SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYśEJ EURO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYśEJ 133 000 EURO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYśEJ EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, kod: , ul. Jaczewskiego 8, tel , , fax Przedmiot zamówienia: dostawa IMPLANTÓW dla potrzeb Kliniki Rehabilitacji w następujących asortymentach szczegółowo wyspecyfikowanych w załącznikach: Zadanie nr 1 stabilizacja piersiowo-lędźwiowa długoodcinkowa w skoliozach Załącznik Nr 1 jedno-lub dwułukowych Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje asortymentowe w obrębie przedmiotu zamówienia a takŝe ofert wariantowych. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej ani dynamicznego systemu zakupów i zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie wymaga, aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. II. Termin realizacji zamówienia Dostawa przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Utworzenie banku implantów nie później niŝ 14 dni od podpisania umowy. Uzupełnienie banku implantów nie później niŝ 7 dni od przesłania protokołu zuŝycia. III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz oceny spełnienia tych warunków A) W postępowaniu uczestniczyć mogą Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, co oznacza, Ŝe: - podmiot został zarejestrowany we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania, decyzją właściwego organu, - nie zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ustawy; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przez co rozumie się, iŝ posiadają środki finansowe w banku lub kasie oszczędnościowo kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, lub zdolność Strona 1 z 13

2 kredytową na kwotę co najmniej ok. 10% wartości, jaką Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli w wysokości co najmniej ,00 zł d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. B. Dla oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga się dostarczenia następujących dokumentów lub oświadczeń 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed terminem składania ofert 2) dowód wpłacenia wadium oryginał gwarancji/poręczenia lub kopia dokonania przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia potwierdzające uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłoŝenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dotyczy spółek cywilnych w przypadku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wystawionego na kaŝdego ze wspólników z osobna - naleŝy wskazać w zaświadczeniu numer identyfikacji podatkowej spółki; w przypadku braku numeru NIP spółki w w/w dokumencie naleŝy dodatkowo przedłoŝyć zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkiem VAT przez spółkę (art. 96 ust. 11 ustawy o VAT) dotyczy spółek jawnych zaświadczenia z Urzędu Skarbowego muszą być wystawione na spółkę, a nie na wspólników z osobna 4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej wymaganej przez Zamawiającego tj. ok. 10% łącznej wartości oferty czyli min zł lub zdolność kredytową Wykonawcy na co najmniej tą kwotę na potwierdzenie warunku określonego w części A ppkt. c. UWAGA: JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Podmioty występujące wspólnie: Dokumenty określone w pkt.iii.b ppkt.6 mogą być składane przez kaŝdy z podmiotów z osobna, wówczas warunek zostanie uznany za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe podmioty występujące wspólnie dysponują łącznie wymaganymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową. Strona 2 z 13

3 C. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców następować będzie w oparciu o dokumenty dołączone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. B - na potwierdzenie warunków określonych w pkt. A. części III SIWZ ZłoŜenie dokumentów określonych w punkcie B ppkt. 1) - 6) jest obligatoryjne, z zastrzeŝeniem ppkt. 5, który dotyczy tylko podmiotów zbiorowych. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta, po uprzednim zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 3 prawa zamówień publicznych. Dokumenty, co do których oferent zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania naleŝy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemoŝliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych oferentów IV. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane wg n/w kryteriów: 1) cena % V. Opis sposobu przygotowania ofert 1. KaŜdy z wykonawców przedłoŝy oferty wg załączonego wzoru. Oferty z rozwiązaniami alternatywnymi w zakresie jednego asortymentu określonego w załączniku nr 1 będą podlegały odrzuceniu. KaŜdy z wykonawców przedłoŝy pełną ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem co do zakresu, parametrów oraz konfiguracji. Ofertę naleŝy sporządzić zgodnie z formularzem OFERTY WYKONAWCY, stanowiącym integralną część specyfikacji - Załącznik nr 2, w następującym układzie: - nazwa, siedziba Wykonawcy - data sporządzenia oferty - cena oferty brutto - termin realizacji umowy, odpowiadający okresowi wskazanemu w pkt. II SIWZ, termin realizacji dostaw cząstkowych w dniach od otrzymania zamówienia (nie dłuŝszy niŝ 7 dni) i utworzenia banku implantów i dostarczenia instrumentarium (nie dłuŝszy niŝ 14 dni) - termin płatności - nie krótszy niŝ 60 dni - oświadczenia oferenta - wykaz dołączonych dokumentów 2. Do formularza,,oferty Wykonawcy naleŝy dołączyć następujące dokumenty: 1) dokumenty wymagane od wykonawców stosownie do pkt. III.B niniejszej specyfikacji 2) kosztorys ofertowy wyraŝony w PLN wskazujący co najmniej na: a) nazwę handlową przedmiotu zamówienia, nazwę systemu, (uzupełniająco jeŝeli występują - zaleca się podanie oznaczeń katalogowych), b) wielkość zamówienia w sztukach elementów, dla których w SIWZ określono zapotrzebowanie ilościowe c) cenę jednostkową netto poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, dla których określono zapotrzebowanie ilościowe (nie dopuszcza się podania łącznej ceny za komplet, jeśli w SIWZ został on szczegółowo rozpisany na elementy składowe) d) stawka podatku VAT e) wartość zadania ogółem netto f) wartość zadania ogółem brutto 3) oświadczenie, iŝ przedmiot oferty jest dopuszczony do obrotu, a produkty kwalifikowane jako wyrób medyczny posiadają oznakowanie znakiem CE i są Strona 3 z 13

4 zgodne z Dyrektywą 93/42 EEC, a takŝe, iŝ zostaną dostarczone na kaŝde wezwanie Zamawiającego ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem 4) oświadczenie, iŝ wykonawca samodzielnie wykona zamówienie lub wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - z zastrzeŝeniem, iŝ brak oświadczenia w tym zakresie będzie równoznaczne z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę 5) opis parametrów technicznych kaŝdego z elementów przedmiotu zamówienia (np. w formie ulotek, folderów lub przygotowany na potrzeby niniejszej procedury) 6) oświadczenie, iŝ oferowane systemy spełniają wszystkie wymagania opisane w załączniku nr 1 do SIWZ Nie złoŝenie dokumentów określonych w pkt. 2 6, spowoduje odrzucenie oferty. Oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone. 3. Cena oferty W kosztorysie dla kaŝdej pozycji zapotrzebowania naleŝy określić najpierw cenę jednostkową netto a następnie wartość netto pozycji jako iloczyn ceny jednostkowej netto oraz wielkości zamówienia (w sztukach lub kompletach). Wartość brutto pozycji asortymentowej naleŝy obliczyć poprzez powiększenie wartości netto o naleŝny podatek VAT wg stawek obowiązujących na dzień sporządzania oferty. Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz Excel nie są traktowane za błąd w obliczeniu ceny. Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyraŝone w jednostkach nie mniejszych niŝ grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). Sumę wartości brutto pozycji asortymentowych stanowiącą cenę oferty naleŝy wpisać w formularzu Oferty Wykonawcy, nie rozbijając jej na poszczególne pozycje kosztorysowe, z zastrzeŝeniem, iŝ przy kalkulacji ceny uwzględniono wszystkie czynniki cenotwórcze. Ceny jednostkowe netto wskazane w kosztorysach pozostają stałe przez cały czas trwania kontraktu. UWAGA: w przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w formularzu Oferty Wykonawcy i odczytaną podczas publicznego otwarcia ofert, a ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego (odpowiednia tabela dla kaŝdego z zadań), za cenę oferty przyjmuje się cenę wynikającą z kosztorysu ofertowego (tj. w konkretnej tabeli przyporządkowanej danej pozycji asortymentowej). Nieuwzględnienie wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w ramach zadania nie stanowi oczywistej omyłki i nie podlega korekcie, ale skutkuje odrzuceniem oferty. Cena oferty musi uwzględniać podatek VAT, cło, koszt dostawy, ubezpieczenia towaru podczas transportu, utworzenia banku implantów, uŝyczenia instrumentarium, jego napraw i wymiany na nowe. Instrumentarium w pełnym zakresie pozostaje przez cały okres realizacji umowy w siedzibie zamawiającego. Nie dopuszcza się rabatów materiałowych wykraczających poza zakres zamówienia Nie dopuszcza się złoŝenia oferty w walucie obcej. Oferta i późniejsze rozliczenia następują w PLN. 4. Postać oferty Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, z zastrzeŝeniem dla języka ulotek informacyjnych, folderów i katalogów, które dopuszcza się w języku angielskim lub niemieckim. Wszystkie dokumenty w języku obcym stanowiące ofertę i jej załączniki (z ewentualnym wyłączeniem ulotek) muszą być dołączane wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. Ofertę naleŝy składać w formie pisemnej w podanym terminie. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Strona 4 z 13

5 Ofertę naleŝy złoŝyć w oryginale. Wszystkie strony oryginału formularza Oferty Wykonawcy Zał. nr 2 do SIWZ powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta. Ponadto podpisać naleŝy kosztorysy ofertowe oraz wszelkie oświadczenia dołączane do formularza Oferty. W sytuacji, gdy z dokumentacji dotyczącej Wykonawcy nie wynika upowaŝnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i potwierdzającą dokumenty za zgodność z oryginałem, naleŝy dołączyć stosowne upowaŝnienie/pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. JeŜeli Wykonawca nie złoŝy pełnomocnictwa lub złoŝy wadliwe Zamawiający wezwie zgodnie z art.26 ust.3 do jego złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo złoŝenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osobę uprawnioną. Dokumenty składane w formie kserokopii naleŝy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez złoŝenie podpisu przez osobę uprawnioną. W przypadku dołączenia kserokopii upowaŝnienia lub pełnomocnictwa, Zamawiający wymaga, aby dokument został potwierdzony za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę/osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (zgodnie z dołączonymi dokumentami, z których wynika zasada reprezentacji). Oznacza to, iŝ niedopuszczalne jest dokonywanie potwierdzeń za zgodność z oryginałem przez osobę, na którą zostało wystawione pełnomocnictwo. 5. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną, z zastrzeŝeniem, iŝ Zamawiający dopuszcza formę komunikacji faksowej (do Zamawiającego na nr ) w zakresie następujących czynności: - wniosek o SIWZ, - zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ i wyjaśnienie Zamawiającego co do treści SIWZ, - modyfikacja SIWZ, - informacja o przedłuŝeniu terminu składania ofert, - wezwanie do uzupełniania dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 i złoŝenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy, - zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej oraz innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty, Wykonawców których oferty zostały poprawione, - zgoda Wykonawcy na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty, zawiadomienie Wykonawców wykluczonych o wykluczeniu z postępowaniu, - zawiadomienie wykonawców wykluczonych o wykluczeniu z postępowaniu, - wezwanie do złoŝenia wyjaśnień co do treści oferty i wyjaśnienie co do treści złoŝonej oferty, - wezwanie do złoŝenia ofert dodatkowych w sytuacji określonej w art. 91 ust. 5, - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania, - informacja o uniewaŝnieniu postępowania, - treść protestu / odwołania - informacja o otrzymanym proteście/odwołaniu i wezwanie do przyłączenia się do trwającego postępowania protestacyjno-odwoławczego - przyłączenie się do trwającego postępowania protestacyjno-odwoławczego - potwierdzenie faktu otrzymania faxu: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w trybie art. 27 ust. 2 Strona 5 z 13

6 Zamawiający porozumiewa się drogą elektroniczną z Wykonawcami w kaŝdym przypadku, w którym ustawa obliguje go do udostępniania informacji na własnej stronie internetowej: Korespondencja (pocztowa i faksy) przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj VI. Składanie ofert. 1. Opakowanie i oznakowanie ofert. Ofertę naleŝy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ul. Jaczewskiego 8, kod Lublin oraz powinna być oznakowana następująco: "Oferta w przetargu na dostawę implantów dla potrzeb Kliniki Rehabilitacji. 2. Termin i forma składania ofert. Ofertę naleŝy składać osobiście, na adres podany w ogłoszeniu o przetargu, w Kancelarii Ogólnej S PSK-4 na I piętrze lub drogą pocztową/kurierską (na własne ryzyko oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do zamawiającego; nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego), nie później niŝ do dnia 4 sierpnia 2009r., do godz VII. Okres waŝności ofert Oferent pozostaje związany złoŝoną przez siebie ofertą przez 60 dni od daty składania ofert.. VIII. Wadium przetargowe. Oferent ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości: ,00 zł Oferent ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2009r. na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O Lublin nr Oferty bez dowodu wniesienia wadium nie będą rozpatrywane. Wadium moŝe być wnoszone we wszystkich formach, jakie dopuszcza Ustawa z dn r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). Zamawiający dokona zwrotu wadium z sytuacji zaistnienia chociaŝ jednej przesłanki wymienionej w art. 46.pkt. 1 Prawa zamówień publicznych. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, straci wadium, jeŝeli zajdzie chociaŝ jedna przesłanka wymieniona w art. 46 pkt.5 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Pzp, nie złoŝy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe wykonawca udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie (art.46 ust.4a Pzp). IX. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach formalno - prawnych jest: mgr Ewa Lizinkiewicz, St. Specjalista ds. zamówień publicznych - tel Istnieje moŝliwość kontaktu telefonicznego pod podanymi numerami w dni robocze, w godzinach oraz listownego na adres Zamawiającego. Strona 6 z 13

7 X. Wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego KaŜdy z wykonawców moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Zapytanie naleŝy kierować na faks i na adres Zamawiającego z zaznaczeniem na dokumencie "Przetarg nieograniczony na dostawę implantów dla potrzeb Kliniki Rehabilitacji. Zapytanie " Wyjaśnienia będą udzielane, jeśli zapytania wpłyną na co najmniej 6 dni przed datą wskazaną jako ostateczny termin otwarcia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez podania źródła zapytania) zamawiający przekaŝe wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej. Zamawiający moŝe zmienić treść dokumentów składających się na Specyfikację istotnych warunków zamówienia. KaŜda wprowadzona zmiana stanie się częścią Specyfikacji oraz zostanie doręczona do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na własnej stronie internetowej. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień. XI. Otwarcie, ocena ofert i wybór oferentów. 1. Publiczne otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2009r., o godz w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych, pok Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu kaŝdej z kopert zostanie podana do wiadomości zebranych: - nazwa (firma) wykonawcy - adres wykonawcy - cena (wartość) oferty - warunki płatności - termin realizacji całego zamówienia i realizacji zamówień sukcesywnych Oferty (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, iŝ nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania) udostępniane będą w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 001. Protokół postępowania jest udostępniany w trakcie trwania postępowania, natomiast załączniki do protokołu będą udostępniane po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, a złoŝone oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania 2. Na posiedzeniu niejawnym oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym. Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi chociaŝ jedna przesłanka wymieniona w art. 24 ust. 1 pkt lub ust. 2 pkt. 1 4 Prawa zamówień publicznych. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający odrzuci oferty jeŝeli zachodzi chociaŝ jedna przesłanka wskazana w art. 89 ust. 1 pkt. 1 8 Prawa zamówień publicznych. O odrzuceniu ofert Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Strona 7 z 13

8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania kaŝdego z wykonawców w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień treści złoŝonej oferty. Niedopuszczalne są negocjacje między zamawiającym a wykonawcą dotyczące złoŝonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści, z zastrzeŝeniem pkt Poprawianie omyłek w ofercie. Zamawiający ma prawo dokonać korekty poniŝszych omyłek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.: a) oczywiste omyłki pisarskie b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe, o których mowa ppkt. b w następujący sposób: - jeŝeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się Ŝe prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek - jeŝeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się,ŝe prawidłowo podano ceny za części zamówienia uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek Omyłki rachunkowe, których nie moŝna poprawić wg w/w metod oraz błędy w obliczeniu ceny skutkują odrzuceniem oferty wg art. 89 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. 4. Ocena ofert Oferty będą oceniane w oparciu o kryteria określone w pkt. V. KaŜda z ofert oceniana będzie przez członków komisji w systemie punktowym. Punkty za cenę danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy załoŝeniu, Ŝe oferta o najniŝszej cenie uzyska 10 pkt. Punkty za cenę zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami: C n /C d x 10 = C gdzie C n - cena najniŝsza brutto dla zadania C d - cena brutto danej oferty C - punkty przyznane za cenę Zamawiający przy wyliczeniu punktów będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku). Wybrana zostanie oferta Wykonawcy, która przedstawia najniŝszą cenę spośród ocenianych. JeŜeli zostaną złoŝone oferty o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŝyli te oferty do złoŝenia we wskazanym terminie ofert dodatkowych (które nie mogą być wyŝsze niŝ zaoferowane w ofercie). 5. Ogłoszenie wyników postępowania Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie równieŝ na stronie internetowej Zamawiającego tj. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Strona 8 z 13

9 O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, - złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Powiadomienie oferenta o wygraniu przetargu. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego pismem, niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niŝ w ustawowym czasie związania ofertą. XII. Istotne postanowienia, które będą stanowiły integralną część umowy. 1. Dostawca zagwarantuje dostawę implantów objętych zadaniem sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Dostawca związany jest ceną jednostkową netto przedłoŝonej oferty przez cały okres realizacji umowy. 3. Dostawca oświadcza, iŝ przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, z gwarancją i posiada atesty właściwe dla rodzaju wyrobów. 4. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Dostawca dostarczy (za pisemnym pokwitowaniem) wskazane przez uŝytkownika implanty, które będą własnością Dostawcy aŝ do momentu ich wykorzystania przy operacji. Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Dostawcę o wykorzystaniu implantów, podając numer katalogowy wyrobu, natomiast Dostawca zobowiązuje się uzupełnić zestaw podstawowy (w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni) o implanty tego samego typu i rozmiaru co wykorzystane, aŝ do całkowitej realizacji zakresu ilościowego umowy. 5. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty za kaŝdorazowo wykorzystane implanty w terminie wskazanym przez Dostawcę w Ofercie, licząc od dnia otrzymania przez Odbiorcę faktury, która nie moŝe być wystawiona wcześniej niŝ nastąpiło wykorzystanie implantu. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wydania dyspozycji bankowej przez Odbiorcę. Z tytułu nieterminowej płatności Dostawca ma prawo naliczania odsetek w wysokości określonej przepisami prawa, ale bez prawa zbycia wierzytelności bez zgody Odbiorcy. 6. Do momentu wykorzystania implantów powierzony towar ubezpiecza Odbiorca. Odbiorca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich dostarczonych przez Dostawcę instrukcji i zaleceń, dotyczących wykorzystania implantów. 7. Dostawca dostarczy łącznie z zestawem podstawowym implantów komplet narzędzi chirurgicznych niezbędnych do przeprowadzania operacji przy uŝyciu implantów będących przedmiotem zamówienia. Przekazane instrumentarium chirurgiczne jest własnością Dostawcy, który odpowiada za jego konserwację i wymianę elementów zuŝytych na nowe. 8. Zniszczone, zagubione czy skradzione implanty powinny być wymienione przez Odbiorcę na identyczne, o tej samej wartości, na jego koszt. 9. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia na własny koszt co najmniej 2 wytypowanych lekarzy do przeprowadzania zabiegów operacyjnych z wykorzystaniem instrumentarium i implantów objętych przedmiotem zamówienia. 10. W przypadku rozwiązania umowy (po wykorzystaniu zapotrzebowanej ilości kompletów implantów lub z przyczyn określonych w umowie) implanty oraz instrumentarium zostaną zwrócone na koszt i ryzyko Dostawcy, po ich uprzedniej inwentaryzacji przy udziale przedstawicieli obu stron, w ciągu 14 dni od inwentaryzacji. 11. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku: wykorzystania zapotrzebowanych implantów pod względem ilościowym za wypowiedzeniem dokonanym przez kaŝdą ze stron w terminie 30 dni Strona 9 z 13

10 w kaŝdym czasie za zgodną wolą obu stron umowy w sytuacji określonej pkt. 12 ust Niedotrzymanie terminów dostawy (zestawu podstawowego, instrumentarium oraz uzupełnień) skutkować moŝe: 1) nałoŝeniem na Dostawcę kar umownych w wysokości 0,1 % wartości opóźnionego zamówienia za kaŝdy dzień zwłoki. 2) odstąpieniem od umowy 13. Podane w załącznikach ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Dostawcy nie będą przysługiwały roszczenia o realizację ilości większych niŝ 80% ilości zapotrzebowanych ( wg załączników ), jeŝeli potrzeby Szpitala w tym zakresie będą mniejsze. 14. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umową w wysokości 5% wartości umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leŝących po stronie Dostawcy. 15.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od kontraktu za 7-dniowym pisemnym uprzedzeniem w okolicznościach wskazanych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 16. KaŜdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zastosowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez jedna ze stron umowy istotnych jej postanowień. W szczególności przyczynami rozwiązania mogą być: 1) niedotrzymanie obowiązku utrzymania stałości cen w okresie realizacji kontraktu 2) zmiana asortymentu dostaw w stosunku do oferowanych w ofercie bez zgody Odbiorcy 17. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, Ŝe kaŝda zmiana umowy moŝe nastąpić wg niŝej określonych zasad i warunków. a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); b) obniŝenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę moŝe nastąpić w kaŝdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy; c) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto; d) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta przy niezmienionym produkcie; e) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu. f) zmiany są korzystne dla Odbiorcy g) nastąpił brak produktów na rynku przyczyn niezaleŝnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) istnieje moŝliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równowaŝnego, ale przy cenie nie wyŝszej niŝ w umowie 18. Wniosek o dokonanie zmiany umowy naleŝy przedłoŝyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę moŝliwości równieŝ udokumentowane przez Dostawcę. Zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen netto przedmiotu umowy. XIII. Pouczenie o środkach odwoławczych. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawowych zasad udzielania zamówień przysługują środki odwoławcze przewidziane w Prawie zamówień publicznych. Dział VI. XIV. Podpisanie umowy Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i po ostatecznym Strona 10 z 13

11 rozstrzygnięciu ewentualnych protestów zgłoszonych na czynności podjęte przez Zamawiającego w toku postępowania lub zaniechanie czynności, do których był zobowiązany zapisami Prawa zamówień publicznych. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeŝeli w postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta. Strony ustalą telefonicznie termin podpisania umowy Wykaz załączników do specyfikacji: 1) Specyfikacja przedmiotowa - Zał. nr 1 2) formularz wzoru Oferty Wykonawcy - Zał. nr 2 Strona 11 z 13

12 Załącznik nr 1 ZADANIE NR 1 Specyfikacja przedmiotowa STABILIZACJA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWA DŁUGOODCINKOWA W SKOLIOZACH JEDNO LUB DWUŁUKOWYCH A) Stabilizacja śrubowo-hakowa z dostępu tylnego kpl. Wymagania: śruby transpedikularne tulipanowe mono-poliaxialne śruby transpedikularne tulipanowe wyciągowe haki tulipanowe mulitiaxialne pedicularne i laminarne- standard i wyciągowe wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym identycznym elementem blokującym, mocowanie belki od góry w osi śruby, haka śruby długości 25 do 55mm średnice śrub od 4 do 8 mm belki róŝnej długości od 40 do 500mm moŝliwość fiksacji belki pod róŝnym kątem w stosunku do śruby-haka moŝliwość zastosowania haków niskoprofilowych pedikularnych i laminarnych róŝnych typów moŝliwość zastosowania haków z długim gwintem ( z długimi ramionami) w zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe domino, łącznik typu offset z moŝliwością mocowania haka lub śruby. substytut kostny wchłanialny w postaci peletek min.1ccc do min. 5cc dostarczany w postaci sterylnej z aplikatorem strzykawkowym (gotowym do uŝycia) umoŝliwiającym wypełniania ubytków kostnych o min. dwóch średnicach od 3,0 do 5,0mm Materiał: tytan Komplet: 6 śrub transpedicularnych z blokadą, 4 haki multiaxialne z blokadą, 2 pręty, 2 łączniki poprzeczne lub 2 łączniki równoległe domino, 2 op. substytutu kostnego B) pętle do łączenia Ŝeber - 20 kpl. Wymagania: pętle tytanowe i stalowe wykonane z plecionki, z moŝliwością napinania dynamometrycznego i trwałego zaciskania po unieruchomieniu w zestawie moŝliwość zastosowania podkładek tytanowych lub stalowych pętle w postaci sterylnej w opakowaniach zbiorczych pojedyncze lub podwójne Komplet: 3 szt. pętli podwójnych Sonda pedicularna: zgłębnik z elektronicznym układem do wyznaczania trajektorii (nawigacji) pod śrubą transpedicularną wewnątrz nasady i trzonu kręgu wymagane min. 3 średnice końcówki sondy od min. 2,5mm do 4mm, długości min. od 40mm do 55mm z zaznaczoną kalibracją głębokości Dostarczany w opakowaniu sterylnym gotowym do uŝycia Komplet: 1 szt. sondy pedicularnej C) stabilizator międzywyrostkowy - 50 kpl. Wymagane: dwuelementowa modularna budowa z przegubem zapewniającym multiaxialność połączenia wyrostek-wyrostek, wymagane wysokości od 8 do 14mm stopniowane co 2mm i co najmniej dwa rozmiary wielkości (mały, standard). Komplet: Segment dolny 1szt, segment górny 1szt, śruba antydyslokacyjna 1 szt. Materiał stabilizatora: PEEK, Materiał śruby antydyslokacyjej - znacznika: Tytan (bez zawartości Ni) Strona 12 z 13

13 Nazwa oferenta, siedziba Załącznik Nr 2 Oferta dostawcy Do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, Lublin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w WE 2009/S na dostawę implantów dla potrzeb Kliniki Rehabilitacji składam poniŝszą ofertę: 1. Dane oferenta: nazwa... siedziba... NIP. REGON.. nr faxu do korespondencji Data sporządzenia oferty Oferuję dostawę towarów określonych w "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia" Zadanie nr zł 4. Oświadczam, iŝ podane ceny uwzględniają wszystkie czynniki cenotwórcze (cło, VAT), koszt dostawy oraz udzielony przez firmę rabat 5. Proponuję następujące warunki realizacji kontraktu: 1) termin realizacji umowy - sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy. termin utworzenia banku implantów (nie dłuŝszy niŝ 14 dni):... termin uzupełnień banku implantów (nie dłuŝszy niŝ 7 dni):... 2) forma i termin płatności faktur: przelew,... dni 6. Oświadczam, Ŝe złoŝona przeze mnie oferta cen jednostkowych netto będzie obowiązywała przez okres trwania umowy. 7. Informuję, Ŝe zapoznałem się z dokumentami przetargowymi i nie wnoszę do nich zastrzeŝeń. 8. Informuję, Ŝe uwaŝam się za związanego niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Oświadczam, iŝ spełniam przesłanki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 10. Oświadczam, iŝ nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. 11. Wadium w kwocie.. zł zostało wniesione w dniu... w formie... Dokument (oryginał gwarancji lub kopia polecenia zapłaty / przelewu) potwierdzający wniesienie wadium załączam. Wadium wniesione w pieniądzu naleŝy zwrócić na konto w... nr... Wykaz złoŝonych dokumentów 1)... 2) Podpis osoby upowaŝnionej do reprezentowania interesów firmy Strona 13 z 13

DOSTAWA KASET i ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI:

DOSTAWA KASET i ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 130 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE 75-252 KOSZALIN UL. NIEPODLEGŁOŚCI 44-48 NIP: 669-11-53-754 REGON: 00029075 TEl. FAKS : 094 3423339 BANK: PKO S.A. II Oddział Koszalin 51124036531111000041881738

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej

Dostawa dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10

Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10 ZAMAWIAJĄCY : SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM 61-825 POZNAŃ UL. B. KRYSIEWICZA 7/8 tel. (61) 850 62 00 fax. (61) 852 98 06 Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10

Bardziej szczegółowo