prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym."

Transkrypt

1 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 15 Nr 11(175) Listopad 2005 Artyku³y Spis treœci Piotr Pogonowski Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym. Problemy podstawowe (cz. II)... 9 Zbigniew WoŸniak Zastaw na rzeczach ruchomych w prawie niemieckim (cz. II)...32 Renata Kosior, Marta Wepa Wp³yw planowania przestrzennego na wartoœæ nieruchomoœci renta planistyczna (cz. II)...47 Marek Stus Ewolucja zasad dziedziczenia ustawowego w prawie polskim ( ) cz. II...62 Krzysztof Grzesiowski Charakter prawny oraz zaskar anie uchwa³y zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej, okreœlaj¹cej przedmiot odrêbnej w³asnoœci lokali (art ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych) cz. I...81 Rafa³ Padrak Szczegó³owy tryb prywatyzacji przedsiêbiorstwa w drodze sprzeda y

2 Glosa Jaros³aw Grykiel Glosa do wyroku S¹du Najwy szego z dnia 9 lipca 2003 r. IV CKN 305/ Bartosz Rakoczy Glosa do wyroku S¹du Najwy szego z dnia 24 marca 2004 r. IV CK 108/ Pytania i odpowiedzi Aleksander Oleszko Przegl¹d orzecznictwa Przegl¹d prawodawstwa Konferencje Zjazdy Spotkania Jerzy Jacyszyn Wirtualne kontrakty Wokó³ integracji z Uni¹ Europejsk¹ Grzegorz Matusik Mienie i jego ochrona na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka (cz. I) Recenzja Piotr Stec, Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2005, s. 352 (rec. A.Bieranowski) Co pisz¹ inni

3 Monthly Magazine of the Polish Notariate REJENT (Notary) 15 th Year of Publicatio No 11(175) November 2005 Articles Table of contents Piotr Pogonowski Action for stating the lawfulness of a decree absolute in a civil proceeding. Basic issues (part 2)... 9 Zbigniew WoŸniak Pledge on goods in German law (part 2)...32 Renata Kosior, Marta Wepa On the influence of regional planning over the value of a property zoning change fee (part 2)...47 Marek Stus On the developing of statutory succession principles in Polish law ( ) part Krzysztof Grzesiowski Legal character of and legal action against a resolution passed by the board of a housing association and defining the subject of separate ownership of premises (art of the Housing Association Act from December 15, 2000) part Rafa³ Padrak Specific procedures concerning the privatization of a company by means of selling it

4 Gloss Jaros³aw Grykiel Gloss on the Supreme Court sentence from July 9, 2003, IV CKN 305/ Bartosz Rakoczy Gloss on the Supreme Court sentence from March 24, 2004, IV CK 108/ Questions and answers Aleksander Oleszko Review of jurisdiction Review of legislation Conferences Congresses Meetings Jerzy Jacyszyn Virtual contacts Legal events after joining the EU by Poland Grzegorz Matusik Property and its protection as certified by the European Court of Human Rights (part 1) Book review Piotr Stec, Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym [A comparative look at the trusteeship in Polish law], Kraków 2005, 352 p. (rev. A.Bieranowski) Co pisz¹ inni

5 Monatszeitschrift des Polnischen Notariats REJENT (Notar) 15. Jahrgang Nr. 11(175) November 2005 Artikel Inhaltsverzeichnis Piotr Pogonowski Anfechtungsklage gegen die Bestimmung der Gesetzmäßigkeit eines rechtskräftigen Spruchs im Zivilverfahren. Grundfragen (Teil 2)... 9 Zbigniew WoŸniak Pfandrecht an beweglichen Sachen im deutschen Recht (Teil 2)...32 Renata Kosior, Maria Wepa Zum Einfluss der Raumplanung auf den Wert einer Liegenschaft Wertänderungsgebühr (Teil 2)...47 Marek Stus Entwicklung der Grundsätze der gesetzlichen Erbfolge im polnischen Recht ( ) Teil Krzysztof Grzesiowski Rechtlicher Charakter und Anfechtung des Beschlusses des Vorstands einer Wohnungsbaugenossenschaft hinsichtlich der Bestimmung des Sondereigentums an Wohnlokalen (Art des Wohnungsbaugenossenschaftsrechts vom 15. Dezember 2000) Teil Rafa³ Padrak Sonderverfahrensart bei der Privatisierung einer Firma durch deren Verkauf

6 Glosse Jaros³aw Grykiel Glosse zum Urteil des Obersten Gerichts vom 9. Juli 2003, IV CKN 305/ Bartosz Rakoczy Glosse zum Urteil des Obersten Gerichts vom 24. März 2004, IV CK 108/ Fragen und Antworten Aleksander Oleszko Übersicht der Rechtsprechung Übersicht des Rechtswesens Konferenzen Kongresse Treffen Jerzy Jacyszyn Virtuelle Kontakte Rechtsgeschehen nach dem Beitritt Polens zur EU Grzegorz Matusik Eigentum und dessen Schutz in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (Teil 1) Buchbesprechung Piotr Stec, Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym [Ein komparatistischer Blick auf die Treuhand im polnischen Recht], Kraków 2005, 352 S. (Rez. A.Bieranowski) Aus anderen Quellen

Cele definiowania pojêcia gospodarstwa rolnego w systemie

Cele definiowania pojêcia gospodarstwa rolnego w systemie Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 15 Nr 10(174) PaŸdziernik 2005 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu... 9 Piotr Pogonowski Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Glosa do wyroku S¹du Najwy szego

Artyku³y. Glosa do wyroku S¹du Najwy szego Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 15 Nr 3(167) Marzec 2005 Spis treœci PRZEMÓWIENIE JANA PAW A II DO PRAWNIKÓW POLSKICH Artyku³y Jadwiga Pazdan Ku jednolitemu miêdzynarodowemu prawu spadkowemu...

Bardziej szczegółowo

Ustanowienie drogi koniecznej oraz rozgraniczenie. pe³ni¹cych funkcjê cz³onków zarz¹dów spó³ek kapita³owych

Ustanowienie drogi koniecznej oraz rozgraniczenie. pe³ni¹cych funkcjê cz³onków zarz¹dów spó³ek kapita³owych Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 15 Nr 5(169) Maj 2005 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko, Rados³aw Pastuszko Zabezpieczenie hipoteczne nale noœci pieniê nych z Funduszy Strukturalnych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej. Z problematyki przekszta³cenia u ytkowania wieczystego

Artyku³y. Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej. Z problematyki przekszta³cenia u ytkowania wieczystego 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 4(276) Kwiecieñ 2014 Artyku³y Spis treœci Rafa³ Adamus Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej wierzytelnoœci... 9 Tatiana Przychodzka

Bardziej szczegółowo

w postêpowaniu wszczêtym z wniosku zamieszczonego

w postêpowaniu wszczêtym z wniosku zamieszczonego 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 7(279) Lipiec 2014 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Kognicja s¹du wieczystoksiêgowego (odwo³awczego) w postêpowaniu wszczêtym z wniosku zamieszczonego

Bardziej szczegółowo

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 4(192) Kwiecieñ 2007 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Podstawy dokonania czynnoœci notarialnych poza lokalem kancelarii notarialnej... 9 Romuald

Bardziej szczegółowo

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT. Rok 19 Nr 1(213) Styczeñ 2009

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT. Rok 19 Nr 1(213) Styczeñ 2009 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 19 Nr 1(213) Styczeñ 2009 Spis treœci Artyku³y Bernadetta Fuchs Normy kolizyjne dla umów ubezpieczenia w prawie wspólnotowym i w prawie polskim zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. z by³ym cz³onkiem przed uprawnieniami spadkobiercy roszczenia o przekszta³cenie spó³dzielczego lokatorskiego.

Artyku³y. z by³ym cz³onkiem przed uprawnieniami spadkobiercy roszczenia o przekszta³cenie spó³dzielczego lokatorskiego. Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 10(198) PaŸdziernik 2007 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Ustawowy obowi¹zek bezstronnoœci notariusza... 9 Jerzy Jacyszyn Spó³ka komunalna...26 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Spis tre ci Artyku³y Glosa

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Spis tre ci Artyku³y Glosa 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Artyku³y Spis treœci ukasz Bazañski Odrêbna w³asnoœæ w³ókna œwiat³owodowego zagadnienia ogólne... 9 Pawe³ Blajer Z historii rejestrów

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Administracyjny tytu³ wykonawczy wystawiony. Spó³dzielnie pracy w œwietle przygotowywanych nowych

Artyku³y. Administracyjny tytu³ wykonawczy wystawiony. Spó³dzielnie pracy w œwietle przygotowywanych nowych Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 15 Nr 2(166) Luty 2005 Artyku³y Spis treœci Kazimierz Korzan Podmioty postêpowania nieprocesowego (cz. I)... 9 Aleksander Oleszko Administracyjny tytu³ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Prawna problematyka urz¹dzeñ przesy³owych

Prawna problematyka urz¹dzeñ przesy³owych Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 6(194) Czerwiec 2007 Artyku³y Spis treœci Aneta M. Arkuszewska Notarialny tytu³ egzekucyjny... 9 Rafa³ Adamus Skutki uk³adu spó³ki jawnej zawartego w postêpowaniu

Bardziej szczegółowo

Glosa do wyroku S¹du Najwy szego. Pytania i odpowiedzi

Glosa do wyroku S¹du Najwy szego. Pytania i odpowiedzi Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 18 Nr 5(205) Maj 2008 Artyku³y Spis treœci Edward Gniewek O nabywaniu przez w³aœcicieli lokali pomieszczeñ przynale nych po ustanowieniu odrêbnej w³asnoœci lokalu...

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Krzysztof Piotr Soko³owski

Artyku³y. Krzysztof Piotr Soko³owski 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 25 Nr 2(286) Luty 2015 Artyku³y Spis treœci Marcin Jagodziñski Rozwa ania na temat charakteru prawnego pe³nomocnictwa, o którym stanowi¹ art. 253 i 426 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Definicja konsumenta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Polemiki i refleksje. Pytania i odpowiedzi

Definicja konsumenta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Polemiki i refleksje. Pytania i odpowiedzi Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 16 Nr 1(177) Styczeñ 2006 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Kadencyjnoœæ niektórych funkcji w organach samorz¹du notarialnego... 9 Ma³gorzata Z. Król, Jacek

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. (wspólnym) imieniu przedsiêbiorstwo bez dope³nienia. Rozporz¹dzenie akcjami z naruszeniem statutowych

Artyku³y. (wspólnym) imieniu przedsiêbiorstwo bez dope³nienia. Rozporz¹dzenie akcjami z naruszeniem statutowych Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 16 Nr 11(187) Listopad 2006 Artyku³y Spis treœci Gerard Bieniek Aktualne problemy stosowania ustawy o w³asnoœci lokali (czêœæ II)... 9 Romuald Sztyk Notariusz

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Krzysztof Piotr Soko³owski

Artyku³y. Krzysztof Piotr Soko³owski 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 2(274) Luty 2014 Artyku³y Spis treœci Jacek Borowicz Organizacja i porz¹dek w procesie pracy kancelarii notarialnej... 11 Grzegorz Matusik Zwrot rzeczy

Bardziej szczegółowo

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 3(275) Marzec 2014 Spis tre ci Artyku³y Glosa Z praktyki notarialnej i s¹dowej

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 3(275) Marzec 2014 Spis tre ci Artyku³y Glosa Z praktyki notarialnej i s¹dowej 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 3(275) Marzec 2014 Artyku³y Spis treœci Rafa³ Kapkowski Nabywanie nieruchomoœci przez wspólnotê mieszkaniow¹... 9 Mateusz Królikowski Obliczanie roszczeñ

Bardziej szczegółowo

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT. Rok 19 Nr 5(217) Maj 2009

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT. Rok 19 Nr 5(217) Maj 2009 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 19 Nr 5(217) Maj 2009 Spis treœci Artyku³y Edward Gniewek Problematyka ³¹czenia kilku nieruchomoœci w jednej ksiêdze wieczystej z perspektywy pierwszeñstwa

Bardziej szczegółowo

REJENT. Spis treœci. Miesiêcznik Notariatu Polskiego. Rok 20 Nr 9(233) Wrzesieñ 2010

REJENT. Spis treœci. Miesiêcznik Notariatu Polskiego. Rok 20 Nr 9(233) Wrzesieñ 2010 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 20 Nr 9(233) Wrzesieñ 2010 Spis treœci Artyku³y Micha³ Barañski Konstrukcja prawna umów o poœrednictwo... 9 Barbara Jelonek-Jarco, Julita Zawadzka Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Wp³yw ustania wspólnoœci maj¹tkowej ma³ eñskiej. Z problematyki roszczenia regresowego (zwrotnego)

Wp³yw ustania wspólnoœci maj¹tkowej ma³ eñskiej. Z problematyki roszczenia regresowego (zwrotnego) 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 23 Nr 8(268) Sierpieñ 2013 Artyku³y Spis treœci Klaudia Frowal-Dolata Wp³yw ustania wspólnoœci maj¹tkowej ma³ eñskiej na zaci¹gniête wczeœniej zobowi¹zania

Bardziej szczegółowo

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 22 Nr 3(251) Marzec 2012 Spis tre ci Artyku³y

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 22 Nr 3(251) Marzec 2012 Spis tre ci Artyku³y 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 22 Nr 3(251) Marzec 2012 Artyku³y Spis treœci Wojciech Górecki Konstrukcja art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuñczego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. notarialnej za sporz¹dzenie wniosku wieczystoksiêgowego. Glosa do wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego

Artyku³y. notarialnej za sporz¹dzenie wniosku wieczystoksiêgowego. Glosa do wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 23 Nr 7(267) Lipiec 2013 Artyku³y Spis treœci Adam Bieranowski Uwagi o dopuszczalnoœci zawarcia umowy deweloperskiej przez dewelopera niebêd¹cego w³aœcicielem

Bardziej szczegółowo

REJENT. Spis treœci. Miesiêcznik Notariatu Polskiego. Rok 18 Nr 7-8( ) Lipiec-Sierpieñ 2008

REJENT. Spis treœci. Miesiêcznik Notariatu Polskiego. Rok 18 Nr 7-8( ) Lipiec-Sierpieñ 2008 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 18 Nr 7-8(207-208) Lipiec-Sierpieñ 2008 Spis treœci Wyrok S¹du Rejonowego dla Warszawy Œródmieœcia, II K 589/06... 9 Artyku³y Adam Opalski Transgraniczne

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. przez podejrzanego notariusza jako funkcjonariusza. spó³ki kapita³owej a rozwi¹zanie spó³ki kapita³owej

Artyku³y. przez podejrzanego notariusza jako funkcjonariusza. spó³ki kapita³owej a rozwi¹zanie spó³ki kapita³owej 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 25 Nr 1(285) Styczeñ 2015 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Dominuj¹ca pozycja prokuratora w procesie cywilnym o ustalenie niewa noœci czynnoœci prawnej

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. maj¹tku objêtego wspólnoœci¹ maj¹tkow¹ ma³ eñsk¹. dokumentów s¹dowych miêdzy Polsk¹ i pozosta³ymi

Artyku³y. maj¹tku objêtego wspólnoœci¹ maj¹tkow¹ ma³ eñsk¹. dokumentów s¹dowych miêdzy Polsk¹ i pozosta³ymi 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 22 Nr 7-8(255-256) Lipiec-Sierpieñ 2012 Artyku³y Spis treœci Ryszard Strzelczyk Charakter prawny wpisu roszczeñ z umowy deweloperskiej do ksiêgi wieczystej...13

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. na obowi¹zki informacyjne dewelopera zwi¹zane

Artyku³y. na obowi¹zki informacyjne dewelopera zwi¹zane Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 25 Nr 4(288) Kwiecieñ 2015 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Znaczenie i charakter braku sporu w postêpowaniu notarialnym... 9 Karol D¹browski, Tomasz D¹browski

Bardziej szczegółowo

REJENT. Spis treœci. Miesiêcznik Notariatu Polskiego. Rok 20 Nr 3(227) Marzec 2010

REJENT. Spis treœci. Miesiêcznik Notariatu Polskiego. Rok 20 Nr 3(227) Marzec 2010 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 20 Nr 3(227) Marzec 2010 Spis treœci S³owo wstêpne... 9 Albina Jêdrysek Informacja o Instytucie... 11 Artyku³y Beata Burian Pe³nomocnictwo zwyk³e w projekcie

Bardziej szczegółowo

REJENT. Spis treœci. Miesiêcznik Notariatu Polskiego. Rok 22 Nr 1(249) Styczeñ 2012. Artyku³y Marek Barowicz Transakcje ³añcuchowe...

REJENT. Spis treœci. Miesiêcznik Notariatu Polskiego. Rok 22 Nr 1(249) Styczeñ 2012. Artyku³y Marek Barowicz Transakcje ³añcuchowe... 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 22 Nr 1(249) Styczeñ 2012 Spis treœci Artyku³y Marek Barowicz Transakcje ³añcuchowe... 9 Edward Gniewek O niedopuszczalnoœci zapisu windykacyjnego przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. w kszta³towaniu stosunków prawnych (perspektywa. do reprezentowania spó³ki kapita³owej w umowach

Artyku³y. w kszta³towaniu stosunków prawnych (perspektywa. do reprezentowania spó³ki kapita³owej w umowach Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 16 Nr 7-8(183-184) Lipiec-Sierpieñ 2006 Artyku³y Spis treœci Miros³aw H.Koziñski Koordynacja ratyfikacji miêdzynarodowych konwencji morskich przez Uniê Europejsk¹

Bardziej szczegółowo

Automatyczne uznanie orzeczeñ w Rozporz¹dzeniu

Automatyczne uznanie orzeczeñ w Rozporz¹dzeniu Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 9(197) Wrzesieñ 2007 Artyku³y Spis treœci Elwira Marsza³kowska-Krzeœ, ukasz B³aszczak Zapis na s¹d polubowny a czynnoœci notarialne (wybrane zagadnienia)...

Bardziej szczegółowo

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT. Rok 19 Nr 10(222) PaŸdziernik 2009

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT. Rok 19 Nr 10(222) PaŸdziernik 2009 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 19 Nr 10(222) PaŸdziernik 2009 Spis treœci S³owo wstêpne Antoni Pieni¹ ek 60 lat Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie...

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Upad³oœæ kontrahenta a umowa przedwstêpna. W³odzimierz Bendza. Polemiki i refleksje

Artyku³y. Upad³oœæ kontrahenta a umowa przedwstêpna. W³odzimierz Bendza. Polemiki i refleksje Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 27 Nr 2(310) Luty 2017 Artyku³y Rafa³ Adamus Upad³oœæ kontrahenta a umowa przedwstêpna Spis treœci Pawe³ Czubik Transgraniczne odrzucenie spadku w œwietle rozporz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Cudzoziemiec wykonuj¹cy wolny zawód w polskiej spó³ce

Artyku³y. Cudzoziemiec wykonuj¹cy wolny zawód w polskiej spó³ce 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr specjalny Grudzieñ 2014 Artyku³y Spis treœci S³owo wstêpne...13 Urszula Promiñska Swoboda wyboru zarz¹dzania spó³k¹ partnersk¹...16 Andrzej Kidyba Wolny

Bardziej szczegółowo

Wzorzec rozs¹dnej osoby w œwietle Konwencji wiedeñskiej

Wzorzec rozs¹dnej osoby w œwietle Konwencji wiedeñskiej Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 15 Nr 9(173) Wrzesieñ 2005 Spis treœci Numer poœwiêcony pamiêci Profesora Sylwestra Wójcika S³owo wstêpne... 9 Jadwiga Pazdan Forma czynnoœci prawnych dokonanych

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie z urzêdu wpisów ujawnionych

Przeniesienie z urzêdu wpisów ujawnionych Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 27 Nr 4(312) Kwiecieñ 2017 Artyku³y ukasz Barañski Prawnokarny status zastêpcy notarialnego wybrane zagadnienia Piotr Blus, Pawe³ S³awicki, Piotr S³awicki Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Andrzej J. Szwarc Wprowadzenie 11. Jochen Fritzweiler Wprowadzenie ' 23. Andrzej J. Szwarc Zakazy stadionowe w polskim prawie 29

Spis treści. Andrzej J. Szwarc Wprowadzenie 11. Jochen Fritzweiler Wprowadzenie ' 23. Andrzej J. Szwarc Zakazy stadionowe w polskim prawie 29 Spis treści Wprowadzenie 11 Zakazy stadionowe Jochen Fritzweiler Wprowadzenie ' 23 Zakazy stadionowe w polskim prawie 29 Wolf-Dietrich Walker Zakazy stadionowe z (niemieckiej) perspektywy cywilnoprawnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Anna Kosińska Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II Szczególny charakter praw kulturalnych i ich miejsce w Konstytucji RP próba charakterystyki i kwalifikacji 11

Bardziej szczegółowo

Artikel 188 Artikel 191 Artikel 79

Artikel 188 Artikel 191 Artikel 79 Artikel 188 Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über die Vereinbarkeit der Gesetze und der völkerrechtlichen Verträgen mit der Verfassung, die Vereinbarkeit der Gesetze mit den ratifizierten völkerrechtlichen

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Artyku³y

SPIS TREŒCI. Artyku³y SPIS TREŒCI Artyku³y Teresa SOKÓLSKA, Administracyjnoprawna regulacja ochrony dóbr kultury w Polsce stan prawny de lege lata......... 11 Katarzyna ZALASIÑSKA, Ochrona ruchomego dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Spis treści I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA Spis treści I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA 1. Przegląd orzecznictwa sądowego w zakresie prawnych podstaw i form dekoncentracji kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do załatwiania indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd Prawa i Administracji

Przegląd Prawa i Administracji Przegląd Prawa i Administracji Tom XCVII ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3608 Przegląd Prawa i Administracji Tom XCVII Pod redakcją mariusza jabłońskiego Wrocław 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y. Traktowanie i ochrona prawna zwierząt w Polsce... 9

SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y. Traktowanie i ochrona prawna zwierząt w Polsce... 9 SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y Prof. dr hab. Karol Sł a w i k, Uczelnia Łazarskiego Traktowanie i ochrona prawna zwierząt w Polsce................... 9 Dr Danuta Tarnowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016 Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016 ARTYKUŁY Andrzej Malinowski (Uniwersytet Warszawski) Informacja o nieobowiązywaniu przepisu..................................... 9 Magdalena

Bardziej szczegółowo

Political Science Review

Political Science Review Nr 1/2009 kwartalnik Political Science Review Spis treœci Artyku³y PRZEGL D POLITOLOGICZNY NR 1/2009 by Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM 7 Karol B. JANOWSKI 25 Przemys³aw UKIEWICZ Stereotypy w polityce polskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Rafael Rechtshistoriker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen

Bardziej szczegółowo

KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION

KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION 1 2 Seria PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE 3(11) Jan Boć, Konrad Nowacki, Lothar Knopp, Wolfgang

Bardziej szczegółowo

Spis treści/inhaltsübersicht

Spis treści/inhaltsübersicht Spis treści/inhaltsübersicht Wstęp... X Vorwort... XI Wykaz skrótów... XII Abkürzungsverzeichnis... XIII Wprowadzenie. Koszty w sprawach cywilnych... 2 Einführung. Kosten in Zivilsachen... 3 Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1 Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami Interdisciplinary Polish Studies 1 Dagmara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki (Hg./red.)

Bardziej szczegółowo

Numer 1 (65) 2013 Warszawa 2013

Numer 1 (65) 2013 Warszawa 2013 Numer 1 (65) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta trzecia publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Igor B. Nestoruk BIOGRAM

Igor B. Nestoruk BIOGRAM BIOGRAM 1975 ur. Człuchów (Polska) 1994-1999 studia magisterskie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji [Magister prawa (mgr)] 1997 stypendium Rektoratu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr.

1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr. Spis prac naukowych opublikowanych w latach 1980-2012 Monografie: 1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr. Artykuły naukowe: 1. Posiadanie stanu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Nazwa przedmiotu: Course title: ArbitraŜ handlowy i mediacja Commercial arbitration and mediation Kod: Course code: 10-AHMw-pj-s 10-AHMw-pj-s Semestr: Semester:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Jacek Wojnicki Uniwersytet Warszawski Władza sądownicza w wybranych państwach postjugosłowiańskich (Słowenia, Chorwacja) 11 Radosław Grabowski Uniwersytet Rzeszowski Zasady

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

CONTENTS TABLES DES MATIERES

CONTENTS TABLES DES MATIERES CONTENTS TABLES DES MATIERES Andrzej Gaberle For the new shape of the public prosecutor s office in Poland Pour une nouvelle forme du Ministère public en Pologne Jarosław Szymanek The constitutional principle

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I Studia. II Miscellanea i materiały. III Przeglądy

SPIS TREŚCI. I Studia. II Miscellanea i materiały. III Przeglądy SPIS TREŚCI I Studia Aleksander K w i a t e k, O antynomii Wschód Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część 2 15 Mirosław S i k o r a, Nazistowskie plany zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Przegląd orzecznictwa

Spis treści. I. Przegląd orzecznictwa Spis treści I. Przegląd orzecznictwa 1. Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa handlowego za 2011 r. 15 Dr Bartłomiej Gliniecki, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego II. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

Kosten in Zivilsachen Gesetzessammlung Koszty w sprawach cywilnych zestaw ustaw

Kosten in Zivilsachen Gesetzessammlung Koszty w sprawach cywilnych zestaw ustaw Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Kosten in Zivilsachen Gesetzessammlung Koszty w sprawach cywilnych zestaw ustaw T umaczenie Kancelaria adwokacka dr Jacek Franek Wprowadzenie dr Jacek Franek

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze

Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze Deutschland und Polen in der multipolaren Welt. Strategische Vision und wahrscheinliche Allianzen Kierownik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Spis treści Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 września 2011 r., II SA/Op 324/11 Dr hab. Paweł Chmielnicki, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

jęcia dydaktyczne Lehrveranstaltungen Zaliczemie Anrechnung CP EUV Warunki Bedingungen Punkty Credits Semestr Semester

jęcia dydaktyczne Lehrveranstaltungen Zaliczemie Anrechnung CP EUV Warunki Bedingungen Punkty Credits Semestr Semester PLAN STUDIÓW - Załącznik do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 41/2003-2004 z dnia 2 grudnia 2003 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec KOMITET REDAKCYJNY Marek Bojarski, Maciej Kaliński, Dariusz Kijowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska,

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego.

Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Projektbezeichnung: Neue Zeiten Neue Gefahren gemeinsame Herausforderungen.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Piotr Uziębło Uniwersytet Gdański Podstawy ustroju Grenlandii (wybrane zagadnienia) 13 Krzysztof Krysieniel Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH Wstęp 9 I STAWKI VAT 17 1. Stawka VAT 8% dla budownictwa mieszkaniowego 17 1.1. PKOB 11 obiekty budownictwa mieszkaniowego 19 2. Wykaz usług ze stawką VAT 8% 25 2.1 Przykłady opodatkowania 8% VAT wg kodów

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012 Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012 Artykuły Bartłomiej Opaliński (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) Wykonywanie prawa inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta RP z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2 Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie Interdisciplinary Polish Studies 2 Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRAWO I POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok SN z dnia 11 marca 2011 r., II CSK 302/10 Dr hab. Pawe³ Chmielnicki, profesor Wy szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie Mo liwoœci potraktowania

Bardziej szczegółowo

Ochrona prawa do wizerunku

Ochrona prawa do wizerunku Ochrona prawa do wizerunku NR 2697 Piotr Œlêzak Ochrona prawa do wizerunku Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2009 Redaktor serii: Telewizja, Radio, Film Piotr Œlêzak Recenzent Janusz Barta Publikacja

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 4(74)/2010

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 4(74)/2010 Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 4(74)/2010 Artykuły Jan Podkowik (Uniwersytet Warszawski) Czy istnieją akty normatywne nieistniejące (nieakty)?.................. 11 Grzegorz Wierczyński

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem prawnym w działalności eksportowej

Zarządzanie ryzykiem prawnym w działalności eksportowej Zarządzanie ryzykiem prawnym w działalności eksportowej Title of the presentation eksportowej 26.09.2012 Date # 2 Ryzyko prawne RYZYKO niepożądana sytuacja lub okoliczność, którą cechuje zarówno prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

SPIS PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIELENKU DRAWSKIM NA ROK SZKOLNY 2010/2011

SPIS PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIELENKU DRAWSKIM NA ROK SZKOLNY 2010/2011 SPIS PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIELENKU DRAWSKIM NA ROK SZKOLNY 2010/2011 1 ĆWICZENIA KLASA PODRĘCZNIKI 0 Bawię się i uczę Wydawnictwo MAC Kielce 1 Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła. Klasa I

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I Studia. II Miscellanea i materiały. III Przeglądy. IV In memoriam

SPIS TREŚCI. I Studia. II Miscellanea i materiały. III Przeglądy. IV In memoriam SPIS TREŚCI I Studia Wojciech S z w e d, Zarys rozwoju kolei żelaznych w powiecie nyskim do 1914 r. 13 Piotr Pałys, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR oraz Wojskowa Administracja Radzieckiej Strefy

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie zasobami ludzkimi

Zarz dzanie zasobami ludzkimi Zarz dzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej Zdzis aw Czajka Warszawa 2012 SPIS TRE CI WST P...9 Rozdzia I ROLA KAPITA U LUDZKIEGO WE WSPÓ CZESNEJ GOSPODARCE POLSKIEJ (Zdzis aw Czajka)...12

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Dziewięćdziesiąta trzecia publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PRANIA PIENIĘDZY W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM

ŚRODKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PRANIA PIENIĘDZY W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM Marek Prengel ŚRODKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PRANIA PIENIĘDZY W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM EINE RECHTSVERGLEICHENDE ERFASSUNG DER BEKÄMPFUNGSMITTEL DER GELDWÄSCHEKRIMINALITÄT Toruń 2003 SPIS TREŚCI -

Bardziej szczegółowo

Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego

Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego Rocznik wydawany przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego rok 13 (2015) Kraków, czerwiec 2015 ISSN 1730-4504

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397.

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397. dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI I. Monografie 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów KOMITET REDAKCYJNY Bogus aw Banaszak (przewodniczàcy Rady Legislacyjnej i Komitetu Redakcyjnego), Boles aw Banaszkiewicz (wiceprzewodniczàcy Rady Legislacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Inhaltsverzeichnis / Spis treści

Inhaltsverzeichnis / Spis treści Inhaltsverzeichnis / Spis treści Zu diesem Band / O publikacji 11 / 17 Zwangsarbeit in Pommern 1939-1950 Forschungsstand in Deutschland und in Polen Praca przymusowa na Pomorzu 1939-1950 Stan badań naukowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI WYKAZ SKRÓTÓW WSTÊP I. SPÓ DZIELCZE PRAWO MIESZKANIOWE

SPIS TREŒCI WYKAZ SKRÓTÓW WSTÊP I. SPÓ DZIELCZE PRAWO MIESZKANIOWE 5 SPIS TREŒCI WYKAZ SKRÓTÓW... 13 WSTÊP... 15 I. SPÓ DZIELCZE PRAWO MIESZKANIOWE... 17 Wstêp spó³dzielczoœæ w Unii Europejskiej... 17 Ustawodawstwo spó³dzielcze i ranga regulacji prawnych w Unii Europejskiej...

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Bibliografia podmiotowa... 202 Bibliografia przedmiotowa... 204 Spis tabel... 207 Spis ilustracji... 208 Streszczenie... 210 Zusammenfassung...

Bibliografia podmiotowa... 202 Bibliografia przedmiotowa... 204 Spis tabel... 207 Spis ilustracji... 208 Streszczenie... 210 Zusammenfassung... Spis treści Przedmowa................................................... 11 O polskiej edycji Katechismus der Bücherei Paula Ladewiga.............. 11 Über die polnische Ausgabe vom Katechismus der Bücherei

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Szczecinek, dnia 02.12.2014r. F.3120.4.40.2014 INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Burmistrz Miasta Szczecinek działając na podstawie art. 14 j 1 i 3 w zw. z art. 14b, art. 14 c i art. 14 k 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

(OJ L 346, , p. 1)

(OJ L 346, , p. 1) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 14 July 2011 12930/11 JUR 373 PESC 969 RELEX 790 COASI 122 CONOP 46 CONUN 78 FIN 531 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject: Council

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę Wypełnia zespół nadzorujący KOD ZDAJĄCEGO dysleksja PESEL ZDAJĄCEGO MJN-R1_4P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów...

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów... numer 3 (42) 2010 Spis treści ESEJ JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹..................... 11 MEDIA W POLSCE WIES AW SONCZYK Ruch SA jako firma kolporta owa. Czêœæ 1: Próba charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Veröffentlichungen. Bücher

Veröffentlichungen. Bücher Veröffentlichungen Bücher 1. Jara, Zbigniew u.a., Kodeks spółek handlowych. Komentarz (aus der Serie Duże Komentarze C.H. Beck), Warschau 2014 ( Hg. Z. Jara) 2. Jara, Zbigniew u.a., [in:] Kodeks Spółek

Bardziej szczegółowo

Studia. Studies in Law. Redakcja / Editorial Office. Rada naukowa / Stientific Board

Studia. Studies in Law. Redakcja / Editorial Office. Rada naukowa / Stientific Board Studia ROZPRAWY I MATERIAŁY 2015 nr 1 (16) Studies in Law RESEARCH PAPERS 2015 NO. 1 (16) Redakcja / Editorial Office redaktor naczelny / Editor-in-Chief zastępca redaktora naczelnego / Vice Editor redaktor

Bardziej szczegółowo

Prawo 319, 2015 for this edition by CNS STUDIA HISTORYCZNOPRAWNE

Prawo 319, 2015 for this edition by CNS STUDIA HISTORYCZNOPRAWNE STUDIA HISTORYCZNOPRAWNE ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3674 PRAWO CCCXIX STUDIA HISTORYCZNOPRAWNE POD REDAKCJ ALFREDA KONIECZNEGO I MARIANA J. PTAKA WROC AW 2015 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROC AWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ KIDP

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ KIDP Harmonogram szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań integracyjnych 2012 r. Data Temat szkolenia/warsztatów Prelegent Miejsce 09.01.2012 12.01.2012 16.01.2012 24.01.2012 27.01.2012 Postępowanie sądowoadministracyjne,

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo