SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYśEJ EURO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYśEJ 133 000 EURO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYśEJ EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, kod: , ul. Jaczewskiego 8, tel , , fax Przedmiot zamówienia: dostawa IMPLANTÓW dla potrzeb Kliniki Rehabilitacji w następujących asortymentach szczegółowo wyspecyfikowanych w załącznikach: Zadanie nr 1 stabilizacja piersiowo-lędźwiowa długoodcinkowa w skoliozach Załącznik Nr 1 jedno-lub dwułukowych Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje asortymentowe w obrębie przedmiotu zamówienia a takŝe ofert wariantowych. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej ani dynamicznego systemu zakupów i zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie wymaga, aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. II. Termin realizacji zamówienia Dostawa przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Utworzenie banku implantów nie później niŝ 14 dni od podpisania umowy. Uzupełnienie banku implantów nie później niŝ 7 dni od przesłania protokołu zuŝycia. III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz oceny spełnienia tych warunków A) W postępowaniu uczestniczyć mogą Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, co oznacza, Ŝe: - podmiot został zarejestrowany we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania, decyzją właściwego organu, - nie zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ustawy; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przez co rozumie się, iŝ posiadają środki finansowe w banku lub kasie oszczędnościowo kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, lub zdolność Strona 1 z 13

2 kredytową na kwotę co najmniej ok. 10% wartości, jaką Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli w wysokości co najmniej ,00 zł d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. B. Dla oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga się dostarczenia następujących dokumentów lub oświadczeń 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed terminem składania ofert 2) dowód wpłacenia wadium oryginał gwarancji/poręczenia lub kopia dokonania przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia potwierdzające uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłoŝenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dotyczy spółek cywilnych w przypadku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wystawionego na kaŝdego ze wspólników z osobna - naleŝy wskazać w zaświadczeniu numer identyfikacji podatkowej spółki; w przypadku braku numeru NIP spółki w w/w dokumencie naleŝy dodatkowo przedłoŝyć zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkiem VAT przez spółkę (art. 96 ust. 11 ustawy o VAT) dotyczy spółek jawnych zaświadczenia z Urzędu Skarbowego muszą być wystawione na spółkę, a nie na wspólników z osobna 4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej wymaganej przez Zamawiającego tj. ok. 10% łącznej wartości oferty czyli min zł lub zdolność kredytową Wykonawcy na co najmniej tą kwotę na potwierdzenie warunku określonego w części A ppkt. c. UWAGA: JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Podmioty występujące wspólnie: Dokumenty określone w pkt.iii.b ppkt.6 mogą być składane przez kaŝdy z podmiotów z osobna, wówczas warunek zostanie uznany za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe podmioty występujące wspólnie dysponują łącznie wymaganymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową. Strona 2 z 13

3 C. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców następować będzie w oparciu o dokumenty dołączone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. B - na potwierdzenie warunków określonych w pkt. A. części III SIWZ ZłoŜenie dokumentów określonych w punkcie B ppkt. 1) - 6) jest obligatoryjne, z zastrzeŝeniem ppkt. 5, który dotyczy tylko podmiotów zbiorowych. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta, po uprzednim zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 3 prawa zamówień publicznych. Dokumenty, co do których oferent zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania naleŝy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemoŝliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych oferentów IV. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane wg n/w kryteriów: 1) cena % V. Opis sposobu przygotowania ofert 1. KaŜdy z wykonawców przedłoŝy oferty wg załączonego wzoru. Oferty z rozwiązaniami alternatywnymi w zakresie jednego asortymentu określonego w załączniku nr 1 będą podlegały odrzuceniu. KaŜdy z wykonawców przedłoŝy pełną ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem co do zakresu, parametrów oraz konfiguracji. Ofertę naleŝy sporządzić zgodnie z formularzem OFERTY WYKONAWCY, stanowiącym integralną część specyfikacji - Załącznik nr 2, w następującym układzie: - nazwa, siedziba Wykonawcy - data sporządzenia oferty - cena oferty brutto - termin realizacji umowy, odpowiadający okresowi wskazanemu w pkt. II SIWZ, termin realizacji dostaw cząstkowych w dniach od otrzymania zamówienia (nie dłuŝszy niŝ 7 dni) i utworzenia banku implantów i dostarczenia instrumentarium (nie dłuŝszy niŝ 14 dni) - termin płatności - nie krótszy niŝ 60 dni - oświadczenia oferenta - wykaz dołączonych dokumentów 2. Do formularza,,oferty Wykonawcy naleŝy dołączyć następujące dokumenty: 1) dokumenty wymagane od wykonawców stosownie do pkt. III.B niniejszej specyfikacji 2) kosztorys ofertowy wyraŝony w PLN wskazujący co najmniej na: a) nazwę handlową przedmiotu zamówienia, nazwę systemu, (uzupełniająco jeŝeli występują - zaleca się podanie oznaczeń katalogowych), b) wielkość zamówienia w sztukach elementów, dla których w SIWZ określono zapotrzebowanie ilościowe c) cenę jednostkową netto poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, dla których określono zapotrzebowanie ilościowe (nie dopuszcza się podania łącznej ceny za komplet, jeśli w SIWZ został on szczegółowo rozpisany na elementy składowe) d) stawka podatku VAT e) wartość zadania ogółem netto f) wartość zadania ogółem brutto 3) oświadczenie, iŝ przedmiot oferty jest dopuszczony do obrotu, a produkty kwalifikowane jako wyrób medyczny posiadają oznakowanie znakiem CE i są Strona 3 z 13

4 zgodne z Dyrektywą 93/42 EEC, a takŝe, iŝ zostaną dostarczone na kaŝde wezwanie Zamawiającego ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem 4) oświadczenie, iŝ wykonawca samodzielnie wykona zamówienie lub wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - z zastrzeŝeniem, iŝ brak oświadczenia w tym zakresie będzie równoznaczne z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę 5) opis parametrów technicznych kaŝdego z elementów przedmiotu zamówienia (np. w formie ulotek, folderów lub przygotowany na potrzeby niniejszej procedury) 6) oświadczenie, iŝ oferowane systemy spełniają wszystkie wymagania opisane w załączniku nr 1 do SIWZ Nie złoŝenie dokumentów określonych w pkt. 2 6, spowoduje odrzucenie oferty. Oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone. 3. Cena oferty W kosztorysie dla kaŝdej pozycji zapotrzebowania naleŝy określić najpierw cenę jednostkową netto a następnie wartość netto pozycji jako iloczyn ceny jednostkowej netto oraz wielkości zamówienia (w sztukach lub kompletach). Wartość brutto pozycji asortymentowej naleŝy obliczyć poprzez powiększenie wartości netto o naleŝny podatek VAT wg stawek obowiązujących na dzień sporządzania oferty. Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz Excel nie są traktowane za błąd w obliczeniu ceny. Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyraŝone w jednostkach nie mniejszych niŝ grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). Sumę wartości brutto pozycji asortymentowych stanowiącą cenę oferty naleŝy wpisać w formularzu Oferty Wykonawcy, nie rozbijając jej na poszczególne pozycje kosztorysowe, z zastrzeŝeniem, iŝ przy kalkulacji ceny uwzględniono wszystkie czynniki cenotwórcze. Ceny jednostkowe netto wskazane w kosztorysach pozostają stałe przez cały czas trwania kontraktu. UWAGA: w przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w formularzu Oferty Wykonawcy i odczytaną podczas publicznego otwarcia ofert, a ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego (odpowiednia tabela dla kaŝdego z zadań), za cenę oferty przyjmuje się cenę wynikającą z kosztorysu ofertowego (tj. w konkretnej tabeli przyporządkowanej danej pozycji asortymentowej). Nieuwzględnienie wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w ramach zadania nie stanowi oczywistej omyłki i nie podlega korekcie, ale skutkuje odrzuceniem oferty. Cena oferty musi uwzględniać podatek VAT, cło, koszt dostawy, ubezpieczenia towaru podczas transportu, utworzenia banku implantów, uŝyczenia instrumentarium, jego napraw i wymiany na nowe. Instrumentarium w pełnym zakresie pozostaje przez cały okres realizacji umowy w siedzibie zamawiającego. Nie dopuszcza się rabatów materiałowych wykraczających poza zakres zamówienia Nie dopuszcza się złoŝenia oferty w walucie obcej. Oferta i późniejsze rozliczenia następują w PLN. 4. Postać oferty Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, z zastrzeŝeniem dla języka ulotek informacyjnych, folderów i katalogów, które dopuszcza się w języku angielskim lub niemieckim. Wszystkie dokumenty w języku obcym stanowiące ofertę i jej załączniki (z ewentualnym wyłączeniem ulotek) muszą być dołączane wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. Ofertę naleŝy składać w formie pisemnej w podanym terminie. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Strona 4 z 13

5 Ofertę naleŝy złoŝyć w oryginale. Wszystkie strony oryginału formularza Oferty Wykonawcy Zał. nr 2 do SIWZ powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta. Ponadto podpisać naleŝy kosztorysy ofertowe oraz wszelkie oświadczenia dołączane do formularza Oferty. W sytuacji, gdy z dokumentacji dotyczącej Wykonawcy nie wynika upowaŝnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i potwierdzającą dokumenty za zgodność z oryginałem, naleŝy dołączyć stosowne upowaŝnienie/pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. JeŜeli Wykonawca nie złoŝy pełnomocnictwa lub złoŝy wadliwe Zamawiający wezwie zgodnie z art.26 ust.3 do jego złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo złoŝenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osobę uprawnioną. Dokumenty składane w formie kserokopii naleŝy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez złoŝenie podpisu przez osobę uprawnioną. W przypadku dołączenia kserokopii upowaŝnienia lub pełnomocnictwa, Zamawiający wymaga, aby dokument został potwierdzony za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę/osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (zgodnie z dołączonymi dokumentami, z których wynika zasada reprezentacji). Oznacza to, iŝ niedopuszczalne jest dokonywanie potwierdzeń za zgodność z oryginałem przez osobę, na którą zostało wystawione pełnomocnictwo. 5. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną, z zastrzeŝeniem, iŝ Zamawiający dopuszcza formę komunikacji faksowej (do Zamawiającego na nr ) w zakresie następujących czynności: - wniosek o SIWZ, - zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ i wyjaśnienie Zamawiającego co do treści SIWZ, - modyfikacja SIWZ, - informacja o przedłuŝeniu terminu składania ofert, - wezwanie do uzupełniania dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 i złoŝenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy, - zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej oraz innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty, Wykonawców których oferty zostały poprawione, - zgoda Wykonawcy na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty, zawiadomienie Wykonawców wykluczonych o wykluczeniu z postępowaniu, - zawiadomienie wykonawców wykluczonych o wykluczeniu z postępowaniu, - wezwanie do złoŝenia wyjaśnień co do treści oferty i wyjaśnienie co do treści złoŝonej oferty, - wezwanie do złoŝenia ofert dodatkowych w sytuacji określonej w art. 91 ust. 5, - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania, - informacja o uniewaŝnieniu postępowania, - treść protestu / odwołania - informacja o otrzymanym proteście/odwołaniu i wezwanie do przyłączenia się do trwającego postępowania protestacyjno-odwoławczego - przyłączenie się do trwającego postępowania protestacyjno-odwoławczego - potwierdzenie faktu otrzymania faxu: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w trybie art. 27 ust. 2 Strona 5 z 13

6 Zamawiający porozumiewa się drogą elektroniczną z Wykonawcami w kaŝdym przypadku, w którym ustawa obliguje go do udostępniania informacji na własnej stronie internetowej: Korespondencja (pocztowa i faksy) przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj VI. Składanie ofert. 1. Opakowanie i oznakowanie ofert. Ofertę naleŝy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ul. Jaczewskiego 8, kod Lublin oraz powinna być oznakowana następująco: "Oferta w przetargu na dostawę implantów dla potrzeb Kliniki Rehabilitacji. 2. Termin i forma składania ofert. Ofertę naleŝy składać osobiście, na adres podany w ogłoszeniu o przetargu, w Kancelarii Ogólnej S PSK-4 na I piętrze lub drogą pocztową/kurierską (na własne ryzyko oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do zamawiającego; nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego), nie później niŝ do dnia 4 sierpnia 2009r., do godz VII. Okres waŝności ofert Oferent pozostaje związany złoŝoną przez siebie ofertą przez 60 dni od daty składania ofert.. VIII. Wadium przetargowe. Oferent ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości: ,00 zł Oferent ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2009r. na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O Lublin nr Oferty bez dowodu wniesienia wadium nie będą rozpatrywane. Wadium moŝe być wnoszone we wszystkich formach, jakie dopuszcza Ustawa z dn r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). Zamawiający dokona zwrotu wadium z sytuacji zaistnienia chociaŝ jednej przesłanki wymienionej w art. 46.pkt. 1 Prawa zamówień publicznych. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, straci wadium, jeŝeli zajdzie chociaŝ jedna przesłanka wymieniona w art. 46 pkt.5 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Pzp, nie złoŝy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe wykonawca udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie (art.46 ust.4a Pzp). IX. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach formalno - prawnych jest: mgr Ewa Lizinkiewicz, St. Specjalista ds. zamówień publicznych - tel Istnieje moŝliwość kontaktu telefonicznego pod podanymi numerami w dni robocze, w godzinach oraz listownego na adres Zamawiającego. Strona 6 z 13

7 X. Wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego KaŜdy z wykonawców moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Zapytanie naleŝy kierować na faks i na adres Zamawiającego z zaznaczeniem na dokumencie "Przetarg nieograniczony na dostawę implantów dla potrzeb Kliniki Rehabilitacji. Zapytanie " Wyjaśnienia będą udzielane, jeśli zapytania wpłyną na co najmniej 6 dni przed datą wskazaną jako ostateczny termin otwarcia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez podania źródła zapytania) zamawiający przekaŝe wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej. Zamawiający moŝe zmienić treść dokumentów składających się na Specyfikację istotnych warunków zamówienia. KaŜda wprowadzona zmiana stanie się częścią Specyfikacji oraz zostanie doręczona do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na własnej stronie internetowej. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień. XI. Otwarcie, ocena ofert i wybór oferentów. 1. Publiczne otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2009r., o godz w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych, pok Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu kaŝdej z kopert zostanie podana do wiadomości zebranych: - nazwa (firma) wykonawcy - adres wykonawcy - cena (wartość) oferty - warunki płatności - termin realizacji całego zamówienia i realizacji zamówień sukcesywnych Oferty (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, iŝ nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania) udostępniane będą w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 001. Protokół postępowania jest udostępniany w trakcie trwania postępowania, natomiast załączniki do protokołu będą udostępniane po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, a złoŝone oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania 2. Na posiedzeniu niejawnym oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym. Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi chociaŝ jedna przesłanka wymieniona w art. 24 ust. 1 pkt lub ust. 2 pkt. 1 4 Prawa zamówień publicznych. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający odrzuci oferty jeŝeli zachodzi chociaŝ jedna przesłanka wskazana w art. 89 ust. 1 pkt. 1 8 Prawa zamówień publicznych. O odrzuceniu ofert Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Strona 7 z 13

8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania kaŝdego z wykonawców w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień treści złoŝonej oferty. Niedopuszczalne są negocjacje między zamawiającym a wykonawcą dotyczące złoŝonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści, z zastrzeŝeniem pkt Poprawianie omyłek w ofercie. Zamawiający ma prawo dokonać korekty poniŝszych omyłek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.: a) oczywiste omyłki pisarskie b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe, o których mowa ppkt. b w następujący sposób: - jeŝeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się Ŝe prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek - jeŝeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się,ŝe prawidłowo podano ceny za części zamówienia uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek Omyłki rachunkowe, których nie moŝna poprawić wg w/w metod oraz błędy w obliczeniu ceny skutkują odrzuceniem oferty wg art. 89 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. 4. Ocena ofert Oferty będą oceniane w oparciu o kryteria określone w pkt. V. KaŜda z ofert oceniana będzie przez członków komisji w systemie punktowym. Punkty za cenę danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy załoŝeniu, Ŝe oferta o najniŝszej cenie uzyska 10 pkt. Punkty za cenę zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami: C n /C d x 10 = C gdzie C n - cena najniŝsza brutto dla zadania C d - cena brutto danej oferty C - punkty przyznane za cenę Zamawiający przy wyliczeniu punktów będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku). Wybrana zostanie oferta Wykonawcy, która przedstawia najniŝszą cenę spośród ocenianych. JeŜeli zostaną złoŝone oferty o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŝyli te oferty do złoŝenia we wskazanym terminie ofert dodatkowych (które nie mogą być wyŝsze niŝ zaoferowane w ofercie). 5. Ogłoszenie wyników postępowania Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie równieŝ na stronie internetowej Zamawiającego tj. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Strona 8 z 13

9 O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, - złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Powiadomienie oferenta o wygraniu przetargu. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego pismem, niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niŝ w ustawowym czasie związania ofertą. XII. Istotne postanowienia, które będą stanowiły integralną część umowy. 1. Dostawca zagwarantuje dostawę implantów objętych zadaniem sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Dostawca związany jest ceną jednostkową netto przedłoŝonej oferty przez cały okres realizacji umowy. 3. Dostawca oświadcza, iŝ przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, z gwarancją i posiada atesty właściwe dla rodzaju wyrobów. 4. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Dostawca dostarczy (za pisemnym pokwitowaniem) wskazane przez uŝytkownika implanty, które będą własnością Dostawcy aŝ do momentu ich wykorzystania przy operacji. Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Dostawcę o wykorzystaniu implantów, podając numer katalogowy wyrobu, natomiast Dostawca zobowiązuje się uzupełnić zestaw podstawowy (w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni) o implanty tego samego typu i rozmiaru co wykorzystane, aŝ do całkowitej realizacji zakresu ilościowego umowy. 5. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty za kaŝdorazowo wykorzystane implanty w terminie wskazanym przez Dostawcę w Ofercie, licząc od dnia otrzymania przez Odbiorcę faktury, która nie moŝe być wystawiona wcześniej niŝ nastąpiło wykorzystanie implantu. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wydania dyspozycji bankowej przez Odbiorcę. Z tytułu nieterminowej płatności Dostawca ma prawo naliczania odsetek w wysokości określonej przepisami prawa, ale bez prawa zbycia wierzytelności bez zgody Odbiorcy. 6. Do momentu wykorzystania implantów powierzony towar ubezpiecza Odbiorca. Odbiorca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich dostarczonych przez Dostawcę instrukcji i zaleceń, dotyczących wykorzystania implantów. 7. Dostawca dostarczy łącznie z zestawem podstawowym implantów komplet narzędzi chirurgicznych niezbędnych do przeprowadzania operacji przy uŝyciu implantów będących przedmiotem zamówienia. Przekazane instrumentarium chirurgiczne jest własnością Dostawcy, który odpowiada za jego konserwację i wymianę elementów zuŝytych na nowe. 8. Zniszczone, zagubione czy skradzione implanty powinny być wymienione przez Odbiorcę na identyczne, o tej samej wartości, na jego koszt. 9. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia na własny koszt co najmniej 2 wytypowanych lekarzy do przeprowadzania zabiegów operacyjnych z wykorzystaniem instrumentarium i implantów objętych przedmiotem zamówienia. 10. W przypadku rozwiązania umowy (po wykorzystaniu zapotrzebowanej ilości kompletów implantów lub z przyczyn określonych w umowie) implanty oraz instrumentarium zostaną zwrócone na koszt i ryzyko Dostawcy, po ich uprzedniej inwentaryzacji przy udziale przedstawicieli obu stron, w ciągu 14 dni od inwentaryzacji. 11. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku: wykorzystania zapotrzebowanych implantów pod względem ilościowym za wypowiedzeniem dokonanym przez kaŝdą ze stron w terminie 30 dni Strona 9 z 13

10 w kaŝdym czasie za zgodną wolą obu stron umowy w sytuacji określonej pkt. 12 ust Niedotrzymanie terminów dostawy (zestawu podstawowego, instrumentarium oraz uzupełnień) skutkować moŝe: 1) nałoŝeniem na Dostawcę kar umownych w wysokości 0,1 % wartości opóźnionego zamówienia za kaŝdy dzień zwłoki. 2) odstąpieniem od umowy 13. Podane w załącznikach ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Dostawcy nie będą przysługiwały roszczenia o realizację ilości większych niŝ 80% ilości zapotrzebowanych ( wg załączników ), jeŝeli potrzeby Szpitala w tym zakresie będą mniejsze. 14. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umową w wysokości 5% wartości umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leŝących po stronie Dostawcy. 15.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od kontraktu za 7-dniowym pisemnym uprzedzeniem w okolicznościach wskazanych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 16. KaŜdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zastosowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez jedna ze stron umowy istotnych jej postanowień. W szczególności przyczynami rozwiązania mogą być: 1) niedotrzymanie obowiązku utrzymania stałości cen w okresie realizacji kontraktu 2) zmiana asortymentu dostaw w stosunku do oferowanych w ofercie bez zgody Odbiorcy 17. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, Ŝe kaŝda zmiana umowy moŝe nastąpić wg niŝej określonych zasad i warunków. a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); b) obniŝenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę moŝe nastąpić w kaŝdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy; c) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto; d) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta przy niezmienionym produkcie; e) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu. f) zmiany są korzystne dla Odbiorcy g) nastąpił brak produktów na rynku przyczyn niezaleŝnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) istnieje moŝliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równowaŝnego, ale przy cenie nie wyŝszej niŝ w umowie 18. Wniosek o dokonanie zmiany umowy naleŝy przedłoŝyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę moŝliwości równieŝ udokumentowane przez Dostawcę. Zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen netto przedmiotu umowy. XIII. Pouczenie o środkach odwoławczych. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawowych zasad udzielania zamówień przysługują środki odwoławcze przewidziane w Prawie zamówień publicznych. Dział VI. XIV. Podpisanie umowy Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i po ostatecznym Strona 10 z 13

11 rozstrzygnięciu ewentualnych protestów zgłoszonych na czynności podjęte przez Zamawiającego w toku postępowania lub zaniechanie czynności, do których był zobowiązany zapisami Prawa zamówień publicznych. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeŝeli w postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta. Strony ustalą telefonicznie termin podpisania umowy Wykaz załączników do specyfikacji: 1) Specyfikacja przedmiotowa - Zał. nr 1 2) formularz wzoru Oferty Wykonawcy - Zał. nr 2 Strona 11 z 13

12 Załącznik nr 1 ZADANIE NR 1 Specyfikacja przedmiotowa STABILIZACJA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWA DŁUGOODCINKOWA W SKOLIOZACH JEDNO LUB DWUŁUKOWYCH A) Stabilizacja śrubowo-hakowa z dostępu tylnego kpl. Wymagania: śruby transpedikularne tulipanowe mono-poliaxialne śruby transpedikularne tulipanowe wyciągowe haki tulipanowe mulitiaxialne pedicularne i laminarne- standard i wyciągowe wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym identycznym elementem blokującym, mocowanie belki od góry w osi śruby, haka śruby długości 25 do 55mm średnice śrub od 4 do 8 mm belki róŝnej długości od 40 do 500mm moŝliwość fiksacji belki pod róŝnym kątem w stosunku do śruby-haka moŝliwość zastosowania haków niskoprofilowych pedikularnych i laminarnych róŝnych typów moŝliwość zastosowania haków z długim gwintem ( z długimi ramionami) w zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe domino, łącznik typu offset z moŝliwością mocowania haka lub śruby. substytut kostny wchłanialny w postaci peletek min.1ccc do min. 5cc dostarczany w postaci sterylnej z aplikatorem strzykawkowym (gotowym do uŝycia) umoŝliwiającym wypełniania ubytków kostnych o min. dwóch średnicach od 3,0 do 5,0mm Materiał: tytan Komplet: 6 śrub transpedicularnych z blokadą, 4 haki multiaxialne z blokadą, 2 pręty, 2 łączniki poprzeczne lub 2 łączniki równoległe domino, 2 op. substytutu kostnego B) pętle do łączenia Ŝeber - 20 kpl. Wymagania: pętle tytanowe i stalowe wykonane z plecionki, z moŝliwością napinania dynamometrycznego i trwałego zaciskania po unieruchomieniu w zestawie moŝliwość zastosowania podkładek tytanowych lub stalowych pętle w postaci sterylnej w opakowaniach zbiorczych pojedyncze lub podwójne Komplet: 3 szt. pętli podwójnych Sonda pedicularna: zgłębnik z elektronicznym układem do wyznaczania trajektorii (nawigacji) pod śrubą transpedicularną wewnątrz nasady i trzonu kręgu wymagane min. 3 średnice końcówki sondy od min. 2,5mm do 4mm, długości min. od 40mm do 55mm z zaznaczoną kalibracją głębokości Dostarczany w opakowaniu sterylnym gotowym do uŝycia Komplet: 1 szt. sondy pedicularnej C) stabilizator międzywyrostkowy - 50 kpl. Wymagane: dwuelementowa modularna budowa z przegubem zapewniającym multiaxialność połączenia wyrostek-wyrostek, wymagane wysokości od 8 do 14mm stopniowane co 2mm i co najmniej dwa rozmiary wielkości (mały, standard). Komplet: Segment dolny 1szt, segment górny 1szt, śruba antydyslokacyjna 1 szt. Materiał stabilizatora: PEEK, Materiał śruby antydyslokacyjej - znacznika: Tytan (bez zawartości Ni) Strona 12 z 13

13 Nazwa oferenta, siedziba Załącznik Nr 2 Oferta dostawcy Do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, Lublin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w WE 2009/S na dostawę implantów dla potrzeb Kliniki Rehabilitacji składam poniŝszą ofertę: 1. Dane oferenta: nazwa... siedziba... NIP. REGON.. nr faxu do korespondencji Data sporządzenia oferty Oferuję dostawę towarów określonych w "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia" Zadanie nr zł 4. Oświadczam, iŝ podane ceny uwzględniają wszystkie czynniki cenotwórcze (cło, VAT), koszt dostawy oraz udzielony przez firmę rabat 5. Proponuję następujące warunki realizacji kontraktu: 1) termin realizacji umowy - sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy. termin utworzenia banku implantów (nie dłuŝszy niŝ 14 dni):... termin uzupełnień banku implantów (nie dłuŝszy niŝ 7 dni):... 2) forma i termin płatności faktur: przelew,... dni 6. Oświadczam, Ŝe złoŝona przeze mnie oferta cen jednostkowych netto będzie obowiązywała przez okres trwania umowy. 7. Informuję, Ŝe zapoznałem się z dokumentami przetargowymi i nie wnoszę do nich zastrzeŝeń. 8. Informuję, Ŝe uwaŝam się za związanego niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Oświadczam, iŝ spełniam przesłanki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 10. Oświadczam, iŝ nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. 11. Wadium w kwocie.. zł zostało wniesione w dniu... w formie... Dokument (oryginał gwarancji lub kopia polecenia zapłaty / przelewu) potwierdzający wniesienie wadium załączam. Wadium wniesione w pieniądzu naleŝy zwrócić na konto w... nr... Wykaz złoŝonych dokumentów 1)... 2) Podpis osoby upowaŝnionej do reprezentowania interesów firmy Strona 13 z 13

21/07/2009 S137 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Lublin: Urządzenia medyczne 2009/S 137-200183

21/07/2009 S137 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Lublin: Urządzenia medyczne 2009/S 137-200183 21/07/2009 S137 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Lublin: Urządzenia medyczne 2009/S 137-200183 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sck.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sck.lublin.pl 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sck.lublin.pl Lublin: DOSTAWA MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH Numer ogłoszenia: 121215-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: dostawa profesjonalnych środków i materiałów czystościowych do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa sprzętów medycznych:- ekspandery tkankowe, - proteza naczyniowa

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Wyrzysk: Dostawa leków i środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Numer ogłoszenia: 365333-2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 01.09.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/23AB/08/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 290126-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy- ZP-07/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Naprawa i wykonywanie obsługi pojazdów słuŝbowych Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7. Sosnowiec: ZAKUP INSTRUMENTARIUM DO PRZESZCZEPU ROGÓWEK NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROCEDUR TRANSPLANTACYJNYCH. NARODOWY PROGRAM MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ NA LATA 2006-2009 - POLGRAFT Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 6 2014-07-01 13:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w Page 1 of 5 Łańcut: ZAKUP I DOSTAWA KONCENTRATÓW ŚRODKÓW MYJĄCYCH. Znak sprawy: SZP/380/37/2011 Numer ogłoszenia: 328118-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zabki.pl Ząbki: ZP/271/21/2014 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny Numer ogłoszenia: 293876-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny Numer ogłoszenia: 293876-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-11-02 14:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: snzoz.bip-gov.eu/index.php?id=65 Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Dostawa implantów ortopedycznych Zad. 1 - Implanty do endoprotezo

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl 1 z 6 2015-06-08 13:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego,

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przysucha: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej w SP ZZOZ w Przysusze

Przysucha: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej w SP ZZOZ w Przysusze Przysucha: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej w SP ZZOZ w Przysusze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usdlublin.pl Lublin: Dostawy odczynników, materiałów i sprzętu do badań cytogenetycznych (znak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH PRZEKAZYWANYCH

Bardziej szczegółowo

Proboszcz Parafii Katolickiej. p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, Radomsko

Proboszcz Parafii Katolickiej. p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, Radomsko Proboszcz Parafii Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, 97-500 Radomsko ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyŝej 14.000 euro lecz nie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo