1 Przedmiot regulaminu Definicje... 4 Umowa o świadczenie Usług Certyfikacji Zasady zawierania Umów Certyfikacji Umowa o Podpis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Przedmiot regulaminu... 3 2 Definicje... 4 Umowa o świadczenie Usług Certyfikacji... 8 3 Zasady zawierania Umów Certyfikacji... 8 4 Umowa o Podpis"

Transkrypt

1

2 Spis treści 1 Przedmiot regulaminu Definicje Umowa o świadczenie Usług Certyfikacji Zasady zawierania Umów Certyfikacji Umowa o Podpis Kwalifikowany Umowa o Znakowanie Czasem Umowa o świadczenie Usług AWIPOST Zawarcie umowy o świadczenie Usług AWIPOST Opis AWIPOST Usługa Skrzynki Pocztowej Usługa Elektronicznej Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru Usługa Elektronicznej Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania Usługa Elektronicznej Poczty Zwykłej Opłaty Opłaty za świadczenie Usług Certyfikacji Opłaty za świadczenie Usług AWIPOST Metody Płatności Czas trwania Umowy Umowa o świadczenie Usług Certyfikacji Unieważnianie, zawieszanie i uchylanie zawieszenia certyfikatu Zawieszenie Usług AWIPOST i wypowiedzenie Umowy Prawo do odstąpienia od Umowy Zmiany Regulaminu i Cennika Zasady odpowiedzialności Odpowiedzialność z tytułu Usług Certyfikacji Odpowiedzialność z tytułu Usług AWIPOST Postanowienia dodatkowe Prawa własności intelektualnej Zasady ochrony prywatności i danych osobowych Postanowienia końcowe Sposób rozpatrywania skarg i sporów Postanowienia końcowe i oświadczenia

3 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki świadczenia usług AWIPOST i Usług Certyfikacyjnych przez Spółkę pod nazwą Certpol Sp. z o.o. 2. Usługi AWIPOST i Usługi Certyfikacyjne w zakresie bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych za pomocą certyfikatów kwalifikowanych są świadczone przez Certpol Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu przy ul. Okólnej 10, kod pocztowy , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy pod numerem , nazywaną dalej w Regulaminie Operator. 3. Usługi Certyfikacyjne w zakresie podpisów elektronicznych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu są świadczone przez wszystkie centra certyfikacji w RP, które współdziałają w Systemie Informatycznym AwiPost. 4. Wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczą zarówno świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz ze zm.), zwanej dalej u.ś.u.d.e ; usług certyfikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz ze zm.), zwanej dalej Ustawą o podpisie elektronicznym lub Ustawą. 5. Operator świadczy usługi certyfikacyjne w rozumieniu Ustawy na podstawie odrębnej umowy sporządzonej w formie pisemnej, przy czym wykorzystanie tych usług w ramach AWIPOST podlega niniejszemu Regulaminowi. 6. Świadczenie przez Operatora dostawy Bezpiecznych Podpisów Elektronicznych następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Użytkownika z Partnerem w imieniu, którego działa Operator. W zakresie takich usług Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za usługę Bezpiecznego Podpisu przed Użytkownikami i Odbiorcami Usługa Operator pozostaje odpowiedzialny jedynie za usługi realizowane w ramach AWIPOST. 7. Korzystanie z Usług oraz rejestracja w Portalu oznacza wyrażenie zgody na warunki sformułowane w niniejszym regulaminie oraz związanie nim każdorazowo w przypadku podjęcia korzystania z Portalu, a także obowiązek przestrzegania postanowień Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego. Osoby odwiedzające Portal, które nie zarejestrowały się jako Użytkownik serwisu zgodnie z paragrafem 7 niniejszego regulaminu, związane są postanowieniami regulaminu w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 2 Definicje a) Adres Informacyjny - wskazany przez Użytkownika elektroniczny adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, służący do odbierania przez Użytkownika korespondencji związanej z realizacją Usług; b) Alias Adresu - indywidualne oznaczenie służące do identyfikacji Skrzynki Pocztowej Użytkownika, składający się z nadanego Użytkownikowi loginu oraz c) Cennik - zastawienie rodzajów i opcji Usług oraz opłat za Usługi wraz z zasadami ich naliczania i zasadami dokonywania płatności; d) Certyfikat Kwalifikowany - kwalifikowany certyfikat w rozumieniu Ustawy, za pomocą którego dane służące do weryfikacji Podpisu Elektronicznego przyporządkowane są do określonej osoby fizycznej; e) Certyfikat, Certyfikat Klucza Publicznego - Elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji Podpisu Elektronicznego albo innej funkcji są przyporządkowane do określonej osoby lub podmiotu bądź służące do innych celów; f) Interfejsy - oprogramowanie komputerowe lub narzędzia programistyczne wraz z odpowiednią dokumentacją, udostępniane Operatorowi na podstawie odrębnej umowy licencyjnej, umożliwiające połączenie Użytkownika z Systemem i korzystanie z Usług bez korzystania z Portalu; g) Klient - Użytkownik lub Odbiorca Usług Certyfikacyjnych, który zawarł Umowę o świadczenie Usług Certyfikacyjnych lub Umowę na świadczenie Usług AWIPOST z Operatorem; h) Konto Użytkownika - elektroniczny zapis w systemie zawierający informację o wysokości opłat dokonanych Użytkownika, pomniejszane o kwoty opłat z tytułu realizacji Zleceń; i) Korespondencja - oznacza wiadomości elektroniczne przesyłane: i. ze Skrzynki Pocztowej jednego Użytkownika na Skrzynkę Pocztową innego Użytkownika przy pomocy Usługi Poczty Zwykłej, Usługi Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania, Usługi Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru lub Usług Dodatkowych jeżeli Regulamin Usługi Dodatkowej tak stanowi; ii. ze Skrzynki Pocztowej Użytkownika na skrzynkę pocztową spoza systemu AwiPost będącą poza systemem informatycznym operatora AwiPost przy pomocy Usługi Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania, Usługi Poczty Zwykłej iii. ze skrzynki pocztowej spoza systemu AwiPost będącą poza systemem informatycznym operatora AwiPost na Skrzynkę Pocztową Użytkownika przy pomocy Usługi Poczty Zwykłej

5 iv. ze Skrzynki Pocztowej Użytkownika do użytkownika Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap) przy pomocy Usługi Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania j) Odbiorca Usług Certyfikacyjnych - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: i. zawarła z Operator umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych bądź osoba fizyczna, na rzecz której został wydany certyfikat; lub ii. w granicach określonych w polityce certyfikacji może działać w oparciu o certyfikat lub inne dane elektronicznie poświadczone przez Operatora; k) Partner - Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, kod pocztowy Szczecin; l) Podpis Elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby fizycznej składającej podpis elektroniczny bądź identyfikacji danego urządzenia; m) Podpis Osoby Trzeciej - Podpis Elektroniczny, do którego Certyfikat nie został wystawiony przez Operatora lub Partnera; n) Podpis Kwalifikowany - Podpis Elektroniczny, który: i. jest przyporządkowany wyłącznie do osoby fizycznej składającej ten podpis; ii. jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby fizycznej składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego; iii. jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna; o) Poświadczenie Elektroniczne - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umożliwiają identyfikację Operator lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne, oraz spełniają następujące wymagania: i. są sporządzane za pomocą podlegających wyłącznej kontroli Operatora lub organu wydającego zaświadczenie certyfikacyjne bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania poświadczenia elektronicznego; ii. jakakolwiek zmiana danych poświadczonych jest rozpoznawalna; p) Polityka Certyfikacji - dokument, w tym dokument elektroniczny zawierający szczegółowe rozwiązania, w tym techniczne i organizacyjne, wskazujące sposób, zakres oraz warunki bezpieczeństwa tworzenia i stosowania Certyfikatów; Zasady wspólne dla kilku Polityk Certyfikacji mogą zostać wyodrębnione w osobnym dokumencie Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego, którego postanowienia stosują się do każdej Polityki Certyfikacji, która się do niego odwołuje;

6 q) Posiadacz certyfikatu - osoba fizyczna, posiadająca uprawniony dostęp do klucza prywatnego, skojarzonego z kluczem publicznym umieszczonym w certyfikacie; r) Portal - strona internetowa prowadzona przez Operatora pod adresem pozwalająca Użytkownikom na dostęp do Systemu; s) Potwierdzenie Odbioru - dokument elektroniczny powiązany logicznie z daną Korespondencją Elektroniczną, którego podpisanie Podpisem Kwalifikowanym lub pinem jest wymagane dla odczytania Korespondencji na Skrzynce Pocztowej; t) Potwierdzenie Nadania - dokument elektroniczny powiązany logicznie z daną Korespondencją Elektroniczną, zawierający dane służące do jednoznacznej identyfikacji osoby dokonującej wysyłki Korespondencji Elektronicznej oraz czasu nadania tej Korespondencji; u) Punkt Rejestracji - podmiot, zajmujący się w imieniu Operatora obsługą klientów, zawierająca w imieniu Operatora Umowy o świadczenie Usług Certyfikacji lub przekazująca Operatorowi wnioski o ich zawarcie oraz weryfikująca tożsamość Odbiorców Usług Certyfikacyjnych zgodnie z odpowiednimi Politykami Certyfikacji, jak również przechowująca w imieniu Operatora dokumenty związane z wydawaniem certyfikatów; v) Rejestr - część Systemu służąca do zapisu wysłania i odczytania Korespondencji, przez Użytkowników; w) Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usług AWIPOST oraz Usług Certyfikacji; x) Regulamin Partnera - określony przez Partnera Regulamin świadczenia Usług o Podpis Kwalifikowany; y) Regulamin Płatności SMS - regulamin dokonywania płatności za Usługi przy pomocy SMS Premium Rate, dostępny w Portalu; z) Repozytorium - system informatyczny dostępny za pośrednictwem Portalu, udostępniający informacje na temat ważności certyfikatów, zawierający listę zawieszonych i unieważnionych certyfikatów, jak również informacje dotyczące Usług Certyfikacji, w szczególności Kodeks Polityki Certyfikacji, Polityki Certyfikacji, a także inne informacje i powiadomienia publikowane przez Operatora; aa) Skrzynka Pocztowa - oznacza narzędzie wydzielone w ramach Systemu, umożliwiające przesyłanie i odbiór Korespondencji i innych wiadomości elektronicznych; bb) Strona Ufająca - odbiorca usług certyfikacyjnych, który, w granicach określonych w polityce certyfikacji, może działać w oparciu o certyfikat lub inne dane elektronicznie poświadczone przez Operatora; cc) System - ogół rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie Usług AWIPOST przez Operatora; dd) Umowa o Podpis Kwalifikowany umowa o świadczenie Usług Certyfikacyjnych zawierana przez Operator w imieniu Partnera z Odbiorcą Usług Certyfikacyjnych,

7 określająca zasady, na jakich Operator świadczy Usługi Certyfikacyjne polegające na dostawie Podpisu Kwalifikowanego; ee) Umowa o Znakowane Czasem - umowa na Usługę Znakowania Czasem Korespondencji, podpisywanej przez Użytkownika przy pomocy Podpisów Osób Trzecich; ff) Umowa - umowa o świadczenie Usług AWIPOST lub, odpowiednio, Umowa o Znakowanie Czasem lub Umowa o Podpis kwalifikowany zawierana przez Operatora z Użytkownikiem, określająca zasady, na jakich Operator świadczy Usługi; gg) Usługa Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru - Usługa polegająca na przesyłaniu przez Użytkownika wiadomości elektronicznej podpisanej Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym ze Skrzynki Pocztowej takiego Użytkownika na Skrzynkę Pocztową innego Użytkownika, do której odczytania wymagane jest podpisanie Potwierdzenia Odbioru przy pomocy Bezpiecznego Podpisu lub pinu; hh) Usługa Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania - Usługa polegająca na przesyłaniu przez Użytkownika wiadomości elektronicznej ze Skrzynki Pocztowej takiego Użytkownika na Skrzynkę Pocztową innego Użytkownika lub na skrzynkę pocztową spoza systemu AwiPost opatrzona Potwierdzeniem Nadania; ii) Usługi Certyfikacyjne - usługi certyfikacyjne polegające na wydawaniu certyfikatów, ich zawieszaniu, uchylaniu zawieszenia, unieważnianiu, udostępnieniu mechanizmów weryfikacji ważności certyfikatów, znakowaniu czasem oraz inne usługi związane z podpisem elektronicznym; jj) Usługi Dodatkowe - nieobjęte niniejszym Regulaminem usługi Certyfikacyjne lub Usługi AWIPOST, świadczone na podstawie odrębnej umowy, zgodnie z regulaminem takiej usługi; kk) Usługi AWIPOST - usługi świadczone drogą elektroniczną polegające w szczególności na udostępnieniu Skrzynki Elektronicznej i świadczeniu usług Elektronicznej Korespondencji; ll) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Portalu i zawarła Umowę na świadczenie Usług AWIPOST; mm) Weryfikacja Podpisu Elektronicznego - czynność, która pozawala na identyfikację osoby fizycznej składającej podpis elektroniczny; nn) Wnioskodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca wniosek o wydanie, unieważnienie, zawieszenie lub uchylenie zawieszenia Certyfikatu. Z zasady, Wnioskodawcą jest Posiadacz certyfikatu; oo) Zasady Certyfikacji - dokument określający zasady i metody postępowania obowiązujących w AWIPOST prowadzonych przez Operatora;

8 pp) Zlecenie - elektroniczne zamówienie wykonania jednej z Usług AWIPOST, za które pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem; qq) Znakowanie czasem - usługa certyfikacyjna polegająca na dołączaniu do danych w postaci elektronicznej, logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem elektronicznym, oznaczenia czasu, w chwili wykonania tej usługi oraz poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez Operatora. Umowa o świadczenie Usług Certyfikacji 3 Zasady zawierania Umów Certyfikacji 1. Umowa o Podpis Kwalifikowany zawierana jest przez Operator z Odbiorcą Usług Certyfikacyjnych w imieniu i na rzecz Partnera. 2. Operator przed zawarciem Umowy Certyfikacji informuje na piśmie lub za pomocą informacji trwale zapisanej na informatycznym nośniku danych, w sposób jasny i powszechnie zrozumiały, o dokładnych warunkach użycia certyfikatu kwalifikowanego, w tym o sposobie rozpatrywania skarg i sporów, a w szczególności, o istotnych warunkach obejmujących: a. zakres i ograniczenia stosowania certyfikatu; b. skutkach prawnych składania podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy tego certyfikatu; c. informację o systemie dobrowolnej rejestracji kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne i ich znaczeniu. 3. Operator zobowiązany jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia zapoznania się z informacjami, o których mowa w pkt. 3, przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Certyfikacyjnych, na zasadach określonych dla zawierania Umowy o Świadczenie Usług Certyfikacyjnych, opisanych w punkcie Umowy o Świadczenie Usług Certyfikacyjnych może zostać zawarta wyłącznie w formie pisemnej poprzez podpisanie przez Odbiorcę Usług Certyfikacyjnych: a. Formularza Umowy Certyfikacji w Punkcie Rejestracji; b. Podpisem Kwalifikowanym elektronicznego formularza Umowy o Świadczenie Certyfikacji, o ile przewiduje to Polityka Certyfikacji, w ramach której ma być wystawiony certyfikat kwalifikowany; c. wydrukowanego elektronicznego formularza Umowy o Świadczenie Certyfikacji znajdującego się na stronie internetowej Operator i przesłanie wydrukowanego i podpisanego własnoręcznie formularza umowy z dołączonym, notarialnie poświadczonym, odpisem dokumentu tożsamości

9 lub innymi dokumentami, na podstawie których Operator może potwierdzić dane, o których wpis w certyfikacie wnosi Odbiorca Usług Certyfikacyjnych zgodnie z Polityką Certyfikacji. 5. Operator rozpoczyna świadczenie Usług Certyfikacji w dniu określonym w Umowie. 6. W przypadku Odbiorcy Usług Certyfikacyjnych będącego Konsumentem, wyznaczenie w Umowie Certyfikacji, zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, terminu rozpoczęcia świadczenia Usług Certyfikacji krótszego niż 10 dni od zawarcia Umowy oznacza jego zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług Certyfikacji przez Operatora w takim terminie i pozbawia go, od momentu rozpoczęcia świadczenia Usług Certyfikacji, prawa do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Certyfikacji wyłącznie z tej przyczyny, ze została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. 4 Umowa o Podpis Kwalifikowany 1. Przez zawarcie Umowy o Podpis Kwalifikowany, Partner zobowiązuje się względem Odbiorcy Usług Certyfikacyjnych do świadczenia Usług Certyfikacyjnych zgodnie z Regulaminem Partnera, a Odbiorca Usług Certyfikacyjnych zobowiązuje się do uiszczania opłat w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku i do wykonywania innych obowiązków przewidzianych postanowieniami Umowy, w szczególności treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Partnera. 2. Zasady zawierania Umowy o świadczenie Usług Certyfikacyjnych oraz świadczenia takich usług w zakresie Podpisu Kwalifikowanego określa Umowa o Podpis Kwalifikowany oraz Regulamin Partnera. 3. Operator jest wyłącznie pełnomocnikiem Partnera i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu świadczenia przez Partnera Usług Certyfikacji. 5 Umowa o Znakowanie Czasem 1. Przez zawarcie Umowy o Znakowanie Czasem, Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług Certyfikacyjnych, polegających na Znakowaniu Czasem Korespondencji przesyłanej w ramach Usług AWIPOST, zgodnie z niniejszym Regulaminem, a Odbiorca usług certyfikacyjnych zobowiązuje się do wykonywania obowiązków przewidzianych postanowieniami Umowy, w szczególności treścią niniejszego Regulaminu. 2. Każda pisemna Umowa o Podpis kwalifikowany zawarta z Operatorem jest jednocześnie Umową o Znakowanie Czasem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

10 3. Operator przy znakowaniu czasem stosuje rozwiązania zapewniające synchronizację z Międzynarodowym wzorcem czasu (Coordinated Universal Time) z dokładnością do 1 sekundy. 4. Zasady świadczenia usługi znakowania czasem określa stosowna Polityka Certyfikacji. 5. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony - na okres trwania Umowy o świadczenie Usług AWIPOST i wygasa wraz z jej rozwiązaniem. Umowa o świadczenie Usług AWIPOST 6 Zawarcie umowy o świadczenie Usług AWIPOST 1. W celu korzystania z AWIPOST, każdy Użytkownik zobowiązany jest do dokonania Rejestracji w Portalu. Rejestracja w Portalu, jest równoznaczna z zawarciem Umowy na świadczenie Usług AWIPOST. 2. Rejestracja odbywa się poprzez: wygenerowanie w Systemie Loginu i Aliasu Użytkownika i zdefiniowanie Hasła oraz podanie danych osobowych lub danych podmiotu wskazanych w formularzu rejestracji oraz potwierdzenie zaznajomienia się z niniejszym Regulaminem oraz złożenie oświadczenia o akceptacji jego postanowień. 3. Dokonując Rejestracji Użytkownik zobowiązuje się, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i jest on zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku ich zmiany. 4. Dokonując Rejestracji w Systemie Użytkownik deklaruje, że ukończył 18 lat i posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. W przypadku Rejestracji jako Użytkownika osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, Użytkownik deklaruje, że jest osobą uprawnioną do składania i odbioru oświadczeń woli w imieniu takiej jednostki lub osoby prawnej. 5. Adres Informacyjny podany przez Użytkownika podczas rejestracji służy również do elektronicznej komunikacji Operatora z Użytkownikiem. 6. Operator zastrzega sobie również prawo do potwierdzenia Adresu Informacyjnego w zakresie podanego numeru telefonu poprzez kontakt telefoniczny z Użytkownikiem. 7. Umowa może zostać również zawarta na piśmie, w takim przypadku postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu. 8. Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług AWIPOST zgodnie z Regulaminem, a Użytkownik w przypadku korzystania z Usług AWIPOST zobowiązuje się do uiszczania opłat w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku i do wykonywania innych obowiązków przewidzianych postanowieniami Umowy, w szczególności treścią niniejszego Regulaminu. 9. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

11 10. Regulamin, Cennik i formularze Umów są dostępne dla Użytkowników w siedzibie Operatora, na stronie internetowej Odbiorca Usług Certyfikacyjnych zobowiązuje się zapoznać z Regulaminem i Cennikiem przed zawarciem Umowy. 11. Operator zastrzega, że, w szczególnych sytuacjach, ma prawo do odmowy zawarcia Umowy z Użytkownikiem, nawet jeżeli dokona on wszelkich wymaganych czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie dla jej zawarcia, w szczególności w przypadku stwierdzenia podejrzenia podania nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika, zakładania więcej niż jednej Skrzynki Pocztowej przez tego samego Użytkownika, naruszenia zasad określenia Aliasów Pocztowych, lub istnienia w chwili Rejestracji innych przyczyn które uzasadniałyby zawieszenie Usług lub rozwiązanie Umowy. 12. W przypadku, gdy Operator podejmie decyzję o odmowie zawarcia umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w formie pisemnej. 13. Operator rozpoczyna świadczenie Usług z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji. 14. Użytkownikowi, który jest konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy od chwili rozpoczęcia świadczenia Usług przez Operator. 7 Opis AWIPOST 1. W ramach Usług AWIPOST Operator świadczy usługi polegające na: a. Usłudze Skrzynki Pocztowej b. Usłudze Elektronicznej Korespondencji Poleconej z potwierdzeniem nadania c. Usłudze Elektronicznej Korespondencji Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru d. Usłudze Elektronicznej Korespondencji Zwykłej e. Usłudze Elektronicznej Korespondencji Wewnętrznej f. Znakowania Czasem g. Usługi Dodatkowe objęte odrębnymi Warunkami Usług 2. Odbiór Korespondencji na skrzynkę Pocztową, wysłanej w ramach Usługi Elektronicznej Korespondencji Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru, jest uzależniony od powiązania ze Skrzynką Pocztową, na którą Korespondencja jest kierowana odpowiednio Podpisu Kwalifikowanego lub pinu powiązanego z Użytkownikiem. 3. Odczytanie Korespondencji Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru otrzymanej na Skrzynkę Pocztową przez Użytkownika jest uzależnione od złożenia na Potwierdzeniu Odbioru Podpisu Elektronicznego albo wyrażenia zgody na rejestrację odczytania Korespondencji w Systemie, stosownie do rodzaju Usługi, z której korzysta nadawca wiadomości. Odmowa złożenia Podpisu Elektronicznego lub zgody na Rejestrację Korespondencji w Systemie,

12 uniemożliwi Użytkownikowi odczyt Korespondencji przesłanej na Skrzynkę Pocztową, na co niniejszym wyraża on zgodę. 4. Brak odczytania jednej z wiadomości umieszczonej na Skrzynce Pocztowej nie umożliwia Użytkownikowi odczytania innych wiadomości na Skrzynce Pocztowej. 5. Wysłanie Korespondencji podlega opłacie zgodnej z Cennikiem. Wysłanie Korespondencji odbywa się na podstawie Zlecenia Użytkownika. Zlecenie podlega natychmiastowej realizacji, na co Użytkownik wyraża niniejszym zgodę. 6. Integralność i poufność Korespondencji przesyłanej pomiędzy Skrzynkami Pocztowymi jest zapewniona przez stosowanie protokołów szyfrujących SSL z kluczem 256 -bitowym 7. Operator nie odpowiada za treść, integralność, bezpieczeństwo i poufność wiadomości elektronicznej przesyłanej na lub ze Skrzynki Pocztowej innej niż Korespondencja, jeżeli wynika to zdarzeń poza obrębem Systemu. 8. Usługi Dodatkowe świadczone są na podstawie Warunków Usług Dodatkowych odrębnie zaakceptowanych przez Użytkownika. 8 Usługa Skrzynki Pocztowej 1. Usługi Skrzynki Pocztowej świadczone są przez Operatora na podstawie Umowy zawartej z chwilą potwierdzenia Rejestracji. 2. W ramach Usługi Skrzynki Pocztowej Operator udostępnia Użytkownikowi Skrzynkę Pocztową o następujących parametrach: a. Pojemność skrzynki wynosi 500MB b. Wielkość pojedynczej przesyłki nie może przekroczyć 10MB c. Alias adresu zostaje wygenerowany przez System i przyznany Użytkownikowi przez rejestracji - dostępne rozszerzenia adresu 3. Do Skrzynki Pocztowej każdy Użytkownik może, za pośrednictwem Portalu, przyporządkować dowolny Kwalifikowany Podpis, w tym Podpis Osób Trzecich. Przyporządkowanie Podpisu Elektronicznego do Skrzynki Pocztowej jest dobrowolne, lecz jest wymagane dla świadczenia usługi Elektronicznej Korespondencji Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru. 4. Operator nie odpowiada za brak możliwości przyporządkowania Podpisu Kwalifikowanego do Skrzynki Pocztowej, wydanych przez Operatora, co do których nie zaznaczył, że nie mogą być wykorzystane w ramach AWIPOST. 5. Operator odmawia przyporządkowania Podpisu Elektronicznego, jeżeli dane zawarte w Certyfikacie takiego podpisu są niezgodne z danymi podanymi podczas Rejestracji. Udostępnienie Skrzynki Pocztowej osobie innej niż Użytkownik, w celu powiązania z nią Podpisu Elektronicznego nienależącego do Użytkownika, jest niedopuszczalne.

13 6. Ten sam Użytkownik może posiadać jedną Skrzynkę Pocztową, dodanie kolejnych Skrzynek Pocztowych lub Aliasów Adresu, podlega opłacie zgodnie z Cennikiem. 7. Korzystanie z Usługi Skrzynki Pocztowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań: a. zastosowania przeglądarek: wszystkie przeglądarki obsługujące Java Script m.in Firefox 3.5 lub nowszy, Internet Explorer 8.0 lunb nowszy, Chrome 13.0.x lub nowszy b. Portal jest optymalizowany w rozdzielczości: 1024X768px; c. w przypadku korzystania z Usług za pośrednictwem Interfejsów - minimalne wymagania są określone za ich pośrednictwem. 8. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące: parametrów łącza do sieci Internet po stronie Użytkownika, używanych przeglądarek internetowych oraz niezbędnego oprogramowania, konieczne dla prawidłowego korzystania z danej Usługi dostępne są w Portalu. 9. Dostęp do Skrzynki Pocztowej odbywa się poprzez Portal lub Interfejsy, po wprowadzeniu poprawnego Loginu i Hasła. 10. Operator gwarantuje, że poza szczególnymi wyjątkami takimi, jak, przykładowo: udzielenie pomocy technicznej, żądanie uprawnionego organu publicznoprawnego lub inny w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa, nie będzie miał dostępu do treści wiadomości przechowywanych na Skrzynce Pocztowej. 11. Operator zapewnia zabezpieczenie Skrzynki Pocztowej przed dostępem osób nieuprawnionych, które nie posiadają Loginu i Hasła. 12. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do wskazania hasła. Czynności tych dokonuje się za pośrednictwem Panelu Użytkownika. 13. Hasło i Login, mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki spowodowane uzyskaniem Hasła lub Loginu, przez osoby nieuprawnione, wskutek swoich działań lub zaniechań. W szczególności w związku z dostępem osób nieuprawnionych do Skrzynki Pocztowej. 14. Niedopuszczalne jest przekazywanie dostępu Skrzynki Pocztowej, innej osobie - chyba że działa ona w imieniu Użytkownika i jest uprawniona do składania i przyjmowania w jego imieniu oświadczeń woli. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne składanie Podpisu Elektronicznego przez osobę trzecią w zastępstwie Użytkownika. 15. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o uzyskaniu przez osoby nieuprawnione danych pozwalających na dostęp do Skrzynki Pocztowej Użytkownik winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Operatora w celu podjęcia odpowiednich działań. 16. Ponadto Użytkownik jest zobowiązany do:

14 a. korzystania z Portalu i Systemu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, b. niepodejmowania działań takich jak: tworzenie fikcyjnych Skrzynek Pocztowych, rozsyłanie ze Skrzynki Pocztowej niezamówionej informacji handlowej, korzystanie ze Skrzynek Pocztowych należących do osób trzecich lub udostępnianie swojej Skrzynki Pocztowej osobom trzecim oraz podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie Haseł i Loginów innych Użytkowników, c. niedostarczania na Skrzynkę Pocztową i nieprzekazywania za jej pomocą treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa. 17. Operator nie ma wglądu i nie przechowuje treści Korespondencji oraz Potwierdzeń Odbioru, w zakresie innym niż poprzez utrzymywanie Skrzynki Odbiorcy. Tym samym usunięcie zawartości Skrzynki Pocztowej uniemożliwia jej odtworzenie 9 Usługa Elektronicznej Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru 1. Warunkiem korzystania z Usługi Elektronicznej Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru jest Rejestracja w Systemie, posiadanie aktywnej Skrzynki Pocztowej oraz powiązanego z nią Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego oraz zawarcie Umowy o Znakowanie Czasem. 2. Elektroniczna Usługa Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru umożliwia nadanie ze Skrzynki Pocztowej Korespondencji podpisanej przez Użytkownika Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub pinem i otrzymanie Potwierdzenia Odbioru podpisanego Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub pinem przez Użytkownika - dysponenta Skrzynki Pocztowej, na którą została wysłana Korespondencja. 3. Każda Korespondencja przesyłana za pośrednictwem Elektronicznej Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru podlega szyfrowaniu i Znakowaniu Czasem. 4. Operator przekazuje Korespondencję w ramach Elektronicznej Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru wyłącznie na adresy elektronicznej Skrzynek Odbiorczych w ramach Systemu, do których został przyporządkowany Bezpieczny Podpis Elektroniczny. 5. W przypadku gdy adres elektroniczny wskazany przez nadawcę Elektronicznej Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru nie został zarejestrowany w Systemie, na Skrzynkę Pocztową nadawcy Operator przekazuje zwrotną informację o braku adresata w Systemie. 6. W przypadku gdy adres elektroniczny wskazany przez nadawcę Elektronicznej Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru został zarejestrowany w Systemie lecz nie został z nim powiązany Bezpieczny Podpis Elektroniczny Operator przekazuje zwrotną informację o braku możliwości podjęcia przesyłki

15 przez odbiorcę, ze względu na brak Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego po stronie odbiorcy wiadomości. 7. W przypadku gdy adres elektroniczny wskazany przez nadawcę Elektronicznej Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru został zarejestrowany w Systemie i został z nim powiązany Bezpieczny Podpis Elektroniczny Operator przekazuje do odbiorcy Korespondencji informację o możliwości podjęcia przesyłki na podany przez niego Adres Informacyjny, według wyboru dokonanego przez odbiorcę przesyłki pocztą elektroniczną lub powiadomieniem sms. 8. Odczytanie Korespondencji wysłanej przez Użytkownika w ramach Usługi Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru wymaga podpisania Bezpiecznym Podpisem lub pinem Potwierdzenia Odbioru. Odczytanie treści Korespondencji bez podpisania jej Bezpiecznym Podpisem lub pinem jest niemożliwe. 9. W przypadku nieodczytania wiadomości w ciągu 7 dni od umieszczenia jej w Skrzynce Odbiorczej, Operator przesyła ponownie zawiadomienie na Adres Informacyjny. W przypadku nieodczytania wiadomości w ciągu kolejnych 7 dni, Operator przekazuje zwrotną informację do nadawcy, że przesyłki nie podjęto w terminie oraz usuwa taką wiadomość ze Skrzynki Odbiorczej Użytkownika, który nie odczytał Korespondencji. 10. W przypadku gdy odbiorca wiadomości podpisał Potwierdzenie Odbioru, Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub pinem, Operator dokonuje Znakowania Czasem korespondencji i przekazuje podpisane Potwierdzenie Odbioru na Skrzynkę Pocztową Nadawcy. 11. Operator nie ma wglądu i nie przechowuje treści Korespondencji oraz Potwierdzeń Odbioru, w zakresie innym niż poprzez utrzymywanie Skrzynki Odbiorcy. Tym samym usunięcie zawartości Skrzynki Pocztowej uniemożliwia jej odtworzenie. 10 Usługa Elektronicznej Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania 1. Warunkiem korzystania z Usługi Elektronicznej Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania jest Rejestracja w Systemie, posiadanie aktywnej Skrzynki Pocztowej 2. Elektroniczna Usługa Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania umożliwia nadanie ze Skrzynki Pocztowej Korespondencji podpisanej przez Użytkownika kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym lub pinem i otrzymanie Potwierdzenia Odbioru podpisanego Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub pinem przez Użytkownika - dysponenta Skrzynki Pocztowej, na którą została wysłana Korespondencja. 3. Każda Korespondencja przesyłana za pośrednictwem Elektronicznej Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania podlega szyfrowaniu i Znakowaniu Czasem. 4. Operator przekazuje Korespondencję w ramach Elektronicznej Poczty Poleconej z potwierdzeniem nadania na adresy elektroniczne Skrzynek Odbiorczych w ramach Systemu lub na adresy poczty elektronicznej operatorów zewnętrznych

16 5. W przypadku gdy adres elektroniczny wskazany przez nadawcę Elektronicznej Poczty Poleconej za potwierdzeniem nadania nie został zarejestrowany w Systemie, podany adres poczty elektronicznej zewnętrznego operatora jest nieprawidłowy lub dostarczenie Korespondencji na ten adres nie jest możliwe na Skrzynkę Pocztową nadawcy Operator przekazuje zwrotną informację o braku adresata w Systemie lub informację o niemożliwości dostarczenia Korespondencji n apocztę elektroniczną operatora zewnętrznego. 6. W przypadku gdy odbiorca wiadomości podpisał Potwierdzenie Odbioru,, Operator przekazuje podpisane Potwierdzenie Odbioru na Skrzynkę Pocztową Nadawcy. 7. Operator nie ma wglądu i nie przechowuje treści Korespondencji oraz Potwierdzeń Odbioru, w zakresie innym niż poprzez utrzymywanie Skrzynki Odbiorcy lub przewidzianym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Tym samym usunięcie zawartości Skrzynki Pocztowej uniemożliwia jej odtworzenie. 11 Usługa Elektronicznej Poczty Zwykłej 1. Warunkiem korzystania z Usługi Elektronicznej Poczty Zwykłej jest Rejestracja w Systemie, posiadanie aktywnej Skrzynki Pocztowej. 2. Każda Korespondencja przesyłana za pośrednictwem Elektronicznej Poczty Zwykłej podlega szyfrowaniu, utworzenia skrótu kryptograficznego Korespondencji i zarejestrowaniu czasu wysłania wiadomości o określonym skrócie kryptograficznym w Rejestrze od określonego adresata. 3. Operator przekazuje Korespondencję w ramach Elektronicznej Poczty Zwykłej na adresy elektronicznej Skrzynek Odbiorczych w ramach Systemu lub na adresy poczty elektronicznej operatorów zewnętrznych. 4. W przypadku gdy adres elektroniczny wskazany przez nadawcę Elektronicznej Poczty Zwykłeja nie został zarejestrowany w Systemie, podany adres poczty elektronicznej zewnętrznego operatora jest nieprawidłowy lub dostarczenie Korespondencji na ten adres nie jest możliwe na Skrzynkę Pocztową nadawcy Operator przekazuje zwrotną informację o braku adresata w Systemie lub informację o niemożliwości dostarczenia Korespondencji na pocztę elektroniczną operatora zewnętrznego. 5. Odczytanie Korespondencji wysłanej przez Użytkownika w ramach Usługi Poczty Zwykłej wymaga wyrażenia zgody na odczyt wiadomości i rejestrację odczytu wiadomości w Rejestrze i poinformowanie nadawcy o odebraniu wiadomości. Odczytanie treści Korespondencji bez wyrażenia takiej zgody jest niemożliwe. Zgoda Użytkownika zostaje logicznie powiązana w Rejestrze z treścią wiadomości. 6. W przypadku gdy odbiorca wiadomości wyraził zgodę na rejestrację odczytania wiadomości w Rejestrze, Operator przekazuje informację o odczytaniu wiadomości na Skrzynkę Pocztową Nadawcy.

17 Opłaty 12 Opłaty za świadczenie Usług Certyfikacji 1. Zasady pobierania Opłat z tytułu Podpisów Kwalifikowanych określa Umowa o Podpis Kwalifikowany i Regulamin Partnera. 2. Operator może pobierać opłaty za udostępnienie drukowanych kopii Polityk Certyfikacji, Regulaminu, Cennika lub Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego. 3. Wszystkie opłaty pobierane przez Operatora są określone w Cenniku dostępnym na internetowych stronach Operatora pod adresem internetowym 13 Opłaty za świadczenie Usług AWIPOST 1. Korzystanie z Usługi Skrzynki Pocztowej jest odpłatne, w przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług Dodatkowych, Operator może być uprawniony do pobierania opłat zgodnie z taką Umową. 2. Użytkownik nie ponosi opłat z tytułu odbierania Korespondencji otrzymanej na Skrzynce Pocztowej, innymi niż koszty uzyskania Podpisu Elektronicznego służącego do podpisywania Potwierdzenia Odbioru. 3. Z tytułu Usług AWIPOST Operator pobiera opłaty : a. Wysłania Elektronicznej Korespondencji Poleconej z potwierdzeniem nadania i odbioru b. Wysłania Elektronicznej Korespondencji Poleconej z potwierdzeniem nadania c. Wysłania Elektronicznej Korespondencji Zwykłej. d. Wydawania odpisów z Rejestru dotyczącego Korespondencji wysłanej lub odebranej. e. Informowania Użytkownika dysponenta Skrzynki Pocztowej o przychodzącej Korespondencji w ramach poszczególnych Usług wiadomościami sms. f. Świadczenia Usług Dodatkowych na podstawie opłat określonych w Cenniku. 4. Opłaty z tytułu korzystania z Usług AWIPOST pobierane są z Konta Użytkownika, według stawek określonych w Cenniku. 5. Brak środków na Koncie Użytkownika uprawnia Operatora do odmowy realizacji Zlecenia. 6. Opłaty pobierane są za wykonane Zlecenie, niezależnie od tego czy Korespondencja została wysłana do właściwego adresata i czy ten przesyłkę podejmie. 7. Opłaty pobierane z tytułu przesłania do Użytkownika wiadomości sms z informacją o nowej Korespondencji na Skrzynce Pocztowej, są pobierane z Konta Użytkownika niezależnie od treści Korespondencji, akceptacji wiadomości przez

18 Użytkownika lub nieodebrania Korespondencji, z wyłączeniem Korespondencji wysłanej przez Operatora. 8. Wszystkie opłaty pobierane przez Operatora są określone w Cenniku dostępnym na internetowych stronach Operatora pod adresem internetowym 14 Metody Płatności 1. Płatności z tytułu Umów mogą następować poprzez: a. Przelew na rachunek bankowy Operatora obligatoryjnie z dopiskiem, czy płatność następuje z tytułu Usług Certyfikacji czy z tytułu Usług AWIPOST oraz informację co najmniej o Aliasie Adresu Użytkownika lub numer Umowy o Podpis Niekwalifikowany. b. za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych, prowadzonej przez uprawnionego operatora, z którym współpracuje Operator; odpowiedni dostęp do platformy znajduje się w Portalu, c. poprzez wysłanie wiadomości SMS Premium Rate wysłanego na numer i kwotę opublikowaną w cenniku, zgodnie z Regulaminem Płatności SMS. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zaksięgowania wpłaty dokonywanej przez Klienta, w inny sposób niż określony w pkt. 3 lub w sposób sprzeczny z podanymi powyżej zasadami - w szczególności w przypadku błędnych danych podanych przez Klienta. 3. Stan Konta Użytkownika uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Operator, a w każdym przypadku nie później niż 3 dni od otrzymywania prawidłowo oznaczonej wpłaty. 4. Środki zgromadzone na Koncie Użytkownika nie mogą być wykorzystane w celu dokonania zapłaty wynagrodzenia za świadczenie Usług Certyfikacji. Środki te podlegają zwrotowi, wyłącznie w przypadku wyrejestrowania Użytkownika. Zwrot środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika, w przypadku wypowiedzenia przez niego Umowy. 5. Dokonanie zapłaty z Konta Użytkownika za Zlecenie powoduje natychmiastowe przystąpienie do realizacji Zlecenia. 6. W przypadku dokonania zapłaty za Usługę Certyfikacji lub doładowania Konta Użytkownika Operator wystawia fakturę VAT, na zapłaconą kwotę i przesyła na adres Użytkownika. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Cenniku cen promocyjnych dla Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej. 7. W każdej chwili Klient może cofnąć akceptację na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej. W przypadku cofnięcia akceptacji przez Klienta Operator traci prawo do wystawiania Klientowi faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał powiadomienie o wycofaniu akceptacji.

19 8. Faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesłanych w formie elektronicznej przesyłane będą również w tej samej formie. 9. Dokumenty, o których mowa powyżej, wysyłane będą Klientowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na Adres Informacyjny. 10. W przypadkach, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesłanie Użytkownikowi faktur VAT w formie elektronicznej, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Klienta akceptacji na ich wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej, Operator wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, iż odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczą faktury wystawionej w formie elektronicznej. 11. Zgromadzone na Koncie Użytkownika środki muszą zostać wykorzystane w całości w ramach Serwisu. Nie ma możliwości wypłaty zgromadzonych środków. W przypadku Użytkowników, będących Konsumentami zwrot możliwy jest wyłącznie w przypadku rozwiązania Umowy. 12. Zwrot środków wpłaconych na konto odbywa się wyłącznie na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po przesłaniu Zleceniobiorcy podpisanej kopii korekty w formie papierowej. Czas trwania Umowy 15 Umowa o świadczenie Usług Certyfikacji 1. Czas trwania i przyczyny rozwiązania Umowy o Podpis Kwalifikowany określone są przez Umowę o Podpis Kwalifikowany i Regulamin Partnera. 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę o Znakowanie Czasem w dowolnym momencie, w formie pisemnej na adres Operatora. Wypowiedzenie Umowy o Znakowanie Czasem może uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług AWIPOST. 3. Operator może wypowiedzieć Umowę o Podpis Elektroniczny w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym lub zaprzestać świadczenia usług w razie: a. naruszenia przez Odbiorcę Usług Certyfikacyjnych postanowień Regulaminu lub właściwej Polityki Certyfikacji; b. wszczęcia postępowania likwidacyjnego albo złożenia wniosku o upadłość Odbiorcy usług certyfikacyjnych; c. przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uzyskania pisemnej zgody Operatora; d. podania przez Odbiorcę Usług Certyfikacyjnych nieprawdziwych danych lub posługiwania się podrobionymi lub przerobionymi dokumentami przy zawieraniu lub w trakcie wykonywania Umowy; e. nie dokonania zapłaty za Certyfikat w terminie wskazanym w Umowie.

20 16 Unieważnianie, zawieszanie i uchylanie zawieszenia certyfikatu 1. Zgodnie z ustaleniami odpowiedniej Polityki Certyfikacji, uprawniony podmiot może składać wniosek o unieważnienie wydanego zgodnie z nią certyfikatu. We wniosku o unieważnienie certyfikatu wnioskodawca podaje informacje wymagane przez Politykę Certyfikacji, według której został wydany unieważniany certyfikat, w szczególności określenie przyczyny unieważnienia certyfikatu oraz domniemana data ujawnienia klucza prywatnego osobom trzecim, o ile taka jest przyczyna unieważnienia. 2. Unieważnienie certyfikatu kwalifikowanego powoduje wyłączenie możliwości używania tego certyfikatu przez osobę składająca podpis elektroniczny. 17 Zawieszenie Usług AWIPOST i wypowiedzenie Umowy 1. Zarówno Operator jak i Użytkownik mogą wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług AWIPOST z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia, Użytkownik nie może składać nowych Zleceń, a Operator zobowiązany jest do realizacji Zleceń dotychczasowych. 2. Użytkownik nie może wypowiedzieć złożonych Zleceń, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Zlecenia wyłącznie jeżeli Operator pozostaje w zwłoce z prawidłową realizacją Usług, a Użytkownik wezwie pisemnie lub na adres przeznaczony do składania reklamacji, wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin na usunięcie naruszeń. 3. Operator może ze skutkiem natychmiastowym ograniczyć lub zaprzestać świadczenia Usług AWIPOST, w tym wypowiedzieć Umowę i całkowicie pozbawić Użytkownika dostępu do Skrzynki Pocztowej, w przypadku naruszenia przez Użytkownika: zasad określonych w Regulaminie, obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, warunkiem takiego działania jest uprzednie bezskuteczne wezwanie Użytkownika do zaprzestania takiego działania w ciągu 7 dni, od przesłania odpowiedniej informacji na Adres Informacyjny wskazany przy rejestracji. 4. Wymóg uprzedniego wyznaczenia Konsumentowi terminu na usunięcie naruszeń nie dotyczy przypadków gdy natychmiastowe wstrzymanie lub ograniczenie Usług jest konieczne ze względu na : a) Wykorzystanie przez Użytkownika Usług do popełnienia przestępstwa, b) Wykorzystanie przez Użytkownika Usług do naruszenia praw osób trzecich c) Wykorzystanie przez Użytkownika Usług do wprowadzania do systemów teleinformatycznych Operator lub osób trzecich wirusów komputerowych,

21 złośliwego oprogramowania, bądź w inne działanie mające na celu zakłócenie pracy takich systemów. d) Obowiązek wstrzymania usług wynika z przepisów prawa 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie zalogował się na Skrzynce Pocztowej, przez nieprzerwany okres 90 dni Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy i jednoczesnego usunięcia Skrzynki Pocztowej. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami oraz Użytkowników którzy co najmniej raz wysłali Korespondencję ze Skrzynki Pocztowej, usunięcie Konta Użytkownika następuje nie wcześniej niż po 7 dniach, od dnia przesłania informacji o wypowiedzeniu umowy i usunięcia skrzynki - na Adres Informacyjny. 6. Usunięcie Konta Użytkownika w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Operatora poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na Adres Informacyjny. 7. Wraz z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, następuje usunięcie zawartości Skrzynki Pocztowej Użytkownika. 8. W przypadku Usunięcia konta Użytkownika, który wysyłał Korespondencję w ramach Usługi Poczty Zwykłej i Użytkownika, który Korespondencję taką otrzymał, Operator usuwa w sposób nieodwracalny z Rejestru wpisy dotyczące takiej Korespondencji. 18 Prawo do odstąpienia od Umowy. 1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość (m.in. za pomocą Formularza Rejestracji) Użytkownikowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że wcześniej Operator rozpocznie korzystanie z Usługi Certyfikacji lub z korzystanie z Usług AWIPOST na podstawie Zleceń - w takim przypadku prawo odstąpienia od Umowy wygasa. 2. Użytkownika będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od poszczególnych zleceń - ze względu ich na natychmiastową realizację. 3. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownika bez podania przyczyny i wymaga wysłania oświadczenia na piśmie, przed upływem wskazanego w ust. 1 terminu. 4. W razie odstąpienia od Umowy zawartej poza Punktem Rejestracji w tym na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych. 19 Zmiany Regulaminu i Cennika 1. Operator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, lub Cennika.

22 2. Zmiany Regulaminu, lub Cennika wydane w trakcie trwania Umowy są wiążące dla Klienta po 14 dniach od ich doręczenia na Adres Informacyjny lub Skrzynkę Odbiorczą, jeżeli w tym czasie nie dokona wypowiedzenia Umowy. Zasady odpowiedzialności 20 Odpowiedzialność z tytułu Usług Certyfikacji 1. Operator odpowiada wobec Odbiorców Usług Certyfikacji, za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie świadczonych usług certyfikacyjnych w rozumieniu Ustawy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest następstwem okoliczności, za które Operator jako podmiot świadczący usługi certyfikacyjne nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mógł zapobiec mimo dołożenia należytej staranności. 2. Wyłączną odpowiedzialność wobec Odbiorców Usług Certyfikacyjnych z tytułu korzystania z Podpisu Kwalifikowanego ponosi Partner, na zasadach określonych w Umowie o Podpis Kwalifikowany i Regulaminie Partnera. 3. Operator nie odpowiada wobec Odbiorców Usług Certyfikacyjnych za szkody wynikające z użycia certyfikatu poza zakresem określonym w Polityce Certyfikacji, która została wskazana w certyfikacie, w tym w szczególności za szkody wynikające z przekroczenia najwyższej wartości granicznej transakcji, jeżeli wartość ta została ujawniona w certyfikacie. 4. Operator nie odpowiada wobec Odbiorców Usług Certyfikacyjnych za szkody wynikające z użycia certyfikatu który został zawieszony lub unieważniony i zostało to potwierdzone odpowiednim wpisem w Repozytorium. 5. Operator nie odpowiada wobec odbiorców usług certyfikacyjnych za szkodę wynikłą z nieprawdziwości danych zawartych w certyfikacie, wpisanych na wniosek osoby składającej podpis elektroniczny. 6. Odbiorca usług certyfikacyjnych ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonanie lub niewłaściwego wykonania przez niego obowiązku wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku udostępnienia danych służących do weryfikacji Podpisu Elektronicznego osobie trzeciej. 21 Odpowiedzialność z tytułu Usług AWIPOST 1. W ramach Usług AWIPOST, Operator jedynie udostępnia Użytkownikowi narzędzia komunikacji i nie odpowiada przez Użytkownikiem z tytułu treści Korespondencji otrzymanej przez niego od innych Użytkowników Systemu, w szczególności Operator nie jest stroną, ani nie przyjmuje na siebie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umów lub porozumień zawartych przez Użytkowników z wykorzystaniem Usług, 2. W ramach weryfikacji Podpisu Elektronicznego, podczas świadczenia Usługi AWIPOST Operator bada czy:

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY. 1. Przez użyte w niniejszym dokumencie określenia należy rozumieć.

ZASADY. 1. Przez użyte w niniejszym dokumencie określenia należy rozumieć. ZASADY Wystawiania oraz udostępniania dokumentów księgowych w formie elektronicznej przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową instytut badawczy (dalej: NASK) 1. Przez użyte w niniejszym dokumencie określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Targu REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie Załącznik do uchwały nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2011 r. Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji Wprowadzenie Powiatowe Centrum Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL I. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów SSL przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 22.10.2014 r. Nr 5/2014 Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA /../2017 O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi informacyjnej SMS. Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi informacyjnej SMS. Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi informacyjnej SMS Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26 I. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl:

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN DYSTRYBUCJI KART PRZEDPŁACONYCH mbank S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich Fritz Group S.A. dokonuje dystrybucji Karty Przedpłaconej mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/5/2017 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 27 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr IX/5/2017 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 27 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr IX/5/2017 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu świadczenia przez Krajową Radę Notarialną usług w zakresie zapewnienia prezesom sądów oraz osobom przez nich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów

Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów przez Domeny.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.5 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.wierzbowa 52 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług certyfikacyjnych z Zamawiającym

UMOWA o świadczenie usług certyfikacyjnych z Zamawiającym UMOWA NR.../...P/200... Zarejestrowana w dn.... Zamawiający:... UMOWA o świadczenie usług certyfikacyjnych z Zamawiającym z dnia [ ] 200_ r. zawarta w pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. dla przedsiębiorców Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo