Wykaz dorobku opublikowanego w latach List of publications in the years

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014"

Transkrypt

1 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Ewa Hącia Wykaz dorobku opublikowanego w latach List of publications in the years Rok 2014 Hącia E.: The development of tourist space in Polish port cities (Rozwój przestrzeni turystycznej w polskich miastach portowych), Procedia. Social and Behaviour Sciences, Vol. 151, Elsevier 2014, p (in English) streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy przestrzeni turystycznej w polskich miastach portowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju turystyki w czterech miastach (Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni). Są to miasta, na terenie których zlokalizowane są porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Jest to obszar charakteryzujący się również znacznym ruchem turystycznym. Przeanalizowano stan bazy noclegowej oraz ruch turystyczny w czterech polskich miastach portowych. Wskazano na zależność kształtowania rozwoju turystyki od kreowania i stosowania polityki w tym zakresie. Ze względu na ścisły związek pomiędzy efektywnym transportem a turystyką, zwrócono również uwagę na aspekty logistyki miejskiej w przestrzeni turystycznej. summary: The main aim of this article is to present the results of the analysis of tourist space in Polish port cities. Particular attention has been paid to the aspect of tourism development in four cities (Szczecin, Świnoujście, Gdańsk and Gdynia). They are cities where ports of major importance for the national economy are located. This area is also characterized by significant tourist traffic. The state of tourist accommodation and tourist traffic intensity in four Polish port cities, according to some criteria, has been examined. It is indicated that the formation of tourism development is also dependent on the creation and implementation of policy. Due to the close relationship between effective transport and tourism, aspects of city logistics should be taken into account as well as others. słowa kluczowe: przestrzeń turystyczna, miasta portowe, rozwój, polityka turystyczna, logistyka miejska key words: tourist space, port cities, development, tourism policy, city logistics Hącia E.: Analysis of tourist supply and demand in West Pomeranian voivodeship (Analiza podaży i popytu turystycznego w województwie zachodniopomorskim), Logistyka, 6/2014, s (in English) streszczenie: Celem artykułu jest analiza oraz ocena podaży i popytu turystycznego w województwie zachodniopomorskim. Szczególną uwagę zwrócono na bazę noclegową jako jeden z mierników podaży turystycznej. Natomiast analiza popytu turystycznego została przeprowadzona na podstawie ruchu turystycznego. summary: The main aim of the article is the analysis and assessment of tourist supply and demand in the West Pomeranian voivodeship. A particular attention has been paid to the tourist accommodation as one of the measures of tourist supply. However, analysis of tourist demand has been carried out on the basis of tourist traffic. słowa kluczowe: podaż turystyczna, baza noclegowa, popyt turystyczny, ruch turystyczny key words: tourist supply, tourist accommodation, tourist demand, tourist traffic Hącia E.: Programowanie rozwoju turystyki w regionach nadmorskich w Polsce (Programming development of tourism in coastal regions in Poland), Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 313 (76) 3, 2014, s streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia programowania rozwoju turystyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionów nadmorskich. Została zaprezentowana istota programowania w regionach oraz znaczenie podejścia strategicznego w kształtowaniu rozwoju turystyki. Dokonano analizy stanu obecnego w zakresie dokumentów strategicznych mogących kształtować turystykę w polskich regionach nadmorskich. summary: The main aim of this article is to present programming issues about development of tourism in Poland, with a particular focus on coastal regions. The essence of programming in the regions and the importance of a strategic approach in formation of tourism development was presented. The current status in terms of strategic documents connected with tourism in coastal regions was analysed. słowa kluczowe: programowanie, regiony nadmorskie, rozwój, strategia, turystyka key words: coastal regions, development, programming, strategy, tourism Hącia E.: Tourism in the Polish regions within the Central European Transport Corridor CETC ROUTE 65 (Turystyka w polskich regionach na obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC ROUTE 65), Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 37(109)/2014, p (in English) streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia turystyki w polskich regionach na obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarz Transportowego CETC ROUTE 65. Cztery polskie województwa (zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie) są regionami partnerskimi porozumienia o utworzeniu CETC ROUTE 65. W artykule została przeprowadzona analiza bazy noclegowej i jej wykorzystania oraz ruchu turystycznego w tych czterech województwach. Analiza dotycząca turystyki w regionie zachodniopomorskim jest wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu rozwojowego pt. Badanie i modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego w regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ Południe CETC ROUTE 65, realizowanego pod kierunkiem Cz. Christowej w Akademii Morskiej w Szczecinie, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach oraz projektu badawczego własnego pt.

2 Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania, realizowanego pod kierunkiem Cz. Christowej summary: The main aim of the article is to present the importance of tourism in Polish regions within the Central European Transport Corridor CETC ROUTE 65. Four of Polish voivodeships (Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie and Opolskie) are signatories of CETC ROUTE 65. The tourist accommodation and its occupancy are examined, as well as tourist traffic in these four provinces. The analysis of tourism in the Zachodniopomorski region is the result of research done under the development project titled Research on and modelling of mode-integrated transport system in the Zachodniopomorski region with a focus on the Central European Transport Corridor North South CETC ROUTE 65, financed by the National Research and Development Centre in the years and research project Port logistic centres as stimulants of the development of ports, port towns and seaside regions. Research, modeling, concept of location, operations and management, financed by the National Science Centre in the years The research was coordinated by Czesława Christowa at the Maritime University of Szczecin. słowa kluczowe: turystyka, baza noclegowa, ruch turystyczny, transport, korytarz transportowy, CETC ROUTE 65 key words: tourism, tourist accommodation, tourist traffic, transport, transport corridor, CETC ROUTE 65 Hącia E.: Kształtowanie rozwoju turystyki a strategia i polityka regionalna (The formation of the tourism development strategy and regional policy), Logistyka, 3/2014, s streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia planowania strategicznego w procesie kształtowania rozwoju turystyki. Strategia rozwoju traktowana jest jako istotny instrument polityki regionalnej, ściśle powiązanej z polityką sektorową, w tym turystyczną, której elementem jest strategia rozwoju turystyki. Polityka turystyczna jest uzależniona między innymi od stopnia rozwoju i potencjału turystycznego regionu. Natomiast realizacja skutecznej polityki turystycznej kształtuje rozwój turystyki. summary: The main aim of this article is to present the strategic planning in the process of formation of tourism development. Development strategy is treated as a vital instrument of regional policy closely associated with sectoral policy. This includes tourism policy with tourism development strategy being its part. Tourism policy depends on the degree of development and the tourist potential of the region. However, the implementation of an effective tourism policy shapes the development of tourism. słowa kluczowe: turystyka, rozwój, strategia, polityka regionalna key words: tourism, development, strategy, regional policy Rok 2013 Hącia E.: Analiza potencjału turystycznego regionów na obszarze korytarza transportowego (Analysis of the tourism potential in regions located within transport corridor), Logistyka, 6/2013, s streszczenie: Celem publikacji jest wskazanie ścisłego związku turystyki z transportem. Została przeprowadzona analiza potencjału turystycznego regionów znajdujących się w obrębie korytarza transportowego. Obszarem, który został poddany ocenie są cztery polskie województwa, będące regionami partnerskimi porozumienia o utworzeniu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC ROUTE 65. Analiza dotycząca turystyki w regionie zachodniopomorskim jest wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu rozwojowego pt. Badanie i modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego w regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ Południe CETC ROUTE 65 ( ) oraz projektu badawczego własnego pt. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania ( ). Oba projekty były realizowane pod kierunkiem Cz. Christowej w Akademii Morskiej w Szczecinie. summary: The main aim of the publication is an indication of the close relationship between tourism and transport. Analysis of the tourism potential in regions located within transport corridor has been carried out. The area that has been assessed are four of Polish voivodeships partner regions within CETC ROUTE 65. The analysis of tourism in the Zachodniopomorski region is the result of the research done under the development project entitled Research on and modelling of mode-integrated transport system in the Zachodniopomorski region with a focus on the Central European Transport Corridor North South CETC ROUTE 65 ( ) and research project Port logistic centres as stimulants of the development of ports, port towns and seaside regions. Research, modelling, concept of location, operations and management ( ). The research was co-ordinated by Czesława Christowa at the Maritime University of Szczecin. słowa kluczowe: turystyka, transport, korytarz transportowy key words: tourism, transport, transport corridor Rok 2012 Hącia E.: Analiza popytu na przewozy turystyczne w regionach nadmorskich w Polsce (Analysis of demand for tourist transport in coastal regions in Poland), Logistyka, 3/2012, s streszczenie: Celem publikacji jest analiza i ocena popytu na przewozy turystyczne w regionach nadmorskich w Polsce. Scharakteryzowano zapotrzebowanie na tego typu przewozy ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego zagranicznego przyjazdowego. Wskazano środki transportu, na które generowany jest popyt w dwóch polskich województwach nadmorskich. Funkcja turystyczna tych regionów kształtuje zapotrzebowanie na określonego typu przewozy, realizowane na rzecz turystów. Publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego własnego pt.: Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich.

3 Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania, realizowanego pod kierunkiem Cz. Christowej summary: The main aim of the publication is to analyse and assess demand for tourist transport in coastal regions in Poland. Particular attention has been paid to the income foreign tourist traffic. Demand for this transport has been characterised. The publication presents the results of research led by Czesława Christowa, under a research project titled Port logistics centres as a stimulant for the development of ports, port cities and coastal regions. The research on, modeling, concept of location, operation and management, financed by the National Science Centre in the years słowa kluczowe: przewozy turystyczne, regiony nadmorskie, popyt, ruch turystyczny zagraniczny przyjazdowy key words: tourist transport, coastal regions, demand, income foreign tourist traffic Hącia E.: Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionach nadmorskich w Polsce (Considerations of the development of tourism in coastal regions in Poland), Logistyka, 3/2012, s streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju turystyki w regionach nadmorskich w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie ruchu turystycznego w miastach portowych. Wskazano turystykę jako istotną determinantę rozwoju regionalnego. Publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego własnego pt.: Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania, realizowanego pod kierunkiem Cz. Christowej summary: The main aim of the publication is to present conditions for development of tourism in coastal regions in Poland. Particular attention has been paid to the importance of tourist traffic in the port cities. Tourism has been indicated as an essential determinant of regional development. The publication presents the results of research led by Czesława Christowa, under a research project titled Port logistics centres as a stimulant for the development of ports, port cities and coastal regions. The research on, modeling, concept of location, operation and management, financed by the National Science Centre in the years słowa kluczowe: turystyka, regiony nadmorskie, miasta portowe, rozwój regionalny key words: tourism, coastal regions, port cities, regional development Rok 2011 Hącia E.: Funkcja turystyczna jako generator zapotrzebowania na usługi transportowe w regionach nadmorskich w Polsce (Tourist function as generator of demand for transport services in the coastal regions in Poland), Logistyka, 5/2011, s streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie funkcji turystycznej regionów nadmorskich w Polsce w aspekcie ich rozwoju. Zostanie przeprowadzona analiza i ocena turystyki jako generatora zapotrzebowania na usługi transportowe w regionach nadmorskich. W systemie gospodarczym im większy jest ruch turystyczny, tym silniej rozwija się funkcja turystyczna. Wielkość, struktura i dynamika ruchu turystycznego przyjazdowego wpływa na rozwój działalności gospodarczej ukierunkowanej na jego przyjęcie oraz generuje zapotrzebowanie na przewozy. Publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego własnego pt.: Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania, realizowanego pod kierunkiem Cz. Christowej w Akademii Morskiej w Szczecinie, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach summary: The main aim of the publication is to present the tourist function of coastal regions in Poland and their development. Analysis and assessment of tourism as a generator of demand for transport services in the coastal regions will be presented. In the economic system, the larger tourist traffic is, the stronglier tourist function develops. The size, structure and dynamics of foreign arrival traffic influence the economic activity development orientated to its adoption and generate transport demand. The author presents the results of research done under the project: Port logistic centres as stimulants of the development of ports, port cities and coastal regions: research, modeling, the concept of location, operations and management. The project, co-ordinated by Czesława Christowa, is scheduled for the years at the Maritime University of Szczecin, and financed by the National Science Centre. słowa kluczowe: funkcja turystyczna, regiony nadmorskie, usługi transportowe key words: tourist function, coastal regions, transport services Hącia E.: Znaczenie turystyki w rozwoju miast portowych i regionów nadmorskich (The importance of tourism in development of port cities and coastal regions), Logistyka, 5/2011, s streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie znaczenia turystyki w rozwoju regionalnym. Zostanie przeprowadzona ocena turystyki jako istotnej determinanty rozwoju miast portowych i regionów nadmorskich. Zostaną wskazane uwarunkowania rozwoju tych atrakcyjnych turystycznie obszarów. Poznanie silnych stron regionu, które należy wzmacniać oraz określenie istniejących barier rozwojowych, które powinno się pokonywać jest warunkiem efektywnego i skutecznego rozwoju. Publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego własnego pt.: Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania, realizowanego pod kierunkiem Cz. Christowej summary: The main aim of the publication is to present the importance of tourism in regional development. Assessment of tourism as important determinant of the development of port cities and coastal regions will be presented. Development considerations of these areas attractive for tourists will be indicated. Understanding of the strengths of the region, which needs to be strengthened and identification of existing barriers to development, which should be overcome, is

4 a precondition for the efficient and effective development. The author presents the results of research done under the project: Port logistic centres as stimulants of the development of ports, port cities and coastal regions: research, modeling, the concept of location, operations and management. The project, co-ordinated by Czesława Christowa, is scheduled for the years at the Maritime University of Szczecin, and financed by the National Science Centre. słowa kluczowe: turystyka, miasta portowe, regiony nadmorskie key words: tourism, city port, coastal regions Rok 2010 Hącia E.: Analiza funkcji turystycznej regionu zachodniopomorskiego jako generatora zapotrzebowania na przewozy (Analysis of the Tourist Function of the Zachodniopomorski Region as a Generator of Transport Demand), Rozdział w: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s streszczenie: W rozdziale przedstawiono znaczenie funkcji turystycznej w rozwoju gospodarczym regionu zachodniopomorskiego. Dokonano oceny bazy turystycznej i natężenia ruchu turystycznego. Jako istotny czynnik rozwoju funkcji turystycznej regionu wskazano dostępność transportową. Udowodniona została teza, iż funkcja turystyczna generuje zapotrzebowanie na usługi transportowe i wpływa na dynamikę rozwoju regionalnego. summary: Author presents the role of tourist function in the development of the Zachodniopomorski region. She estimates the tourist facilities and tourist traffic. Transport accessibility is indicated as an essential factor of regional tourist industry growth. The thesis that the tourist function generates demand for tourist services has been proved. słowa kluczowe: funkcja turystyczna, rozwój gospodarczy regionu, baza turystyczna, ruch turystyczny key words: tourist function, development of region, tourist facilities, tourist traffic Hącia E.: Identyfikacja i analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania stosowanych w porcie morskim w Rostocku (Identification and Analysis of Best Management Practices Implemented in Rostock Seaport), Rozdział w: Analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania w portach morskich Unii Europejskiej, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s streszczenie: Rozdział zawiera analizę najlepszych praktyk w zakresie zarządzania stosowanych w porcie morskim w Rostocku. Przedstawiono ogólną charakterystykę portu, zawierającą elementy przestrzennego zagospodarowania obszaru portowego ze wskazaniem realizowanych funkcji. Analizowano połączenia promowe z terminalu promowego w Seehafen Rostock, zawinięcia do portu statków, a także wielkość i strukturę przeładunków w latach Szczególną uwagę poświęcono zarządowi portu oraz analizie funkcji i zadań realizowanych w sferze zarządzania. Następnie przedstawiono organizację sfery eksploatacyjno-usługowej, zakres realizowanych funkcji portowych oraz powiązania z przedpolem i zapleczem portu Rostock. summary: Chapter analyzes best management practices applied in the port of Rostock. The general description of this seaport includes elements of spatial development of the port area and various functions performed there. Ferry lines operated at the Seehafen Rostock terminal are examined, as well as vessel arrivals, the size and structure of cargo handled from 2001 to Particular attention is paid to the port authority in relation to its managerial functions and tasks. Besides, the analysis in this chapter covers the organization of operations and services, the scope of Rostock s port functions and relationships with the foreground and hinterland. słowa kluczowe: port morski w Rostocku, najlepsze praktyki w zakresie zarządzania, zarząd portu, organizacja sfery eksploatacyjno-usługowej, funkcje portowe, powiązania z przedpolem i zapleczem portu key words: the port of Rostock, best management practices, port authority, organization of operations and services, port functions, relationships with the foreground and hinterland Hącia E., Zarządzanie programami operacyjnymi na przykładzie programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (The operational programmes management by example of Operational Programme Infrastructure and Environment), Logistyka, 4/2010, s streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem programami i projektami europejskimi ze szczególnym uwzględnieniem projektów transportowych. Najważniejszym programem operacyjnym dla sektora transportu jest Infrastruktura i Środowisko na lata Zdecydowana większość środków przeznaczonych na program została zarezerwowana dla sektora transportu w ramach trzech priorytetów. Podstawą struktury systemu zarządzania programem operacyjnym jest podział kompetencji między ministerstwa, pełniące funkcję Instytucji Zarządzających. Wybór projektów transportowych w ramach programu operacyjnego odbywa się w trybie konkursowym lub indywidualnym. W obu przypadkach kwalifikowanie przedsięwzięć do współfinansowania ze środków unijnych odbywa się według zatwierdzonych kryteriów. Realizacja projektów jest oceniana na podstawie odpowiednich wskaźników produktu i rezultatu. summary: The main aim of the publication is to present selected issues connected with the European programmes and projects management with an emphasis on transport projects. The most important operational programme for transport sector is Infrastructure and Environment for the years The majority of funds for the programme has been reserved for transport sector under the three priorities. The base of structure of operational programme management system is a division of competences between ministries, performing function of the Managing Authority. The choice of transport projects within the operational programme is done in individual or competition way. In both cases, the choice of ventures for co-financing from the EU is done by approved criteria. The implementation of projects is assessed on the basis of relevant product and results indicators.

5 słowa kluczowe: zarządzanie programem europejskim, program operacyjny, projekty transportowe, fundusze unijne, kryteria oceny projektów, wskaźniki produktu i rezultatu key words: European programme management, operational programme, transport projects, the union funds, criteria for evaluation of projects, product and result indicators Hącia E., Programy europejskie jako czynnik rozwoju regionu Morza Bałtyckiego (The European Programmes as a Baltic Sea Region Development Factor), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 589, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 49, Szczecin 2010, s streszczenie: Celem publikacji jest analiza możliwości zastosowania środków unijnych w polskich portach morskich. W ramach współpracy terytorialnej (Program regionu Morza Bałtyckiego, Program współpracy transgranicznej południowy Bałtyk) i programów operacyjnych (Infrastruktura i środowisko, Regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego i Regionalny program operacyjny województwa pomorskiego) zostały zaplanowane środki finansowe dla projektów realizowanych w polskich portach morskich w latach W poprzednim okresie budżetowym , Wspólnota współfinansowała projekty istotne ze względu na zapewnienie rozwoju portów, przez Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT). summary: The main aim of the publication is to analyse the possibility of using the union funds in Polish seaports, transport and Baltic Sea Region. Polish seaports were allowed to apply for the UE funds in the Sectoral Operational Programme Transport. There is a chance of UE funds to be used by the Operational Programme Infrastructure and Environment, Regional Operational Programmes, South Baltic Cross-border Co-operation Programme and Baltic Sea Region Programme in the years słowa kluczowe: fundusze unijne, polskie porty morskie, współpraca transgraniczna, region Morza Bałtyckiego key words: UE funds, Polish seaports, cross-border co-operation, Baltic Sea Region Hącia E., Zarządzanie cyklem projektu narzędziem innowacyjności w transporcie (The Project` Cycle Management as an Instrument of Innovation in Transport), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 600, Seria: Problemy Transportu i Logistyki nr 10, Szczecin 2010, s streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie konieczności zastosowania efektywnego systemu zarządzania projektem w transporcie. Innowacyjny charakter każdego projektu, również związanego z transportem, wymaga dostosowywania istniejących wzorców postępowania w zależności od jego zakresu działań, czasu, kosztu oraz jakości. Rozpoznanie czynników wpływających na proces zarządzania projektami w przedsiębiorstwie jest niezbędne, aby był on efektywny. Każdy projekt wiąże się z niepewnością oraz nieokreślonością i dlatego tak ważna jest wiedza dotycząca zarządzania projektami. Zarządzanie cyklem projektu (ZCP), czy też krócej cykl projektu to przyjęty przez Komisję Europejską zbiór narzędzi do opracowywania i zarządzania projektami. Celem ZCP jest doskonalenie procesu zarządzania wszelkiego typu projektami i programami przez lepsze uwzględnianie podstawowych zagadnień oraz warunków ramowych podczas ich opracowywania i wdrażania. summary: The main aim of the publication is to present the necessity of applying efficient project s management system in transport. This system should consists of reliable, flexible and individual methods and techniques. The innovative character of each project requires readjusting of individual standard procedures. They depend on operating range, time, cost and quality. The European Commission approved the set of instruments which are used to create and manage a project. This is called the Project Cycle Management (PCM). słowa kluczowe: zarządzanie cyklem projektu, innowacyjność w transporcie morskim, programy operacyjne key words: Project Cycle Management, innovation in maritime transport, operational programmes Rok 2009 Hącia E., Realizacja programów i projektów europejskich w polskich portach morskich czynnikiem rozwoju regionalnego i lokalnego (The Realization of European Programmes and Projects in Polish Seaports as a Regional and Local Development Factor), Rozdział w: Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe, Praca zbiorowa pod red. H. Salmonowicza, Wyd. Kreos, Szczecin 2009 streszczenie: Celem rozdziału jest analiza możliwości wykorzystania funduszy unijnych do realizacji projektów w polskich portach morskich. Polskie porty morskie mogły skorzystać z dofinansowania z UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. W latach istnieje szansa wykorzystania funduszy unijnych poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalne Programy Operacyjne. summary: The main aim of the chapter is to analyse the possibility of using the union funds in Polish seaports. Polish seaports were allowed to apply for the UE funds in the Sectoral Operational Programme Transport. There is a chance of UE funds to be used by the Operational Programme Infrastructure and Environment and Regional Operational Programmes in the years słowa kluczowe: programy i projekty europejskie, programy operacyjne, fundusze unijne, polskie porty morskie key words: European programmes and projects, operational programmes, UE funds, Polish seaports Hącia E., Organizacja systemu zarządzania projektami (The Organization of Project Management System), Firma i Rynek, 2/2009, Szczecin 2009 streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień dotyczących organizacji systemu zarządzania projektami. Planowanie przebiegu i zasobów projektu pozwala na minimalizację niepewności, nieokreśloności, a co się z tym wiąże ryzyka w różnych okresach jego realizacji. summary: The main aim of the article is to present problem of organization of project management system. Schedule management planning and resource planning allow to minimize the uncertainty, indeterminacy and risk in different phases

6 18. of project execution. słowa kluczowe: zarządzanie cyklem projektu, macierz projektu, schemat matrycy logicznej key words: Project Cycle Management (PCM), project matrix, logical framework matrix Rok 2007 Hącia E., Analiza regresji (The Regression Analysis), Rozdział w skrypcie pt.: Statystyka z pakietem Statgraphics 5.0, Praca pod red. A. Sompolskiej-Rzechuły, Wyd. Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2007 streszczenie: W rozdziale scharakteryzowano metody badania współzależności zjawisk: korelację i regresję oraz testy sprawdzające istotność otrzymanych parametrów strukturalnych. summary: Methods of testing the interdependence of phenomena like correlation, regression and tests of structural parameter significance are characterized in the chapter. słowa kluczowe: współczynnik korelacji, regresja z jedną zmienną niezależną, regresja wieloraka key words: correlation coefficient, simple regression, multiple regression

Analiza potencjału turystycznego regionów na obszarze korytarza transportowego

Analiza potencjału turystycznego regionów na obszarze korytarza transportowego Ewa Hącia 1 Analiza potencjału turystycznego regionów na obszarze korytarza transportowego 192 Wstęp Unia Europejska, za pośrednictwem dokumentów publikowanych przez Komisję Europejską, od wielu lat wskazuje

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013 prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013 Rok 2013 Christowa Cz.: Uwarunkowania powrotu polskich statków pod narodową

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2012 List of publications in the years 1972-2012

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2012 List of publications in the years 1972-2012 Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2012 List of publications in the years 1972-2012 prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa Rok 2012 Christowa Cz. (współautorstwo): Modele zatrudnienia marynarzy.

Bardziej szczegółowo

Analiza popytu na przewozy turystyczne w regionach nadmorskich w Polsce

Analiza popytu na przewozy turystyczne w regionach nadmorskich w Polsce HĄCIA Ewa 1 Analiza popytu na przewozy turystyczne w regionach nadmorskich w Polsce Słowa kluczowe przewozy turystyczne, regiony nadmorskie, popyt, ruch turystyczny zagraniczny przyjazdowy Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2014 List of publications in the years 1972-2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2014 List of publications in the years 1972-2014 Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2014 List of publications in the years 1972-2014 prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa Rok 2014 Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M.: Wpływ dyrektywy siarkowej

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE POJĘCIA

1. PODSTAWOWE POJĘCIA C z e s ł a w a C h r i s t o w a M a r i a C h r i s t o w a - D o b r o w o l s k a A k a d e m i a M o r s k a w S z c z e c i n i e W y d z i a ł I n ż y n i e r y j n o - E k o n o m i c z n y T r

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionach nadmorskich w Polsce

Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionach nadmorskich w Polsce HĄCIA Ewa 1 Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionach nadmorskich w Polsce Słowa kluczowe turystyka, regiony nadmorskie, miasta portowe, rozwój regionalny Streszczenie Celem publikacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Metodyczne aspekty badań w zakresie lokalizacji, budowy i eksploatacji portowych centrów logistycznych w Polsce

Metodyczne aspekty badań w zakresie lokalizacji, budowy i eksploatacji portowych centrów logistycznych w Polsce Czesława Christowa 1, Maria Christowa -Dobrowolska 2 Metodyczne aspekty badań w zakresie lokalizacji, budowy i eksploatacji portowych centrów logistycznych w Polsce 462 Podstawowe pojęcia Centrum logistyczne

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Funkcja turystyczna jako generator zapotrzebowania na usługi transportowe w regionach nadmorskich w Polsce

Funkcja turystyczna jako generator zapotrzebowania na usługi transportowe w regionach nadmorskich w Polsce Ewa Hącia 1 Funkcja turystyczna jako generator zapotrzebowania na usługi transportowe w regionach nadmorskich w Polsce 614 Wstęp Zgodnie z dokumentami unijnymi turystyka jest kluczowym czynnikiem rozwoju

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER

POLISH MARITIME CLUSTER Gdynia, 16-01-2014 Marek Grzybowski, PhD. prof. AM Gdynia Director Economics & Management Department http://keiz.wpit.am.gdynia.pl/en/ Baltic Sea Region Observatory POLISH MARITIME CLUSTER www.klastermorski.com.pl

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Seminaria naukowców i praktyków Port Community System Seminaria naukowców i praktyków Debata Jaka Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ MAREK GRZYBOWSKI BALTIC SEA REGION OBSERVATORY Akademia Morska w Gdyni m.grzybowski@wpit.am.gdynia.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W REGIONIE ZACHODNIOPOMORSKIM METHODOLOGY OF RESEARCH ON THE TRANSPORT SYSTEM IN THE ZACHODNIOPOMORSKI REGION

METODYKA BADAŃ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W REGIONIE ZACHODNIOPOMORSKIM METHODOLOGY OF RESEARCH ON THE TRANSPORT SYSTEM IN THE ZACHODNIOPOMORSKI REGION ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: TRANSPORT z. 75 Nr kol. 1863 Czesława CHRISTOWA 1 METODYKA BADAŃ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W REGIONIE ZACHODNIOPOMORSKIM Streszczenie. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Oliwia Pietrzak Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 22. 21. 20. 19. Rok 2014 Pietrzak O.: Znaczenie integracji

Bardziej szczegółowo

2014, T.55 ss

2014, T.55 ss Prace i Studia Geograficzne 2014, T.55 ss.145-1149 Witold Skomra Rządowe Centrum Bezpieczeństwa e-mail: witold.skomra@rcb.gov.pl METODYKA OCENY RYZYKA NA POTRZEBY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Warszawa, 26.02.2015

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Dawid Milewski Uniwersytet Szczeciński DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Wprowadzenie Dostępność transportowa regionów jest ważnym czynnikiem rozwoju ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ OBSZARU

OCENA WYBRANYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ OBSZARU INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr /1/006, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 19 141 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Dorota Chudy-Hyski OCENA WYBRANYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

ROLA UNIJNYCH PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH W ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 1

ROLA UNIJNYCH PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH W ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 1 Agnieszka Syrocka-Sijka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ROLA UNIJNYCH PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH W ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 1 Wprowadzenie Strategicznym zasobem

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

POMORZE ŚRODKOWE A AKTUALNY OKRES PROGRAMOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ

POMORZE ŚRODKOWE A AKTUALNY OKRES PROGRAMOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH Barbara PODRUCZNA-MOCARSKA POMORZE ŚRODKOWE A AKTUALNY OKRES PROGRAMOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ Zarys treści: Celem głównym opracowania jest omówienie sytuacji

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2010-2014 List of publications in the years 2010-2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2010-2014 List of publications in the years 2010-2014 Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2010-2014 List of publications in the years 2010-2014 dr inż. Andrzej Montwiłł 1. 2. 3. Rok 2014 Montwiłł A.: Trends in the development of European inland freight

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Proefektywnościowy model ewaluacji polityki rozwoju regionu w perspektywie 2014-2020

Proefektywnościowy model ewaluacji polityki rozwoju regionu w perspektywie 2014-2020 Proefektywnościowy model ewaluacji polityki rozwoju regionu w perspektywie 20142020 KRZYSZTOF MALIK Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych Teza, cel i kontekst badań Kontekst: Europa 2020, ŚSRK, 9 strategii

Bardziej szczegółowo

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 Leszek Mindur DROGOWEGO W POLSCE W LATACH 2003 2014 Streszczenie: W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po

Bardziej szczegółowo

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH Warszawa 2016 SPIS TRESCI WST^P. Rozdzial I ROLA S4DOWNICTWA W GOSPODARCE I SPECYFIKA PRACY W SADACH 1.1. Struktura s^downictwa

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 4/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 29 38 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Anna Krakowiak-Bal DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

ANALIZA RYNKU USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 450 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 17 2006 MONIKA ROZKRUT Uniwersytet Szczeciński ANALIZA RYNKU USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Usługi

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE WYŻSZEJ

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE WYŻSZEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Andrzej KARBOWNIK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 1 (50) 2009 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Projekt GO LNG. rezultaty i efekty dla Polski

Projekt GO LNG. rezultaty i efekty dla Polski Projekt GO LNG rezultaty i efekty dla Polski Projekt Go LNG LNG Value chain for clean shipping, green ports and Blue growth in Baltic Sea Region Priorytet 3 Zrównoważony transport Cel szczegółowy 3.4 Żegluga

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Algorytm badań systemów zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w polskich portach morskich Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem

Bardziej szczegółowo

Elwira Skibicka-Sokołowska, dr Uniwersytet w Białymstoku

Elwira Skibicka-Sokołowska, dr Uniwersytet w Białymstoku Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Elwira Skibicka-Sokołowska REALIZACJA PRIORYTETÓW STRATEGII EUROPA 2020 POPRZEZ DZIAŁANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W OBECNEJ I PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA BADAŃ

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA BADAŃ Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 11 PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA BADAŃ Dariusz

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Szczecin Waterside Tourism Development Programme

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Szczecin Waterside Tourism Development Programme Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina Szczecin Waterside Tourism Development Programme Gmina Miasto Szczecin przystąpiła do opracowania Programu turystycznego rozwoju akwenów

Bardziej szczegółowo