OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System monitoringu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zamówienie obejmować będzie: I. Zaprojektowanie systemu monitoringu sieci wod.-kan.: a) koncepcja b) projekty budowlane i techniczne pełno branżowe i projekt oprogramowania dedykowanego II. Wykonanie systemu monitoringu wraz z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, wdrożenie systemu monitoringu, testowanie i sprawdzenie poprawności działania. III. Usługi szkolenia i sprawowania serwisu w okresie gwarancyjnym przez 5 lat. I. Projekt powinien zawierać minimum: a) opis technologii budowy i wdrożenia systemu monitoringu, b) opis proponowanych do dostarczenia urządzeń zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ewentualnych urządzeń dodatkowych niezbędnych do wykonania monitoringu sieci, c) mechanizm zgłaszania i usuwania usterek, awarii wdrożonych rozwiązań. Wykonawca zaprojektuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przyjęte rozwiązania techniczne oraz dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednimi organami administracji publicznej, a także uzgodnień terenowo-prawnych i innych niezbędnych do opracowania dokumentacji na system monitoringu. Wykonawca przekaże pełną dokumentację budowlaną i techniczną wykonanego systemu monitoringu. Zamawiający wymaga by wykonany system pozwalał w przyszłości na jego swobodną rozbudowę (przez dowolnego Wykonawcę), bez dodatkowych kosztów narzuconych przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni uniwersalne narzędzie umożliwiające tworzenie dowolnych zestawień, raportów, wykresów. System monitoringu musi umożliwiać dodatkowo wizualizację danych (obiektów pomiarowych) odpowiednio na warstwie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, budowanego przez Gminę Mikołów systemu informacji o terenie. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS). Pobieranie danych może odbywać się poprzez bezpośredni dostęp do bazy lub eksport danych w określonej formie. W systemie GIS ww. warstwy zostaną opracowane na podstawie przeprowadzenia usługi wektoryzacji poszczególnych sieci. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych uzgodnień w ww. kwestii z firmą wdrażającą system informacji o terenie w Urzędzie Miasta Mikołów bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. II. System monitoringu obejmował będzie następujące części główne: 1. Tłocznie ścieków 2. Sieć wodociągowa 3. Oczyszczalnia ścieków 4. System monitoringu pracy silników elektrycznych 5. Matematyczny model hydrauliczny systemu dystrybucji wody System zarówno pod względem programowym jak i sprzętowym powinien być tak wykonany by zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych. Strona 1 z 28

2 Wszystkie wymagania podane w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące poszczególnych urządzeń są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca zabezpieczy i dostarczy wszelkie niezbędne urządzenia i materiały, które są konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia. Gwarancja na cały system oraz poszczególne urządzenia będzie udzielona na okres 5 lat licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 1. Tłocznie ścieków Wykonać monitoring pracy 30 szt. tłoczni i przepompowni ścieków bazując na transmisji GSM/GPRS. Należy monitorować następujące parametry, które następnie powinny być wizualizowane i archiwizowane w systemie nadrzędnym: stan liczników czasu prac pomp, stan liczników włączeń pomp, aktualny poziom ścieków, stan pracy pomp (praca, stop), stan awarii pomp, spiętrzenie, awaria zbiorcza, tryb sterowania: auto-0-ręka (sygnał dostępny w zależności od tłoczni), awaria zasilania, włamanie. Zrealizować monitoring przepływomierza (w razie potrzeby wraz z montażem) w zakresie pomiaru przepływu chwilowego i licznika sumarycznego ścieków. Dla tłoczni posiadających sterownik z dostępnym protokołem komunikacyjnym ModBUS RTU należy użyć do komunikacji z systemem nadrzędnym transmitera GPRS. W tłoczni bez możliwości komunikacji protokołem logicznym należy wykorzystać wyjścia bezpotencjałowe, zastosować przekaźniki interfejsowe, separatory sygnałów analogowych itp. urządzenia, które pozwolą pobrać w/w informacje w sposób niewpływający na układ sterowania tłoczni. Należy zastosować w tym przypadku sterownik PLC z protokołem ModBUS RTU, wyświetlaczem monochromatycznym LCD, klawiaturą, portem komunikacyjnym RS232 z możliwością zmiany w locie trybu pracy z Master na Slave i odwrotnie tak, aby zapewnić transmisję zdarzeniową. Sterownik należy podłączyć do transmitera GPRS. 2. Sieć wodociągowa Wykonać monitoring pracy sieci wodociągowej umożliwiający stały wgląd w jej podstawowe parametry (przepływy, ciśnienia) w jej charakterystycznych punktach (20 projektowanych punktów na sieci oraz 22 istniejących liczników zużycia wody znajdujących się w punktach zakupu wody z GPW Katowice, 2 ujęciach wody i jednej stacji hydroforowej) poprzez wykonanie opomiarowania strefowego. WYPOSAŻENIE PUNKTU POMIAROWEGO 2.1 Przepływomierz elektromagnetyczny Przepływomierz bateryjny zoptymalizowany do aplikacji wodnych, do pomiarów przepływów i detekcji wycieków na sieciach wodociągowych. Przepływomierze z dostępnymi średnicami od DN 80 do DN 300, przyłącza kołnierzowe, z możliwością dokonania zabudowy bezpośrednio w gruncie. Wersja rozłączna z przewodami o maksymalnej długości do 200 metrów dla rurociągu: DN sztuk DN sztuk DN sztuk Strona 2 z 28

3 2.2 Wymagania dotyczące czujnika pomiarowego: przyłącze kołnierzowe w zależności od średnicy PN10 lub PN16 wg EN (ISO 7005), konstrukcja całkowicie spawana, stopień ochrony czujnika IP68 umożliwiający zabudowę bezpośrednio w ziemi do 5 metrów lub w zanurzeniu do 10 metrów słupa wody po uprzednim uszczelnieniu puszki połączeniowej, możliwość montażu przy braku odcinków prostych przed i za czujnikiem przy zachowaniu deklarowanych parametrów metrologicznych przez producenta i potwierdzonych certyfikatem OIML R49, przewężenie średnicy wewnętrznej czujnika dla pomiaru niskich przepływów nocnych, wykładzina z elastomeru, elektrody pomiarowe i uziemiające ze stali nierdzewnej 316L, atest PZH do kontaktu z wodą pitną, certyfikat zgodności z OIML R49 dla średnic do DN300, dokładność pomiaru 0,5% lub opcjonalnie 0,25% potwierdzona protokołem kalibracji na mokro, temperatura medium: 0, C, temperatura otoczenia: C, przechowywanie wartości liczników, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych w nieulotnej pamięci czujnika i przetwornika, możliwość zabudowy czujnika na dowolnym rurociągu (pionowym, poziomym, ukośnym), opcjonalnie dla średnic do DN300 certyfikat MID umożliwiający zastosowanie przepływomierza w aplikacjach rozliczeniowych. 2.3 Wymagania dotyczące przetwornika pomiarowego: przetwornik o stopniu ochrony IP68 umożliwiający montaż w komorze lub pod ziemią, specjalne złącza rozłączne dla baterii, komunikacji Modbus, kabla wyjść impulsowych, kabla do programowania zapewniające stopień ochrony IP68, wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt stanu liczników w przód i w tył, stanu baterii, prędkości przepływu, przepływu chwilowego i komunikatów awarii, programowanie za pomocą interfejsu RS232 bez rozszczelniania obudowy (możliwość odczytu danych z wewnętrznego rejestratora, błędów oraz programowanie wyjść), 3 wyjścia sygnałowe: 2 wyjścia impulsowe pasywne dla przepływu w przód i w tył (swobodnie programowalne) oraz wyjście cyfrowe dla alarmów lub informacji o zmianie kierunku przepływu, interfejs komunikacyjny RS485 z protokołem Modbus RTU zabezpieczenie dostępu do menu programowania 4-cyfrowym hasłem, temperatura otoczenia: C, zasilanie z baterii zewnętrznej: czas pracy baterii do 5 lat (możliwość instalacji baterii o czasie życia do 10 lat), przy komunikacji Modbus RTU 4 razy na dobę czas życia baterii nie powinien być krótszy niż 90% żywotności normalnej, odczyt protokołem komunikacyjnym danych bieżących liczników, przepływu chwilowego, danych statusowych oraz możliwość zmiany parametrów konfiguracyjnych, przechowywanie wartości liczników, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych w nieulotnej pamięci czujnika i przetwornika, opcjonalnie możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika ciśnienia bezpośrednio do przetwornika, Strona 3 z 28

4 opcjonalnie dla średnic do DN300 certyfikat MID umożlwiający zastosowanie przepływomierza w aplikacjach rozliczeniowych. 2.4 Przetworniki ciśnienia Wymagania: Zakres pomiaru 0-10 bar lub 0-16 bar, Sygnał wyjściowy: 4-20 ma, Czujnik z elektroniką przystosowaną do zasilania impulsowego w czasie pracy z rejestratorami w celu obniżenia poboru energii, Dopuszczalne przeciążenie: minimum 4 krotność zakresu pomiarowego, Kabel do podłączenia przetwornika do rejestratora o długości min. 10 m, Błąd podstawowy: maksymalnie 0,5 % zakresu pomiarowego, Stopień ochrony IP68, Przyłącze procesowe: G1/2", Atest PZH, Czujnik ciśnienia powinien być montowany na armaturze składającej się z zaworu manometrycznego służącego do odpowietrzania i kontroli ciśnienia oraz zaworu odcinającego (przy instalacjach doziemnych dopuszcza się zainstalowanie tylko zaworu odcinającego), Czujnik ciśnienia powinien być tak zamontowany, aby był możliwy jego montaż i demontaż bez możliwości uszkodzenia kabla sygnałowego. Przetwornik ciśnienia 42 szt. 2.5 Zabudowa dla punktu pomiarowego doziemnego z pomiarem ciśnienia i przepływu Punkty pomiarowe przepływu i ciśnienia w wykonaniu doziemnym powinny posiadać zewnętrzną obudowę typu słupek telemetryczny. W słupku telemetrycznym powinny być zabudowane urządzenia pomiarowe wraz z urządzeniami telemetrycznymi. Powinien być on posadowiony na fundamencie i zabezpieczony dodatkowo płytą odciążającą. Elementy te powinny być dostarczone w komplecie ze słupkiem telemetrycznym. Wprowadzenie przewodów sygnałowych powinno być prowadzone w rurze osłonowej polietylenowej dn50mm. Natomiast samo przyłącze pomiarowe zabudowane na wodociągu, z którego zostaną wyprowadzone kable sygnałowe przed zakryciem gruntem należy dodatkowo zabezpieczyć osłoną z PCV. Słupek telemetryczny powinien stanowić obudowę o kształcie walca i kolorze zbliżonym do czerni oraz umożliwiać: zabudowę identycznych wkładek patentowych tak by były otwierane tym samym kluczem, umieszczenie tabliczki informacyjnej o numerze punktu pomiarowego, montaż pakietu baterii o napięciu 24 VDC, z którego zasilany będzie rejestrator parametrów sieci wodociągowej, zabudowę rejestratora z komunikacją GSM/GPRS wraz z modułem komunikacji lokalnej RS485 protokołem ModBUS RTU, zabudowę anteny GSM w sposób zapewniający utrzymanie optymalnego poziomu sygnału CSQ i braku dostępu do anteny z zewnątrz po zamknięciu słupka telemetrycznego, zabudowę skrzynki zaciskowej do podłączenia sygnałów pomiarowych, zabudowę magnetycznego czujnika otwarcia, zabudowę przetwornika przepływomierza z jego bateriami, łatwy dostęp do elementów wyposażenia wewnętrznego, ochronę zabudowanych urządzeń przed aktami wandalizmu oraz w momencie otwarcia słupka Strona 4 z 28

5 sygnalizację zdarzenia w systemie, opcjonalne wykonanie połączenia wyrównawczego pomiędzy przewodem wodociągowym, przyłączem pomiarowym i stelażem słupka telemetrycznego w celu wyrównania potencjałów. Ilość słupków telemetrycznych 58 szt. 2.6 Rejestrator parametrów sieci wodociągowej z możliwością transmisji danych pomiarowych w technologii GSM/GPRS/SMS Cześć komunikacyjna GSM/GPRS: Komunikacja z urządzeniem oraz transmisja danych w technologii GSM /GPRS, Możliwość cyklicznej transmisji danych GPRS według stałej adresacji numeru IP oraz dynamicznej adresacji numeru IP (odczyt poprzez Internet), Możliwość korzystania z usług transmisji danych dowolnego operatora, przy wykorzystaniu dowolnego APN, Funkcja kontroli obecności w sieci GPRS przy stałej adresacji i dynamicznej adresacji IP, Komunikacja z serwerami nadrzędnymi (np. SCADA, aplikacja zarządzająco konfiguracyjna) protokołem Modbus TCP, Możliwość pracy online oraz łączenia cyklicznego (wg zaprogramowanych harmonogramów) z usypianiem modemu, Możliwość transmisji GPRS zarówno przy zasilaniu zewnętrznym jak również baterii wewnętrznych (powinien być możliwy wybór, w jakich warunkach zasilania ma być prowadzona łączność), Możliwość łączności do dwóch serwerów nadrzędnych z możliwością zdefiniowania indywidualnego harmonogramu łączenia dla każdego z nich, Obsługa zdarzeń alarmowych po ich wystąpieniu z możliwością zdefiniowania serwera alarmowego, który będzie przyjmował obsługę alarmów, Możliwość zdefiniowania dla pracy GPRS następujących parametrów sieci APN: nazwy, użytkownika, hasła, Możliwość konfigurowania kodu PIN karty SIM, Wymaga się, aby zainstalowane karty SIM pracowały w jednym APNie, pomimo że mogą należeć do różnych operatorów sieci GSM. Część komunikacyjna lokalna z urządzeniami pomiarowymi: Możliwość pracy w układzie Master-Slave (rejestrator Master, urządzenia pomiarowe np. przepływomierz Slave), obsługa protokołu ModBUS RTU na porcie szeregowym, Możliwość odczytu, co najmniej 4 urządzeń o niezależnych adresach, Możliwość skonfigurowania parametrów komunikacji: prędkości, parametrów telegramu (N81, E81, O81, N82, E82, O82), liczby retransmisji, czasu oczekiwania na odpowiedź, Możliwość kontroli, jakości transmisji poprzez niezależne liczniki telegramów nadanych i odebranych dla każdego z urządzeń podrzędnych (Slave), Niezależny harmonogram odczytu urządzeń z możliwością definiowania rejestracji po n odczytach w niezależnym banku pamięci (typu FLASH) o rozmiarze minimum 6000 rekordów rejestracja w cyklu kołowym, Możliwość wysyłania, co najmniej 32 telegramów pytających w jednej sekwencji i odczytu, co najmniej 64 rejestrów 2 bajtowych, Strona 5 z 28

6 Możliwość obsługi następujących bloków danych: Holding register, Input register, Coils, Discrete inputs, Część sprzętowa i zasoby wewnętrzne rejestratora GSM/GPRS: Wbudowany wewnętrzny przetwornik temperatury, Wodoszczelna obudowa urządzenia (wykonanie minimum IP67), Gniazdo do podłączenia zewnętrznych sygnałów pomiarowych dwustanowych, analogowych i opcjonalnego zasilania wyk. minimum IP67, Gniazdo do podłączenia anteny GSM wyk. minimum IP67, Zewnętrzny konwerter komunikacji TTL/RS485 z wbudowaną wewnętrzną baterią oraz możliwością zasilania zewnętrznego, Wewnętrzny nastawialny zegar czasu rzeczywistego z niezależną wymienialną baterią, Wbudowany wyświetlacz LCD, Wbudowany minimum 1 przycisk kontrolny, Automatyczne wygaszanie wyświetlacza, aktywacja wyświetlacza przez użytkownika po naciśnięciu przycisku, Możliwość zdefiniowania parametrów (wartości pomiarowe) wyświetlanych na wyświetlaczu w cyklu kołowym, Wbudowane baterie wewnętrzne, Sygnalizacja stanu rozładowania baterii wewnętrznych, Sygnalizacja poziomu sygnału radiowego GSM, Możliwość podłączenia do rejestratora dodatkowego akumulatora, baterii lub zewnętrznego zasilacza umożliwiającego, zasilanie urządzenia w czasie transmisji danych za pośrednictwem GSM/GPRS, Możliwość jednoczesnego podglądu i odczytu wskazań rejestratora na wyświetlaczu w bez przerywania transmisji danych i rejestracji, Zakres pracy w temperaturach od - 20ºC do + 50 ºC, Możliwość wymiany karty SIM bezpośrednio przez użytkownika, Urządzenie powinno posiadać minimum 6 wejść analogowych (w tym, co najmniej 4 wejścia analogowe dostępne na złączach do podłączenia sygnałów zewnętrznych w standardzie 4-20mA i 2 wejścia wewnętrzne do diagnostyki stanu temperatury urządzenia oraz wartości napięcia zasilania), Jedno z wejść analogowych zewnętrznych powinno być predefiniowane do pomiaru ciśnienia a pozostałe uniwersalne z możliwością dowolnego skalowania i wprowadzania własnej nazwy i jednostki, Urządzenie powinno posiadać wyjście umożliwiające zasilanie impulsowe zewnętrznych przetworników dla pracy z harmonogramem pomiarów, Dla wejść analogowych powinien być możliwy do zdefiniowania harmonogram określający częstotliwość pomiarów oraz czas ich rozpoczęcia, Urządzenie powinno posiadać, co najmniej 3 wejścia cyfrowe konfigurowalne (licznikowe lub zdarzeniowe) do podłączenia zewnętrznych sygnałów pomiarowych dwustanowych lub nadajników impulsów, Urządzenie powinno umożliwiać po wybraniu typu wejścia licznikowego zdefiniowanie stanu licznika, zakresu licznika, wagi impulsu, wyliczania przepływu synchronizacji z przepływomierzem, 2 wejścia licznikowe powinny mieć możliwość automatycznej synchronizacji stanu swoich liczników po odczycie przepływomierza protokołem ModBUS RTU, Strona 6 z 28

7 W przypadku zdefiniowania wejścia, jako zdarzeniowego obsługa z interwałem minimum 5 sekund, Urządzenie powinno mieć możliwość zdefiniowania harmonogramu rejestracji ze zdefiniowaniem parametrów podlegających logowaniu (możliwość wyboru zasobów wewnętrznych - minimum 1 parametr oraz kpl. rejestrów odczytanych z urządzeń podrzędnych), częstotliwości logowania oraz czasu rozpoczęcia logowania, Zmiana okresu pomiarów lub rejestracji między 1 sek. a 24 godz., Wewnętrzna nieulotna pamięć typu FLASH - umożliwiająca rejestrację w cyklu kołowym niezależny bank pamięci o rozmiarze minimum 9000 rekordów, Urządzenie powinno mieć możliwość obsługi zdarzeń alarmowych z możliwością ich zarejestrowania w niezależnym banku pamięci typu FLASH, Możliwość zdefiniowania minimum 7 alarmów, do których mogą być przypisane zasoby wewnętrzne (pomiary z wejść analogowych, licznikowych lub zdarzeniowych), Dla alarmów monitorujących przekroczenie wartości powinno być możliwe zdefiniowanie wartości progowej, kierunku przekroczenia wartości progowej i histerezy, Możliwość lokalnego i zdalnego przeprogramowywania/zmiany konfiguracji urządzenia, Możliwość wymiany wewnętrznego oprogramowania za pośrednictwem lokalnego portu lub zdalnie poprzez GPRS (funkcja bootloader), Kabel-interfejs komunikacyjny do bezpośredniego połączenia z komputerem dostarczany dla partii rejestratorów, Kabel sygnałowy do podłączenia zewnętrznych urządzeń pomiarowych i opcjonalnie dodatkowego zewnętrznego zasilania będący na wyposażeniu każdego z rejestratorów, Kpl. antena GSM, Oprogramowanie konfiguracyjne dedykowane dla urządzeń do rejestracji i zdalnego przekazu GSM/GPRS: Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające pracę w systemach operacyjnych Windows klasy NT, Komunikacja z oprogramowaniem poprzez GSM/GPRS oraz poprzez kabel-interfejs komunikacyjny przyłączany do portu USB komputera, Wyświetlanie wartości bieżących, Wyświetlanie poziomu sygnału radiowego GSM oraz funkcja wymiany kart SIM, Funkcja wprowadzenia kodu PIN karty SIM oraz parametrów login/hasło dla pracy GPRS, Odczyt danych archiwalnych zarejestrowanych w pamięci urządzenia, Prezentacja danych w postaci wykresów, Możliwość prezentacji danych z minimum 10 urządzeń na jednym wykresie, Możliwość konfiguracji wszystkich parametrów użytkownika w urządzeniu zarówno lokalnie jak i zdalnie, Zarządzanie, co najmniej 5 urządzeniami jednocześnie przez oprogramowanie, Raporty w formie tabel z wartościami dla poszczególnych przedziałów czasowych, Raporty w formie wykresów, Możliwość zapisywania raportów, Możliwość odczytywania i zapisywania danych z/do plików xls, csv, Możliwość zapisywania wykresów do formatów obrazkowych (np. JPG, bmp, PDF, png) Możliwość konfigurowania zadań do wykonania np. odczyt urządzeń o określonych porach. Strona 7 z 28

8 Zawory redukcyjne przystosowane do zdalnego sterowania Ciśnienie nominalne - PN 16, Standard Przyłączy kołnierzowe, Materiały/wykonanie: Korpus zaworu i pokrywa - żeliwo sferoidalne, Elementy wewnętrzne zaworu - Stal nierdzewna, brąz i stal z powłoką epoksydową, Obwód Regulacyjny - Stal nierdzewna, mosiądz, akcesoria z brązu, złączki i rurki impulsowe ze stali nierdzewnej klasy 316 lub lepszej, Elastomery - Guma syntetyczna, Ochrona antykorozyjna -Nanoszona elektrostatycznie farba epoksydowa. Zawór główny: Zawór powinien zapewniać niezakłócony przepływ, bez prowadnic trzpienia, łożyskowania i żeber wspierających. Wszystkie elementy zaworu powinny być dostępne i mieć możliwość serwisowania bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu. Zawór powinien mieć budowę odporną na działanie kawitacji i umożliwiać zmianę ciśnienia w stosunku, co najmniej 10:1. Zawór powinien być pokryty powłoką epoksydową. Siłownik: Cały zespół siłownika (od tłoka regulacyjnego do pokrywy zespołu) powinien mieć możliwość demontażu z zaworu głównego, jako osobnego elementu. Trzpień ze stali nierdzewnej powinien posiadać centralne prowadzenie z łożyskowaniem w przegrodzie oddzielającej komorę główną zaworu od komory dolnej. Okrągły grzyb regulacyjny powinien zawierać uszczelkę element pozwalający na regulację przy małych przepływach. Siłownik powinien standardowo być wyposażony we wskaźnik położenia grzyba zaworu. Obwód regulacyjny: Wszystkie elementy obwody regulacyjnego łącznie z zaworem pilotowym powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Obwód powinien być wyposażony w zawór iglicowy pozwalający na regulację szybkości działania zaworu. Pilot, powinien być przystosowany do podłączenia zdalnego sterowania. Obwód powinien być wyposażony w filtr, którego czyszczenie może odbywać bez konieczności zatrzymywania przepływu przez zawór. Obwód regulacyjny winien zostać wyposażony w dwa manometry glicerynowe, wskazujące ciśnienie na napływie i odpływie z zaworu. Zawór redukcyjny powinien zostać wyposażony w zdalne sterowanie z poziomu stanowiska sterowania (opisanego w pkt ), spełniać parametry komunikacyjno sprzętowe opisane w punkcie 2.7. Ilość zaworów redukcyjnych: DN sztuk DN sztuk Strona 8 z 28

9 2.7 Zestaw do zdalnej regulacji przepływu wody na sieci wodociągowej W celu dokładniejszej rejestracji przepływów oraz określenia ich lokalizacji na przewodach wodociągowych należy z poszczególnych stref sieci (wyznaczonych poprzez PUNKTY POMIAROWE) wydzielić podstrefy poprzez wykonanie odpowiedniej ilości zestawów do zdalnej regulacji przepływów. Dostawa zestawu ma obejmować: zawór odcinający z możliwością instalacji zaworu pilotowego do ustalenia czasu całkowitego zamknięcia lub pełnego otwarcia, układ sterujący i sterownik/rejestrator GSM/GPRS Zestaw powinien być układem energooszczędnym o zasilaniu bateryjnym lub akumulatorowym z opcjonalną możliwością podania zasilania stałego, Zawór odcinający powinien mieć możliwość sterowania zdalnego na rozkaz operatora, sterowania zdalnego w trybie automatycznym oraz sterowania lokalnego ręcznego niezależnie od stanu naładowania akumulatorów lub baterii, W celu unifikacji wymaga się, aby zestaw akumulatorów powinien być wymienny z zestawem akumulatorowym rejestratorów GPRS dostarczonych w ramach tego samego zamówienia i mieć pojemność nie mniejszą niż 12Ah przy 24V, Układ sterujący powinien monitorować zwrotnie położenie zaworu odcinającego i przekazywać tę informację do sterownika/rejestratora GSM/GPRS, Układ sterujący powinien być wyposażony w przyciski sterujące zamknij i otwórz, stan zaworu powinien być wyświetlany na lokalnym wyświetlaczu sterownika/rejestratora GPRS, Zawór główny: Zawór powinien być sterowanym hydraulicznie zaworem typu kulistego elastomerowego wyposażonego w zwijaną przeponę, Droga przepływu przez zawór nie powinna zawierać żadnych przeszkód w postaci prowadnic, łożyskowań, czy żeber, Działanie zaworu powinno być zapewnione przez zrównoważenie grzyba wraz ze zwijaną przeponą stanowiących jeden zawulkanizowany element, Zespół przepony powinien być jedynym ruchomym elementem zaworu, Zawór powinien posiadać zdejmowaną pokrywę dla szybkiej inspekcji i serwisowania zaworu możliwych bez zdejmowania zaworu z instalacji, Zawór powinien być przeznaczony do ciśnienia nominalnego PN16, Zawór powinien być dostarczony w pełni zmontowany i przetestowany hydraulicznie i ustawiony zgodnie z oczekiwaniem klienta w fabryce w laboratorium hydraulicznym posiadającym certyfikat ISO 9000 i 9001, Materiały: Korpus i pokrywa: żeliwo sferoidalne GGG40, Powłoka: epoksydowa, Zespół grzyba i przepony: NR, Sprężyna: stal nierdzewna. Obwód regulacji: Obwód regulacji powinien posiadać: Strona 9 z 28

10 pilot w postaci zaworu elektromagnetycznego 3-drogowego (dla zaworów o średnicy powyżej 8 do zaworu elektromagnetycznego powinien być dołożony przekaźnik hydrauliczny), kurek odcinający, filtr, którego czyszczenie i przegląd nie wymagają odcięcia przepływu przez zawór główny, zawór umożliwiający ręczne otwarcie zaworu głównego, wymaga się, aby zawór odcinający w stanie spoczynku (położenie otwarty lub zamknięty) nie pobierał energii z pakietu akumulatorów w celu podtrzymania swojego stanu, wszystkie rurki i złączki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, Dopuszczenia i certyfikaty Producent zaworu powinien posiadać certyfikat systemu kontroli jakości ISO 9001 Zawór główny powinien posiadać dopuszczenia do stosowania w kontakcie z wodą do picia wydane przez PZH, Część komunikacyjna sterownika/rejestratora GSM/GPRS: Komunikacja z urządzeniem, sterowanie oraz transmisja danych w technologii GSM /GPRS, Możliwość cyklicznej transmisji danych GPRS według stałej adresacji numeru IP oraz dynamicznej adresacji numeru IP (odczyt poprzez Internet), Możliwość korzystania z usług transmisji danych dowolnego operatora, przy wykorzystaniu dowolnego APN, Funkcja kontroli obecności w sieci GPRS przy stałej adresacji i dynamicznej adresacji IP, Komunikacja z serwerami nadrzędnymi (np. SCADA, aplikacja zarządzająco konfiguracyjna), Możliwość pracy online oraz łączenia cyklicznego (wg zaprogramowanych harmonogramów) z usypianiem modemu, Obsługa zdarzeń alarmowych po ich wystąpieniu z możliwością zdefiniowania serwera alarmowego, który będzie przyjmował obsługę alarmów, Możliwość zdefiniowania dla pracy GPRS następujących parametrów sieci APN: nazwy, użytkownika, hasła, Możliwość konfigurowania kodu PIN karty SIM, Wymaga się, aby zainstalowane karty SIM pracowały w jednym APNie, pomimo że mogą należeć do różnych operatorów sieci GSM, Część sprzętowa i zasoby wewnętrzne sterownika/rejestratora GSM/GPRS: Wbudowany wewnętrzny przetwornik temperatury, Wodoszczelna obudowa urządzenia (wykonanie minimum IP67), Gniazdo do podłączenia zewnętrznych sygnałów pomiarowych dwustanowych, analogowych i opcjonalnego zasilania wyk. minimum IP67, Gniazdo do podłączenia anteny GSM wyk. minimum IP67 Wewnętrzny nastawialny zegar czasu rzeczywistego z niezależną wymienialną baterią, Wbudowany wyświetlacz LCD, Automatyczne wygaszanie wyświetlacza, aktywacja wyświetlacza przez użytkownika po inicjacji czujnika magnetycznego, Możliwość zdefiniowania parametrów (wartości pomiarowe) wyświetlanych na wyświetlaczu w cyklu kołowym, Wbudowane baterie wewnętrzne, Sygnalizacja stanu niskiego napięcia zasilania, Sygnalizacja poziomu sygnału radiowego GSM, Strona 10 z 28

11 Możliwość podłączenia dodatkowego akumulatora, baterii lub zewnętrznego zasilacza umożliwiającego, zasilanie urządzenia w czasie transmisji danych za pośrednictwem GSM/GPRS, Możliwość komunikacji lokalnej z urządzeniem poprzez port podczerwieni IRDA w bez przerywania transmisji danych poprzez GPRS i rejestracji, Zakres pracy w temperaturach od - 20ºC do + 50 ºC, Możliwość wymiany karty SIM bezpośrednio przez użytkownika, Urządzenie powinno posiadać minimum 1 wejść analogowe, Urządzenie powinno posiadać min. 2 wyjścia do sterowania układem automatyki zaworu, Dla wejść analogowych powinien być możliwy do zdefiniowania harmonogram określający częstotliwość pomiarów oraz czas ich rozpoczęcia, Urządzenie powinno posiadać, co najmniej 2 wejścia cyfrowe (jedno licznikowe dla nadajnika impulsów typu Reed, drugie zdarzeniowe do obsługi informacji zwrotnej o położeniu zaworu), W przypadku wejścia, jako zdarzeniowego obsługa z interwałem minimum 5 sekund, Urządzenie powinno mieć możliwość zdefiniowania harmonogramu rejestracji ze zdefiniowaniem parametrów podlegających logowaniu (możliwość wyboru zasobów wewnętrznych - minimum 1 parametr oraz kpl. rejestrów odczytanych z urządzeń podrzędnych), częstotliwości logowania oraz czasu rozpoczęcia logowania, Zmiana okresu pomiarów lub rejestracji między 1 sek. a 24 godz., Wewnętrzna nieulotna pamięć typu FLASH - umożliwiająca rejestrację w cyklu kołowym, Urządzenie powinno mieć możliwość obsługi zdarzeń alarmowych z możliwością ich zarejestrowania w niezależnym banku pamięci typu FLASH, Możliwość zdefiniowania alarmów, do których mogą być przypisane zasoby wewnętrzne (pomiary z wejść analogowych, licznikowych lub zdarzeniowych), Dla alarmów monitorujących przekroczenie wartości powinno być możliwe zdefiniowanie wartości progowej, kierunku przekroczenia wartości progowej, Możliwość lokalnego i zdalnego przeprogramowywania/zmiany konfiguracji urządzenia, Możliwość wymiany wewnętrznego oprogramowania za pośrednictwem lokalnego portu podczerwieni lub zdalnie poprzez GPRS (funkcja bootloader), Kabel-interfejs komunikacyjny do bezpośredniego połączenia z komputerem dostarczany dla partii rejestratorów, Kabel sygnałowy do podłączenia zewnętrznych urządzeń pomiarowych i opcjonalnie dodatkowego zewnętrznego zasilania będący na wyposażeniu każdego zestawu, Kpl. antena GSM, Sterownik/rejestrator GPRS powinien być konfigurowany tym samym oprogramowaniem oraz współpracować z tą samą aplikacją nadrzędną odpowiadającą za zarządzanie, wizualizację i obróbkę danych, co rejestratory GPRS dostarczone w ramach tego samego zamówienia, Zestaw do zdalnej regulacji przepływu wody na sieci wodociągowej - 20 kpl Zastawy elektroniczne służące do diagnostyki sieci wodociągowej. Wykonawca dostarczy zamawiającemu 30 sztuk logerów szumów służących do prowadzenia bieżącej diagnostyki sieci wodociągowej wraz ze stałą, minimum cotygodniową analizą pracy sieci polegającą na detekcji i lokalizacji wycieków w terenie, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych (geofony, korelatory), przez okres 5 lat. Strona 11 z 28

12 3. Oczyszczalnia ścieków Wykonanie pełnej dwukierunkowej transmisji danych z istniejącego i projektowanego systemu sterowania oczyszczalni do wykonywanego systemu monitoringu. Wykonanie systemu odczytu i sterowania parametrami zastawki komory przelewowej nr 1. Ponadto Wykonawca wykona projekt i zainstaluje system wewnętrznej telewizji przemysłowej na obiekcie Oczyszczalni Centrum w Mikołowie (ochrona wizyjna obiektu). System przewidywać powinien podgląd i rejestrację na stanowisku dyspozytorskim w budynku administracyjnym całej infrastruktury obiektu oraz budynku technicznego, a także na poziomie stanowiska sterowania (opisanego w pkt ). Instalacja obejmować będzie dostawę i montaż. Wykonawca dostarczy 1 komputer biurowy stacjonarny na potrzeby analizy danych. Specyfikacja komputera - 1 szt.: Typ komputera stacjonarny, Zastosowanie: Standardowe aplikacje biurowe, dostęp do Internetu Wymagania na elementy składowe: Procesor - klasy x86 ze zintegrowanym procesorem graficznym, Pamięć RAM min. 2x4GB Min. 4 gniazda pamięci RAM, Dysk twardy min. 500 GB, Napęd optyczny min. 8x (DVD±R DL i DVD±RW i CD-RW) z oprogramowaniem do nagrywania, Monitor o przekątnej ekranu min. 19 cali i max. 22 cale panoramiczny i minimalnej rozdzielczości 1440x900, min. kontrast: 800:1, max. czas reakcji: 5ms, Min. 8 portów USB, w tym min. 2 porty USB 3.0, min. 2 porty USB umieszczone na przednim panelu komputera, Min. 1 gniazdo Gigabit Ethernet, Mysz optyczna: USB min. 800 DPI z przewodem o długości min. 1,5 metra, Klawiatura komputerowa: standardowa USB (układ polski programisty) z przewodem o długości min. 1,5 metra, Zasilacz komputerowy: moc min. 400 W, max. głośność 25 db, układ PFC aktywny, Zastosowany układ chłodzenia procesora może generować hałas w zakresie min. 8,5 db/a i max. 27,1 db/a dla posiadanego maksymalnego zakresu obrotów: od 800 do 1700 RPM, Gwarancja - typu NDR (usunięcie awarii najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia - w miejscu instalacji). W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Preinstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit, Zamawiający wymaga, aby zestaw komputerowy był zgodny z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 Professional, Oprogramowanie antywirusowe z modułem rezydentnym z subskrypcją baz wirusów na 5 lat, Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office Professional 2010 PL, Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczone było w polskiej wersji językowej. Strona 12 z 28

13 4. System monitoringu pracy silników elektrycznych System obejmować będzie silniki zlokalizowane na niżej wymienionych obiektach: Oczyszczalnia Centrum 9 sztuk Ujęcie wody Śmiłowice 3 sztuki Hydrofornia Bujaków II 5 sztuk Należy wykonać monitoring pracy silników elektrycznych w następującym zakresie: napięcia międzyfazowe, napięcia fazowe, prądy fazowe i przewodu N, moc czynną, moc bierną, moc pozorną, współczynnik mocy, częstotliwość, asymetrię napięć i prądów, poziom zniekształceń harmonicznych napięć, poziom zniekształceń harmonicznych prądów, Wymagania dla analizatora pracy silników elektrycznych: Obudowa modułowa l, Wyświetlacz graficzny LCD, podświetlany, Klawiatura do ustawień i wizualizacji, Łatwa i szybka nawigacja, Możliwość zastosowania w układach NN, ŚN i WN, Teksty pomiarów, ustawień i wiadomości, Menu w języku polskim. Wbudowany port RS-485, Pomiary metodą TRMS, Próbkowanie ciągłe (bezprzerwowe), Wysoka dokładność, Napięcie znamionowe pomiarowe między fazowe 690VAC fazowe 400 VAC, Zgodność z normami IEC/EN :2001, IEC/EN :2005, EN :2006, EN :2001, IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN :1993, IEC/EN , IEC/EN , IEC , UL508, C22.2-N 14-95, CEI EN Pomiar energii czynnej pobranej i oddanej oraz energii biernej pobranej i oddanej (indukcyjnej/pojemnościowej), Możliwość wykonania testu okablowania miernika pomiarowego, Dokładność pomiarowa dla napięcia ±0,5%, dla prądu ±0,5%, pomiar energii czynnej w klasie 1, Dane należy przesyłać poprzez transmiter GPRS do systemu nadrzędnego gdzie mają być archiwizowane i prezentowane w formie raportów. Strona 13 z 28

14 OPISY URZĄDZEŃ SYSTEMOWYCH (dotyczy pkt. 1-4) Transmiter GPRS Wymagania: Urządzenie bazujące na transmisji GSM/GPRS, Urządzenie powinno mieć kompaktową konstrukcję o niewielkich rozmiarach, Transmiter GPRS powinien być przystosowany do montażu na szynie TH oraz posiadać metalową obudowę, Zakres napięcia zasilania powinien wynosić od 8V do 30V DC, Wtyk zasilający powinien posiadać klucz uniemożliwiający wadliwe podłączenie, Urządzenie powinno posiadać opcjonalnie wbudowany akumulator pozwalający na pracę przy zaniku zasilania zewnętrznego, Transmiter GPRS powinien posiadać minimum 2 porty RS232 z możliwością ustawienia parametrów transmisji zgodną z portem komunikacyjnym urządzenia podrzędnego, Transmiter powinien posiadać wbudowane gniazdo antenowe typu FME lub SMA, Transmiter powinien posiadać lampki LED sygnalizujące stan jego pracy: stan samego transmitera i stan modemu, Transmiter powinien bezpośrednio przenosić informacje z danymi w dowolnym protokole komunikacyjnym przemysłowym z sieci GPRS na port RS232, powinien pracować, jako przeźroczyste łącze, Transmiter powinien obsługiwać protokół ModBUS RTU dla trybu pracy Master sterownika (tzw. praca zdarzeniowa) z możliwością zdefiniowania tablicy docelowych numerów IP i portów, Transmiter powinien mieć możliwość transmisji GPRS w protokole UDP, W datagramie UDP w obszarze danych powinna znajdować się wyłącznie kompletna ramka protokołu komunikacyjnego np. ModBUS RTU, Transmiter powinien posiadać 2 gniazda SIM i 2 kart SIM niezależnych operatorów (bez dodatkowej dopłaty) z możliwością konfigurowania trybu wyboru kart i przełączania pomiędzy nimi, Transmiter musi posiadać rejestry statusowe informujące o poziomie sygnału radiowego GSM (CSQ), Transmiter powinien automatycznie, niezależnie od innych urządzeń podłączonych do jego portu konfiguracyjnego nawiązywać sesję GPRS oraz posiadać konfigurowalny mechanizm autodiagnostyki sieci GPRS, Do transmitera GPRS powinno być dołączane bezpłatne oprogramowanie konfiguracyjne w języku polskim, umożliwiające konfigurację urządzenia bezpośrednio przez port RS232 lub zdalnie poprzez sieć GPRS, Wymaga się, aby zainstalowane karty SIM pracowały w jednym APNie, pomimo że będą należeć do różnych operatorów sieci GSM, o wyborze operatora będzie decydować lokalny zasięg GSM, Oprogramowanie powinno pokazywać podstawowe parametry komunikacyjne GSM m.in. poziom sygnału GSM, stan zalogowania do sieci GPRS, Firmware transmitera powinien umożliwiać aktualizację jego oprogramowania wewnętrznego przez użytkownika, Powinna istnieć możliwość diagnostyki i zdalnego przeprogramowania sterownika Strona 14 z 28

15 przemysłowego za pomocą transmitera poprzez GPRS. Oprogramowanie konfiguracyjne dedykowane (producenta): Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające pracę w systemach operacyjnych Windows klasy NT, Komunikacja z oprogramowaniem poprzez GSM/GPRS oraz przez RS232, Wyświetlanie parametrów wartości bieżących. Wyświetlanie wartości sygnału radiowego GSM, Funkcja wprowadzenia kodu PIN karty SIM oraz parametrów login/hasło dla pracy GPRS, Możliwość konfiguracji wszystkich parametrów użytkownika w urządzeniu zarówno lokalnie jak i zdalnie, Urządzenie powinno być dostarczane z aktualnym CE. Nadrzędny system zbierania i prezentacji danych Część komunikacyjno-konfiguracyjna: Komunikacja z urządzeniami poprzez protokoły TCP i UDP z możliwością korzystania z: telefoniczne połączenia wdzwaniane CSD, Lokalnie poprzez RS-232, SMS (Odbieranie danych telemetrycznych), Sieć Internet, Obsługa sieci GSM w publicznych i prywatnych APN, Podłączenie urządzeń w trybie klienta lub serwera, Obsługa protokołów przemysłowych, co najmniej: GazModem, ACDC, Modbus RTU/TCP, Możliwość bezpośredniej komunikacji z urządzeniami podrzędnymi (Slave) poprzez tryb przezroczysty do urządzeń nadzorowanych, Możliwość stosowania oddzielnej logiki obsługi komunikacji w zależności od typu urządzenia lub protokołu (każdy protokół lub typ może działać na innym porcie IP), Organizacja urządzeń i danych w postaci wielopoziomowego drzewa (grupy, lokalizacje, punkty pomiarowe, serie pomiarowe), Zdalne zarządzanie konfiguracją urządzeń w zakresie wszystkich parametrów, Zdalna aktualizacja oprogramowania wbudowanego firmware, Wizualizacje stanu urządzeń interfejs HMI dostosowany do specyfiki określonego typu urządzenia lub obiektu, Możliwość definiowania zadań do wykonania przez system dla konkretnego urządzenia w zależności od typu urządzenia/rejestratora: Czytanie konfiguracji urządzenia, Zmiana konfiguracji urządzenia, Synchronizacja czasu z czasem serwera, Czytanie zdarzeń, Czytanie zarejestrowanych próbek pomiarowych, Aktualizacja oprogramowania wbudowanego, Odczyt danych bieżących, Wysyłanie serwisowe dowolnie ramki (obsługa dowolnych protokołów, nawet nieobsługiwanych przez warstwę komunikacji), Wyłączanie modemu, Strona 15 z 28

16 Czytanie bieżących alarmów, Zapis danych bieżących, Możliwość łatwego definiowania zadań dla grupy urządzeń (jednego typu) wraz z możliwością szybkiego usuwania zadania grupowego dla pojedynczego urządzenia lub dla wszystkich urządzeń, do których zostało dodane zadanie, Możliwość definiowania zadań cyklicznych lub jednorazowych. Zadania cykliczne mają określony interwał wykonania z dokładnością minutową i czasem pierwszego wykonania, Dostęp do pełnej historii wykonanych zadań, z możliwością filtrowania i sortowania. Historia zawiera również informacje na temat osób dodających zadania oraz parametrów tych zadań (w tym zmian konfiguracji dla zadania zmiany konfiguracji), Hierarchia zadań określenie kolejności wykonywania zadań o tym samym czasie wykonania, Sygnalizacja na drzewie urządzeń stanu systemu: Wykonywanie zadań, łącznie z postępem i sygnalizowaniem błędów i problemów (w postaci odpowiednich kolorów nazw poszczególnych punktów pomiarowych, grup i lokalizacji), Odebranie alarmów, Stan połączenia (połączony/niepołączony), Możliwość definiowania wirtualnych serii pomiarowych: definiowanie formuł obliczeniowych, wraz z możliwością użycia elementów sterujących (warunki, pętle). Formuły mogą być używane wielokrotnie, możliwość dodawania serii pomiarowych obliczanych na podstawie formuł obliczeniowych. Powiązanie danych wejściowych formuły z dowolnymi seriami pomiarowymi, Możliwość zarządzania konfiguracją urządzeń w systemie według relacji punktu pomiarowych a nie urządzeń pomiarowych, Możliwość odinstalowania urządzenia z zachowaniem dostępu do archiwalnych danych pomiarowych lub zdarzeń, Instalacja urządzenia w wybranym punkcie pomiarowych z jednoczesnym odinstalowaniem poprzedniego (np. wymiana serwisowa). System zachowuje ciągłość danych pomiarowych i zdarzeń w czasie, Pula urządzeń dedykowany obszar (magazyn), w którym jest dostęp do urządzeń odinstalowanych. Ułatwia ich późniejsze zainstalowanie, np. po powrocie z serwisu, Dostęp do historii instalacji urządzeń (z punktu widzenia konkretnego urządzenia lub punktu pomiarowego), Przenoszenia urządzeń miedzy punktami pomiarowymi, Szybki dostęp do podstawowych danych urządzenia: wersja, numer seryjny, lokalizacja (adres, współrzędne), status połączenia, adres IP, Akwizycja i analiza danych i zdarzeń: Odczyt zarejestrowanych próbek pomiarowych zgodnie z harmonogramem lub przy każdym połączeniu z urządzeniem, Odczyt danych bieżących na żądanie, Odczyt zdarzeń i alarmów przy każdym połączeniu lub na żądanie, Generowanie wykresów na podstawie danych pomiarowych, Możliwość zestawiania na jednym wykresie serii pomiarowych z różnych urządzeń i różnych okresów, Strona 16 z 28

17 Możliwość zmiany kolorów wykresu, osi dla poszczególnych serii pomiarowych, skali wykresu, Eksport wykresu do pliku graficznego w formatach jpg, png, bmp, pdf, System powinien automatycznie generować raporty godzinowe, dobowe, miesięczne i okresowe tworzone lokalnie w oparciu o archiwa danego parametru z możliwością definiowania godzin, dni i przedziału okresu raportów, Aplikacja powinna umożliwiać z poziomu przeglądarki WWW bezpośredni zapis danych z wykresu przez użytkownika do formatu TXT, CSV, XML w postaci tabeli, Drukowanie wykresu, Skalowanie wykresu w względem osi czasu lub osi danych, Serwer alarmowy obsługa alarmowych połączeń z urządzeń, który mają tryb łączenia z przypadku wystąpienia alarmów z dedykowanym (innym niż podstawowy) serwerem, System powinien umożliwiać powiadamianie alarmowe o zdarzeniach poprzez indywidualnie definiowane wiadomości wysyłane, poprzez co najmniej SMS, , Fax, Definiowane w systemie alarmy powinny mieć możliwość określenia histerezy, opóźnienia zadziałania, wykonywania na nich operacji logicznych oraz archiwizacji, Zintegrowany System alarmowy prezentacja i obsługa alarmów pochodzących ze zdarzeń odebranych z urządzeń: Widok wszystkich alarmów dla wszystkich urządzeń, widok alarmów dla wybranego urządzenia, zatwierdzanie alarmów wraz z komentarzem, przeglądanie historii alarmów, filtrowanie i sortowanie alarmów, definiowanie przez administratora priorytetów i przyjaznych opisów dla poszczególnych alarmów, Scentralizowana synchronizacja czasu nadzorowanych urządzeń z czasem serwera systemu, System powinien zapewniać dostęp do danych z poziomu przeglądarki WWW, bez konieczności instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów w środowisku klienckim z optymalizacja wykorzystania połączeń GPRS i urządzeń PDA, System powinien umożliwiać bezproblemowe przejście z aplikacji WWW udostępnianej przez dostawcę kart telemetrycznych do aplikacji lokalnej dyspozytorskiej z zachowaniem wszystkich danych archiwalnych, układu plansz oraz ich zawartości z dodaniem funkcji występujących wyłącznie dla aplikacji dyspozytorskich a w przypadku dostępu WWW nieaktywnych. Należy przyjąć zasadę, że aplikacja WWW jest modułem aplikacji dyspozytorskiej, Licencja systemu nie powinna ograniczać ilości zmiennych, System powinien archiwizować dane w MS SQL lub ORACLE, System nie powinien posiadać ograniczeń dotyczących długości nazw parametrów (np. nazw zmiennych), System powinien umożliwiać niezależne określenie częstości archiwizacji danych niezależnie dla każdego parametru z możliwością zdefiniowania rejestracji zmian powyżej indywidualnie określonego progu, System powinien umożliwiać zarządzanie dostępem do danych z dokładnością do pojedynczego parametru (uprawnienia dostępu, hasła), System powinien umożliwiać definiowanie przez administratora dowolnych wyrażeń arytmetycznych związanych z przeliczaniem wartości parametrów jak również skryptów wykonywanych automatycznie, Strona 17 z 28

18 Aplikacja wizualizacyjna powinna obsługiwać minimum następujące formaty graficzne BMP, JPG, GIF, WMF, DXF oraz prezentować dane w postaci schematów technologicznych. Struktura schematów powinna być tworzona w sposób przejrzysty w postaci drzewa, Transmisja danych: Wykonawca zapewni ze wszystkich punktów pomiarowych przekaz danych poprzez sieć GSM/GPRS wraz z pełną obsługą teleinformatyczną APNa, Wykonawca zapewni pięcioletnią obsługę transmisji danych ze wszystkich punktów pomiarowych w ramach ceny kontraktu. Należy zrealizować dostawę, instalację oraz konfigurację 2 serwerów zestawionych w cluster wraz z konfiguracją połączeń VPN i połączenia zapasowego oraz dostawę 9 szt. systemu wizualizacyjnego dla potrzeb systemowego zarządzania siecią. Miejsca instalacji serwerów to: Serwerownia w siedzibie Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., Serwerownia w Urzędzie Miejskim w Mikołowie. Miejsca instalacji stanowisk wizualizacji systemu: Siedziba Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 7 stanowisk, Oczyszczalnia Ścieków Centrum w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 2 stanowiska, Zamawiający wymaga, aby gwarancja na serwery była typu NDR (usunięcie awarii najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia, w miejscu instalacji). W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń był realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego, Wykonawca zapewni oprogramowanie antywirusowe dla serwerów w całym okresie 5 lat. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie to zawierało moduł rezydentny i zapewniało aktualizację bazy sygnatur wirusów, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zarządzał serwerami w całym okresie 5 lat zapewniając bezawaryjną pracę systemu, a przed zakończeniem tego okresu wymieni całkowicie serwery na nowe, w taki sposób, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu przez kolejne 5 lat pracy oraz przeszkoli administratora Zamawiającego w zakresie niezbędnym do skutecznej obsługi systemu. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczone było w polskiej wersji językowej. Zamawiający wymaga dostępu, w czasie rzeczywistym, do danych otrzymanych z systemu, podczas jego eksploatacji w ciągu 1 roku Ponadto dostawa powinna obejmować 8 szt. komputerów przenośnych oraz 12 szt. Aparatów GSM (smartphone) posiadających czynne stałe łącze bezprzewodowe w całym okresie 5 lat, pełniących rolę mobilnych punktów wizualizacji i zarządzania systemem. Specyfikacja komputerów przenośnych: Notebook 8 szt. Typ komputera przenośny, Zastosowanie: Standardowe aplikacje biurowe, dostęp do Internetu, mobilny punkt wizualizacji i zarządzania systemem Wymagania na elementy składowe: Strona 18 z 28

19 Procesor: klasy x86 ze zintegrowanym procesorem graficznym, Pamięć RAM min. 2x4GB, Dysk twardy (SSD Solid State Drive) min. 128 GB, Napęd optyczny min. 8x (DVD±R DL i DVD±RW i CD-RW) z oprogramowaniem do nagrywania, Wyświetlacz o przekątnej min. 15,4 cala, max. 16 cali o rozdzielczości min. 1440x900, Min. 3 porty USB, w tym min. 1 USB 3.0, Sieć bezprzewodowa Wi-Fi (W oparciu o specyfikację IEEE n), Min. 1 gniazdo Gigabit Ethernet, Interfejs bezprzewodowy Bluetooth EDR (Enhanced Data Rate), Bateria i zasilanie min. 7 godz. przeglądania WWW bez ładowania, Mysz optyczna USB min. 800 DPI, Pasowana torba na notebooka, Gwarancja typu NDR (usunięcie awarii najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia - w miejscu instalacji). W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Preinstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit, Oprogramowanie antywirusowe z modułem rezydentnym z subskrypcją baz wirusów na 5 lat, Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office Professional Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczone było w polskiej wersji językowej. Montaż jakichkolwiek połączeń hydraulicznych powinien zostać zrealizowany przy użyciu niżej wymienionych kształtek i armatury: Zasuwy kołnierzowe DN PN 16. Cechy techniczne armatury: a) ciśnienie nominalne PN16; b) gładki przelot bez gniazda; c) miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną; d) korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563; e) wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem; f) uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring; g) zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierścień dławicowy wykonane z elastomeru, zapewniające bardzo dokładne uszczelnienie wrzeciona; h) śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową; i) nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego; j) kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2; k) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami, jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662. Opaski do nawiercania dla rur PE i PVC. a) korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG400; Strona 19 z 28

20 b) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm 2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V; c) śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej A2; d) uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną; e) z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym wg Dokumentacji Projektowej. Opaski do nawiercania dla rur żeliwnych i stalowych. a) ciśnienie nominalne PN16; b) korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG400; c) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm 2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V; d) taśma i śruby wykonane ze stali nierdzewnej; e) nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej; f) uszczelka siodłowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną; g) z odejściem gwintowanym 2. Kształtki żeliwne. a) materiał: żeliwo sferoidalne; b) zabezpieczenie antykorozyjne: wewnątrz i zewnątrz żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej; c) grubość warstwy zabezpieczającej 250 mm; d) owiercenia kołnierzy PN-EN e) uszczelki płaskie ze stabilną wkładką stalową ułatwiającą montaż, wykonane z elastomeru. Wszystkie połączenia skręcane realizować przy pomocy śrub, nakrętek i podkładek wykonanych ze stali nierdzewnej klasy A4. Śruby winny być smarowane smarem wysokotemperaturowym na bazie miedzi odpornym na działanie wody, zasad i kwasów, nietracących swoich właściwości w temperaturze od -40ºC do +1200ºC. Natomiast wszelkie kołnierze używane do połączeń muszą być pokryte polipropylenem. 5. Matematyczny model hydrauliczny systemu dystrybucji wody 5.1. Wymagania podstawowe źródła danych do modelu W ramach realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i usystematyzowania danych o sieci wodociągowej (długość ok. 300 km) oraz jej obiektach. Usystematyzowanie danych w tym przypadku oznacza opracowanie i zasilenie obiektowoopisowych baz danych w informacje o sieci wodociągowej i jej obiektach, które następnie wykorzystywane będą przez program komputerowy do budowy (zasilania) modelu komputerowego i kolejno prowadzenia obliczeń hydraulicznych. Źródło informacji dla bazy danych i tym samym modelu stanowić będą między innymi wektorowe mapy sieci wodociągowej pozyskane z PODGiK w Mikołowie mapy zasadnicze sieci wodociągowej, archiwa Zamawiającego zawierające dokumentację z odebranych robót, protokoły awarii i napraw, dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów wodociągowych itp. W tej części zadania wymagane jest również zintegrowanie systemu bilingowego Zamawiającego z opracowaną tablicą bazy danych i bezpośrednio aplikacją do modelowania pracy systemu Strona 20 z 28

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Woda. MacR6. Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym. PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum.

Woda. MacR6. Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym. PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum. MacR6 Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum.pl OPTICAL - INTERFACE Nie zawiera ołowiu IP 68 Odczyt poprzez sieć GPRS

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

HYDRUS WODOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY

HYDRUS WODOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY HYDRUS ZASTOSOWANIE Wodomierz ultradźwiękowy HYDRUS należy do nowej generacji wodomierzy. Służy do dokładnego pomiaru i zapisu zdarzeń podczas dystrybucji wody, będąc narzędziem monitoringu. Jako wodomierz

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190 Mikołów Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. Załącznik nr 4 ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy

Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Zatwierdzenie dla licznika z dynamiką 1:250 (qi:qp) w klasie 2 Zintegrowany moduł radiowy z protokołem Real Data lub Open Metering Standard Szeroki zakres temperatur

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI 3-FAZOWEJ - INWESTYCJA DLA OSZCZĘDNOŚCI mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH WODOMIERZY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH WODOMIERZY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH WODOMIERZY I.1 Wymagania dotyczące wodomierzy: 1. Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej o średnicy nominalnej DN 15mm o następujących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

SonoMeter 31 Ciepłomierze

SonoMeter 31 Ciepłomierze SonoMeter 31 Ciepłomierze Opis Certyfikat badania typu zgodny z dyrektywą MID nr LT-1621-MI004-023 SonoMeter 31 firmy Danfoss to seria ultradźwiękowych, kompaktowych ciepłomierzy przeznaczonych do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1 1. Dostawa kompletnych skrzynek oraz pokryw (ze sworzniem) do zasuw i hydrantów, włazów żeliwnych kanałowych, w tym: LP Nazwa materiału JM Szacunkowa Skrzynki do zasuw

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych URZĄDZENIA NAŚCIENNE Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych Urządzenia naścienne MIERNIKI REGULATORY LICZNIKI WYŚWIETLACZE DANYCH Cyfrowe mierniki przemysłowe oraz liczniki stanowią najszerszą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4.

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. Termin realizacji 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Punkty pomiarowe na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Punkty pomiarowe na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Strona 1/9 Punkty pomiarowe na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Warszawa 2015 Strona 2/9 1. Punkty pomiarowe na sieci wodociągowej 1.1. Zasady projektowania punktów pomiarowych na sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawa i uruchomienie urządzeń (przepływomierzy) do systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej w Kostrzynie nad Odrą.

Dotyczy: dostawa i uruchomienie urządzeń (przepływomierzy) do systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej w Kostrzynie nad Odrą. Kostrzyn nad Odrą, 02.12.2015r. Dotyczy: dostawa i uruchomienie urządzeń (przepływomierzy) do systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej w Kostrzynie nad Odrą. W związku z otrzymanymi pytaniami niniejszym

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica.

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa i uruchomienie systemu do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami w obiektach typu

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

PolluStat. Ciepłomierz kompaktowy do pomiaru energii cieplnej i chłodu. Zastosowanie

PolluStat. Ciepłomierz kompaktowy do pomiaru energii cieplnej i chłodu. Zastosowanie PolluStat Ciepłomierz kompaktowy do pomiaru energii cieplnej i chłodu Zastosowanie Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy PolluStat służy do pomiaru energii cieplnej lub chłodniczej. Precyzyjny przetwornik

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Nr kat. Wykonanie PN Średnica/DN Możliwe redukcje/dn Możliwe odejścia/dn 200 150 4420E2

Nr kat. Wykonanie PN Średnica/DN Możliwe redukcje/dn Możliwe odejścia/dn 200 150 4420E2 hawle-combiflex E2 PN PN Cechy konstrukcyjne Modułowa armatura AWE-COMBIFEX przystosowana do indywidualnych potrzeb Zwarta konstrukcja pozwalająca na oszczędność miejsca zabudowy, materiałów, kosztów robocizny,

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia dla opomiarowania istniejących komór Swd2, Swd3 i Swd4 zlokalizowanych na magistrali wodociągowej DN500 Osowa Kiełpino w Gdańsku Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b. Wymagania dla UPS 5KW

Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b. Wymagania dla UPS 5KW Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b 1. UPS 5KW Wymagane parametry UPS 5 KW Wymagania dla UPS 5KW Parametry proponowanego Spełnienie 1. napięcie wejsciowe od 100 do 300

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY P.P.W. BIOPROJEKT Ul. Fabryczna 26, 97-300 Moszczenica PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

ht20 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Ethernet www/ ftp / smtp Ethernet TCP IP Ethernet/ sieć wewnętrzna 1

ht20 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Ethernet www/ ftp / smtp Ethernet TCP IP Ethernet/ sieć wewnętrzna  1 ht20 - REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI Rejestrator HT20 przeznaczony jest do pomiaru, monitoringu i rejestracji temperatury oraz wilgotności. Jest idealnym rozwiązaniem dla obiektów, w których monitoring

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

System zdalnego odczytu, rejestracji i sterowania

System zdalnego odczytu, rejestracji i sterowania System zdalnego odczytu, rejestracji i sterowania Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt stanów oraz wskazań liczników, multimetrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń wejść/wyjść i innych

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne.

System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne. System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne. Charakterystyka. Monitoring poziomu gazu w zbiornikach LPG, zużycia gazu, wody lub energii cieplnej). Zdalny

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Detektor metali SDM5 - MZ

Detektor metali SDM5 - MZ Detektor metali SDM5 - MZ Detektor metali nowej generacji z sygnalizacją strefową i wysoką rozróżnialnością, posiada 11 stref wykrywalności.. Odporny na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne. Łatwy

Bardziej szczegółowo

DH - JB.I JB Danfoss 09/

DH - JB.I JB Danfoss 09/ Zastosowanie Do montażu w pozycji poziomej, pionowej ogólnego stosowania Do wody ciepłej do 90 ºC Kompaktowy licznik ciepła z wielostrumieniowym mechanicznym przetwornikiem przepływu z elektronicznym integratorem

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line

precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line ZINTEGROWANY SYSTEM OPOMIAROWANIA I ROZLICZEŃ MEDIÓW Zintegrowany system opomiarowania i rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty

Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty Załącznik Nr 1 Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego przeznaczonego do prac

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 -

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 - Strażnik Mocy Umownej (SMU) - 1 - Przeznaczenie urządzenia Strażnik Mocy Umownej (SMU) jest urządzeniem przeznaczonym do prognozowania i kontroli mocy 15-sto minutowej w celu zapobiegania przekroczeniom

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo