Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:"

Transkrypt

1 z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu, w ramach sprzedaży premiowej pod nazwą Bon ton ; 2. Nagroda nagroda rzeczowa, będzie przyznana Laureatom, którzy spełnią warunki Regulaminu; 3. Sprzedaż premiowa publiczne przyrzeczenie złożone przez Organizatora, zgodnie z którym w zamian za spełnienie określonych warunków Promocji Uczestnik otrzyma prawo do Nagrody; 4. Organizator spółka Red8 Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 45D, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: ; 5. Zamawiający zlecająca przeprowadzenie Promocji spółka OKI Systems (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 42, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: ; 6. Produkty objęte Promocją produkty: materiały eksploatacyjne zakupione w firmie Partner XXI 7. Regulamin niniejszy Regulamin Promocji Bon ton, określający zasady, zakres oraz ogólne warunki uczestnictwa w Promocji, dostępny na stronie internetowej Promocji, pod adresem oraz w siedzibie Zamawiającego i Organizatora; 8. Uczestnik każdy przedsiębiorca, który bierze udział w Promocji na zasadach określonych Regulaminem oraz spełnia określone w nim warunki uczestnictwa; 9. Formularz dostępny w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej formularz rejestracyjny, za pomocą którego Uczestnik zgłasza udział w Promocji, wymagający podania następujących informacji: a. Numer telefonu komórkowego Uczestnika b. Skan dowodu zakupu produktu c. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji promocji; 10. Punkt sprzedaży wyodrębniony i samodzielny lokal sklepowy lub sklep internetowy jednego, konkretnego sprzedawcy. II. Postanowienia ogólne 1. Promocja odbywa się zgodnie z Regulaminem. 2. Lista Partnerów OKI, biorąca udział w promocji, dostępna jest w OKI Systems Polska Sp. z o.o. 3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. III. Termin i miejsce Promocji 1. Promocja trwa od dnia 15 czerwca 2015 roku do 15 lipca 2015 lub do wyczerpania zapasów materiałów objętych promocją. 2. Termin nadsyłania zgłoszeń do Promocji mija 15 lipca Po tym terminie zgłoszenia nie będę honorowane, przy czym liczy się data zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem Formularza.

2 3. Czas trwania promocji może zostać przez Organizatora przedłużony. 4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. IV. Uczestnicy Promocji 1. Uczestnikami mogą być wyłącznie: przedsiębiorcy, zgodnie z art ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), które spełnią łącznie następujące warunki: a. W terminie od dnia roku do dnia zakończenia promocji, dokonają zakupu Produktu; b. W terminie od dnia roku do dnia zakończenia promocji, poprawnie wypełnią i wyślą Formularz za pośrednictwem strony internetowej c. są osobami odpowiedzialnymi za zamówienie sprzętu elektronicznego w podmiotach (dalej Podmioty ) działających w jednej z niżej wymienionych form: i. jako osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, ii. jako wspólnicy spółki cywilnej, iii. w formie osobowych spółek prawa handlowego (tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo akcyjnej), iv. w formie spółki kapitałowej (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej), lub v. jako państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna, w tym państwowa osoba prawna, uniwersytet, instytucja kultury, instytucja naukowa. Dokumentem potwierdzającym, że nabycia dokonał uprawniony Podmiot, wskazany w pkt. IV, lit. c, jest: a) w przypadku podmiotów prowadzących działalność w formie wskazanej w pkt. IV lit. c, i-ii, zaświadczenie o rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEIDG), b) w przypadku Uczestników prowadzących działalność w formie wskazanej w pkt. IV lit. c, iii-iv, informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), c) w przypadku innych Podmiotów, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON lub inny dokument potwierdzający ich status. 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne; 3. Ilość Uczestników mogących wziąć udział w Promocji jest nieograniczona; 4. Każdy Uczestnik może zgłosić swoje uczestnictwo wielokrotnie z zastrzeżeniem, iż jeden dowód zakupu może być wykorzystany tylko jeden raz. V. Zasady promocji 1. Promocja jest sprzedażą premiową z Nagrodami gwarantowanymi dla wszystkich Uczestników, którzy prawidłowo i zgodnie z Regulaminem wypełnią i wyślą swoje zgłoszenie w Promocji za pośrednictwem Formularza; 2. Sprzedażą premiową objęte są Produkty : materiały eksploatacyjne. 3. Formularz wypełniony niepoprawnie, niezupełnie lub niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub wysłany poza czasem trwania Promocji, nie będzie uprawniał do otrzymania nagrody; 4. Promocją objęte są wyłącznie Produkty fabrycznie nowe zakupione w okresie od dnia 15 czerwca 2015 roku do dnia zakończenia promocji; 5. W Promocji zostaną uwzględnione zgłoszenia Uczestników, którzy oprócz wymagań, o których mowa w pkt. IV spełnią łącznie poniższe warunki: a. Dokonają zakupu Produktu w okresie trwania promocji; b. Z zachowaniem terminów określonych w Regulaminie, prawidłowo wypełnią i prześlą swoje zgłoszenie, zawierające wszystkie poniższe informacje: c. Numer telefonu komórkowego Uczestnika

3 d. Skan dowodu zakupu produktu e. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji promocji; 6. Uczestnik ma prawo do odebrania nagrody tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia określonego w pkt. 5 ust. 5 Regulaminu. Wartość bonu gotówkowego jest szczegółowo określona w pkt. 6 ust. 3 Regulaminu. VI. Nagrody 1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnili warunki Regulaminu otrzymają prawo do Nagrody, której wydanie nastąpi zgodnie z ppkt. 7 poniżej; 2. Przywilejem w ramach Promocji jest możliwość otrzymania Nagrody. Nagrodą jest bon o wartości 50 zł za zakupy materiałów eksploatacyjnych w kwocie 1000 zł netto. 3. Uczestnik ma prawo do odebrania Nagrody tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji przez Organizatora lub Zamawiającego; 4. Nagrody będą przyznawane Uczestnikom, którzy na warunkach określonych w Regulaminie, prześlą swoje zgłoszenie za pomocą Formularza, który został pozytywnie zweryfikowany przez Organizatora lub Zamawiającego; 5. Formularz zawierający informacje, które zostały zgłoszone Organizatorowi wcześniej w innym Formularzu, podlega weryfikacji przez Organizatora lub Zamawiającego; 6. Organizator lub Zamawiający odmówi poprawnej weryfikacji Formularza w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w szczególności: a. powielenia się w Formularzu numeru seryjnego Produktu, numeru dowodu sprzedaży wskazanego w innym, wcześniej doręczonym Zamawiającemu Formularzu, w sytuacji wskazania w tych Formularzach danych tego samego Punktu Sprzedaży; 7. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom za pośrednictwem Zamawiającego. 8. Nagrody w ramach Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Mając na uwadze, iż nagroda została uzyskana przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, może zachodzić obowiązek zaliczenia wartości otrzymanej nagrody do przychodów z działalności oraz opodatkowania osiągniętego z tego tytułu przychodu (dochodu), który to obowiązek może obciążać Uczestnika Promocji; 9. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika ponownego wysłania Formularza lub danych, które powinny być nim zawarte, w przypadku powzięcia wątpliwości co do wiarygodności lub oryginalności przesłanego dowodu zakupu Produktów, a także w przypadku słabej jakości przesłanego skanu lub zdjęcia dowodu zakupu uniemożliwiającego odczytanie jego treści; 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania przesłania przez Uczestnika oryginalnego dowodu zakupu (lub odpisu dowodu zakupu potwierdzonego notarialnie) listem poleconym na adres Organizatora. W przypadku takiego żądania dostarczenie oryginalnego dowodu zakupu Produktu (lub jego notarialnego odpisu) będzie warunkiem wydania Nagrody Uczestnikowi. Organizator zwróci na żądanie Uczestnika doręczony mu dowód zakupu po zakończeniu Promocji; 11. Uczestnik nie otrzyma prawa do otrzymania Nagrody, jeżeli: a. Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub b. Wypełni Formularz niekompletnie, niezgodnie z prawdą i/lub stanem faktycznym, odmówi podania danych obowiązkowych w Formularzu; lub c. Przesłany w Formularzu dowód zakupu Produktu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub d. Na zgłoszony dowód zakupu lub numer seryjny Produktu wysłano już Nagrodę w ramach Promocji; lub e. Dane w Formularzu jako obowiązkowe będą niepełne; lub

4 f. Uczestnik dokona zwrotu zakupionych Produktów (w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Organizator zapewnia, że Promocja nie narusza żadnych praw przysługujących Nabywcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa z tytułu zawarcia umowy sprzedaży); 12. Uczestnik Promocji nie może skutecznie domagać się Nagrody, jeżeli uprzednio nie została ona odebrana z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 13. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji promocji w przypadku zakupu urządzeń w cenach niższych od oficjalnych cen dystrybucyjnych VII. Reklamacje 1. Uczestnik ma prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące Promocji najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia promocji (decyduje data stempla pocztowego), na adres Organizatora: 2. Red8Digital Sp. z o.o. Ul. Włodarzewska 45D Warszawa Z dopiskiem: Reklamacja Bon ton 3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesłane listem poleconym); 4. Reklamacje zgłoszone niezgodnie z Regulaminem, w szczególności po terminie lub bez zachowania wymaganej formy nie będą rozpatrywane; 5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Promocji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania; 6. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to dzień wysłania pisma zwierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora, Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji; 7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. VIII. Dane osobowe 1. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika służą wyłączeni weryfikacji zgłoszeń w celu prawidłowego przeprowadzenia oraz wydania Uczestnikowi nagrody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza Zamawiającym. 2. Organizator oświadcza, że zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolna. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w promocji i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik promocji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. IX. Postanowienia końcowe 1. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora; 2. W przypadku wątpliwości co do stosowania Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień; 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez

5 Uczestników. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora na 5 (pięć) dni przed ich wejściem w życie; 4. Zmiany w Regulaminie obowiązują po 5 dniach od chwili ich ogłoszenia na stronie 5. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin )

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent I) Słowniczek użytych pojęć 1) Organizator - Sprzedaż Premiowa Raty i świąteczny prezent, zwana dalej Sprzedaż Premiowa, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo