7 1531, 5.31 $+!#"$"!'%+0,"+$/o'? ,35.3 kredytów i transakcji rynku pieniężnego Konsolidacją metodą pełną została objęta spółka zależna BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o. o. pozostałych depozytów, otrzymanych kredytów i transakcji rynku pieniężnego pozostałych )3. $%&'()* przychody 0 "o!#,o/ /o 0 "o!#,o/ /o koszty =4>>?S>= 2,, !,$+" 6, $+,%,$+" 3 0 1,.30 odpisy z tytułu wartości kredytów i pożyczek odpisy na poniesione ale niezaraportowane straty dotyczące kredytów i pożyczek (IBNR netto) rezerwy na zobowiązania pozabilansowe odpisy z tytułu wartości kredytów i pożyczek odpisy na poniesione ale niezaraportowane straty dotyczące kredytów i pożyczek (IBNR netto) 0 0 odzyski z należności spisanych rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 0 27 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 9

10 ),.=4>>? 4 $%&'()* #'?o/++4#o+%+o/7 0 "o!#,o/ /o 33-, 0 "o!#,o/ /o 3-,- papierów wartościowych i działalności powierniczej =o++4#o+%+o/ kredytów i pożyczek płatności krajowych płatności zagranicznych transakcyjnych różnic kursowych zarządzania funduszami inwestycyjnymi i dystrybucji jednostek uczestnictwa pozostałych =4>>? 4 2 3,3 5-5-, papierów wartościowych i działalności powierniczej kredytów i pożyczek $%&'()* płatności krajowych płatności zagranicznych zarządzania funduszami inwestycyjnymi i dystrybucji jednostek )-.= uczestnictwa 0 "o!#,o/ /o 0 "o!#,o/ /o pozostałych )..=>>4S> S $%&'()* Wynik na instrumentach odsetkowych 0 "o!#,o/ /o 0 "o!#,o/ /o Wynik z pozycji wymiany Strata na sprzedaży portfela dostępnego do sprzedaży 0-11 = =>>4S> S Wynik na portfelu wycenianym w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (FVO) Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 10

11 $%&'()* )3.=S4>4?=S4> 44 0 "o!#,o/ /o 0 "o!#,o/ /o =S4>4?=S4> 44 61,53 6 $%&'()* 21,,, )5.=4>>? 4S>? 4 =S4> 0 "o!#,o/ /o 0 "o!#,o/ /o =4>>? 4S>? 4 =S4>.-3 $%&'()* Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników Koszty utrzymania i wynajmu budynków Pozostałe koszty Amortyzacja )2.=SD Pozostałe przychody 4= operacyjne > "$$"!o$+,' o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, Pozostałe koszty operacyjne $,4"4+,#"#o2'+o,+,!0,, +o"$,4#, S!"#* " "++$$'?, +,$84+*0+'$'?+4#"$+o$, ) $%&'()* > +-$,4"4+,#"#o2'+o,++$$,4"4+,# 0.=>S 44 4 "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, weksle uprawnione do redyskontowania o/"$+""#o2 #$!o"+$#+,$84o'?o/$'? $#+,$4o'?o/$,,!o$o +'$+,"*,4+,'"%&', obligacje skarbowe =>S 44 /o/+,%,!+!+, ',$o/$oo$ /o 4o#,0"!8 +$"$o'?',$+"$'?"#o2'+ 4> 1,0.- -,,21 0,3.15 euroobligacje ="" 4,#"'%,"$!+,,$#"0$ , /o#,/!o$o"$+""$!+,$#"0$ ,, papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 3 miesięcy =S 4= > , 3 "#o2'+o,o",%o4+,/o'?o/ #"'?+$!+!8+#") Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 11

12 ). > = S>=> $%&'()* 4 o!"$"#$!+4+,$+1-$ "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#,+ =#,/+4o-'!+ $$, , ,3 3, rachunki bieżące ", *#+o,-.33 1, 2-, > =,30,, 1,11, ,5 =#,/+4o-'!+7 2,.13,3 53.,1,.-3,,0 od podmiotów finansowych rachunki środków specjalnego przeznaczenia należności z tytułu papierów wartościowych kupionych w transakcjach z przyrzeczeniem odkupu ) należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych należności od banków w drodze $%&'()* Korekta z tytułu efektywnej stopy procentowej Dyskonto od skupionych wierzytelności Odpisy 4 1. z > = > S>=> "$$"!o$+,' o!#,+ tytułu utraty wartości "$$"!o$+,' o!#, !o$+,'o!#,+ "$$" Odsetki o!" $$, ,-30 "0,-$o2'+++0,"+$/+ +$"$o,/o 4 >> 2-, , ,3. > = > 21, od podmiotów niefinansowych od podmiotów sektora rządowego i samorządowego należności z tytułu papierów wartościowych kupionych w transakcjach z przyrzeczeniem odkupu należności od klientów w drodze pozostałe Korekta z tytułu efektywnej stopy procentowej Dyskonto od skupionych wierzytelności Odpisy z tytułu utraty wartości Odsetki Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 12

13 "$$"!o$+,'o!#, "$$"!o$+,'o!#, $%&'()* "#o2'+?&'$+, "#o2'+?&'$+, #"" = >>>> 3. S4>>? "#o2'+ #"" "$$"!o$+,'o!#,+ S"$$"4o'&,!o!#,+ 4#"o/"',/o 0 0?&'$+, 0 #"" odpisy na utratę wartości rozwiązanie odpisów na utratę wartości należności spisane w ciężar odpisów na utratę S 4 S>= wartości 4 =S aktualizacja z tytułu wyceny odpisów na utratę wartości w walutach obcych >>?>> >> 3". S4 $%&'()* inne "$$"!o$+,'o!#, "$$"!o$+,'o!#, "$$"!o$+,'o!#, = > S"$$"4o'&,! o!#,+ "#o2'+ #""?&'$+, "#o2'+ #""?&'$+, "#o2'+ #""?&'$+, 4#"o/"',/o odpisy na utratę wartości rozwiązanie odpisów na utratę wartości należności spisane w ciężar odpisów na utratę wartości =S S>= S 4 aktualizacja z tytułu , ,3, wyceny odpisów na utratę wartości w walutach obcych inne Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 13

14 ),.S> =>S "$$"!o$+,' o!#,+ $%&'()*!"/o14$,/o4#,/" ,.55. "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, $#+,$!"4+"o, #"'?+$!+!8+#"). "#o2'+/o/+,%,!+!+, ',$o/$oo$ /o +-$,4"4+,#"#o2'+o,$+,?"$/0o,',$+"$,, , #").,!+!+, ',$o/$oo$ /o#"'?+$!+!8+ S>,# +!"+$,'%$,',$+"$,"#o2'+/o/+,% =>S , $%&'()* 1-,0, 3 )-.=>>?4 4 4 S>=> "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, =>>?4 4, )..>> > S>=> $%&'()* 4 "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, !o$+,'o!#,+ 3 "$$" >> >, ) = S>=> $%&'()* 5-35 >#o/!+$"#"'?+$!"'? 4 "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#,+,4o$"#$!+4+,$+1-$ ,5,, /+-$, obligacje bony skarbowe udziały pozostałe obligacje skarbowe bony skarbowe Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) Budynki, lokale Pozostałe aktywa trwałe rzeczowe Środki trwałe w budowie Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne =#,/+4o-'!+o# "$, Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 14

15 $$,7,., , >> ,0.0 zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych = ) = > S>=> ,.510 $%&'()* >#o/!+$"#"'?+$!"'? 4 "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#,+,4o =#,/+4o-'!+o# "$, $$, , >> , = > $%&'()* -, ) >>? S >>?S "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#,+ 4 >>.33, >>? S.32,,.1-0,.,,,00 $%&'()* rachunki środków specjalnego przeznaczenia pozostałe Korekta z tytułu efektywnej stopy procentowej Odsetki zobowiązania z tytułu papierów wartościowych sprzedanych w transakcjach z przyrzeczeniem odkupu zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych pozostałe Korekta z tytułu efektywnej stopy procentowej Odsetki Certyfikaty Korekta z tytułu efektywnej stopy procentowej )10.4 "$$"!o$+,' Dyskonto 3 o!#, "$$"!o$+,' o!#, !o$+,'o!#, "$$" Odsetki Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania Rezerwa na urlopy Rezerwa na koszty restrukturyzacji Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 15

16 ,,3-1,5035 )1.4 4S 44 $%&'()* Rezerwa > 4 "$$"!o$+,' na zobowiązania pozabilansowe 3 o!#, "$$"!o$+,' o!#, !o$+,'o!#, "$$" Inne S 44 4 Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży Instrumenty )11. 4 S4 4 $%&'()* pochodne ekonomicznie zabezpieczające portfel aktywów = "$$"!o$+,' finansowych wycenianych w wartości godziwej ze o!#, "$$"!o$+,' 3 o!#,+ skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (FVO) o"*+0"$o,o*o+&"$+""#+$!o, "$$"!o$+,' 3 o!#, o*o+&"$+"+&"$,#,"0+"'%&o4,#"'%+ b) gwarancyjne a) finansowe b) gwarancyjne papiery wartościowe otrzymane stanowiące gwarancje oraz inne zabezpieczenia pomniejszające aktywa ryzykowne operacje papierami wartościowymi J C$J $%&'()* zobowiązania S C JBT $B z tytułu operacji instrumentami %%o o! SK#%&*.o$ 83 Q))&o L& finansowymi )o$'k#%,sc&*-) R%oo$ +o)o'%* $ 'o'o%)o S S TB CL$ C%o/P $ JS CBS L o)'% +)&,o)&)%&%* ::;< :A'' ' A<B;& > ,.-33 +/+,0o$,+o# "$, 4o*o+&"$+"+/+,0o$, ,0-,, ,,, o*o+&"$+"o# "$,7, , ,50,!+4$"54#,/" ,0, , a) finansowe oo", , S4 1.., Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 16

17 o')%&o)'% 9A<'< 9A&=A& @;<'<; 9;A'< 1 kw przychody zewnętrzne 1 kw kw przychody wewnętrzne 1 kw C&)%&%*o)'% A=&;A <='' AA&:=B AA'' 1 kw koszty zewnętrzne C&)%&%*o)'% 1 kw $)K%Q)!-&o) 1 kw koszty %%Q$%o/'& B&=:A A:; <='' A=;&= ;'B'A 1 kw kw Odpisy na utratę wartości 1 kw C&)%&%* o$)! ;<<' ;;==: <<&A B:: = = = A;'; <&<&' Przychody z tytułu 1 kw prowizji 1 kw kw Koszty prowizji 1 kw = Dywidendy 1 kw kw Wynik handlowy i 1 kw rewaluacja 1 kw J&' ))*%o/ Wynik z inwestycji 1 kw finansowych o%&o$! '%%*%%o) 9A'<' 1 kw ;=: @<&'A A&:B 9'=:=& B;;BA Koszty działania i koszty 1 kw ogólnego zarządu 1 kw J&' Wynik z tytułu 1 kw ))*%o/ pozostałych przychodów i kosztów o%&o$! '%%%%o) 9A'<' operacyjnych 1 kw ;=: A:A:A 9:A&<: kw Podatek dochodowy J&' 1 kw ))*%o/!o')&' o%&o$! )& '%%%%o) 9B=<A& 9A'<' 9::;<: Zysk/strata netto z działalności 1 kw kontynuowanej przypadający )!-& # 0*! " #$ % 9;=: A:A:A ';=&: na udziały 1 kw mniejszości Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 17

18 ,/,$'+,/+""0$o2'+/,"0+'$,%w 1 kw r. nastąpił spadek marży odsetkowej o tys. zł (tj.,/,$'+,/+""0$o2'+!o#4o#"'%$,% w S,/,$$!8 +1/$"#o/o'? (nie o 14,06%) w stosunku do 1 kw r. Wynik z tytułu prowizji zwiększył się o tys. zł w stosunku do 1 kw r. (tj. o 2,46%). Koszty działania i koszty ogólnego zarządu w 1 kw r. uległy zwiększeniu w stosunku do 1 kw r. o tys. zł (tj. o 41,16%). Wynik brutto w segmencie detalicznym wyniósł tys. zł i zmniejszył się o tys. zł (tj. o 328,55%) w stosunku do 1 kw r., głównie z powodu zwiększenia kosztów działania i kosztów ogólnego zarządu oraz spadku wzrostu wyniku odsetkowego. 1 kw r. nastąpiło zwiększenie marży odsetkowej o tys. zł (tj. o 4 705,00%). Wynik z tytułu prowizji zwiększył się w 1 kw r. o tys. zł (tj. o 38,06%) w stosunku do 1 kw r. Koszty działania i koszty ogólnego zarządu w segmencie korporacyjnym w 1 kw r. uległy zwiększeniu w stosunku do 1 kw r. o tys. zł (tj. o 88,63%). Wynik brutto w segmencie korporacyjnym wyniósł tys. zł i wzrósł o tys. zł (tj. o 78,92%). Został on spowodowany głównie zwiększeniem wyniku odsetkowego. uwzględnia wyników Obszaru Sprzedaży i Rynków Kapitałowych alokowanych w całości do segmentów branżowych Detalicznego i Korporacyjnego) uzyskał w 1 kw r. wynik przed opodatkowaniem w wysokości tys. zł i jest on niższy o tys. zł (tj. o 11,42%) w stosunku do 1 kw r. Dochody ze sprzedaży produktów skarbowych i inwestycyjnych zrealizowane przez Pion Rynków Międzynarodowych zostały zaprezentowane w całości w wynikach segmentów Korporacyjnego oraz Detalicznego. W 1 kw r. $%&'()* dochody te wyniosły tys. zł i są wyższe o tys. zł (tj. o 134%) w stosunku do 1 kw r. Wynik odsetkowy w 1 kw r. wyniósł tys. zł i zmniejszył się o tys. zł w stosunku do 1 kw r.!"#", ;'B<'&<,"0=o#4o#"'%" +1/$"#o/o, :A<&ABA $!+,/,$"'?.!" )$+,+0o!o"$, oo", :&='=<: #", Wynik handlowy wyniósł w 1 kw r tys. zł i zwiększył się o tys. zł (tj. o 34,58%) w stosunku do 1 kw B=:'<;B A;<&AA $%&'()* ""#", :B':B<,"0=o#4o#"'%" A&B:&A' +1/$"#o/o, &=&&A $!+,/,$"'?. "" )$+,+0o!o"$, oo", B:'A<A< AA::; A:<'B<' :BB;&A ';&;B= #", Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 18

19 S S S S S S!!"!# S"S #!S!"#"!"#" $%&'()* 03 0 o!#,o/ /o 03 0 o!#,o/ /o $+!++o/,,!+/01/$+"%&'o/4+$"+#"1"#o2' ,0 0--1, 31,0 $+!++4#o+% ,0 4!5#""*#+o , !5#""$,o). >#,/$+""-o$"0+'*""!'%+!'? BA'&===,- 4!5#""$"%,/$&"!'%1!&). >#,/$+""-o$"#oo/$+o$"0+'*""!'%+!'? oo/$+o$!5#""$"%,/$&"!'%1!&) o!#,o/!"#" /o 0 0 o!#,o/!"#" 4!5#""$,o /o.2,- Przychody z tytułu odsetek Koszty odsetek Odpisy na utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty prowizji Dywidendy Wynik handlowy i rewaluacja Wynik z inwestycji finansowych Koszty działania i koszty ogólnego zarządu Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Podatek dochodowy $$,'"!o+,/o'?o/ "!o+,/o'?o/o/8, 6,,2, 3.-- zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych 0 0 zwiększenie z tytułu wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (po uwzględnieniu podatku odroczonego) zysk z tytułu zamknięcia instrumentu zabezpieczającego (po uwzględnieniu podatku odroczonego) Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 19

20 SS # S o!#,+3 "$$"!o$+,' o!#,+3 "$$"!o$+,' 11005o!#,+3 "$$"!o$+,' $%&'()*!" +$"$o,4#,$"'o$,/oo*#o+ =""+o4,#"'%,"$!+, o'?o/$,+$#+,$"*,4+,'"%&',,$#"0$ 1, , 3.,2, , , 22,33 "0,-$o2'+o/*"$!8 "0,-$o2'+o/!0+,$8 21,3113,.2-, , !"#",#,'o, $,'%$,"!" +$"$o, , !"4#,$"'o$,/o4#,/"- "#o2'+$+, ",#+"0$,,0,233, , oo","!" !"#", "" -351.,5 -..,230 1, o*o+&"$+,o*,'"$!+ 4o*o+&"$+,o*,'*"$!8,$#"0$,/o o!#,+3 "$$"!o$+,' o!#,+3 "$$"!o$+,' ,535. o!#,+3 "$$"!o$+,' o*o+&"$+"o*,'!0+,$8 4o*o+&"$+"++, +%+"$'?4"4+,#8 "#o2'+o'? ,, ,.0--3,. 3,.510,,# ,,,00 4o*o+&"$+" +$"$o,4#,$"'o$,/oo*#o ,33,1 o'?o/$,+$#+,$"*,4+,'"%&', oo",4"" ,.-33 ="4+""$ , ,2.2 3,2351-, ""#", 48'$$+!4"'"0$o2' ,5 0D2 -..,230 D11 1,-5 D0 33 "#o2!+1/o"). +'*""!'%+ "#o2!+1/o"$"%,/$&"!'%1). -, , oo/$+o$"0+'*""!'% D D D oo/$+o$""#o2!+1/o"$"%,/$&"!'%1). -3D.2 --D1- -1D01 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 20

21 S S S TNS SPQ NPO SNNPP S * O SNS$ & Oo SONS$ & o N NS$ & o 020,/2-012/-. /4505,..,3 TS SPQ NPO SNNPP S * O SNS$ & Oo SONS$ & o N NS$ & o 01-,3143-2/515.0,20-5-, -012/-1.15-/.,3 os),-, ,/ / -012/-.-5,-.,/ os).0,20-5-, -012/-1.15-/.,/ OPQR T TNPPS TS OP O! osoq O Q O O#oTP O 'S S ()$o OP ONoo Q OP#o%! ooso$o QS! S OP ON TSQSoN oq PS OP O Oo onp O!P'S S ()P oqs "P #o %! ooso$o %! ooso$o o NON TP To S PQOSP OQ ONoNP %N TQP PN O o Q O,-R całkowite dochody ogółem za okres do %Q o Q o -,-1/-, OPQR N 1-R,1R T TNPPS TS OP O! osoq O Q O O#oTP O 'S S ()$o OP ONoo Q OP#o%! ooso$o QS! S OP ON TSQSoN oq PS OP O Oo onp O!P'S S ()P oqs "P #o %! %! ooso$o ooso$o o NON TP To S PQOSP OQ ONoNP %N TQP PN O o Q O,-R odpis na kapitał zapasowy odpis na kapitał rezerwowy odpis na fundusz ryzyka ogólnego przeniesienie z tytułu podziału Banku BPH SA inne zwiększenia/zmniejszenia całkowite dochody ogółem za okres do %Q o Q o / R -.R Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 21

22 TNS SPQ NPO SNNPP S * O SNS$ & Oo SONS$ & o N NS$ & o,-, ,/ / -012/-.-5,-.,/ os) / -012/-./54/..,/ OPQR T TNPPS TS OP O! osoq O Q O O#oTP O 'S S ()$o OP ONoo Q OP#o%! ooso$o QS! S OP ON TSQSoN oq PS OP Oo Oo onp O!P'S S ()P oqs "P #o %! %! ooso$o ooso$o NON TP To S PQOSP OQ ONoNP %N TQP PN O o Q O,-R inne zwiększenia/ zmniejszenia całkowite dochody ogółem za okres do %Q o Q o,-, /.2 1-R,1R Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 22

23 S "! #!S!"#"!"#" $%&'()* #,44+,$+1-$,$,o/+""0$o2'+o4,#"'%$,%6,o/"4o2#,/$+" o!#,o/0 /o , o!#,o/0 /o #,44+,$+1-$,$,o/+""0$o2'++$,'%$,% #,44+,$+1-$,$,o/+""0$o2'+ +$"$o,% #,44+,$+1-$,$,oD#", ,- 23 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za pierwszy kwartał 2009 r. (rozszerzone) 23

24 Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Grupy Banku BPH za I kwartał 2009

25 Spis treści 1. Podsumowanie Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego i ich zmiany Rozwój notowań akcji Banku BPH SA Warunki makroekonomiczne i sytuacja rynkowa w I kwartale 2009 roku Rachunek zysków i strat Grupy Banku BPH Wynik odsetkowy Informacja o odpisach na utratę wartości Wynik z tytułu prowizji Wynik handlowy i rewaluacja Wynik z inwestycji finansowych Koszty działania i ogólnego zarządu Informacja o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Pozostałe przychody i koszty operacyjne Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Banku BPH Aktywa Kredyty i pożyczki Pasywa Informacja o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podział na segmenty działalności Opis istotnych dokonań Grupy Banku BPH wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń jej dotyczących Informacje istotne dla sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Banku Restrukturyzacja zatrudnienia Nabycie nieruchomości Zmiany we władzach Banku Zdarzenia po dacie sporządzenia raportu kwartalnego mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Przygotowanie i uruchomienie programu emisji obligacji Banku Negocjacje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Czynniki mające wpływ na wyniki co najmniej następnego kwartału Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Banku Informacje o akcjach Banku BPH posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Informacje o wszczęciu postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej Stanowisko Zarządu Banku co do realizacji publikowanych prognoz wyników na dany rok Informacje o transakcjach podmiotów powiązanych Informacje o poręczeniach kredytu lub pożyczki albo udzieleniu gwarancji Dodatkowe informacje Dywidenda za 2008 rok Sezonowość lub cykliczność działalności...14 Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Grupy Banku BPH za I kwartał 2009 roku 2

26 1. Podsumowanie Wyszczególnienie Rachunek zysków i strat (w tys. zł) 1 kw kw. 08 Zmiana - Wynik z tytułu odsetek ,0% - Wynik z tytułu prowizji ,9% - Dywidendy Wynik handlowy i rewaluacja ,4% - Wynik z inwestycji finansowych ,9% - Wynik na działalności bankowej* ,8% - Odpisy na utratę wartości ,9% - Koszty działania i ogólnego zarządu ,2% - Zysk / strata brutto ,5% - Zysk / strata netto przypisany akcjonariuszom Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł) ,8% Zmiana - Suma bilansowa ,4% - Należności od klientów netto** ,2% - Aktywa ważone ryzykiem ,5% - Zobowiązania wobec klientów ,6% - Kapitał własny ,2% Wskaźniki efektywności(%) 1 kw kw. 08 Zmiana - Rentowność kapitału brutto (ROE brutto) -9,97 19,30-29,27 pp. - Rentowność kapitału netto (ROE netto) -8,35 13,40-21,75 pp. - Rentowność aktywów netto (ROA netto) -0,86 1,46-2,32 pp. - Marża odsetkowa na aktywach ogółem 2,32 3,59-1,27 pp. - Wskaźnik Koszty/ Dochody (K/D) 110,58 71,83 38,75 pp. - Współczynnik wypłacalności 12,07 11,68 +0,39 pp. - Relacja Kredyty/Depozyty 90,0 107,36-17,36 pp. - Udział kredytów z utratą wartości 4,3 5,0-0,7 pp. Dane giełdowe Zmiana - Cena akcji (w zł) 29,30 90,00-67,4% - Liczba akcji Kapitalizacja rynkowa (w mln zł) 841, ,5-67,4% - Zysk na akcję (zł)*** 1,14 6,51-82,5% - Wartość księgowa na akcję (zł) 56,28 54,01 4,2% - C/Z*** 25,64 13,82 85,6% - C/WK 0,52 1,67-68,8% */ wynik z tyt. odsetek + wynik z tyt. prowizji + dywidendy + wynik handlowy i rewaluacja + wynik z inwestycji finansowych; **/ po odjęciu odpisów na utratę wartości; ***/ uwzględniony zysk/strata netto przypisany akcjonariuszom za ostatnie 4 kwartały ZARZĄDZANIE W OBLICZU WYZWAŃ MAKROEKONOMICZNYCH PRZYROST DEPOZYTÓW O 69,6%, A KREDYTÓW O 42,2% R/R WZROST BAZY KLIENTOWSKIEJ O 73 TYS. NOWYCH KLIENTÓW DO 772 TYS. NA KONIEC MARCA 2009 Wyniki Grupy Banku BPH w I kwartale 2009: strata brutto -40,3 mln zł, strata netto przypisana akcjonariuszom -33,8 mln zł. Decyzje w zakresie optymalizacji działalności Banku wobec wyzwań makroekonomicznych: redukcja kosztów, w tym restrukturyzacja zatrudnienia o 488 osób ogłoszona w I kwartale. Pozyskanie 73 tys. nowych Klientów w ciągu roku. Przyrost portfela kredytowego o 42,2%, a depozytów o 69,6% w stosunku do I kwartału 2008 roku, z jednoczesną poprawą jakości portfela kredytowego. Pozycjonowanie Banku na przyszły rozwój poprzez konsolidację sieci oddziałów, centralizację backoffice u i procesów posprzedażowych, a także restrukturyzację zatrudnienia w Centrali w związku z planowaną fuzją z GE Money Bankiem, skutkującą ogłoszeniem w kwietniu br. dalszej redukcji zatrudnienia do 465 pracowników. Rozszerzanie współpracy Banku BPH z GE Money Bankiem w zakresie: pożyczek gotówkowych, sprzedaży wiązanej rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i produktów depozytowych dla klientów GE Money Banku, wspólne Centrum Telefonicznej Obsługi w obszarze kart płatniczych, bankowości telefonicznej i internetowej oraz telemarketingu. Współczynnik wypłacalności na wysokim i bezpiecznym poziomie 12,07%. Największy wpływ na stratę w pierwszym kwartale miało utworzenie rezerwy w kwocie 32 mln zł na koszty redukcji zatrudnienia o 488 osób. Ponadto, biorąc pod uwagę obecne otoczenie makroekonomiczne i przewidywane pogorszenie jakości portfela kredytowego, Bank dokonał odpisów w wysokości 16,5 mln zł na utratę wartości kredytów, stanowiących ok. 60% wszystkich odpisów utworzonych w całym 2008 roku. Bank wprowadził również dodatkowe środki, w tym bardziej ostrożnościową politykę kredytową, aby zredukować ryzyko. To, łącznie z wyższymi kosztami finansowania, które obniżyły wynik z tytułu odsetek, oraz korektą wyceny instrumentów pochodnych w kwocie 6,5 mln zł przyczyniło się do osiągnięcia niższego wyniku na działalności bankowej, który w I kwartale wyniósł 223,3 mln zł, o 4,8% mniej niż w analogicznym okresie ub.r., głównie z powodu wyższych kosztów pozyskania depozytów. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł na koniec I kwartału 91,7 mln zł i był o 6,9% wyższy niż przed rokiem. Wynik handlowy osiągnął poziom prawie 39 mln zł, odnotowując wzrost o 20,4% r/r. Koszty działania Grupy wyniosły 248,7 mln zł i były o 29,2% wyższe niż r/r. Duży wzrost kosztów wynikał przede wszystkim z rezerwy w wysokości 32 mln zł zawiązanej na restrukturyzację zatrudnienia, ale także z odbudowy potencjału Banku utraconego po podziale w listopadzie 2007 roku. Skonsolidowane aktywa wzrosły o 2 946,3 mln zł, tj. 23,4% r/r do mln zł (spadły natomiast o 1,8% w porównaniu 3 Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Grupy Banku BPH za I kwartał 2009 roku

27 do stanu na koniec grudnia 2008 roku), kredyty przyrosły o 42,2% r/r do 9 243,2 mln zł, a depozyty aż o 69,6% r/r do kwoty ,6 mln zł. Wskaźnik kredyty/ depozyty na koniec marca br. wynosił 90%, czyli o 17,4 pp. mniej niż rok wcześniej, co świadczy o znacznej poprawie płynności. W ujęciu kwartalnym kredyty zwiększyły się o 355 mln zł (tj. 4%), natomiast depozyty pozostały na tym samym poziomie. Wyposażenie w fundusze własne jest adekwatne do skali zaabsorbowanego ryzyka. W ciągu roku kapitał własny wzrósł o 4,2% r/r, do mln zł na koniec pierwszego kwartału 2009 r., a współczynnik wypłacalności ukształtował się na wyższym od wymaganego poziomie 12,07%. Pion Bankowości Detalicznej (PBD) Do głównych pozytywnych tendencji, jakie miały miejsce w PBD w I kwartale 2009 roku należy zaliczyć: (i) umocnienie pozycji Banku w zakresie obsługi małych i średnich firm; (ii) dalszy wzrost liczby klientów, w tym korzystających z alternatywnych kanałów dystrybucji; (iii) przyrost portfela kredytów i depozytów klientów detalicznych r/r. W porównaniu do stanu na koniec marca ub.r., Bank osiągnął 36% wzrost depozytów (do 1,8 mld zł) pozyskanych od klientów biznesowych oraz 41% przyrost portfela kredytowego (do 2,6 mld zł) w tym segmencie. Obsługujemy już 87,7 tys. małych i średnich firm (więcej o 25,8% r/r i 6% kw./kw.). Jednocześnie znacząco wzrosła liczba klientów biznesowych korzystających z nowoczesnej oferty produktów bankowości transakcyjnej, oferowanych w systemach Transcollect, TransCash i TransDebit. Coraz więcej klientów korzysta z Pakietów Harmonium liczba tych produktów wzrosła do 79 tysięcy, czyli o 19 tys. (tj. 31,7%) w ciągu roku oraz o 6 tys. (8,2%) w ciągu pierwszego kwartału br. Nasza oferta spotkała się również z zainteresowaniem klientów indywidualnych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zaufało nam ponad 53,5 tys. osób - tym samym obsługujemy już prawie 683 tysiące tych klientów (wzrost o 8,5% r/r). Coraz więcej klientów PBD korzysta z alternatywnych kanałów dystrybucji. Liczba rachunków internetowych na koniec marca br. wyniosła 302 tys. i była wyższa o 6% kw./kw. oraz o 24,7% r/r, natomiast liczba klientów korzystających z bankowości telefonicznej wyniosła na koniec kwartału 458 tys. i była odpowiednio wyższa o 2,9% kw./kw. oraz o 36,3% r/r. Portfel depozytów tego Pionu na koniec I kw. br. wyniósł 9,2 mld zł (co oznaczało wzrost o 35% r/r), natomiast wolumen kredytów przyrósł o 25% r/r do 8,1 mld zł. Mimo nieznacznego spadku w pierwszym kwartale bazy depozytowej w PBD (o 3,2% kw./kw.), nadal kwota depozytów jest wyższa od portfela udzielonych kredytów. Do niekorzystnych tendencji w PBD należy zaliczyć dalszy spadek aktywów zarządzanych przez BPH TFI do 2,8 mld zł oraz spadek liczby aktywnych kart kredytowych do 85 tys. na koniec marca br Pion Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości (PBKiFN) Pierwszy kwartał 2009 roku był kolejnym okresem powiększania bazy obsługiwanych klientów korporacyjnych. Na koniec marca Bank obsługiwał przedsiębiorstw (wzrost o 376,6% r/r i 14% kw./kw.). Wolumen zebranych depozytów od tej grupy klientów wg stanu na 31 marca 2009 r. wyniósł mln zł, a kredytów mln zł. Produkty transakcyjne Banku znajdują coraz większe uznanie wśród klientów. Ponadto zostały one docenione przez kompetentne gremia ekspertów. Np. TransKasa uznana została przez Gazetę Bankową w konkursie ogłoszonym w marcu br. za Hit 2009 roku Inne oferowane produkty bankowości transakcyjnej również rozwijają się dynamicznie. Nowoczesna platforma elektroniczna BusinessNet obsługuje ponad 1100 dużych przedsiębiorstw oraz 1180 małych i średnich firm, zaś platforma BusinessLine prowadzi rozliczenia dla ponad 1300 klientów korporacyjnych. Pion Rynków Międzynarodowych (PRM) Wdrożenie przez Bank nowego modelu biznesowego w zakresie produktów skarbowych i objęcie ofertą małych i średnich firm zaowocowało dynamicznym wzrostem dochodów z usług PRM, które na koniec marca br. były o 144% wyższe w porównaniu z takim samym okresem roku ubiegłego. Wartość transakcji skarbowych, oferowanych dla dużych przedsiębiorstw jak i klientów biznesowych wzrosła w ciągu roku o 525% Na koniec marca 2009 roku Bank obsługiwał ponad przedsiębiorstw w systemie DealingNet, a wartość transakcji on-line wzrosła o 200% kw./kw. Bank umacnia sukcesywnie pozycję na rynku transakcji walutowych (w segmencie niebankowym), o czym świadczy 4% wzrost udziału. Bank z sukcesem przygotował i uplasował na rynku 3 nowe emisje certyfikatów depozytowych pozyskując środki rzędu 87 mln zł. Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Grupy Banku BPH za I kwartał 2009 roku 4

28 Wybrane dane operacyjne Wyszczególnienie Zmiana (%) Oddziały Placówki partnerskie Bankomaty własne* Zatrudnienie (w etatach)** Klienci detaliczni (w tys.), w tym: 770,6 699,1 71,5 - Osoby fizyczne (OF) 682,9 629,4 53,5 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 87,7 69,7 18,0 Klienci korporacyjni Liczba rachunków ROR dla OF (w tys.) Pakiety Harmonium dla MŚP (w tys.) Bankowość internetowa dla OF+MŚP (w tys.) Call Center dla OF+MŚP (w tys.) Karty płatnicze dla OF i MŚP (w tys.), w tym: 516,9 508,7 8,2 - karty kredytowe (tylko aktywne) 85,5 94,9-9,4 - karty debetowe , karty typu charge 10,4 9,9 0,5 */ Klienci Banku BPH mają również bezpłatny dostęp do bankomatów sieci Euronet; **/ bez urlopów bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego i ich zmiany Niniejszy raport spełnia wymogi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w tym także zmienionego Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 34, odnoszącego się do śródrocznych raportów finansowych. W zakresie nieuregulowanym tymi standardami dane finansowe prezentowane są zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak też wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 259). Szczegółowy opis zasad rachunkowości znajduje się w Sprawozdaniu Skonsolidowanym Grupy Banku BPH za rok W Śródrocznym Sprawozdaniu Finansowym za I kwartał 2009 r. przestrzegano tych samych zasad polityki rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim Rocznym Sprawozdaniu Finansowym oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniu za 2008 r. Od dnia 17 czerwca 2008 roku Bank BPH jest częścią amerykańskiej korporacji General Electric, która poprzez swoją spółkę zależną GE Money Bank posiada 65,9% akcji Banku BPH. Bank BPH SA jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Banku BPH, a jego sprawozdanie skonsolidowane obejmuje spółkę w 100% zależną BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., która z kolei jest większościowym akcjonariuszem (50,14% akcji) BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (BPH TFI). 3. Rozwój notowań akcji Banku BPH SA 1 Główną przyczyną dalszej przeceny akcji na światowych giełdach, w tym i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) były negatywne informacje makroekonomiczne, dotyczące m.in. załamania popytu, znaczącego spadku dynamiki produkcji przemysłowej i pogłębiającej się recesji gospodarki światowej. Polska oraz inne kraje regionu odczuły negatywny sentyment ze strony inwestorów zagranicznych, o czym świadczył skokowy wzrost rentowności obligacji rządowych spowodowany wzrostem awersji do ryzyka. Pierwszy kwartał bieżącego roku był siódmym z rzędu, w którym główne indeksy GPW spadały. Od pierwszej sesji stycznia do ostatniej sesji marca br. Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) zniżkował o 15,16%, natomiast indeksy: WIG20, mwig40 i swig80 zniżkowały odpowiednio o: 19,47%, 10,73% i 0,21%. Na tym tle notowania sektora bankowego nie wypadły najlepiej, gdyż indeks WIG-Banki na koniec I kwartału 2009 r. był na poziomie o 39,09% niższym, niż na zakończeniu sesji 5 stycznia br. W I kwartale ceny akcji Banku BPH zniżkowały o 24,25% i zarazem zachowywały się relatywnie mocniej od indeksu WIG-Banki natomiast słabiej niż indeksy WIG, WIG20, mwig40 i swig80. Na zamknięciu pierwszej sesji w br. cena akcji Banku BPH wyniosła 38,68 zł. W dniu 8 stycznia notowania akcji Banku BPH ustanowiły maksimum w bieżącym kwartale, wynoszące 47,25 zł. Następnie kursy akcji Banku BPH zniżkowały przez prawie 8 tygodni, ustanawiając kwartalne minimum 3 marca na poziomie 19,50 zł, po czym zaczęły odrabiać straty. Na koniec kwartału kurs zamknięcia wyniósł 29,30 zł. Kwartalny wolumen obrotu sięgnął akcji i był o 116,8% wyższy od zanotowanego w poprzednim kwartale i jednocześnie najwyższy od początku notowań akcji Banku BPH po podziale. Średni wolumen 1 Akcje Banku BPH SA są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w systemie notowań ciągłych. Na koniec I kwartału 2009 r. wchodziły one w skład indeksów: WIG, mwig40 i WIG-Banki. Globalne Kwity Depozytowe (GDR) Banku są notowane na London Stock Exchange. 5 Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Grupy Banku BPH za I kwartał 2009 roku

29 obrotu przypadający na jedną sesję osiągnął poziom sztuk, natomiast średni kurs zamknięcia w I kwartale 2009 r. wyniósł 31,02 zł. Notowania akcji Banku BPH SA oraz wartości indeksów WIG, WIG20, mwig40 i WIG-Banki na GPW w I kwartale 2009 r. (wykresy wystandaryzowane) 45 zł 35 zł Bank BPH WIG WIG20 mwig40 WIG Banki Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w I kwartale 2009 w porównaniu do I kwartału 2008 r. wzrosły o 5% r/r. Największy wzrost dotyczył górnictwa (+8,9% r/r), oraz przetwórstwa przemysłowego (+2,6% r/r). W omawianym kwartale Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie dokonywała obniżki stóp procentowych NBP w sumie o 125 punktów bazowych. Pod koniec marca stopa referencyjna ukształtowała się na poziomie 3,75%, redyskontowa weksli - 4%, stopa lombardowa 5,25%, a stopa depozytowa 2,25% w skali rocznej. 25 zł 15 zł 01/05/ /12/ /19/ /26/ /02/ /09/ Warunki makroekonomiczne i sytuacja rynkowa w I kwartale 2009 roku Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny produkt krajowy brutto (PKB) w IV kwartale 2008 r. wzrósł realnie o 3,0%, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy. Tempo wzrostu popytu krajowego było szybsze niż PKB i w IV kwartale wyniosło 3,7%. Wkład spożycia indywidualnego we wzrost PKB wyniósł 3,2 punkty procentowe (pp.) wobec 1,9 pp. przed rokiem. W IV kwartale odnotowano negatywny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na dynamikę wzrostu gospodarczego (-0,8 02/16/ /23/2009 pp. wobec -1,5 pp. w IV kwartale 2007 r.). W I kwartale 2009 roku wzrost cen konsumpcyjnych wyniósł 3,2% r/r w porównaniu do I kwartału 2008 roku i był wypadkową następujących czynników: Żywność i napoje bezalkoholowe wzrosły w I kwartale 2009 r. o 3,8% r/r; Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe wzrosły w tym okresie o 8,4 % r/r; Opłaty związane z eksploatacją mieszkań zwiększyły się o 10,9 % r/r; Opłaty dotyczące edukacji były wyższe niż w porównywalnym kwartale ub.r. o 4% r/r; Ceny nośników energii zwiększyły się o 14,4% r/r; Spadki cen odnotowano w transporcie (-6,8% r/r) oraz w przypadku obuwia i odzieży (spadek o 7,5% r/r). 03/02/ /09/ /16/ /23/ /30/2009 Podaż pieniądza mierzona agregatem M3 wzrosła w marcu 2009 r. o 17,6% r/r. Wzrost podaży pieniądza w marcu był przede wszystkim efektem większego przyrostu depozytów gospodarstw domowych, które na koniec marca 2009 r. przyrosły o 25,3% r/r. Choć nadal wysoki przyrost depozytów gospodarstw był w marcu niższy niż w poprzednich miesiącach na co wpływ miały malejące oprocentowanie lokat (i związane z tym poszukiwanie innych alternatyw inwestycyjnych) oraz malejące kwoty wypłat środków z UE na rachunki rolników. W marcu odnotowano także przyrost depozytów przedsiębiorstw (roczne tempo wzrostu wyniosło 6,9%). Wzrost depozytów firm, pomimo pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw, to najprawdopodobniej efekt mniejszych wydatków inwestycyjnych. Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła w marcu 2009 r. do 43,7% r/r. Wzrost kredytów dla firm wyniósł 25,3% r/r. Wysokie, roczne dynamiki nie oddają w pełni zmian zachodzących na rynku kredytowym. Utrzymują się one bowiem na wysokim poziomie w dużej mierze dzięki efektom kursowym (osłabienie się złotego powoduje wzrost złotowej wartości portfeli kredytów walutowych). Oczyszczone z efektów kursowych miesięczne przyrosty kredytów wskazują na znaczne wyhamowanie akcji kredytowej, przy czym należy oczekiwać, że w całym roku efekt ten będzie bardziej widoczny w przypadku kredytów dla firm niż kredytów dla gospodarstw domowych. W obliczu ograniczonych środków na rozwój akcji kredytowej banki preferują krótkoterminowe kredyty konsumenckie, zapewniające szybki obrót zaangażowanych środków oraz wysokie marże. Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Grupy Banku BPH za I kwartał 2009 roku 6

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. ZA IIII KWARTAŁ 2011 ROKU SIIERPIIEŃ 2011 w tys. EUR*** WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A. 1 RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A. ZA I KWARTAŁ ROKU 2015 Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium za I kwartał 2015 roku. Wybrane Skonsolidowane Dane Finansowe 1 WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10 05 /10 04 /10 03 /10 02 /10 01 /10 RAPORT ROCZNY 2008 SPIS TREŚCI RAPORT ROCZNY 2008 Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH Warszawa, 30 marca 2009 roku 010 Rok 2008 oznaczał faktyczne

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za II kwartałł 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2014 roku. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r.

Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2014 roku. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r. Załącznik do uchwały nr 242/B/2014 Zarządu Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 roku Data publikacji raportu: 06 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r.

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. 1 Podsumowanie... 2 2 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu... 3 3 Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W 2014 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W 2014 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W 2014 ROKU. Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. SPIS TREŚCI 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ BGŻ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I

Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2015 roku Spis treści Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartałł 2008 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZESA ZARZĄDU... 5 PODSUMOWANIE ROKU... 7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA... 3 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku... 3 3. Sektor bankowy... 4 4.

Bardziej szczegółowo