Zapytanie ofertowe. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Termin realizacji zamówienia: do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Termin realizacji zamówienia: do 23.12.2014 r."

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. W związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej ,- euro, prosimy o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup: 1. Licencje Symantec Backup EXEC: a) SYMC BACKUP EXEC 2014 SERVER WIN PER SERVER BNDL COMP UG LIC GOV BAND S BASIC 12 MONTHS - 1 szt. b) SYMC BACKUP EXEC 2014 AGENT FOR WINDOWS WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV BAND S 7 szt. c) SYMC BACKUP EXEC 2014 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATA- BASES WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV BAND S - 1 szt. d) SYMC BACKUP EXEC 2014 OPTION FILE SYSTEM ARCHIVING WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV BAND S - 1 szt. 2. Symantec Endpoint Protection roczne odnowienie i wsparcie na 150 użytkowników. 3. FortiGate-80C 8x5 Bundle Renewal 1 Year 1szt. 4. FortiGate-20C 8x5 Bundle Renewal 1 Year 2 szt. Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, ul. Konwiktorska 3/5, Warszawa tel.: faks: Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy Termin realizacji zamówienia: do r. Wymagania dotyczące składania ofert (na własnym wzorze): 1. Oznaczenie pełnej nazwy i adresu Wykonawcy. 2. Wskazanie danych kontaktowych osoby reprezentującej Wykonawcę. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (wartość netto i wartość brutto) wraz ze wskazaniem stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Opis sposobu obliczania ceny: Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania ofert, 1

2 cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kryterium wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty oparty jest na podstawie kryterium: najniższa cena. Zamawiający będzie oceniał ofertę według poniższego kryterium. Łączna cena brutto znaczenie 100 pkt. C N PW = x 100 C OB gdzie: PW liczba punktów przyznana Wykonawcy C N - najniższa łączna cena brutto spośród złożonych ofert C OB - łączna cena brutto badanej oferty Oferta zawierająca najniższą cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, podaną w formularzu ofertowym, otrzyma 100,00 pkt. i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie przekraczała założenia budżetowe przewidziane na realizację zamówienia, przeprowadzenia rozmowy z wybranym Wykonawcą celem odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia, unieważnienia postępowania jeżeli w wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta, unieważnienia postępowania jeżeli całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczała kwotę jaka Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Sposób i termin składania ofert: Ofertę należy zamknąć w nieprzejrzystej kopercie, w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez widocznych skutków i zamieścić na zewnątrz pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz opis: Oferta cenowa wykonania zamówienia obejmującego dostawę oprogramowania. Nie otwierać przed godziną 11:15 w dniu r. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. Oferty należy składać w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Warszawa ul. Konwiktorska 3/5, do dnia r. do godziny 11:00 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemnie powiadomi Zamawiającego. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu być oznaczone zgodnie z ww. opisem z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 2

3 Osoba do kontaktu: Marcin Skulimowski tel CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń, przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty. Brak odpowiedzi na złożone oferty nie stanowi zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru oferty, bez podania przyczyn, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. 3

4 PROJEKT UMOWY UMOWA zawarta w dniu.2014 r., w Warszawie, pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, Warszawa), NIP: ; REGON: reprezentowanym przez: - Elżbietę Czarnecką Dyrektora, na podstawie pełnomocnictwa GP-IX , udzielonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez: -.. zwaną dalej Wykonawcą, oraz zwanymi dalej łącznie Stronami. Strony, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), zawierają umowę następującej treści: 1 1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa oprogramowanie, zgodnie z ofertą Wykonawcy, które szczegółowo określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwane dalej przedmiotem zamówienia. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana do r. 4. Wykonawca na potwierdzenie powyższego wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy stosowne dokumenty (licencje, płyty instalacyjne, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi oraz wymagane certyfikaty). 5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca wyda Zamawiającemu oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia, w siedzibie Zamawiającego wraz z przynależnymi instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi. 2. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, będzie 4

5 podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr Zamawiający za odebrany przedmiot zamówienia zapłaci Wykonawcy łączną kwotę: netto. zł (słownie:.. zł) brutto. zł (słownie: zł). Cena zawiera należny podatek VAT. 2. Ceny jednostkowe netto przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą, obejmują wszelkie koszty związane z dostawą. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. 3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 2 ust Zapłata będzie dokonana w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu odbioru i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz wydania kompletu dokumentów o których mowa w 1 ust. 4, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 5. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia kwotą zapłaty rachunku bankowego Zamawiającego W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w przypadku: 1) niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie o którym mowa w 1 ust. 3 w wysokości 15% kwoty brutto, określonej w 3 ust. 1; 2) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w 1 ust. 4 w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od pierwszego dnia po upływie terminu, o którym mowa w 1; 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% kwoty brutto określonej w 3 ust Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania. 3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z faktury wystawianej przez Wykonawcę. 5 Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i nie wymaga dostępu do zasobów systemów informatycznych Zamawiającego Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 782), która podlega udostępnieniu w trybie powołanej ustawy. 5

6 2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz danych firmy Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej. 2. Spory wynikające z niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze polubownej, a po jej wyczerpaniu rozpatrywane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki do umowy: - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 - protokół zdawczo-odbiorczy - załącznik nr 2 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 6

7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 1. Licencje Symantec Backup EXEC: a. SYMC BACKUP EXEC 2014 SERVER WIN PER SERVER BNDL COMP UG LIC GOV BAND S BASIC 12 MONTHS 1 szt. b. SYMC BACKUP EXEC 2014 AGENT FOR WINDOWS WIN PER SERV- ER RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV BAND S 7 szt. c. SYMC BACKUP EXEC 2014 AGENT FOR APPLICATIONS AND DA- TABASES WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV BAND S 1 szt. d. SYMC BACKUP EXEC 2014 OPTION FILE SYSTEM ARCHIVING WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV BAND S 1 szt. 2. Symantec Endpoint Protection roczne odnowienie i wsparcie na 150 użytkowników. 3. FortiGate-80C 8x5 Bundle Renewal 1 Year 1szt. 4. FortiGate-20C 8x5 Bundle Renewal 1 Year 2 szt. 7

8 Załącznik Nr 2 PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dostarczonego zgodnie z zawartą umową nr... z dnia r. 1. Przedmiot umowy Nazwa Wykonawcy Wykaz dostarczonych do Zamawiającego poszczególnych składników (elementów)przedmiotu umowy: Lp Wyszczególnienie (nazwa) Ilość szt. cena brutto wartość brutto Wartość ogółem: Powyższe rubryki należy wypełnić zgodnie z ilością dostarczonego w danej dostawie przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia... został dostarczony do Zamawiającego/Odbiorcy w dniu... zgodnie z... powyższej umowy. 5. Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu przez Zamawiającego, zgodnie z... umowy, został dokonany w dniu Inne informacje Powyższy protokół stanowi podstawę do rozliczenia dostawy i wystawienia faktury VAT Podpis przedstawiciela Wykonawcy Podpis osoby przyjmującej przedmiot zamówienia ze strony Zamawiającego Warszawa, dnia r. 8

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 01.10.2012r Znak sprawy: ZP.271.7.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OOI.776.10.2015. ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, 10 219 Olsztyn. (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD)

Znak sprawy: OOI.776.10.2015. ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, 10 219 Olsztyn. (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, 10 219 Olsztyn Znak sprawy: OOI.776.10.2015 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe WOŚ,042..2015.IV Zapytanie ofertowe Piła, 17 czerwca 2015 r. Przedmiot: Organizacja konferencji - wyżywienie podczas konferencji podsumowującej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon Rodzaj zamówienia: Zakup Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POW. 14.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POW. 14.000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POW. 14.000 EURO ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Wodzierady 98-105 Wodzierady

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POLITECHNIKA GDAŃSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: ZP/433/055/D/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sukcesywną dostawę koksu dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina Zamawiającym w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718 fax: 226566719, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.04.2015 r. UR.BAG.AGG.251.2.2015.UK.11

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.04.2015 r. UR.BAG.AGG.251.2.2015.UK.11 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.04.2015 r. UR.BAG.AGG.251.2.2015.UK.11 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-74/13 Dzierżoniów, dnia 17.01.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo