Regulamin konkursu Radia Eska ROCK Konkurs Iron Maiden w Poznaniu pasmo 10:00 11:00 (czerwiec 2014)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Radia Eska ROCK Konkurs Iron Maiden w Poznaniu pasmo 10:00 11:00 (czerwiec 2014)"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Radia Eska ROCK Konkurs Iron Maiden w Poznaniu pasmo 10:00 11:00 (czerwiec 2014) 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie stacji Radia ESKA Rock zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 1.2 Organizatorem konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Miasta Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł w całości wpłacony, NIP: (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem"). 1.3 Konkurs będzie rozgrywany w programie sieciowym Radia ESKA Rock i ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru programu radiowego sieci ESKA ROCK. 1.4 Konkurs odbywa się w dniach r. a emitowany jest w dniu r. w paśmie pomiędzy godziną 10:00-11:00, z zastrzeżeniem pkt Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla obywateli posiadających obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem pkt 3.3 i pkt Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania oraz głosu i wizerunku podczas konkursu, jego promocji, ogłaszania jego wyników. 1.7 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników. 2. Nagrody 2.1 Fundatorem nagród w konkursie określonych poniżej (tj. przyrzekającym te nagrody w rozumieniu art k.c.), jest Go Ahead Spółka z ograniczoną odpowiedzialności S.K.A. ul. Noskowskiego 24, Poznań, zwana dalej Fundatorem. 2.2 Nagrodami dla zwycięzcy konkursu są: dwa bilety na koncert Iron Maiden odbywający się w dniu 24 czerwca 2014 na INEA Stadionie w Poznaniu. 2.3 Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika konkursu adresu lub zmianę innych danych albo ich niepodanie uniemożliwiające kontakt z uczestnikiem lub odebranie/realizację nagród. 2.4 Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika. 1/6

2 2.5 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora lub Fundatora w terminie do dnia 17 czerwca 2014 r. 3 Zasady konkursu 3.1 Konkurs rozgrywany jest w dniach od 9 czerwca 2014 r. godz. 10:00 do 13 czerwca 2014 godz. 10:00, z zastrzeżeniem pkt 1.4 i Zgłoszenie do konkursu następuje przez kompletne wypełnienie a następnie nadesłanie do Organizatora formularza konkursowego przeznaczonego do niniejszego konkursu, dostępnego na stronie w terminie od początku trwania konkursu do dnia r. godziny 09: Aby wziąć udział w konkursie należy być zapisanym do internetowego Klubu Eski ROCK oraz mieć w tym Klubie potwierdzony numer telefonu komórkowego. Formularz rejestracji oraz regulamin przynależności do Klubu Eski ROCK znajdują się na stronie oraz są dostępne podczas procedury zgłaszania się do konkursu. Procedura potwierdzania numeru telefonu dostępna jest podczas procesu rejestracji w Klubie Eski ROCK, a jeśli podczas rejestracji nie dokonano takiego potwierdzenia - po zalogowaniu się na konto w Klubie Eski ROCK. 3.4 Kompletne wypełnienie formularza konkursowego polega na podaniu: - ciekawego uzasadnienia dlaczego to właśnie zgłaszający się do konkursu powinien obejrzeć koncert Iron Maiden w Poznaniu i zwyciężyć w konkursie, - danych uczestnika wymaganych zgodnie z treścią formularza. 3.5 Zgłoszenia nadesłane z naruszeniem pkt nie będą uwzględnione w konkursie. 3.6 Jeden uczestnik konkursu może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do konkursu. 3.7 Zwycięzcą konkursu i nagród określonych w pkt 2.2. jest uczestnik, który najciekawiej w ocenie powołanej przez Organizatora komisji konkursowej - w zgłoszeniu do konkursu uzasadnił swoja kandydaturę do zwycięstwa, odebrał połączenie telefoniczne od Organizatora - zgodnie z pkt 4.3 i wziął udział w antenowym wejściu finałowym, o którym mowa w pkt Wyłanianie zwycięzcy konkursu 4.1 Uczestnikami konkursu są wszystkie osoby, które dopełniły zadań określonych w pkt 3 niniejszego regulaminu. 4.2 Zwycięzca jest wyłaniany w dniu 13 czerwca 2014 w godzinach między Po dokonaniu przez komisję konkursową wyboru najciekawszego uzasadnienia zawartego w zgłoszeniu do konkursu Organizator łączy się telefonicznie z uczestnikiem, który nadesłał dane zgłoszenie. Uczestnik ten zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne od Organizatora. Próba uzyskania połączenia z tym uczestnikiem podejmowana jest maksymalnie dwukrotnie (każda próba trwa do 5 sygnałów lub włączenia się poczty głosowej albo pojawienia się komunikatu o niedostępności abonenta) a w przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy przed wejściem na antenę Radia Eska Rock, próba ponownego połączenia podejmowana jest tylko raz (próba taka trwa do 5 sygnałów lub włączenia się poczty głosowej albo pojawienia się komunikatu o niedostępności abonenta). Jeżeli pomimo podjęcia prób połączenia lub ponownego 2/6

3 połączenia nie zostanie nawiązane połączenie z uczestnikiem, to uczestnik ten traci szansę na pojawienie się na antenie w wejściu finałowym konkursu a także na szansę przyznania mu nagród w konkursie. W takim przypadku komisja konkursowa spośród pozostałych zgłoszeń nadesłanych do konkursu, wybierze kolejne najciekawsze uzasadnienie zawarte w zgłoszeniu do konkursu - w takim przypadku zdania poprzedzające niniejszego punktu stosuje się odpowiednio. Taką procedurę stosuje się do momentu skutecznego przeprowadzenia antenowego wejścia finałowego i tym samym rozstrzygnięcia konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy konkursu. 4.4 Udział uczestnika wyłonionego zgodnie z pkt 3.7 i 4.3 w wejściu finałowym polega na przeprowadzeniu przez niego rozmowy z przedstawicielem Organizatora (prowadzącym program na antenie radia), w której zobowiązany on jest opowiedzieć o uzasadnieniu podanym w jego zgłoszeniu do konkursu wybranym przez komisję konkursową. 4.5 Dane zwycięzców wpisywane są do metryczki konkursowej (załącznik nr 1) przez prowadzącego program, a następnie uzupełniane są przez zwycięzcę. 4.6 Przy odbiorze nagród należy okazać dokument potwierdzający tożsamość. 5. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie 5.1 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A. oraz Fundatora. 5.2 Zakaz uczestnictwa w konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie. 5.4 Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie. 5.5 Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 5.6 Przez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. W przypadku naruszenia którejkolwiek z określonych w niniejszym regulaminie zasad lub niespełnienia któregokolwiek z przewidzianych w nim warunków uczestnik traci prawo do dalszego udziału w konkursie oraz prawo do nagrody lub nagród. 6. Postępowanie reklamacyjne 6.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora. 7. Postanowienia końcowe 3/6

4 7.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10 od poniedziałku do soboty w czasie trwania konkursu - w godzinach: 9:30-16:30 oraz na stronie w czasie trwania konkursu. 7.2 Organizator zabawy nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. 7.3 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zasad konkursu a także zawieszenia lub zakończenia jego organizacji przed upływem określonego w pkt 1.4 czasu jego trwania. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą ogłaszane poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu konkursu w sposób określony w pkt Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 7.5 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane przez niego, Fundatora i firmy z nimi współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu konkursu w celu: (i) przeprowadzenia konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzcy, (iii) doręczenia/realizacji nagród, (iv) wysyłania em lub/i SMS-em informacji związanych z konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz.883 z późn. zm.). 8. Komisja konkursowa - Jury 8.1 O uznaniu odpowiedzi słuchacza za prawidłową decyduje jury, w skład którego wchodzą: Przewodniczący - Arkadiusz Frąckowiak Wiceprzewodniczący - Radosław Nałęcz Sekretarz Michał Cieślik 8.2 Jury klasyfikuje najciekawsze uzasadnienie podane w zgłoszeniu do konkursu zgodnie z pkt 3.7 i Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników konkursu. 8.4 Nad prawidłowością przebiegu konkursu i pracy jury czuwają władze statutowe Organizatora. 8.5 Jury potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z regulaminem. Warszawa, dnia roku 4/6

5 POTWIERDZENIE WYGRANEJ W KONKURSIE RADIA ESKA ROCK - wypełnia DJ - tytuł konkursu nagroda w postaci: wartość nagrody powyżej/poniżej 760 zł data godzina... :... Imię i nazwisko: Adres: Telefon: podpis DJ:... MERYCZKA UCZESTNIKA KONKURSU ESKI Rock - potwierdzenie odbioru nagrody tytuł konkursu: data.../.../... Nagroda: Imię i nazwisko nr PESEL lub nr i rodzaj dokumentu tożsamości Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu przez Organizatora do celów konkursowych, zgodnie z wymogami ustawowymi, ma miejsce na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 2 ust. 3 oraz art. 43 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz.883 z późn. zm.). podpis osoby wydającej nagrodę. podpis laureata - pokwitowanie odbioru nagrody 5/6

6 6/6

Regulamin konkursu Radia Eska ROCK Konkurs Rozebrane kawałki pasmo 10:00 16:00 (kwiecień 2013)

Regulamin konkursu Radia Eska ROCK Konkurs Rozebrane kawałki pasmo 10:00 16:00 (kwiecień 2013) Regulamin konkursu Radia Eska ROCK Konkurs Rozebrane kawałki pasmo 10:00 16:00 (kwiecień 2013) 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie stacji Radia ESKA Rock

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konkursu Radia ESKA ROCK Rocktober Fest

Regulamin. Konkursu Radia ESKA ROCK Rocktober Fest Regulamin Konkursu Radia ESKA ROCK Rocktober Fest 1 Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu przeprowadzanego na antenie sieci stacji Radia Eska Rock zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj?

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? rozgrywanego na antenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nowe przysłowia

Regulamin Konkursu Nowe przysłowia Regulamin Konkursu Nowe przysłowia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu Nowe przysłowia rozgrywanego na antenie Telewizji Eska TV podczas trwania audycji na żywo Najlepszy program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star 3 rozgrywanego na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę Regulamin Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę 1 Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego stronie internetowej Radia Eska: www.eska.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Radio Opole. Regulamin konkursu Prezent. 1. Postanowienia ogólne.

Radio Opole. Regulamin konkursu Prezent. 1. Postanowienia ogólne. Opole 02/01/2015 r. Radio Opole Regulamin konkursu Prezent 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu, zwanym dalej Konkurs jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu Radio Opole S.A. z siedzibą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Konkurs z Rosahumusem ( Konkurs ). 2. Burda Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Pulmoll nagrody na okrągło, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo