Cele definiowania pojêcia gospodarstwa rolnego w systemie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele definiowania pojêcia gospodarstwa rolnego w systemie"

Transkrypt

1 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 15 Nr 10(174) PaŸdziernik 2005 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu... 9 Piotr Pogonowski Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym. Problemy podstawowe (cz. I)...22 Przekszta³cenie prawa u ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci...44 Piotr Bielski Cele definiowania pojêcia gospodarstwa rolnego w systemie prawa uwagi z perspektywy prawa handlowego...62 Stanis³aw Bocianowski Notariat we Francji...75 Rafa³ Kosieradzki Kwalifikacja prawna cz³onka wspólnoty mieszkaniowej Renata Kosior, Marta Wepa Wp³yw planowania przestrzennego na wartoœæ nieruchomoœci renta planistyczna (cz. I)...91 Adam Opalski Komitet audytu (cz. III) Mariusz Soczyñski Wygaœniêcie pe³nomocnictwa

2 Marek Stus Ewolucja zasad dziedziczenia ustawowego w prawie polskim ( ) cz. I Zbigniew WoŸniak Zastaw na rzeczach ruchomych w prawie niemieckim (cz. I) Glosa Grzegorz Gorczyñski Glosa do uchwa³y S¹du Najwy szego z dnia 2 kwietnia 2004 r. III CZP 10/ Przegl¹d orzecznictwa Przegl¹d prawodawstwa Z dzia³alnoœci samorz¹du notarialnego Samorz¹d notarialny w kszta³towaniu statusu notariusza Konferencje Zjazdy Spotkania Jerzy Jacyszyn Kodeks spó³ek handlowych po 5 latach Wspomnienia Wolfgang Józef mudziñski Wspomnienie o Przyjacielu Recenzja Marek Krzysztof Kolasiñski, Odpowiedzialnoœæ cywilna notariusza, Toruñ 2005, s. 271 (rec. A.Oleszko) El bieta Kremer, Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, Kraków 2004, s. 412 (rec. P.Pytlak) Co pisz¹ inni

3 Monthly Magazine of the Polish Notariate REJENT (Notary) 15 th Year of Publicatio No 10(174) October 2005 Table of contents Articles Aleksander Oleszko Power to take part in an auction... 9 Piotr Pogonowski Action for stating the lawfulness of a decree absolute in a civil proceeding. Basic issues (part 1)...22 Transformation of perpetual usufruct into right of property...44 Piotr Bielski On intention of determining the notion of farm in the legal system some remarks made from the viewpoint of commercial law...62 Stanis³aw Bocianowski Notariate in France...75 Rafa³ Kosieradzki Legal qualification of the member of a dwellers community...86 Renata Kosior, Marta Wepa On the influence of regional planning over the value of a property zoning change fee (part 1)...91 Adam Opalski Audit committee (part 3)

4 Mariusz Soczyñski Expiration of power Marek Stus On the developing of statutory succession principles in Polish law ( ) part Zbigniew WoŸniak Pledge on goods in German law (part 1) Gloss Grzegorz Gorczyñski Gloss on resolution of the Supreme Court from April 2, 2004, III CZP 10/ Review of jurisdiction Review of legislation Activities of the notarial self-government On the part of the notarial self-government in shaping the notary s status Conferences Congresses Meetings Jerzy Jacyszyn The commercial company code on the situation after five years since its introduction Memories Wolfgang Józef mudziñski In remembrance of a friend Book review Marek Krzysztof Kolasiñski, Odpowiedzialnoœæ cywilna notariusza [Notary s civil responsibility], Toruñ 2005, 271 p. (rev. A.Oleszko) El bieta Kremer, Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego [Liability for obligations in connection with farm managing], Kraków 2004, 412 p. (Rev. P.Pytlak) Co pisz¹ inni

5 Monatszeitschrift des Polnischen Notariats REJENT (Notar) 15. Jahrgang Nr. 10(174) Oktober 2005 Inhaltsverzeichnis Artikel Aleksander Oleszko Vollmacht zur Teilnahme an Versteigerung... 9 Piotr Pogonowski Anfechtungsklage gegen die Bestimmung der Gesetzmäßigkeit eines rechtskräftigen Spruchs im Zivilverfahren. Grundfragen (Teil 1)...22 Umgestaltung des vererbbaren Nießbrauchs ins Eigentumsrecht...44 Piotr Bielski Zur Definierung des Begriffs des landwirtschaftlichen Betriebs im Rechtssystem einige Bemerkungen aus der Perspektive des Handelsrechts...62 Stanis³aw Bocianowski Das Notariat in Frankreich...75 Rafa³ Kosieradzki Rechtsqualifikation des Mitglieds einer Wohngemeinschaft...86 Renata Kosior, Maria Wepa Zum Einfluss der Raumplanung auf den Wert einer Liegenschaft Wertänderungsgebühr (Teil 1)...91 Adam Opalski Prüfungskomitee (Teil 3)

6 Mariusz Soczyñski Erlöschen einer Vollmacht Marek Stus Entwicklung der Grundsätze der gesetzlichen Erbfolge im polnischen Recht ( ) Teil Zbigniew WoŸniak Pfandrecht an beweglichen Sachen im deutschen Recht (Teil 1) Glosse Grzegorz Gorczyñski Glosse zum Beschluss des Obersten Gerichts vom 2. April 2004, III CZP 10/ Übersicht der Rechtsprechung Übersicht des Rechtswesens Aktivitäten der notariellen Selbstverwaltung Die Rolle der notariellen Selbstverwaltung bei der Gestaltung des Notarstatus Konferenzen Kongresse Treffen Jerzy Jacyszyn Das Handelsgesellschaftsgesetzbuch eine Bilanz nach fünf Jahren Erinnerungen Wolfgang Józef mudziñski Erinnerung an einen Freund Buchbesprechung Marek Krzysztof Kolasiñski, Odpowiedzialnoœæ cywilna notariusza [Haftpflicht des Notars], Toruñ 2005, 271 S. (Rez. A.Oleszko) El bieta Kremer, Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego [Haftung für die Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Betreibung einer Landwirtschaft], Kraków 2004, 412 S. (Rez. P.Pytlak) Aus anderen Quellen

prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym.

prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym. Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 15 Nr 11(175) Listopad 2005 Artyku³y Spis treœci Piotr Pogonowski Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu cywilnym.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH Dr hab. Artur Dariusz Kubacki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms By Ewa Myrczek English-Polish Polish-English Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

September 2010 at 6.30 p.m.

September 2010 at 6.30 p.m. September 2010 at 6.30 p.m. Under the patronage of: Dariusz TOKARCZUK Radca prawny, Partner zarz¹dzaj¹cy w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Dariusz Tokarczuk specjalizuje siê w transakcjach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships

Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH COMMERCIAL CODE OF COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS COMPANIES & PARTNERSHIPS 1. PRZEDSIÊBIORSTWO 1. ENTERPRISE 1. dzia³alnoœæ

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA BIBLIOGRAFIA

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA BIBLIOGRAFIA JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA BIBLIOGRAFIA 1. Adamowicz P., Jakość polskich standardów antykorupcyjnych, w: A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Wrocław

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich ARTYKU Y I ROZPRAWY Zdzis³awa Cwaliñska-Weychert, Marek Monkiewicz, Gra yna Sordyl Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich W artykule przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

1. TEIL RECHTSSPRACHE JĘZYK PRAWNICZY

1. TEIL RECHTSSPRACHE JĘZYK PRAWNICZY 1. TEIL RECHTSSPRACHE JĘZYK PRAWNICZY Lektion 1 I. GRUNDLAGEN PODSTAWY Grundlegende Rechtsausdrücke Podstawowe wyrażenia prawne Grundlegende Rechtsausdrücke 1. Nennen Sie das polnische Äquivalent: a b

Bardziej szczegółowo

Michał Bitner, Michał Kulesza Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego

Michał Bitner, Michał Kulesza Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego 5 Michał Bitner, Michał Kulesza Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego Artykuł analizuje możliwości zawierania przez jednostki samorządu terytorialnego umów w świetle

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Tom 4

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Tom 4 Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego Tom 4 NR 2710 Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego Tom 4 pod redakcją Maksymiliana Pazdana Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009 Redaktor serii:

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

JAKI TYTU PRAWNY LE Y U PODSTAW KORZYSTANIA Z CUDZEJ NIERUCHOMOŒCI PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO PRZESY OWE?

JAKI TYTU PRAWNY LE Y U PODSTAW KORZYSTANIA Z CUDZEJ NIERUCHOMOŒCI PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO PRZESY OWE? TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 JAROS AW PTAK * JAKI TYTU PRAWNY LE Y U PODSTAW KORZYSTANIA Z CUDZEJ NIERUCHOMOŒCI PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO PRZESY OWE? Problematyka korzystania przez

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ ARTYKU Y I ROZPRAWY ARTYKU Y I ROZPRAWY Iwona Filipska, Anna Tarasiuk-Flodrowska Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ 1. Wstêp Zagraniczne zak³ady ubezpieczeñ ju od ponad

Bardziej szczegółowo

Chance Pharmaceutical Company

Chance Pharmaceutical Company Chance Pharmaceutical Company General description EN Chance Pharmaceutical General Partnership was established in 1989. It is a small, independent business with the participation of exclusively Polish

Bardziej szczegółowo

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ewa Bagiñska, Eugeniusz Kowalewski, Micha³ Piotr Ziemiak Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego 1. Wstêp Od pewnego czasu, w praktyce

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne 1 2 Jaros³aw Poteraj Tytu³ EPISTEME 24(2002) Jaros³aw Poteraj Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Dated 22 th February, 2007 Am 22. Februar 2007 Dnia 22 lutego 2007 r. Final Terms Endgültige Konditionen Warunki Ostateczne

Dated 22 th February, 2007 Am 22. Februar 2007 Dnia 22 lutego 2007 r. Final Terms Endgültige Konditionen Warunki Ostateczne Final Terms for Certificates, Turbo Certificates, Discount Certificates and Bonus Certificates Endgültige Konditionen für Zertifikate, Turbo Zertifikate, Discount Zertifikate und Bonus Zertifikate Warunki

Bardziej szczegółowo