Ocena możliwości zastosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena możliwości zastosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami"

Transkrypt

1 649 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Międzywydziałowe Studium Doktoranckie Ocena możliwości zastosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami 1. Wprowadzenie Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości i zakresu zastosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami. Szczególne znaczenie ma ustalenie funkcji, które mogą być przekazane i których zdecydowanie nie należy przekazywać do wykonania na zewnątrz. Rozwój outsourcingu jest w dużej mierze efektem zrozumienia, że nie wszystkie prace muszą być realizowane w firmie. Kierownictwa podmiotów gospodarczych dochodzą do przekonania, że w celu zapewnienia konkurencyjności nie należy skupiać wewnątrz przedsiębiorstwa wszystkich funkcji i procesów wytwórczych. Bogata oferta rynkowa z zakresu outsourcingu dowodzi, że firmy go proponujące wyspecjalizowały się w konkretnych dziedzinach i udowadniają, że podejmując z nimi współpracę osiąga się z tego tytułu określone korzyści. Świadcząc usługi wielu podmiotom, dostawcy zewnętrzni mogą sobie pozwolić na zatrudnianie najlepszych specjalistów, ekspertów, pracowników z doświadczeniem, stać ich na najwyższej jakości sprzęt techniczny, służący realizowaniu zleconych zadań. Outsourcing nie jest nowym zagadnieniem w praktyce i literaturze z dziedziny zarządzania. Od dawna już większość firm ma dylemat: make or buy (zrobić czy kupić), a więc czy wykonywać pewne funkcje i procesy związane z realizacją swych celów u siebie, czy może zamawiać je na zewnątrz. Oceniając możliwości zastosowania outsourcingu, należy stwierdzić, że trudno byłoby znaleźć dziedzinę gospodarki, w której nie byłby on stosowany, a korzyści z nim związane nie byłyby brane pod uwagę przez firmy przygotowujące się do walki o wzmocnienie swej pozycji na rynku.

2 Istota i przesłanki outsourcingu Pojęcie outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest kolejnym przykładem określenia anglojęzycznego, które przyjęło się w języku polskiej kadry kierowniczej. Określenie to tłumaczy się jako zlecanie na zewnątrz, ponieważ jego geneza to: out (na zewnątrz) i to source/sourcing (znajdować źródła) 1. Outsourcing polega na przekazywaniu poszczególnych usług (funkcji) na zewnątrz firmy do realizacji przez ekspertów zwanych outsourcerami. Szczególne znaczenie w wypadku korzystania z outsourcingu ma fakt, że właściwie przeprowadzony daje szansę na poprawę sytuacji rynkowej firmy, która zdecydowała się na jego zastosowanie. Konieczność planowania strategicznego spowodowała, że wiele podmiotów gospodarczych zrozumiało jak ważna jest minimalizacja popełniania błędów, którą można osiągnąć wykorzystując oferowane przez rynek usługi. Outsourcing to długoterminowe przeniesienie części zakresu działalności, usług lub czynności produkcyjnych firmy na rzecz zewnętrznej, niezależnej jednostki organizacyjnej. Taka relacja podziału zadań ma charakter indywidualny, specyficzny i cechuje orientację rynkową, tzn. obydwa podmioty zasadniczo są gospodarczo niezależne 2. Główną przesłanką decydującą o tym, że tak wiele firm korzysta z outsourcingu jest fakt, że wyspecjalizowani w poszczególnych funkcjach dostawcy oferują zwykle swoje usługi po kosztach niższych, niż koszty zatrudniania pracowników do realizacji tych funkcji 3. Próba porównania przesłanek przemawiających za skorzystaniem z outsourcingu została zaprezentowana w tabeli 1. Warto również pamiętać, że w wyniku wdrożenia outsourcingu mogą pojawić się korzyści, których wcześniej nie przewidywano. Najważniejsze z nich to m.in. 4 : możliwość przyspieszenia zmian poprzez uwydatnienie takiej potrzeby w innych działach, pomoc i wsparcie dla procesów biznesowych, zapoczątkowanie zmian w obszarze budowania nowej kultury organizacyjnej, dostarczenie dowodów, że outsourcing się opłaca (jeśli się powiedzie). Widać zatem, że przesłanki stosowania outsourcingu są przekonywające. Każdy podmiot gospodarczy powinien je mieć na uwadze, jeśli chce wygrać batalię rynkową i nie pozostać w tyle za swoimi konkurentami. Najważniejszą kwestią jest zrozumienie, że firma nie powinna rezygnować z procesów, które decydują o jej przewadze nad konkurencją, jak również tych, które wpływają na jej rentowność. W takim wypadku nie jest istotne, czy są to funkcje związane z podstawową działalnością, czy tylko o pomocniczym charakterze 5. 1 M. Biernat, Outsourcing sposób oszczędzania, Prawo Przedsiębiorcy 2001, nr J. Wierzbicki, M. Weinzieher, Ekonomiczne metody obniżania kosztów pracy, Serwis Prawno- -Pracowniczy 2002, nr C.L. Gay, J. Essinger, Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, pod red. K. Perechudy, Placet, Warszawa 2000, s

3 Ocena możliwości zastosowania outsourcingu Tabela 1. Próba porównania kosztów pracy outsourcera z pracownikiem etatowym Outsourcer Pobiera stałe wynagrodzenie Nie korzysta ze zwolnień lekarskich Oferuje niskie koszty zarządzania kontraktem Przeprowadza szkolenia pracownicze na własny koszt Gwarantuje ciągłość realizacji usługi Posiada specjalizację i wiedzę interdyscyplinarną, zapewnia opiekę ekspertów Proponuje relatywnie niskie koszty zakończenia współpracy Świadczenia socjalne wchodzą w skład jego kosztów Łatwo dochodzi się roszczeń w wypadku niewywiązania się z kontraktu Pracownik etatowy Pobiera stałe wynagrodzenie Korzysta z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub zasiłku chorobowego Wysokie narzuty na płace (US, ZUS) Podnosi kwalifikacje, szkoli się na koszt pracodawcy Korzysta z przerw urlopowych Nabywa doświadczenia z upływem lat pracy Względnie wysokie koszty rozwiązania umowy o pracę Świadczenia socjalne to koszt pracodawcy Praktycznie zerowa odpowiedzialność za niewywiązanie się ze swoich obowiązków Źródło: Aby rezultat podjętej decyzji o zastosowaniu outsourcingu był zadowalający dla wszystkich, muszą być spełnione m.in. następujące warunki: powołanie zespołu do prac wstępnych, rozpoznanie potrzeb, celów, oczekiwań firmy, analiza dostępnych na rynku usług w zakresie outsourcingu, gromadzenie ofert, porównywanie ich, formułowanie kontraktu, wybór dostawcy, nawiązanie współpracy z zewnętrznymi konsultantami w celu udzielenia pomocy w negocjacjach z outsourserem, monitoring usług świadczonych przez dostawcę. 3. Obszar dostępnych ofert outsourcingowych Pełne wydarzeń otoczenie, w którym przyszło istnieć wielu organizacjom, spowodowało ugruntowanie przekonania, że utrzymają się na nim tylko podmioty, które łatwo, szybko i elastycznie będą potrafiły dopasować się do przeobrażających się ciągle struktur rynkowych. Liczba ofert outsourcingowych stwarza nowe możliwości dla wszystkich zarządzających, warto więc poznać ofertę dostawców zewnętrznych, aby zorientować się, w jakich dziedzinach można ewentualnie szukać atrakcyjnych rozwiązań biznesowych. Do najważniejszych zalicza się: zatrudnianie zewnętrzne, usługi z za-

4 114 kresu finansów i księgowości, outsourcing telefoniczny i informatyczny, zarządzanie nieruchomościami. Zatrudnianie zewnętrzne jest jedną z bardziej popularnych form outsourcingu, polegającą na tym, że pracownik rozwiązuje umowę o pracę z dotychczasowym pracodawcą i jednocześnie podpisuje umowę o pracę z firmą outsourcingową. Firma wynajmująca może nie tylko przekazać swoich pracowników firmie prowadzącej, ale również zlecić rekrutację, selekcję i stworzenie nowego zespołu pracowników. Administrowanie płacami jako kolejna forma outsourcingu polega na przejęciu wszystkich spraw związanych z wynagrodzeniami pracowników. Jest to zatem naliczanie wynagrodzeń za pracę, za nadgodziny, okresy choroby i niezdolności do pracy, dokonywanie przelewów na konta osobiste zatrudnionych oraz wszelkie rozliczenia związane z urzędem skarbowym, ZUS i innymi instytucjami. Celem korzystania z tej usługi jest przede wszystkim odciążenie działu personalnego lub finansowego i zapewnienie większej dyskrecji w sprawie wynagrodzeń niż ma to miejsce przy prowadzeniu rachuby płac bezpośrednio wewnątrz danej organizacji. Outsourcing w usługach telefonicznych opiera się na przeświadczeniu, że nie ma w Polsce takiej firmy, której można byłoby powierzyć telefoniczną obsługę klientów. Outsourcing usług call centers nie jest jeszcze zbyt popularny, chociaż wiele firm dążących do stworzenia trwałej więzi z odbiorcą właśnie w budowie własnego call centers dostrzega źródło potencjalnej przewagi nad konkurentami działającymi na tym samym rynku. Rozważając obawy, które powodują niechęć do powierzenia obcej firmie usług z gatunku telecentrum, można by stwierdzić, że nie różnią się one od obaw ogarniających inne podmioty rynkowe, tzn. jest to strach przez utratą know-how, obawy przed utratą wiarygodności lub wcześniej wypracowanej pozycji rynkowej itp. Najważniejszym argumentem przemawiającym za outsourcingiem najprostszych usług telefonicznych, np. infolinii, jest argument ekonomiczny, ponieważ wynajęcie specjalistycznego telecentrum jest co najmniej kilkakrotnie tańsze niż budowa własnego, nawet kilkustanowiskowego centrum obsługi, a nadzór nad firmą zewnętrzną jest mniej czasochłonny. Zlecając na zewnątrz tego typu usługi, firma może uniknąć wielu problemów, które pojawiłyby się w wypadku budowy własnej centrali, np. problemów lokalizacyjnych, sprzętowych, uwarunkowań prawnych 6. Outsourcing informatyczny polega na wyborze opcji pełnego lub częściowego przejęcia działu IT. Z obserwacji wynika, że są to przeważnie zlecenia typu: obsługa centrum przetwarzania danych, rozwój i utrzymanie aplikacji, tworzenie centrów obliczeniowych itp. Zakres usług będzie zależał przede wszystkim od przedsiębiorstwa, jego specyfiki, rodzaju prowadzonej działalności i jej skali. Usługi te mogą mieć charakter w różnym stopniu krytyczny dla podmiotu gospodarczego. Obecnie zwraca się uwagę na podstawowe trendy występujące w sferze zarządzania informatyką, które wpłyną na jej rozwój. Należą do nich 7 : 6 A. Bielewicz, Strach przed obcymi, Computerworld Polska 1999, nr

5 Ocena możliwości zastosowania outsourcingu przedsiębiorstwa wirtualne (globalne zależności ekonomiczne, sieci partnerów, wzrost wydajności przedsiębiorstw), przeobrażenia modelu zatrudniania, które wymuszą zmianę strategii w zakresie pozyskiwania kwalifikacji (nowe modele zatrudniania, wąski rynek pracy), wnikliwa analiza technologii informatycznych (technologie jako podstawowy element strategii zarządzania ryzykiem), zarządzanie IT, które jest częścią zarządzania informacją (informacja będzie wytyczać drogę do sukcesu firmy). Finanse Dostawcy środków pracy i produkcji Outsourcing Przedsiębiorstwo Wykorzystywanie zasobór zewnętrznych Dostawcy usług: informatycznych księgowych podatkowych transportowych marketingu sprzedaży itd. Logistyka Rys. 1. Środowisko gospodarcze umożliwiające zastosowanie outsourcingu Źródło: Zakres usług outsourcingowych jest szeroki i trudno znaleźć dziedzinę, w której nie byłby on stosowany. Na rys. 1 przedstawiono w przybliżeniu środowisko gospodarcze, które przyczyniło się do wzrostu popularności narzędzia biznesowego, jakim jest zlecanie zadań na zewnątrz. 4. Zakres funkcjonalny zarządzania nieruchomościami Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności, które zmierzają do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Te zadania są powierzane do wykonania zarządcy, działającemu najczęściej jako firma, który wykonuje je na podstawie umowy, zawartej z właścicielem nieruchomości. Czynności podejmowane przez niego mają

6 116 charakter działań zwykłego zarządu, np. dokonywanie napraw, pobieranie czynszów, utrzymywanie nieruchomości w czystości itp. W zakres zarządzania nieruchomościami wchodzą jednak zadania, których wykonywanie musi być poprzedzone zgodą właściciela, np. zmiana sposobu użytkowania nieruchomości, działania wymagające zaangażowania dużych środków finansowych (prace modernizacyjne, remonty generalne) itp. Zarządca może oferować usługi wspólnocie mieszkaniowej, indywidualnemu właścicielowi, spółdzielni mieszkaniowej, gminie, deweloperowi lub innemu przedsiębiorstwu 8. Główną grupę zadań związanych z zarządzaniem nieruchomością stanowią 9 : uzyskiwanie dochodów, obniżanie kosztów eksploatacyjnych, wzrost wartości nieruchomości, zaspokojenie potrzeb własnych właścicieli, obowiązki ustawowe, zabezpieczenie kapitału, podniesienie wiarygodności i prestiżu. Działania te uzależnione są przede wszystkim od rodzaju zarządzanej nieruchomości. Inaczej będą wyglądały te same procesy w wypadku wspólnoty mieszkaniowej, lokali zakładowych czy spółdzielni, wszystkie jednak zdążają do osiągnięcia tego samego celu podniesienia efektywności zarządzania nieruchomością i utrzymania się na konkurencyjnym rynku. Dla pełnego obrazu, jakich zagadnień dotyczy temat zarządzania nieruchomościami, warto przytoczyć główne grupy zadań opracowane przez Instytut Zarządzania Nieruchomościami (IREM), które wiążą się m.in. z 10 : analizą warunków rynku i rekomendacją lub zatwierdzaniem stawek czynszowych, przygotowywaniem, zatwierdzaniem lub wykonywaniem planów marketingowych w celu przyciągnięcia do nieruchomości potencjalnych najemców lub nabywców, opracowywaniem, wdrażaniem lub akceptowaniem programu utrzymania najemców, określaniem możliwego do ubezpieczenia ryzyka związanego z nieruchomością, analizowaniem i kontrolą wymagań finansowych, rekomendowaniem właścicielowi potencjalnych źródeł funduszy, odpowiedzialnością za zgodność funkcjonowania nieruchomości z przepisami prawa i ochrony środowiska, monitorowaniem wartości nieruchomości i oceną wpływu zmian wartości na realizację celów, 8 M. Życzyński, Zarządca nie może być tylko administratorem, Puls Biznesu 2002, nr 2. 9 L. Henclewska, Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości, Nieruchomości C.H. Beck 2002, nr

7 Ocena możliwości zastosowania outsourcingu określaniem i analizowaniem alternatywnych sposobów wykorzystania nieruchomości, wdrażaniem planu zmian, ustalaniem reguł kontroli zarządczej i monitorowaniem funkcjonowania nieruchomości, określaniem, zalecaniem i zatwierdzaniem nieruchomości do zbycia i nabycia, posiadaniem uprawnień do dokonywania wydatków, przygotowywaniem rocznych budżetów, wydatków kapitałowych, kontrolą i zatwierdzaniem przedkładanych sprawozdań finansowych, ustalaniem, zatwierdzaniem i monitorowaniem przestrzegania zasad prowadzenia księgowości. Wymienione funkcje stanowią jedynie zarys problemów, które mogą się pojawić w wypadku zarządzania nieruchomością, bardziej szczegółowe zaś mogą być te, które są wyznaczane przez konkretne przepisy lub opracowania, np. statut spółdzielni mieszkaniowej, przewidujący następujące zadania w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym 11 : prawidłowa eksploatacja, remonty, konserwacja zasobów mieszkaniowych, rozpatrywanie spraw członkowsko-mieszkaniowych, gospodarka lokalami handlowo-usługowymi, załatwianie skarg i wniosków członków, np. spółdzielni, działalność społeczno-kulturalna na rzecz mieszkańców, kontrola jakości cen usług świadczonych przez wyspecjalizowane firmy, egzekwowanie opłat eksploatacyjnych, przygotowanie i prowadzenie spotkań, zebrań grup członkowskich. Zarządzanie nieruchomością jest procesem wymagającym od zarządzającego posiadania wiedzy interdyscyplinarnej z takich dziedzin, jak: ekonomia, prawo, finanse, rachunkowość, controlling itp. Obecna sytuacja na rynku wskazuje na konieczność szybkiej reakcji na zmiany, elastyczności, przedsiębiorczości, umiejętności dynamicznego kierowania nieruchomością. Trudno jednak znaleźć osoby zainteresowane pracą w zarządzaniu nieruchomościami z uwagi na stosunkowo niskie jeszcze zarobki, małe szanse osiągnięcia sukcesu i perspektywy ciekawej kariery zawodowej. Kadra kierownicza powinna zauważać te tendencje i podejmować próby wzmocnienia znaczenia zarządzania rozwojem nieruchomości, a jeśli jest to trudne do realizacji, powinna zastanowić się nad rozwiązaniem, które proponuje sam rynek, czyli nad możliwością wykorzystania outsourcingu i jego różnych modeli (zlecanie funkcji, outsourcing usługi, co-sourcing) do wykonywania zadań zbliżających podmiot do osiągania jego celów strategicznych. Outsourcing w zarządzaniu nieruchomościami to stosunkowo nowa usługa. Dostępne na rynku oferty obejmują jednak bardzo szeroki zakres funkcjonalny zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, obiektami usługowymi, przemysłowymi, specjalnymi, a w szczególności dotyczą m.in.: sporządzania planu zarządzania nieruchomością, prowadzenia ksiąg rachunkowych, 11

8 118 przeprowadzania inwentaryzacji, sporządzania planów gospodarczych dla nieruchomości, usług związanych z codziennych funkcjonowaniem nieruchomości, usług agrotechnicznych, reprezentowania wspólnoty przed organami administracji państwowej, obsługi prawnej (reprezentacja przed sądami i organami egzekucyjnymi), negocjowania warunków umów z dostawcami, doradztwa w zakresie zagospodarowania istniejących nieruchomości. Rozpatrując kwestię możliwości oddania w outsourcing poszczególnych funkcji lub usług, należy pamiętać o podstawowych kompetencjach, które m.in. powinny wyznaczać granice bezpiecznej współpracy z dostawcą zewnętrznym. Są one specyficzną mieszanką wiedzy, inteligencji, myślenia twórczego, zasobów firmy i umiejętności kontroli nad zarządzaną dziedziną. Zdefiniowanie tego rodzaju kompetencji stanowi ważny element planowania kroków strategicznych. Wielu zarządzających potrafi wymienić główne kompetencje, ale niewielu jest w stanie dopasować je do konkretnego planu zarządzania. Jeśli kompetencje nie kreują nowych produktów lub usług, które klienci zakwalifikują jako wyjątkowe prawdopodobnie nie są one najważniejsze 12. Skoro podstawowe kompetencje powinny wpływać na tworzenie się nowych dóbr, na pojawianie się twórczych sposobów rozwiązywania problemów, to oznacza, że w ujęciu całej organizacji mają one ogromne znaczenie. Jeśli tak jest, należy wziąć to pod uwagę przy stosowaniu outsourcingu. Dostawca zewnętrzny nie może decydować, co jest najważniejsze dla nieruchomości, jakie kroki należy podjąć on sam jest tylko wykonawcą, a nie decydentem. Widać zatem, że proces zarządzania nieruchomością obejmuje wiele różnorodnych zagadnień, których znajomością musi wykazać się zarządzający. Na podstawie analizy ww. funkcji można sprecyzować zawartość umowy pomiędzy outsourcerem a firmą oddającą realizację pewnych funkcji w outsourcing. 5. Korzyści stosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami Właściwie przygotowany i wdrożony outsourcing przynosi wiele korzyści, bez względu na grupę zainteresowanych czy będzie to właściciel nieruchomości, outsourcer, czy też sam najemca (tabela 2). Zawarcie kontraktu outsourcingowego na zarządzanie nieruchomością przynosi jak widać z tabeli 2 wiele pozytywnych skutków. Istotny jest fakt podniesienia rangi konkretnej nieruchomości, zwiększenie jej efektywności i wzrost zadowolenia zainteresowanych grup. Nie można również pominąć kwestii rozwoju rynku dostawców zewnętrznych. Zgodnie z prawem ekonomii popyt wywołuje podaż, więc zapotrzebowanie na świadczenie tego ro- 12 M.F. Greaver II, Structured Outsourcing. A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, Amacom, New York 1999, s

9 Ocena możliwości zastosowania outsourcingu dzaju usług napędza lokalną koniunkturę, powoduje pojawianie się konkurencji i gry rynkowej, zmniejsza poziom bezrobocia. Tabela 2. Korzyści stosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami Właściciel nieruchomości Oszczędności finansowe Oszczędności inwestycyjne Poprawa jakości zarządzania Usługi eksperckie Oszczędność czasu Możliwość koncentracji na strategicznym wymiarze działalności Optymalne wykorzystywanie posiadanych zasobów Podążanie za rozwijającym się rynkiem nabywców i konkurentów Umożliwienie rozwoju lokalnego rynku outsourcerów Outsourcer Możliwość obniżenia kosztów świadczenia usług pod warunkiem współpracy z większą liczbą właścicieli nieruchomości Możliwości inwestycyjne Obecność w branży Ewentualne premie za wysoką jakość świadczonych usług Możliwość podpisania atrakcyjnego pod względem finansowym kontraktu Zwiększony popyt na oferowane usługi Nabywanie doświadczenia Nawiązywanie kontaktów handlowych Zdrowa rywalizacja z konkurencją Najemca Podwyższony stopień jakości realizacji obsługi Pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców danej nieruchomości Szansa obniżenia opłat lokatorskich w związku z bardziej efektywną gospodarką nieruchomości Możliwość stałej kontroli outsourcera Likwidacja nieracjonalnych pozycji kosztowych Podwyższony standard warunków mieszkaniowych Efektywne użytkowanie nieruchomości Wzrost poziomu satysfakcji mieszkańców nieruchomości Szansa porównania jakości oraz kosztów świadczonych usług Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Tertelis, Optymalna strategia restrukturyzacji zarządzania nieruchomościami, cz. 5, Nieruchomości C.H. Beck 2002, nr Analiza funkcji (zadań) zarządzania nieruchomościami pod kątem możliwości zastosowania outsourcingu Elementem, który w głównej mierze (oprócz posiadania lub nieposiadania prawa własności) wpływa na wybór sposobu zarządzania nieruchomością i wskazanie obszarów działań delegowanych na zewnątrz jest rodzaj nieruchomości. Umiejętność przyporządkowania nieruchomości do określonej grupy (mieszkalna, handlowa, usługowa, przemysłowa, specjalna) ułatwia w znaczny sposób zro-

10 120 zumienie jej specyfiki i ewentualnych przepisów normujących jej funkcjonowanie. Podstawowym celem zarządzania nieruchomością jest zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania i jeśli to możliwe wpływanie na jej rozwój. Zakres działań, w których można zastosować outsourcing, zależy od umowy pomiędzy stronami kontraktu. Powinien on wyraźnie wskazywać na ograniczony lub bardziej rozbudowany wykaz funkcji. Mogą to być np. tylko zadania związane z administrowaniem nieruchomości (utrzymanie w nie pogorszonym stanie) lub też czynności zmierzające do zmian przeznaczenia budynku, przebudowy, rozbudowy, zakupu środków trwałych. Zarządzanie nieruchomościami może przebiegać w sposób statyczny i dynamiczny. Pierwszy polega na dążeniu zachowawczym, polegającym na zachowaniu dotychczasowego stanu nieruchomości, funkcje zarządzania są ograniczone do niezbędnych czynności administracyjnych, technicznych i gospodarczych. Zadania te są zwykle realizowane przez zarządcę-administratora. Zarządzanie dynamiczne natomiast zakłada konieczność innowacji i wysoki poziom kreatywności, jeśli chodzi o budowanie pozycji nieruchomości na rynku 13. Zarządzanie nieruchomościami stawia przed jej realizatorami następujące cele: wykonywanie zadań wskazanych w strategii rozwojowej nieruchomości, zapewnienie efektywności jej funkcjonowania, prowadzenie polityki zarządzania wpływającej na wzrost wartości nieruchomości na rynku, dbałość o atrybuty nieruchomości (stan techniczny, architektura, prawa własności). Jednym z najważniejszych przywilejów, jaki mają właściciele nieruchomości, jest możliwość podejmowania decyzji związanych z formą zarządzania ich własnością, a zapisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85, poz. 388) umożliwiają taki wybór. Ustawa jednak stanowi, że właściciele lokali mogą w umowie o ustanowienie odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Istotnym elementem rozważań jest sprecyzowanie podmiotu gospodarczego, który jest zarządzany. Uprawnienia zarządcy inaczej będą bowiem wyglądały w wypadku obejmowania zarządu we wspólnocie w świetle przepisów ustawy o własności lokali, a inaczej w spółdzielni mieszkaniowej w świetle wybranych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd nieruchomościami wspólnymi sprawowany przez spółdzielnię, które są jej współwłasnością, wygląda inaczej niż sprawowanie zarządu przez zarządcę, któremu właściciele lokali powierzyli ten zarząd (na podstawie art. ustawy o własności lokali) 14. W tabeli 3 przedstawiono przykładowe różnice. 13 A. Śliwiński, Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Placet, Warszawa 2000, s E. Bończak-Kucharczyk, Własność lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, cz. 2, Nieruchomości C.H. Beck 2003, nr 1.

11 Ocena możliwości zastosowania outsourcingu Tabela 3. Wybrane uprawnienia w zakresie sprawowania zarządu Zakres uprawnień zarządu przepisy ustawy o własności lokali Dokonywanie samodzielnie czynności i podejmowanie decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem nieruchomością wspólną, mieszczących się w pojęciu zwykłego zarządu (art. 22 ust. 1) Podejmowanie działań tylko w graniach udzielonych pełnomocnictw Reprezentowanie wspólnoty w zewnętrznych kontaktach Dbanie o właściwy poziom i sprawne funkcjonowanie nieruchomości, zawieranie w jej imieniu niezbędnych umów np. o energię, wodę itp. Podejmowanie czynności zmierzających do odtworzenia (jeśli taka konieczność zachodzi) lub zaktualizowania dokumentacji technicznej nieruchomości Składanie rocznego sprawozdania dotyczącego prowadzonej działalności Za pełnione obowiązki zarządzający otrzymuje stosowne wynagrodzenie Zakres działań spółdzielni mieszkaniowej sprawującej zarząd przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 27 ust. 2) Spółdzielnia wykonuje te czynności, ponieważ dotyczą one istoty zarządzania nieruchomością Podejmowanie działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, bez konieczności posiadania pełnomocnictw właścicieli lokali Czynności te mieszczą się w pojęciu powierzonego zarządu Spółdzielnia występuje w roli zarządcy Spółdzielnia powinna posiadać odpowiednią dokumentację Spółdzielnia nie musi składać sprawozdania właścicielom lokali Przepisy nie zezwalają na osiąganie dochodu z zarządzania nieruchomościami wspólnymi przez spółdzielnię Źródło: E. Bończak-Kucharczyk, Własność lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, cz. 2, Nieruchomości C.H. Beck 2003, nr 1. W zależności od tego kto jest właścicielem nieruchomości, stosuje się wybrane przepisy odpowiednich ustaw. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741, z późn. zm.). Przepisów powyższej ustawy nie stosuje się jednak (zasadniczo) do nieruchomości, które wchodzą w skład tzw. Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dla nich stosuje się odrębną ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U nr 57, poz. 299). Pieczę nad zarządzaniem sprawuje Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która 15 : gospodaruje poprzez sprzedaż mienia w całości lub jego części, oddaje na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom fizycznym lub prawnym, 15 A. Stefaniak, Nieruchomości, AJP Partners, Warszawa 2002, s

12 122 Tabela 4. Wybrane funkcje zarządzania nieruchomością i ich podatność na outsourcing Nazwa funkcji Prawne Funkcja nadająca się do outsourcingu (bez spełnienia specjalnych warunków) Sporządzanie regulaminu porządku domowego Funkcja nadająca się do outsourcingu (z uwzględnieniem specjalnych warunków) Czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Kierowanie wniosków do sądów i prowadzenie spraw sądowych związanych z zapłatą należności Warunek: konieczność posiadania przez outsourcera wysokich kwalifikacji z tej dziedziny, daje to szansę na zapewnienie przejrzystości nieruchomości Moderni- zacyjno- -rozwojowe Prowadzenie spraw technicznych w zakresie modernizacji nieruchomości Rozbudowa, nadbudowa budynków i budowli Warunek: wysoka specjalizacja wykonawców, gwarancja 100% bezpieczeństwa zainteresowanych Kalkulacja stawki czynszowej. Fakturowanie. Poszukiwanie dodatkowych sposobów finansowania nieruchomości Realizacja decyzji dotyczących eksploatacji nieruchomości Warunek: dyscyplina we wdrażaniu decyzji właściciela i niepodejmowanie ich w jego imieniu Ekonomiczno-finansowe Księgowo- -podatkowe Rozliczanie czynszów, opłat Prowadzenie sprawozdawczości okresowej. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczenia z ZUS, US i innymi podmiotami Warunek: wysoki poziom zaufania, doświadczenie, stała kontrola właściciela Funkcja nie nadająca się do outsourcingu Zawieranie umów o zarządzanie nieruchomością. Zawieranie i rozwiązywanie umów najmu. Zawieranie umów z administratorami, dostawcami, wykonawcami usług Zagrożenie: wysoki poziom ryzyka, zawartość umowy ma charakter strategiczny, możliwość korupcji, malwersacji finansowych Decyzje o podejmowaniu lub niepodejmowaniu działań związanych z rozwojem nieruchomości głównie procesy deweloperskie Zagrożenie: są to decyzje o charakterze strategicznym, wpływające bezpośrednio na przewagę konkurencyjną, należy śledzić tendencje rynkowe Kalkulacja przychodów. Rozliczanie inwestycji. Obliczanie efektywności ekonomicznej i finansowej działań Zagrożenie: ww. kwestie powinny stanowić tajemnicę nieruchomości jako swoistego rodzaju zabezpieczenie przed konkurencją. Outsourcer nie powinien ingerować w sprawy o charakterze finansowym Prowadzenie sprawozdawczości finansowej Zagrożenie: jak wyżej

13 Ocena możliwości zastosowania outsourcingu cd. tabeli 4 Nazwa funkcji Funkcja nadająca się do outsourcingu (bez spełnienia specjalnych warunków) Protokołowanie zebrań. Czynności operacyjne Funkcja nadająca się do outsourcingu (z uwzględnieniem specjalnych warunków) Rozliczanie kosztów eksploatacyjnych. Określanie możliwego do ubezpieczenia ryzyka. Przekazywanie lokali najemcom Warunek: umiejętność poruszania się w obszarze organów administracji publicznej, znajomość zasad funkcjonowania podmiotów na rynku Funkcja nie nadająca się do outsourcingu Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia (wykluczenia) członka (np. w spółdzielni mieszkaniowej). Przydziały lokali mieszkalnych. Przekształcenie prawa do lokalu. Ubezpieczanie nieruchomości Zagrożenie: decyzje zarezerwowane dla właściciela, temat ubezpieczenia wiąże się z oszacowaniem rzeczywistej wartości nieruchomości wraz z wyposażeniem, konieczna dyskrecja finansowa Administracyjne Organizacyjne Prowadzenie korespondencji z najemcami. Zwoływanie i prowadzenie zebrań (sprawy bieżące). Dyżury zarządcy Prowadzenie wykazu lokali, ich właścicieli i najemców. Przygotowywanie i obsługa zebrań właścicieli nieruchomości. Opracowywanie projektów uchwał (do zatwierdzenia przez właściciela lub zarząd) Warunek: znajomość specyfiki funkcjonowania konkretnej nieruchomości Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej. Nabywanie środków trwałych. Nadzór nad pracownikami świadczącymi outsourcing Zagrożenie: niezbędna jest obiektywna kontrola ze strony właściciela, bezpośredni monitoring zmian zachodzących w nieruchomości Planistyczne Układanie i wdrażanie programu konserwacji nieruchomości Opracowanie planów gospodarczych. Opracowanie planów remontów. Opracowywanie programów zabezpieczeń i ochrony Warunek: jak wyżej Opracowanie koncepcji i założeń inwestycyjnych. Planowanie budżetu Zagrożenie: zadania kompetencyjne (właściciela, zarządu) o charakterze strategicznym Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zakres i obowiązki w ramach zarządzania nieruchomościami, Zarządca 2000, nr 3.

14 124 oddaje na czas oznaczony administratorowi całość lub część mienia w celu gospodarowania, przekazuje w zarząd. Uwagę należy zwrócić również na szczególny przypadek sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych przez komunalny zakład budżetowy. Tu dokładnie jest określone, które czynności można powierzyć do wykonywania zarządcy, a które nie. Nie może więc on w żadnym wypadku dokonywać zbywania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nie ma prawa podejmować czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia z tytułu stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej. Aby usprawnić funkcjonowanie nieruchomości poprzez wykorzystanie działań outsourcingowych należy wyodrębnić te funkcje, które zdaniem kadry (właściciela) mogą być przekazane na zewnątrz, bez obawy o naruszenie prawidłowej struktury funkcjonowania nieruchomości. Najbardziej efektywny może okazać się podział wyodrębniający 3 grupy zadań: możliwe do objęcia outsourcingiem bez konieczności spełnienia specjalnych warunków, możliwe do objęcia outsourcingiem z uwzględnieniem konkretnych warunków, niemożliwe do objęcia outsourcingiem. Zakres czynności, które nadają się (lub nie) do outsourcingu zależy przede wszystkim od wewnętrznych przepisów właściciela nieruchomości zawierających wykazy czynności zastrzeżonych dla konkretnych przedstawicieli kadry zarządczej (właściciela), bez możliwości scedowania ich wykonywania na rzecz osób trzecich. Wybrane grupy funkcji wchodzących w skład procesu zarządzania nieruchomością i ich podatność na outsourcing przedstawiono w tabeli 4. W każdym systemie organizacyjnym należy wyodrębnić zarządzających i zarządzanych. W zależności od rodzaju tego systemu (spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, nieruchomości zakładu pracy) dany podmiot ma tam przypisany zakres praw i obowiązków. Trudność polega na określeniu i wskazaniu funkcji, które mogą być podatne na outsourcing i na jakich warunkach, albo takich, które nie nadają się do przekazania na zewnątrz. Wyznacznikiem osiągnięcia zadowalającego wyniku wdrożenia outsourcingu będzie ich wnikliwa analiza wiążąca się z poznaniem specyfiki funkcjonowania konkretnego podmiotu gospodarczego. 7. Uwagi końcowe W artykule poruszono zagadnienie outsourcingu, czyli strategicznego angażowania zasobów zewnętrznych do wykonywania czynności, które dotąd były realizowane przez własny personel wewnętrzny. Koncepcja outsourcingu opiera się na

15 Ocena możliwości zastosowania outsourcingu przekonaniu, że odpowiednio przeprowadzony outsourcing daje szansę na udoskonalenie różnorodnych systemów zarządzania w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przedstawiono istotę i przesłanki zlecania na zewnątrz oraz wskazano obszary kilku dostępnych ofert rynkowych w tym zakresie. Zasadniczym elementem opracowania jest jednak wskazanie możliwości wykorzystania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami. Chociaż jest to nowość w tym temacie (w porównaniu np. z outsourcingiem informatycznym), to jednak zakres usług świadczonych przez outsourcerów jest dosyć szeroki. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na wyjątkową złożoność procesów związanych z tym zagadnieniem. Różnorodność czynności występujących w tym zakresie powoduje, że właściciele (lub zarządcy) nieruchomości zmuszeni są do poszukiwania rozwiązań umożliwiających lub ułatwiających realizację zamierzeń strategicznych, taktycznych i operacyjnych za pomocą najbardziej efektywnych narzędzi biznesowych. Determinantem stanowiącym podstawę wskazania funkcji do realizacji przez outsourcera jest charakter konkretnej nieruchomości (wspólnota mieszkaniowa, lokale spółdzielni mieszkaniowej, ośrodki wypoczynkowe zakładów pracy itd.) i jej strategia rozwojowa przewidziana przez właściciela. Warunkiem jednak na uzyskanie zamierzonych wyników jest dokładne sprecyzowanie przedmiotu przekazywania na zewnątrz. Pojawia się więc kwestia podstawowych kompetencji, których naruszenie może spowodować czasem niebezpieczne skutki. Artykuł wskazuje wybrane funkcje związane z zarządzaniem nieruchomościami i ich ewentualną podatność na outsourcing oraz wyróżnia ich 3 podstawowe grupy: możliwe do objęcia outsourcingiem bez spełnienia specjalnych warunków, z uwzględnieniem konkretnych warunków, oraz niemożliwe do realizacji przez zewnętrznych dostawców z uwagi na zagrożenie dla głównych kompetencji. Nie jest to jednak pełna charakterystyka, a w związku z ciągłym rozwojem procesu zarządzania nieruchomościami należy na bieżąco śledzić wymogi rynku w tym zakresie oraz badać dalsze możliwości zastosowania outsourcingu. Szczególnie interesująca wydaje się kwestia wprowadzenia współpracy z dostawcami zewnętrznymi w spółdzielniach mieszkaniowych, które z uwagi na swój zbiurokratyzowany charakter mogą wyjątkowo niechętnie dążyć do zmian w zakresie zarządzania swoimi zasobami mieszkaniowymi. Literatura Bielewicz A., Strach przed obcymi, Computerworld Polska 1999, nr 25. Biernat M., Outsourcing sposób oszczędzania, Prawo Przedsiębiorcy 2001, nr 14. Bończak-Kucharczyk E., Własność lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, cz. 2, Nieruchomości C.H. Beck 2003, nr 1. Gay C.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Greaver M.F. II, Structured Outsourcing. A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, Amacom, New York Henclewska L., Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości, Nieruchomości C.H. Beck 2002, nr 5. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomości a rynek, PWN, Warszawa 2000.

16 126 Stefaniak A., Nieruchomości, AJP Partners, Warszawa Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Placet, Warszawa Tertelis M., Optymalna strategia restrukturyzacji zarządzania nieruchomościami, cz. 5, Nieruchomości C.H. Beck 2002, nr 12. Wierzbicki J., Weinzieher M., Ekonomiczne metody obniżania kosztów pracy, Serwis Prawno-Pracowniczy 2002, nr 25. Zakres i obowiązki w ramach zarządzania nieruchomościami, Zarządca 2000, nr 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, pod red. K. Perechudy, Placet, Warszawa Życzyński M., Zarządca nie może być tylko administratorem, Puls Biznesu 2002, nr 2. Evaluation of Opportunities to Apply Outsourcing in Real Estate Management This article discusses the essence of outsourcing and the prerequisites for its application. The market for outsourcing services has been developing at an increasing rate. The use of outsourcing is visible in many areas of business. In striving to reduce costs, businesses are eager to employ outsourcing. It is worth remembering, however, that outsourcing has both advantages and disadvantages, to which this article draws attention. The use of outsourcing in real estate management improves its effectiveness, reinforces the competitive position of the managing company, increases the property s value and improves its attractiveness to investors. The scope of outsourcing in real estate management depends on the type of a real estate. The managerial functions related to commercial real estate (intended to generate steady returns) and residential real estate are different. After conducting her analysis, the author identifies real estate management functions that are outsourcing-friendly.

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI Jeżeli zastanawiasz się jak sprawić, aby Wasz budynek (nieruchomość), w którym mieszkacie zapewnił Wam niezbędny komfort zamieszkania Jeżeli chcesz,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Umowa o zarządzanie nieruchomością Umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta w... w dniu... r. pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy położonej w... przy ul...., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w składzie: 1)..., 2)...,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. Reprezentacja wspólnoty: - reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej; Oferta

Szanowni Państwo, 1. Reprezentacja wspólnoty: - reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej; Oferta Szanowni Państwo, Firma HNP Twój Zarządca specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Głównym obszarem działania jest teren województwa łódzkiego, a w szczególności Łódź. Obecny

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Zarządzanie Nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej OFERTA INDYWIDUALNA Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku szczególnych

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Szanowni Państwo, Rynek zarządzania nieruchomościami ewoluuje, zmieniają się wymagania właścicieli i zauważalne jest traktowanie własnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu PROGRAM SZKOLENIA Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu 8 godzin edukacyjnych 1. Cel istnienia wspólnoty mieszkaniowej; - zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

spis treści Wstęp... 7

spis treści Wstęp... 7 spis treści Wstęp... 7 Rozdział I. Problem outsourcingu w naukach o zarządzaniu... 9 1...Geneza.i.istota.outsourcingu.w.zarządzaniu.organizacjami... 9 1.1...Rys.historyczny.outsourcingu... 11 1.2...Outsourcing..jaki,.kiedy.i.dlaczego?...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością Zarządzanie nieruchomością Mieszkaniową/ Usługową/ Komercyjną OFERTA DLA DEWELOPERÓW Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

INTEGRUM. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska

INTEGRUM. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska INTEGRUM Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska O nas KOMPETENCJE Wykształcenie i doświadczenie zawodowe naszego personelu pozwalają zapewnić kompleksową obsługę Państwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI... 13 1.1 POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 13 1.2. KLASYFIKACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 20 1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. i Administracji

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. i Administracji ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej,

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, PREZENTACJA FIRMY O nas Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, doradczej, obsługi kadrowej oraz outsourcingu personelu. Misją BART-u jest profesjonalna i rzetelna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012r. 1. Struktura organizacyjna. Bieżącą działalnością Biura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012 roku, znowelizowany Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 81/41/XIX/2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności: UMOWA O ZARZĄDZANIE zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul....w Krakowie, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie:...... a......... 1 Strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ www.pknfm.pl OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ www.pknfm.pl UWAGA!: nastąpiła zmiana adresu Biura Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Outsourcing, a praca tymczasowa-

Outsourcing, a praca tymczasowa- , a praca tymczasowa- podstawowe zagadnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Podstawa: opracowanie Departamentu Legalności Zatrudnienia Gdańsk 24-25.11.2014 r. Definicja świadoma rezygnacja

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo,. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb uczestników projektu. Zapewniamy poufność w zakresie uzyskanych od Pani/Pana informacji i tym samym prosimy

Bardziej szczegółowo

11) Przedszkole Miejskie Nr 16 im. Jasia i Małgosi w Mielcu, 12) Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu.

11) Przedszkole Miejskie Nr 16 im. Jasia i Małgosi w Mielcu, 12) Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Smoka Felusia w Mielcu. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków w Mielcu, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych KSW Nieruchomości jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, doradztwa i koordynacji inwestycji, jak

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Efektywność Efektywna i prawidłowo prowadzona księgowość jest warunkiem sukcesu każdej firmy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga od księgowych ciągłego aktualizowania

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 9.01.2014 Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Program ogólny I. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU TERMIN GODZINY TEMAT 06.II (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WPROWADZENIE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU 1. Historia zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 7

Spis treści. Wstęp... 7 Spis treści Wstęp... 7 1. Istota i rodzaje outsourcingu informatycznego... 11 1.1. Istota outsourcingu... 11 1.2. Etapy outsourcingu informatycznego... 14 1.3. Przesłanki stosowania outsourcingu... 15

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU 1 Załącznik do Zarządzenia nr 4/V/2009 Burmistrz Miastka z dnia14 stycznia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej NR XXV/245/12 z dnia 30 marca 2012 r. STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Integracji Społecznej, zwane

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 6334 UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 29 października 2015 roku w sprawie połączenia zakładów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu.

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. O nas W kancelarii Gałecka & Wspólnicy łączymy bogatą wiedzę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKANIOWĄ. Oferta Administrowania

OFERTA NA ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKANIOWĄ. Oferta Administrowania OFERTA NA ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKANIOWĄ 1 / 9 NASZYM JAKO PRAWIDŁOWE KU w ZAPEWNIAMY: tym: dostosowywanie ZADOWOLENIU ADMINISTRATORA CELEM ścisłą najwyższą wsparcie objęcie racjonalizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 209/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 209/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów Lubaczów, październik 2015 1 1 Postanowienia ogólne 1. Park Przemysłowy Lubaczów zwany dalej Parkiem jest administrowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wspólnoty Mieszkaniowej na Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomością Wspólną

Oferta dla Wspólnoty Mieszkaniowej na Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomością Wspólną Oferta dla Wspólnoty Mieszkaniowej na Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomością Wspólną Szanowni Państwo, Działając jako Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina z siedzibą w Poznaniu niniejszym zwracamy

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Strona znajduje się w archiwum. NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" konkurs na stanowiska: głównego księgowego, kierownika

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim Krosno Odrzańskie, dnia 16 sierpnia 2016 roku Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT. ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XVI/182/2003 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Zakład Usług Miejskich

Bardziej szczegółowo

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w powiecie Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w województwie...

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w powiecie Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w województwie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... XIII XV XIX Rozdział I. Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie centrum usług wspólnych w jednostce samorządu terytorialnego... 1 1. Zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Binowie działa na podstawie przepisów: 1) ustawy o samorządzie powiatowym, 2) ustawy o pomocy społecznej, 3) ustawy Karta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17 Rozdział 1. Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami 23 1.1. SYTUACJA PRAWNA ZARZĄDCY 25 1.1.1. Regulacje prawne dotyczące zawodu zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Pruszcz Gdański, Maj 2014r.

Pruszcz Gdański, Maj 2014r. Pruszcz Gdański, Maj 2014r. Firma Podkomorzy Zarządzanie nieruchomościami oraz Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ma przyjemność przedstawić swoją ofertę na czynności zarządzania powierzchnią wspólną

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców LAUDAM Usługi Sp. z o.o. Wstęp Pragniemy zaprezentować ofertę firmy LAUDAM USŁUGI SP. Z O. O. Wieloletnia współpraca z firmami z wielu branż pozwoliła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych TERMINY POSZCZEGÓLNYCH SESJI KURSU TERMINY I MIEJSCE I sesja: 30-31.08.2014 r. II sesja: 13-14.09.2014 r. III sesja: 27-28.09.2014 r. IV sesja: 11-12.10.2014 r. V sesja: 25-26.10.2014 r. Warszawa CZAS

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo