LUBLIN BUSINESS SCHOOL LBS MBA LUBELSKA SZKO A BIZNESU. sukces! Jak wygraç INTERNATIONAL MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION INSTYTUT HISZPA SKO-POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUBLIN BUSINESS SCHOOL LBS MBA LUBELSKA SZKO A BIZNESU. sukces! Jak wygraç INTERNATIONAL MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION INSTYTUT HISZPA SKO-POLSKI"

Transkrypt

1 MBA LUBLIN SCHOOL Jak wygraç sukces! INTERNATIONAL

2 Program International MBA zosta opracowany przez Lubelskà Szko Biznesu (), Instytut Hiszpaƒsko-Polski (IHP) i Universidad de La Rioja (ULR) w Hiszpanii. ZawartoÊç tematyczna uwzgl dnia najnowsze trendy z dziedziny zarzàdzania, prawa gospodarczego i zachowaƒ organizacyjnych. Jest to wiedza niezb dna wspó czesnemu mened erowi, który zmuszony jest dzia aç w zmiennym otoczeniu. Unikalnà cz Êcià programu jest przedmiot Otoczenie biznesu, który zawiera tematy zwiàzane z bie àcymi wydarzeniami w Êwiecie biznesu, ponadto w ramach tego przedmiotu b dzie prezentowana kultura Êródziemnomorska ze szczególnym uwzgl dnieniem uwarunkowaƒ hiszpaƒskich. Zaj cia sà prowadzone przez wyk adowców polskich i hiszpaƒskich. W ka dym semestrze minimum 20 godzin jest prowadzonych przez wyk adowców hiszpaƒskich z Universidad de La Rioja. Zaj cia sà prowadzone w j zyku polskim, a prowadzone przez wyk adowców zagranicznych sà t umaczone na j zyk polski. Program International MBA: Umo liwia zdobycie profesjonalnych kwalifikacji mened erskich niezb dnych do skutecznego zarzàdzania w warunkach gospodarki rynkowej Przygotowuje do roli mened era, potrafiàcego rozwiàzywaç problemy strategiczne i umiejàcego poruszaç si po rynkach globalnych Ka dy s uchacz jest zarejestrowany jako s uchacz MBA w i ULR. Po ukoƒczeniu programu absolwenci otrzymujà dyplom MBA wystawiony i podpisany przez ULR, i IHP. Rejestracja studentów w ULR umo liwia ubieganie si o inne formy studiów w tym uniwersytecie. Istnieje mo liwoêç na zasadach indywidualnych organizacji praktyk lub wyjazdów studyjnych do Hiszpanii. LUBLIN SCHOOL

3 LUBLIN SCHOOL Uniwersytet La Rioja zosta za o ony w 1992 roku w Logroño stolicy jednej z hiszpaƒskich prowincji, od której pochodzi nazwa uczelni (La Rioja). Uniwersytet posiada pe ne prawa uniwersyteckie zgodnie z prawem hiszpaƒskim. Uniwersytet La Rioja to nowoczesne centrum kszta cenia wy szego àczàce nauczanie z rozwojem innowacyjnych badaƒ naukowych w wielu dziedzinach wiedzy. Ponad 7000 studentów ma mo liwoêç kszta cenia wy szego na czterech wydzia ach: - Wydzia Nauk Rolniczych i Przemys u Spo ywczego oraz Studiów Informatycznych, - Wydzia Nauk Humanistycznych oraz Edukacyjnych - Wydzia Prawa, - Wydzia Nauk o Przedsi biorczoêci. Ponadto w sk ad uniwersytetu wchodzà Wy sza Szko a Techniczna In ynierii Przemys owej oraz trzy szko y kszta càce w zakresie piel gniarstwa, turystyki oraz relacji w Êrodowisku pracy. Szczegó owe informacje znajdujà si na stronie internetowej Uniwersytetu: (www.unirioja.es) Lubelska Szko a Biznesu od momentu powstania w 1990 r. prowadzi szerokà wspó prac mi dzynarodowà w zakresie edukacji mened erskiej. Wspó pracowa a m.in. z takimi oêrodkami, jak De Paul University (Chicago, USA), Universität Seminar der Wirtschaft Schloss Gracht (Niemcy), Europa-Akademie Witten (Niemcy). W latach Szko a bardzo ÊciÊle wspó pracowa a z University of Central Lancashire (Wielka Brytania), realizujàc unikalny program MBA wysoko oceniany przez s uchaczy. Z uczelnià tà zrealizowano równie programy Certificate in Marketing oraz Certificate in Management. W latach realizowany by program MBA we wspó pracy z Dublin City University (Irlandia). W latach w dyplom MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu uzyska o oko o 600 osób. Szko a ÊciÊle wspó pracuje z wiodàcymi uczelniami krajowymi (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Zarzàdzania im. L. Koêmiƒskiego w Warszawie, Instytut Hiszpaƒsko-Polski w Lublinie, Universidad De La Rioja w Hiszpanii), w zakresie studiów podyplomowych i innych programów szkoleniowych. Szczegó owe informacje znajdujà si na stronie internetowej Szko y: (www.lbs.pl) Instytut Hiszpaƒsko-Polski jest instytucjà naukowo-badawczà realizujàcà wspólne projekty polsko-hiszpaƒskie w zakresie organizowania szkolnictwa, t umaczenia i wydawnictwo literatury hiszpaƒskiej, organizowanie programów wymiany kadry dydaktycznej i s uchaczy. Instytut wspó pracuje z licznymi placówkami naukowymi w wielu krajach Europy, Ameryki Pó nocnej i Po udniowej. Istotnym elementem dzia alnoêci Instytutu jest wspó praca z instytucjami hiszpaƒskimi, dotyczàca edukacji doros ych oraz programów gospodarczych. Instytut Hiszpaƒsko-Polski prowadzi równie Liceum Âródziemnomorskie w Lublinie cieszàce si bardzo dobrà opinià. Instytut Hiszpaƒsko Polski w Lublinie jest instytucjà koordynujàcà wspó prac Lubelszczyzny z Królestwem Hiszpanii i hiszpaƒsko j zycznymi krajami Ameryki Po udniowej. Struktura Instytutu obejmuje trzy piony z nast pujàcymi rodzajami dzia alnoêci: 1. pion edukacyjny kierowany przez dr Janusza Bienia - kursy j zyka hiszpaƒskiego (wszystkie poziomy) - organizowanie imprez promujàcych kultur Hiszpanii i krajów Ameryki Po udniowej - redagowanie rocznika Cuadernos Hispano-Polaco 2. pion naukowy kierowany przez prof. dr hab. Cezarego Tarach - organizowanie wymiany naukowej pomi dzy Polskà a krajami j zyka hiszpaƒskiego - przygotowywanie wizyt dyplomatów oraz przedstawicieli nauki i polityki - organizowanie mi dzynarodowych sympozjów naukowych 3. pion gospodarczy kierowany przez mgr Marka Niczyporuka - promocja polskich produktów na rynkach hiszpaƒskoj zycznych - organizacja forum ekonomicznego - poêrednictwo handlowe i pozyskiwanie partnerów gospodarczych na rynku polskim i rynkach hiszpaƒskoj zycznych Szczegó owe informacje znajdujà si na stronie internetowej Instytutu: (www.ihp.com.pl) LUBLIN SCHOOL

4 Celem studiów jest dostarczenie s uchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarzàdzania, która stanowi podstaw do rozwoju praktycznych umiej tnoêci mened erskich: analizy i metody rozwiàzywania problemów firmy, formu owania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania si oraz wspó dzia ania z innymi. Program studiów umo liwia zapoznanie s uchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, spo ecznymi oraz politycznymi zwiàzanymi z gospodarkà regionalnà i globalnà, w których funkcjonujà mened er i jego firma. Cechà charakterystycznà programu jest po àczenie zagadnieƒ krajowych oraz mi dzynarodowych w pracy mened era. Wiele zaj ç b dzie realizowanych przez wyk adowców hiszpaƒskich, co pozwoli poznaç inny punkt widzenia oraz przybli yç ró nice kulturowe Polski i Hiszpanii tak cz sto wyst pujàce w biznesie. Mi dzynarodowe studia mened erskie International MBA przeznaczone sà dla osób chcàcych w sposób kompleksowy i profesjonalny zarzàdzaç przedsi biorstwem, osób dysponujàcych doêwiadczeniem zawodowym, chcàcych doskonaliç umiej tnoêci niezb dne dla mened era, dzia ajàcego w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwenci tych studiów stajà si cz onkami elitarnego grona osób z tytu em MBA, przygotowanych do zarzàdzania przedsi biorstwami w dobie globalizacji. Uczestnictwo w programie b dzie pomocne dla osób wspó pracujàcych z rynkami hiszpaƒsko-j zycznymi. Studia prowadzone sà przy wykorzystaniu nowoczesnych interaktywnych metod nauczania (studia przypadków, gry decyzyjne, symulacje). W trakcie studiów g ówny nacisk po o ony jest na zró nicowany zakres wiedzy tematycznej oraz rozwijanie umiej tnoêci praktycznych. Ponadto zaoferowane metody nauczania majà na celu wypracowanie procesów podejmowania decyzji mened erskich oraz wyrobienie nawyków samodzielnego dzia ania. Studenci majà mo liwoêç samodzielnej pracy i pog biania wiedzy w wybranych obszarach. Do ka dego modu u studenci otrzymujà bogaty zestaw materia ów dydaktycznych. Do dyspozycji s uchaczy jest równie biblioteka wyposa ona w pozycje z zakresu zarzàdzania biznesem. Zaj cia prowadzone sà w j zyku polskim, angielskim i hiszpaƒskim t umaczonym na j zyk polski. LUBLIN SCHOOL

5 Liczba godzin Semestr I Ekonomia dla Mened erów Podstawy Zarzàdzania Polskie prawo Gospodarcze: KSH, KRS, Dz. Gospodarcza Psychologia Zarzàdzania Podatki i system ubezpieczeƒ spo ecznych w Polsce 8 6. Otoczenie biznesu I 16 Semestr II RachunkowoÊç Zarzàdcza Marketing Metody iloêciowe dla mened erów Innowacje i przedsi biorczoêç Zarzàdzanie zasobami ludzkimi Otoczenie biznesu II Prawo pracy 8 Semestr III Zarzàdzanie Finansowe Zarzàdzanie mi dzynarodowe Strategia Przedsi biorstwa Procesy podejmowania decyzji Etyka biznesu i spo eczna odpowiedzialnoêç Otoczenie biznesu III Controlling 16 Semestr IV Inwestycje kapita owe System informacji zarzàdczej Symulacyjna gra komputerowa Market Place Nadzór korporacyjny 8 5. Seminarium projektu MBA Otoczenie biznesu IV Podstawy zarzàdzania projektami 24 àczna iloêç godzin programu MBA 548 LUBLIN SCHOOL

6 Wyk adowcy prowadzàcy zaj cia w ramach studiów MBA to sprawdzony zespó doskona ych trenerów, posiadajàcych bogate doêwiadczenie w zakresie realizacji treningów mened erskich. Dysponujà zarówno doêwiadczeniem dydaktycznym jak i profesjonalnà znajomoêcià praktyki gospodarczej w naszym kraju. W ramach programu MBA zaj cia prowadzà wyk adowcy Lubelskiej Szko y Biznesu, Instytutu Hiszpaƒsko-Polskego w Lublinie oraz Universidad De La Rioja w Hiszpanii. S uchacze, którzy ukoƒczà program International MBA otrzymajà dyplom wydany i podpisany przez trzy instytucje wspó organizujàce program. LUBLIN SCHOOL DYPLOM DIPLOMA Ukoƒczy /-a program International Master of Business Administration i na tej podstawie uzyska /-a tytu Upon succesful completion of the International Master of Business Administration programme has been awarded the degree of MASTER of WZÓR/SPECIMEN Prezes Dyrektor Uniwersytetu La Rioja Dyrektor IHP Nr dyplomu/diploma No.:... Data/Date:... LUBLIN SCHOOL

7 Organizatorzy (Lubelska Szko a Biznesu oraz Instytut-Hiszpaƒsko-Polski) mogà zorganizowaç dla uczestników studiów MBA dodatkowe zaj cia z j zyka hiszpaƒskiego lub angielskiego na ró nych poziomach zaawansowania. Zapisy na zasadach dobrowolnoêci, zaj cia w niewielkich grupach, cena za kurs bardzo korzystna. Dok adne warunki cenowe oraz harmonogram zaj ç b dà ustalone po skompletowaniu grupy min. 6 osób. Dla s uchaczy MBA istnieje mo liwoêç zorganizowania wyjazdów studyjnych, szkoleniowych i na praktyki wakacyjne do Hiszpanii, zw aszcza do Logroño. Zasady organizacji wyjazdu, program, koszty i harmonogram b dà podlega y odr bnym ustaleniom. S uchacze MBA b dà otrzymywali informacje on-line o spotkaniach i wizytach przedstawicieli biznesu organizowanych przez Instytut Hiszpaƒsko-Polski i Lubelskà Szko Biznesu. Studia trwajà 4 semestry Zaj cia odbywajà si Êrednio 2 razy w miesiàcu w systemie weekendowym Realizacja zaj ç: soboty i niedziele w godz Szko a zastrzega sobie mo liwoêç realizacji zaj ç równie w piàtki lub wed ug uzgodnieƒ dokonywanych z grupà s uchaczy. Wykszta cenie wy sze Minimum 2-letnia praktyka zawodowa Pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego Dyplom ukoƒczenia studiów wy szych Wype niony formularz zg oszeniowy CV List motywacyjny 2 zdj cia Kopia dowodu osobistego Dowód wp aty za post powanie rekrutacyjne LUBLIN SCHOOL

8 Informacje i zapisy Lubelska Szko a Biznesu (w godz ) ul. Konstantynów 1 H, Lublin, Tel.: , , Fax: , Francja Universidad de La Rioja Zaragoza Instytut Hiszpaƒsko-Polski ul. Kowalska Lublin Tel.: (0-81) Portugalia Lisboa Madrid Hiszpania Valencia Malaga Informacje o realizatorach: Lubelska Szko a Biznesu: Instytut Hiszpaƒsko-Polski: Universidad de La Rioja: Aleja SolidarnoÊci Bohaterów Monte Cassino Wodopojna Lubartowska Plac Zamkowy Piel gniarek Aleja KraÊnicka Âwi toduska IHP Kowalska Stare Miasto Konstantynów LSB U anów LUBLIN SCHOOL

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem

Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem SZKO Y WY SZE WYDANIE SPECJALNE 16 30 KWIETNIA 2008 Od teorii do kompetencji Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem teorii. A co z praktykà?

Bardziej szczegółowo

publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si

publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si AKTUALNOÂCI SPIS TREÂCI Decydujàca faza AKTUALNOÂCI Decydujàca

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem numer 01/08 (237), luty 2008 publikacja bezp atna Prof. Marek Rocki: To wyzwanie Marzenia o àczniku Podró w czasie Co wiesz o CSR? èród a wiedzy o CSR wêród studentów ogólnie TOP 10 semestr letni i zimowy

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI BANKU ZACHODNIEGO S.A., OSOBACH ZARZÑDZAJÑCYCH, OSOBACH NADZORUJÑCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI BANKU ZACHODNIEGO S.A., OSOBACH ZARZÑDZAJÑCYCH, OSOBACH NADZORUJÑCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIA VII DANE O ORGANIZACJI BANKU ZACHODNIEGO S.A., OSOBACH ZARZÑDZAJÑCYCH, OSOBACH NADZORUJÑCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. PODSTAWOWE ZASADY ZARZÑDZANIA BANKIEM ZACHODNIM S.A. 1.1. OPIS ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! publikacja bezp atna NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW numer 7/11 (273), wrzesieƒ 2011 Warto studiowaç w SGH! w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! Fakty i liczby Szko

Bardziej szczegółowo

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005 Ekonomia, etyka, ekologia Raport spo eczny/etyczny Êwiadczy o autentycznej przejrzystoêci firmy. Prezentowanie raportu wspomaga tworzenie klimatu etycznego

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada i wiele innych

O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada i wiele innych NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW publikacja bezp atna numer 07/09 (251), wrzesieƒ 2009 O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 01 ( 5) 2010 Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy Publikacja zosta a sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

publikacja bezp atna numer 05/09 (249), maj 2009

publikacja bezp atna numer 05/09 (249), maj 2009 publikacja bezp atna numer 05/09 (249), maj 2009 Koniec transformacji? Udoskonalmy antyplagiat CEMBA z akredytacjà EPAS Studenci pstrykajà, perswadujà i negocjujà Czysta przyjemnoêç, czyli seks w SGH B

Bardziej szczegółowo

SZKO Y WY SZE. Sobie a muzom? 6 Prezentacja. 2Mniej zaj ç wf: ruszy. Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy WYDANIE SPECJALNE

SZKO Y WY SZE. Sobie a muzom? 6 Prezentacja. 2Mniej zaj ç wf: ruszy. Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy WYDANIE SPECJALNE Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 1 SZKO Y WY SZE WYDANIE SPECJALNE 16-30 KWIETNIA 2007/134 (8) W turystyce zaczyna brakowaç ràk do pracy Rodzimy przemys turystyczny coraz wyraêniej odczuwa brak pracowników.

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

projektów programu Leonardo da Vinci

projektów programu Leonardo da Vinci projektów programu Leonardo da Vinci 2010 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci Zespó redakcyjny Klaudyna Sznajder, Anna Kowalczyk, Agnieszka Paw owiec

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl 13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25 marca 2011 www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932,

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Publikacja Krajowych Sieci Tematycznych Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL KATALOG DOBRYCH PRAKTYK INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL Publikacja Krajowych Sieci Tematycznych Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL KATALOG

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 66 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo