PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z 14 czerwca 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z 14 czerwca 2010 roku"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z 14 czerwca 2010 roku Sesja odbyła się w sali numer 8 Ratusza Miejskiego przy ul. Wolności 18 w Wąbrzeźnie i trwała od godz do Ad. 1 Otwarcia XLVIII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Zbigniew Markiewicz. Powitał radnych Rady Miejskiej, zastępcę Burmistrza Wąbrzeźna pana Zbigniewa Ceglarskiego, kadrę kierowniczą Urzędu Miejskiego, gości (załącznik nr 1), przedstawicieli lokalnych mediów oraz mieszkańców miasta oglądających obrady za pośrednictwem telewizji kablowej. Na podstawie listy obecności (załącznik nr 2) stwierdził kworum. W obradach nie uczestniczyli: Benedykt Janicki, Andrzej Steinert i Witold Wojnowski, ale ich absencja była usprawiedliwiona. Ad. 2 Prowadzący obrady pan Zbigniew Markiewicz odczytał porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji. 4. Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna. 5. Interpelacje. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany budżetu miasta na 2010 rok, b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wąbrzeźno na lata , c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zamianę nieruchomości, d) wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wąbrzeźno. 7. Odpowiedzi na interpelacje. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie XLVIII sesji Rady Miejskiej. Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie. 1

2 Ad. 3. Prowadzący obrady poinformował, że z protokołami z XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej zapoznali się radni. Wobec nie wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołów Przewodniczący Rady stwierdził, iż radni przyjęli protokoły bez zastrzeżeń w brzmieniu, w jakim zostały sporządzone. Ad. 4 Pan Zbigniew Ceglarski, zastępca Burmistrza Wąbrzeźna w imieniu Burmistrza Wąbrzeźna pana Bogdana Koszuty, który przebywa na urlopie i swoim zapoznał z informacją o pracy Burmistrza Wąbrzeźna w okresie od 26 maja do 11 czerwca 2010 roku załącznik nr 3. Powiedział, że 26 maja 2010 roku burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko Pomorskiego w Bydgoszczy, podczas którego omawiana była m.in. sytuacja powodziowa na terenie województwa. Ponadto Konwent Burmistrzów przyjął stanowisko dotyczące wprowadzenia do ustawy o finansach publicznych ograniczenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Głównie przedmiotem debaty burmistrzów w tym zakresie była potrzeba uchwalenia w budżetach miast dotacji ze środków własnych na stypendia dla uczniów. Dotychczas uczniowie otrzymywali stypendia w 100% refundowane z dotacji ze środków rządowych. Zmiana ustawy o finansach publicznych spowodowała, że ta dotacja wynosić będzie 80% środków potrzebnych, a 20% muszą znaleźć samorządy w ramach własnych środków. Jest to kolejne zadanie finansowe nałożone na samorządy bez wskazania środków, z których ma być realizowane. Stąd też protest burmistrzów, szczególnie gmin wiejsko miejskich. Drugiego czerwca br. burmistrz spotkał się z pracownikami Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego w Bydgoszczy w sprawie rozwoju infrastruktury technicznej. Będzie składany wniosek na budowę światłowodu w Wąbrzeźnie. Na ten cel można uzyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pan burmistrz rozmawiał z pracownikami Uniwersytetu, którzy będą przygotowywali dokumentację techniczną. Ma to odzwierciedlenie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Czwartego czerwca br. na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego i Przewodniczącego Sejmiku Województwa burmistrz brał udział w uroczystej gali samorządowca w Bydgoszczy z okazji 20-lecia istnienia samorządu w Wolnej Polsce. Z rąk Marszałka Piotra Całbeckiego odebrał medal Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis. Dziewiątego czerwca 2010 r. w zastępstwie burmistrza uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem Torunia. Prezydent Zalewski zapoznal burmistrzów, którzy wcześniej zadeklarowali poparcie dla Torunia w ubieganie się o miano Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, wszystkie działania jakie Toruń podjął, aby skutecznie ubiegać się o tytuł. Wyjaśnił, że Miasto Wąbrzeźno udzieliło poparcia już w czasie 2

