MONITOROWANIE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI KOMUNIKATÓW MARKETINGOWYCH W INTERNECIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOROWANIE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI KOMUNIKATÓW MARKETINGOWYCH W INTERNECIE"

Transkrypt

1 MONITOROWANIE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI KOMUNIKATÓW MARKETINGOWYCH W INTERNECIE JAROSŁAW JANKOWSKI ANNA DOBRZY SKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule przedstawiono wybrane obszary zastosowa Internetu w działaniach promocyjnych organizacji ze szczególnym uwzgl dnieniem public relations oraz dystrybucji komunikatów w mediach interaktywnych. Wskazano mo liwo ci zastosowa metod analizy sieci społecznych w działaniach PR oraz przeprowadzono przykładowe badania zorientowane na analiz dyfuzji informacji w Internecie. Słowa kluczowe: public relations, marketing elektroniczny, Internet 1. Wprowadzenie Transformacja ery przemysłowej w er przetwarzania informacji, geograficzne zacieranie si granic oraz rozwój technologii informatycznych wpłyn ły na powstanie nowoczesnego podej cia do marketingu i wykorzystanie go w strukturach organizacji. Nowy model działania to sie niezale nych przedsi biorstw, dostawców, klientów, a nawet czasem konkurentów, poł czonych przy pomocy technologii informacyjnych w celu dzielenia umiej tno ci, a tak e kosztów dost pu do nowych rynków. Z czasem okazało si równie, i dotychczasowe metody zarz dzania przedsi biorstwami nie przynosz ju oczekiwanych rezultatów, a modele biznesowe stosowane w tradycyjnym wiecie nie zawsze mog by zastosowane w wiecie wirtualnym. Stało si tak, poniewa powstanie organizacji wirtualnych spowodowało konieczno zarz dzania nie tylko przedsi biorstwem, ale przede wszystkim informacj, stanowi c własno danej firmy równie w obszarze dystrybucji komunikatów marketingowych. W artykule przedstawiono zało enia wykorzystania metod analizy sieci społecznych do monitoringu skuteczno ci komunikatów w mediach interaktywnych. Podej cie to umo liwia analiz dyfuzji informacji, przesyłanych w postaci komunikatów prasowych wewn trz pewnej okre lonej sieci społecznej, wyznaczonej przez powi zane ze sob serwisy internetowe, w których dystrybuowany jest komunikat. 2. Rozwój marketingu elektronicznego W nast pstwie rozwoju gospodarki cyfrowej uległy zmianie wszystkie instrumenty koncepcji marketingu-mix, zarówno produkt, cena, jak i strategia dystrybucji oraz promocja. Przedsi biorstwa, które tworz dzi mark w Sieci maj do pokonania podobne problemy, jakby tworzyły j w tradycyjnym wiecie [6]. Równie wa na jest komunikacja z otoczeniem przedsi biorstwa, czyli z dostawcami, po rednikami, klientami konkurencyjnych firm oraz osobami, b d te instytucjami opiniotwórczymi. Celem tych działa powinno by budowanie dobrego wizerunku firmy oraz silnych wi zi z klientami w długim horyzoncie czasowym, a nie tylko krótkotrwały wzrost sprzeda- y [9]. Dotychczas prowadzone działania promocyjne z wykorzystaniem reklamy nie pozwalały na

2 70 Jarosław Jankowski, Anna Dobrzy ska Monitorowanie kanałów dystrybucji komunikatów marketingowych w Internecie interakcj z u ytkownikiem i były oparte na modelu jeden do wielu. Takie działania mogły mie tylko charakter masowy, w zawi zku z czym nie mogło by mowy o przekazie spersonalizowanym. Dopiero model jeden do jednego (Rys. 1) daje mo liwo komunikacji dwukierunkowej. Pozwala to na personalizowanie przekazu oraz interakcj z u ytkownikiem, co z kolei mo e ułatwi na przykład dokonanie przez niego zakupu. Jest to bardzo wyra na przewaga Internetu nad pozostałymi rodzajami mediów. W wyniku sprz enia zwrotnego przedsi biorstwo otrzymuje informacje o zachowaniach konsumenta. Działania marketingowe Firma Tre Medium Konsument Informacja zwrotna Tre Rys. 1. Model komunikacji marketingowej jeden do jednego stosowany w mediach interaktywnych ródło: [13] Oczekiwany rezultat mo na osi gn stosuj c jeden z instrumentów marketingu-mix, promocj. Według słownika j zyka polskiego poj cie to obejmuje działanie zmierzaj ce do zwi kszenia popularno ci jakiego produktu lub przedsi wzi cia [11]. Za inna definicja mówi, e promocja oznacza wszelkie sposoby komunikowania si z odbiorcami. Za jej pomoc rozwi zuje si sprawy dotarcia z informacj o produkcie do grupy potencjalnych odbiorców oraz nakłonienie ich do zakupu towaru. W rodowisku internetowym promocja wyst puje w postaci reklamy, public relations oraz promocji uzupełniaj cej [3]. Internet daje mo liwo stworzenia dwukierunkowej komunikacji pomi dzy u ytkownikami Sieci. W zwi zku z nowymi mo liwo ciami medium to charakteryzuje si wyj tkow innowacyjno ci oraz du cz stotliwo ci wprowadzania nowych jej form. 3. Działania public relations w mediach interaktywnych W ramach prowadzonych działa przedsi biorstwo powinno szczególnie zadba o komunikacj z otoczeniem. W zwi zku z tempem rozwoju gospodarki rynkowej zwi ksza si zakres procesu porozumiewania si. Aktualnie ten proces tworzy system komunikacji marketingowej, który jest zbiorem osób, urz dze i procedur słu cych do wymiany informacji dotycz cych przedsi biorstwa i jego oferty [12]. Działanie tego systemu powinno stale pomaga firmie w lepszym zrozumieniu jej otoczenia, jak równie w pozyskiwaniu danych dotycz cych konsumentów. W tym celu wymagana jest wysoka jako procesu porozumiewania si, któr zapewni prowadzenie w przedsi biorstwie działa marketingowych z zakresu PR (ang. public relations). Trudno ujednolicenia definicji polega na tym, e eksperci nie s zgodni, co do rzeczywistego zakresu działalno ci public relations. Zauwa a si dwie zasadnicze koncepcje. W pierwszej z nich public

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, relations opisuje si jako element promocji, b d cej narz dziem marketingu. Druga, bardziej współczesna uznaje prowadzenie działa z zakresu PR za nale ce do dziedziny zarz dzania. Według najnowszej definicji autorstwa S. M. Cutlip a, A. H. Center a oraz G. M. Broom a public relations to funkcja zarz dzania, która nawi zuje i podtrzymuje wzajemne korzystne stosunki mi dzy instytucj a grupami [publics], od których zale y jej sukces lub kl ska [2]. Lata do wiadcze pokazały, e komunikacja wewn trzna jest jednym z wa niejszych elementów zarz dzania wizerunkiem firmy. Dzieje si tak, poniewa o istnieniu, rozwoju oraz sukcesie przedsi biorstwa decyduje przede wszystkim jej kapitał ludzki. To on jest ogniwem ł cz cym organizacj z otoczeniem zewn trznym. Na podstawie rozwoju omawianego zjawiska James E. Grunig oraz Todd Hunt, w 1984 roku, przedstawili cztery modele stosunków społecznych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne (Tab. 1). Tabela 1. Charakterystyka modeli public relations Charakter Cel Rodzaj komunikowania Rzemie lniczo-techniczny Publicity Propaganda Jednokierunkowe, prawda nie jest istotna Działalno informacyjna Rozpowszechnianie informacji Jednokierunkowe, prawda jest istotna Komunikowanie asymetryczne Argumentowanie, perswazja Profesjonalny Dwukierunkowe, przewaga jednego z partnerów Komunikowanie symetryczne Wzajemne zrozumienie Dwukierunkowe, równowaga partnerów Rodzaj bada Nieliczne badania, ilo ciowe badanie zasi gu Nieliczne badania, badanie rozumienia przekazów Programy badawcze, badanie zmian postaw Programy badawcze, badanie zrozumienia Typowi przedstawiciele P. T. Barnum I. L. Lee E. L. Bernays Profesorowie Pr, stowarzyszenia bran owe Dziedziny zastosowania Polityka, sport, teatr, handel Urz dy, stowarzyszenia non- profit, przedsi biorstwa Wolny rynek, agencje, ko cioły Przedsi biorstwa zorientowane prospołecznie, agencje Szacowany udział 15% 50% 20% 15% ródło: A. Szyma ska (2005), Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna UNIMEX, Wrocław, s.117. Obrazuj one jak zjawisko ewoluowało od ko ca XIX wieku, a do dzi. W dwóch pierwszych modelach wyst puje jednostronna komunikacja przepływaj ca od nadawcy do odbiorcy. Przy czym typ publicity, zwany te agentami prasowymi, opiera si głównie na manipulacji informacjami, wł cznie z mo liwo ci nieetycznego lub nielegalnego post powania. Kolejny za, nazywany działalno ci informacyjn lub modelem informacji publicznej, koncentruje si na rozpowszech-

4 72 Jarosław Jankowski, Anna Dobrzy ska Monitorowanie kanałów dystrybucji komunikatów marketingowych w Internecie nianiu informacji poprzez mass media. Bez wzgl du na to czy b dzie to zjawisko kontrolowane, czy te nie. Osoby pracuj ce według tych modeli skupiały si jedynie na przedstawianiu informacji nie analizuj c potrzeb społeczno ci. Inaczej rzecz ma si w przypadku modeli public relations [5]. Zachodzi w nich komunikacja dwustronna, nast puje tu dwukierunkowa wymiana informacji pomi dzy nadawc i odbiorc. Dlatego te, zaleca si korzystanie z czterech modeli w jednej kampanii PR oraz u ywanie konkretnego w zale no ci od postawionego zadania [1]. Na skuteczno działa w public relations najwi kszy wpływ ma mo liwie partnerski i dwukierunkowy charakter komunikacji oraz dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji. W zwi zku z tym Internet, najbardziej rozwojowe medium, wydaje si by idealnym rodowiskiem do prowadzenia tych e działa. Kluczow zalet tego rodka przekazu jest mo liwo adaptowania tradycyjnych narz dzi PR przy jednoczesnym oferowaniu nowych mo liwo ci. Działania te zwi kszaj zasi g przekazu i jego sił oddziaływania, co prowadzi do wzrostu wiadomo ci marki w sensie globalnym oraz znajomo ci przedsi biorstwa przez u ytkowników Sieci. Warto zadba o e-publicity tak e ze wzgl du na globalizacj gospodarki. Spadek efektywno ci reklam oraz rozwój Internetu to czynniki, które aktualnie decyduj o wysokim prawdopodobie stwie dalszego dynamicznego rozwoju działa public relations w dziedzinie zarz dzania przedsi biorstwem [4]. W najbli szej przyszło ci PR b dzie odgrywał jeszcze wi ksz rol ni dotychczas i wymaga odpowiedniego wsparcia ze strony systemów analitycznych i metod przetwarzania danych. 4. Analiza przepływu komunikatów marketingowych w strukturach sieciowych Przepływ komunikatów PR w Internecie, ze wzgl du na dobrze sformalizowan struktur kanałów dystrybucji mo e by skuteczniej monitorowany ni w przypadku mediów tradycyjnych. Komunikaty rozprzestrzenianie w Internecie mo na grupowa według okre lonych kryteriów, wyszukiwa mi dzy nimi korelacje pozwalaj ce interpretowa sytuacje biznesowe w okre lonych warunkach otoczenia organizacji, analizowa pod k tem struktury jak tworz i sposobów ich poł czenia. Zasadne jest wykorzystanie metod analizy sieci społecznych, SNA (ang. social network analysis) [8], które bazuj na wiedzy z dziedzin informatyki, matematyki, statystyki oraz filozofii, socjologii i marketingu, jak równie na zarz dzaniu wiedz. Relacje zachodz ce mi dzy obiektami mog by ró nego typu w zale no ci od rodzaju komunikacji, jaka pomi dzy nimi zachodzi. To sprawia, e sie staje si bardziej otwarta. Poni ej znajduje si przykładowa analiza sieciowa ze zdiagnozowanymi lukami komunikacyjnymi (Rys. 2).

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Rys. 2. Analiza sieciowa na poziomie globalnym organizacji ródło: Audyt komunikacji wewn trznej w organizacji przy wykorzystaniu analizy sieci społecznych (SNA) Social Network Analysis, episteme.com.pl, 28 kwietnia Luk tak mo na wypełni pewnym w złem pomi dzy rozł czonymi aktorami. Powstaj ce w ten sposób poł czenia powinny mie słaby charakter. Oba kapitały zarówno grup zamkni tych, jak i luk strukturalnych s jednakowo wa ne dla sieci i potrzebne w działalno ci marketingowej. Aktywne w zły ł cz ce luki pomi dzy zamkni tymi grupami, pracuj cymi przy typowych problemach, spajaj wiedz z całej sieci. Dzi ki czemu pełni funkcj koordynatorów oraz kreatorów rozpoczynaj cych wszelkie działania nowatorskie [7]. Wi zi mog by symetryczne, skierowane, dychotomiczne lub warto ciowane. Zale no symetryczna wyst puje, gdy zachodzi współpraca badanych obiektów, czyli komunikacja jest odwzajemniona. W sytuacjach, w których ł czno pomi dzy obiektami jest jednostronna, przykładowo wyst puje tylko jakie zapytanie bez odpowiedzi, mamy do czynienia z wi zami skierowanymi [10]. Natomiast mo e si równie zdarzy tak, e pomi dzy konkretnymi aktorami nie wyst puje adna zale no, wtedy mowa o relacji dychotomicznej. Ostatnim typem s wi zy warto ciowane. To takie, na których okre la si sił wyst puj cej relacji, w zale no ci od cz sto ci wyst puj cych po rednich b d bezpo rednich kontaktów pomi dzy w złami sieci społecznej [7]. W dalszej cz ci przeprowadzono analiz dyfuzji komunikatów PR dystrybuowanych przez Z.Ch. Police S.A. w sieci Internet. Przeanalizowano kanały dystrybucji oraz dokonano pomiarów ich charakterystyk z wykorzystaniem metod analiz sieci społecznych. Dla potrzeb bada wybrano komunikat dotycz cy programu dobrowolnych odej znajduj cy si na stronie firmowej spółki (http://www.zchpolice.pl/aktualnosci/2117). Badanie wykazało, e ani razu nie został on wykorzystany w niezmienionej formie tekstowej na innym ródle internetowym. W zwi zku z tym dokonano próby odnalezienia ró nych wiadomo ci prasowych zwi zanych bezpo rednio z tematyk programu dobrowolnych odej. Poszukiwania wykazały pewn powtarzalno tre ci nagłówków, którymi opatrzone zostały komunikaty (Tab. 1).

6 74 Jarosław Jankowski, Anna Dobrzy ska Monitorowanie kanałów dystrybucji komunikatów marketingowych w Internecie Tabela 1. Dane dotycz ce obecno ci nagłówków w ródłach internetowych stanowi cych odbiorców komunikatu L.p. Kod Tre nagłówka Liczba wyników z dnia r. Liczba serwisów 1 k 01 police wdra aj program dobrowolnych odej k 02 firmy kusz bonusami k 03 police dobrowolne odej cia k 04 program dobrowolnych odej w zakładach chemicznych k 05 police maj program dobrowolnych odej K 06 police ogranicz zatrudnienie k 07 zakłady chemiczne police w kolejce do upadło ci 2 1 ródło: Opracowanie własne Pocz tkowy komunikat prasowy k 03 został pobrany ze ródła przez trzech innych odbiorców. Przy pomocy narz dzi programu Pajek dokonano szczegółowych oblicze własno ci omawianej sieci. Rozmiar sieci wynosi 4, poniewa tyle jest w niej w złów. Całkowita liczba wyst puj cych relacji to 3. G sto sieci jest równa 0,25. Dodatkowo zliczono całkowite stopnie wszystkich w złów i podzielono je w klasy uwzgl dniaj c ilo relacji. Na podstawie tego działania wykazano, e istniej dwie klasy. Pierwsza z nich dotyczy w złów posiadaj cych tylko jeden stopie z cz stotliwo ci wyst powania 3 (75% w sieci). Natomiast druga zawiera w zły posiadaj ce 3 stopnie z cz stotliwo ci 1 (25%). Z kolejnych oblicze wynika, e redni stopie dla wszystkich w złów wynosi 1,5. Kolejn własno ci jest całkowita centralizacja stopnia dla sieci (ang. all degree centralization), opisana poni ej równaniem (2). Wyniosła ona 0,5. Nale y wiedzie, e centralno okre la zdolno sieci do bycia systemem wymiany. Jest to wła ciwo strukturalna sieci. Im wi kszy jest ten wska nik tym bardziej efektywna jest sie. Poniewa wi e si z tym fakt, bycia bardziej zcentralizowanym, czyli jednomy lnym. Grupa w złów z wysok centralno- ci mo e stanowi centrum przepływu informacji, zwi zane jest z budowaniem wpływu społecznego. w s C s = (1) mws gdzie C s oznacza całkowit centralizacj stopnia. w s stanowi wariancj stopni w złów, natomiast Mws jest maksymaln wariancj stopni, które s mo liwe do utworzenia w sieci o takim samym rozmiarze. Dodatkowo obliczono całkowit centralizacj blisko ci dla okre lonego aktora (ang. all closeness centralization), opisan wzorem poni ej (2). Wybrany w zeł to serwis parkiet.com. Ten wska nik wynosi dla niego 1. Dla przykładu omawianej sieci nie ma to du ego znaczenia, poniewa jest ona za mała.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, l w C b = (2) sow gdzie C b oznacza całkowit centralizacj blisko ci. l w stanowi liczb pozostałych w złów, natomiast S ow jest sum wszystkich odległo ci pomi dzy badanym w złem, a pozostałymi. W ko cowym etapie raportowania warto ci ró norodnych wska ników warto opisa jeszcze jeden. rodek centralno ci (ang. betweeness centrality), który dla wybranego wcze niej w zła (serwis parkiet.com) wynosi 0. To liczba okre laj ca proporcj wszystkich odległo ci pomi dzy parami pozostałych w złów, które zawieraj wybrany w zeł na swojej cie ce komunikacyjnej. Warto zero w przypadku sieci komunikatów o nagłówkach k 03 oznacza brak jakiegokolwiek w zła znajduj cego si na cie ce przepływu komunikatu dowolnych dwóch obiektów. W drugiej kolejno ci zostały zasymulowane dane dotycz ce wiadomo ci o wspólnym nagłówku k 02. Jest to druga co do wielko ci sie jaka została wykryta w procesie badania rzeczywistej dystrybucji komunikatów dotycz cych wdra ania przez spółk Zakłady Chemiczne POLICE SA programu dobrowolnych odej. Najprawdopodobniej wiadomo stworzył serwis rp.pl, gdy nie powołał si on na adne ródło. Komunikat prasowy został pobrany z pocz tkowego ródła przez czterech innych odbiorców. Po czym dalej rozprzestrzeniał si w sieci odbiorców tworz c struktur grafow wart gł bszej analizy. Rozmiar sieci wynosi 13, poniewa tyle jest w niej w złów. Całkowita liczba wyst puj cych relacji to 12. G sto sieci jest równa 0,08. Dodatkowo zliczono całkowite stopnie wszystkich w złów i podzielono je w klasy uwzgl dniaj c ilo relacji. Na podstawie tego działania wykazano, e istniej cztery klasy. Pierwsza z nich dotyczy w złów posiadaj cych tylko jeden stopie z cz stotliwo ci wyst powania 9 (69,23% w sieci). Natomiast druga zawiera w zły posiadaj ce 2 stopnie z cz stotliwo ci 2 (15,38%). Trzecia klasa opisuje obiekty maj ce 4 stopnie z cz stotliwo ci 1 (7,69%). Ostatnia dotyczy pojedynczego wyst pienia w zła posiadaj cego 7 stopni (7,69%). Z kolejnych oblicze wynika, e redni stopie dla wszystkich w złów wynosi 1,85. Kolejn własno ci jest całkowita centralizacja stopnia dla sieci, która wyniosła 0,51. Wida zatem, i komunikaty tej sieci rozprzestrzeniaj si bardziej efektywnie ni te o nagłówkach k 03. Obliczono równie całkowit centralizacj blisko ci dla okre lonego aktora, którym jest biznespolska.pl Wyniosła ona równie 1. Podobnie jak dla poprzednio omawianej sieci nie ma to du ego znaczenia. Jako ostatni został wyznaczony rodek centralno ci, który dla wybranego wcze niej w zła. Równy jest zeru mimo, i istniej obiekty, le ce na cie ce dystrybucji komunikatów. Taka sytuacja wyst piła najprawdopodobniej dlatego, e odległo ci pomi dzy w złami s relatywnie małe. Jako ostatnie zostały przeanalizowane dane dotycz ce komunikatów prasowych o wspólnym nagłówku police wdra aj program dobrowolnych odej. Jest to najwi ksza sie, która została odkryta w trakcie badania rzeczywistej dystrybucji komunikatów. Wiersze macierzy okre- laj ródło, za kolumny odbiorc komunikatu, który publikuje go na swoim serwisie. Warto 0 na skrzy owaniu ródła z odbiorc oznacza brak relacji, za warto 1 opublikowanie wiadomo ci prasowej. Wygenerowano macierzowy zapis grafu skierowanego utworzonego na podstawie sieci relacji serwisów publikuj cych komunikat (Tab. 3).

8 76 Jarosław Jankowski, Anna Dobrzy ska Monitorowanie kanałów dystrybucji komunikatów marketingowych w Internecie Tabela 3. Macierzowy zapis grafu skierowanego utworzonego na podstawie sieci relacji serwisów publikuj cych komunikat k 01 money.pl stooq.pl gielda.wp.pl bankier.pl wimuz.com.pl media.egospodarka.pl biznes.interia.pl Money.pl stooq.pl gielda.wp.pl bankier.pl wimuz.com.pl egospodarka.pl Biznes.interia.pl forexpoland.com Chemia.wnp.pl bs-leszno.com.pl stockwatch.pl police.info.pl pap.pl konstytucje.eu multinius.pl Dm.pkobp.pl pl-24.com dibre.com.pl ródło: Opracowanie własne Na Rys 3. znajduje si wizualizacja tej sieci zawieraj cej nagłówek o tre ci k 01. Została ona równie jak dwie poprzednie wykonana przy wykorzystaniu programu Pajek, słu cego do analizy sieci społecznych forexpoland.com chemia.wnp.pl bs-leszno.com.pl stockwatch.pl forum.police.info.pl pap.pl konstytucje.eu multinius.pl dm.pkobp.pl pl-24.com dibre.com.pl

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, ródło: Opracowanie własne. Rys. 3. Wizualizacja sieci przesyłu komunikatów k 01 Komunikat o wymienionym wy ej tytule został zainicjowany przez Polsk Agencj Prasow. Jest to najwi ksza agencja informacyjna w kraju. Cieszy si zaufaniem najwa niejszych instytucji publicznych oraz najwi kszych polskich przedsi biorstw. Najnowsze informatyczne technologie wspomagaj agencj sprawiaj c, e jest ona aktualnie ródłem rzetelnych, pełnych, bie cych, a tak e szybkich informacji. Z publikacji Polskiej Agencji Prasowej korzystaj dzisiaj wszystkie media zarówno prasa drukowana, telewizja jak i media internetowe. Siedmiu odbiorców komunikatów prasowych powołało si przy publikacji wiadomo ci na PAP. To du a ilo serwisów bior c pod uwag fakt, e całkowita liczba relacji w trzeciej sieci wynosi 17, przy 18 istniej cych odbiorcach, stanowi cych w zły grafu. Poza graficzn wizualizacj sie, mo na równie opisa w sposób macierzowy. Podobnie było w przypadku sieci dystrybucji komunikatów nagłówkach k 02 oraz k 03. Dokonano pomiaru wska ników charakteryzuj cych sie. Jej g sto wynosi 0,06. Całkowita centralizacja stopnia dla sieci równa si 0,34. To mniej ni w ostatnio analizowanej sieci. Jednak jak wida wska nik ten nie wpłyn ł w aden sposób na zmniejszenie efektywno ci dystrybucji wiadomo ci prasowych. Podobnie jak poprzednio zliczono całkowite stopnie wszystkich w złów i podzielono je w klasy uwzgl dniaj c ilo relacji. W wyniku tego działania wykryto istnienie pi ciu klas. Pierwsza z nich dotyczy w złów posiadaj cych tylko jeden stopie z cz stotliwo ci wyst powania 13 (72,22% w sieci). Natomiast druga zawiera w zły posiadaj ce 2 stopnie z cz sto-

10 78 Jarosław Jankowski, Anna Dobrzy ska Monitorowanie kanałów dystrybucji komunikatów marketingowych w Internecie tliwo ci 2 (11,11%). Trzecia, czwarta oraz pi ta klasa opisuje obiekty maj ce odpowiednio 4, 6 oraz 7 stopni z tak sam cz stotliwo ci wyst pie w sieci, wynosz c 1. Co z kolei stanowi ł cznie 16,67% wszystkich istniej cych relacji w sieci. redni stopie dla wszystkich w złów wynosi 1,89. To najwi ksza warto tego wska nika od samego pocz tku analiz. Spowodowane jest to faktem, e w analizowanej sieci wi cej w złów stanowi ródła komunikatów prasowych dla kolejnych odbiorców ni poprzednio. Obliczono równie całkowit centralizacj blisko ci dla okre lonego aktora, którym jest pap.pl. Wyniosła ona tym razem 0,38. Mo e to wiadczy o tendencji do przybli ania si w złów sieci. Ostatnim wyznaczonym parametrem jest rodek centralno ci. Dla wybranego w zła wynosi 0,002, dlatego, e istnieje a dziesi takich lokalizacji w obr bie struktury sieciowej, w których aktor le y na cie ce dystrybucji komunikatów. Najciekawszymi obiektami sieci s, wspomniane wcze niej, gwiazdy socjometryczne. To najbardziej aktywne w zły, posiadaj ce wiele relacji. S interesuj ce, poniewa z punktu widzenia dystrybucji komunikatów stanowi najwi kszy potencjał. 5. Zako czenie W artykule przedstawiono wybrane obszary zwi zane z nowoczesnymi sposobów promowania organizacji w rodowisku Internetowym oraz wykorzystywanych w ich zakresie internetowych technologii wspieraj cych działalno public relations. Zaprezentowano przegl d literatury zwi zanej z marketingiem w mediach interaktywnych, rozbudowanymi narz dziami wspieraj cymi działalno z zakresu public relations w rodowisku wirtualnym oraz metodami analizy wiedzy z zasobów pochodz cych z działalno ci marketingowej organizacji. Przedstawiono równie zagadnienia zwi zane z analiz sieci społecznych oraz elementy wchodz cych w skład strategii dla dystrybucji wiadomo ci prasowych oraz metod pomiaru ich skuteczno ci. Przeprowadzona analiza wskazuje na mo liwo wykorzystania metod analizy sieci społecznych do usprawnienia dystrybucji i monitoringu skuteczno ci emisji komunikatów prasowych w mediach interaktywnych. Wykorzystanie informacji dostarczonych przez technologie informatyczne oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwoliło na wykonanie wzorcowego modelu i sieci społecznej, które dostarczaj mnóstwa u ytecznych informacji podczas podejmowania decyzji co do kierunków oraz rozmiaru dyfuzji planowanych dystrybucji rzeczywistych wiadomo ci prasowych. Bibliografia 1. Black S. (2001): Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 2. Broom G. M., Center A. H., Cutlip S. M. (1994): Effective Public Relations, Prince Hall, 3. Dobiegała- Korona B., Doligalski T., Korona B. (2004): Konkurowanie o klienta e- marketingiem, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o. o, Warszawa. 4. Gacki G., Narz dzia PR w Internecie, egospodarka.pl,.egospodarka.pl, 25 marca Ger E., Jak zbudowa wizerunek, czyli rzecz o public relations, lgrant.com, 25 marca Jain D. C., Kotler P. C., Maesincee S. (2002), Marketing nie stoi w miejscu. Nowe spojrzenie na zysk, wzrost i odnow, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. 7. Jonak Ł., Analiza sieci społecznych i dynamika sieciowa, hal.psych.uw.edu.pl, 27 kwietnia 2009.

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Karbowski M., Analiza Sieci społecznych, Biznes- Social Network Analysis, 29kwietnia Kaznowski D. (2007): Nowy marketing w Internecie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o. o, Warszawa. 10. O metodzie Analizy Sieci Społecznych, Biznes- Social Network Analysis, sna-biz.pl, 29 kwietnia Słownik j zyka polskiego, sjp.pwn.pl, 21 lutego Szyma ska A. (2005): Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna UNIMEX, Wrocław. 13. Wielki J. (2000): Elektroniczny marketing poprzez Internet. Reengineering procesu marketingowego, Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa. THE DECISION SUPPORT FOR MESSAGE DISTRIBUTION IN INTERACTIVE MEDIA Summary This presents some areas of modern marketing and the impact of Internet on promotional activities of organizations and business entities. Its main objectives are the review and analysis of available applied solution in public relations, as well as the creation of the author s own system model for message distribution and measuring message effectiveness in interactive media. Presented approach is based on the utilization of the automated agent technologies and social network analysis. Keywords: communication, public relations, Internet Jarosław Jankowski Anna Dobrzy ska Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach projektu Nauka i rozwój Założenia programu studiów Człowiek

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009 Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich dr Danuta Dudkiewicz 1 Ph. Kotler: miertelne grzechy marketingu brak dostatecznej znajomo

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Marketing usług transportowych

Marketing usług transportowych Marketing usług transportowych Marketing to: zintegrowany zbiór instrumentów związanych z badaniem rynku i kształtowaniem go tak, aby osiągnąć wytyczone przez firmę cele. Marketing-mix to zbiór narzędzi

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Ogólny opis zawartości informacji dotyczących kierunków kształcenia. CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki Miasta Wojewódzkie

Raport z badania reputacji marki Miasta Wojewódzkie Raport z badania reputacji marki Miasta Wojewódzkie Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE Postanowienia ogólne 1. Wyzwanie Sport meets elegance ( wyzwanie ) jest organizowane przez Holmes Place Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2009 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 29.09.2009r REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE 1. 1. Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo