Wykaz dorobku opublikowanego w latach List of publications in the years

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014"

Transkrypt

1 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Ewa Hącia Wykaz dorobku opublikowanego w latach List of publications in the years Rok 2014 Hącia E.: The development of tourist space in Polish port cities (Rozwój przestrzeni turystycznej w polskich miastach portowych), Procedia. Social and Behaviour Sciences, Vol. 151, Elsevier 2014, p (in English) streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy przestrzeni turystycznej w polskich miastach portowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju turystyki w czterech miastach (Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni). Są to miasta, na terenie których zlokalizowane są porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Jest to obszar charakteryzujący się również znacznym ruchem turystycznym. Przeanalizowano stan bazy noclegowej oraz ruch turystyczny w czterech polskich miastach portowych. Wskazano na zależność kształtowania rozwoju turystyki od kreowania i stosowania polityki w tym zakresie. Ze względu na ścisły związek pomiędzy efektywnym transportem a turystyką, zwrócono również uwagę na aspekty logistyki miejskiej w przestrzeni turystycznej. summary: The main aim of this article is to present the results of the analysis of tourist space in Polish port cities. Particular attention has been paid to the aspect of tourism development in four cities (Szczecin, Świnoujście, Gdańsk and Gdynia). They are cities where ports of major importance for the national economy are located. This area is also characterized by significant tourist traffic. The state of tourist accommodation and tourist traffic intensity in four Polish port cities, according to some criteria, has been examined. It is indicated that the formation of tourism development is also dependent on the creation and implementation of policy. Due to the close relationship between effective transport and tourism, aspects of city logistics should be taken into account as well as others. słowa kluczowe: przestrzeń turystyczna, miasta portowe, rozwój, polityka turystyczna, logistyka miejska key words: tourist space, port cities, development, tourism policy, city logistics Hącia E.: Analysis of tourist supply and demand in West Pomeranian voivodeship (Analiza podaży i popytu turystycznego w województwie zachodniopomorskim), Logistyka, 6/2014, s (in English) streszczenie: Celem artykułu jest analiza oraz ocena podaży i popytu turystycznego w województwie zachodniopomorskim. Szczególną uwagę zwrócono na bazę noclegową jako jeden z mierników podaży turystycznej. Natomiast analiza popytu turystycznego została przeprowadzona na podstawie ruchu turystycznego. summary: The main aim of the article is the analysis and assessment of tourist supply and demand in the West Pomeranian voivodeship. A particular attention has been paid to the tourist accommodation as one of the measures of tourist supply. However, analysis of tourist demand has been carried out on the basis of tourist traffic. słowa kluczowe: podaż turystyczna, baza noclegowa, popyt turystyczny, ruch turystyczny key words: tourist supply, tourist accommodation, tourist demand, tourist traffic Hącia E.: Programowanie rozwoju turystyki w regionach nadmorskich w Polsce (Programming development of tourism in coastal regions in Poland), Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 313 (76) 3, 2014, s streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia programowania rozwoju turystyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionów nadmorskich. Została zaprezentowana istota programowania w regionach oraz znaczenie podejścia strategicznego w kształtowaniu rozwoju turystyki. Dokonano analizy stanu obecnego w zakresie dokumentów strategicznych mogących kształtować turystykę w polskich regionach nadmorskich. summary: The main aim of this article is to present programming issues about development of tourism in Poland, with a particular focus on coastal regions. The essence of programming in the regions and the importance of a strategic approach in formation of tourism development was presented. The current status in terms of strategic documents connected with tourism in coastal regions was analysed. słowa kluczowe: programowanie, regiony nadmorskie, rozwój, strategia, turystyka key words: coastal regions, development, programming, strategy, tourism Hącia E.: Tourism in the Polish regions within the Central European Transport Corridor CETC ROUTE 65 (Turystyka w polskich regionach na obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC ROUTE 65), Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 37(109)/2014, p (in English) streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia turystyki w polskich regionach na obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarz Transportowego CETC ROUTE 65. Cztery polskie województwa (zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie) są regionami partnerskimi porozumienia o utworzeniu CETC ROUTE 65. W artykule została przeprowadzona analiza bazy noclegowej i jej wykorzystania oraz ruchu turystycznego w tych czterech województwach. Analiza dotycząca turystyki w regionie zachodniopomorskim jest wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu rozwojowego pt. Badanie i modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego w regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ Południe CETC ROUTE 65, realizowanego pod kierunkiem Cz. Christowej w Akademii Morskiej w Szczecinie, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach oraz projektu badawczego własnego pt.

2 Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania, realizowanego pod kierunkiem Cz. Christowej summary: The main aim of the article is to present the importance of tourism in Polish regions within the Central European Transport Corridor CETC ROUTE 65. Four of Polish voivodeships (Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie and Opolskie) are signatories of CETC ROUTE 65. The tourist accommodation and its occupancy are examined, as well as tourist traffic in these four provinces. The analysis of tourism in the Zachodniopomorski region is the result of research done under the development project titled Research on and modelling of mode-integrated transport system in the Zachodniopomorski region with a focus on the Central European Transport Corridor North South CETC ROUTE 65, financed by the National Research and Development Centre in the years and research project Port logistic centres as stimulants of the development of ports, port towns and seaside regions. Research, modeling, concept of location, operations and management, financed by the National Science Centre in the years The research was coordinated by Czesława Christowa at the Maritime University of Szczecin. słowa kluczowe: turystyka, baza noclegowa, ruch turystyczny, transport, korytarz transportowy, CETC ROUTE 65 key words: tourism, tourist accommodation, tourist traffic, transport, transport corridor, CETC ROUTE 65 Hącia E.: Kształtowanie rozwoju turystyki a strategia i polityka regionalna (The formation of the tourism development strategy and regional policy), Logistyka, 3/2014, s streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia planowania strategicznego w procesie kształtowania rozwoju turystyki. Strategia rozwoju traktowana jest jako istotny instrument polityki regionalnej, ściśle powiązanej z polityką sektorową, w tym turystyczną, której elementem jest strategia rozwoju turystyki. Polityka turystyczna jest uzależniona między innymi od stopnia rozwoju i potencjału turystycznego regionu. Natomiast realizacja skutecznej polityki turystycznej kształtuje rozwój turystyki. summary: The main aim of this article is to present the strategic planning in the process of formation of tourism development. Development strategy is treated as a vital instrument of regional policy closely associated with sectoral policy. This includes tourism policy with tourism development strategy being its part. Tourism policy depends on the degree of development and the tourist potential of the region. However, the implementation of an effective tourism policy shapes the development of tourism. słowa kluczowe: turystyka, rozwój, strategia, polityka regionalna key words: tourism, development, strategy, regional policy Rok 2013 Hącia E.: Analiza potencjału turystycznego regionów na obszarze korytarza transportowego (Analysis of the tourism potential in regions located within transport corridor), Logistyka, 6/2013, s streszczenie: Celem publikacji jest wskazanie ścisłego związku turystyki z transportem. Została przeprowadzona analiza potencjału turystycznego regionów znajdujących się w obrębie korytarza transportowego. Obszarem, który został poddany ocenie są cztery polskie województwa, będące regionami partnerskimi porozumienia o utworzeniu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC ROUTE 65. Analiza dotycząca turystyki w regionie zachodniopomorskim jest wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu rozwojowego pt. Badanie i modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego w regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ Południe CETC ROUTE 65 ( ) oraz projektu badawczego własnego pt. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania ( ). Oba projekty były realizowane pod kierunkiem Cz. Christowej w Akademii Morskiej w Szczecinie. summary: The main aim of the publication is an indication of the close relationship between tourism and transport. Analysis of the tourism potential in regions located within transport corridor has been carried out. The area that has been assessed are four of Polish voivodeships partner regions within CETC ROUTE 65. The analysis of tourism in the Zachodniopomorski region is the result of the research done under the development project entitled Research on and modelling of mode-integrated transport system in the Zachodniopomorski region with a focus on the Central European Transport Corridor North South CETC ROUTE 65 ( ) and research project Port logistic centres as stimulants of the development of ports, port towns and seaside regions. Research, modelling, concept of location, operations and management ( ). The research was co-ordinated by Czesława Christowa at the Maritime University of Szczecin. słowa kluczowe: turystyka, transport, korytarz transportowy key words: tourism, transport, transport corridor Rok 2012 Hącia E.: Analiza popytu na przewozy turystyczne w regionach nadmorskich w Polsce (Analysis of demand for tourist transport in coastal regions in Poland), Logistyka, 3/2012, s streszczenie: Celem publikacji jest analiza i ocena popytu na przewozy turystyczne w regionach nadmorskich w Polsce. Scharakteryzowano zapotrzebowanie na tego typu przewozy ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego zagranicznego przyjazdowego. Wskazano środki transportu, na które generowany jest popyt w dwóch polskich województwach nadmorskich. Funkcja turystyczna tych regionów kształtuje zapotrzebowanie na określonego typu przewozy, realizowane na rzecz turystów. Publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego własnego pt.: Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich.

3 Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania, realizowanego pod kierunkiem Cz. Christowej summary: The main aim of the publication is to analyse and assess demand for tourist transport in coastal regions in Poland. Particular attention has been paid to the income foreign tourist traffic. Demand for this transport has been characterised. The publication presents the results of research led by Czesława Christowa, under a research project titled Port logistics centres as a stimulant for the development of ports, port cities and coastal regions. The research on, modeling, concept of location, operation and management, financed by the National Science Centre in the years słowa kluczowe: przewozy turystyczne, regiony nadmorskie, popyt, ruch turystyczny zagraniczny przyjazdowy key words: tourist transport, coastal regions, demand, income foreign tourist traffic Hącia E.: Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionach nadmorskich w Polsce (Considerations of the development of tourism in coastal regions in Poland), Logistyka, 3/2012, s streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju turystyki w regionach nadmorskich w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie ruchu turystycznego w miastach portowych. Wskazano turystykę jako istotną determinantę rozwoju regionalnego. Publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego własnego pt.: Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania, realizowanego pod kierunkiem Cz. Christowej summary: The main aim of the publication is to present conditions for development of tourism in coastal regions in Poland. Particular attention has been paid to the importance of tourist traffic in the port cities. Tourism has been indicated as an essential determinant of regional development. The publication presents the results of research led by Czesława Christowa, under a research project titled Port logistics centres as a stimulant for the development of ports, port cities and coastal regions. The research on, modeling, concept of location, operation and management, financed by the National Science Centre in the years słowa kluczowe: turystyka, regiony nadmorskie, miasta portowe, rozwój regionalny key words: tourism, coastal regions, port cities, regional development Rok 2011 Hącia E.: Funkcja turystyczna jako generator zapotrzebowania na usługi transportowe w regionach nadmorskich w Polsce (Tourist function as generator of demand for transport services in the coastal regions in Poland), Logistyka, 5/2011, s streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie funkcji turystycznej regionów nadmorskich w Polsce w aspekcie ich rozwoju. Zostanie przeprowadzona analiza i ocena turystyki jako generatora zapotrzebowania na usługi transportowe w regionach nadmorskich. W systemie gospodarczym im większy jest ruch turystyczny, tym silniej rozwija się funkcja turystyczna. Wielkość, struktura i dynamika ruchu turystycznego przyjazdowego wpływa na rozwój działalności gospodarczej ukierunkowanej na jego przyjęcie oraz generuje zapotrzebowanie na przewozy. Publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego własnego pt.: Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania, realizowanego pod kierunkiem Cz. Christowej w Akademii Morskiej w Szczecinie, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach summary: The main aim of the publication is to present the tourist function of coastal regions in Poland and their development. Analysis and assessment of tourism as a generator of demand for transport services in the coastal regions will be presented. In the economic system, the larger tourist traffic is, the stronglier tourist function develops. The size, structure and dynamics of foreign arrival traffic influence the economic activity development orientated to its adoption and generate transport demand. The author presents the results of research done under the project: Port logistic centres as stimulants of the development of ports, port cities and coastal regions: research, modeling, the concept of location, operations and management. The project, co-ordinated by Czesława Christowa, is scheduled for the years at the Maritime University of Szczecin, and financed by the National Science Centre. słowa kluczowe: funkcja turystyczna, regiony nadmorskie, usługi transportowe key words: tourist function, coastal regions, transport services Hącia E.: Znaczenie turystyki w rozwoju miast portowych i regionów nadmorskich (The importance of tourism in development of port cities and coastal regions), Logistyka, 5/2011, s streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie znaczenia turystyki w rozwoju regionalnym. Zostanie przeprowadzona ocena turystyki jako istotnej determinanty rozwoju miast portowych i regionów nadmorskich. Zostaną wskazane uwarunkowania rozwoju tych atrakcyjnych turystycznie obszarów. Poznanie silnych stron regionu, które należy wzmacniać oraz określenie istniejących barier rozwojowych, które powinno się pokonywać jest warunkiem efektywnego i skutecznego rozwoju. Publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego własnego pt.: Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania, realizowanego pod kierunkiem Cz. Christowej summary: The main aim of the publication is to present the importance of tourism in regional development. Assessment of tourism as important determinant of the development of port cities and coastal regions will be presented. Development considerations of these areas attractive for tourists will be indicated. Understanding of the strengths of the region, which needs to be strengthened and identification of existing barriers to development, which should be overcome, is

4 a precondition for the efficient and effective development. The author presents the results of research done under the project: Port logistic centres as stimulants of the development of ports, port cities and coastal regions: research, modeling, the concept of location, operations and management. The project, co-ordinated by Czesława Christowa, is scheduled for the years at the Maritime University of Szczecin, and financed by the National Science Centre. słowa kluczowe: turystyka, miasta portowe, regiony nadmorskie key words: tourism, city port, coastal regions Rok 2010 Hącia E.: Analiza funkcji turystycznej regionu zachodniopomorskiego jako generatora zapotrzebowania na przewozy (Analysis of the Tourist Function of the Zachodniopomorski Region as a Generator of Transport Demand), Rozdział w: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s streszczenie: W rozdziale przedstawiono znaczenie funkcji turystycznej w rozwoju gospodarczym regionu zachodniopomorskiego. Dokonano oceny bazy turystycznej i natężenia ruchu turystycznego. Jako istotny czynnik rozwoju funkcji turystycznej regionu wskazano dostępność transportową. Udowodniona została teza, iż funkcja turystyczna generuje zapotrzebowanie na usługi transportowe i wpływa na dynamikę rozwoju regionalnego. summary: Author presents the role of tourist function in the development of the Zachodniopomorski region. She estimates the tourist facilities and tourist traffic. Transport accessibility is indicated as an essential factor of regional tourist industry growth. The thesis that the tourist function generates demand for tourist services has been proved. słowa kluczowe: funkcja turystyczna, rozwój gospodarczy regionu, baza turystyczna, ruch turystyczny key words: tourist function, development of region, tourist facilities, tourist traffic Hącia E.: Identyfikacja i analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania stosowanych w porcie morskim w Rostocku (Identification and Analysis of Best Management Practices Implemented in Rostock Seaport), Rozdział w: Analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania w portach morskich Unii Europejskiej, Monografia pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2010, s streszczenie: Rozdział zawiera analizę najlepszych praktyk w zakresie zarządzania stosowanych w porcie morskim w Rostocku. Przedstawiono ogólną charakterystykę portu, zawierającą elementy przestrzennego zagospodarowania obszaru portowego ze wskazaniem realizowanych funkcji. Analizowano połączenia promowe z terminalu promowego w Seehafen Rostock, zawinięcia do portu statków, a także wielkość i strukturę przeładunków w latach Szczególną uwagę poświęcono zarządowi portu oraz analizie funkcji i zadań realizowanych w sferze zarządzania. Następnie przedstawiono organizację sfery eksploatacyjno-usługowej, zakres realizowanych funkcji portowych oraz powiązania z przedpolem i zapleczem portu Rostock. summary: Chapter analyzes best management practices applied in the port of Rostock. The general description of this seaport includes elements of spatial development of the port area and various functions performed there. Ferry lines operated at the Seehafen Rostock terminal are examined, as well as vessel arrivals, the size and structure of cargo handled from 2001 to Particular attention is paid to the port authority in relation to its managerial functions and tasks. Besides, the analysis in this chapter covers the organization of operations and services, the scope of Rostock s port functions and relationships with the foreground and hinterland. słowa kluczowe: port morski w Rostocku, najlepsze praktyki w zakresie zarządzania, zarząd portu, organizacja sfery eksploatacyjno-usługowej, funkcje portowe, powiązania z przedpolem i zapleczem portu key words: the port of Rostock, best management practices, port authority, organization of operations and services, port functions, relationships with the foreground and hinterland Hącia E., Zarządzanie programami operacyjnymi na przykładzie programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (The operational programmes management by example of Operational Programme Infrastructure and Environment), Logistyka, 4/2010, s streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem programami i projektami europejskimi ze szczególnym uwzględnieniem projektów transportowych. Najważniejszym programem operacyjnym dla sektora transportu jest Infrastruktura i Środowisko na lata Zdecydowana większość środków przeznaczonych na program została zarezerwowana dla sektora transportu w ramach trzech priorytetów. Podstawą struktury systemu zarządzania programem operacyjnym jest podział kompetencji między ministerstwa, pełniące funkcję Instytucji Zarządzających. Wybór projektów transportowych w ramach programu operacyjnego odbywa się w trybie konkursowym lub indywidualnym. W obu przypadkach kwalifikowanie przedsięwzięć do współfinansowania ze środków unijnych odbywa się według zatwierdzonych kryteriów. Realizacja projektów jest oceniana na podstawie odpowiednich wskaźników produktu i rezultatu. summary: The main aim of the publication is to present selected issues connected with the European programmes and projects management with an emphasis on transport projects. The most important operational programme for transport sector is Infrastructure and Environment for the years The majority of funds for the programme has been reserved for transport sector under the three priorities. The base of structure of operational programme management system is a division of competences between ministries, performing function of the Managing Authority. The choice of transport projects within the operational programme is done in individual or competition way. In both cases, the choice of ventures for co-financing from the EU is done by approved criteria. The implementation of projects is assessed on the basis of relevant product and results indicators.

5 słowa kluczowe: zarządzanie programem europejskim, program operacyjny, projekty transportowe, fundusze unijne, kryteria oceny projektów, wskaźniki produktu i rezultatu key words: European programme management, operational programme, transport projects, the union funds, criteria for evaluation of projects, product and result indicators Hącia E., Programy europejskie jako czynnik rozwoju regionu Morza Bałtyckiego (The European Programmes as a Baltic Sea Region Development Factor), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 589, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 49, Szczecin 2010, s streszczenie: Celem publikacji jest analiza możliwości zastosowania środków unijnych w polskich portach morskich. W ramach współpracy terytorialnej (Program regionu Morza Bałtyckiego, Program współpracy transgranicznej południowy Bałtyk) i programów operacyjnych (Infrastruktura i środowisko, Regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego i Regionalny program operacyjny województwa pomorskiego) zostały zaplanowane środki finansowe dla projektów realizowanych w polskich portach morskich w latach W poprzednim okresie budżetowym , Wspólnota współfinansowała projekty istotne ze względu na zapewnienie rozwoju portów, przez Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT). summary: The main aim of the publication is to analyse the possibility of using the union funds in Polish seaports, transport and Baltic Sea Region. Polish seaports were allowed to apply for the UE funds in the Sectoral Operational Programme Transport. There is a chance of UE funds to be used by the Operational Programme Infrastructure and Environment, Regional Operational Programmes, South Baltic Cross-border Co-operation Programme and Baltic Sea Region Programme in the years słowa kluczowe: fundusze unijne, polskie porty morskie, współpraca transgraniczna, region Morza Bałtyckiego key words: UE funds, Polish seaports, cross-border co-operation, Baltic Sea Region Hącia E., Zarządzanie cyklem projektu narzędziem innowacyjności w transporcie (The Project` Cycle Management as an Instrument of Innovation in Transport), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 600, Seria: Problemy Transportu i Logistyki nr 10, Szczecin 2010, s streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie konieczności zastosowania efektywnego systemu zarządzania projektem w transporcie. Innowacyjny charakter każdego projektu, również związanego z transportem, wymaga dostosowywania istniejących wzorców postępowania w zależności od jego zakresu działań, czasu, kosztu oraz jakości. Rozpoznanie czynników wpływających na proces zarządzania projektami w przedsiębiorstwie jest niezbędne, aby był on efektywny. Każdy projekt wiąże się z niepewnością oraz nieokreślonością i dlatego tak ważna jest wiedza dotycząca zarządzania projektami. Zarządzanie cyklem projektu (ZCP), czy też krócej cykl projektu to przyjęty przez Komisję Europejską zbiór narzędzi do opracowywania i zarządzania projektami. Celem ZCP jest doskonalenie procesu zarządzania wszelkiego typu projektami i programami przez lepsze uwzględnianie podstawowych zagadnień oraz warunków ramowych podczas ich opracowywania i wdrażania. summary: The main aim of the publication is to present the necessity of applying efficient project s management system in transport. This system should consists of reliable, flexible and individual methods and techniques. The innovative character of each project requires readjusting of individual standard procedures. They depend on operating range, time, cost and quality. The European Commission approved the set of instruments which are used to create and manage a project. This is called the Project Cycle Management (PCM). słowa kluczowe: zarządzanie cyklem projektu, innowacyjność w transporcie morskim, programy operacyjne key words: Project Cycle Management, innovation in maritime transport, operational programmes Rok 2009 Hącia E., Realizacja programów i projektów europejskich w polskich portach morskich czynnikiem rozwoju regionalnego i lokalnego (The Realization of European Programmes and Projects in Polish Seaports as a Regional and Local Development Factor), Rozdział w: Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe, Praca zbiorowa pod red. H. Salmonowicza, Wyd. Kreos, Szczecin 2009 streszczenie: Celem rozdziału jest analiza możliwości wykorzystania funduszy unijnych do realizacji projektów w polskich portach morskich. Polskie porty morskie mogły skorzystać z dofinansowania z UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. W latach istnieje szansa wykorzystania funduszy unijnych poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalne Programy Operacyjne. summary: The main aim of the chapter is to analyse the possibility of using the union funds in Polish seaports. Polish seaports were allowed to apply for the UE funds in the Sectoral Operational Programme Transport. There is a chance of UE funds to be used by the Operational Programme Infrastructure and Environment and Regional Operational Programmes in the years słowa kluczowe: programy i projekty europejskie, programy operacyjne, fundusze unijne, polskie porty morskie key words: European programmes and projects, operational programmes, UE funds, Polish seaports Hącia E., Organizacja systemu zarządzania projektami (The Organization of Project Management System), Firma i Rynek, 2/2009, Szczecin 2009 streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień dotyczących organizacji systemu zarządzania projektami. Planowanie przebiegu i zasobów projektu pozwala na minimalizację niepewności, nieokreśloności, a co się z tym wiąże ryzyka w różnych okresach jego realizacji. summary: The main aim of the article is to present problem of organization of project management system. Schedule management planning and resource planning allow to minimize the uncertainty, indeterminacy and risk in different phases

6 18. of project execution. słowa kluczowe: zarządzanie cyklem projektu, macierz projektu, schemat matrycy logicznej key words: Project Cycle Management (PCM), project matrix, logical framework matrix Rok 2007 Hącia E., Analiza regresji (The Regression Analysis), Rozdział w skrypcie pt.: Statystyka z pakietem Statgraphics 5.0, Praca pod red. A. Sompolskiej-Rzechuły, Wyd. Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2007 streszczenie: W rozdziale scharakteryzowano metody badania współzależności zjawisk: korelację i regresję oraz testy sprawdzające istotność otrzymanych parametrów strukturalnych. summary: Methods of testing the interdependence of phenomena like correlation, regression and tests of structural parameter significance are characterized in the chapter. słowa kluczowe: współczynnik korelacji, regresja z jedną zmienną niezależną, regresja wieloraka key words: correlation coefficient, simple regression, multiple regression

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013 prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013 Rok 2013 Christowa Cz.: Uwarunkowania powrotu polskich statków pod narodową

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

nstwic Raport końcowy

nstwic Raport końcowy nstwic Ocena realizacji i i efektów projektów partnerskich i i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekście zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 raport końcowy Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Warszawa, marzec 2012 r. ISBN: 978-83-931515-4-7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND STRUCTURAL BREAKS

HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND STRUCTURAL BREAKS MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (3/2013) July-September S T R E S Z C Z E N I A Mehmet Aldonat BEYZATLAR 1 Yeşim Rabia KUŞTEPELĐ 2 HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 2, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Beata Płonka (kierownik badania) Jarema Piekutowski (autor raportu) Marta Bochniewicz Tomasz Klimczak Marek Migdal

Autorzy: Beata Płonka (kierownik badania) Jarema Piekutowski (autor raportu) Marta Bochniewicz Tomasz Klimczak Marek Migdal Raport końcowy Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki

Bardziej szczegółowo

Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii WŁASNOŚCI TESTU WARUNKOWEJ ZDOLNOŚCI PROGNOSTYCZNEJ W SKOŃCZONYCH PRÓBACH W pracy rozważane są własności

Bardziej szczegółowo