3 gdy rodziła się idea pretendowania Torunia o miano Europejskiej Stolicy Kultury. Toruń już w 2007 roku podjął starania i zgłosił swój akces jako pierwszy w Polsce. Unia Europejska stwierdziła, że jedno miasto z Polski i jedno z Hiszpanii mogą być europejskimi stolicami kultury. W chwili obecnej zgłosiło się 11 miast polskich. Pierwszy zgłosił się Toruń, a jako ostatnia zgłosiła się Bydgoszcz. Jest to zaskakujące tym bardziej, że wcześniej Bydgoszcz deklarowała poparcie dla Torunia. Poinformował, że podtrzymał poparcie dla Torunia, ponieważ Wąbrzeźno leży bliżej i ma związki historyczne z tym miastem. Poza tym byłaby to także okazja dla Wąbrzeźna by zaistnieć, organizując imprezy miejskie i wpisując je do kalendarza imprez organizowanych przez Toruń jako Europejska Stolica Kultury. Byłaby to wielka szansa promocji dla Wąbrzeźna i miast okolicznych, które wspierają Toruń w ubieganiu się o wspomniany tytuł. W sierpniu br. nastąpi rozstrzygnięcie. Toruń konkuruje m.in. z Krakowem, Gdańskiem, Wrocławiem. Ad. 5 Interpelacji nie zgłoszono. Ad. 6 Pan Zbigniew Markiewicz poinformował, że przed sesją odbyło się spotkanie wszystkich komisji podczas, którego opiniowano materiały zawarte w porządku obrad niniejszej sesji. Wszystkie projekty uzyskały pozytywną opinię. Pan Zbigniew Ceglarski powiedział, że zaproponowano zwiększenie dochodów i wydatków miasta o zł. Deficyt nie ulega zmianie i wynosi zł. W pierwszej kolejności omówił zmiany w dochodach: zwiększenie planu o zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach projektu POKL realizowanego przez MOPS pod nazwą Otwarte drzwi. Program aktywizacji i integracji. Dodał, że jest to program opracowany przez pracowników MOPS z myślą o dwóch grupach beneficjentów: jedną grupę stanowią wieloletni bezrobotni. W programie weźmie udział ponad 20 osób w wieku od 20 do 60 lat. Projekt rozpocznie się w lipcu br. Druga grupa to rodziny, które wychowują niepełnosprawne dzieci. Uczestniczyć w tym programie będzie 14 rodzin. Zajęcia zostaną ukierunkowane na integrację niepełnosprawnych z rodzinami. Rodziny te uzyskają wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne oraz będą miały możliwość integracji społecznej w szerszym wymiarze. zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych w wysokości zł, na podstawie decyzji wojewody zaplanowano dotację w wysokości zł na dożywianie osób potrzebujących, 3

4 w związku z realizacją projektu Z certyfikatem w przyszłość dokonano korekty wpływów z 2009 r. o kwotę 340 zł, wpływy z tytułu sprzedaży biletów na koncerty organizowane przez Młodzieżową Radę Miejską w wysokości 400 zł, skorygowano w paragrafach dochody uzyskane z tytułu przejęcia do budżetu środków GFOŚ w kwocie zł. Łącznie dochody miasta po proponowanych zmianach wyniosą zł. Następnie omówił zmiany wydatków: zaplanowano wydatkowanie zł na wypłatę wynagrodzeń i zatrudnienie dla pracowników interwencyjnych. Planowane sa przesunięcia wydatków na betoniarni w związku z wprowadzeniem systemu zmianowego przy produkcji elementów betonowych na budowę dróg, parkingów i chodników, zł zaplanowano na VAT płatny z tytułu zamiany gruntów pod budownictwo socjalne. Wyjaśnił, że przy ul. Macieja Rataja na ukończeniu jest budowa drugiego bloku socjalnego. Planuje się wybudowanie w tym rejonie jeszcze co najmniej jednego bloku socjalnego 30-rodzinnego. Grunty, które posiada miasto w swoim zasobie nie za bardzo nadają się na budownictwo wielorodzinne. W związku z tym zaproponowano właścicielowi przyległych gruntów do miejskich działek zamianę. Właściciel zgodził się, ale po stronie Miasta leży zapłacenie VAT-u z tytułu tej transakcji, zł wkład własny przy projekcie związanym z zakupem tablic interaktywnych. Dodał, że pierwotnie zakładano zakup tablic w roku przyszłym. Ostatecznie zdecydowano jednak o ich zakupie w roku bieżącym. Od września 2010 r. dwanaście tablic z komputerami (jako dodatkowe wyposażenie) będzie stanowiło wyposażenie klas. Decyzja wynikała z tego, że w roku szkolnym 2010/2011 sondażowo planuje się wprowadzić dziennik elektroniczny. Uzyskanie dodatkowych komputerów w ramach programu ułatwiłoby wprowadzenie w szkołach elektronicznego dziennika, zł zarezerwowano na pokrycie kosztów wywozu psów do schroniska w Brodnicy, zmniejszono plan finansowy w SP2 i SP3 w związku z oszczędnościami o kwoty zł i zł. Zaznaczył, że zmniejszenie subwencji oświatowej o milion złotych nie wpłynie na zmniejszenie zajęć dydaktycznych w szkołach. W szkołach nie będzie żadnych cięć wydatków bezpośrednio na proces edukacji. Planując budżet oświaty znaczna część środków jest przeznaczana na wynagrodzenia, ewentualne odprawy emerytalne nauczycieli bądź wypłaty odpraw związane z art. 20 Karty Nauczyciela. Nie jest tajemnicą, że zmniejsza się liczba uczniów w wąbrzeskich szkołach. Jest to tendencja ogólnopolska i z tego tytułu zwalniani są nauczyciele. W Wąbrzeźnie nie ma zwolnień związanych z 4

5 art. 20 KN. Z projektu planu organizacji roku szkolnego 2010/2011 można było jednak zaoszczędzić środki na tym, że mniej nauczycieli zadeklarowało przejście na emeryturę i nie będą wypłacane odszkodowania z tytułu art. 20 KN, zwiększono plan wydatków o zł z tytułu realizowanego przez MOPS projektu Otwarte drzwi. Program aktywizacji i integracji, o zł zwiększono plan na budowę Orlika w związku z potrzebą wykonania dodatkowych prac związanych z przyłączem energetycznym oraz wykonaniem tablicy pamiątkowej, którą zgodnie z projektem należy umieścić na obiekcie i napisać kto był fundatorem Orlika. To powoduje wzrost wydatków. Łączny koszt budowy Orlika zł, zwiększenie wydatków na dożywianie zł. Pan Kazimierz Przybyło zapytał, na czym polega projekt Otwarte drzwi. Program aktywizacji i integracji? Planowany jest deficyt w wysokości zł. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości ok. 7 mln zł. Jest to bardzo ważne, ponieważ daje obraz wykonanych zadań inwestycyjnych. Pan Zbigniew Ceglarski poinformował, że nie ma na sali obrad kierownika MOPS, ponieważ jest na szkoleniu dotyczącym korzystania z funduszy europejskich. Środki na realizację projektu zostały już przekazane. Poinformował, że MOPS planuje zawrzeć 24 kontrakty socjalne z bezrobotnymi kobietami i mężczyznami. Są to klienci MOPS, będący w wieku aktywności zawodowej. Korzystają z różnych form pomocy społecznej. Podejmowane działania w ramach kontraktu socjalnego mają dostarczyć tym ludziom kompleksowego wsparcia a także ich rodzinom. Głównym działaniem będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych, np. skierowanie uczestników na szkolenia, które zostaną dobrane indywidualnie do ich potrzeb i umiejętności. Jest to bardzo ważny instrument aktywizacji edukacyjnej. Każdy dodatkowy dowód uzyskanych kwalifikacji pozwala osobom długotrwale bezrobotnym zwiększyć szanse na rynku pracy. Przypomniał, że gro osób korzystających z pomocy społecznej stanowią ludzie posiadający wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe. Jest to bolesne zjawisko bezrobocia w Wąbrzeźnie. Dotyczy to w głównej mierze osób najniżej wykształconych. Dodał, że każdy z beneficjentów będzie uczestniczył w zajęciach z doradcami i warsztatach psychologicznych (będąc długotrwale bezrobotnym człowiek zmienia się mentalnie konieczne jest odbudowanie w bezrobotnym poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości) gdzie nauczą się autokreacji oraz autoprezentacji. Poza tym zostaną poddani badaniom lekarskim, ponieważ bardzo często osoby długotrwale bezrobotne zaniedbują aspekty higieniczne i zdrowotne. Drugą grupę beneficjentów będą stanowiły osoby wychowujące niepełnosprawne dzieci. W projekcie weźmie udział 14 rodzin. Z uczestnikami zostaną 5

6 przeprowadzone treningi psychologiczno społeczne, warsztaty o tematyce wychowania i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz warsztaty psychologiczne dla rodziców, by zmieniło się ich nastawienie mentalne, powodujące wyjście z domu i otwarcie na otoczenie. Być może uświadomią sobie, że posiadanie niepełnosprawnego dziecka nie jest wstydem i nabędą cenną umiejętność znalezienia dla swojego dziecka drogi na przyszłość. Nie są te rodziny pozostawione samym sobie. Zauważył, że w Wąbrzeźnie funkcjonuje świetnie, w porównaniu do innych gmin, rozbudowany system wsparcia osobom niepełnosprawnym Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej. Z tego tytułu zarówno pani Prezes Stowarzyszenia jak i Wąbrzeźno otrzymywali liczne laury, np. statuetkę Lodołamaczy. Z jedną i drugą grupą będzie prowadzona praca socjalna, ponieważ w realizację zaangażowani są pracownicy socjalni. Do ich zakresu będzie należała nie tylko rekrutacja osób, które będą brały udział w programie, ale także czuwanie nad realizacją indywidualnych kontraktów. Każdy uczestnik będzie realizował indywidualny program. Zaznaczył, że odchodzi się od zespołowej pracy na rzecz podejścia indywidualnego, by zachować intymność. Niektóre sprawy są trudne, a wymagają otwarcia beneficjenta, stąd indywidualizm jest wskazany. Podkreślił, że wszystkie koszty pokryje Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pan Ignacy Izydorczyk zapytał, ile procent po cofnięciu subwencji oświatowej i korekcie budżetu wynosi zadłużenie miasta? Pani Mariola Frankowska, skarbnik miejski odpowiedziała, że na ostatniej sesji był wyliczony wskaźnik i wynosił 59,10% z uwzględnieniem kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek. Pan Zbigniew Ceglarski stwierdził, że balansujemy wciąż na krawędzi. Niemniej jednak dzięki pani skarbnik i panu burmistrzowi płynność płatniczą mamy, komornik nie puka do drzwi, nie zajmuje miejskich kont. A więc funkcjonujemy normalnie, ale oczywiście jest to balansowanie na krawędzi. Wszelkie niespodzianki byłyby niemile widziane, dlatego też staramy się uprzedzać to wszystko i odpowiednio wcześniej planować w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i tak zarządzać tymi programami, które realizujemy, żeby niespodzianek nie było. To jest zasługą wszystkich kierowników wydziałów, którzy także pilnują swoich wydatków w sposób naprawdę bardzo ścisły. Prowadzący obrady, pan Zbigniew Markiewicz wnioskował, aby nie odczytywać projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok skoro wszelkie zmiany były tak dokładnie omówione. Radni przychylili się do propozycji. Uchwała Nr XLVIII/303/10 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok została przyjęta jednogłośnie załącznik nr 4. 6

7 Ad. 6b Pan Zbigniew Ceglarski stwierdził, że bardzo często wraca się do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Wynika to z tego, że jest to dokument istotny i stanowi bardzo ważny załącznik do projektów składanych w Urzędzie Marszałkowskim bądź innych jednostkach ogłaszających konkursy na uzyskanie środków unijnych. W związku z tym ważne jest, aby załącznik był aktualny i zawierał wszystkie pomysły na realizację inwestycji. Dzięki temu można ubiegać się o dotacje. Wszystkie omawiane zmiany w budżecie znalazły odzwierciedlenie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym: zwiększenie o zł na budowę Orlika ; korekta projektu Równe szanse na starcie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wąbrzeźnie. Zmniejszone zostały kwoty co jest wynikiem ostatecznego rozliczenia projektu a także z faktu, że otrzymano dotację z budżetu państwa na ten cel, o której wcześniej nie wiedziano. Dzięki temu mniej środków własnych zostanie wydatkowanych; korekta wydatków na budowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie. Planowano wydatki na przygotowanie dokumentacji w wysokości zł, a ostatecznie koszt wyniesie zł. Dzięki temu wydatki z budżetu miasta będą niższe w roku bieżącym należy przekazać zł; zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko pomorskiego. Środki planowano na 2011 rok, ale ostatecznie zdecydowano o wydatkowaniu zł z budżetu miasta w 2010 roku zł zostanie przekazane w formie dotacji od Marszałka Województwa; wprowadzone zostały nowe zadania: sieć światłowodowa na terenie miasta oraz infrastruktura Góry Zamkowej. Budowa sieci światłowodowej będzie punktem wyjścia do dalszej informatyzacji miasta. Zaplanowano wydatki na przygotowanie dokumentacji w wysokości zł w rozbiciu na dwa lata. Dokumentację wykonają pracownicy naukowi Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego w Bydgoszczy. Jeśli chodzi o infrastrukturę Góry Zamkowej to planuje się przeprowadzić badania archeologiczne co jest niezbędne, aby rozpocząć inwestycje na tym terenie. Być może coś ciekawego turystycznie zostanie odkryte w trakcie prac archeologicznych. Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości zł. W roku bieżącym prace archeologiczne rozpoczną się najprawdopodobniej w lipcu, ale zostaną sfinansowane z innych środków. Pan Kazimierz Przybyło wnioskował, aby pod Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zawsze był podpis osoby przygotowującej ten dokument. Pan Zbigniew Markiewicz podziękował za słuszną uwagę. 7

8 Pan Zbigniew Ceglarski powiedział, że zgodnie z podziałem zadań w Urzędzie Miasta sprawami inwestycji zajmuje się Wydział Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska. Wszelkie pytania można kierować do kierownika wydziału pana Sylwestra Dalasińskiego bądź jego zastępcy pana Tomasza Zygnarowskiego. Poinformował, że łącznie na budowę Orlika w 2010 roku zostanie wydatkowane zł. Planowany termin oddania obiektu: koniec lipca 2010, a mieszkańcy będą mogli korzystać od sierpnia 2010 r. W WPI wpisano wyższą kwotę, ponieważ nie będzie to jedyny Orlik w Wąbrzeźnie. Planuje się wieloletnią budowę boisk być może nie w takim kształcie, ale trochę zmodyfikowanych. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wąbrzeźno na lata załącznik nr 5. Uchwała Nr XLVIII/304/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wąbrzeźno na lata została przyjęta jednogłośnie. Ad. 6c Zastępca Burmistrza pan Zbigniew Ceglarski powiedział, że w 2008 roku Rada wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości komunalnej na nieruchomość należącą do Skarbu Państwa. Zamiana ta miała dotyczyć gruntu miejskiego położonego przy ul. Chełmińskiej z przeznaczeniem pod budowę nowej komendy dla policji i przekazania w zamian Miastu budynku obecnej Komendy Powiatowej oraz budynku, w którym znajduje się areszt. Zaznaczył, że sprawa utknęła nie wiadomo z jakich przyczyn, ale najprawdopodobniej z braku środków finansowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji. W międzyczasie Starosta Wąbrzeski zwrócił się do Burmistrza Wąbrzeźna z propozycją przekazania Miastu w formie dotacji budynku, w którym był areszt. Budynek ten jest w fatalnym stanie technicznym, a warunki pogodowe w dramatycznym tempie niszą ten obiekt. Miasto nie posiada własnych pomieszczeń na zorganizowanie archiwum miejskiego wobec czego zdecydowano się przyjąć darowiznę i adoptować budynek aresztu na archiwum miejskie. Wobec tego uchwała podjęta przez Radę Miejską w lipcu 2008 roku stała się bezprzedmiotowa, ponieważ mieliśmy dostać budynki: aresztu i komendy, a w zamian przekazać grunt. Budynek, w którym był areszt jest już własnością Miasta, stąd propozycja, aby zmienić obowiązującą uchwałę. Zamianie będzie podlegać budynek komendy wraz z gruntem znajdującym się pod budynkiem za grunt miejski przy ul. Chełmińskiej z przeznaczeniem pod budowę nowej komendy policji. Dodał, że zależy mu na tym, aby ta kwestia była jak najszybciej uregulowana, bo być może znajdą się pieniądze i budowa komendy zostanie rozpoczęta. 8

9 Pan Zbigniew Markiewicz odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zamianę nieruchomości załącznik nr 6. Uchwała Nr XLVIII/305/10 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. Ad. 6d Pan Zbigniew Ceglarski stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wąbrzeźno jest uchwałą rutynową. Przypomniał, że jeżeli jest przedłużana umowa z dotychczasowym dzierżawcą po raz kolejny to decyzję taką może podjąć burmistrz po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej. Stwierdził, że w większości dzierżawy dotyczą gruntów rolnych, niewielkich upraw, w dwóch przypadkach gruntu pod garaż i w dwóch przypadkach gruntów pod punkty handlowe. Nie ma przeciwwskazań, aby przedłużyć umowy z dotychczasowymi dzierżawcami (wszyscy dzierżawcy wywiązują się z ciążących na nich obowiązkach, ponadto ponieśli nakłady, inwestując w działki) w związku z tym przygotowano stosowny projekt uchwały w tym zakresie. Pan Zbigniew Markiewicz wnioskował, aby nie odczytywać projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wąbrzeźno załącznik nr 7. Radni przychylili się do propozycji. Ad. 7 Uchwała Nr XLVIII/306/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wąbrzeźno została przyjęta jednogłośnie. Wobec nie zgłoszenia interpelacji nie udzielono odpowiedzi. Ad. 8 Zastępca Burmistrza pan Zbigniew Ceglarski przypomniał, że Burmistrz Wąbrzeźna w zeszłym tygodniu apelował o pomoc dla gminy Wilków, która w 90% została zalana. W imieniu burmistrza podziękował wszystkim, którzy przynieśli do urzędu dary dla powodzian. Podziękował także za solidarność i podjęcie apelu burmistrza. Poinformował, że zgromadzone dary zostaną w bieżącym tygodniu przewiezione do Wilkowa. 9

10 Ad. 9 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Markiewicz zamknął posiedzenie XLVIII sesji Rady Miejskiej. Protokołowała Agnieszka Gackowska Przewodniczący Rady Zbigniew Markiewicz 10

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r.

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta- p. Lech Brzozowski, członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r.

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. Data utworzenia 2004-11-30 Numer aktu 25 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. (odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 prot.)

W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. (odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 prot.) Protokół Nr XIV/07 z Sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 28 grudnia 2007 r., o godz. 13:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 79, sala sesyjna nr 206 W sesji udział

Bardziej szczegółowo

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. PROTOKÓŁ Nr 1/2015 posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu w dniu 28 stycznia 2015 roku, godz.13.00 Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Nowina. Mieszkańcom i Przyjaciołom Królewskiego Miasta Kowala. Prezydentowa Anna Komorowska odwiedziła Kowal

Nowina. Mieszkańcom i Przyjaciołom Królewskiego Miasta Kowala. Prezydentowa Anna Komorowska odwiedziła Kowal Nowina W galerii oczu jasny obraz wiosny Przestrzenie wystające mgłą seledynu Bukiet kaczeńcy wśród sepii trzcin Miodowe włosy wierzb splątane w warkocze nadziei Biały obrus utkany w złote nici radości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVII/06 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Protokół nr XXXVII/06 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 sierpnia 2006 r. Protokół nr XXXVII/06 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 sierpnia 2006 r. O godzinie 16.02 Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Monit otworzyła obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Sulęcinie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r. Br.0012.24.2014 Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. VI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo