ĆWICZENIE 8. Regulacja temperatury i wilgotności powietrza w komorze klimatyzacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ĆWICZENIE 8. Regulacja temperatury i wilgotności powietrza w komorze klimatyzacyjnej"

Transkrypt

1 ćwiczenie nr 8 str.1/1 ĆWICZENIE 8 Regulacja temperatury i wilgotności powietrza w komorze klimatyzacyjnej 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z istotą regulacji kilku parametrów w jednym obiekcie. W układach przemysłowej automatyki często można spotkać się z procesem równoczesnej regulacji dwóch i więcej parametrów w jednym obiekcie. Występuje wtedy wzajemne powiązanie poszczególnych sygnałów zarówno w czujnikach-przetwornikach, jak i w samym obiekcie. Rozpatrując np. układ regulacji suszarń do drewna lub komór klimatyzacyjnych, można wyodrębnić dwa rodzaje oddziaływania zmian wilgotności powietrza na jego temperaturę: - w samym obiekcie, - w układzie czujników-przetworników wykorzystujących psychometryczną różnice temperatur. W suszarniach do drewna proces suszenia prowadzony jest poprzez zmiany wilgotności i temperatury powietrza. Na przykład obniżanie wilgotności może być realizowane przez wypuszczenie powietrza wilgotnego z komory do otoczenia przy równoczesnym zasysaniu suchego powietrza do komory. innym rozwiązaniem jest wykraplanie pary wodnej na chłodnicach. Zwiększanie wilgotności powietrza, stosowane czasami w pierwszej fazie nagrzewania drewna, realizowane jest najczęściej poprzez wpuszczanie pary wodnej z wytwornicy pary (kotła) lub rzadziej przez wprowadzanie mgły wodnej. Wymienione wyżej sposoby zmiany wilgotności powietrza powodują jednocześnie zmiany jego temperatury. Z kolei wiadomo z termodynamiki, że każda zmiana temperatury pociąga za sobą zmianę wilgotności względnej powietrza pomimo, iż ilość zawartej wody w jednostce objętości powietrza nie ulega zmianie (znane zjawiska związane z pojęciem wilgotności względnej i wilgotności bezwzględnej powietrza).

2 ćwiczenie nr 8 str.2/2 Innym przykładem powiązania wilgotności i temperatury powietrza jest wzajemne oddziaływanie tych dwóch parametrów na siebie w układzie czujników-przetworników działających na zasadzie pomiaru psychrometrycznej różnicy temperatur. W tym przypadku na wynik wskazań termometru mokrego wpływa zarówno temperatura powietrza, jak i wilgotność. Taki rodzaj regulacji jest realizowany w pierwszym punkcie ćwiczenia. Istnieją różne metody regulacji wielu parametrów w jednym obiekcie, przy zachowaniu generalnej zasady eliminowania wpływu jednych wielkości na drugie. W komorze klimatycznej sytuacja taka występuje dla mokrego czujnika temperatury. Jego wskazania zależą zarówno od temperatury powietrza w komorze jak i od wilgotności. Aby wyeliminować ten efekt bloki wykonawcze nawilżania i osuszania są sterowane parą czujników mokrym i suchym połączoną w układzie różnicowym. Sygnał wyjściowy takiego regulatora jest proporcjonalny do różnicy psychrometrycznej temperatur. W starszych rozwiązaniach używano do tego regulatora zbudowanego na mierniku logometrycznym. Natomiast w ramach wykonywanego ćwiczenia realizowane jest to z wykorzystaniem odpowiednio zaprogramowanego uniwersalnego sterownika Logo firmy Siemens. 2. LITERATURA: 1. J.Kostro: Elementy, urządzenia i układy automatyki, WSZP 1983, ss10-14, , , , , K.Kostyrko, B.Okołowicz-Grabowska: Pomiary i regulacja wilgotności w pomieszczeniach, Arkady Materiały szkoleniowe firmy Siemens: Podręcznik Siemens LOGO! wydanie 6, Warszawa (plik pdf dostępny na stronie producenta: )

3 ćwiczenie nr 8 str.3/3 3. PRZEBIEG ĆWICZENIA Przed rozpoczęciem programowania sterownika Logo należy zapoznać się z wykonanym układem połączeń między sterownikiem, a czujnikami temperatury i elementami wykonawczymi (grzanie, suszenie, nawilżanie). Poniższa tabela przedstawia wykaz wejść i wyjść sterownika Logo i odpowiadające im podłączone elementy zewnętrzne: lp Wyprowadzenie Logo Symbol w programie Element zewnętrzny 1 wejście analogowe 1 AI 1 termometr suchy 2 wejście analogowe 2 AI 2 termometr mokry 3 wyjście przekaźnikowe 1 Q1 grzanie 4 wyjście przekaźnikowe 2 Q2 nawilżanie 5 wyjście przekaźnikowe 3 Q3 suszenie 6 wejścia cyfrowe 1, 2,...,8 I1, I2, I3,...,I7, I8 nie wykorzystane 7 wyjście przekaźnikowe 4 Q4 nie wykorzystane Analogowe bloki wejściowe AI 1 i AI 2 sterownika Logo należy tak zaprogramować (wzmocnienie i offset), aby wartości na wyświetlaczu wskazywały temperatury z rozdzielczością do 0,1 o C. Uwaga: wyświetlacz nie pokazuje przecinka. Dla wzmocnienia równego 100% (czyli 1) i offsetu równego 0, tor pomiarowy działa jak na rys. 1. PRZETWORNIK Temperatura /Napięcie Wej. : o C Wyj. : 0 10 V PRZETWORNIK Napięcie/ Wart.wskazana Wej. : 0 10 V Wyj. : LOGO! WYŚWIETLACZ temp.[c] 670 Temperatura 67 o C Napięcie elektryczne 6,7 V Wartość liczbowa Regulacja parametrów klimatycznych w komorze w układzie dwóch niezależnych czujników temperatury: suchym i mokrym

4 ćwiczenie nr 8 str.4/4 Włączyć wtyczkę zasilającą 230 V komory klimatycznej Sprawdzić poziom wody w kolbie układu nawilżania znajdującej się w lewej części komory i ewentualnie napełnić ją wodą. Sprawdzić czy czujniki mokry i suchy znajdują się w odpowiednich miejscach komory i czy czujnik mokry jest nawilżany za pomocą gazy. Podłączyć wtyczkę 230V zasilającą programowalny sterownik Logo i zaprogramować go tak, aby uzyskać zadane przez prowadzącego parametry klimatyczne w komorze. Schemat blokowy programu zbudować tak, aby czujnik temperatury suchy sterował pracą grzałek, natomiast czujnik temperatury mokry sterował pracą nawilżania i suszenia rys. 2 i 3. W programie wykorzystać następujące bloki funkcyjne (szczegółowe opisy bloków w dodatku nr 1 na końcu opracowania): - wejścia analogowe A1 i A2, - wyjścia przekaźnikowe Q1, Q2, Q3, - komparatory analogowe, - komunikaty. Zamknąć i uruchomić komorę (czerwony przycisk na frontowej ścianie komory) i uruchomić program w Logo. 1 0 G T T G = T s komp Anal.1 Termometr suchy N S T N T m komp Anal.2 komp Anal.3 Termometr mokry T S Rys. 2. Schemat pracy elementów wykonawczych przy sterowaniu w układzie dwóch niezależnych termometrów

5 ćwiczenie nr 8 str.5/5 Czujnik temp. suchy AI-1 komp Anal. 1 Q-1 Grzanie Czujnik temp. mokry AI-2 komp Anal. 1 Q-2 Nawilżanie komp Anal. Q-3 Suszenie hi komu nikat.... M-1 Rys. 3. Schemat sterowania komory klimatycznej w układzie dwóch niezależnych termometrów Od tego momentu obserwować proces regulacji temperatury i wilgotności, notując wskazania obu czujników temperatury mokrego i suchego co 1 min. Obserwując lampki kontrolne na frontowej ścianie komory zaznaczać chwile załączania i wyłączania układów wykonawczych. Pomiary kończymy gdy nastąpiło co najmniej trzykrotne załączenie i wyłączenie układu nawilżania i suszenia. Po zakończeniu wyłączyć (czerwony przycisk) i otworzyć komorę celem jej schłodzenia poniżej temperatury 26 O C. 3.2 Regulacja parametrów klimatycznych w komorze w układzie różnicowym czujników temperatury: suchym i mokrym

6 ćwiczenie nr 8 str.6/6 Podczas schłodzenia komory przystąpić do przeprogramowania sterownika Logo.Schemat blokowy programu zbudować tak, aby czujnik temperatury suchy sterował pracą grzałek, natomiast pracą nawilżania i suszenia sygnał różnicowy czujników suchego i mokrego. Schemat układu regulacji przedstawia rys. 3. Czujnik temp. suchy AI-1 komp Anal. Q-1 Grzanie Czujnik temp. mokry AI-2 komp A-B Q-2 Nawilżanie komp A-B =1 Q-3 Suszenie hi komu nikat.... M-1 W programie wykorzystać następujące bloki funkcyjne: - wejścia analogowe A1 i A2, - wyjścia przekaźnikowe Q1, Q2, Q3, - komparator analogowy, - komparator różnicowy, - komunikaty. Zamknąć i uruchomić komorę (czerwony przycisk na frontowej ścianie komory) i uruchomić program w Logo. Od tego momentu obserwować proces regulacji temperatury i wilgotności, notując wskazania obu czujników temperatury mokrego i suchego co 1 min. Obserwując lampki kontrolne na frontowej ścianie komory zaznaczać chwile załączania i wyłączania układów wykonawczych. Pomiary kończymy gdy nastąpiło co najmniej trzykrotne załączenie i wyłączenie układu nawilżania i suszenia.

7 ćwiczenie nr 8 str.7/7 Po zakończeniu wyłączyć (czerwony przycisk) i otworzyć komorę celem jej schłodzenia. Wyniki z obu doświadczeń przedstawić w tabelach zamieszczając: - wartości zadane wilgotności i temperatury - odczytane wartości termometru suchego T s, mokrego T m i różnicy T - wartości wilgotności względnej W, odczytane z tablic psychrometrycznych - uchyb regulacji dla temperatury termometru suchego ε s - uchyb regulacji dla temperatury termometru mokrego ε m - uchyb regulacji wilgotności ε w - momenty załączenia i wyłączenia układów wykonawczych. Wykreślić przebiegi czasowe zmian termometry T s i wilgotności W w komorze z zaznaczeniem wartości zadanych. Poniżej osi czasu zaznaczyć okresy włączenia i wyłączenia układów wykonawczych. Porównać wykresy dla obu układów regulacji i przedstawić wnioski. 4. Wybrane funkcje specjalne LOGO! 4.1 Ochrona parametrów Konfiguracja ochrony parametrów pozwala określić, czy parametry mogą zostać wyświetlone i edytowane w trybie określania parametrów. Możliwe są tu dwa ustawienia,.+": konfigurację parametrów można wyświetlać i zmieniać także w trybie określania wartości parametrów - : konfiguracji parametrów nie można wyświetlać ani zmieniać w trybie określania wartości parametrów Edycja jest możliwa tylko w trybie programowania. 4.2 Obliczanie wzmocnienia i przesunięcia zera w sygnale analogowym Parametry wzmocnienia i przesunięcia zera (offset) służą do określenia sposobu konwersji wartości analogowych na wartości cyfrowe, przetwarzane przez LOGO Przykładowe wartości analogowe Parametr Minimum Maksimum Napięcie na wejściu [V] 0 10 Wartość wewnętrzna Wzmocnienie [%] Przesunięcie

8 ćwiczenie nr 8 str.8/8 Napięcie na wejściu (na wejściu Al) o wartości 0-10 V zostaje w urządzeniu przetworzone na wartości cyfrowe z przedziału Napięciu wyższemu niż 10V przyporządkowana jest wartość 1000 Dzięki użyciu wzmacniacza można np. uzyskać wzmocnienie rzędu 1:10 przy ustawieniu 1000% Parametr przesunięcia pozwala zmienić położenie zera charakterystyki przetwarzania. Wzór: Wartość wyświetlona Ax = (wartość wewnętrzna + przesunięcie) wzmocnienie/100 Wyświetlana wartość wzmocnienia to wartość procentowa, dlatego we wzorze została podzielona przez Komparator analogowy Krótki opis Wyjście włącza się, jeśli sygnał analogowy przekroczy zadany przez użytkownika poziom. Zostaje natomiast wyłączone, jeśli sygnał analogowy będzie miał wartość niższą niż zadany próg wyłączenia (histereza). Symbol w LOGO! Wyprowadzenie Opis Ax Par A Q Wejście Ax Wejście mierzonego sygnału analogowego. Sygnał ten należy podawać na jedno z wejść: 17 (Al 1) lub 18 (A12), tylko w sterownikach LOGO! 12/24 RC/RCo oraz LOGO! 24 lub w analogowych modułach rozszerzeń. Zmierzone napięcie o wartości z przedziału Vjest konwertowane do liczby z zakresu O Parametr PAR,, SW, SW : wzmocnienie w [%] (zakres O %), : przesunięcie (zakres ±999), SW : próg włączenia (zakres ± 19990) SW : próg wyłączenia (zakres ± Wyjście Q Stan zmienia się z 0 na 1 i odwrotnie, w zależności od wartości analogowego sygnału na wejściu i zadanych przez użytkownika progów zadziałania. Współczynnik wzmocnienia i przesunięcia zera Opis parametrów wzmocnienia i przesunięcia zera (offset) znajduje się w rozdziale 4.2

9 ćwiczenie nr 8 str.9/9 Przebiegi czasowe Opis funkcji Funkcja ta przechwytuje sygnał z wejść analogowych (AI1, A12...AI8). Do uzyskanej wartości analogowej dodaje się następnie wartość parametru przesunięcia, a wynik mnoży się przez wartość parametru wzmocnienia. Ponieważ wartość wzmocnienia podaje się w postacie procentowej, wartość na przykład 1000% odpowiada pomnożeniu przez 10. Jeśli ta wartość przekroczy próg włączający (SW ) wyjście Q zostanie włączone. Z kolei wyjście Q zostanie wyzerowane, jeśli wartość sygnału analogowego będzie równa lub spadnie poniżej progu wyłączającego (SW ).

10 ćwiczenie nr 8 str.10/10 Konfiguracja parametrów: Par Parametry wzmocnienia i przesunięcia zera służą dostosowaniu wykorzystanych czujników do wymogów przeznaczenia projektowanego układu. Określanie parametrów: Obraz wyświetlacza w trybie określania parametrów (przykład): 4.4 Komparator różnicy analogowej Krótki opis Wyjście Q włącza się, jeśli różnica napięć na wejściach Ax-Ay przekroczy zadaną wartość. Symbol w LOGO! Wyprowadzenie Opis Wejścia Ax i Ay Wejścia porównywanych sygnałów analogowych. Sygnały należy podawać na wejścia: 17 (AI1) lub 18 (A12), tylko w sterownikach LOGO! 12/24RC/ RCo oraz LOGO! 24 lub w analogowych modułach rozszerzeń. Zmierzone napięcie o wartości z przedziału Vjest konwertowane do liczby z zakresu O Parametr PAR,, Wyjście Q : wzmocnienie w [%] (zakres O %), : przesunięcie (zakres ±999), A: : próg przełączenia. Stan zmienia się na 1 jeżeli różnica napięć na wejściach Ax-Ay jest większa niż wartość parametru: próg przełączenia.

11 ćwiczenie nr 8 str.11/11 Współczynnik wzmocnienia i przesunięcia zera Opis parametrów wzmocnienia i przesunięcia zera (offset) znajduje się w rozdziale 4.2 Przebiegi czasowe Opis funkcji Komparator analogowy przeprowadza następujące obliczenia: 1. Do wartości Ax i Ay dodawana jest wcześniej zadana wartość parametru przesunięcia (offset). 2. Uzyskane wartości mnożone są przez wartość parametru wzmocnienia. Ponieważ wartość wzmocnienia podaje się w postacie procentowej, wartość na przykład 1000% odpowiada pomnożeniu przez Oblicza różnicę otrzymanych wartości Ax i Ay. Wyjście Q włącza się, jeśli uzyskana różnica przekracza wartość progową (A). W innym przypadku wyjście Q zostaje wyzerowane. Wzór obliczeń Q=1, jeśli: [(Ax+offset)*wzmocnienie]-[(Ay+offset)*wzmocnienie] > wartość progowa Konfiguracja parametru Par Parametry wzmocnienia i przesunięcia zera służą dostosowaniu wykorzystanych czujników do wymogów przeznaczenia projektowanego układu.

12 ćwiczenie nr 8 str.12/ Komunikaty Krótki opis Funkcja ta wyświetla określone komunikaty w trybie RUN. Symbol w Wyprowadzenie Opis Wejście En Narastające zbocze sygnału na tym wejściu powoduje wyświetlenie komunikatu. Parametr P P - określa priorytet komunikatu. Ack - potwierdzenie końca wyświetlania komunikatu. Parametr PAR Treść wyświetlanego komunikatu. Wyjście Q Jest aktywne przez czas wyświetlania komunikatu. Ograniczenie W jednym programie można wykorzystać najwyżej pięć komunikatów tekstowych. Opis funkcji W trybie RUN zmiana stanu na wejściu En z O na 1 powoduje wyświetlenie określonego komunikatu. Żądanie potwierdzenia nieaktywne (Ack=0ff): Zmiana stanu na wejściu En z 1 na O spowoduje zakończenie wyświetlania komunikatu. Żądanie potwierdzenia aktywne (Ack=0n): Po zmianie stanu na wejściu En z 1 na O komunikat pozostanie widoczny aż do momentu, gdy użytkownik naciśnie klawisz OK. Niemożliwe jest potwierdzenie komunikatu, gdy na wejściu En jest jeszcze stan 1. Jeśli uruchomionych (En=1) zostanie kilka funkcji komunikatów, wyświetlany jest komunikat o najwyższym priorytecie (0=najniż-szy, 9=najwyższy). Zmieniać widoki wyświetlacza (standardowy oraz komunikat) można przy pomocy klawiszy i. Przykład Oto jak mógłby wyglądać wyświetlony komunikat (En=1):

13 ćwiczenie nr 8 str.13/13 Ekran określania parametrów Sposób konfiguracji priorytetu i opcji żądania potwierdzenia: 1. Zwiększ priorytet do wartości 1: kursor na 0" Przejdź do pozycji Ack": 3. Uaktywnij opcję Ack": lub. Wyświetlacz LOGO! pokazuje: 4. Potwierdź wybór opcji: OK Sposób wprowadzania komunikatu: Używając klawisza wybierz linię dla wpisywanego tekstu. Potwierdź klawiszem OK, aby wejść do trybu edycji tej linii. Klawiszami lub wybierz żądany znak. Pomiędzy pozycjami liter przechodzisz za pomocą klawiszy lub. Lista dostępnych klawiszy jest taka sama, jak w przypadku wpisywania nazwy programu. Wprowadzone zmiany potwierdź klawiszem OK. Z trybu edycji wychodzisz naciskając klawisz ESC.

14 ćwiczenie nr 8 str.14/14 Aby wyświetlić w jednej z linii jako komunikat jakiś parametr (np. wartość pomiaru lub funkcji), klawiszem wybierz tę linię i na-ciśnij klawisz : Aby wejść do trybu edycji, naciśnij OK: B01>T Klawiszami lub wybierz żądane bloki i odpowiadające im parametry. Przy użyciu klawiszy A lub T wybierz blok lub parametr, który ma być zawarty w komunikacie. Potwierdź wybór parametru klawiszem OK. Naciskając klawisz ESC opuścisz tryb określania parametrów, a LOGO! zachowa wprowadzone zmiany.

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych. Dokumentacja techniczno-ruchowa. DTR - CG UPC - ver.2.2 (08.

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych. Dokumentacja techniczno-ruchowa. DTR - CG UPC - ver.2.2 (08. Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR - CG UPC - ver.2.2 (08.2015) APP_UPC_v100 Sterownicę wykonano zgodnie z Normą Europejską IEC/EN 60439-1 + AC Rozdzielnice

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA EKCO.M1z EKCO.M1Nz EKCO.TM Spis treści Uwagi wstępne 3 Podstawowe informacje o kotle 3 Instrukcja dla instalatora Dane techniczne 4 Instalacja kotła 4 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania pco: Uniwersalne regulatory wielostopniowe Dokumentacja techniczna obsługi i programowania Eprom z oprogramowaniem: EPSTDIIU0A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zamawianie Aby urządzenie mogło działać należy zamówić

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE MR208-T8+ jest ośmiokanałowym regulatorem temperatury przeznaczonym do dwustanowego sterowania urządzeniami grzewczymi. Kanał regulacji stanowi czujnik temperatury oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL Instrukcja obsługi easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL 1. Wydanie 2002, data redakcji 05/02 Moeller GmbH, 53105 Bonn Autor: Dieter Bauerfeind Redakcja: Michael Kämper Wszystkie znaki

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2 PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE MR208-SMART jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania układami z kotłem gazowym lub olejowym, dwoma obwodami CO i obwodem CWU. Kocioł może mieć palnik jedno-

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.18 (24.02.2014 od programu v0.18)

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.18 (24.02.2014 od programu v0.18) RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.18 (24.02.2014 od programu v0.18) Regulator steruje instalacją CO z kotłem wyposażonym w automatyczny dozownik paliwa. Zastosowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA i SERWISOWA Regulatora pracy kotła C.O. z podajnikiem ślimakowym / tłokowym

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA i SERWISOWA Regulatora pracy kotła C.O. z podajnikiem ślimakowym / tłokowym Siłownik mieszacza zamyka się a powinien się otwierać, temperatura za mieszaczem niższa niż zadana w parametrze nastawa mieszacza/ podłogi Siłowni mieszacza reaguje zbyt wolno, otwiera się zbyt małymi

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Program aplikacyjny dla pco 1 i pco 2 Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Wersja instrukcji: 1.2 11 Kwiecień 2003 Kod programu: FLSTDMCZ0E Chcemy zaoszczędzić twój czas i pieniądze! Przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU VARkombi-PC (Trivar12) Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU Instrukcja obsługi 1. Wstęp Wszystkie informacje i wymagane środki ostrożności dotyczące używania 3-fazowych regulatorów współczynnika

Bardziej szczegółowo

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10)

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10) RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10) Regulator steruje instalacją CO z kotłem wyposażonym w automatyczny dozownik paliwa.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 45/2011

Deklaracja zgodności nr 45/2011 Deklaracja zgodności nr 45/2011 My, firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-709 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 INSTRUKCJA OBS UGI RE92 07A Instrukcja obsługi 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie... 3 1.2. Właściwości regulatora... 3 2. Zestaw regulatora... 3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

6. Stan PRACA RĘCZNA tryb M.

6. Stan PRACA RĘCZNA tryb M. podawania paliwa w podtrzymaniu, PPo=1 - w każdym cyklu włączenia dmuchawy, dla PPo=2 co drugi cykl itd. 4. Stan PRACA. Przejście do tego stanu pracy ze stanu NADZÓR następuje po obniżeniu temperatury

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Sterowane pogodowo regulatory obiegów grzewczych Vitotronic 200-H, typ HK1B i HK3B VITOTRONIC 200-H 4/2011 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL lennoxemeia.com SPIS TREŚCI CLIMATIC 60 ROOFTOP INSTRUKCJA STEROWNIKA Ref : CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan: Styczeń 2013 Vito-WP Strona 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...9

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ MPP 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12.2011 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 Numer instrukcji: IMMU-16-07-07-15-PL WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH www.radwag.pl LIPIEC 2015-2 - Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2.

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA 2 Kod przedmiotu EZ1C 300 016 Kod AK Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo