1. INFORMACJE OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. INFORMACJE OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RANKING WARTOŚCI MAREK WIELKOPOLSKI INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Rankingu Wartości Marek Wielkopolski 2013, zwanego dalej Projektem lub Rankingiem. 2. Ranking Wartości Marek Wielkopolski 2013 opracowany zostanie na podstawie wyceny przeprowadzonej przez SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. (ul. Towarowa 35, Poznań, KRS: , NIP: , REGON: ). oraz profesjonalnych badań rynkowych zrealizowanych przez TNS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Wspólna 56, Warszawa, KRS nr , NIP: , REGON: ) wg metodologii wypracowanej z udziałem Grupy Fresh, w skład której wchodzą następujące podmioty: Fresh Brand Design, Fresh Solutions, Show Service, Fresh Agencja Reklamowa. 3. Organizatorem Projektu jest Rada Wspierania Przedsiębiorczości przy Wielkopolskim Klubie Kapitału (ul. Św. Marcin 80/82, Poznań), zwana dalej Organizatorem. 4. Realizatorem projektu jest spółka: FRESH Agencja Reklamowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Za Bramką 12A/8, Poznań), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: ,00 złotych, NIP: Realizator projektu jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do komunikacji z podmiotami biorącymi udział w rankingu. 5. Zgłoszenie do udziału w Rankingu Wartości Marek Wielkopolski 2013 jest bezpłatne. 6. Przedstawiciele marek zgłoszonych do Rankingu nazywani będą w dalszej części Regulaminu Zgłaszającymi. 2. IDEA RANKINGU 1. Ranking Wartości Marek Wielkopolski 2013 ma na celu promowanie wartości i znaczenia marek wielkopolskich osiągających sukces w Polsce i na świecie. 2. W celu zobiektywizowania wyników opracowana została metodologia wyceny wartości marki wzbogacona o badania rynkowe rozpoznawalności marki. Informacje o przyjętej metodologii badań i oszacowania wartości marek znajdują się w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 3. Ranking Wartości Marek Wielkopolski 2013 należy traktować jako opracowanie o charakterze szacunkowym z uwagi na pewne uproszczenia przyjęte w zastosowanej metodologii z uwagi na konieczność objęcia Rankingiem marek z wielu branż. 3. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ 1. Warunkiem udziału w Rankingu jest dokonanie Zgłoszenia udziału w rankingu zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zgłoszenie do Projektu odbywa się poprzez prawidłowe i kompletne oraz zgodne z prawdą wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza zgłoszenia udziału zamieszczonego na stronie Formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

2 Regulaminu. Tylko kompletnie wypełniony oraz podpisany, zgodnie z zasadami reprezentacji zgłaszającego, formularz będzie stanowił podstawę zgłoszenia. 2. W okresie naboru tj. pomiędzy dniem 2 kwietnia a dniem 30 czerwca 2013 r., formularz (w formacie pdf) należy przesłać em na adres: a podpisany oryginał należy przesłać na adres Realizatora, podany w 1.4 niniejszego Regulaminu. 3. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia w trybie powyższych postanowień, zgłoszenie udziału weryfikowane jest pod względem warunków formalnych, zawartych w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu. 4. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zgłoszenia, zgłoszenie pozostaje bez odpowiedzi ze strony Realizatora. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji zgłoszenia, Realizator podpisuje przesłany uprzednio przez zgłaszającego Regulamin oraz załączniki do Regulaminu. Oryginał podpisanej dokumentacji pozostaje w siedzibie Realizatora i jest udostępniany na wniosek podmiotu, którego dokumentacja dotyczy. Dokumentacja (w formacie pdf) przesyłana jest przez Realizatora na adres mailowy podany przez Zgłaszającego. 5. Powyżej wskazana dokumentacja w celu ochrony danych osobowych oraz finansowych, przedstawionych przez uczestników rankingu w dalszym etapie rankingu zostanie opatrzona podpisem osób uprawnionych do reprezentacji: Organizatora, Realizatora oraz podmiotów współpracujących, tj.: Wielkopolski Klub Kapitału (KRS nr ), Sawyer Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS nr ) oraz TNS Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr ). 6. Wskutek doręczenia zgłaszającemu całości dokumentacji, podpisanej przez podmioty wskazane w pkt.5, nie później niż w terminie wskazanym w punkcie 10 niniejszego paragrafu, podmiot zgłaszający udział w Rankingu staje się uczestnikiem Rankingu, uprawnionym do przedstawienia danych, podlegających ocenie w ramach Rankingu. 7. Zgłoszenia do Projektu będą przyjmowane przez Realizatora do dnia 30 czerwca 2013 roku do godz Po tym terminie Realizator zamknie listę zgłoszonych marek. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń. 9. Prawo udziału w procesie analizy oraz badań uzyska maksymalnie 300 marek (150 w kategorii B2B oraz 150 w kategorii B2C). Przy czym do procesu analizy i badań zakwalifikuje się po 50 marek z każdej kategorii, które prześlą najszybciej swoje zgłoszenia (decyduje data oraz godzina przesłania mailem prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza w formacie pdf, zgodnie z wymogami określonymi w 3.1. i 3.2 niniejszego Regulaminu) oraz po 100 marek o najwyższym poziomie przychodów ze sprzedaży w okresie ostatnich 3 (trzech) lat. 10. Zgłoszenie do Projektu jest bezpłatne i ma charakter aplikacji. Po przesłaniu formularza zgłoszenia, Realizator, w możliwie najkrótszym terminie ale nie później niż do 15 sierpnia 2013 roku, prześle pisemne potwierdzenie spełnienia wymaganych kryteriów oraz przyjęcia marki do Projektu. W przypadku nieprzyjęcia marki do Projektu z powodów formalnych, Zgłaszający otrzyma stosowną informację, a Zgłaszający nie zostanie obciążony z tego tytułu żadnymi opłatami. 11. W procesie oceny formularza zgłoszenia, konieczne będzie przedstawienie do wglądu wyników finansowych zgłaszanej marki za ostatnie 3 lata. Osoby oceniające formularze zgłoszeń oraz Realizator związane są klauzulą poufności. Ze Strony Realizatora za obieg dokumentów odpowiada: Pani Magdalena Górzna-Jaromin, Partner Zarządzający w Fresh Agencja Reklamowa Sp. z o.o, tel , Fresh Agencja Reklamowa Sp. z o.o Ul. Za Bramką 12a/ Poznań

3 12. Zgłoszenie marki do Rankingu może nastąpić ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będące właścicielem danej marki. Zgłaszane do udziału w Rankingu marki muszą spełniać łącznie następujące warunki formalne: Miejsce utworzenia marki musi znajdować się na terenie województwa wielkopolskiego. Poprzez miejsce utworzenia Organizator rozumie miejsce rozpoczęcia działalności związanej z marką lub miejsce pierwszej rejestracji praw własności do marki. Główny zakład podmiotu będącej właścicielem marki musi być zlokalizowany na terenie województwa wielkopolskiego. Marka musi istnieć na rynku od minimum 5 (pięć) lat. Marka generowała w okresie ostatnich 3 (trzech) lat minimum 3 (trzy) mln zł przychodów ze sprzedaży rocznie. Przedsiębiorcy posiadający więcej niż jedną markę produktową/usługową w swoim portfolio mogą zgłosić do udziału w Rankingu wyłącznie wybrane 3 (trzy) marki. W Rankingu nie mogą uczestniczyć marki będące własnością spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, posiadające monopol na rynku województwa wielkopolskiego. Podmiot będący właścicielem marki nie może znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji. 13. W Rankingu nie mogą uczestniczyć podmioty organizujące Ranking, w szczególności Grupy Fresh, SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., TNS POLSKA Spółka Akcyjna, Wielkopolskiego Klubu Kapitału ani ich członkowie, pracownicy, przedstawiciele i członkowie organów Organizatora, a także podmioty biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Projektu 4. ZASADY OPRACOWANIA RANKINGU 1. Metodologia opracowania Rankingu opiera się na analizie danych finansowych, przedstawionych w szczególności przez podmioty zgłaszające udział w Rankingu oraz na badaniach rynkowych. Szczegółowe zasady wyceny nie są jawne ale stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Organizator wraz z Grupą Fresh opracuje Raport po zakończeniu Rankingu w formie elektronicznej oraz prześle go do przedstawicieli marek uczestniczących w Rankingu. 5. PROCEDURA OGŁOSZENIA WYNIKÓW 1. Wartość marek w Rankingu Wartości Marek Wielkopolski 2013 zostanie oszacowana w oparciu o metodologię, o której mowa w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, opracowaną przez Grupę Fresh, SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. oraz TNS POLSKA Spółka Akcyjna. W oparciu o te wartości marki zostaną uszeregowane od najniższej wartości do najwyższej. 2. Podmioty uprawnione przez Organizatora zweryfikują zgodność przeprowadzenia procesu wyceny i badań z zakładaną metodologią oraz ogłosi Ranking Wartości Marek Wielkopolski Publiczne ogłoszenie wyników Rankingu oraz rozdanie nagród (w 3 kategoriach: Najcenniejsza Marka Wielkopolski Roku 2013 w kategorii B2B, Najcenniejsza Marka Wielkopolski Roku 2013 w kategorii B2C, Najbardziej Rozpoznawalna Marka Wielkopolski Roku w głosowaniu Internautów nastąpi podczas uroczystej Gali w grudniu 2013 roku w Poznaniu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników tylko w przypadku zajścia uzasadnionych okoliczności, takich jak: konieczność przedłużenia badania, celem otrzymania prawidłowych wyników bądź działanie siły wyższej.

4 5. Marki, które uzyskają tytuł Najcenniejszej Marki Wielkopolski Roku 2013 w kategorii B2B, Najcenniejszej Marki Wielkopolski Roku 2013 w kategorii B2C oraz Najbardziej Rozpoznawalnej Marki Wielkopolski Roku 2013 w głosowaniu Internautów otrzymają statuetkę oraz dyplom potwierdzający tytuł. 6. Certyfikat Wartości Marki Wielkopolski 2013 potwierdzający wartość ich marki oraz miejsce w Rankingu otrzymają marki, o których mowa w 3 p.9 niniejszego regulaminu. 7. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Rankingu, zdjęć z Gali oraz informacji o laureatach nagrody w środkach masowego przekazu partnerów współpracujących oraz za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji. 8. Organizator promuje dostęp uczestników do wyników Rankingu oraz do metodologii zastosowanej przy organizacji Rankingu. Przedstawiciel każdej z marek uczestniczących w Rankingu ma prawo wglądu do wyników rankingu oraz metodologii przyjętej przez organizatora Rankingu z zachowaniem klauzuli poufności. 6 PRAWA I OBOWIĄZKI ZGLASZAJĄCYCH 1. Marka która zakwalifikuje się do udziału w Rankingu i otrzyma Certyfikat Wartości Marki Wielkopolski ma prawo przez okres 1 (jednego) roku od ogłoszenia wyników Rankingu do posługiwania się: nazwą Rankingu Wartości Marek Wielkopolski 2013 na następujących zasadach: Wielkopolski Klub Kapitału zezwala na wykorzystywanie logo Wielkopolskiego Klubu Kapitału i tytułu: Rankingu Wartości Marek 2013 do celów promocyjnych nagrodzonego Zgłaszającego z zastrzeżeniem, że każdorazowo w informacji należy wymienić rok, za który przyznano nagrodę lub certyfikat, a także pełną nazwę podmiotów, które przeprowadziły Ranking oraz nadały tytuł, tj.: Wielkopolski Klub Kapitału, Grupa Fresh, SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., TNS POLSKA Spółka Akcyjna, wykorzystania zdjęć, motywów przewodnich i projektów graficznych związanych z Rankingiem w prowadzonej promocji własnych marek, publikowania raportu lub jego części dot. Rankingu Wartości Marek Wielkopolski 2013 we własnych działaniach promocyjnych, umieszczania adresu w materiałach promocyjnych własnej firmy, Firmy, które nie dokonają skutecznie Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem, nie otrzymają statuetek ani certyfikatów, nie mają prawa posługiwania się tytułem Wartościowej Marki Wielkopolskiej Każdy Zgłaszający otrzymuje bezpłatne zaproszenie na uroczystość ogłoszenia wyników. 3. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi materiały niezbędne do skutecznej komunikacji wyników takie jak: logotypy oraz inne niezbędne informacje promocyjne o Zgłaszającym. 4. Zgłaszający zobowiązany jest do udostępnienia pod klauzulą poufności wszystkich niezbędnych informacji do przeprowadzenia wyceny wartości marki zgodnie z zaproponowaną metodologią. 5. Zgłaszający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji dot. metodologii wyceny marek. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie kwestie związane z interpretacją lub zastosowaniem niniejszego regulaminu będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdą zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

5 2. Korespondencja związana z Rankingiem powinna być kierowana na adres siedziby Realizatora: Fresh Agencja Reklamowa Sp. z o.o Ul. Za Bramką 12a/ Poznań 3. Regulamin Projektu będzie dostępny na stronie internetowej oraz na życzenie u Organizatora w postaci pliku PDF. W przypadku chęci szczegółowego zapoznania się z metodologią zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z Organizatorem. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej Organizatora Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora. 5. Wysłanie przez Zgłaszającego formularza zgłoszenia marki uważane jest za równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na udział w Rankingu. 6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Fresh Agencja Reklamowa Sp. z o.o. ul. Za Bramką 12A/8, Poznań - zwany dalej Realizatorem. Dane osobowe zgromadzone w związku z organizacją Rankingu będą wykorzystywane do dalszych działań związanych z Rankingiem w celu ich archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych. Realizator zapewnia realizację wszelkich uprawnień wynikających z ww. ustawy, w szczególności umożliwia poprawianie danych osobowych i uzyskanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z Grupy Fresh, SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., TNS POLSKA Spółka Akcyjna oraz WKK za wyraźną zgodą lub na życzenie Zgłaszającego albo na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom lub instytucjom. Z chwilą wysłania przez Zgłaszającego formularza zgłoszenia marki Zgłaszający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora i Organizatora. Zgłaszający może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając pismo na adres Realizatora ul. Za Bramką 12A/8, Poznań,; z adnotacją: Ranking Wartości Marek Wielkopolski W związku z powyższym, Organizator Rankingu zapewnia o dołożeniu wszelkiej staranności w celu ochrony interesu podmiotów zgłaszających chęć uczestnictwa, a w szczególności zapewnia że dane są przetwarzane: a) zgodnie z prawem, b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawanie dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.

6 ORGANIZATOR I PARTNERZY MERYTORYCZNI: ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I REALIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY REALIZUJĄCY PROCES WYCENY PARTNER MERYTORYCZNY REALIZUJĄCY PROCES BADAWCZY

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SPRÓBUJ ZA DARMO! ORGANIZATOR: MUG Sp. z o.o. ul Geodetow 32, 60-447 Poznań. Poznań, 6.04.2015 roku

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SPRÓBUJ ZA DARMO! ORGANIZATOR: MUG Sp. z o.o. ul Geodetow 32, 60-447 Poznań. Poznań, 6.04.2015 roku REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SPRÓBUJ ZA DARMO! ORGANIZATOR: MUG Sp. z o.o. ul Geodetow 32, 60-447 Poznań Poznań, 6.04.2015 roku Spis treści: 1 Promocja i Organizator 2 Definicje 3 Cel Promocji 4 Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013 " Wrocław, 2013 Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi dla merchantów 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu Espago, oraz zasady współpracy pomiędzy PSP Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka"

REGULAMIN KONKURSU 2 kubki mleka REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs 2 kubki mleka (dalej również: Konkurs ), w szczególności regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r.

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. Spółdzielnia pomysłów Poznań, 31.07.2015 r. REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Spółdzielnia pomysłów (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: QXL POLAND podmiot administrujący Allegro, z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt 4 u.o.d.o. organ, jednostka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L

R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2

Regulamin konkursu Zostań twarzą JATOMI Vol 2 Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań twarzą JATOMI Vol 2", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo