Pomiar przewodnictwa cieplnego metali metodą Angströma

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiar przewodnictwa cieplnego metali metodą Angströma"

Transkrypt

1 - 1 - Pomiar przewodnictwa cieplnego metali metodą Angströma Zagadnienia: 1. Rozwiązanie i dyskusja równania przewodnictwa cieplnego [3, 5]. 2. Termoelektryczna siła elektromotoryczna [2]. 3. Przewodnictwo cieplne metali [1, 4]. 4. Struktura pasmowa metali [1, 4]. Literatura: 1. Ch. A. Wert, R. A. Thomson, Fizyka ciała stałego, PWN W-wa 1974, str , Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. III, PWN W-wa 1970, Red. F. Kaczmarek, II pracownia fizyczna, PWN W-wa 1982, C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN W-wa 1974, A. N. Tichonow, A. A. Samarski, Równania fizyki matematycznej, PWN W-wa 1963.

2 - 2 - Instrukcja wykonania ćwiczenia 1. Cechowanie termopary. a) Zestawić układ pomiarowy wg schematu /rys. 1/. miedź konstantan lub nikielin Multimetr 0 o Termometr cyfrowy Wzmacniacz Konsola 6 0 o C Termos /lód+woda/ Komputer /Karta Przetwornika/ Rys. 1 Ultratermostat b) Uruchomić komputer z zainstalowaną kartą przetworników A/C i C/A a następnie program Przew /Przewodnictwo/ do zbierania i analizy danych pomiarowych. Opis obsługi tego programu znajduje się na końcu instrukcji. Uruchomić multimetr mierzący siłę termoelektryczną termoogniwa, wzmacniacz wzmacniający ją około 1000-krotnie oraz termometr mierzący temperaturę termostatu. Uruchomiony przyrząd, będący zarazem wzmacniaczem i komutatorem, ustawić w położeniu cechowanie termopary. c) Z menu głównego programu uruchomić opcję kalibracja a następnie zbieranie danych. Zanotować temperaturę kąpieli termostatu, siłę termoelektryczną termoogniwa oraz wzmocnioną siłę termoelektryczną odczytaną z ekranu komputera. Ustawić temperaturę na termometrze elektrycznym termostatu na około 110 ºC i uruchomić niewielki strumień wody chłodzącej termostat. Włączyć termostat do sieci elektrycznej i w trakcie podnoszenia się jego temperatury zanotować serię trójek wielkości ( temperaturę, siłę termoelektryczną, siłę termoelektryczną wzmocnioną ). Po osiągnięciu temperatury maksymalnej zmniejszyć temperaturę na termometrze elektrycznym na pokojową (wyłączy to grzałkę termostatu), zwiększyć istotnie strumień wody chłodzącej i w trakcie schładzania zanotować następną serię tych samych wielkości. Po zakończeniu pomiarów wyłączyć termostat, strumień wody chłodzącej oraz termometr cyfrowy. d) Korzystając z programu i opisu jego obsługi wykalibrować układ do dalszych pomiarów. e) Obliczyć i wykreślić we własnym zakresie zależność siły termoelektrycznej od temperatury.

3 Badanie przewodnictwa temperaturowego metali metodą Angströma. a) Zestawić układ pomiarowy wg schematu na rys. 2. Woda chłodząca Pręt metalowy Φ 20mm 6 termopar Grzałka Cykliczne podłączanie termopar G Termometr cyfrowy Komutator +wzmacniacz C/A 6 Konsola pomiarowa programowany włącznik grzałki V Autotransformator Komputer +karta Rys. 2 Połączenia termopar i grzałki do układu komutator + wzmacniacz jak również konsola pomiarowa karta pomiarowa komputera są stałe i nie należy ich wykonywać. b) Uruchomić przepływ wody chłodzącej, termometr cyfrowy, układ komutator + wzmacniacz, autotransformator. Wcisnąć włącznik grzałki G, przełącznik trybu pracy ustawić w położeniu pomiar, w menu głównym programu wybrać opcję p pomiar. Wprowadzić wartość okresu fali temperaturowej t w minutach, przy czym preferowany jest okres t = 20min. Wartość napięcia zasilającego grzałkę należy dobrać eksperymentalnie, dla pręta aluminiowego powinna ona wynosić około 85 V. Od tego momentu komputer przejmuje sterowanie pomiarem, tzn. podłącza cyklicznie kolejne termopary i odczytuje ich temperaturę, a raczej różnicę temperatur termopary w chłodnicy i kolejnych termopar zainstalowanych na długości pręta, włącza i wyłącza grzałkę. Należy tylko w trakcie trwania rejestracji co pewien czas zanotować temperaturę chłodnicy. Zalecana jest rejestracja przynajmniej 6-ciu pełnych okresów, przy czym pierwsze dwa rozruchowe z szybko narastającą amplitudą nie nadają się do obróbki. Aby zakończyć pomiar należy nacisnąć dowolny przycisk a następnie wpisać nazwę zakładanego pliku z danymi pomiarowymi bez rozszerzenia /ze ścieżką dostępu/. Jeżeli pomiar był poprawny, można uznać część eksperymentalną ćwiczenia za zakończoną, odciąć dopływ wody chłodzącej oraz wyłączyć zasilanie elektryczne elementów układu pomiarowego. c) Z menu głównego programu wybieramy opcję analiza, następnie podajemy nazwę zarejestrowanego wcześniej pliku z danymi pomiarowymi /ze ścieżką dostępu / oraz odległość sąsiednich termopar w

4 - 4 - mm /dla pręta aluminiowego 60 mm /. Obróbka danych polega na zaznaczeniu maksimów i minimów na zarejestrowanych przebiegach temperaturowych, z pominięciem okresów rozruchowych. Wynikiem poprawnego zaznaczania jest tabela ze współrzędnymi punktów ekstremalnych /czas i temperatura/, pozwalająca wyznaczyć dla każdej pary i,j /i,j (i<j)- numery termopar/ przebiegów temperaturowych współczynnik przewodnictwa temperaturowego gdzie k i,j = π ( l i, j ) 2 T i ϕi, jτ ln T j ϕ i, j = 2 ti, j Dt i,j czasowe przesunięcie fal temperaturowych dla termopar i,j. T i, T,j amplitudy odpowiednich fal temperaturowych wyznaczonych z zależności π τ T k ( max k mink ) 1 = ) 2n czyli k-ta amplituda jest równa połowie różnicy sum maksimów i minimów k-tej fali temperaturowej podzielonej przez ilość n ich par d) Obliczyć niepewności k, k/k [%]. e) Zamieścić uwagi i wnioski oraz ocenę dokładności otrzymanych wyników.

5 - 5 - Instrukcja obsługi programu Przew/odnictwo/ Przy aktualnej konfiguracji komputer po uruchomieniu startuje pod zarządem NC. Do stacji A: wkładamy dyskietkę z programem przew/odnictwo/ oraz programem pz umożliwiającym drukowanie wyników pomiaru i jego obróbki, do stacji B: dyskietkę z przeznaczeniem na pliki z danymi pomiarowymi. Jeżeli na tych samych zajęciach planujemy wykonanie wydruków, najlepiej od razu uruchomić program pz, a następnie program obsługujący pomiar przew/odnictwo/. Po jego uruchomieniu mamy następujące możliwości, udostępnione przez menu główne programu (wybór poprzez naciśnięcie podświetlonego znaku ): k kalibracja p pomiar przewodnictwa o kontrola kan. 1-7 a analiza e exit Omówmy je kolejno: 1. Kalibracja (k) Po tym wyborze rozwija się następne menu: p kalib. półautomatyczna r ręczna z zbieranie danych d z dysku m menu a) Kalibracja półautomatyczna (p) W pierwszej kolumnie wyświetlana jest aktualna wartość wzmocnionej siły termoelektrycznej, w drugiej kolumnie dopisujemy temperaturę termostatu. Wartości dziesiętne wpisujemy z kropką i ewentualnym zerem na początku wprowadzanie danej. Wciśnięcie klawisza <Enter> rejestruje parę danych. Po wciśnięciu klawisza <Enter> na ekranie wyświetlana jest możliwość wyboru: n następny pomiar k koniec kalibracji Pierwsza z nich umożliwia wprowadzenie następnej pary danych, druga zaś zakończenie rejestracji danych i przejście do następnego kroku, sygnalizowanego zapytaniem: Czy zapamiętać ten pomiar? (Y / N) Wciśnięcie Y powoduje wyświetlenie polecenia następującej treści: Podaj nazwę zbioru zapamiętywanych danych (ze ścieżką dostępu) bez rozszerzenia = Wpisanie b:\nazwa_zbioru spowoduje zapisanie na dyskietce B: pliku zebranych danych do kalibracji o podanej nazwie z dodanym rozszerzeniem.kal i powrót do menu głównego. b) Zbieranie danych (z) Na ekranie monitora wyświetlana jest aktualna wartość siły termoelektrycznej wzmocnionej. Zapisanie serii tych wielkości oraz odpowiadających im temperatur termostatu w czasie trwania kalibracji układu pomiarowego umożliwia późniejsze wprowadzenie tych danych. Do celów nieujętych w programie zapisujemy również siłę termoelektryczną odczytaną z miernika. W celu wprowadzenia danych eksperymentalnych wciśnięciem jakiegokolwiek przycisku kończymy etap zbierania danych wracając do menu głównego, powtórnie wybieramy opcję k kalibracja oraz: c) Ręczna (r) Następnie wpisujemy pary zapisanych danych, każdą daną kończąc wciśnięciem <Enter>. Pojawiające się na ekranie komunikaty obsługujemy jak w kalibracji półautomatycznej. d) Z dysku (d) Komputer będzie przygotowany do pomiaru temperatury dopiero po wybraniu tej opcji i wprowadzeniu po ukazaniu się polecenia: Podaj nazwę zbioru danych z kalibracji (ze ścieżką dostępu) bez rozszerzenia = nazwy zbioru z wprowadzonymi wcześniej półautomatycznie lub ręcznie danymi. Program wyliczy regresję liniową zależności wzmocnionej siły termoelektrycznej od temperatury i odwrotnej, podając wyniki na ekranie. Od tego momentu komputer będzie gotowy do pomiaru temperatur w następnej części ćwiczenia. 2. Pomiar przewodnictwa (p) Przeprowadzenie pomiaru będzie możliwe po wcześniejszej kalibracji z dysku. W przeciwnym wypadku ukaże się komunikat: Nie wykonano kalibracji - naciśnij spację.

6 - 6 - Przed rozpoczęciem pomiaru komputer zażąda: Zadaj okres zmian temperatury w minutach T = min. a następnie po zadaniu wielkości okresu przystąpi do pomiaru tzn. rejestracji temperatur, przełączania termopar oraz załączania i wyłączania grzałki. Na ekranie wyświetlane będą i nanoszone na wykres chwilowe wartości temperatur względnych termopar, czas i numer rejestracji oraz komunikat: Dla przerwania pomiaru naciśnij spację Po zakończeniu (przerwaniu) pomiaru ukażą się kolejne polecenia: Czy zapamiętać ten pomiar? (Y / N) Jaka była średnia temperatura chłodnicy T 0 (w st. Celsjusza)? Podaj nazwę zbioru zapamiętywanych danych (ze ścieżką dostępu) bez rozszerzenia = Należy je obsłużyć jak w punktach poprzednich, w drugim podając uśrednioną temperaturę chłodnicy (z pominięcie okresów rozruchowych ). Zostanie ona dodana do wszystkich zarejestrowanych przebiegów temperaturowych Wykonanie ostatniego np. przez wpisanie b:\nazwa_zbioru spowoduje zapisanie na dyskietce B: pliku zarejestrowanych danych o podanej nazwie z dodanym rozszerzeniem.prz i powrót do menu głównego, pod warunkiem, że dyskietka przeznaczona na dane ma wystarczająco dużo wolnego miejsca (przynajmniej ok. 20 kb), co należy sprawdzić przed uruchomieniem programu. 3. Kontrola kanałów 1 7 (o) Służy do sprawdzania poprawności działania układu i w trakcie wykonywania ćwiczenia nie jest wykorzystywana. 4. Analiza (a) Umożliwia obróbkę danych zebranych w trakcie pomiaru przewodnictwa, a mianowicie zaznaczenie maksimów i minimów zarejestrowanych fal temperaturowych, co prowadzi do wyznaczenia i zapamiętania ich współrzędnych temperaturowych i czasowych. Na polecenie: Podaj nazwę zbioru analizowanych danych ( ze ścieżką dostępu ) bez rozszerzenia = należy wpisać nazwę wcześniej zarejestrowanego pliku z danymi pomiarowymi. Na zapytanie: Czy odczytać dane o ekstremach z dysku (Y / N)? należy wcisnąć N, jeżeli dopiero przystępujemy do obróbki albo chcemy zignorować wcześniejsze zaznaczenia, lub Y, jeżeli chcemy wykorzystać wcześniejsze zaznaczenia. Na polecenie: Podaj odległość pomiędzy termoparami l = mm. wpisujemy odległość pomiędzy sąsiednimi termoparami zainstalowanego pręta, co z resztą w tej wersji programu nie jest dalej wykorzystywane. W wyniku poprawnego wykonania poprzednich kroków ukażą się na ekranie zarejestrowane wcześniej przebiegi temperaturowe oraz menu obsługi zaznaczania ekstremów zawierające: fi + w prawo + w lewo + w górę fl + w dół czyli polecenia zmiany pozycji kursora zaznaczania w postaci +, oraz polecenia: Home zm. ter. ustawiające numer termopary, (1-sza najbliżej grzałki ), której będzie przypisane zaznaczone ekstremum i pracujące cyklicznie od 1 do 6. End zm. skok ustawiające skok kursora zaznaczania na 1 lub 10 pikseli, Pg. Up, Pg. D. zmieniające numer wyświetlanej strony zarejestrowanego pomiaru, Ins. zazn. zaznaczające ekstremum w postaci ukośnego krzyżyka, Del c.d umożliwiające wyjście z zaznaczania i przejście do tabeli współrzędnych zaznaczonych ekstremów. Jednocześnie wyświetlane są w wierszu wyżej informacje o aktualnych ustawieniach i współrzędnych: Skok = nr term. = Czas = s Temperatura = C Str. nr =

7 - 7 - Tabela współrzędnych zaznaczonych i uporządkowanych ekstremów zawiera możliwość usuwania błędnych zaznaczeń, co było niemożliwe na poprzednim etapie. Dostępne są następujące polecenia: Kursor w lewo, w prawo, w górę, w dół ustawia kursor w postaci _ na wybranym ekstremum za pomocą kursorów fi,,, fl, Delete usuń ekstremum usuwa zaznaczone kursorem ekstremum, Home wykres umożliwia obejrzenie wykresów temperatur bez usuniętych zaznaczeń, End menu umożliwia powrót do menu głównego programu. 5. Exit (e) Kończy pracę z programem przew/odnictwo/ i wraca do systemu.

INSTALACJA SYSTEMU...

INSTALACJA SYSTEMU... Spis treści 1. PODSTAWY SYSTEMU... 2-2 1.1 OPIS SYSTEMU... 2-2 1.2 JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI... 2-2 1.3 PRZYJĘTE OZNACZENIA... 2-3 1.4 DIALOG Z KOMPUTEREM... 2-4 1.4.1 Wygląd ekranu... 2-4 1.4.2 Klawisze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM mealab 2.1 DLA WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7 oraz WINDOWS 8. Pomiary z wykorzystaniem mikroelektrod

PROGRAM mealab 2.1 DLA WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7 oraz WINDOWS 8. Pomiary z wykorzystaniem mikroelektrod 3 PROGRAM mealab 2.1 DLA WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7 oraz WINDOWS 8 Pomiary z wykorzystaniem mikroelektrod SPIS TREŚCI 1. Program mealab 2.1... 3 1. 1. Uwagi wstępne... 3 2. Menu główne programu

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO STOŁU ROWKOWEGO DO BADANIA ROZKŁADU POPRZECZNEGO CIECZY. Wersja 3.0 dla Microsoft Windows.

OPROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO STOŁU ROWKOWEGO DO BADANIA ROZKŁADU POPRZECZNEGO CIECZY. Wersja 3.0 dla Microsoft Windows. OPROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO STOŁU ROWKOWEGO DO BADANIA ROZKŁADU POPRZECZNEGO CIECZY Wersja 3.0 dla Microsoft Windows Importer: EKOTRONIC ul. Rogożnicka 9 B, 42-575 Strzyżowice tel. / fax: 32/360 22

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA wersja 1.69 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA pphu KME Marek Kuklis ul. Osiedlowa 4a 95-100 ZGIERZ tel. (0-42) 719-05 - 70 fax (0-42) 719 05-71 tel. kom. (0-601) 22-69 - 61 e-mail: kme@kme.com.pl http://www.kme.com.pl

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

SYSTEM "KADRY- PŁACE"

SYSTEM KADRY- PŁACE S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres: 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 95 7 214 856 SYSTEM "KADRY- PŁACE" Dokumentacja Autorzy: M.M. Klimek Gorzów Wlkp 2002 S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Spis

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

Program do obliczeń geodezyjnych WinKalk

Program do obliczeń geodezyjnych WinKalk Program do obliczeń geodezyjnych WinKalk dla MS Windows Instrukcja obsługi dla wersji 3.8 wraz z opisem modułów: Trasy, Rejestrator, Wyrównanie, Niwelacja, Transformacja Firma Informatyczna CODER tel.

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program Towary Paczkowane. wersja: 4.16

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program Towary Paczkowane. wersja: 4.16 INSTRUKCJA OBSŁUGI Program Towary Paczkowane wersja: 4.16 Spis treści Informacje ogólne...3 Instalacja programu...4 Jak zacząć?...5 Obsługa wag serii AG i AGN...7 Główne okno programu...9 Bazy danych...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu KANTOR 2000 Wersja 3.1x dla WINDOWS

Instrukcja Obsługi Programu KANTOR 2000 Wersja 3.1x dla WINDOWS Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki " P e Z e T " mgr inż. Krzysztof Hajduczek 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 tel./fax. (77) 474 42 64 kom. 501 350 930 e-mail: info@pezet.com.pl http://www.pezet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNPv45 PIS TREŚCI SCHEMAT POŁĄCZEŃ INSTALACJI Z JEDNĄ CENTRALĄ...2 PROGRAMOWANIE CENTRALI... 2 P00 OTWARCIE SERWISOWE ELEKTROZACZEPU... 3 P01 WPISANIE NOWEJ TABELI

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM "FK" FINANSOWO KSIĘGOWY. "SOFTMAR -MM" S.C.- Gorzów Wlkp. 66-400 Gorzów. ul. Żwirowa 15. tel. 7214-856. Dokumentacja. Autor: Marek Klimek

SYSTEM FK FINANSOWO KSIĘGOWY. SOFTMAR -MM S.C.- Gorzów Wlkp. 66-400 Gorzów. ul. Żwirowa 15. tel. 7214-856. Dokumentacja. Autor: Marek Klimek 1 z 39 2014-11-24 14:02 "SOFTMAR -MM" S.C.- Gorzów Wlkp 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 7214-856 SYSTEM "FK" FINANSOWO KSIĘGOWY Dokumentacja Autor: Marek Klimek 2 z 39 2014-11-24 14:02 Gorzów Wlkp czerwiec

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 DOKUMENTACJA SYSTEMU Funkcjonalność dla Klienta Internetowego 1 Spis treści 1. Informacje wstępne... 4 2. Menu Sidoma... 6 2.1. Sidoma... 6 2.1.1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

System komputerowy KALKULA

System komputerowy KALKULA System PRODUKCJA ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy KALKULA www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...4 II OPIS FUNKCJI

Bardziej szczegółowo

RENOIR: 1.10 CNC / PLC:

RENOIR: 1.10 CNC / PLC: RENOIR INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi wersja 1.1 Dotyczy oprogramowania w wersji: RENOIR: 1.10 CNC / PLC: 4.40/4.21 INFORMACJE OGÓLNE... 6 WPROWADZENIE...6 WERSJA...7 STRUKTURA...7 INTERFEJS OPERATORA...7

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY

SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "F I D E S" Spółka z o.o. 66-200 Ś w i e b o d z i n, Osiedle Łużyckie 39 k Tel./fax 68-475-28-28, +48-602-770-394 http://www. fides.swiebodzin.pl e_mail: fides@fides.swiebodzin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM "HURT" FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY. S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856.

SYSTEM HURT FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY. S.C. SOFTMAR-MM - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856. S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres : 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 957 214 856 SYSTEM "HURT" FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY Dokumentacja Autor: Marek Klimek System "HURT" - Fakturowanie sprzedaży 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZESTAWU DO VANSELLINGU AXED 03 FV

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZESTAWU DO VANSELLINGU AXED 03 FV INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZESTAWU DO VANSELLINGU AXED 03 FV WPROWADZENIE Drukarka fiskalna AXED 03 FV przeznaczona jest do pracy z komputerem przenośnym PSION Workabout. Komunikacja możliwa jest po umieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

LOGGER ver.4.1. - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. mgr inż. Anna Jerzykowska mgr inż. Krzysztof Błasiok

LOGGER ver.4.1. - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. mgr inż. Anna Jerzykowska mgr inż. Krzysztof Błasiok LOGGER ver.4.1. - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA mgr inż. Anna Jerzykowska mgr inż. Krzysztof Błasiok Katowice, Marzec 2006/rewizja maj 2010 Spis treści 1 Wstęp 6 2 Wymagania programu 7 3 Obsługa programu 8 3.1

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu "EMISJA c/s" dla Windows

Instrukcja obsługi programu EMISJA c/s dla Windows PROEKO Ryszard Samoć Instrukcja obsługi programu "EMISJA c/s" dla Windows SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA PROGRAMU... 4 3. URUCHOMIENIE PROGRAMU... 6 4. GŁÓWNE OKNO PROGRAMU... 6 5. WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo