Access Virus C. Access Virus to bez w¹tpienia jeden z najlepszych TEST. Nie minê³o zbyt wiele czasu (przynajmniej w moim odczuciu) od chwil spêdzonych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Access Virus C. Access Virus to bez w¹tpienia jeden z najlepszych TEST. Nie minê³o zbyt wiele czasu (przynajmniej w moim odczuciu) od chwil spêdzonych"

Transkrypt

1 syntezator Dariusz Mazurowski Nie minê³o zbyt wiele czasu (przynajmniej w moim odczuciu) od chwil spêdzonych z Virusem B, reprezentantem drugiej generacji legendarnych ju instrumentów, a w moje rêce trafi³ jego nastêpca. Takiej okazji nie mo na przepuœciæ, zatem nic dziwnego, e jego test trafi³ na ³amy EiS. AUDIO w skrócie: Na p³ycie zamieszczamy kilka przyk³adowych brzmieñ testowanego instrumentu w formacie audio. W cyfrowej czêœci p³yty, w katalogu Dodatki\Virus znajdziecie te ksi¹ - kê Programming Analogue Synths w formacie PDF, zwi¹zane z ni¹ przyk³adowe banki brzmieñ oraz fabryczne demo w postaci pliku MP3. Dane techniczne Opis: polifoniczny, multitimbralny syntezator cyfrowy z modelowaniem analogowym. Polifonia: 32 g³osy, 16 barw. Manipulatory: 32 potencjometry, 35 prze³¹czników. Pamiêæ: 1024 barwy (256 u ytkownika), 128 multi. Aktualna wersja OS: 6. Waga: 2,85kg. Cena Virus C z³; Virus KC z³; Virus Indigo II z³; Virus Rack XL z³; Virus Rack Classic z³. Dostarczy³ MONO Digital, Warszawa, tel. (022) , Wnioski z testu: Znakomicie brzmi¹cy instrument dla ka dego. Sprawdzi siê w ka dym gatunku muzyki. Pozwala na odtworzenie wielu klasycznych typów barw, a tak e na budowê zupe³nie nowych. Stosunkowo prosta obs³uga, bardzo dobrze zaprojektowany panel. Doœæ skromny globalny procesor FX. Access Virus to bez w¹tpienia jeden z najlepszych syntezatorów ostatnich lat i jego kolejne modele potwierdzaj¹ tê opiniê. Obecnie na rynku króluje ju trzecia generacja tych urz¹dzeñ, a zainteresowanie u ytkowników nie s³abnie. Poniewa model B (patrz test w EiS 5/2001) by³ bardzo udany, zastanawia³em siê co jeszcze mo na w nim udoskonaliæ. Jak widaæ znalaz³o siê to i owo, bowiem otrzymaliœmy nowy, mocno podrasowany instrument. A przy tym jest on tym samym starym, dobrym Virusem, tyle e lepszym ni kiedykolwiek przedtem. Jak nale a- ³o siê spodziewaæ, wiele elementów nie zmieni³o siê w istotny sposób, dlatego proponujê siêgn¹æ tak e po starszy numer EiS, by uzyskaæ pe³niejszy obraz testowanego urz¹dzenia. Na pierwszy rzut oka nie wszystko jest tak do koñca lepsze. Przynajmniej gdy chodzi o wygl¹d zewnêtrzny. Virus C ma tê sam¹ formê p³askiego modu- ³u, który po odjêciu boków i zamocowaniu uszu daje siê zainstalowaæ w raku. Uk³ad elementów regulacyjnych zosta³ czêœciowo odziedziczony po poprzedniku, choæ niektóre sekcje s¹ teraz zupe³nie inaczej zorganizowane. Zmieni³a siê tak e kolorystyka zdaniem pisz¹cego te s³owa na niekorzyœæ. Nowy Virus jest ciemny i smutny, a eleganckie boki z drewna poci¹gniêto czymœ gumopodobnym. Nie chodzi tu jednak o wra enia estetyczne, w koñcu ma graæ, a nie cieszyæ oko ale podzia³ na sekcje sta³ siê przez to mniej czytelny, co w niewielkim stopniu mo e utrudniæ obs³ugê. Producent zapewne chcia³ by model C ró ni³ siê wygl¹dem od poprzednich, co mu siê niew¹tpliwie uda³o ale czy jest to powód do dumy, œmiem w¹tpiæ. Elementy regulacyjne zosta³y na szczêœcie m¹drze rozlokowane, co gwarantuje bezproblemow¹ obs³ugê. Instrument mruga do nas licznymi diodami i wyœwietlaczem (czerwonym), który choæ skromnych rozmiarów, dobrze spe³nia swoj¹ rolê. Mimo kilku istotnych ró nic, u ytkownicy znaj¹cy od podszewki Virusa B powinni bardzo szybko oswoiæ siê z nowym modelem. Nie zmieni³a siê lokalizacja gniazd (na tylnej krawêdzi), wiêc monta w raku zmusi nas do pozostawienia odpowiedniej przestrzeni nad modu³em. Kilku producentów nieco inaczej (i du o m¹drzej) rozwi¹za³o ten problem, ale jak widaæ Access postanowi³ nie zmieniaæ wygl¹du swego flagowego wyrobu. Obok g³ównych wyjœæ audio mamy dwa dodatkowe oraz wejœcie pozwalaj¹ce na obróbkê zewnêtrznego sygna³u oczywiœcie s¹ to zawsze stereofoniczne pary (L i R). Wewnêtrzne przetwarzanie odbywa siê z rozdzielczoœci¹ 24 bity, konwersja na wyjœciu (D/A) 24, na wejœciu (A/D) 18 bitów. Nie przewidziano wyjœcia S/PDIF, choæby jako opcji. Instrument dysponuje standardowym interfejsem MIDI (IN, OUT, THRU) i niestety zewnêtrznym zasilaczem sieciowym, co w tej klasie nie powinno ju mieæ miejsca. Ale nie b¹dÿmy drobiazgowi. 32 Estrada i Studio paÿdziernik 2003

2 Ogólnie rzecz bior¹c testowany model zaprojektowano i wykonano z wyj¹tkow¹ starannoœci¹, co musi budziæ szacunek. W epoce rozwi¹zañ bud etowych zdarzaj¹ siê ró - ne przypadki, ale Access z pewnoœci¹ unika zbêdnych kompromisów (napis Made in Germany zobowi¹zuje). Virus C pochodzi przecie z najwy szych pó³ek. Obs³uga. Czasem lekcewa ymy jakieœ drobiazgi, choæ ich znaczenie jest daleko wiêksze ni mog³oby siê wydawaæ. W przypadku opisywanego instrumentu ta uwaga pasuje jak ula³ do funkcji Adaptive Control Smoothing, któr¹ uwa am za spory sukces producenta. Nie mamy tu co prawda do czynienia z nowoœci¹, bo ju poprzednie modele korzysta³y z jej dobrodziejstw, tym niemniej zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Standard MIDI by³ dwadzieœcia lat temu szczytem nowoczesnoœci, dziœ m.in. ze wzglêdu na woln¹ transmisjê danych bywa kul¹ u nogi, choæ jak na razie nie zauwa y³em by producenci zamierzali go odes³aæ do lamusa. Szczególnie daje siê we znaki kwantyzacja parametrów do dyspozycji mamy 128 stopni (wartoœci od 0 do 127), co czêsto nie pozwala na p³ynn¹ zmianê w czasie rzeczywistym nb. ten problem dotyczy tak e syntezatorów analogowych z MIDI. S³yszymy wyraÿny efekt schodkowy, skoki kolejnych stopni np. gdy krêcimy ga³k¹ czêstotliwoœci odciêcia filtru. Pomijaj¹c to, e stare analogi siê tak nie zachowuj¹, takie zjawisko czasem psuje nam... muzykê (na szczêœcie problem ten nie wystêpuje gdy wykorzystujemy wewnêtrzne modulatory LFO, obwiedniê itp. choæ i tutaj mamy do czynienia z kwantyzacj¹, w koñcu to technologia cyfrowa). Access opracowa³ skuteczn¹ metodê wyg³adzania wspomnianych stopni i wszystko brzmi jak powinno. Z pewnoœci¹ nie jest to najwa niejsza cecha instrumentu, ale podczas pracy oka e siê po yteczna. Artysta preferuj¹cy ywe manipulacje dÿwiêkiem powinien mieæ ten fakt na uwadze jeœli poszukuje dla siebie narzêdzia pracy. Na dobr¹ sprawê nie trzeba nawet otwieraæ instrukcji obs³ugi by zorientowaæ siê jak programuje siê testowany instrument. Kluczowe parametry maj¹ swoje potencjometry lub prze³¹czniki ustawiaj¹c po ¹dan¹ wartoœæ widzimy j¹ oczywiœcie na wyœwietlaczu wraz z odpowiedni¹ nazw¹. Poniewa jednak Virus C jest bardzo zaawansowanym, a wiêc i z³o onym instrumentem, wiele funkcji dostêpnych jest jedynie w specjalnych menu edycyjnych (niemal ka da sekcja ma w³asne, jest te jedno g³ówne). Wówczas stosujemy metodê znan¹ niemal od pocz¹tku epoki Wokoder Virus C oferuje 32-pasmowy (maksymalnie) wokoder w ramach multi tylko jeden mo e byæ aktywny, przy czym nieznacznie (na ogó³ o cztery g³osy) redukuje on polifoniê. Na uwadze nale y mieæ jeszcze jeden fakt wokoder zastêpuje sekcjê filtrów, zatem barwa w której wystêpuje po prostu jej nie ma (nb. wokoder to nic innego jak dwa banki filtrów patrz artyku³ w EiS 3/2000). Imponuj¹ca jest za to mnogoœæ parametrów, pozwalaj¹ca na indywidualizowanie ustawieñ. U ytkownik okreœla iloœæ pasm, czêstotliwoœci œrodkowe, przesuniêcie pasm modulatora wzglêdem noœnej, czas ataku detektorów obwiedni i wiele innych. Zestawiaj¹c to ze znakomitym brzmieniem nale a³oby uznaæ, i mamy przed sob¹, kto wie mo e najlepszy pok³adowy wokoder cyfrowego syntezatora. Obraz ca³oœci niestety trochê psuje zdecydowanie ma³o przyjazny sposób programowania. A wszystko przez drobiazg poszczególne parametry ustawia siê za pomoc¹ potencjometrów sekcji filtrów. I tu trzeba wbiæ sobie w pamiêæ co jest co, albo stale siêgaæ do instrukcji. A gdyby tak producent pod nazwami ga³ek doda³ ich drug¹ funkcjê np. innym kolorem, w nawiasie. O ile ³atwiej by³oby siê w tym wszystkim orientowaæ. Jeœli dociekliwy Czytelnik siêgnie do testu Virusa B, odnajdzie tê sam¹ uwagê. Widaæ kierownictwo firmy Access nie czyta EiS, a w ka dym razie nic sobie nie robi z zawartych w tekœcie uwag... Oj, muszê pogroziæ palcem. Parametry wokodera ustawiamy za pomoc¹ ga³ek wchodz¹cych w sk³ad sek cji filtrów. Bez instrukcji obs³ugi ani rusz... Estrada i Studio paÿdziernik

3 syntezatorów cyfrowych wyœwietlacz i potencjometr do ustawiania aktywnego parametru. Producent przyj¹³ za³o enie, e nale- y ukryæ te funkcje, które s¹ rzadziej u ywane lub nie podlegaj¹ modulacji w czasie rzeczywistym. Niezale nie od tego zastosowano jeszcze jeden (zreszt¹ charakterystyczny dla tej klasy urz¹dzeñ) kompromis jeœli sekcja sk³ada siê z kilku identycznych elementów, to regulatory s¹ wspólne, a edytujemy ten, który aktywowaliœmy specjalnym prze³¹cznikiem (dotyczy np. oscylatorów i LFO). Bior¹c pod uwagê sposób programowania testowanego instrumentu, trzeba przyznaæ e zrobiono prawie wszystko by by³ on przyjazny dla u ytkownika. Owo prawie znalaz³o siê tu ze wzglêdu na parê drobiazgów, o których jeszcze wspomnê. Elementy regulacyjne wysy³aj¹ komunikaty (kontrolne) MIDI czytelnicy zapewne ju wiedz¹ jak wykorzystaæ tê cechê w praktyce. Ró nice. Virus B szybko zyska³ uznanie i popularnoœæ, domyœlam siê zatem, e spore grono czytelników doskonale zna ten instrument i chcia³oby siê dowiedzieæ czym ró ni siê od swego nastêpcy. Rzuæmy zatem okiem na garœæ danych i spróbujmy je porównaæ. Polifonia Virusa C wynosi 32 g³osy (B ma tylko 24), w ramach multi dostêpnych jest 16 barw, pamiêæ liczy sobie 1024 lokacje, ale tylko 256 z nich to barwy u ytkownika (zatem zwiêkszy³a siê wy³¹cznie iloœæ barw ROM) plus 128 lokacji na multi. Rozbudowano zale noœci modulacyjne i dodano jeden algorytm efektowy korektor parametryczny. Poza tym zmiany dotycz¹ drobiazgów, ale jak to czasem bywa: ma³a rzecz, a cieszy. Wiêcej szczegó³ów na ten temat znalaz³o siê w dalszej czêœci artyku³u. Tryby pracy. Virus C jest typowym syntezatorem subtraktywnym, zatem jego strukturê mo na w du ym uproszczeniu opisaæ jako uk³ad oscylatory-mikser-filtry-wzmacniacz. Tej kolejnoœci u ytkownik nie zmieni (na co pozwalaj¹ systemy modularne), ale liczne funkcje dodatkowe, mnogoœæ parametrów i zale noœci modulacyjnych sprawiaj¹, e urz¹dzenie oferuje niezwykle bogaty potencja³ brzmieniowy. Do listy istotnych elementów nale y jeszcze dodaæ procesor efektów i wokoder. Jak widaæ flagowy produkt firmy Access jest spe³nieniem marzeñ odwa nych eksperymentatorów, którzy poszukuj¹ nowych i niekonwencjonalnych brzmieñ a przy tym ceni¹ tradycjê i wartoœci wniesione ongiœ przez instrumenty analogowe. Podstawowym trybem pracy jest oczywiœcie MULTI, pozwalaj¹cy na grê 16. barwami, podczas gdy SINGLE udostêpnia tylko jedn¹. Tzw. Tryb MULTI SINGLE umo liwia u ytkownikowi wywo³ywanie poszczególnych barw wchodz¹cych w sk³ad aktywnego multi oraz ich edycjê. Wys³anie do instrumentu komunikatu PROGRAM CHANGE (na globalnym kanale) spowoduje zmianê ca³ego zestawu programów. Oscylatory. Porównuj¹c tê sekcjê w stosunku do Virusa B trudno nie dostrzec istotnych zmian, choæ jak siê oka e dotycz¹ one g³ównie organizacji elementów regulacyjnych. Testowany instrument dysponuje trzema oscylatorami na g³os, przy czym ostatni z nich aktywowany jest specjalnym przyciskiem. Jego znaczenie uœwiadamia nam prost¹ prawdê u ycie trzeciego DCO powoduje ograniczenie polifonii, w skrajnym przypadku nawet o osiem g³osów (jeœli wykorzystamy wy³¹cznie barwy zbudowane w oparciu o trzy oscylatory, z 32 zrobi¹ siê nam tylko 24 g³osy nb. w tej kwestii jednak brak pe³nej zgodnoœci, natrafi³em te na Dodatki ekstra Wraz z instrumentem nabywca otrzymuje obok instrukcji obs³ugi (nieÿle napisana, ale czasem prowadzi nas do celu jakby okrê n¹ drog¹) ksi¹ kê Programming Analog Synths autorstwa Howarda Scarra, któr¹ z czystym sumieniem polecam absolutnie ka demu posiadaczowi jakiegokolwiek syntezatora. Zgoda opisuje ona jak uzyskaæ pewne brzmienia w³aœnie przy pomocy Virusa, ale zawarte uwagi z powodzeniem mo na przenieœæ na inne modele. Znajdziemy tu opisy ró nych klasycznych elektronicznych (i nie tylko) instrumentów, oraz sposoby odtworzenia ich brzmienia za pomoc¹ nowoczesnej technologii. Zreszt¹ tytu³ pracy jest doœæ myl¹cy mamy tu bowiem przepisy na barwy cyfrowe, akustyczne, elektryczne i oczywiœcie analogowe. Zak³adam, e powy sze s³owa czyta tak e ktoœ, kto Virusa nie posiada i z jakiegoœ powodu nie zamierza go nabyæ. W pude³ku z instrumentem znajdziemy te dwa dyski: multimedialny z prezentacjami audio i broszurami oraz CD-ROM ze specjaln¹ wersj¹ Sounddivera, dedykowan¹ posiadaczom testowanego modelu. Podrêcznik zawieraj¹cy interesuj¹ce informacje na temat programowania syntezatorów. Znajdziecie go tak e na naszej p³ycie w katalogu Dodatki\Virus. Podczas edycji jakiegokolwiek parametru mo emy obserwowaæ jego zmiany na wyœwietlaczu. Po dokonaniu zmian wyœwietlacz wraca do stanu pocz¹tkowego, wskazuj¹c aktualnie wybrany program i funkcje przypisane do ga³ek Soft Knob 1 i Estrada i Studio paÿdziernik 2003

4 inne dane). Chcia³bym przy tej okazji zauwa yæ, e instrument dysponuje tak e suboscylatorem, który oferuje przebiegi trójk¹tne lub prostok¹tne (w rzeczywistoœci jest to puls o wspó³czynniku wype³nienia 50%). Elementy regulacyjne potencjometry i prze³¹czniki s¹ dla wszystkich oscylatorów wspólne, a o tym który bêdziemy edytowaæ decyduj¹ trzy przyciski Select (to zdecydowanie lepsze rozwi¹zanie ni w poprzedniej wersji). Aby zrozumieæ istotê dzia³ania omawianej sekcji nale y uwa nie przyjrzeæ siê dzia³aniu potencjometru Shape nb. w tym wypadku nic siê nie zmieni³o w stosunku do modelu B. W centralnym po³o eniu oscylator generuje przebieg pi³okszta³tny, jeœli jednak zaczniemy obracaæ ga³kê w prawo, bêdzie przechodzi³ w puls. Wówczas mo emy dodatkowo ustawiæ szerokoœæ impulsu (PW, inaczej mówi¹c wspó³czynnik wype³nienia). Potencjometr ten ma jeszcze jedn¹ funkcjê. Krêc¹c w lewo (nie na lewo tego nie napisa³em!) t³umimy sk³adowe a do uzyskania sinusoidy. W skrajnym po³o eniu (pozycja Wave) mamy do dyspozycji 64 przebiegi cyfrowe zapisane w ROM urz¹dzenia (wyboru dokonuje siê za pomoc¹ ga³ki Wave Sel/PW). Nie przytaczam tych informacji by popisaæ siê znajomoœci¹ instrukcji obs³ugi, ale po to, by udowodniæ jak wielki potencja³ kryje w sobie Virus C, a przy tym jak ³atwo jest on dostêpny dla u ytkownika. Oscylator 2 mo na synchronizowaæ z pierwszym, do dyspozycji mamy tak e FM oraz modulator ko³owy. W ten sposób znacznie wzbogacimy spektrum barw, uzyskuj¹c szereg efektów specjalnych, dÿwiêków perkusyjnych itp. Menu edycyjne tej sekcji udostêpnia dalsze parametry, w tym tak e niektóre zale noœci modulacyjne. Generalnie trudno uznaæ, by w tej czêœci Virus C stanowi³ istotny postêp w stosunku do swego poprzednika. To nie jest oczywiœcie wada, bo nie bardzo wiem co jeszcze nale- a³oby udoskonaliæ. Od nieskoñczenie d³ugiej listy funkcji wa niejsza jest jakoœæ opisane oscylatory generuj¹ masywne, bogate tony, z których nastêpnie (za pomoc¹ filtrów) wycinamy to, co chcemy. Mikser. Do tej sekcji dodano dwa potencjometry i w ten sposób mamy bezpoœredni dostêp do niemal wszystkich ustawieñ: balansu oscylatorów 1 i 2 (w pozycji œrodkowej poziomy obu s¹ równe), poziomu suboscylatora, generatora szumu i modulatora ko³owego. Szczególnie istotna jest ga³ka okreœlaj¹ca ogólny poziom oscylatorów, bowiem powy ej pewnej granicy wprowadza zjawisko saturacji ich tonu, co jest dodatkowym elementem kszta³towania barwy. Mamy tu do czynienia z emulacj¹ cechy w³aœciwej syntezatorom analogowym, gdzie mo na przesterowaæ wejœcie filtru uzyskuj¹c specyficzne efekty dÿwiêkowe. Przyjê³o siê okreœlaæ brzmienie charakteryzuj¹ce siê pewn¹ dawk¹ saturacji jako typowe dla Mooga, podczas gdy wolne od niej typowe dla Rolanda. Filtry. Testowany syntezator dysponuje dwoma filtrami, przy czym od strony funkcjonalnej trudno doszukaæ siê tu powa niejszych zmian w stosunku do modelu B. Kilka sposobów konfiguracji pozwala na uzyskanie ró nych rezultatów, nawet gdy zastosujemy identyczne ustawienia obu DCF. Nale y jednak zwróciæ uwagê, e wybór drogi sygna³u okreœla tak e t³umienie. I tak w wariancie szeregowym SER4 mamy dwa filtry o nachyleniu 12dB/oktawê, w SER6 jeden 24dB/oktawê i jeden 12dB/oktawê, a w obu wariantach równoleg³ych dwa 12dB/oktawê (w przypadku Split mo emy oddzielnie filtrowaæ oscylatory, w pozosta³ych do opisywanej sekcji trafia zawsze suma sygna³ów z miksera). Virus C oferuje standardowe charakterystyki: dolnoprzepustow¹, górnoprzepustow¹, œrodkowoprzepustow¹ i œrodkowozaporow¹. Sygna³ wychodz¹cy z pierwszego filtru mo e byæ przesterowany, choæ umieszczony w tym miejscu blok saturacji ma znacznie szersze zastosowanie w zale noœci od trybu dzia³ania funkcjonuje tak e jako reduktor rozdzielczoœci shaper, a nawet dodatkowy filtr do usuwania czêœci spektrum (t³umienie wynosi 6dB/oktawê). Ten i parê innych parametrów umieszczono w menu edycyjnym omawianej

5 sekcji, ale najistotniejszym przydzielono potencjometry lub prze³¹czniki oczywiœcie s¹ one wspólne dla obu filtrów, podobnie jak to siê ma z oscylatorami i LFO. Czas najwy szy odpowiedzieæ sobie na pytanie: jak to wszystko brzmi? Czy s¹ zauwa- alne ró nice miêdzy wersjami B i C? Zapewne nie jest to w³aœciwy moment na kompleksow¹ ocenê instrumentu, ale parê s³ów na temat filtrów wypada³oby powiedzieæ. Generalnie rzecz bior¹c s¹ znakomite, a po- ³¹czenie ich z oscylatorami tworzy iœcie wybuchow¹ mieszankê. Jeœli do tego dodaæ wspomnian¹ funkcjê Adaptive Control Smoothing, to otrzymamy rozwi¹zanie mog¹ce uchodziæ za wzorzec. Poniewa w czasie testu nie dysponowa³em Virusem B, bezpoœrednie porównanie nie wchodzi³o w rachubê musia³em odwo³aæ siê do dokonanych wczeœniej nagrañ testowych. Z czystym sumieniem nie mogê stwierdziæ, e walory brzmieniowe filtrów obu modeli czymœ siê ró ni¹. Dostrzegam subtelne ró nice miêdzy B a C, ale to wra enie ogólne i trudno dociec czy akurat ta sekcja jest za to odpowiedzialna. Nie zauwa y³em (poza jednym, zreszt¹ doœæ problematycznym, przypadkiem) zjawiska osobliwego zgrzytania, które bywa zmor¹ cyfrowych filtrów doprowadzonych do samooscylacji (zjawisko wzbudzenia pojawia siê gdy rezonans osi¹gnie odpowiednio wysok¹ wartoœæ, w przypadku wirtualnych analogów jest ono oczywiœcie emulowane). Poniewa Virusa B kiedyœ z³apa³em na nieco niestosownym zachowaniu, zaryzykujê twierdzenie, i coœ jednak poprawiono. Teraz naprawdê nie ma siê do czego przyczepiæ, a brzmienie powinno zachwyciæ ka dego tak e ortodoksyjnych analogowców. Inne bloki. W syntezatorach analogowych wyraÿnie wyodrêbnia siê sekcjê VCA, ale w przypadku testowanego modelu nie jest ona praktycznie widoczna ustawiamy poziom barwy oraz parametry obwiedni wzmacniacza. Pewnym ograniczeniem w stosunku do filtrów jest wspólna obwiednia, choæ nie robi³bym z tego problemu. Siêgniêto do standardowej ADSR dodaj¹c jeszcze jeden parametr pozwalaj¹cy na zmianê zachowania tego elementu. Normalnie po up³ywie czasu opadania (Decay) poziom obwiedni (faza Sustain) nie zmienia siê a do puszczenia klawisza i rozpoczêcia fazy wybrzmienia (Release). W przypadku Virusa C mo na wprowadziæ czas narastania lub opadania fazy Sustain. Optycznie zmieni³a siê sekcja LFO (w sumie s¹ trzy), co ma przede wszystkim u³atwiæ obs³ugê. Podobnie jak w modelu B mamy do dyspozycji wiele kszta³tów przebiegów (w sumie 68!) obok standardowych tak e rzadziej spotykane a czêstotliwoœæ wkracza w zakres audio. Znacznie wyd³u y- ³a siê lista zale noœci modulacyjnych u ytkownik okreœla intensywnoœci dzia³ania LFO na ró ne aspekty brzmienia. Testowany model nie posiada czegoœ, co zwykle okreœla siê terminem Modulation Matrix przynajmniej nie w dos³ownym znaczeniu. Nie oznacza to zawê enia mo liwoœci po prostu kwestiê programowania wp³ywu modulatorów na parametry rozwi¹zano inaczej. Dokonuje siê tego w samych sekcjach (prze³¹czniki, odrêbne ga³ki lub menu edycyjne). Efekty. By lepiej zrozumieæ ideê pok³adowego procesora, nale y wyodrêbniæ dwie grupy procedur: indywidualne dla ka dej partii w multi oraz globalne dla ca³ego multi. Do pierwszej z wymienionych zalicza siê a szeœæ równoczeœnie dostêpnych algorytmów efektowych: modulator ko³owy (dzia³a na ca³¹ barwê, w odró nieniu od tego, który mno y sygna³y oscylatorów 1 i 2), przesterowanie, Analog Boost (poprawia charakterystykê wybranego pasma czêstotliwoœci), phaser, chorus oraz korektor parametryczny (tego w modelu B nie by³o). Wszystkie ciekawie wzbogacaj¹ dÿwiêk, choæ nie nale y oczywiœcie przesadzaæ z ich dawkowaniem. Mnogoœæ efektów (pomnó - my 6 razy 16) nie poci¹ga za sob¹ obni enia jakoœci, co zas³uguje na szczególny podziw. Co prawda w¹tpiê, by czêsto zdarza³a siê nam sytuacja gdy bêdziemy potrzebowaæ wszystkich algorytmów naraz, ale pozostawienie nam takiej mo liwoœci to mi³y gest ze strony producenta. Niestety, nieco gorzej rzecz ma siê z globalnym pog³osem/opóÿnieniem (wybieramy albo jedno, albo drugie) co prawda ka da barwa w multi ma w³asny poziom wysy³ki, ale efekt jest tylko jeden. Obs³u yæ jednym pog³osem 16 barw, podczas gdy minimum przyzwoitoœci to cztery (tak mi siê w ka dym razie wydaje)... To niew¹tpliwie pewna s³aboœæ testowanego syntezatora, tym bardziej e ani opóÿnienie, ani pog³os nie oferuj¹ niczego szczególnego. Owszem, s¹ dobre, nawet bardzo jak na pok³adowy procesor, ale nic wiêcej. Na pocieszenie powiem, e wiele barw Virusa C w ogóle nie potrzebuje adnych efektów, bo znakomicie (i bardzo plastycznie) brzmi w suchej postaci. W pozosta³ych wypadkach nie pozostaje nic innego ni skorzystanie z dodatkowych wyjœæ i zewnêtrznego procesora. Pozosta³e sk³adniki. Nie sposób opisaæ, czy choæby wyliczyæ wszystko co w sobie zawiera Virus C. Doskonale opracowane Wirusowa rodzina Opisywany model podstawowy nie jest oczywiœcie jedynym w ofercie producenta. Istniej¹ te dwie (od strony funkcjonalnej to same z C) wersje klawiszowe: KC (61 klawiszy) oraz Indigo 2 (37 klawiszy). Ró ni je design, przy czym w przypadku pierwszej z nich trudno nie zauwa- yæ pewnego podobieñstwa do... Nord Leada. Mniej majêtnym amatorom brzmienia Virusa Access oferuje modu³ Rack XL. Przynajmniej wed³ug specyfikacji dysponuje on takim samym potencja³em jak wariant podstawowy, ale brak mu jego interfejsu czyli potencjometrów, prze³¹czników itp. Programowanie jest wiêc inne, nie da siê ukryæ daleko mniej przyjemne. Ale brzmienie zachowano i tylko to siê liczy. W ofercie wci¹ znajduje siê Rack Classic, który jednak wywodzi siê jeszcze z modelu B. Wersja Virus KC61 (8.990 z³) to nic innego jak Virus C z dobudowan¹ klawiatur¹ idealny do wykonañ live. Choæ nie ma tych manipulatorów co Virus C, model Rack XL oferuje to samo, rewelacyjne brzmienie. 36 Estrada i Studio paÿdziernik 2003

6 ustawienia globalne, mnóstwo systemowych udogodnieñ, prosta aktualizacja OS, arpeggiator (aczkolwiek niezbyt elastyczny, bo u ytkownik nie ma mo liwoœci edycji wzorca rytmicznego) czy wreszcie tzw. Random Patch Generator. Jest tego mnóstwo i odkrywanie kolejnych mo liwoœci pozostawiê obecnym oraz przysz³ym posiadaczom instrumentu. Parê s³ów poœwiêcê jedynie ostatniej z wymienionych funkcji. W zale noœci od ustawienia pozwala ona na losowe generowanie ca³kowicie nowej barwy albo modyfikacjê istniej¹cej. Choæ brzmi to nieprawdopodobnie, ale Virus potrafi siê sam zaprogramowaæ. Pozwoliæ maszynie budowaæ barwy?! A czemu nie, a nu wyjdzie z tego coœ ciekawego (na co sami byœmy nie wpadli) przecie nie musimy siê potem do niczego przyznawaæ i tak pójdzie na nasze konto... Warto te zwróciæ uwagê, e urz¹dzenie doskonale sprawdzi siê w roli procesora efektów, pozwalaj¹c na powa n¹ ingerencjê w zewnêtrzny sygna³ audio. Jakby tego by- ³o ma³o posiada on tak e detektor obwiedni, który zdejmuje profil dynamiczny sygna³u wejœciowego uzyskany w ten sposób ci¹g danych mo e pos³u yæ do modulacji parametrów brzmienia. WyobraŸmy sobie partiê syntezatora, w której zmiany czêstotliwoœci odciêcia powi¹zano z pêtl¹ perkusyjn¹ odtwarzan¹ przez sampler. Albo sterowanie w³asnym g³osem, gitar¹ itp. Trzeba przyznaæ, e producent zrobi³ wiele, by stworzyæ wokó³ swego instrumentu szczególn¹ otoczkê. Kr¹g u ytkowników, grupy dyskusyjne, ksi¹ ki, porady itp. Oczywiœcie gdyby nie by³o to urz¹dzenie wyj¹tkowe, zapewne wszelkie zabiegi nie przynios³yby efektu. A tak poza samym faktem posiadania znakomitego sprzêtu, ma siê jeszcze uczucie przynale noœci do ekskluzywnego klubu. Mi- ³e uczucie nieprawda? Podsumowanie i ocena. Czy istniej¹ syntezatory z dusz¹? Takie pytanie postawi³em ju oceniaj¹c model B. Moim zdaniem tak i mam przed sob¹ doskona³y tego przyk³ad. Naprawdê rzadko siê zdarza, by instrument od pierwszych chwil potrafi³ zauroczyæ s³uchacza swoim brzmieniem tak jak robi to Virus. Bezkonkurencyjna dynamika, bogate mo liwoœci programowania. Tak naprawdê niewiele jest na rynku urz¹dzeñ, które mia³yby szansê w rywalizacji z przedmiotem tego testu: Waldorf Q, mo e Novation Supernova ka dy ma swój, niepowtarzalny charakter. to bez w¹tpienia

7 jedna z najjaœniejszych gwiazd na syntezatorowym niebie. Czy ma w ogóle jakieœ s³absze strony? Oczywiœcie (pog³os/opóÿnienie, pojedyncza obwiednia sekcji filtrów), ale s¹ tak nieistotne, e ich wypominanie uwa am za pewien nietakt. Tym niemniej zastanawiaj¹c siê nad zakupem trzeba po prostu poznaæ jego brzmienie sprawdziæ czy nam odpowiada. Na szczêœcie nie jest to trudne istniej¹ demonstracyjne CD, barwy mo na œci¹gn¹æ w formie plików audio z sieci (znajdziecie je te na naszej p³ycie). Nie warto sugerowaæ siê tym, e wykonawca X czy Y u ywa ten model a my przecie tak lubimy iksa. To nie dzia- ³a, zaufajcie samym sobie. Jak siê ma brzmienie Virusa C do B? Czy jest lepsze? Ciekawe, choæ trudne pytanie. Aktualny model jest bez w¹tpienia lepszy od poprzednika wiêksza polifonia, bardziej rozbudowana modulacja, lepiej rozwi¹zana aran acja elementów regulacyjnych. Jak ju wspomnia³em nie mia³em mo liwoœci bezpoœredniego porównania, wiêc moja ocena bazuje na nagraniach testowych. Mam wra- enie, e ulepszenia maj¹ przede wszystkim charakter iloœciowy, organizacyjny, bo brzmienie b¹dÿmy szczerzy ju w modelu B by- ³o naprawdê znakomite. Ale coœ chyba jednak poprawiono dÿwiêk jest jakby pe³niejszy, bogatszy, bardziej soczysty itd. darujê sobie dalsze epitety. Celowo nie chcê podejmowaæ tematu, który ju by³ i zapewne bêdzie sto razy wa³kowany. Czy wirtualny analog zabrzmi jak prawdziwy, w dodatku tak, e nikt nie pozna ró nicy? To zale y od tego co chcemy porównywaæ i... kogo nabraæ. Tylko po co w ogóle siê nad tym zastanawiaæ?! Czy to ma byæ powa ne kryterium oceny? Jeœli ktoœ bardzo chce, to z pewnoœci¹ stworzy za pomoc¹ testowanego urz¹dzenia ca³kiem niez³e emulacje barw ró nych klasyków. Ale najmocniejsz¹ stron¹ tego instrumentu jest jego w³asne, niepowtarzalne brzmienie. Tym niemniej, gdyby ktoœ zmusi³ mnie do zrobienia rzeczy, której nie znoszê robiæ, czyli stworzenia rankingu najbardziej analogowo brzmi¹cych wirtuali, to Virus C znalaz³by siê na pierwszym miejscu. To moje subiektywne odczucie i nie zamierzam dyskutowaæ W porównaniu do poprzedniej wersji instrumentu nie zmieni³a siê lokalizacja gniazd. Nie przewidziano niestety wyjœcia cyfrowego, nawet jako opcji. z potencjalnymi oponentami. Oni te bêd¹ mieli na swój sposób racjê. Tak czy owak ambitni i poszukuj¹cy twórcy, którzy gotowi s¹ stan¹æ twarz¹ w twarz z zaawansowanym narzêdziem, z pewnoœci¹ nie pope³ni¹ b³êdu wybieraj¹c opisany model. Ma wszystko co powinien mieæ rasowy syntezator i jeszcze to coœ na dok³adkê. A cena? Có pocz¹æ, nic za darmo... Widaæ takie brzmienie jest tyle warte. EiS 38 Estrada i Studio paÿdziernik 2003

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej:

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: W czasie przeprowadzonego w czerwcu 2012 roku etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent operatora dźwięku zastosowano sześć zadań. Rozwiązanie każdego z zadań

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

OTVC LCD serii LXD/LX700 i LXD/LX70 firmy Pansonic nowy panel IPS Alpha i nowe funkcje

OTVC LCD serii LXD/LX700 i LXD/LX70 firmy Pansonic nowy panel IPS Alpha i nowe funkcje Panel LCD IPS Alpha oferuje szerszy k¹t ogl¹dania ni zwyk³y system VA LCD, a kolory na wyœwietlanym obrazie s¹ piêkne, nawet kiedy ogl¹da siê je pod pewnym k¹tem. Panel IPS Alpha odbiornika LX700 zapewnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM)

SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM) SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM) MAPA INWESTYCJI Jeśli będziesz miał zamiar pojechać samochodem z Warszawy do Paryża, z pewnością skorzystałbyś z mapy lub bardziej nowocześnie z nawigacji GPS. Z pewnością nie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r. RUCH KONTROLI WYBORÓW Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu września r. Plik zawiera - dwie tabele pomocnicze do zliczania wyników cząstkowych

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Octa-Switch MK3

Instrukcja obsługi Octa-Switch MK3 Instrukcja obsługi Octa-Switch MK3 Okej, masz więc osiem pedałów z efektami, których nieustannie używasz. Wykorzystujesz je w różnych utworach, a także w przeróżnych kombinacjach, jednak stepowanie nie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA

ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA Egzamin maturalny z jêzyka angielskiego dla klas dwujêzycznych maj 2002 1 ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA ZADANIE 9 Proszê zaznaczyæ w tabeli przyznan¹ liczbê punktów i zsumowaæ wynik. Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo