Zlecenie Klienci indywidualni. Superfund SFIO. Superfund Red Superfund B Superfund C Superfund Akcji Superfund GoldFuture Superfund Płynnościowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zlecenie Klienci indywidualni. Superfund SFIO. Superfund Red Superfund B Superfund C Superfund Akcji Superfund GoldFuture Superfund Płynnościowy"

Transkrypt

1 Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO Superfund Red Superfund B Superfund C Superfund Akcji Superfund GoldFuture Superfund Płynnościowy

2 Superfund SFIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Minimalna wartość pierwszej inwestycji do Superfund SFIO wynosi dla Klientów indywidualnych EUR (lub równowartość w PLN lub w USD). Zainwestowane środki mogą być alokowane zgodnie z preferencjami Inwestora oraz wymaganiami dotyczącymi minimalnej wartości inwestycji pomiędzy sześć subfunduszy: Superfund Red Strategia Krótkoterminowa Koncentruje na krótkich ruchach cenowych. Superfund Red to system systemów transakcyjnych, które oprócz podążania za trendami, zakładają również inwestowanie pod odwrócenia trendów i wykorzystanie modeli prognostycznych. Taka konstrukcja ma na celu maksymalizację zysku, nawet przy dużej zmienności rynkowej. Rachunki nabyć dla PLN dla EUR dla USD Superfund AKCJI Strategia Akcyjna Subfundusz inwestuje ponad 50% aktywów w starannie wyselekcjonowane polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Strategia subfunduszu dopuszcza inwestycje w fundusze sektorowe oraz zagraniczne, niedostepne dotychczas dla polskich inwestorów. Rachunki nabyć dla PLN dla EUR dla USD Superfund B Strategia Dynamiczna Jest idealnym rozwiązaniem dla doświadczonych inwestorów. Dąży do uzyskania możliwie najwyższych zysków z zachowaniem wyważonego poziomu ryzyka. Rachunki nabyć dla PLN dla EUR dla USD Superfund GoldFuture Strategia GoldFuture Jest unikalną kompozycją jednej z tradycyjnych, najbardziej bezpiecznych lokat inwestycyjnych złota z funduszem o wyjątkowym potencjale zysku typu Managed Futures. To jedyne w swoim rodzaju połączenie, stanowiące wyjątkową alternatywę dla klasycznych form inwestowania. Rachunki nabyć dla PLN dla EUR dla USD Superfund C Strategia Agresywna Stworzona z myślą o profesjonalnych inwestorach. Charakteryzuje się najwyższym potencjałem zysku z inwestycji w długoterminowym horyzoncie czasowym. Superfund Płynnościowy Strategia Bezpieczna Przeznaczona dla konserwatywnych inwestorów. Subfundusz oferuje stopy zwrotu powyżej lokat bankowych, poprzez lokaty w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne i fundusze gotówkowe. Rachunki nabyć dla PLN dla EUR dla USD Rachunki nabyć dla PLN dla EUR dla USD Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO 2/8

3 Klienci indywidualni Superfund SFIO

4 Superfund SFIO ZLECENIE DLA KLIENTA IndywIDUALNEGO z dnia nr q Nabycie q Odkupienie q Zamiana (między subfunduszami) Zainwestowane środki mogą być alokowane zgodnie z preferencjami inwestora oraz wymaganiami dotyczącymi minimalnej wartości inwestycji pomiędzy sześć subfunduszy: q Superfund Red q Superfund B q Superfund C q Superfund Akcji q Superfund GoldFuture q Superfund Płynnościowy Nr Rejestru q Rejestr indywidualny q Wspólny rejestr małżeński Uczestnik Imię Nazwisko Adres stały Adres do korespondencji / tel. kontaktowy PESEL/Data urodzenia* Seria i nr dowodu osobistego/ Seria i nr paszportu* NIP Obywatelstwo Współmałżonek/Przedstawiciel ustawowy/pełnomocnik* Status dewizowy q Rezydent q Nierezydent q Rezydent q Nierezydent Czy dane zmieniły się od poprzedniego zlecenia? q TAK NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Kwota przelewu PLN / EUR / USD* Słownie Opłata manipulacyjna 4,50% Uwagi ODKupIENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Kwota/liczba jednostek* q Wszystko Słownie Imię i nazwisko (nazwa) właściciela rachunku Nazwa banku Numer rachunku Certyfikat rezydencji** q TAK ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Kwota/liczba jednostek* q Wszystko Słownie do subfunduszu Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO 4/8

5 Oświadczam, że: 1) został mi udostępniony dokument kluczowe informacje dla inwestorów oraz, że miałem/am możliwość zapoznania się z prospektem informacyjnym funduszu, statutem funduszu oraz rocznym i półrocznym sprawozdaniem finansowym funduszu oraz, że je rozumiem i akceptuję ich treść, 2) zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Superfund TFI SA z siedzibą w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 18, w związku z moim uczestnictwem w funduszu oraz w związku z marketingiem oferowanych usług oraz o prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, 3) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie od Superfund TFI SA, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 4) w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego, zapoznałem/am się z postanowieniami statutu funduszu dotyczącymi prowadzenia wspólnego rejestru małżeńskiego i niniejszym składam oświadczenie, o którym mowa w treści art. 24 statutu funduszu, 5) jestem świadomy/a iż fundusz ma prawo żądania dodatkowych dokumentów identyfikujących osobę składającą zlecenie/dyspozycję w celu realizacji obowiązku przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, 6) jestem świadomy/a faktu, że fundusz może odmówić przyjęcia lub realizacji zlecenia/dyspozycji, w szczególności w przypadku niedostosowania zlecenia/dyspozycji do warunków określonych w treści prospektu informacyjnego oraz zleceń/dyspozycji wypełnionych w sposób niepoprawny bądź niekompletny, 7) nie jestem obywatelem USA/Kanady oraz że nie działam w imieniu obywateli USA/Kanady, 8) jestem świadomy/a ryzyk związanych z inwestycją w fundusz, opisanych w Rozdziale III prospektu informacyjnego funduszu oraz możliwości występowania znacznych wahań wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy, 9) jestem świadomy/a, iż w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna, której aktualna wysokość określona jest w tabeli opłat publikowanej na stronie internetowej oraz dostępnej u dystrybutorów, 10).jestem świadomy/a, iż w przypadku odkupywania jednostek uczestnictwa przed upływem roku począwszy od otwarcia rejestru w subfunduszu, zostanie pobrana opłata manipulacyjna, której aktualna wysokość określona jest w tabeli opłat publikowanej na stronie internetowej oraz dostępnej u dystrybutorów, Oświadczam, że: q przed przyjęciem niniejszego zlecenia został przeprowadzony ze mną test badający wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w jednostki uczestnictwa (test odpowiedniości) oraz została przedstawiona mi informacja czy inwestycja w jednostki uczestnictwa jest dla mnie odpowiednia. Jednocześnie zostałem poinformowany, iż w przypadku składania kolejnych zleceń nabycia, zamiany, konwersji jednostek uczestnictwa, w przypadku zmiany danych objętych testem odpowiedniości, na mój wniosek może zostać przeprowadzony nowy test odpowiedniości. q test odpowiedniości został przeprowadzony ze mną przed złożeniem wcześniejszych zleceń nabycia, konwersji, zamiany i do chwili obecnej nie uległy zmianie dane objęte testem. Podpis Uczestnika Podpis Współmałżonka/ Pełnomocnika/ Przedstawiciela Ustawowego* Nazwa Dystrybutora Oddział/ Przedstawicielstwo Imię i nazwisko pracownika przyjmującego Zlecenie PESEL pracownika przyjmującego Zlecenie Podpis i pieczątka przyjmującego Zlecenie Pieczątka adresowa Dystrybutora * niepotrzebne skreślić ** dotyczy osób mających miejsce zamieszkania/siedzibę za granicą Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO 5/8

6 Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO 6/8

7 Superfund SFIO DLACZEGO WARTO INWEStowAĆ Z SUPERFUND TFI? Wieloletnie doświadczenie Superfund odnosi sukcesy od roku 1996, umożliwiając swoim inwestorom osiąganie wysokich stóp zwrotu we wszystkich strategiach inwestycyjnych. Sprawdzony system inwestycyjny Jednym z filarów sukcesu produktów Superfund jest zarządzanie aktywami funduszy przez niepodlegający emocjom, podążający za trendem, w pełni zautomatyzowany, oparty na analizie technicznej system inwestycyjny. Dywersyfikacja Kluczem do udanej inwestycji jest realizowanie w praktyce bardzo szerokiej dywersyfikacji zarządzanych aktywów. Uzyskiwane wyniki są efektem inwestowania zgromadzonych środków w wystandaryzowane i płynne kontrakty terminowe na około 150 rynkach finansowych i towarowych na całym świecie, jak również tradycyjne instrumenty inwestycyjne. Niska korelacja Kategoria funduszy Managed Futures, do której należą fundusze Superfund, charakteryzuje się niską korelacją z rynkami akcji i obligacji. Umożliwia to optymalizację portfela inwestycyjnego, zmniejszając jego ryzyko i zwiększając jednocześnie stopę zwrotu. Zarządzanie kapitałem i ryzykiem Fundusze zarządzane przez Superfund dążą do maksymalnego wykorzystania aktualnego trendu rynkowego i jego potencjału zysku, z równoczesnym natychmiastowym ograniczaniem strat, dzięki podlegającym bieżącej aktualizacji limitom stop-loss. Wygoda inwestowania Wystarczy umówić się na spotkanie z przedstawicielem Superfund dzwoniąc pod numer infolinii lub Lista dystrybutorów sprzedających jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund TFI SA dostępna jest na stronie Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO 7/8

8 Nowoczesna Teoria Portfelowa Optymalizacja portfela Zgodnie z Nowoczesną Teorią Portfelową, stworzoną przez noblistę w dziedzinie ekonomii prof. Harry`ego Markowitza, tylko nieskorelowane ze sobą instrumenty finansowe obniżają ryzyko portfela inwestycyjnego zwiększając jednocześnie jego rentowność. Optymalny portfel inwestycyjny to więcej niż dobrze dobrane akcje i obligacje. To portfel, który zapewnia ochronę i możliwość zysku podczas nieprzewidzianych sytuacji na rynkach. Prof. Harry M. Markowitz Portfolio Selection Superfund Warszawa Superfund TFI SA Pl. Trzech Krzyży 18 Warszawa Warszawa Infolinia: Tel: PLPL739/0413

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUPERFUND RED

Bardziej szczegółowo

Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku Kluczowe informacje dla inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty LISTOPAD 2012 Skrót Prospektu Informacyjnego SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Nazwa Funduszu, skrót nazwy ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO W SYSTEMIE INTELIGO

ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO W SYSTEMIE INTELIGO Obowiązuje od dnia 24.08.2015 ZASADY OGÓLNE OBSŁUGI INWESTORA I UCZESTNIKA FUNDUSZY PKO W SYSTEMIE INTELIGO Słowniczek Depozytariusz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny)

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) zawarta w w dniu (wypełnia Dom Maklerski) pomiędzy Domem Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mały Rynek

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu Informacyjnego

Skrót Prospektu Informacyjnego Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Strateg Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 15 lutego 2012 r. Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Strateg Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nazwa skrócona:

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z Lepsze perspektywy Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych Z Tobą od A do Z Inwestowanie jest jak gra w golfa 1 2 3 4 5 Lubię trafiać fundusze inwestycyjne Allianz Gram konsekwentnie fundusze

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji () który działał wcześniej pod nazwą: PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

2015-09-18 Prospekt informacyjny

2015-09-18 Prospekt informacyjny 2015-09-18 Prospekt informacyjny IPOPEMA SFIO 2 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Oznaczenia Subfunduszy: IPOPEMA Gotówkowy IPOPEMA Dłużny IPOPEMA Obligacji IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem )

MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem ) Prospekt Informacyjny MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy (dawniej Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY zwany dalej Funduszem PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Subfundusze: 1) Pioneer Lokacyjny 2) Pioneer

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2010 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. MiFID Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 05 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID 07 a. Obligacje

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby. 1.1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY INVENTUM PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY INVENTUM PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY INVENTUM PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Poprzednie nazwy: GTFI Specjalistyczny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Premium Papierów Komercyjnych GTFI Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo