Artyku³y. Cudzoziemiec wykonuj¹cy wolny zawód w polskiej spó³ce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artyku³y. Cudzoziemiec wykonuj¹cy wolny zawód w polskiej spó³ce"

Transkrypt

1 1

2 2

3 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr specjalny Grudzieñ 2014 Artyku³y Spis treœci S³owo wstêpne...13 Urszula Promiñska Swoboda wyboru zarz¹dzania spó³k¹ partnersk¹...16 Andrzej Kidyba Wolny zawód w Kodeksie spó³ek handlowych. Prawda czy mit?...37 Wojciech Popio³ek Cudzoziemiec wykonuj¹cy wolny zawód w polskiej spó³ce partnerskiej...47 Józef Fr¹ckowiak, Marek Leœniak Rejestracja i ewidencja przedsiêbiorców rozwi¹zanie docelowe, czy czas na powrót do jednego powszechnego rejestru przedsiêbiorców w KRS...77 Zbigniew Kuniewicz Cywilnoprawna odpowiedzialnoœæ notariuszy prowadz¹cych kancelariê na zasadach spó³ki...94 Jerzy Ciszewski, Agata W¹trobska Status zawodu notariusza po deregulacji

4 Jerzy Jacyszyn Czy potrzebna jest definicja normatywna wolnego zawodu Piotr Pinior Wykonywanie wolnego zawodu w formie spó³ki kapita³owej Jan Lic Odpowiedzialnoœæ deliktowa spó³ki partnerskiej Jolanta Loranc-Borkowska Wykonywanie doradztwa podatkowego w spó³kach doradztwa podatkowego Aleksandra Nowak-Gruca Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spó³kach handlowych Marcin Podleœ Spó³ka partnerska z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ zawodow¹ w Niemczech Maciej Skory Wp³yw specjalizacji w zawodach prawniczych na kszta³t spó³ki partnerskiej jako szczególnej formy wykonywania zawodu Bogus³aw So³tys Bariery rozwoju osobowych spó³ek wielodyscyplinarnych z udzia³em regulowanych zawodów prawniczych Lidia Siwik Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych jako instrument wspieraj¹cy wykonywanie zawodów prawniczych w Unii Europejskiej Piotr M. W i ó r e k Spó³ka kapita³owa jako forma wykonywania zawodu adwokata w Niemczech i Austrii

5 Ewa Wójtowicz Reprezentacja spó³ki partnerskiej w sporze pomiêdzy spó³k¹ a jednym z partnerów Ewa Zieliñska Œwiadczenie pracy i us³ug przez wspólników handlowych spó³ek osobowych tworzonych w celu wykonywania wolnego zawodu Katarzyna Szczepañska Wykonywanie wolnego zawodu adwokata w ramach adwokackiej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, spó³ki akcyjnej, spó³ki komandytowo-akcyjnej (spó³ek kapita³owych) oraz spó³ki z o.o. spó³ki komandytowej w prawie niemieckim

6 Monthly Magazine of the Polish Notariate REJENT (Notary) 24 th Year of Publicatio Special issue December 2014 Articles Table of contents Foreword...13 Urszula Promiñska Freedom of choice of managing a limited liability partnership...16 Andrzej Kidyba A liberal profession in the Code of Commercial Partnerships and Companies. Truth or myth?...37 Wojciech Popio³ek A foreigner performing a liberal profession in a Polish limited liability partnership...47 Józef Fr¹ckowiak, Marek Leœniak Registering entrepreneurs and the register of entrepreneurs a target solution or is it time for one common register of entrepreneurs in NCR to return...77 Zbigniew Kuniewicz Civil liability of notaries who run a notarial office on the basis of a partnership or a company...94 Jerzy Ciszewski, Agata W¹trobska The status of a notarial profession after deregulation

7 Jerzy Jacyszyn Is normative definition of a liberal profession necessary? Piotr Pinior Performing a liberal profession in the form of a limited company Jan Lic Tort liability of a limited liability partnership Jolanta Loranc-Borkowska Tax consulting in tax consulting companies Aleksandra Nowak-Gruca Performing the profession of patent agent in commercial partnerships and companies Marcin Podleœ A limited liability partnership with limited professional indemnity in Germany Maciej Skory Influence of specialization in legal professions on the form of a limited liability partnership as a special form of practising a profession Bogus³aw So³tys Barriers to development of multidisciplinary partnerships with regulated legal professions Lidia Siwik The European Economic Interest Grouping as an instrument supporting practising legal professions in the European Union Piotr M. W i ó r e k A limited company as a form of performing the profession of attorney in Germany and Austria

8 Ewa Wójtowicz Representation of a limited liability partnership in a dispute between the partnership and one of the partners Ewa Zieliñska Performing work and services by partners of commercial partnerships created with the aim of performing a liberal profession Katarzyna Szczepañska Performing a liberal profession of attorney as part of a law firm with limited liability, a joint stock company, a limited joint-stock partnership (limited companies) and a limited liability company and a limited partnership in German law

9 Monatszeitschrift des Polnischen Notariats REJENT (Notar) 24. Jahrgang Sondernummer Dezember 2014 Artikel Inhaltsverzeichnis Vorwort...13 Urszula Promiñska Auswahlfreiheit in der Verwaltung der Partnergesellschaft...16 Andrzej Kidyba Ein freier Beruf im Handelsgesetzbuch. Wahrheit oder Mythos?...37 Wojciech Popio³ek Ein einen freien Beruf in der polnischen Partnergesellschaft ausübender Ausländer...47 Józef Fr¹ckowiak, Marek Leœniak Registering entrepreneurs and the register of entrepreneurs a target solution or is it time for one common register of entrepreneurs in NCR to return...77 Zbigniew Kuniewicz Zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Notare, die ihre Kanzlei als Gesellschaft führen...94 Jerzy Ciszewski, Agata W¹trobska Der Status des Notarberufs nach der Neuregulierung

10 Jerzy Jacyszyn Ist die normative Definition des freien Berufes notwendig? Piotr Pinior Die Ausübung des freien Berufes in der Kapitalgesellschaft Jan Lic Die Deliktverantwortlichkeit der Partnergesellschaft Jolanta Loranc-Borkowska Die Ausübung Steuerberatung in Gesellschaften der Steuerberatung Aleksandra Nowak-Gruca Die Ausübung des Berufes des Patentsprechers in Handelsgesellschaften Marcin Podleœ Die Partnergesellschaft mit beschränkter beruflichen Haftung in Deutschland Maciej Skory Einfluss der Spezialisierung in juristischen Berufen auf die gestalt der Partnergesellschaft als besondere Form der Berufsausübung Bogus³aw So³tys Hindernisse in der Entwicklung der persönlichen interdisziplinären Gesellschaften mit Beteiligung der geregelten juristischen Berufen Lidia Siwik Europäische Gruppierung der wirtschaftlichen Interesse als Unterstützungselement in der Ausübung der juristischen Berufen in der EU

11 Piotr M. W i ó r e k Die Kapitalgesellschaft als Form der Ausübung des Anwaltsberufe in Deutschland und Österreich Ewa Wójtowicz Die Vertretung der Partnergesellschaft im Streit zwischen der Gesellschaft und einem der Partner Ewa Zieliñska Die Arbiets- und Dienstleistung von Gesellschaftern der persönlichen Handelsgesellschaften, die zur Ausübung des freien Berufes gegründet wurden Katarzyna Szczepañska Die Ausübung des freien Berufes des Anwalts im Rahmen der Anwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung, der Aktiengesellschaft, der Kommandit- Aktiengesellschaft (Kapitalgesellschaft) und der GmbH Kommanditgesellschaft im deutschen Recht

12 12

Cele definiowania pojêcia gospodarstwa rolnego w systemie

Cele definiowania pojêcia gospodarstwa rolnego w systemie Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 15 Nr 10(174) PaŸdziernik 2005 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu... 9 Piotr Pogonowski Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci

Bardziej szczegółowo

prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym.

prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym. Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 15 Nr 11(175) Listopad 2005 Artyku³y Spis treœci Piotr Pogonowski Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym.

Bardziej szczegółowo

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT. Rok 19 Nr 5(217) Maj 2009

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT. Rok 19 Nr 5(217) Maj 2009 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 19 Nr 5(217) Maj 2009 Spis treœci Artyku³y Edward Gniewek Problematyka ³¹czenia kilku nieruchomoœci w jednej ksiêdze wieczystej z perspektywy pierwszeñstwa

Bardziej szczegółowo

Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships

Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH COMMERCIAL CODE OF COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS COMPANIES & PARTNERSHIPS 1. PRZEDSIÊBIORSTWO 1. ENTERPRISE 1. dzia³alnoœæ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY

DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY Uwagi ogólne 1. Dane o podmiotach gospodarki narodowej podano na podstawie rejestru REGON. 2. Spółka jest prawną

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN POLSKA KORPORACJA TARGOWA POLISH TRADE FAIR CORPORATION POLNISCHE MESSEKORPORATION TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2007 NR 1 (14) 2007, ISSN 1233-2763 oraz INFORMACJA o mo liwoœciach

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2006 Targi organizowane przez cz³onków Polskiej Korporacji Targowej The fairs organized by the members of the Polish Trade Fair Corporation Die Messen,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Lawyers l Tax Advisors l Accountants. supporting decision makers. Berlin Warszawa Wroc³aw

Lawyers l Tax Advisors l Accountants. supporting decision makers. Berlin Warszawa Wroc³aw Lawyers l Tax Advisors l Accountants supporting decision makers Berlin Warszawa Wroc³aw Who we are... Kim jestesmy... Who we are... JP Weber is a prestigious address for foreign investors and entrepreneurs

Bardziej szczegółowo

Polsko-Szwajcarska Izba Przemys³u i Handlu

Polsko-Szwajcarska Izba Przemys³u i Handlu Polsko-Szwajcarska Izba Przemys³u i Handlu Polnisch-Schweizerische Industrie- und Handelskammer BiuletynNr 1/2003 Ulrich Schwendimann Dyrektor / Geschäftsführer PSIPH Drodzy Cz³onkowie, Drodzy Czytelnicy

Bardziej szczegółowo

Company profile. Prospekt informacyjny Informationsprospekt

Company profile. Prospekt informacyjny Informationsprospekt EN DE Company profile Prospekt informacyjny Informationsprospekt tsix passion for business getsix passion for business getsix passion for business getsix passion for business getsix passi Table of Contents:

Bardziej szczegółowo

September 2010 at 6.30 p.m.

September 2010 at 6.30 p.m. September 2010 at 6.30 p.m. Under the patronage of: Dariusz TOKARCZUK Radca prawny, Partner zarz¹dzaj¹cy w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Dariusz Tokarczuk specjalizuje siê w transakcjach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

The Accounting Act. Ustawa o rachunkowoêci

The Accounting Act. Ustawa o rachunkowoêci Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Accounting Act Ustawa o rachunkowoêci T umaczenie Joanna Adamczyk The Accounting Act Ustawa o rachunkowoêci T umaczenie / Translation Joanna Adamczyk Bilingual

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Crucial Decision of the Supreme Court. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009

Biuletyn. Crucial Decision of the Supreme Court. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009 Biuletyn Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009 Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o.

PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. Raport Roczny 20 04 Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. Centrala: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa tel.: (+48 22) 474 25 95, fax.: 474 40 39 email: p@pkp.com.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa Katowice Luxembourg. The smart way for your business

Warszawa Katowice Luxembourg. The smart way for your business Warszawa Katowice Luxembourg The smart way for your business Drive thy business, let not that drive thee. Benjamin Franklin ATA Finance The smart way for your business 3 ATA Finance stands for: reliable

Bardziej szczegółowo

Praktyka lekarza rodzinnego a zdrowie publiczne

Praktyka lekarza rodzinnego a zdrowie publiczne 108 Probl Hig Epidemiol ZDROWIE 2006; PUBLICZNE 87(suplement) Praktyka lekarza rodzinnego a zdrowie publiczne General Practitioner and Public Health MARIA MILLER, ANITA GÊBSKA-KUCZEROWSKA, JACEK PUTZ Centrum

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D NAUKOWY. Disputatio TOM XVII

PRZEGL D NAUKOWY. Disputatio TOM XVII PRZEGL D NAUKOWY Disputatio TOM XVII GDAÑSK 2014 Redaktor Naczelny: Jakub H. Szlachetko jakubszlachetko@oapp.pl Sekretarz Redakcji: Rafa³ Gajewski rafalgajewski@oapp.pl ISSN 1898-3707 Nak³ad: 500 egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 1 Gospodarka Finanse Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms By Ewa Myrczek English-Polish Polish-English Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych 1

Kodeks spółek handlowych 1 Kodeks spółek handlowych 1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1030) 2 1 Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy. 2 Tekst

Bardziej szczegółowo

Chance Pharmaceutical Company

Chance Pharmaceutical Company Chance Pharmaceutical Company General description EN Chance Pharmaceutical General Partnership was established in 1989. It is a small, independent business with the participation of exclusively Polish

Bardziej szczegółowo

Direct Investments l M & A l Corporate Finance. supporting decision makers. Berlin Warszawa Wroc³aw

Direct Investments l M & A l Corporate Finance. supporting decision makers. Berlin Warszawa Wroc³aw Direct Investments l M & A l Corporate Finance supporting decision makers Berlin Warszawa Wroc³aw Who we are... Kim jestesmy... JP Weber Investments JP Weber Investments We support decision-makers in the

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO

EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe Pod redakcją Moniki Jagielskiej Ewy Rott-Pietrzyk Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej czynność prawna

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 638 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 63 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 TWORZENIE I ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo