Wykaz dorobku opublikowanego w latach List of publications in the years

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012"

Transkrypt

1 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA dr Joanna Brózda Wykaz dorobku opublikowanego w latach List of publications in the years Rok 2012 Brózda J.: Problem bezpieczeństwa w polskim transporcie drogowym analiza wielkości, struktury i dynamiki zmian oraz przyczyn i skutków wypadków drogowych w Polsce, Logistyka 2012, nr 5, CD 2, s Brózda J.: The issue of safety in polish road transport; the analysis of range, structure and dynamics of changes and causes and effects of road accidents in Poland, Logistyka 2012, nr 5, CD 2, s streszczenie: W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę problemu bezpieczeństwa w polskim transporcie drogowym. Szczegółowej analizie poddano ilość wypadków drogowych, ich strukturę rodzajową oraz dynamikę zmian. Artykuł zamyka prezentacja przyczyn wypadków drogowych oraz ich skutków społeczno-gospodarczych. summary: This article shall include the general characteristics of the issue of safety in Polish road transport. The number of road accidents, their typological nature and the dynamics of changes will be analyzed in detail. The article will be concluded with the presentation of causes of the road accidents as well as their social and economic effects. słowa kluczowe: polski transport drogowy, bezpieczeństwo key words: Polish road transport, safety Brózda J.: Bezpieczeństwo ładunków w portowych procesach magazynowania i przemieszczania w aspekcie ich zabezpieczenia przed ubytkami, uszkodzeniem i kradzieżą, Logistyka 2012, nr 4, s Brózda J.: The safety of loads in the port storage and relocation processes in the aspect of their protection against loss, damage and theft, Logistyka 2012, nr 4, s streszczenie: Artykuł porusza problem bezpieczeństwa ładunków w portowych procesach magazynowania i przemieszczania w aspekcie ich zabezpieczenia przed ubytkami, uszkodzeniem i kradzieżą. Omówiono w nim kwestie specyficznych cech ładunków portowych, ich identyfikacji, klasyfikacji, opakowania transportowego, sposobów magazynowania, przemieszczania oraz ochrony ładunków przed kradzieżą. summary: This article addresses the issue of the safety of loads in the port storage and relocation processes in the aspect of their protection against loss, damage and theft. It describes questions of port loads; specific features, their identification, classification, transport packaging, storage methods, relocation and the protection of the loads against theft. słowa kluczowe: portowe procesy przemieszczania ładunków, zabezpieczenie ładunków w porcie key words: port storage process, port relocation process, loads, protection of loads in port Rok 2010 Brózda J.: Diagnoza stanu gospodarki województwa zachodniopomorskiego, Rozdział w: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010 Brózda J.: Diagnosis of the economic condition of Zachodniopomorskie voivodeship, chapter in the monograph Transport System of the Zachodniopomorski Region. Assessment of the Present State, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010 streszczenie: W rozdziale przedstawiono diagnozę stanu gospodarki województwa zachodniopomorskiego, generującej zapotrzebowanie na usługi transportowe. Określono położenie geograficzne i strukturę administracyjną województwa, ludność, potencjał gospodarczy, udział PKB województwa w PKB Polski, wartość dodaną brutto na jednego zatrudnionego, rynek pracy i uwarunkowania rozwoju gospodarczego regionu. summary: Chapter diagnoses the economy of Zachodniopomorskie voivodeship, generating demand for transport services. The author describes the geographic location and administrative structure of the voivodeship, as well as population, economic capacity, voivodeship s GDP against the country s GDP, gross added value per employee, employment market and economic development determinants of the region. słowa kluczowe: województwo zachodniopomorskie, region zachodniopomorski, stan gospodarki, ekonomiczne determinanty rozwoju key words: the Western Pomeranian province, Zachodniopomorskie voivodeship, Zachodniopomorski region, economic determinants of the region, condition of the economy Brózda J.: Analiza stanu i czynników rozwoju przedsiębiorstw sektora Transport, Spedycja, Logistyka w regionie zachodniopomorskim, Rozdział w: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010 Brózda J.: Analysis of the condition and development factors of transport, forwarding and logistic (TFL) companies

2 in the Zachodniopomorski region, chapter in the monograph Transport System of the Zachodniopomorski Region. Assessment of the Present State, monograph edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2010 streszczenie: W rozdziale przedstawiono wieloaspektową analizę przedsiębiorstw sektora TSL mających siedzibę w regionie zachodniopomorskim. Szczególną uwagę zwrócono na kryterium wielkości zatrudnienia, zakresu działalności, aktywności gospodarczej, formy organizacyjno-prawnej, własności oraz czasu funkcjonowania na rynku. Analizowano czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce oraz czynniki specyficzne wpływające na przedsiębiorstwa sektora TSL. summary: Chapter deals with a multi-aspect analysis of TFL companies with their head offices in the Zachodniopomorski region. Particular attention is drawn to such criteria as employment figures, economic activity, organizational-legal form, ownership and time of operation on the market. Both internal and external factors affecting the development and competitiveness of companies in Poland are discussed along with specific factors important for the TFL companies. słowa kluczowe: przedsiębiorstwa sektora TSL mające siedzibę w regionie zachodniopomorskim, wielkość zatrudnienia, aktywność ekonomiczna, formy organizacyjno prawne, własność, czas funkcjonowania na rynku key words: TFL companies with their head offices in the Zachodniopomorski region, employment figures, economic activity, organizational-legal form, ownership and time of operation on the market Brózda J., Identyfikacja i analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania stosowanych w porcie morskim w Bristolu (Identification and analysis of best management practices implemented in Bristol seaport), Rozdział w: Analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania w portach morskich Unii Europejskiej, Monografia pod redakcja naukowa prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010 streszczenie: W rozdziale dokonano przeglądu najlepszych praktyk w zakresie zarządzania stosowanych w porcie morskim w Bristolu. Przedstawiono lokalizację miasta i portu Bristol oraz połączenia transportowe z dynamicznie rozwijającym się zapleczem gospodarczym. Podkreślono fakt, że w promieniu 250 km od portu w Bristolu mieszka 42 mln ludzi. Dokonano oceny wielkości przeładunków i wpływów osiąganych przez port w latach Analizowano także działalność i strategię inwestycyjną portu, zwracając szczególną uwagę na prywatny system zarządzania portem oraz strukturę organizacyjną i funkcję poszczególnych komórek organizacyjnych zarządu portu. summary: Chapter looks into best management practices observed in Bristol seaport. The introduction describes the location of the city and port of Bristol and transport connections with the dynamically developing hinterland. It is worth noting that the area within a 250 km radius from the port is inhabited by 42 million people. The analysis of cargo throughput and earnings covers the years Besides, the port operations and investment strategy are discussed. Focus is put on the private port management system, organizational structure and functions performed by particular units of the port authority. słowa kluczowe: port morski w Bristolu, najlepsze praktyki w zakresie zarządzania, działalność i strategia inwestycyjna portu, prywatny system zarządzania key words: Bristol seaport, best management practices, port operations and investment strategy, private port management system Rok 2009 Brózda J. (współautor), Analiza i prognoza rynku przewozów gazu LNG w aspekcie budowy gazoportu w porcie Świnoujście (Analysis and forecast of LNG transport market in the light of gas terminal construction in port Świnoujście). Rozdział w: Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe, red. H. Salmonowicz, Wyd. Kreos, Szczecin 2009, s streszczenie: LNG należy do najszybciej rozwijających się podsektorów energetycznych na świecie. Jedną z największych inwestycji w powojennej historii Pomorza Zachodniego jest budowa portu zewnętrznego wraz z terminalem LNG w Świnoujściu. W artykule zajęto się analizą sytuacji, jaka kształtuje się na światowym rynku LNG, ze szczególnym uwzględnieniem długookresowych prognoz popytu na przewozy tego ładunku, gdyż są one jedną z głównych determinant decydujących o wielkości przyszłych obrotów wspomnianego terminalu. summary: LNG belongs to the fast developing subsector of energy in the world. One of the biggest investment in the post-second war history of Westpomeranian Region is construction of external port with LNG terminal in Świnoujście. Analysis of situation of LNG world market, especially with forecast of demand for LNG transport is the goal of this article. The last one mainly decides about future turnovers of mentioned terminal. słowa kluczowe: rynek przewozu gazu LNG, analiza, prognoza, gazoport, port Świnoujście key words: LNG transport market, analysis, forecast, gas terminal, port Świnoujście Brózda J. (współautor), Diagnoza i prognoza zmian wybranych czynników decydujących o perspektywach rozwoju floty kontenerowej (Diagnosis and prognosis of changes of chosen factors having a decisite effect on the perspectives of container fleet development). Rozdział w: Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe, red. H. Salmonowicz, Wyd. Kreos, Szczecin 2009, s streszczenie: W latach zaszły znaczące zmiany w strukturze rodzajowej światowej floty statków na rzecz kontenerowców. O rosnącym znaczeniu floty tych statków świadczy fakt, że od wielu lat rośnie stopień konteneryzacji ładunków transportowanych drogą morską. Kontenerowce stopniowo przejmują przewóz ładunków wożonych wcześniej innymi typami statków. W związku z tym, w artykule dokonano analizy i prognozy zmian wybranych czynników wpływających na ich dalszy rozwój. summary: There were the significantly changes in the word fleet generic structure in period of The growth of meaning

3 of the container fleet is confirmed by long term increasing of containerizing degree of cargo transported by the sea. The container ships progressively overtake the transport of a new sort of cargoes, which till today have been transported by the other type of ships. That is the reason of analysis and prognosis the changes of most important factors influencing for their future development. słowa kluczowe: kontenerowce, przewozy kontenerowe, determinanty rozwoju floty kontenerowców key words: container fleet, containerizing degree of cargo, worldwide shipbuilding market Brózda J., Przemiany stanu i struktury światowych przewozów morskich i floty transportowej w świetle rozwoju gospodarki światowej (The changes within the status and structure of world sea freight and transport fleet with the application of the world perspective economy), w: Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe, red. H. Salmonowicz, Wyd. Kreos, Szczecin 2009, s streszczenie: Mimo światowego kryzysu gospodarczego, w oparciu o dane obrazujące rozwój gospodarki światowej, jaki miał miejsce w ostatnim ćwierćwieczu, można stwierdzić, iż w długim horyzoncie czasowym rozwija się ona w sposób systematyczny. Towarzyszy temu systematyczny wzrost zapotrzebowania na przewozy realizowane drogą morską. Oznacza to jednocześnie rosnące w przyszłości zapotrzebowanie na statki przeznaczone do ich obsługi. W referacie skoncentrowano się na analizie tych trzech zmiennych, związków korelacyjnych zachodzących między nimi oraz prognozie ich zmian do 2015 roku. summary: Development of the world economy is systematic. It s connected with growing demand for the transport by the sea. In the other way it also means the future grow demand for the world cargo ship fleet. The elaboration concentrates upon the analysis of the three aforementioned coefficients, correlation relationships between them, as well as upon the analysis of the forecasted changes for the period of until słowa kluczowe: światowe przewozy morskie, światowa flota transportowa key words: development of the world economic system, transport by the sea, cargo ship fleet Rok 2008 Brózda J. (współautor), Teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji (Theoretical basis of organisation functioning). Rozdział w: Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008, s streszczenie: W rozdziale przedstawiono: ewolucję koncepcji organizacji, rodzaje organizacji, cykl życia organizacji, przedsiębiorstwo jako podstawową organizację gospodarczą, powstanie i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, misję, cele, wizję przedsiębiorstwa, zasady działania, funkcje i atrybuty przedsiębiorstwa, wartość przedsiębiorstwa, jako finansowy cel działalności. summary: The chapter presents: the evolution of organisation concept, organisation types, organisation lifecycles, company as the basic economical organisation, the creation and conditioning of company development, the mission, aim as well as company vision, operation principles, company functions and attributes, company value as the financial aim of its activity. słowa kluczowe: istota, ewolucja, rodzaje i cykl życia organizacji; istota, misja, wizja, cele, rodzaje, funkcje, zasady działania i atrybuty przedsiębiorstwa, wartość przedsiębiorstwa key words: organization, organization types, organization lifecycles, mission, aim and company vision, operation principles, company functions, company attributes Brózda J. (współautor), Otoczenie przedsiębiorstwa (Environment of enterprises). Rozdział w: Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008, s streszczenie: W rozdziale przedstawiono: ewolucję roli, miejsca i znaczenia otoczenia dla przedsiębiorstwa, zaprezentowano przedsiębiorstwo, jako system otwarty na otoczenie, scharakteryzowano jego elementy i omówiono wybrane metody jego analizy. summary: The chapter presents: the evolution of role, place and meaning of environment for an organisation, the main factors of company development, organisation as a system and analyzing methods of environment słowa kluczowe: otoczenie przedsiębiorstwa, makrootoczenie, otoczenie konkurencyjne, metody analizy otoczenia, otoczenie zadaniowe key words: enterprises, environment, analyzing methods of environment Brózda J. (współautor), Zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa (Resources as well as their meaning within company activity and its meaning for enterprises). Rozdział w: Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008, s streszczenie: W rozdziale przedstawiono: różne ujęcia zasobów przedsiębiorstwa, ich strukturę, charakterystykę zasobów materialnych, ludzkich i niematerialnych oraz proces transformacji zasobów przedsiębiorstwa i rolę, jaką pełnią w procesie tworzenia wartości podmiotów gospodarczych. summary: The chapter presents: various perspectives of company assets picturing, their structure, tangible, human as well as non-tangible assets characteristics, company asset transformation process as well as the role which is executed within the process of the creation of economical entities. słowa kluczowe: zasoby materialne, ludzkie, kapitałowe, niematerialne, przedsiębiorstwo, transformacja zasobów key words: tangible, human and non-tangible assets characteristics, company asset transformation process Brózda J. (współautor), Gospodarowanie zasobami materialnymi (Tangible asset management). Rozdział w: Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008, s streszczenie: W rozdziale przedstawiono: istotę i funkcje kapitału trwałego, istotę, cechy i znaczenie aktywów

4 dla przedsiębiorstwa, pojecie, rodzaje i przyczyny zużycia środków trwałych, pojecie i metody amortyzacji, gospodarowanie aktywami obrotowymi oraz metody ustalania zapotrzebowania na kapitał obrotowy i źródła jego finansowania. summary: The chapter presents: tangible asset essence and functions, the characteristics as well as the meaning of company assets, the types and reasons for the application of solid assets, the methods of amortisation, turnover asset management, the methods for the determination of the needs for the turnover capital as well as its financing sources. słowa kluczowe: aktywa, przedsiębiorstwo, zużycie środków trwałych, amortyzacja, kapitał obrotowy, kapitał trwały, źródła finansowania, należności, zapasy, środki pieniężne key words: enterprises, the application of solid assets, the methods of amortisation, turnover asset management, the methods for the determination of the needs for the turnover capital Brózda J. (współautor), Zasoby partnerskie i kliencie przedsiębiorstwa (Partnership assets and company clients). Rozdział w: Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008, s streszczenie: W rozdziale przedstawiono: istotę, atrybuty i miejsce w procesie transformacji zasobów przedsiębiorstwa dwóch rodzajów zasobów niematerialnych: klienckich i partnerskich, ukazano ich strukturę, przedstawiono elementy zarządzania zasobami partnerskimi i klienckimi, teorię gron, klastrów i sieci przedsiębiorstw. summary: The chapter presents: attributes as well as the location of partnership and client assets within the process of the transformation of company assets, asset structure, partnership and client resource management, the theory of company clusters and networks. słowa kluczowe: zasoby partnerskie, zasoby klienckie, zasoby niematerialne, grona, klastry, sieci przedsiębiorstw key words: enterprises, management, partnership assets, company client, asset structure, partnership and client resource management, the theory of company clusters and networks Rok 2007 Brózda J. (współautor), Określenie czynników konkurencyjności stoczni produkcyjnych oraz analiza strategiczna pozycji konkurencyjnej polskich stoczni produkcyjnych na rynku globalnym, Rozdział w: Model inżynierii finansowania budowy statków w polskich stoczniach i ich zakupu przez polskich armatorów, red. Cz. Christowa, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007, s streszczenie: Monografia powstała jako uogólnienie podstaw teoretycznych oraz wyników badań prowadzonych w ramach projektu badawczego rozwojowego Nr R finansowanego przez MNiSW. W publikacji przedstawiono opracowany optymalny model inżynierii finansowania budowy statków przez polskie stocznie na zamówienie polskich armatorów wraz z określeniem warunków i efektów jego wdrożenia. Zastosowanie w praktyce przemysłowej opracowanego modelu może umożliwić uzyskanie opłacalności budowy statków w polskich stoczniach i zapewnić długofalową konkurencyjność przedsiębiorstw armatorskich i stoczni. W rozdziale pierwszym przedstawiono analizę i ocenę czynników mających wpływ na konkurencyjność polskich stoczni produkcyjnych oraz wskazanie ich pozycji na rynku globalnym. summary: This monograph was written as a generalization of theoretical basis and results of the research done within the R&D project No R financed by the Ministry of Science and Higher Education. The work presents the optimal model of the engineering of the financing of building ships by Polish shipyards ordered by Polish shipowners, including the conditions and effects of the said financing implementation. The developed model used in industrial practice may lead to profitable shipbuilding in Polish yards and ensure a long-term competitiveness of shipowners and shipyards. Chapter one analyzes and assesses the factors affecting the competitiveness of Polish shipyards and identifies their position in the global market. słowa kluczowe: konkurencyjność polskich stoczni produkcyjnych, determinanty konkurencyjności, analiza strategiczna pozycji konkurencyjnej polskich stoczni key words: shipyards, competition, ship demand and supply, maritime transport, containerization, cargo, projected transport demand Brózda J., Racjonalność działania via rozwój przedsiębiorstwa (Rationality of action via development of enterprises), w: Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 446, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 49, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu szczecińskiego, Szczecin 2007, s streszczenie: W literaturze naukowej autorzy dosyć swobodnie posługują się dwoma pojęciami: racjonalność działania i rozwój przedsiębiorstwa, nie wdając się bliżej w ich ocenę. Wstępny przegląd literatury i zawartych w niej definicji obu tych kategorii pozwala wyciągnąć wniosek, że są one bardzo odmiennie interpretowane. Oba pojęcia mają jednak pewne cechy wspólne, co pozwala przeanalizować łączące je powiązania. Celem artykułu jest poszukiwanie związków zachodzących między nimi i określonych podobieństw. Ich analizę rozpoczęto od syntetycznej prezentacji istoty samego rozwoju, by następnie móc powiązać ten proces z rozwojem przedsiębiorstw. Tak przeprowadzone rozważania dały podstawę do dokonania określonych porównań i interpretacji obu kategorii, które były zasadniczym przedmiotem podjętych rozważań. summary: In scientific literature authors rather feely use two different notions: rationality of actions and development of a firm without closer intervene in their valuation. However, initial review of literature and contained definitions of both categories allows concluding that they are interpreted very differently. Both notions have however some common features, what permits studying connection between them. Because of that, the reason of this study became researching for definite

5 resemblance and relationships occurring between those two. Their analysis began from synthetic presentation the manner of understanding the notion of rational activity and also interpretation of the very meaning of development. At the end that allowed to connect mentioned process with the development of the firm. These considerations gave the base to realize definite comparisons and interpretations for both categories, which was the main subject of undertaken considerations. słowa kluczowe: rozwój, rozwój przedsiębiorstwa, racjonalność działania key words: rationality of action, development of a firm Rok 2006 Brózda J., Wybrane zewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskich stoczni produkcyjnych (Selected external conditions for development of Polish shipyards). Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (DCCXI) 637, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s streszczenie: Rozdział I rozpoczyna proces identyfikacji najważniejszych krajów, w których funkcjonuje budownictwo okrętowe. Za podstawę ich wyodrębnienia przyjęto trzy kryteria, mianowicie wielkość produkcji stoczniowej, stan nowych zamówień oraz wielkość portfela zamówień na nowy tonaż. Uzyskane wyniki zadecydowały o dalszym układzie pracy. Kierując się konkurencyjnością poszczególnych krajów na światowym rynku statków rozważania zawarte w niniejszym rozdziale poświęcono prezentacji azjatyckiego i europejskiego budownictwa okrętowego ze szczególnym uwzględnieniem Korei Południowej, Japonii, Chin, Niemiec i Chorwacji. Przedstawiono w nich proces oraz lokalne uwarunkowania rozwoju ich sektorów stoczniowych, które zadecydowały o zajmowanej przez nie obecnie pozycji na rynku światowym. Zaprezentowano też najważniejsze morskie stocznie produkcyjne wskazując na ich potencjał oraz specjalizację produktową. Rozdział II stanowi kontynuację poprzednich rozważań, z tym, że skoncentrowano się w nim na polskim sektorze stoczniowym. W porównaniu do rozważań prowadzonych w poprzednim rozdziale pracy poświęcono mu nieco więcej uwagi zważywszy na temat pracy. Prezentowane treści obejmują proces transformacji i konsolidacji polskiego budownictwa okrętowego, opis aktualnego stanu, w jakim się ten sektor znajduje, a także deskrypcję zakresu subsydiowania i sposobów finansowania budowy nowego tonażu w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach. W III rozdziale przeanalizowano zmiany globalnych determinant rozwoju światowego budownictwa okrętowego, jakie zaszły w badanych latach. Za ważniejsze uznano wielkość i strukturę rodzajową przewozów głównych ładunków masowych realizowanych drogą morską oraz wielkość i strukturę rodzajową światowej floty statków towarowych. Dalsze badania skoncentrowano na wybranych typach statków, które stanowią przedmiot specjalizacji polskich stoczni lub znajdują się w obszarze ich możliwości produkcyjnych. Zaliczono do nich: masowce (Capesize, Panamax, Handymax i Handysize, a także masowce kombinowane), zbiornikowce ropy (VLCC, Suezmax, Aframax i Panamax), zbiornikowce innych typów zwane Handy, gazowce LPG i LNG, pojazdowce ro-ro i kontenerowce. Oszacowano trendy zmian wielkości przewozów głównych ładunków masowych oraz trendy zmian wielkości flot wymienionych powyżej statków towarowych. Następnie opracowano ich prognozy na lata Dopełnieniem prowadzonych w tym rozdziale rozważań jest próba projekcji przyszłej sytuacji, w jakiej znajdzie się polski sektor stoczniowy ze wskazaniem na niezbędne działania, które należy podjąć celem zapewnienia krajowym stoczniom produkcyjnym możliwości przetrwania. summary: Chapter I begins identification of the most import ant countries possessing shipbuilding. Three criteria were the basis for their distinction: scale of shipyard production, status of new orders and the size of new tonnage orderbook. Received results determined the successive elaboration layout. With competitiveness of the global ship market of individual countries in mind, deliberations included in this chapter were devoted to presentation of Asian and European shipbuilding with the stress on South Korea, Japan, China, Germany and Croatia. The process and local determinants of their shipyard sectors development, decisive for their present position on the global market, were presented. The most important sea shipyards were introduced, indicating their potential and product specialization. Chapter II continues previous deliberation but this time is concentrated on Polish shipyard sector. In comparison to previous chapter, a little more attention is paid to it because of the main theme of the elaboration. In Chapter III, changes of global determinants for world shipbuilding in last few years were analyzed. The important ones: volume and generic structure of main bulk cargos transported by sea and size and generic structure of the world cargo ship fleet. Further research was concentrated on selected types of ships that polish shipyards specialize in and that are within their production range. They include: dry-bulk carriers (Capesize, Panamax, Handymax, Handysize and combined carriers as well), crude oil tankers (VLCC, Suezmax, Aframax and Panamax), other types of tanker called Handy, LPG and LNG gas carriers, ro-ro vessels and containers. Trends of changes in main bulk cargo transportation volume and trends of changes in size of fleets of above mentioned ships were evaluated. Next, their forecasts for years were compiled. An addition to deliberations conducted in this chapter is an attempt to foresee future situation of polish shipyard sector with suggestion of necessary actions that have to be undertaken to ensure domestic shipyards possibilities of survival. słowa kluczowe: światowy przemysł okrętowy, masowce, zbiornikowce ropy, kontenerowce, gazowce, pojazdowce, zewnętrzne determinanty rozwoju stoczni key words: Word wide shipbuilding, dry-bulk carriers, crude oil tankers, containers, LPG and LNG gas carriers, ro-ro vessels, external factors for development of shipyards Brózda J., Polski przemysł okrętowy. Stan aktualny i główne determinanty rozwoju (Polish shipyard industry. Actual condition and main development factors). Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (DCLXXVII) 603, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s streszczenie: W pierwszym rozdziale omówiono procesy restrukturyzacji, prywatyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw polskiego sektora budownictwa okrętowego. Zaprezentowano też podstawowe dane empiryczne świadczące o pozycji

6 18. konkurencyjnej krajowych stoczni. Ponieważ budownictwo okrętowe nie może sprawnie funkcjonować bez zaplecza kooperacyjnego, to ostatni punkt rozważań poświęcono kooperantom polskich stoczni. Rozdział drugi prezentuje najważniejszych azjatyckich i europejskich uczestników światowego budownictwa okrętowego. Przedstawiono w nim największe stocznie światowe takich krajów, jak Korea Południowa, Japonia, Chiny, Niemcy, Chorwacja, Dania czy Hiszpania, Włochy ze wskazaniem na ich mocne i słabe strony oraz zakres specjalizacji produktowej. Ostatecznie umożliwiło to określenie z kim konkurują polskie stocznie o nowe zamówienia na statki, które znajdują się w ich ofercie sprzedaży, jak również statki, które leżą w obszarze ich możliwości produkcyjnych. Należą do nich masowce, zbiornikowce ropy, gazowce LPG i LNG, kontenerowce i pojazdowce ro-ro, a także chemikaliowce, produktowce, chłodniowce, drobnicowce, pojazdowce pasażersko-towarowe, statki pasażersko-towarowe, wycieczkowce, statki rybackie łowcze, statki górnictwa morskiego (offshore), holowniki i pchacze. Ze względu na ograniczony dostęp do danych badania skoncentrowano na masowcach, zbiornikowcach, gazowcach, pojazdowcach i kontenerowcach. W III rozdziale przedstawiono najważniejsze determinanty wpływające na kształtowanie się wielkości flot statków objętych badaniem. Uwzględniono takie zmienne, jak: wielkość i strukturę rodzajową floty, stan światowego portfela zamówień, stan nowych zamówień, dostawy statków, złomowanie i średni wiek złomowanych statków, ceny na statki nowe i używane, wysokość stawek czarterowych, a także wielkość i strukturę rodzajową przewozów głównych ładunków masowych realizowanych drogą morską. Rozdział IV zawiera wyniki modelowania ekonometrycznego wielkości flot statków, które poddane zostały analizie, a zatem prezentuje przedstawione w poprzednim rozdziale uwarunkowania ich rozwoju w sposób zintegrowany. summary: In the first chapter processes of restructuring, privatization and consolidating enterprises of polish shipyard industry s sector have been talked over. There also has been shown basic empirical data proving competitive position of domestic shipyards. Because shipyard industry is unable to function efficiently without cooperative back, last point of those considerations has been devoted to polish shipyards cooperators. Chapter two shows most important Asiatic and European participants of the world-wide shipbuilding industry. It presents world s biggest shipyards of such countries as South Korea, Japan, China, Germany, Croatia, Denmark, Spain, and Italy pointing at their strengths and weaknesses but also drawing attention to the range of their product specialization. Finally it allows determining with whom polish shipyards have to compete for new contracting that lay in their sale offer, and those that are just inside their producing possibilities. They consist of dry bulks, tankers, LPG and LNG gas carriers, containerships, ro-ro fleet, but also chemical tankers, product tankers, reefer fleet, MPP fleet, offshore fleet, tugboats and the other type of ships. For the reason of limited access to the data research has been focused on: dry bulks, tankers, gas carriers, ro-ro fleet and containerships. In the third chapter there are shown most important factors that influence molding of included in research fleets. Such variables have been considered as: size and type structure of the fleet, condition of the world orderbook, contracting s condition, deliveries, demolition and average age of demolished vessels, newbuilding and secondhand prizes, T/C rates level, and also size and type structure of leading mass cargos transport executed through seaborne trade. Chapter four includes results of econometric modeling of the fleets size, that were analyzed. That means it shows, presented in the previous chapter, conditions of their development in integrated way. słowa kluczowe: polski przemysł okrętowy, prywatyzacja, restrukturyzacja, konsolidacja, konkurencyjność, stocznie azjatyckie, stocznie europejskie, masowce, zbiornikowce, kontenerowce, gazowce, wielkość floty, struktura floty, portfel zamówień i dostawy statków, złomowanie, ceny, wiek floty, determinanty rozwoju key words: restructuring, privatization and consolidating enterprises of polish shipyard industry s sector, the most important Asiatic and European participants of the world-wide shipbuilding industry, the most important factors of development of worldwide fleet, econometric modeling of the worldwide fleets size Brózda J., Niwelowanie dysproporcji w rozwoju polskiego transportu morskiego jako jeden ze strategicznych celów polityki w wymiarze mezoekonomicznym (Leveling of disproportion in development of Polish maritime transport as one of the strategic target of Policy In mesoeconomic dimension), w: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1099, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s streszczenie: Rozwój polskiego sektora transportu po 1989 r. napotykał wiele barier. Najważniejsze z nich, to bardzo niski poziom zaangażowania środków publicznych w modernizację i rozwój infrastruktury transportowej oraz brak długofalowych wieloletnich planów gwarantujących stabilne finansowanie sektora transportu, oparte na ugruntowanej praktyce międzynarodowej. Wskutek tego struktura gałęziowa polskiego systemu transportowego znacznie odbiega od struktury występującej w wielu krajach Wspólnoty. Szczególnie istotna w tym nurcie rozważań jest sytuacja kształtująca się w odniesieniu do polskiego transportu morskiego. Zagadnieniom tym poświęcono niniejsze opracowanie. summary: Development of Polish transport since postwar till present day has been proceeding under influence of many different factors. Currently its characteristic features is unbalanced branch structure. In case of maritime transport one can notice: that its significance in polish sea trade and carrying transit cargo is decreasing, that it has obsolete infrastructure, does not have adequate infrastructure for multimodal transport and that there is taking place progressive decapitalization process of sea harbors properties. From the other hand Polish merchant fleet within the space of last dozen or so years has decreased by more than half, and this tendency is accompanied by movements of ship owners under foreign flags. Additionally the average age of cargo carrying sea fleet in Poland is very high. One can easily notice specific disproportion between condition of maritime transport in Poland and the highly development countries of European Union there are. słowa kluczowe: polski transport morski

7 19. key words: Polish transport by the sea, development of Polish transport Brózda J., Restrukturyzacja polskiego sektora budownictwa okrętowego w latach 90. w świetle aktów normatywnych (Polish shipyrads restructuring process In the light of normative acts), w: Strategie przedsiębiorstw w procesie transformacji, red. W. Janasz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 416, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 47, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s streszczenie: Lata 90-te były bardzo trudnym okresem dla polskich przedsiębiorstw sektora budownictwa okrętowego. Totalna zmiana warunków funkcjonowania spowodowała konieczność przeprowadzenia ich permanentnej restrukturyzacji. Procesy te toczyły się nie tylko wewnątrz przedsiębiorstw, ale objęły także całą polską gospodarkę. W praktyce okazało się jednak, że przedsięwzięcia i próby, jakie podejmowano w odniesieniu do przemysłu stoczniowego, choć prowadzone w oparciu o konkretne regulacje prawne, to obarczone były pewnymi błędami. Mimo to, restrukturyzacja polskich stoczni (z wyjątkiem Stoczni Gdańskiej), przyniosła pozytywne efekty. Prezentacji tych zagadnień poświęcono niniejszy referat. summary: 90 s were very difficult years for Polish enterprises of the shipbuilding industry sector. Total change of functioning s conditions caused necessity for carrying out their permanent restructuring. Those processes were taking actions not only inside enterprises but also concerned whole Polish economy. In practice it appears that all the ventures and attempts that were undertook with reference to shipbuilding industry, even though based on specific law regulations, where burdened with some errors. In spite of that, Polish shipyards restructuring (except for Stocznia Gdańska), brings positive effects. Present elaboration is devoted to those issues. słowa kluczowe: restrukturyzacja, polski przemysł okrętowy, akty normatywne, budownictwo okrętowe, stocznie produkcyjne key words: restructuring, polish shipbuilding industry, normative acts

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Ewa Hącia 1. 2. 3. 4. Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 Rok 2014 Hącia E.: The development of tourist

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego Zarządzanie Publiczne, 4(16)/2011, s. 95 118 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w gospodarce Polski

Transport drogowy w gospodarce Polski KOMSTA Henryk 1 DROŹDZIEL Paweł 2 CABAN Jacek 3 Transport drogowy w gospodarce Polski WSTĘP Transport należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarki Polski. Rozwój ten widać

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 Leszek Mindur DROGOWEGO W POLSCE W LATACH 2003 2014 Streszczenie: W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013 prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013 Rok 2013 Christowa Cz.: Uwarunkowania powrotu polskich statków pod narodową

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

ANALIZA RYNKU USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 450 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 17 2006 MONIKA ROZKRUT Uniwersytet Szczeciński ANALIZA RYNKU USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Usługi

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu mgr inŝ. Anna Jędrzejewska Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk, 28.11.2006 Sytuacja w sektorze transportowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2012 List of publications in the years 1972-2012

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2012 List of publications in the years 1972-2012 Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2012 List of publications in the years 1972-2012 prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa Rok 2012 Christowa Cz. (współautorstwo): Modele zatrudnienia marynarzy.

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2014 List of publications in the years 1972-2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2014 List of publications in the years 1972-2014 Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2014 List of publications in the years 1972-2014 prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa Rok 2014 Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Wpływ dyrektywy siarkowej

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH Warszawa 2016 SPIS TRESCI WST^P. Rozdzial I ROLA S4DOWNICTWA W GOSPODARCE I SPECYFIKA PRACY W SADACH 1.1. Struktura s^downictwa

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 2000 2006

Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 2000 2006 Jan Hybel Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 20002006 Wstęp Jedną z najważniejszych zmian obserwowanych w strukturze współczesnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej Akademia Rolnicza w Szczecinie Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej Wstęp Funkcjonujące

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa Stanislawa Borkowska i Anna Jawor- Joniewicz. Anna Rogozinska-Pawelczyk Barbara Sajkiewicz Piotr Chmielarz KSZTALTOWANIE

Redakcja naukowa Stanislawa Borkowska i Anna Jawor- Joniewicz. Anna Rogozinska-Pawelczyk Barbara Sajkiewicz Piotr Chmielarz KSZTALTOWANIE Redakcja naukowa Stanislawa Borkowska i Anna Jawor- Joniewicz Anna Rogozinska-Pawelczyk Barbara Sajkiewicz Piotr Chmielarz KSZTALTOWANIE ZAANGAZOWANIA PRACOWNIRÖW W RONTERSCIE ZARZADZANIA RÖZNORODNOSCIA

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 3 Issue 2 (212) 9-2 Electronic Scientific Journal ISSN 282-677X www.wspolczesnagospodarka.pl KONDYCJA EKONOMICZNA SEKTORA TSL W POLSCE W WARUNKACH GLOBALNEJ

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo