OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System monitoringu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zamówienie obejmować będzie: I. Zaprojektowanie systemu monitoringu sieci wod.-kan.: a) koncepcja b) projekty budowlane i techniczne pełno branżowe i projekt oprogramowania dedykowanego II. Wykonanie systemu monitoringu wraz z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, wdrożenie systemu monitoringu, testowanie i sprawdzenie poprawności działania. III. Usługi szkolenia i sprawowania serwisu w okresie gwarancyjnym przez 5 lat. I. Projekt powinien zawierać minimum: a) opis technologii budowy i wdrożenia systemu monitoringu, b) opis proponowanych do dostarczenia urządzeń zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ewentualnych urządzeń dodatkowych niezbędnych do wykonania monitoringu sieci, c) mechanizm zgłaszania i usuwania usterek, awarii wdrożonych rozwiązań. Wykonawca zaprojektuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przyjęte rozwiązania techniczne oraz dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednimi organami administracji publicznej, a także uzgodnień terenowo-prawnych i innych niezbędnych do opracowania dokumentacji na system monitoringu. Wykonawca przekaże pełną dokumentację budowlaną i techniczną wykonanego systemu monitoringu. Zamawiający wymaga by wykonany system pozwalał w przyszłości na jego swobodną rozbudowę (przez dowolnego Wykonawcę), bez dodatkowych kosztów narzuconych przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni uniwersalne narzędzie umożliwiające tworzenie dowolnych zestawień, raportów, wykresów. System monitoringu musi umożliwiać dodatkowo wizualizację danych (obiektów pomiarowych) odpowiednio na warstwie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, budowanego przez Gminę Mikołów systemu informacji o terenie. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS). Pobieranie danych może odbywać się poprzez bezpośredni dostęp do bazy lub eksport danych w określonej formie. W systemie GIS ww. warstwy zostaną opracowane na podstawie przeprowadzenia usługi wektoryzacji poszczególnych sieci. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych uzgodnień w ww. kwestii z firmą wdrażającą system informacji o terenie w Urzędzie Miasta Mikołów bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. II. System monitoringu obejmował będzie następujące części główne: 1. Tłocznie ścieków 2. Sieć wodociągowa 3. Oczyszczalnia ścieków 4. System monitoringu pracy silników elektrycznych 5. Matematyczny model hydrauliczny systemu dystrybucji wody System zarówno pod względem programowym jak i sprzętowym powinien być tak wykonany by zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych. Strona 1 z 28

2 Wszystkie wymagania podane w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące poszczególnych urządzeń są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca zabezpieczy i dostarczy wszelkie niezbędne urządzenia i materiały, które są konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia. Gwarancja na cały system oraz poszczególne urządzenia będzie udzielona na okres 5 lat licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 1. Tłocznie ścieków Wykonać monitoring pracy 30 szt. tłoczni i przepompowni ścieków bazując na transmisji GSM/GPRS. Należy monitorować następujące parametry, które następnie powinny być wizualizowane i archiwizowane w systemie nadrzędnym: stan liczników czasu prac pomp, stan liczników włączeń pomp, aktualny poziom ścieków, stan pracy pomp (praca, stop), stan awarii pomp, spiętrzenie, awaria zbiorcza, tryb sterowania: auto-0-ręka (sygnał dostępny w zależności od tłoczni), awaria zasilania, włamanie. Zrealizować monitoring przepływomierza (w razie potrzeby wraz z montażem) w zakresie pomiaru przepływu chwilowego i licznika sumarycznego ścieków. Dla tłoczni posiadających sterownik z dostępnym protokołem komunikacyjnym ModBUS RTU należy użyć do komunikacji z systemem nadrzędnym transmitera GPRS. W tłoczni bez możliwości komunikacji protokołem logicznym należy wykorzystać wyjścia bezpotencjałowe, zastosować przekaźniki interfejsowe, separatory sygnałów analogowych itp. urządzenia, które pozwolą pobrać w/w informacje w sposób niewpływający na układ sterowania tłoczni. Należy zastosować w tym przypadku sterownik PLC z protokołem ModBUS RTU, wyświetlaczem monochromatycznym LCD, klawiaturą, portem komunikacyjnym RS232 z możliwością zmiany w locie trybu pracy z Master na Slave i odwrotnie tak, aby zapewnić transmisję zdarzeniową. Sterownik należy podłączyć do transmitera GPRS. 2. Sieć wodociągowa Wykonać monitoring pracy sieci wodociągowej umożliwiający stały wgląd w jej podstawowe parametry (przepływy, ciśnienia) w jej charakterystycznych punktach (20 projektowanych punktów na sieci oraz 22 istniejących liczników zużycia wody znajdujących się w punktach zakupu wody z GPW Katowice, 2 ujęciach wody i jednej stacji hydroforowej) poprzez wykonanie opomiarowania strefowego. WYPOSAŻENIE PUNKTU POMIAROWEGO 2.1 Przepływomierz elektromagnetyczny Przepływomierz bateryjny zoptymalizowany do aplikacji wodnych, do pomiarów przepływów i detekcji wycieków na sieciach wodociągowych. Przepływomierze z dostępnymi średnicami od DN 80 do DN 300, przyłącza kołnierzowe, z możliwością dokonania zabudowy bezpośrednio w gruncie. Wersja rozłączna z przewodami o maksymalnej długości do 200 metrów dla rurociągu: DN sztuk DN sztuk DN sztuk Strona 2 z 28

3 2.2 Wymagania dotyczące czujnika pomiarowego: przyłącze kołnierzowe w zależności od średnicy PN10 lub PN16 wg EN (ISO 7005), konstrukcja całkowicie spawana, stopień ochrony czujnika IP68 umożliwiający zabudowę bezpośrednio w ziemi do 5 metrów lub w zanurzeniu do 10 metrów słupa wody po uprzednim uszczelnieniu puszki połączeniowej, możliwość montażu przy braku odcinków prostych przed i za czujnikiem przy zachowaniu deklarowanych parametrów metrologicznych przez producenta i potwierdzonych certyfikatem OIML R49, przewężenie średnicy wewnętrznej czujnika dla pomiaru niskich przepływów nocnych, wykładzina z elastomeru, elektrody pomiarowe i uziemiające ze stali nierdzewnej 316L, atest PZH do kontaktu z wodą pitną, certyfikat zgodności z OIML R49 dla średnic do DN300, dokładność pomiaru 0,5% lub opcjonalnie 0,25% potwierdzona protokołem kalibracji na mokro, temperatura medium: 0, C, temperatura otoczenia: C, przechowywanie wartości liczników, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych w nieulotnej pamięci czujnika i przetwornika, możliwość zabudowy czujnika na dowolnym rurociągu (pionowym, poziomym, ukośnym), opcjonalnie dla średnic do DN300 certyfikat MID umożliwiający zastosowanie przepływomierza w aplikacjach rozliczeniowych. 2.3 Wymagania dotyczące przetwornika pomiarowego: przetwornik o stopniu ochrony IP68 umożliwiający montaż w komorze lub pod ziemią, specjalne złącza rozłączne dla baterii, komunikacji Modbus, kabla wyjść impulsowych, kabla do programowania zapewniające stopień ochrony IP68, wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt stanu liczników w przód i w tył, stanu baterii, prędkości przepływu, przepływu chwilowego i komunikatów awarii, programowanie za pomocą interfejsu RS232 bez rozszczelniania obudowy (możliwość odczytu danych z wewnętrznego rejestratora, błędów oraz programowanie wyjść), 3 wyjścia sygnałowe: 2 wyjścia impulsowe pasywne dla przepływu w przód i w tył (swobodnie programowalne) oraz wyjście cyfrowe dla alarmów lub informacji o zmianie kierunku przepływu, interfejs komunikacyjny RS485 z protokołem Modbus RTU zabezpieczenie dostępu do menu programowania 4-cyfrowym hasłem, temperatura otoczenia: C, zasilanie z baterii zewnętrznej: czas pracy baterii do 5 lat (możliwość instalacji baterii o czasie życia do 10 lat), przy komunikacji Modbus RTU 4 razy na dobę czas życia baterii nie powinien być krótszy niż 90% żywotności normalnej, odczyt protokołem komunikacyjnym danych bieżących liczników, przepływu chwilowego, danych statusowych oraz możliwość zmiany parametrów konfiguracyjnych, przechowywanie wartości liczników, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych w nieulotnej pamięci czujnika i przetwornika, opcjonalnie możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika ciśnienia bezpośrednio do przetwornika, Strona 3 z 28

4 opcjonalnie dla średnic do DN300 certyfikat MID umożlwiający zastosowanie przepływomierza w aplikacjach rozliczeniowych. 2.4 Przetworniki ciśnienia Wymagania: Zakres pomiaru 0-10 bar lub 0-16 bar, Sygnał wyjściowy: 4-20 ma, Czujnik z elektroniką przystosowaną do zasilania impulsowego w czasie pracy z rejestratorami w celu obniżenia poboru energii, Dopuszczalne przeciążenie: minimum 4 krotność zakresu pomiarowego, Kabel do podłączenia przetwornika do rejestratora o długości min. 10 m, Błąd podstawowy: maksymalnie 0,5 % zakresu pomiarowego, Stopień ochrony IP68, Przyłącze procesowe: G1/2", Atest PZH, Czujnik ciśnienia powinien być montowany na armaturze składającej się z zaworu manometrycznego służącego do odpowietrzania i kontroli ciśnienia oraz zaworu odcinającego (przy instalacjach doziemnych dopuszcza się zainstalowanie tylko zaworu odcinającego), Czujnik ciśnienia powinien być tak zamontowany, aby był możliwy jego montaż i demontaż bez możliwości uszkodzenia kabla sygnałowego. Przetwornik ciśnienia 42 szt. 2.5 Zabudowa dla punktu pomiarowego doziemnego z pomiarem ciśnienia i przepływu Punkty pomiarowe przepływu i ciśnienia w wykonaniu doziemnym powinny posiadać zewnętrzną obudowę typu słupek telemetryczny. W słupku telemetrycznym powinny być zabudowane urządzenia pomiarowe wraz z urządzeniami telemetrycznymi. Powinien być on posadowiony na fundamencie i zabezpieczony dodatkowo płytą odciążającą. Elementy te powinny być dostarczone w komplecie ze słupkiem telemetrycznym. Wprowadzenie przewodów sygnałowych powinno być prowadzone w rurze osłonowej polietylenowej dn50mm. Natomiast samo przyłącze pomiarowe zabudowane na wodociągu, z którego zostaną wyprowadzone kable sygnałowe przed zakryciem gruntem należy dodatkowo zabezpieczyć osłoną z PCV. Słupek telemetryczny powinien stanowić obudowę o kształcie walca i kolorze zbliżonym do czerni oraz umożliwiać: zabudowę identycznych wkładek patentowych tak by były otwierane tym samym kluczem, umieszczenie tabliczki informacyjnej o numerze punktu pomiarowego, montaż pakietu baterii o napięciu 24 VDC, z którego zasilany będzie rejestrator parametrów sieci wodociągowej, zabudowę rejestratora z komunikacją GSM/GPRS wraz z modułem komunikacji lokalnej RS485 protokołem ModBUS RTU, zabudowę anteny GSM w sposób zapewniający utrzymanie optymalnego poziomu sygnału CSQ i braku dostępu do anteny z zewnątrz po zamknięciu słupka telemetrycznego, zabudowę skrzynki zaciskowej do podłączenia sygnałów pomiarowych, zabudowę magnetycznego czujnika otwarcia, zabudowę przetwornika przepływomierza z jego bateriami, łatwy dostęp do elementów wyposażenia wewnętrznego, ochronę zabudowanych urządzeń przed aktami wandalizmu oraz w momencie otwarcia słupka Strona 4 z 28

5 sygnalizację zdarzenia w systemie, opcjonalne wykonanie połączenia wyrównawczego pomiędzy przewodem wodociągowym, przyłączem pomiarowym i stelażem słupka telemetrycznego w celu wyrównania potencjałów. Ilość słupków telemetrycznych 58 szt. 2.6 Rejestrator parametrów sieci wodociągowej z możliwością transmisji danych pomiarowych w technologii GSM/GPRS/SMS Cześć komunikacyjna GSM/GPRS: Komunikacja z urządzeniem oraz transmisja danych w technologii GSM /GPRS, Możliwość cyklicznej transmisji danych GPRS według stałej adresacji numeru IP oraz dynamicznej adresacji numeru IP (odczyt poprzez Internet), Możliwość korzystania z usług transmisji danych dowolnego operatora, przy wykorzystaniu dowolnego APN, Funkcja kontroli obecności w sieci GPRS przy stałej adresacji i dynamicznej adresacji IP, Komunikacja z serwerami nadrzędnymi (np. SCADA, aplikacja zarządzająco konfiguracyjna) protokołem Modbus TCP, Możliwość pracy online oraz łączenia cyklicznego (wg zaprogramowanych harmonogramów) z usypianiem modemu, Możliwość transmisji GPRS zarówno przy zasilaniu zewnętrznym jak również baterii wewnętrznych (powinien być możliwy wybór, w jakich warunkach zasilania ma być prowadzona łączność), Możliwość łączności do dwóch serwerów nadrzędnych z możliwością zdefiniowania indywidualnego harmonogramu łączenia dla każdego z nich, Obsługa zdarzeń alarmowych po ich wystąpieniu z możliwością zdefiniowania serwera alarmowego, który będzie przyjmował obsługę alarmów, Możliwość zdefiniowania dla pracy GPRS następujących parametrów sieci APN: nazwy, użytkownika, hasła, Możliwość konfigurowania kodu PIN karty SIM, Wymaga się, aby zainstalowane karty SIM pracowały w jednym APNie, pomimo że mogą należeć do różnych operatorów sieci GSM. Część komunikacyjna lokalna z urządzeniami pomiarowymi: Możliwość pracy w układzie Master-Slave (rejestrator Master, urządzenia pomiarowe np. przepływomierz Slave), obsługa protokołu ModBUS RTU na porcie szeregowym, Możliwość odczytu, co najmniej 4 urządzeń o niezależnych adresach, Możliwość skonfigurowania parametrów komunikacji: prędkości, parametrów telegramu (N81, E81, O81, N82, E82, O82), liczby retransmisji, czasu oczekiwania na odpowiedź, Możliwość kontroli, jakości transmisji poprzez niezależne liczniki telegramów nadanych i odebranych dla każdego z urządzeń podrzędnych (Slave), Niezależny harmonogram odczytu urządzeń z możliwością definiowania rejestracji po n odczytach w niezależnym banku pamięci (typu FLASH) o rozmiarze minimum 6000 rekordów rejestracja w cyklu kołowym, Możliwość wysyłania, co najmniej 32 telegramów pytających w jednej sekwencji i odczytu, co najmniej 64 rejestrów 2 bajtowych, Strona 5 z 28

6 Możliwość obsługi następujących bloków danych: Holding register, Input register, Coils, Discrete inputs, Część sprzętowa i zasoby wewnętrzne rejestratora GSM/GPRS: Wbudowany wewnętrzny przetwornik temperatury, Wodoszczelna obudowa urządzenia (wykonanie minimum IP67), Gniazdo do podłączenia zewnętrznych sygnałów pomiarowych dwustanowych, analogowych i opcjonalnego zasilania wyk. minimum IP67, Gniazdo do podłączenia anteny GSM wyk. minimum IP67, Zewnętrzny konwerter komunikacji TTL/RS485 z wbudowaną wewnętrzną baterią oraz możliwością zasilania zewnętrznego, Wewnętrzny nastawialny zegar czasu rzeczywistego z niezależną wymienialną baterią, Wbudowany wyświetlacz LCD, Wbudowany minimum 1 przycisk kontrolny, Automatyczne wygaszanie wyświetlacza, aktywacja wyświetlacza przez użytkownika po naciśnięciu przycisku, Możliwość zdefiniowania parametrów (wartości pomiarowe) wyświetlanych na wyświetlaczu w cyklu kołowym, Wbudowane baterie wewnętrzne, Sygnalizacja stanu rozładowania baterii wewnętrznych, Sygnalizacja poziomu sygnału radiowego GSM, Możliwość podłączenia do rejestratora dodatkowego akumulatora, baterii lub zewnętrznego zasilacza umożliwiającego, zasilanie urządzenia w czasie transmisji danych za pośrednictwem GSM/GPRS, Możliwość jednoczesnego podglądu i odczytu wskazań rejestratora na wyświetlaczu w bez przerywania transmisji danych i rejestracji, Zakres pracy w temperaturach od - 20ºC do + 50 ºC, Możliwość wymiany karty SIM bezpośrednio przez użytkownika, Urządzenie powinno posiadać minimum 6 wejść analogowych (w tym, co najmniej 4 wejścia analogowe dostępne na złączach do podłączenia sygnałów zewnętrznych w standardzie 4-20mA i 2 wejścia wewnętrzne do diagnostyki stanu temperatury urządzenia oraz wartości napięcia zasilania), Jedno z wejść analogowych zewnętrznych powinno być predefiniowane do pomiaru ciśnienia a pozostałe uniwersalne z możliwością dowolnego skalowania i wprowadzania własnej nazwy i jednostki, Urządzenie powinno posiadać wyjście umożliwiające zasilanie impulsowe zewnętrznych przetworników dla pracy z harmonogramem pomiarów, Dla wejść analogowych powinien być możliwy do zdefiniowania harmonogram określający częstotliwość pomiarów oraz czas ich rozpoczęcia, Urządzenie powinno posiadać, co najmniej 3 wejścia cyfrowe konfigurowalne (licznikowe lub zdarzeniowe) do podłączenia zewnętrznych sygnałów pomiarowych dwustanowych lub nadajników impulsów, Urządzenie powinno umożliwiać po wybraniu typu wejścia licznikowego zdefiniowanie stanu licznika, zakresu licznika, wagi impulsu, wyliczania przepływu synchronizacji z przepływomierzem, 2 wejścia licznikowe powinny mieć możliwość automatycznej synchronizacji stanu swoich liczników po odczycie przepływomierza protokołem ModBUS RTU, Strona 6 z 28

7 W przypadku zdefiniowania wejścia, jako zdarzeniowego obsługa z interwałem minimum 5 sekund, Urządzenie powinno mieć możliwość zdefiniowania harmonogramu rejestracji ze zdefiniowaniem parametrów podlegających logowaniu (możliwość wyboru zasobów wewnętrznych - minimum 1 parametr oraz kpl. rejestrów odczytanych z urządzeń podrzędnych), częstotliwości logowania oraz czasu rozpoczęcia logowania, Zmiana okresu pomiarów lub rejestracji między 1 sek. a 24 godz., Wewnętrzna nieulotna pamięć typu FLASH - umożliwiająca rejestrację w cyklu kołowym niezależny bank pamięci o rozmiarze minimum 9000 rekordów, Urządzenie powinno mieć możliwość obsługi zdarzeń alarmowych z możliwością ich zarejestrowania w niezależnym banku pamięci typu FLASH, Możliwość zdefiniowania minimum 7 alarmów, do których mogą być przypisane zasoby wewnętrzne (pomiary z wejść analogowych, licznikowych lub zdarzeniowych), Dla alarmów monitorujących przekroczenie wartości powinno być możliwe zdefiniowanie wartości progowej, kierunku przekroczenia wartości progowej i histerezy, Możliwość lokalnego i zdalnego przeprogramowywania/zmiany konfiguracji urządzenia, Możliwość wymiany wewnętrznego oprogramowania za pośrednictwem lokalnego portu lub zdalnie poprzez GPRS (funkcja bootloader), Kabel-interfejs komunikacyjny do bezpośredniego połączenia z komputerem dostarczany dla partii rejestratorów, Kabel sygnałowy do podłączenia zewnętrznych urządzeń pomiarowych i opcjonalnie dodatkowego zewnętrznego zasilania będący na wyposażeniu każdego z rejestratorów, Kpl. antena GSM, Oprogramowanie konfiguracyjne dedykowane dla urządzeń do rejestracji i zdalnego przekazu GSM/GPRS: Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające pracę w systemach operacyjnych Windows klasy NT, Komunikacja z oprogramowaniem poprzez GSM/GPRS oraz poprzez kabel-interfejs komunikacyjny przyłączany do portu USB komputera, Wyświetlanie wartości bieżących, Wyświetlanie poziomu sygnału radiowego GSM oraz funkcja wymiany kart SIM, Funkcja wprowadzenia kodu PIN karty SIM oraz parametrów login/hasło dla pracy GPRS, Odczyt danych archiwalnych zarejestrowanych w pamięci urządzenia, Prezentacja danych w postaci wykresów, Możliwość prezentacji danych z minimum 10 urządzeń na jednym wykresie, Możliwość konfiguracji wszystkich parametrów użytkownika w urządzeniu zarówno lokalnie jak i zdalnie, Zarządzanie, co najmniej 5 urządzeniami jednocześnie przez oprogramowanie, Raporty w formie tabel z wartościami dla poszczególnych przedziałów czasowych, Raporty w formie wykresów, Możliwość zapisywania raportów, Możliwość odczytywania i zapisywania danych z/do plików xls, csv, Możliwość zapisywania wykresów do formatów obrazkowych (np. JPG, bmp, PDF, png) Możliwość konfigurowania zadań do wykonania np. odczyt urządzeń o określonych porach. Strona 7 z 28

8 Zawory redukcyjne przystosowane do zdalnego sterowania Ciśnienie nominalne - PN 16, Standard Przyłączy kołnierzowe, Materiały/wykonanie: Korpus zaworu i pokrywa - żeliwo sferoidalne, Elementy wewnętrzne zaworu - Stal nierdzewna, brąz i stal z powłoką epoksydową, Obwód Regulacyjny - Stal nierdzewna, mosiądz, akcesoria z brązu, złączki i rurki impulsowe ze stali nierdzewnej klasy 316 lub lepszej, Elastomery - Guma syntetyczna, Ochrona antykorozyjna -Nanoszona elektrostatycznie farba epoksydowa. Zawór główny: Zawór powinien zapewniać niezakłócony przepływ, bez prowadnic trzpienia, łożyskowania i żeber wspierających. Wszystkie elementy zaworu powinny być dostępne i mieć możliwość serwisowania bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu. Zawór powinien mieć budowę odporną na działanie kawitacji i umożliwiać zmianę ciśnienia w stosunku, co najmniej 10:1. Zawór powinien być pokryty powłoką epoksydową. Siłownik: Cały zespół siłownika (od tłoka regulacyjnego do pokrywy zespołu) powinien mieć możliwość demontażu z zaworu głównego, jako osobnego elementu. Trzpień ze stali nierdzewnej powinien posiadać centralne prowadzenie z łożyskowaniem w przegrodzie oddzielającej komorę główną zaworu od komory dolnej. Okrągły grzyb regulacyjny powinien zawierać uszczelkę element pozwalający na regulację przy małych przepływach. Siłownik powinien standardowo być wyposażony we wskaźnik położenia grzyba zaworu. Obwód regulacyjny: Wszystkie elementy obwody regulacyjnego łącznie z zaworem pilotowym powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Obwód powinien być wyposażony w zawór iglicowy pozwalający na regulację szybkości działania zaworu. Pilot, powinien być przystosowany do podłączenia zdalnego sterowania. Obwód powinien być wyposażony w filtr, którego czyszczenie może odbywać bez konieczności zatrzymywania przepływu przez zawór. Obwód regulacyjny winien zostać wyposażony w dwa manometry glicerynowe, wskazujące ciśnienie na napływie i odpływie z zaworu. Zawór redukcyjny powinien zostać wyposażony w zdalne sterowanie z poziomu stanowiska sterowania (opisanego w pkt ), spełniać parametry komunikacyjno sprzętowe opisane w punkcie 2.7. Ilość zaworów redukcyjnych: DN sztuk DN sztuk Strona 8 z 28

9 2.7 Zestaw do zdalnej regulacji przepływu wody na sieci wodociągowej W celu dokładniejszej rejestracji przepływów oraz określenia ich lokalizacji na przewodach wodociągowych należy z poszczególnych stref sieci (wyznaczonych poprzez PUNKTY POMIAROWE) wydzielić podstrefy poprzez wykonanie odpowiedniej ilości zestawów do zdalnej regulacji przepływów. Dostawa zestawu ma obejmować: zawór odcinający z możliwością instalacji zaworu pilotowego do ustalenia czasu całkowitego zamknięcia lub pełnego otwarcia, układ sterujący i sterownik/rejestrator GSM/GPRS Zestaw powinien być układem energooszczędnym o zasilaniu bateryjnym lub akumulatorowym z opcjonalną możliwością podania zasilania stałego, Zawór odcinający powinien mieć możliwość sterowania zdalnego na rozkaz operatora, sterowania zdalnego w trybie automatycznym oraz sterowania lokalnego ręcznego niezależnie od stanu naładowania akumulatorów lub baterii, W celu unifikacji wymaga się, aby zestaw akumulatorów powinien być wymienny z zestawem akumulatorowym rejestratorów GPRS dostarczonych w ramach tego samego zamówienia i mieć pojemność nie mniejszą niż 12Ah przy 24V, Układ sterujący powinien monitorować zwrotnie położenie zaworu odcinającego i przekazywać tę informację do sterownika/rejestratora GSM/GPRS, Układ sterujący powinien być wyposażony w przyciski sterujące zamknij i otwórz, stan zaworu powinien być wyświetlany na lokalnym wyświetlaczu sterownika/rejestratora GPRS, Zawór główny: Zawór powinien być sterowanym hydraulicznie zaworem typu kulistego elastomerowego wyposażonego w zwijaną przeponę, Droga przepływu przez zawór nie powinna zawierać żadnych przeszkód w postaci prowadnic, łożyskowań, czy żeber, Działanie zaworu powinno być zapewnione przez zrównoważenie grzyba wraz ze zwijaną przeponą stanowiących jeden zawulkanizowany element, Zespół przepony powinien być jedynym ruchomym elementem zaworu, Zawór powinien posiadać zdejmowaną pokrywę dla szybkiej inspekcji i serwisowania zaworu możliwych bez zdejmowania zaworu z instalacji, Zawór powinien być przeznaczony do ciśnienia nominalnego PN16, Zawór powinien być dostarczony w pełni zmontowany i przetestowany hydraulicznie i ustawiony zgodnie z oczekiwaniem klienta w fabryce w laboratorium hydraulicznym posiadającym certyfikat ISO 9000 i 9001, Materiały: Korpus i pokrywa: żeliwo sferoidalne GGG40, Powłoka: epoksydowa, Zespół grzyba i przepony: NR, Sprężyna: stal nierdzewna. Obwód regulacji: Obwód regulacji powinien posiadać: Strona 9 z 28

10 pilot w postaci zaworu elektromagnetycznego 3-drogowego (dla zaworów o średnicy powyżej 8 do zaworu elektromagnetycznego powinien być dołożony przekaźnik hydrauliczny), kurek odcinający, filtr, którego czyszczenie i przegląd nie wymagają odcięcia przepływu przez zawór główny, zawór umożliwiający ręczne otwarcie zaworu głównego, wymaga się, aby zawór odcinający w stanie spoczynku (położenie otwarty lub zamknięty) nie pobierał energii z pakietu akumulatorów w celu podtrzymania swojego stanu, wszystkie rurki i złączki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, Dopuszczenia i certyfikaty Producent zaworu powinien posiadać certyfikat systemu kontroli jakości ISO 9001 Zawór główny powinien posiadać dopuszczenia do stosowania w kontakcie z wodą do picia wydane przez PZH, Część komunikacyjna sterownika/rejestratora GSM/GPRS: Komunikacja z urządzeniem, sterowanie oraz transmisja danych w technologii GSM /GPRS, Możliwość cyklicznej transmisji danych GPRS według stałej adresacji numeru IP oraz dynamicznej adresacji numeru IP (odczyt poprzez Internet), Możliwość korzystania z usług transmisji danych dowolnego operatora, przy wykorzystaniu dowolnego APN, Funkcja kontroli obecności w sieci GPRS przy stałej adresacji i dynamicznej adresacji IP, Komunikacja z serwerami nadrzędnymi (np. SCADA, aplikacja zarządzająco konfiguracyjna), Możliwość pracy online oraz łączenia cyklicznego (wg zaprogramowanych harmonogramów) z usypianiem modemu, Obsługa zdarzeń alarmowych po ich wystąpieniu z możliwością zdefiniowania serwera alarmowego, który będzie przyjmował obsługę alarmów, Możliwość zdefiniowania dla pracy GPRS następujących parametrów sieci APN: nazwy, użytkownika, hasła, Możliwość konfigurowania kodu PIN karty SIM, Wymaga się, aby zainstalowane karty SIM pracowały w jednym APNie, pomimo że mogą należeć do różnych operatorów sieci GSM, Część sprzętowa i zasoby wewnętrzne sterownika/rejestratora GSM/GPRS: Wbudowany wewnętrzny przetwornik temperatury, Wodoszczelna obudowa urządzenia (wykonanie minimum IP67), Gniazdo do podłączenia zewnętrznych sygnałów pomiarowych dwustanowych, analogowych i opcjonalnego zasilania wyk. minimum IP67, Gniazdo do podłączenia anteny GSM wyk. minimum IP67 Wewnętrzny nastawialny zegar czasu rzeczywistego z niezależną wymienialną baterią, Wbudowany wyświetlacz LCD, Automatyczne wygaszanie wyświetlacza, aktywacja wyświetlacza przez użytkownika po inicjacji czujnika magnetycznego, Możliwość zdefiniowania parametrów (wartości pomiarowe) wyświetlanych na wyświetlaczu w cyklu kołowym, Wbudowane baterie wewnętrzne, Sygnalizacja stanu niskiego napięcia zasilania, Sygnalizacja poziomu sygnału radiowego GSM, Strona 10 z 28

11 Możliwość podłączenia dodatkowego akumulatora, baterii lub zewnętrznego zasilacza umożliwiającego, zasilanie urządzenia w czasie transmisji danych za pośrednictwem GSM/GPRS, Możliwość komunikacji lokalnej z urządzeniem poprzez port podczerwieni IRDA w bez przerywania transmisji danych poprzez GPRS i rejestracji, Zakres pracy w temperaturach od - 20ºC do + 50 ºC, Możliwość wymiany karty SIM bezpośrednio przez użytkownika, Urządzenie powinno posiadać minimum 1 wejść analogowe, Urządzenie powinno posiadać min. 2 wyjścia do sterowania układem automatyki zaworu, Dla wejść analogowych powinien być możliwy do zdefiniowania harmonogram określający częstotliwość pomiarów oraz czas ich rozpoczęcia, Urządzenie powinno posiadać, co najmniej 2 wejścia cyfrowe (jedno licznikowe dla nadajnika impulsów typu Reed, drugie zdarzeniowe do obsługi informacji zwrotnej o położeniu zaworu), W przypadku wejścia, jako zdarzeniowego obsługa z interwałem minimum 5 sekund, Urządzenie powinno mieć możliwość zdefiniowania harmonogramu rejestracji ze zdefiniowaniem parametrów podlegających logowaniu (możliwość wyboru zasobów wewnętrznych - minimum 1 parametr oraz kpl. rejestrów odczytanych z urządzeń podrzędnych), częstotliwości logowania oraz czasu rozpoczęcia logowania, Zmiana okresu pomiarów lub rejestracji między 1 sek. a 24 godz., Wewnętrzna nieulotna pamięć typu FLASH - umożliwiająca rejestrację w cyklu kołowym, Urządzenie powinno mieć możliwość obsługi zdarzeń alarmowych z możliwością ich zarejestrowania w niezależnym banku pamięci typu FLASH, Możliwość zdefiniowania alarmów, do których mogą być przypisane zasoby wewnętrzne (pomiary z wejść analogowych, licznikowych lub zdarzeniowych), Dla alarmów monitorujących przekroczenie wartości powinno być możliwe zdefiniowanie wartości progowej, kierunku przekroczenia wartości progowej, Możliwość lokalnego i zdalnego przeprogramowywania/zmiany konfiguracji urządzenia, Możliwość wymiany wewnętrznego oprogramowania za pośrednictwem lokalnego portu podczerwieni lub zdalnie poprzez GPRS (funkcja bootloader), Kabel-interfejs komunikacyjny do bezpośredniego połączenia z komputerem dostarczany dla partii rejestratorów, Kabel sygnałowy do podłączenia zewnętrznych urządzeń pomiarowych i opcjonalnie dodatkowego zewnętrznego zasilania będący na wyposażeniu każdego zestawu, Kpl. antena GSM, Sterownik/rejestrator GPRS powinien być konfigurowany tym samym oprogramowaniem oraz współpracować z tą samą aplikacją nadrzędną odpowiadającą za zarządzanie, wizualizację i obróbkę danych, co rejestratory GPRS dostarczone w ramach tego samego zamówienia, Zestaw do zdalnej regulacji przepływu wody na sieci wodociągowej - 20 kpl Zastawy elektroniczne służące do diagnostyki sieci wodociągowej. Wykonawca dostarczy zamawiającemu 30 sztuk logerów szumów służących do prowadzenia bieżącej diagnostyki sieci wodociągowej wraz ze stałą, minimum cotygodniową analizą pracy sieci polegającą na detekcji i lokalizacji wycieków w terenie, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych (geofony, korelatory), przez okres 5 lat. Strona 11 z 28

12 3. Oczyszczalnia ścieków Wykonanie pełnej dwukierunkowej transmisji danych z istniejącego i projektowanego systemu sterowania oczyszczalni do wykonywanego systemu monitoringu. Wykonanie systemu odczytu i sterowania parametrami zastawki komory przelewowej nr 1. Ponadto Wykonawca wykona projekt i zainstaluje system wewnętrznej telewizji przemysłowej na obiekcie Oczyszczalni Centrum w Mikołowie (ochrona wizyjna obiektu). System przewidywać powinien podgląd i rejestrację na stanowisku dyspozytorskim w budynku administracyjnym całej infrastruktury obiektu oraz budynku technicznego, a także na poziomie stanowiska sterowania (opisanego w pkt ). Instalacja obejmować będzie dostawę i montaż. Wykonawca dostarczy 1 komputer biurowy stacjonarny na potrzeby analizy danych. Specyfikacja komputera - 1 szt.: Typ komputera stacjonarny, Zastosowanie: Standardowe aplikacje biurowe, dostęp do Internetu Wymagania na elementy składowe: Procesor - klasy x86 ze zintegrowanym procesorem graficznym, Pamięć RAM min. 2x4GB Min. 4 gniazda pamięci RAM, Dysk twardy min. 500 GB, Napęd optyczny min. 8x (DVD±R DL i DVD±RW i CD-RW) z oprogramowaniem do nagrywania, Monitor o przekątnej ekranu min. 19 cali i max. 22 cale panoramiczny i minimalnej rozdzielczości 1440x900, min. kontrast: 800:1, max. czas reakcji: 5ms, Min. 8 portów USB, w tym min. 2 porty USB 3.0, min. 2 porty USB umieszczone na przednim panelu komputera, Min. 1 gniazdo Gigabit Ethernet, Mysz optyczna: USB min. 800 DPI z przewodem o długości min. 1,5 metra, Klawiatura komputerowa: standardowa USB (układ polski programisty) z przewodem o długości min. 1,5 metra, Zasilacz komputerowy: moc min. 400 W, max. głośność 25 db, układ PFC aktywny, Zastosowany układ chłodzenia procesora może generować hałas w zakresie min. 8,5 db/a i max. 27,1 db/a dla posiadanego maksymalnego zakresu obrotów: od 800 do 1700 RPM, Gwarancja - typu NDR (usunięcie awarii najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia - w miejscu instalacji). W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Preinstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit, Zamawiający wymaga, aby zestaw komputerowy był zgodny z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 Professional, Oprogramowanie antywirusowe z modułem rezydentnym z subskrypcją baz wirusów na 5 lat, Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office Professional 2010 PL, Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczone było w polskiej wersji językowej. Strona 12 z 28

13 4. System monitoringu pracy silników elektrycznych System obejmować będzie silniki zlokalizowane na niżej wymienionych obiektach: Oczyszczalnia Centrum 9 sztuk Ujęcie wody Śmiłowice 3 sztuki Hydrofornia Bujaków II 5 sztuk Należy wykonać monitoring pracy silników elektrycznych w następującym zakresie: napięcia międzyfazowe, napięcia fazowe, prądy fazowe i przewodu N, moc czynną, moc bierną, moc pozorną, współczynnik mocy, częstotliwość, asymetrię napięć i prądów, poziom zniekształceń harmonicznych napięć, poziom zniekształceń harmonicznych prądów, Wymagania dla analizatora pracy silników elektrycznych: Obudowa modułowa l, Wyświetlacz graficzny LCD, podświetlany, Klawiatura do ustawień i wizualizacji, Łatwa i szybka nawigacja, Możliwość zastosowania w układach NN, ŚN i WN, Teksty pomiarów, ustawień i wiadomości, Menu w języku polskim. Wbudowany port RS-485, Pomiary metodą TRMS, Próbkowanie ciągłe (bezprzerwowe), Wysoka dokładność, Napięcie znamionowe pomiarowe między fazowe 690VAC fazowe 400 VAC, Zgodność z normami IEC/EN :2001, IEC/EN :2005, EN :2006, EN :2001, IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN :1993, IEC/EN , IEC/EN , IEC , UL508, C22.2-N 14-95, CEI EN Pomiar energii czynnej pobranej i oddanej oraz energii biernej pobranej i oddanej (indukcyjnej/pojemnościowej), Możliwość wykonania testu okablowania miernika pomiarowego, Dokładność pomiarowa dla napięcia ±0,5%, dla prądu ±0,5%, pomiar energii czynnej w klasie 1, Dane należy przesyłać poprzez transmiter GPRS do systemu nadrzędnego gdzie mają być archiwizowane i prezentowane w formie raportów. Strona 13 z 28

14 OPISY URZĄDZEŃ SYSTEMOWYCH (dotyczy pkt. 1-4) Transmiter GPRS Wymagania: Urządzenie bazujące na transmisji GSM/GPRS, Urządzenie powinno mieć kompaktową konstrukcję o niewielkich rozmiarach, Transmiter GPRS powinien być przystosowany do montażu na szynie TH oraz posiadać metalową obudowę, Zakres napięcia zasilania powinien wynosić od 8V do 30V DC, Wtyk zasilający powinien posiadać klucz uniemożliwiający wadliwe podłączenie, Urządzenie powinno posiadać opcjonalnie wbudowany akumulator pozwalający na pracę przy zaniku zasilania zewnętrznego, Transmiter GPRS powinien posiadać minimum 2 porty RS232 z możliwością ustawienia parametrów transmisji zgodną z portem komunikacyjnym urządzenia podrzędnego, Transmiter powinien posiadać wbudowane gniazdo antenowe typu FME lub SMA, Transmiter powinien posiadać lampki LED sygnalizujące stan jego pracy: stan samego transmitera i stan modemu, Transmiter powinien bezpośrednio przenosić informacje z danymi w dowolnym protokole komunikacyjnym przemysłowym z sieci GPRS na port RS232, powinien pracować, jako przeźroczyste łącze, Transmiter powinien obsługiwać protokół ModBUS RTU dla trybu pracy Master sterownika (tzw. praca zdarzeniowa) z możliwością zdefiniowania tablicy docelowych numerów IP i portów, Transmiter powinien mieć możliwość transmisji GPRS w protokole UDP, W datagramie UDP w obszarze danych powinna znajdować się wyłącznie kompletna ramka protokołu komunikacyjnego np. ModBUS RTU, Transmiter powinien posiadać 2 gniazda SIM i 2 kart SIM niezależnych operatorów (bez dodatkowej dopłaty) z możliwością konfigurowania trybu wyboru kart i przełączania pomiędzy nimi, Transmiter musi posiadać rejestry statusowe informujące o poziomie sygnału radiowego GSM (CSQ), Transmiter powinien automatycznie, niezależnie od innych urządzeń podłączonych do jego portu konfiguracyjnego nawiązywać sesję GPRS oraz posiadać konfigurowalny mechanizm autodiagnostyki sieci GPRS, Do transmitera GPRS powinno być dołączane bezpłatne oprogramowanie konfiguracyjne w języku polskim, umożliwiające konfigurację urządzenia bezpośrednio przez port RS232 lub zdalnie poprzez sieć GPRS, Wymaga się, aby zainstalowane karty SIM pracowały w jednym APNie, pomimo że będą należeć do różnych operatorów sieci GSM, o wyborze operatora będzie decydować lokalny zasięg GSM, Oprogramowanie powinno pokazywać podstawowe parametry komunikacyjne GSM m.in. poziom sygnału GSM, stan zalogowania do sieci GPRS, Firmware transmitera powinien umożliwiać aktualizację jego oprogramowania wewnętrznego przez użytkownika, Powinna istnieć możliwość diagnostyki i zdalnego przeprogramowania sterownika Strona 14 z 28

15 przemysłowego za pomocą transmitera poprzez GPRS. Oprogramowanie konfiguracyjne dedykowane (producenta): Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające pracę w systemach operacyjnych Windows klasy NT, Komunikacja z oprogramowaniem poprzez GSM/GPRS oraz przez RS232, Wyświetlanie parametrów wartości bieżących. Wyświetlanie wartości sygnału radiowego GSM, Funkcja wprowadzenia kodu PIN karty SIM oraz parametrów login/hasło dla pracy GPRS, Możliwość konfiguracji wszystkich parametrów użytkownika w urządzeniu zarówno lokalnie jak i zdalnie, Urządzenie powinno być dostarczane z aktualnym CE. Nadrzędny system zbierania i prezentacji danych Część komunikacyjno-konfiguracyjna: Komunikacja z urządzeniami poprzez protokoły TCP i UDP z możliwością korzystania z: telefoniczne połączenia wdzwaniane CSD, Lokalnie poprzez RS-232, SMS (Odbieranie danych telemetrycznych), Sieć Internet, Obsługa sieci GSM w publicznych i prywatnych APN, Podłączenie urządzeń w trybie klienta lub serwera, Obsługa protokołów przemysłowych, co najmniej: GazModem, ACDC, Modbus RTU/TCP, Możliwość bezpośredniej komunikacji z urządzeniami podrzędnymi (Slave) poprzez tryb przezroczysty do urządzeń nadzorowanych, Możliwość stosowania oddzielnej logiki obsługi komunikacji w zależności od typu urządzenia lub protokołu (każdy protokół lub typ może działać na innym porcie IP), Organizacja urządzeń i danych w postaci wielopoziomowego drzewa (grupy, lokalizacje, punkty pomiarowe, serie pomiarowe), Zdalne zarządzanie konfiguracją urządzeń w zakresie wszystkich parametrów, Zdalna aktualizacja oprogramowania wbudowanego firmware, Wizualizacje stanu urządzeń interfejs HMI dostosowany do specyfiki określonego typu urządzenia lub obiektu, Możliwość definiowania zadań do wykonania przez system dla konkretnego urządzenia w zależności od typu urządzenia/rejestratora: Czytanie konfiguracji urządzenia, Zmiana konfiguracji urządzenia, Synchronizacja czasu z czasem serwera, Czytanie zdarzeń, Czytanie zarejestrowanych próbek pomiarowych, Aktualizacja oprogramowania wbudowanego, Odczyt danych bieżących, Wysyłanie serwisowe dowolnie ramki (obsługa dowolnych protokołów, nawet nieobsługiwanych przez warstwę komunikacji), Wyłączanie modemu, Strona 15 z 28

16 Czytanie bieżących alarmów, Zapis danych bieżących, Możliwość łatwego definiowania zadań dla grupy urządzeń (jednego typu) wraz z możliwością szybkiego usuwania zadania grupowego dla pojedynczego urządzenia lub dla wszystkich urządzeń, do których zostało dodane zadanie, Możliwość definiowania zadań cyklicznych lub jednorazowych. Zadania cykliczne mają określony interwał wykonania z dokładnością minutową i czasem pierwszego wykonania, Dostęp do pełnej historii wykonanych zadań, z możliwością filtrowania i sortowania. Historia zawiera również informacje na temat osób dodających zadania oraz parametrów tych zadań (w tym zmian konfiguracji dla zadania zmiany konfiguracji), Hierarchia zadań określenie kolejności wykonywania zadań o tym samym czasie wykonania, Sygnalizacja na drzewie urządzeń stanu systemu: Wykonywanie zadań, łącznie z postępem i sygnalizowaniem błędów i problemów (w postaci odpowiednich kolorów nazw poszczególnych punktów pomiarowych, grup i lokalizacji), Odebranie alarmów, Stan połączenia (połączony/niepołączony), Możliwość definiowania wirtualnych serii pomiarowych: definiowanie formuł obliczeniowych, wraz z możliwością użycia elementów sterujących (warunki, pętle). Formuły mogą być używane wielokrotnie, możliwość dodawania serii pomiarowych obliczanych na podstawie formuł obliczeniowych. Powiązanie danych wejściowych formuły z dowolnymi seriami pomiarowymi, Możliwość zarządzania konfiguracją urządzeń w systemie według relacji punktu pomiarowych a nie urządzeń pomiarowych, Możliwość odinstalowania urządzenia z zachowaniem dostępu do archiwalnych danych pomiarowych lub zdarzeń, Instalacja urządzenia w wybranym punkcie pomiarowych z jednoczesnym odinstalowaniem poprzedniego (np. wymiana serwisowa). System zachowuje ciągłość danych pomiarowych i zdarzeń w czasie, Pula urządzeń dedykowany obszar (magazyn), w którym jest dostęp do urządzeń odinstalowanych. Ułatwia ich późniejsze zainstalowanie, np. po powrocie z serwisu, Dostęp do historii instalacji urządzeń (z punktu widzenia konkretnego urządzenia lub punktu pomiarowego), Przenoszenia urządzeń miedzy punktami pomiarowymi, Szybki dostęp do podstawowych danych urządzenia: wersja, numer seryjny, lokalizacja (adres, współrzędne), status połączenia, adres IP, Akwizycja i analiza danych i zdarzeń: Odczyt zarejestrowanych próbek pomiarowych zgodnie z harmonogramem lub przy każdym połączeniu z urządzeniem, Odczyt danych bieżących na żądanie, Odczyt zdarzeń i alarmów przy każdym połączeniu lub na żądanie, Generowanie wykresów na podstawie danych pomiarowych, Możliwość zestawiania na jednym wykresie serii pomiarowych z różnych urządzeń i różnych okresów, Strona 16 z 28

17 Możliwość zmiany kolorów wykresu, osi dla poszczególnych serii pomiarowych, skali wykresu, Eksport wykresu do pliku graficznego w formatach jpg, png, bmp, pdf, System powinien automatycznie generować raporty godzinowe, dobowe, miesięczne i okresowe tworzone lokalnie w oparciu o archiwa danego parametru z możliwością definiowania godzin, dni i przedziału okresu raportów, Aplikacja powinna umożliwiać z poziomu przeglądarki WWW bezpośredni zapis danych z wykresu przez użytkownika do formatu TXT, CSV, XML w postaci tabeli, Drukowanie wykresu, Skalowanie wykresu w względem osi czasu lub osi danych, Serwer alarmowy obsługa alarmowych połączeń z urządzeń, który mają tryb łączenia z przypadku wystąpienia alarmów z dedykowanym (innym niż podstawowy) serwerem, System powinien umożliwiać powiadamianie alarmowe o zdarzeniach poprzez indywidualnie definiowane wiadomości wysyłane, poprzez co najmniej SMS, , Fax, Definiowane w systemie alarmy powinny mieć możliwość określenia histerezy, opóźnienia zadziałania, wykonywania na nich operacji logicznych oraz archiwizacji, Zintegrowany System alarmowy prezentacja i obsługa alarmów pochodzących ze zdarzeń odebranych z urządzeń: Widok wszystkich alarmów dla wszystkich urządzeń, widok alarmów dla wybranego urządzenia, zatwierdzanie alarmów wraz z komentarzem, przeglądanie historii alarmów, filtrowanie i sortowanie alarmów, definiowanie przez administratora priorytetów i przyjaznych opisów dla poszczególnych alarmów, Scentralizowana synchronizacja czasu nadzorowanych urządzeń z czasem serwera systemu, System powinien zapewniać dostęp do danych z poziomu przeglądarki WWW, bez konieczności instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów w środowisku klienckim z optymalizacja wykorzystania połączeń GPRS i urządzeń PDA, System powinien umożliwiać bezproblemowe przejście z aplikacji WWW udostępnianej przez dostawcę kart telemetrycznych do aplikacji lokalnej dyspozytorskiej z zachowaniem wszystkich danych archiwalnych, układu plansz oraz ich zawartości z dodaniem funkcji występujących wyłącznie dla aplikacji dyspozytorskich a w przypadku dostępu WWW nieaktywnych. Należy przyjąć zasadę, że aplikacja WWW jest modułem aplikacji dyspozytorskiej, Licencja systemu nie powinna ograniczać ilości zmiennych, System powinien archiwizować dane w MS SQL lub ORACLE, System nie powinien posiadać ograniczeń dotyczących długości nazw parametrów (np. nazw zmiennych), System powinien umożliwiać niezależne określenie częstości archiwizacji danych niezależnie dla każdego parametru z możliwością zdefiniowania rejestracji zmian powyżej indywidualnie określonego progu, System powinien umożliwiać zarządzanie dostępem do danych z dokładnością do pojedynczego parametru (uprawnienia dostępu, hasła), System powinien umożliwiać definiowanie przez administratora dowolnych wyrażeń arytmetycznych związanych z przeliczaniem wartości parametrów jak również skryptów wykonywanych automatycznie, Strona 17 z 28

18 Aplikacja wizualizacyjna powinna obsługiwać minimum następujące formaty graficzne BMP, JPG, GIF, WMF, DXF oraz prezentować dane w postaci schematów technologicznych. Struktura schematów powinna być tworzona w sposób przejrzysty w postaci drzewa, Transmisja danych: Wykonawca zapewni ze wszystkich punktów pomiarowych przekaz danych poprzez sieć GSM/GPRS wraz z pełną obsługą teleinformatyczną APNa, Wykonawca zapewni pięcioletnią obsługę transmisji danych ze wszystkich punktów pomiarowych w ramach ceny kontraktu. Należy zrealizować dostawę, instalację oraz konfigurację 2 serwerów zestawionych w cluster wraz z konfiguracją połączeń VPN i połączenia zapasowego oraz dostawę 9 szt. systemu wizualizacyjnego dla potrzeb systemowego zarządzania siecią. Miejsca instalacji serwerów to: Serwerownia w siedzibie Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., Serwerownia w Urzędzie Miejskim w Mikołowie. Miejsca instalacji stanowisk wizualizacji systemu: Siedziba Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 7 stanowisk, Oczyszczalnia Ścieków Centrum w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 2 stanowiska, Zamawiający wymaga, aby gwarancja na serwery była typu NDR (usunięcie awarii najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia, w miejscu instalacji). W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń był realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego, Wykonawca zapewni oprogramowanie antywirusowe dla serwerów w całym okresie 5 lat. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie to zawierało moduł rezydentny i zapewniało aktualizację bazy sygnatur wirusów, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zarządzał serwerami w całym okresie 5 lat zapewniając bezawaryjną pracę systemu, a przed zakończeniem tego okresu wymieni całkowicie serwery na nowe, w taki sposób, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu przez kolejne 5 lat pracy oraz przeszkoli administratora Zamawiającego w zakresie niezbędnym do skutecznej obsługi systemu. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczone było w polskiej wersji językowej. Zamawiający wymaga dostępu, w czasie rzeczywistym, do danych otrzymanych z systemu, podczas jego eksploatacji w ciągu 1 roku Ponadto dostawa powinna obejmować 8 szt. komputerów przenośnych oraz 12 szt. Aparatów GSM (smartphone) posiadających czynne stałe łącze bezprzewodowe w całym okresie 5 lat, pełniących rolę mobilnych punktów wizualizacji i zarządzania systemem. Specyfikacja komputerów przenośnych: Notebook 8 szt. Typ komputera przenośny, Zastosowanie: Standardowe aplikacje biurowe, dostęp do Internetu, mobilny punkt wizualizacji i zarządzania systemem Wymagania na elementy składowe: Strona 18 z 28

19 Procesor: klasy x86 ze zintegrowanym procesorem graficznym, Pamięć RAM min. 2x4GB, Dysk twardy (SSD Solid State Drive) min. 128 GB, Napęd optyczny min. 8x (DVD±R DL i DVD±RW i CD-RW) z oprogramowaniem do nagrywania, Wyświetlacz o przekątnej min. 15,4 cala, max. 16 cali o rozdzielczości min. 1440x900, Min. 3 porty USB, w tym min. 1 USB 3.0, Sieć bezprzewodowa Wi-Fi (W oparciu o specyfikację IEEE n), Min. 1 gniazdo Gigabit Ethernet, Interfejs bezprzewodowy Bluetooth EDR (Enhanced Data Rate), Bateria i zasilanie min. 7 godz. przeglądania WWW bez ładowania, Mysz optyczna USB min. 800 DPI, Pasowana torba na notebooka, Gwarancja typu NDR (usunięcie awarii najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia - w miejscu instalacji). W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Preinstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit, Oprogramowanie antywirusowe z modułem rezydentnym z subskrypcją baz wirusów na 5 lat, Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office Professional Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczone było w polskiej wersji językowej. Montaż jakichkolwiek połączeń hydraulicznych powinien zostać zrealizowany przy użyciu niżej wymienionych kształtek i armatury: Zasuwy kołnierzowe DN PN 16. Cechy techniczne armatury: a) ciśnienie nominalne PN16; b) gładki przelot bez gniazda; c) miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną; d) korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563; e) wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem; f) uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring; g) zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierścień dławicowy wykonane z elastomeru, zapewniające bardzo dokładne uszczelnienie wrzeciona; h) śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową; i) nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego; j) kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2; k) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami, jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662. Opaski do nawiercania dla rur PE i PVC. a) korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG400; Strona 19 z 28

20 b) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm 2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V; c) śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej A2; d) uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną; e) z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym wg Dokumentacji Projektowej. Opaski do nawiercania dla rur żeliwnych i stalowych. a) ciśnienie nominalne PN16; b) korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG400; c) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm 2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V; d) taśma i śruby wykonane ze stali nierdzewnej; e) nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej; f) uszczelka siodłowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną; g) z odejściem gwintowanym 2. Kształtki żeliwne. a) materiał: żeliwo sferoidalne; b) zabezpieczenie antykorozyjne: wewnątrz i zewnątrz żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej; c) grubość warstwy zabezpieczającej 250 mm; d) owiercenia kołnierzy PN-EN e) uszczelki płaskie ze stabilną wkładką stalową ułatwiającą montaż, wykonane z elastomeru. Wszystkie połączenia skręcane realizować przy pomocy śrub, nakrętek i podkładek wykonanych ze stali nierdzewnej klasy A4. Śruby winny być smarowane smarem wysokotemperaturowym na bazie miedzi odpornym na działanie wody, zasad i kwasów, nietracących swoich właściwości w temperaturze od -40ºC do +1200ºC. Natomiast wszelkie kołnierze używane do połączeń muszą być pokryte polipropylenem. 5. Matematyczny model hydrauliczny systemu dystrybucji wody 5.1. Wymagania podstawowe źródła danych do modelu W ramach realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i usystematyzowania danych o sieci wodociągowej (długość ok. 300 km) oraz jej obiektach. Usystematyzowanie danych w tym przypadku oznacza opracowanie i zasilenie obiektowoopisowych baz danych w informacje o sieci wodociągowej i jej obiektach, które następnie wykorzystywane będą przez program komputerowy do budowy (zasilania) modelu komputerowego i kolejno prowadzenia obliczeń hydraulicznych. Źródło informacji dla bazy danych i tym samym modelu stanowić będą między innymi wektorowe mapy sieci wodociągowej pozyskane z PODGiK w Mikołowie mapy zasadnicze sieci wodociągowej, archiwa Zamawiającego zawierające dokumentację z odebranych robót, protokoły awarii i napraw, dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów wodociągowych itp. W tej części zadania wymagane jest również zintegrowanie systemu bilingowego Zamawiającego z opracowaną tablicą bazy danych i bezpośrednio aplikacją do modelowania pracy systemu Strona 20 z 28

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.2) do SIWZ. sieci wodociągowej

Załącznik nr 8.2) do SIWZ. sieci wodociągowej Załącznik nr 8.2) do SIWZ Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla systemu monitoringu sieci wodociągowej 1. Opis systemu monitoringu sieci wodociągowej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68)

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68) wydanie 1/10 (3), marzec 2010 NOWOŚĆ!!! MT723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP68) MT713 bateryjne moduły telemetryczne dbają o środowisko monitorowanie studni solankowych Sól z

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 wydanie 1/09 (2), kwiecień 2009 MT713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie więcej na str. 17 Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 Xway Twój własny system zdalnej lokalizacji GPS!

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

DAT/ZP PN/12/11 Załącznik nr 4

DAT/ZP PN/12/11 Załącznik nr 4 Formularz wymagań parametrów sprzętu, oprogramowania bazodanowego, serwerowego oraz pozostałych elementów sprzętowych 1. Serwer bazy danych 1 sztuka Nazwa elementu, parametru lub cechy Opis wymagań warunki

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA... 2 3.1 PROJEKT INSTALACJI... 2 3.2. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rzeszów, 2013 1 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1: I Dostawa zintegrowanego stanowiska badawczego: Eksperymentalne obiekty mechatroniczne Aparatura

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo