Definicja konsumenta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Polemiki i refleksje. Pytania i odpowiedzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicja konsumenta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Polemiki i refleksje. Pytania i odpowiedzi"

Transkrypt

1 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 16 Nr 1(177) Styczeñ 2006 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Kadencyjnoœæ niektórych funkcji w organach samorz¹du notarialnego... 9 Ma³gorzata Z. Król, Jacek S. Matuszewski Prawo i jêzyk. Kilka uwag o podpisie autograficznym...19 Rafa³ Adamus Istota sponsoringu...35 Piotr Bielski Zdolnoœæ upad³oœciowa prowadz¹cego we w³asnym (wspólnym) imieniu gospodarstwo rolne...52 S³awomir Czarnow Wybrane zagadnienia prawne dostêpu do informacji publicznej...69 Robert Lewandowski Tworzenie spó³ki komandytowo-akcyjnej...94 Rados³aw Pastuszko Moc dowodowa umów z tytu³u przekazania gospodarstwa rolnego za rentê strukturaln¹

2 Monika Rejdak Definicja konsumenta w rozumieniu kodeksu cywilnego (art k.c.) Glosa Marcin Lemkowski Glosa do wyroku S¹du Najwy szego Izba Cywilna z dnia 19 III 2004, IV CK 172/ Polemiki i refleksje Dariusz Szostek Notariat a nowoczesne œrodki komunikacji Pytania i odpowiedzi Aleksander Oleszko Przegl¹d orzecznictwa Przegl¹d prawodawstwa Z praktyki notarialnej Zofia Bystrzycka Kilka s³ów o sporz¹dzaniu aktów notarialnych Konferencje Zjazdy Spotkania Piotr Mysiak V Ogólnopolska Konferencja Ksiêgi wieczyste w s¹dach gwarantem bezpieczeñstwa obrotu nieruchomoœciami. Dorobek judykatury i piœmiennictwa w konfrontacji z praktyk¹ s¹dow¹ i bankow¹ Recenzja Jerzy Kopyra, Ustawa o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2005, s. 261 (rec. J.Jacyszyn) Co pisz¹ inni

3 Monthly Magazine of the Polish Notariate REJENT (Notary) 16 th Year of Publicatio No 1(177) January 2006 Table of contents Articles Aleksander Oleszko On the period of office of some functions of notarial self-government organs... 9 Ma³gorzata Z. Król, Jacek S. Matuszewski Law and language. Some remarks on autographical signature...19 Rafa³ Adamus The matter of sponsoring...35 Piotr Bielski Ability to go bankrupt of someone homemaking for him/herself (and on behalf of someone else)...52 S³awomir Czarnow Selected issues of law concerning public data access...69 Robert Lewandowski Establishing a limited joint-stock company...94 Rados³aw Pastuszko Value of contract handing over a farm in exchange for structural pension benefits as evidence

4 Monika Rejdak Definition of consumer as intended by the civil code (Art. 221 c.c.) Gloss Marcin Lemkowski Gloss on the Supreme Court (Civil Chamber) sentence from March 19, 2004, IV CK 172/ Polemics and reflections Dariusz Szostek Notariate and modern communication media Questions and answers Aleksander Oleszko Review of jurisdiction Review of legislation From notarial practice Zofia Bystrzycka Some remarks on drawing up a notarial deed Conferences congresses meetings Piotr Mysiak V. All-Polish Conference on Mortgage Registers in Courts as Factors Securing Real Estate Trading. Judicature s and Specialist Literature s Achievements as Confronted by Court and Banking Practice Book review Jerzy Kopyra, Ustawa o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz [Public Benefit and Volunteering Law. A Commentary], Warszawa 2005, 261 p. (rev. J.Jacyszyn) From other publications

5 Monatszeitschrift des Polnischen Notariats REJENT (Notar) 16. Jahrgang Nr. 1(177) Januar 2006 Inhaltsverzeichnis Artikel Aleksander Oleszko Zur Amtszeitordnung einiger Funktionen im Rahmen der notariellen Selbstverwaltung... 9 Ma³gorzata Z. Król, Jacek S. Matuszewski Recht und Sprache. Einige Bemerkungen zur autographischen Unterschrift...19 Rafa³ Adamus Zum Wesen des Sponsoring...35 Piotr Bielski Die Konkursfähigkeit des Allein- (Gemeinschafts-) Betreibers einer Landwirtschaft...52 S³awomir Czarnow Ausgewählte Rechtsfragen zum Zugang zu öffentlichen Daten...69 Robert Lewandowski Zum Aufbau einer Kommanditgesellschaft auf Aktien Rados³aw Pastuszko Beweiskraft eines Vertrags zur Übertragung des Besitzes einer Landwirtschaft im Austausch gegen Strukturrentenleistungen

6 Monika Rejdak Verbraucherdefinition im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (Art. 221 des BGB) Glosse Marcin Lemkowski Glosse zum Urteil des Obersten Gerichts (Zivilkammer) vom 19. März 2004, IV CK 172/ Polemiken und Reflexionen Dariusz Szostek Das Notariat und die modernen Kommunikationsmittel Fragen und Antworten Aleksander Oleszko Übersicht der Rechtsprechung Übersicht des Rechtswesens Aus notarieller Praxis Zofia Bystrzycka Einige Bemerkungen zur Ausstellung notarieller Urkunden Konferenzen Kongresse Treffen Piotr Mysiak Die V. Gesamtpolnische Tagung Die Grundbücher in den Gerichten als Garant der Sicherheit im Immobilienverkehr. Errungenschaften der Rechtsprechung und Fachliteratur in Konfrontation mit der Gerichts- und Bankpraxis Buchbesprechung Jerzy Kopyra, Ustawa o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz [Gesetz über gemeinnützige Tätigkeit und Volontariat. Ein Kommentar], Warszawa 2005, 261 S. (Rez. J.Jacyszyn) Aus anderen Quellen

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT. Rok 19 Nr 5(217) Maj 2009

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT. Rok 19 Nr 5(217) Maj 2009 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 19 Nr 5(217) Maj 2009 Spis treœci Artyku³y Edward Gniewek Problematyka ³¹czenia kilku nieruchomoœci w jednej ksiêdze wieczystej z perspektywy pierwszeñstwa

Bardziej szczegółowo

Cele definiowania pojêcia gospodarstwa rolnego w systemie

Cele definiowania pojêcia gospodarstwa rolnego w systemie Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 15 Nr 10(174) PaŸdziernik 2005 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu... 9 Piotr Pogonowski Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci

Bardziej szczegółowo

prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym.

prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym. Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 15 Nr 11(175) Listopad 2005 Artyku³y Spis treœci Piotr Pogonowski Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym.

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Cudzoziemiec wykonuj¹cy wolny zawód w polskiej spó³ce

Artyku³y. Cudzoziemiec wykonuj¹cy wolny zawód w polskiej spó³ce 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr specjalny Grudzieñ 2014 Artyku³y Spis treœci S³owo wstêpne...13 Urszula Promiñska Swoboda wyboru zarz¹dzania spó³k¹ partnersk¹...16 Andrzej Kidyba Wolny

Bardziej szczegółowo

LOCAL TAXES. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI. Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations

LOCAL TAXES. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI. Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations LOCAL TAXES Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations A Compendium D OMINIK G AJEWSKI LOCAL TAXES Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on

Bardziej szczegółowo

A list of publications Books

A list of publications Books A list of publications Books 1. Jara, Zbigniew and co-authors, Kodeks spółek handlowych. Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck) (Commercial Companies Code, Commentary (from the Big Commentary Series),

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D NAUKOWY. Disputatio TOM XVII

PRZEGL D NAUKOWY. Disputatio TOM XVII PRZEGL D NAUKOWY Disputatio TOM XVII GDAÑSK 2014 Redaktor Naczelny: Jakub H. Szlachetko jakubszlachetko@oapp.pl Sekretarz Redakcji: Rafa³ Gajewski rafalgajewski@oapp.pl ISSN 1898-3707 Nak³ad: 500 egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 2(80)/2012

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 2(80)/2012 Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 2(80)/2012 Artykuły Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń (Uniwersytet Warszawski) Dylematy polskiego prawa wyborczego po reformie 2011 r..................

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego

Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego 2014 Relationship between General Clause of Unfair Competition and Particular Torts of Unfair Competition in Polish Law [w:] Festschrift für Dieter Martiny

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2006 Targi organizowane przez cz³onków Polskiej Korporacji Targowej The fairs organized by the members of the Polish Trade Fair Corporation Die Messen,

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN POLSKA KORPORACJA TARGOWA POLISH TRADE FAIR CORPORATION POLNISCHE MESSEKORPORATION TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2007 NR 1 (14) 2007, ISSN 1233-2763 oraz INFORMACJA o mo liwoœciach

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec KOMITET REDAKCYJNY Marek Bojarski, Maciej Kaliński, Dariusz Kijowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO

EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe Pod redakcją Moniki Jagielskiej Ewy Rott-Pietrzyk Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej czynność prawna

Bardziej szczegółowo

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1 Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami Interdisciplinary Polish Studies 1 Dagmara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki (Hg./red.)

Bardziej szczegółowo

Koluzja w D&O fantom czy przykra rzeczywistoϾ?

Koluzja w D&O fantom czy przykra rzeczywistoœæ? ARTYKU Y I ROZPRAWY Pawe³ Sikora Koluzja w D&O fantom czy przykra rzeczywistoœæ? I. Wprowadzenie W przypadku zawiadomienia przez ubezpieczonego o podniesieniu wobec niego jakiegokolwiek roszczenia, co

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH Dr hab. Artur Dariusz Kubacki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships

Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH COMMERCIAL CODE OF COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS COMPANIES & PARTNERSHIPS 1. PRZEDSIÊBIORSTWO 1. ENTERPRISE 1. dzia³alnoœæ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE. Anna Kobylañska Ochrona znaków towarowych w Internecie

MONOGRAFIE PRAWNICZE. Anna Kobylañska Ochrona znaków towarowych w Internecie MONOGRAFIE PRAWNICZE Anna Kobylañska Ochrona znaków towarowych w Internecie Polecamy w serii: Dominika Dörre-Nowak OCHRONA GODNOŒCI I INNYCH DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA Marcin Jamro y OPODATKOWANIE SPÓ

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo od redakcji...1

Spis treści. Słowo od redakcji...1 Spis treści Słowo od redakcji...1 Artykuły i studia Christian Bachhiesl doktor habilitowany, Muzeum Kryminologii im. Hansa Grossa, Uniwersytet w Grazu, Austria Szkoła Kryminologii w Grazu Instytut Kryminalistyczny

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI I TRANSMISJI DANYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

NOWOCZESNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI I TRANSMISJI DANYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NOWOCZESNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI I TRANSMISJI DANYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA SZANSE I ZAGROŻENIA redakcja naukowa Andrzej R. Pach, Zbigniew Rau, Michał Wągrowski Warszawa 2013 Praca naukowa finansowana ze

Bardziej szczegółowo

URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ I PUBLIKACJI GLOSARIUSZ TERMINOLOGII TRAKTATÓW UNII EUROPEJSKIEJ

URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ I PUBLIKACJI GLOSARIUSZ TERMINOLOGII TRAKTATÓW UNII EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ I PUBLIKACJI GLOSARIUSZ TERMINOLOGII TRAKTATÓW UNII EUROPEJSKIEJ 6/2005 1 Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, 2005 Departament

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ ARTYKU Y I ROZPRAWY ARTYKU Y I ROZPRAWY Iwona Filipska, Anna Tarasiuk-Flodrowska Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ 1. Wstêp Zagraniczne zak³ady ubezpieczeñ ju od ponad

Bardziej szczegółowo

of Polish, German and Austrian law

of Polish, German and Austrian law Claims for brokerage from the perspectives Eugeniusz Kowalewski Szymon Szmak Claims for brokerage from the perspectives of Polish, German and Austrian law The subject of the insurance broker s remuneration,

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association

International Project Management Association International Project Management Association Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 1.2 Opracowane na podstawie IPMA Competence Baseline Version 2.0b Stowarzyszenie Project Management Polska National

Bardziej szczegółowo

1. TEIL RECHTSSPRACHE JĘZYK PRAWNICZY

1. TEIL RECHTSSPRACHE JĘZYK PRAWNICZY 1. TEIL RECHTSSPRACHE JĘZYK PRAWNICZY Lektion 1 I. GRUNDLAGEN PODSTAWY Grundlegende Rechtsausdrücke Podstawowe wyrażenia prawne Grundlegende Rechtsausdrücke 1. Nennen Sie das polnische Äquivalent: a b

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 1 Gospodarka Finanse Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms By Ewa Myrczek English-Polish Polish-English Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo