poziom: Core wersja: 2.6 moduł: C : Eksploatacja SYLLABUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "poziom: Core wersja: 2.6 moduł: C : Eksploatacja SYLLABUS"

Transkrypt

1 poziom: Core wersja: 2.6 moduł: C : Eksploatacja SYLLABUS Niniejszy dokument jest syllabusem obowiązującym dla certyfikatu EUCIP ver Prezentuje obszary wiedzy, których znajomość jest niezbędna do zaliczenia modułu Eksploatacja. Zastrzeżenie: Dokument ten został opracowany ze szczególną starannością na podstawie materiałów źródłowych pochodzących z Fundacji ECDL. Polskie Towarzystwo Informatyczne i Fundacja ECDL zastrzegają sobie prawo do zmian treści dokumentu oraz wyłączenia od odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody powstałe na skutek wykorzystania niniejszego dokumentu i treści w nim zawartych. Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne

2 Cel Obszar wiedzy: Eksploatacja Moduł C: Eksploatacja dotyczy sieci komputerowych i związanych z nimi usług komunikacyjnych infrastruktury IT, a także zagadnień utrzymywania i użytkowania tych usług. Moduł wymaga od kandydata znajomości komponentów sprzętowych i architektury komputerów. Niezbędna jest też wiedza dotycząca systemów operacyjnych. Kandydat powinien również rozróżniać warstwy protokołów komunikacyjnych oraz aplikacji na nich bazujących zarówno dla technologii przewodowych jak i bezprzewodowych. Istotna jest znajomość takich zagadnień jak protokół SNMP, , i serwisy internetowe, a także związanych z nimi zagadnień bezpieczeństwa. Zdający powinien rozumieć znaczenie działań zorientowanych na klienta, w odniesieniu do zagadnień IT, a także potrafić zastosować podstawowe zasady dostarczania serwisów IT. Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 2

3 C.1. Architektura i komponenty komputera C.1.1. Główne elementy sprzętowe C Znajomość podstawowych zespołów komputera oraz ich funkcji. C Znajomość podstawowych typów urządzeń zewnętrznych i ich funkcji. C C C C C C Określenie parametrów charakterystycznych dla rodzajów urządzeń zewnętrznych. Znajomość podstawowych rodzajów pamięci. Znajomość różnych typów magistrali. Wyjaśnienie pojęcia równoległe wykonywanie rozkazów. Znajomość współczynnika poziomu równoległości wykonywania się instrukcji (ILP) Określenie parametrów definiujących mikroprocesor (częstotliwość zegara, stopnie potoku [przetwarzanie potokowe], rodzaj systemu cache ującego [pamięci podręcznej], rozmiaru układu scalonego) C.1.2. Architektura komputera C Wyjaśnienie pojęcia architektura komputera. Umiejętność budowy diagramów prezentujących architektury komputerów. C C Wyjaśnienie pojęcia maszyna wieloprocesorowa. Wyjaśnienie pojęcia hierarchia pamięci. C.1.3. Komponenty multimedialne C Określenie standardowych typów multimediów (audio, muzyka, grafika, obrazek, wideo, telefonia, TV). C C Określenie podstawowych urządzeń multimedialnych wejścia-wyjścia (skaner, kamera cyfrowa, mikrofon, itd). Określenie podstawowych typów nośników multimedialnych (CD-ROM, DVD, dysk magneto-optyczny) C.2. Systemy operacyjne C.2.1. Zasady C Zdefiniowanie funkcji typowego systemu operacyjnego Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 3

4 C.2.2 Procesy współbieżne i równoległe C.2.3 Zarządzanie pamięcią i przestrzenią dyskową C.2.4 Bezpieczeństwo i zabezpieczenia C C C C C C C C C C C C C C Określenie rodzajów systemów operacyjnych (systemy z podziałem czasu, systemy czasu rzeczywistego, systemy oparte o pliki wsadowe) Wyjaśnienie pojęcia interfejs programu użytkownika (API) Wyjaśnienie sposobu, w jaki sposób oprogramowanie zarządza zasobami komputera. Ocena zjawiska konkurowania w systemie operacyjnym. Wyjaśnienie problemu wzajemnego wykluczania. Wyjaśnienie pojęcia proces. Wyjaśnienie pojęcia wątek. Wyjaśnienie operacji przełączania kontekstu. Wyjaśnienie pojęcia pamięć wirtualna. Sprzętowe i programowe określenie realizacji pamięci wirtualnej. Wyjaśnienie pojęcia migotanie w odniesieniu do pamięci wirtualnej. Wyjaśnienie pojęcia hierarchii pamięci. Określenie funkcji systemu plików. Wyjaśnienie potrzeby ochrony i bezpieczeństwa systemu komputerowego. C Charakterystyka mechanizmów ochrony zaimplementowanych w systemie operacyjnym C Wyjaśnienie różnicy pomiędzy identyfikacją a autentykacją. Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 4

5 C.2.5 Przykładowe systemy operacyjne C C C C C Wyjaśnienie zasad kontroli dostępu. Wyjaśnienie potrzeby odzyskiwania danych i tworzenia kopii zapasowych. Wyjaśnienie pojęć backdoor, koń trojański, wirus komputerowy. Charakterystyka systemów operacyjnych UNIX i LINUX. Charakterystyka systemów operacyjnych Windows 2000 i Windows XP C.3 Komunikacja i sieci C.3.1 Zasady komunikacji C Wyjaśnienie różnicy pomiędzy sygnałem analogowym a cyfrowym. C.3.2 Architektura i komponenty sieciowe C C C C C C C C C C C Znajomość przekształcenia sygnału analogowego w cyfrowy. Wyjaśnienie pojęć komutacja łączy i komutacja pakietów. Wyjaśnienie pojęć strumienie i pakiety. Charakterystyka standardów opisu sieci. Charakterystyka komponentów sieciowych i ich roli. Charakterystyka różnych mediów transmisyjnych (skrętka, koncentryk, światłowód, mikrofale) Wyjaśnienie sposobu połączenia ze sobą elementów sieci w praktyce. Określenie roli urządzeń łączących (hub, przełącznik, ruter) Charakterystyka standardowych topologii sieciowych. Rozróżnienie pojęć LAN i WAN. Określenie podstawowych standardów LAN. Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 5

6 C.3.3 Protokoły komunikacyjne C Charakterystyka 7-warstwowego modelu OSI. C C C Wyjaśnienie konkretyzacji modelu OSI w TCP/IP. Wyjaśnienie sposobu przesyłania pakietu w Internecie. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy TCP a UDP. C Określenie podstawowych różnic pomiędzy protokołem połączeniowym a bezpołączeniowym. C Wyjaśnienie pojęcia przeciążenie sieci zator oraz określenie mechanizmów jego unikania. C.4 Usługi sieciowe C.4.1 Bezpieczeństwo sieci C Znajomość głównych zagrożeń bezpieczeństwa w sieciach (nasłuchiwanie sieci (sniffing) i fałszowanie (spoofing)). C C C C Charakterystyka zakresu kryptografii. Określenie różnicy między kluczem publicznym a prywatnym. Charakterystyka silnego protokołu uwierzytelniania. Określenie sposobu użycia kryptografii dla ochrony sieci. C.4.1 Systemy nazw domenowych C Charakterystyka mechanizmu DNS. C.4.3 Sieciowy System Informacyjny WWW C C C C C Wyjaśnienie zasad nazewnictwa hostów w Internecie. Wyjaśnienie pojęcia opisu zasobów. Przedstawienie WWW jako aplikacji klient-serwer. Określenie roli serwera. Określenie roli Klienta na przykładzie przeglądarki internetowej Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 6

7 C C C C C Określenie funkcji protokołu HTTP. Wyjaśnienie pojęcia URL. Charakterystyka języka HTML. Wyjaśnienie pojęcia CGI. Wyjaśnienie pojęcia aplet. C.4.4 Poczta elektroniczna C Wyjaśnienie roli klienta pocztowego. C C C C C Wyjaśnienie roli serwera pocztowego. Wyjaśnienie roli bramy poczty elektronicznej. Charakterystyka protokołu SMTP. Charakterystyka protokołu POP3. Charakterystyka protokołu IMAP. C.4.5 Wpływ multimediów C Znajomość wpływu głównych narzędzi multimedialnych na sieć. C Znajomość zasobów wymaganych do korzystania z aplikacji multimedialych. C.5 Komunikacja mobilna i bezprzewodowa C.5.1 Podstawy komunikacji bezprzewodowej C Charakterystyka technologii używanych w komunikacji bezprzewodowej. C Określenie podstawowych standardów dla technologii bezprzewodowych. C Znajomość problemów komunikacji bezprzewodowej i jej użycia. C.5.2 Sieci bezprzewodowe C Określenie podstawowych komponentów bezprzewodowej sieci LAN. C Znajomość kompatybilności różnych technologii. Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 7

8 C.5.3 Protokoły komunikacyjne urządzeń mobilnych C C C Określenie podstawowych komponentów sieci wspomaganych satelitarnie. Charakterystyka podstawowych protokołów stacji mobilnych (Mobile IP, WAP, Bluetooth). Określenie zakresu wykorzystania poszczególnych protokołów. C.6 Zarządzanie siecią C.6.1 Zasady zarządzania siecią C Określenie podstawowych funkcji systemu zarządzania siecią. C C Określenie różnych parametrów sieci, które mogą być kontrolowane i zmieniane (wydajność, awaryjność, ustawienia konfiguracyjne) Określenie różnych architektur systemów zarządzania siecią C.6.2 Protokół SNMP C Wyjaśnienie podstawowych komponentów protokołu SMNP i ich wzajemnego oddziaływania. C C Określenie podstawowych usług dostarczanych przez protokół. Określenie podstawowych ograniczeń protokołu. C.6.3 Narzędzia zarządzania siecią C Wymienienie głównych narzędzi zarządzania siecią. C C Wyjaśnienie różnic pomiędzy narzędziami do zarządzania systemem a narzędziami do zarządzania siecią. Określenie wymagań systemowych dla narzędzi zarządzania siecią. C.7 Dostarczanie usług i wsparcia C.7.1 Kontakty z klientami oraz Gwarancja Jakości Świadczonych Usług (SLA) C Wyjaśnienie procesu Zarządzania Poziomem Usług oraz określenie jego zalet. C C Wymienienie podstawowych elementów Gwarancji Jakości Świadczonych Usług. Porównanie celów wprowadzania Gwarancji Jakości Świadczonych Usług wykorzystując pojęcie Umowy o Świadczenie Wsparcia Operacyjnego. C.7.2 Planowanie i rozwój C Charakterystyka trzech podprocesów (biznes, usługa i zasoby) i określenie ich Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 8

9 znaczenia w kontekście metodyki ITIL. C C C C Charakterystyka głównych elementów Planu Zasobów Systemu. Określenie pojęć ryzyko, zagrożenie i słaby punkt oraz podanie ich przykładów. Podanie przykładów mierzenia redukcji ryzyka. Charakterystyka zastosowań oraz głównych elementów planu kontynuacji działania/usługi. C.7.3 Zarządzanie dostępnością C Identyfikacja celu i korzyści zarządzania dostępnością w odniesieniu do ITIL oraz zdefiniowanie głównych zagadnień (takich jak dostępność, awaria, odzyskiwanie). C.7.4 Service Desk (Stanowiska usługowe) C C C C C Porównanie najczęściej używanych miar oceny dostępności (procentowa dostępność, częstotliwość awarii, średni okres między awariami, wpływ awarii). Określenie głównych metod i technik zarządzania dostępnością (takich jak analiza wpływu awarii komponentu usługi [CFIA], CRAMM, Analiza drzew zdarzeń [FTA]). Wyjaśnienie celu istnienia Service Desk w dziale asysty technicznej organizacji. Określenie różnych typów Service Desk oraz opisanie okoliczności w jakich powinny być stosowane. Określenie głównych elementów systemu zarządzania zgłoszeniami opartego o metodykę ITIL. C.7.5 Zarządzanie zmianami C Wyjaśnienie znaczenia zarządzania zmianami w środowisku IT. C C Konstrukcja podstawowej procedury zarządzania zmianami opartej o metodykę ITIL. Określenie znaczenia Prośby o Zmianę (RFC) oraz zdefiniowanie najważniejszych jej elementów. Copyright 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne 9

poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS

poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS Niniejszy dokument jest syllabusem obowiązującym dla certyfikatu EUCIP ver. 2.6. Prezentuje obszary wiedzy, których znajomość jest niezbędna do

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - laboratoria

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - laboratoria TEMATY PREZENTACJI 1. Pojęcia podstawowe : Sprzęt, oprogramowanie, technologia informacyjna Rozumienie pojęć: sprzęt (hardware), oprogramowanie (software), technologia informacyjna (IT). Typy komputerów.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator 04.10.2007. Zmieniony 04.10.2007. Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ Warszawa, dnia 21 maja 2013 roku CPI-WZP-2244-19-2351/13 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 19-CPI-WZP-2244/13 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Człowiek najlepsza inwestycja Informatyka + ponadregionalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r.

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. Adres IP: Liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, lub grupie interfejsów, służąca identyfikacji urządzeń w obrębie sieci lokalnej lub publicznej. Adres

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Skarżyńska Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ. 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ i U z dnia 22.05.2012r.

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ. 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ i U z dnia 22.05.2012r. PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: Technikum 1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ PROGRAMU: SPIRALNY 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące dokumentacji powdrożeniowej I. Słownik pojęć.

Wymagania dotyczące dokumentacji powdrożeniowej I. Słownik pojęć. Załącznik nr 2 do OPZ Wymagania dotyczące dokumentacji powdrożeniowej I. Słownik pojęć. 1. System IT aplikacja i infrastruktura IT wraz z interfejsami. 2. Aplikacja informatyczna oprogramowanie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 21 do Umowy nr... z dnia... SZABLON DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU

Załącznik nr 21 do Umowy nr... z dnia... SZABLON DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU Załącznik nr do Umowy nr... z dnia... SZABLON DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU SPIS TREŚCI. Wstęp... 4. Cel dokumentu... 4. Słowniki... 5. Terminy i skróty specyficzne dla

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

Sprzętowo-programowa platforma badania jakości usług środowiska sieciocentrycznego

Sprzętowo-programowa platforma badania jakości usług środowiska sieciocentrycznego Mateusz KWAŚNIEWSKI, Dariusz LASKOWSKI Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, E mail: kwasniewski.mk@gmail.com, dariusz.laskowski@wel.wat.edu.pl Sprzętowo-programowa platforma badania jakości

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi:

Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Założenia do projektu: Zapewnienie infrastruktury informatyczno telekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi przewodnictwa Polski w Radzie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo