WYBRANE ZAGADNIENIA Z SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W ZAKŁADACH ENERGETYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ZAGADNIENIA Z SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W ZAKŁADACH ENERGETYCZNYCH"

Transkrypt

1 WYBRANE ZAGADNIENIA Z SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W ZAKŁADACH ENERGETYCZNYCH A A PAMUŁA 1), JERZY S. ZIELIŃSKI 1,2) 1) Katedra Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź, 2) Wprowadzenie Wyższa Szkoła Informatyki, ul. Rzgowska 17, Łódź Specyficzne właściwości elektroenergetyki wymienione m.in. w [Ziel03d] oraz deregulacja sektora energetycznego [Ziel03a] wpływają na warunki działania zakładów energetycznych. Celem deregulacji prowadzonej w skali globalnej, o różnym stopniu zaawansowania w poszczególnych krajach, jest tworzenie rynku energii, a co zatem idzie, demonopolizacja sektora. Z uwagi na techniczne uwarunkowania, sieć przesyłowa, którą w naszym kraju zarządzają Polskie Sieci Elektryczne S.A., pozostaje naturalnym monopolem, natomiast z zakładów energetycznych zostanie wydzielona obsługa handlowa odbiorców i powierzona zewnętrznym jednostkom. Dodatkowym utrudnieniem w pracy zakładów energetycznych jest wprowadzenie zasady TPA (Third Party Access) oznaczająca swobodę wyboru dostawcy energii przez odbiorcę, energii, którą zakład musi dostarczyć odbiorcy poprzez własną sieć. Równolegle do deregulacji rozwija się inny proces, istotnie zmieniający warunki zarządzania elektroenergetyką: jest to powstawanie coraz większej liczby rozproszonych źródeł energii (głównie odnawialnej) przy-

2 łączanych do sieci rozdzielczej, co stwarza również nowe wymagania odnośnie do rozwiązań technicznych w tych sieciach. Te nowe uregulowania i procesy implikują dodatkowe wymagania odnośnie do sprawnego działania systemu informacyjnego w zakładzie energetycznym, co wymaga nowych rozwiązań w systemach informatycznych zarządzania, wspomagających pracę zakładu. Zastosowania komputerów w elektroenergetyce Wymienione w [Ziel03d] specyficzne właściwości elektroenergetyki poszukującej efektywnych narzędzi do szeroko rozumianego przetwarzania obszernych zbiorów danych, wyjaśnia wczesne, bo już w końcu lat 50- tych, zastosowanie komputerów w energetyce. W początkowym okresie poświęcono wiele uwagi doskonaleniu metod numerycznych stosowanych w analizie ustalonych przepływów mocy w rozległych systemach elektroenergetycznych. Świadectwem rozwoju informatyki w elektroenergetyce było organizowanie Power System Computer Conference (PSCC), z których pierwsza odbyła się w 1963 roku w Londynie. W początkowym okresie zastosowania komputerów w elektroenergetyce dotyczyły dwóch obszarów: zarządzania i zastosowań inżynierskich [Ziel03e]. Pierwszy z tych obszarów wykształcił Energy Management System, EMS, który w miarę upływu czasu powiększał listę wykonywanych zadań. Drugi obszar- zastosowania inżynierskie wiązał się z wprowadzaniem zabezpieczeń cyfrowych na początku lat siedemdziesiątych w USA oraz z obliczeniami inżynierskimi. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej komputerów te dwa obszary coraz częściej przenikają się wzajemnie tworząc systemy SCADA/EMS (Sys-

3 tem Control And Data Acquisition/EMS), będące współcześnie otwartymi systemami informatycznymi.. Komputeryzacja elektroenergetyki stała się procesem penetrującym wszystkie jej obszary, umożliwiając efektywne działanie w warunkach deregulowanego rynku energii. Warto jednak zwrócić uwagę na dwa związane z tym procesem fakty: niezawodne działanie systemów komputerowych wymaga wysokiej jakości energii elektrycznej, natomiast szerokie zastosowanie komputerów osobistych pogarsza jakość energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom. Informatyczne systemy zarządzania w zakładach energetycznych Nieunikniona potrzeba komputeryzacji zakładów energetycznych pociąga za sobą wysokie nakłady finansowe, co wymaga przemyślanej strategii rozwoju informatyki [Ziel03c]. Np. w USA wykazano konieczność zarządzania portfelem zamówień w obszarze informatyki, gdyż w latach zaobserwowano u amerykańskich dystrybutorów szybszy wzrost nakładów na informatykę od wzrostu dochodu (2,3% w 1997 r., 3,7% w 2000 r.). Przyhamowanie rozwoju gospodarczego w USA wymaga optymalizacji inwestycji informatycznych, co implikuje potrzebę dokładnego zrozumienia celu, który chce się osiągnąć. Cel ten może być osiągnięty również przy wykorzystaniu starego systemu, skojarzonego np. z istniejącym systemem informatycznym u innego dystrybutora. Dominującą obecnie grupą systemów informatycznych niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem dystrybucyjnym w warunkach rynkowych są systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning), z którymi współpracują następujące podsystemy: ASP (Applications Service Provi-

4 der), BSP (Business Service Provider), IB4e (Innovation Before Excellence), RCM (Revenue and Cost Management), WMS ( Work Management System). Powszechność stosowania tych systemów w różnych przedsiębiorstwach energetycznych jest źródłem wielu praktycznych spostrzeżeń przedstawionych w dalszym ciągu w zarysie. Deregulacja wymogła od zakładów dystrybucyjnych skupienie szczególnej uwagi na odbiorcach, co znalazło swoje odbicie w rozwoju szeregu podsystemów informatycznych, które należą do CIS (Customer Information System), który można uznać za następcę systemu DSM (Demand Side Management), poszerzonego o szereg nowych funkcji. Istotną właściwością systemu CIS jest istnienie dwustronnej komunikacji z odbiorcą, dla której wykorzystuje się różne media: łączność telefoniczną, przewody linii nn 1, Internet, a ostatnio telefonię komórkową. Efektywność tego systemu uzależniona jest od stosowania inteligentnych liczników energii elektrycznej, umożliwiających dialog z odbiorcą w systemie AMR (Automated Meter Reading). Ponadto w obszarze obsługi odbiorców są również CRM (Customer Relationship Management) i obsługa reprezentacji odbiorców, CSR (Customer Service Representative). Ankieta przeprowadzona wśród 40% dystrybutorów w USA i Kanadzie wykazała, że średni wiek systemu CIS waha się od 2,5 do 8,5 lat, zaś systemu CRM od 1,5 do 4 lat, w zależności od formy własności przedsiębiorstwa (spółka akcyjna, spółka cywilna, samorząd). W USA istniejące systemy CIS są zintegrowane z innymi w dużym stopniu: z AMR (47-1 W [Paul06] zasygnalizowano prowadzenie w USA badań nad wykorzystaniem sieci gazowej jako medium doprowadzającego szerokopasmowy Internet i inne usługi w zakresie przesyłania danych do odbiorców.

5 66)%, GIS (35 66)%, ERP (65 80)% oraz z systemami bezprzewodowymi (20 40)%. Wraz z utrzymującym się zainteresowaniem rynku systemami CIS, zwiększa się potrzeba konsolidacji tych systemów z systemami rozliczeniowymi w jeden system obsługi klienta. Kolejną rysującą się tendencją jest rozszerzanie funkcji CIS, wiążące ten system z innymi (również technicznymi). Operacje na rynku w warunkach deregulacji wymagają systemu zarządzania ryzykiem ETRM (Energy Trading and Risk Management) wbudowanego w system informatyczny zarządzania przedsiębiorstwem. W USA prowadzi się prace nad projektem hurtowego rynku energii (wholesale electricity market design -SMD) wymagający od systemu informatycznego wszystkich cech nowoczesności; szacuje się, że koszt SMD przekroczy 100 milionów dolarów. Obsługa klienta wymaga szybkiej reakcji na jego reklamacje, dlatego tworzenie centrów obsługi klienta, Call Center CC, staje się niezbędne w dla dystrybutora działającego na rynku energii. CC migrują z ośrodka kasowego do CICs (Customer Interaction Centers), dystrybutorzy są otwarci na outsourcing niektórych funkcji CC, inwestują w nowe technologie takie, jak: CTI (Computer Telephony Integration), IVR ( Interactive Voice Response) oferując więcej kanałów obsługi odbiorców; obniża to koszt transakcji poniżej dolara w przypadku IVR i poniżej 50 centów przy użyciu sieci www. Powyższe działania są kosztowne, a nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty, dlatego zaproponowano koncepcję inteligentnej obsługi odbiorcy CS-IQ ( Customer Service- Intelligence Quotient). Koncepcja ta wymaga dokładnej analizy zdarzeń powodujących koszty w obsłudze odbiorcy, znalezienia związków przyczynowych zda-

6 rzenie-skutek, identyfikacji grup odbiorców pod względem kosztów ich obsługi i poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sposób optymalizacji obsługi odbiorców. Wyniki badań w USA podają m.in. krańcowe koszty roczne obsługi odbiorcy które wynoszą od 25,50 $ do 46,50 $. Niektóre przedsiębiorstwa powierzają część funkcji CC i CIS firmom zewnętrznym (outsourcing). Obecnie rozróżnia się 3 generacje centrów sterowania CC, charakreryzując je następująco: pierwsza generacja to autonomiczne, stosujące duże komputery (mainframe), słabo powiązane z innymi partnerami; druga generacja to rozproszone, heterogeniczne systemy, słabo powiązane z innymi; trzecia generacja to rozproszone, heterogeniczne systemy o rozmytych granicach, silnie powiązane z innymi; następna generacja to CC z oprogramowaniem obiektowym (technologia agentów). Ta nowa generacja winna rozwiązywać następujące zagadnienia: uwzględniać stałą ewolucję celów, metod i wymagań, pracę systemu elektroenergetycznego bliską dopuszczalnej granicy, szybkie starzenie się technologii komputerowych. Zwraca się uwagę na fakt, że obecne CC muszą być odporne na zniszczenie, utratę łączności i nieuprawniony dostęp. Interesujący proces w zakresie informatycznych systemów zarządzania w elektroenergetyce, polegający na stopniowym poszerzeniu funkcji systemów klasy ERP w kierunku e-business, np. przez wdrożenie systemu regulowania rachunków drogą elektroniczną, e-billing EB, jednak proces ten nie przebiega łatwo, ponieważ nie daje on większych korzyści odbiorcom. Zastosowanie EB przez jednego z dostawców energii do 1 miliona odbiorców, odbierającego dziennie reklamacji, przy koszcie jednego rachunku 1,35 $, o rocznym dochodzie 2,2 miliarda

7 $, wykazało, że użytkowanie przez 5% odbiorców Internetu daje w ciągu roku łączne oszczędności rzędu 2 milionów dolarów. Istotną rolę w rozliczeniach EB z odbiorca odgrywają elektroniczne liczniki umożliwiające automatyczny odczyt, Automated Meter Reading AMR. Dużo uwagi poświęca się również wyborowi najodpowiedniejszych narzędzi programowych, np. rozważany jest paradygmat software agents, który prawdopodobnie znajdzie się w nowych pakietach EMS. To podejście pozwala na elegancką implementację przy obliczeniach równoległych, umożliwia elastyczniejszą wymianę danych pomiędzy różnymi uczestnikami rynku energii. Uznano za uzasadnioną potrzebę stosowania programowania obiektowego we wspomaganiu rozwiązywania problemów elektroenergetyki. Istnieje prototyp interesującego oprogramowania CAR (Community Activity Room) przedstawiającego graficznie zakres operacji na rynku energii. W rozwoju zastosowań informatyki w elektroenergetyce szczególnie wyraźnie zaznacza się wzrost zastosowań narzędzi sztucznej inteligencji i innych nowych narzędzi., identyfikacja i estymacja stanu, badanie jakości energii, w eksploatacji i planowaniu, monitorowaniu i diagnostyce systemu Przeglądy literatury publikowane m.in. w [Ziel03d], wskazują na stały rozwój zastosowań narzędzi sztucznej inteligencji w elektroenergetyce i są podstawą do następujących wniosków: sztuczne sieci neuronowe i układy hybrydowe zdecydowanie dominują we wspomaganiu działania elektroenergetyki, przy czym logika rozmyta, algorytmy genetyczne i ewolucyjne, transformacja falkowa, symulowane wyżarzanie, metoda Tabu serach odgrywają istotna rolę w układach hybrydowych o wzrastającym stopniu złożoności;

8 narzędzia sztucznej inteligencji wraz z towarzyszącymi mogą również wspierać wybrane, bardzo ważne funkcje systemu, np. skracanie czasu wyłączania zwarć w systemie; większość opisywanych przykładów dotyczy prototypów we wczesnej fazie tworzenia, ty, niemniej proces rozwoju zastosowań narzędzi sztucznej inteligencji i dołączania nowych narzędzi trwa. W literaturze można znaleźć szereg interesujących danych z USA i Kanady dotyczących nakładów na najważniejsze inwestycje IT przedsiębiorstwach energetycznych 2003 roku: systemy zintegrowane 40%, dalej bazy i hurtownie danych 22%, kolejno: bezpieczeństwo- 8%, technologia bezprzewodowa 6%, portale i serwery po 5%, systemy zarządzania 4%. Średnie nakłady na systemy informatyczne w procencie uzyskanego przychodu u dystrybutorów; wynosiły one odpowiednio: w ,3%, w ,9%, w ,1%, w ,7%, zaś w 2001 obniżyły się do poziomu 2,8%. Specyficzne właściwości systemów elektroenergetycznych, podane m.in. w [Ziel03d], implikują konieczność rozszerzania zastosowań informatyki w zakładach energetycznych, a z drugiej strony zmienia się praktyka w zakresie rozwoju IT w krajach rozwiniętych. Postępuje proces odchodzenia od scentralizowanych do rozproszonych systemów z uwagi na koszty i ekonomiczne przyczyny IT przestało być centrum zysku [PaZi04]. Szereg ZE w USA zastosowało outsourcing wybranych funkcji informatycznych uzyskując wyraźne oszczędności. Dla przykładu BC Hydro Utility dzięki przekazaniu zarządzania personelem, zakupów, i obsługi klientów, przesunęło 1564 pracowników do innych prac i ocze-

9 kuje 180 milionów oszczędności w ciągu 10 lat; szczególne oszczędności przynosi przeniesienie działań za granicę (Indie, Filipiny, Karaiby). Wzrastające zagrożenie ze strony zewnętrznych ataków, tendencja ograniczania kosztów są głównymi przyczynami outsourcingu ochrony systemów IT [PaZi04]. Rozwój złożonych sieci komputerowych w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych utrudnia zapewnienie im bezpieczeństwa i większość z nich poszukuje Manager Security Provider (MSP). MSP stosują Instruction Detection Systems (IDS) monitorujący przepływ informacji wychwytując odchylenia od wzorców. Najlepsi MSP zapewniają zakładowi energetycznemu: możliwość korelacji i porównywania różnych punktów monitoringu i wykrywanie włamań, doświadczonych ekspertów oraz możliwość połączenia doświadczenia ekspertów z nowoczesną techniką dla wykrywania zakłóceń, zdolność dostarczenia wyspecjalizowanych systemów monitorujących. Zastosowania komputerów w technice Zastosowania komputerów wspomagających działania techniczne w zakładach dystrybucyjnych mają miejsce w dwóch obszarach: obliczeń inżynierskich oraz w eksploatacji (sterowaniu) sieci rozdzielczej [Ziel03c]. Eksploatacja sieci wspomagana jest nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi w zakresie monitorowania, systemów zabezpieczeń i sterowania, stanowiącymi elementy nowoczesnych systemów EMS/SCADA. Ponadto systemy informacji przestrzennej, GIT (Geospatial Information Technology), oraz systemy zarządzania wyłączeniami - OMS (Outage Management System) pozwalają w istotny sposób skrócić

10 czas trwania awarii i wyłączenia odbiorców. Rozwiązania te mają za zadanie zwiększenie niezawodności systemu elektroenergetycznego poprzez odpowiednią strukturę systemu informatycznego. Automatyzacja stacji zapewnia obecnie możliwość zbierania danych i sterowania stacją (SCADA), zastosowanie mikroprocesorowych układów zabezpieczeń, zastąpienie tradycyjnych tablic synoptycznych graficznym interfejsem użytkownika GUI (Graphical User Interface) dostępnym z PC, zastosowanie różnych sensorów dostarczających sygnałów do GUI i SCADA. Podkreśla się potrzebę wprowadzenia do stacji bezobsługowych multimedialnej sieci RTU (Remote Terminal Unit) oraz skupia się uwagę na dwóch zagadnieniach: łączności i modernizacji systemu zabezpieczeń. Przewiduje się następujące trendy w automatyzacji stacji: wzrost zastosowań LAN ogólnego przeznaczenia, stosującego międzynarodowy, standardowy protokół, zastosowanie Internetu i Intranetu, zastosowanie technologii agenta oraz zdalne utrzymywanie bazy danych. Automatyzacja (bądź modernizacja) stacji implikuje konieczność ponoszenia dużych kosztów; dla przykładu koszty budowy współczesnej stacji przy założonym poziomie niezawodności 99,98% są wyższe od kosztów tradycyjnej stacji (ok.1,5 razy), przez co iloraz koszty/korzyści jest wysoki. Niemniej koszty te są usprawiedliwione korzyściami, które w przypadku zintegrowanego systemu (sterowania i zabezpieczeń) wynoszą ok. (20 30)%, zapewniają lepsze wykorzystanie majątku i zwiększają elastyczność i skuteczność systemu. Powodzenie eksploatacji komputerowego systemu sterowania zależy od dwóch ważnych czynników: niezawodności sprzętu i oprogramowania oraz systemu łączności na różnych poziomach sterowania.

11 Konieczność sprawnej obsługi odbiorców powoduje wzrost zastosowań w świecie systemów MC (Mobile Computing); w 2002 roku ponad 250 dystrybutorów w świecie stosowało MC głównie w szeroko rozumianej obsłudze odbiorców. W przyszłości przewiduje się następujące kierunki rozwoju MC: wzrost użytkowania Internetu przez odbiorców, wspomaganie dodatkowych funkcji zarządczych, integrację z GIS-em, pojawienie się zróżnicowanych mniejszych terminali przenośnych. Rozwojowi tego systemu towarzyszy stopniowe obniżanie się kosztów, np. koszt MC na jednego użytkownika, wynoszący w 2000 roku (7 do 12) tysięcy $ w przyszłości zmaleje do (2 do 4) tysięcy $, zaś zwrot nakładów inwestycyjnych z (2 do 4) lat zmaleje do (18 do 24) miesięcy. Współdziałanie GIS (Geographic Information System) i MC jest efektywne np. w USA i Kanadzie w pierwszym kwartale 2002 roku wykonano projekty z tej dziedziny za 55 milionów $, zaś od kwietnia do lipca tegoż roku za 72,555$. Informatyzacja krajowych zakładów energetycznych Podobnie do opisanych wyżej tendencji, komputeryzacja krajowych zakładó energetycznych rozwija się w dwóch obszarach: informatycznych systemów zarządzania i wspomagania procesów technicznych, przy czym ze względu na barierę sprzętową zastosowania inżynierskie przez długi okres były wyraźnie ograniczone. Obsługa informatyczna procesów zarządzania rozpoczęła się od przetwarzania danych służących wystawianiu rachunków dla odbiorców energii elektrycznej w trybie outsourcingu (głównie w ośrodkach ZETO). W początkach lat 90-tych nastąpiła kolejna faza komputeryzacji zakładów energetycznych dzięki co-

12 raz szerszemu stosowania komputerów PC. W ciągu kilkunastu następnych lat miał miejsce żywiołowy rozwój niekompatybilnych podsystemów informatycznych, charakterystyczny dla braku jednolitej polityki rozwoju informatyki w elektroenergetyce. Od kilku lat kolejne zakłady energetyczne zakupują systemy informatyczne (najczęściej SAP) przy czym zakupy te w wielu przedsiębiorstwach nie są prowadzone w sposób profesjonalny. Wysokie koszty powodują uruchamianie tylko niektórych modułów, co obok niewłaściwie prowadzonego procesu poprzedzającego wdrożenie, nie tworzy nowej jakości we wspomaganiu zarządzania zakładem. Wdrażane systemy informatyczne z reguły nie współpracują z istniejącymi systemami czasu rzeczywistego, co również ogranicza możliwe do osiągnięcia efekty komputeryzacji. Ograniczone środki finansowe, nieprecyzyjnie określone warunki działania energetyki (powolne procesy prywatyzacyjne) deregulacja energetyki związana z tworzeniem rynku energii są przyczynami zbyt wolnego wdrażania światowych tendencji związanych z komputeryzacją zakładów dystrybucyjnych. Można jednak zauważyć przykłady wprowadzania nowych rozwiązań, jak na przykład tworzenie Call Center w Zakładzie Energetycznym w Olsztynie [Frąc04]. Komputeryzacja zakładów energetycznych jest kosztowna, na przykład koszt modernizacji układu zabezpieczeń w stacji WN/Śn (wysokie napięcie/średnie napięcie) wynosi od Є (urządzenia analogowe i cyfrowe) do Є (zabezpieczenia cyfrowe).

13 Zakończenie Dokonany powyżej przegląd zastosowań komputerów w elektroenergetyce poddawanej procesom deregulacji i wprowadzającej rozproszone źródła energii elektrycznej do sieci rozdzielczej, jest podstawą do określenia następujących głównych kierunków rozwoju informatycznych systemów w krajowej elektroenergetyce: Rozszerzenie obszaru działania SI na sieci rozdzielcze średniego i niskiego napięcia, umożliwiające dwustronną komunikację w trybie on-line z każdym odbiorcą energii elektrycznej oraz monitoring parametrów technicznych sieci. Włączenie do SI nowych partnerów o zróżnicowanych potrzebach informacyjnych, którzy pojawią się na lokalnych rynkach energii. Przyszłe zastosowania komputerów w elektroenergetyce są bardzo rozległe, ale szybkie zmiany technologii nie pozwalają przewidzieć nowych możliwości. Wymogi powstającego rynku energii i pojawienia się na nim zachodnich przedsiębiorstw energetycznych wymuszą przyspieszenie rozwoju nowoczesnych zastosowań komputerów w krajowych zakładach energetycznych. Literatura [Frąc04] Frąc E.: Centrum Informacji (Call Center) w Zakładzie Energetycznym S.A. w Olsztynie. Biuletyn Informacyjny PTPIRE, 03/2004, 8-15.

14 [PaZi04] [Paul06] [Ziel03a] [Ziel03b] [Ziel03d] [Ziel03e] [Ziel03f] Pamuła A., Zieliński J.S.: Outsourcing w elektroenergetyce. Monografia Eksploatacja systemów informatycznychod teorii do praktyki. MIKOM, Warszawa 2004, Paulson L.D.: Will We Access the Internet via Gas Pipes? Computer, February 2006, 23. Zielinski J.S.: Deregulacja a komputeryzacja zakładów elektroenergetycznych. Biuletyn Informacyjny PTPIRE, 03/2003, Zieliński J.S.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w zakładach energetycznych. ibid, 04/2003, 3-7. Zieliński J.S.:Zarządzanie wiedzą w elektroenergetyce. Monografia Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, 2003, Zieliński J.S.: Elektroenergetyka i komputery. 50 lat pracy naukowej Jerzego S. Zielińskiego. Sesja jubileuszowa, Biblioteka Łódź, 2004, Zieliński J.S.: AI in Power Systems. AICM 04, Łódź, September 14th, 2004, Wygłaszający referat: Jerzy S. Zieliński Katedra Informatyki Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/ Łódź

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych 2009 IBM Corporation Wymagania związane z bezpieczeństwem energetycznym, obsługą

Bardziej szczegółowo

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej dr inŝ. Andrzej OŜadowicz Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych.

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych. Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy Sieci Cieplnych. Jerzy Zielasko. Kelvin Sp. z o.o. Warszawa, dn. 8.11.2012 r 23 LATA Wskazujemy naszym klientom nowe możliwości, a kiedy

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Szymon Bogdański, XII KONFERENCJA SYSTEMY INFORMATYCZNE W ENERGETYCE SIwE 13 SYSTEMY INFORMATYCZNE PLAN PREZENTACJI 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT ENERGY BUSINESS CONSULT Profil firmy Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT Profil firmy EBCsoft Sp. z o.o. jest dostawcą kompleksowych usług oraz systemów dla Facility Management

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju usług monitorowania. Outsourcing stacji monitorowania. Optymalizacja kosztów

Kierunki rozwoju usług monitorowania. Outsourcing stacji monitorowania. Optymalizacja kosztów Kierunki rozwoju usług monitorowania Outsourcing stacji monitorowania Optymalizacja kosztów Rynek monitorowania w Polsce 1,15 mln obiektów Źródło: Raport Monitoring w Polsce 2014, FRBK Rynek monitorowania

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Cena za 100% akcji PLN 90 m (korekta o dług netto na dzień zamknięcia) Finansowanie: dług bankowy, środki własne Zgoda UOKiK

Cena za 100% akcji PLN 90 m (korekta o dług netto na dzień zamknięcia) Finansowanie: dług bankowy, środki własne Zgoda UOKiK 1 Wprowadzenie Aktualizacja strategii rozwoju GK Apator czerwiec listopad 2013 roku Weryfikacja inicjatyw rozwojowych m.in. rozpoczęcie rozmów z akcjonariuszami Elkomtech S.A. Podpisanie Przedwstępnej

Bardziej szczegółowo

Centrum zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania organizacji

Centrum zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania organizacji Centrum zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania organizacji Narzędzie informatyczne i metodyka postępowania, z wzorcami i szablonami, opracowanymi na podstawie wiedzy, doświadczenia i dobrych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku Część wspólna dla kierunku 1 IMN1.01 Obiektowe projektowanie SI 15 15 E 3 3 2 IMN1.02 Teleinformatyka 15 15 E 4 4 3 IMN2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 15 15 E 3 3 4 IMN2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

2 contact centers (tc ślęza k. Wrocławia i tc legnica) 200 stanowisk operatorskich. 300 konsultantów, marketerów i specjalistów it

2 contact centers (tc ślęza k. Wrocławia i tc legnica) 200 stanowisk operatorskich. 300 konsultantów, marketerów i specjalistów it profil działalności avista Media oferuje specjalistyczne usługi contact center oraz innowacyjne rozwiązania systemowe do zarządzania przestrzenią komunikacyjną przedsiębiorstw i instytucji. W oparciu o

Bardziej szczegółowo

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ zastosowania rozwiązań BigData$ Bartosz Dudziński" Architekt IT! Już nie tylko dokumenty Ilość Szybkość Różnorodność 12 terabajtów milionów Tweet-ów tworzonych codziennie

Bardziej szczegółowo

zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane

zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane 8 grudnia 1965 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - ZETO w Łodzi 1 listopada 1994 Centrum Komputerowe ZETO SA - prywatyzacja 2 Rankingi specjalistyczne 1. ComputerWorld

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej

Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej Prof AE dr hab. Wojciech Czakon Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademia Ekonomiczna w Katowicach Program wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Oferta podstawowa na dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji 2 System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Mgr inż. Paweł Kwasnowski Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Wydział Elektrotechniki, Automatyki,

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa wdrożenia ISE. Adam Olszewski, adam.olszewski@energa.pl

Mapa drogowa wdrożenia ISE. Adam Olszewski, adam.olszewski@energa.pl Mapa drogowa wdrożenia ISE Adam Olszewski, adam.olszewski@energa.pl Opracowanie Mapy Drogowej wdrażania ISE Opracowanie Wizji Wdrożenia Inteligentnej Sieci Energetycznej Wdrożenia pilotażowe Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informatyczny przełom. w gospodarce mieszkaniowej Polski i Niemiec. Bartłomiej Weres DomData Sp. z o.o.

Informatyczny przełom. w gospodarce mieszkaniowej Polski i Niemiec. Bartłomiej Weres DomData Sp. z o.o. Informatyczny przełom w gospodarce mieszkaniowej Polski i Niemiec Bartłomiej Weres DomData Sp. z o.o. Obszary rewolucji informatycznej Postęp na płaszczyźnie sprzętowej wydajność sprzętu możliwości gromadzenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową O NAS Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową 29 lat doświadczeń na polskim rynku Szerokie portfolio klientów: branża bankowa, finansowa i ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

SYNDIS-ENERGIA. System bilansowania mediów energetycznych

SYNDIS-ENERGIA. System bilansowania mediów energetycznych SYNDIS-ENERGIA System bilansowania mediów energetycznych 1 SYNDIS-ENERGIA: to kompleksowe oprogramowanie typu EMS, ukierunkowane na akwizycję danych pomiarowych oraz analizy i rozliczania mediów energetycznych:

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ

O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ Jak określa się inteligencję naturalną? Jak określa się inteligencję naturalną? Inteligencja wg psychologów to: Przyrodzona, choć rozwijana w toku dojrzewania i uczenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Komunikacja IP Cisco dla JST. Piotr Skirski Cisco Systems Poland 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Komunikacja IP Cisco dla JST. Piotr Skirski Cisco Systems Poland 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Komunikacja IP Cisco dla JST Piotr Skirski Cisco Systems Poland 1 Agenda Trendy na rynku komunikacji głosowej i video Cisco IP Communications Łączność Głosowa w JST IP Communications Telefonia IP IP Communications

Bardziej szczegółowo

Co mogą osiągnąć odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej. Władysław Mielczarski

Co mogą osiągnąć odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej. Władysław Mielczarski Co mogą osiągnąć odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej. Władysław Mielczarski Wladyslaw.Mielczarski@electricmarket.neostrada.pl W Polsce wprowadza się rynek energii elektrycznej. Trwają dyskusje

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY.

CASE STUDY. CASE STUDY SPIS TREŚCI #1 KLIENT 3 #2 WYZWANIE 4 #3 NASZA ROLA 5 #4 ROZWIĄZANIE 6 #5 CZEGO SIĘ NAUCZYLIŚMY? 7 #6 PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 8 2 KLIENT Śląska Sieć Metropolitalna to pierwszy w Polsce samorządowy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym.

Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym. Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym. Autorzy: Alan R. Simon, Steven L. Shaffer Słowo wstępne. Wprowadzenie. Część I - Podstawy: koncepcje i modele handlu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach IT W FIRMIE ADAM LASKOWSKI IT W FIRMIE SPIS TREŚCI: CEL ISTNIENIA IT UMIEJSCOWIENIE IT W ORGANIZACJI STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie kompetencjami pracowników Zarządzanie kompetencjami pracowników Kompetencje IT w dobie cyfryzacji i informatyzacji życia gospodarczego Baza wymaganych kompetencji i jej zmiana w czasie Kompetencje a stanowisko pracy Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

VoIP - integracja i skalowalność. Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI

VoIP - integracja i skalowalność. Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI VoIP - integracja i skalowalność Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI Agenda wystąpienia: CLICO jako dystrybutor rozwiązań bezpieczeństwa IT (VAD), usługi profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Zadania systemu operacyjnego. Abstrakcyjne składniki systemu. System komputerowy

Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Zadania systemu operacyjnego. Abstrakcyjne składniki systemu. System komputerowy Systemy operacyjne Systemy operacyjne Dr inż. Ignacy Pardyka Literatura Siberschatz A. i inn. Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa Skorupski A. Podstawy budowy i działania komputerów, WKiŁ, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Modele wdrażania i zarządzania projektami ERP Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów (c) Jarosław Żeliński IT-Consulting 1 Cel prezentacji Wskazanie kluczowych ryzyk projektów wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

SMART GRID Miasteczko Akademickie AGH

SMART GRID Miasteczko Akademickie AGH SMART GRID Miasteczko Akademickie AGH Green AGH Campus Miasteczko Basen Budowa nowoczesj/inteligentj infrastruktury technologiczj dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad zarządzaniem, efektywnością

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowanie procesu obsługi klienta

Zautomatyzowanie procesu obsługi klienta Zautomatyzowanie www.comarch.pl procesu obsługi klienta Zautomatyzowanie procesu obsługi klienta Michał Szybalski Informatyka w energetyce Poznań 2008 Agenda Wprowadzenie Serwery telekomunikacyjne IVR

Bardziej szczegółowo

<Insert Picture Here> I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Smart grid i smart metering a efektywność energetyczna

<Insert Picture Here> I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Smart grid i smart metering a efektywność energetyczna I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Smart grid i smart metering a efektywność energetyczna Warszawa, 28 października 2009 roku Agenda Przedstawienie Oracle Utilities

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Dr Marcin Sienkiewicz Dyrektor TGE Hub Polska. IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 2016 Strona Agenda Co to jest

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Księgowość w chmurze

Księgowość w chmurze Księgowość w chmurze Chwilowa moda czy przyszłość finansów? KRZYSZTOF MADEJCZYK EKSPERT OŚWIATOWY Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest

Bardziej szczegółowo