PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z 14 czerwca 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z 14 czerwca 2010 roku"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z 14 czerwca 2010 roku Sesja odbyła się w sali numer 8 Ratusza Miejskiego przy ul. Wolności 18 w Wąbrzeźnie i trwała od godz do Ad. 1 Otwarcia XLVIII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Zbigniew Markiewicz. Powitał radnych Rady Miejskiej, zastępcę Burmistrza Wąbrzeźna pana Zbigniewa Ceglarskiego, kadrę kierowniczą Urzędu Miejskiego, gości (załącznik nr 1), przedstawicieli lokalnych mediów oraz mieszkańców miasta oglądających obrady za pośrednictwem telewizji kablowej. Na podstawie listy obecności (załącznik nr 2) stwierdził kworum. W obradach nie uczestniczyli: Benedykt Janicki, Andrzej Steinert i Witold Wojnowski, ale ich absencja była usprawiedliwiona. Ad. 2 Prowadzący obrady pan Zbigniew Markiewicz odczytał porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji. 4. Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna. 5. Interpelacje. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany budżetu miasta na 2010 rok, b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wąbrzeźno na lata , c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zamianę nieruchomości, d) wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wąbrzeźno. 7. Odpowiedzi na interpelacje. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie XLVIII sesji Rady Miejskiej. Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie. 1

2 Ad. 3. Prowadzący obrady poinformował, że z protokołami z XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej zapoznali się radni. Wobec nie wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołów Przewodniczący Rady stwierdził, iż radni przyjęli protokoły bez zastrzeżeń w brzmieniu, w jakim zostały sporządzone. Ad. 4 Pan Zbigniew Ceglarski, zastępca Burmistrza Wąbrzeźna w imieniu Burmistrza Wąbrzeźna pana Bogdana Koszuty, który przebywa na urlopie i swoim zapoznał z informacją o pracy Burmistrza Wąbrzeźna w okresie od 26 maja do 11 czerwca 2010 roku załącznik nr 3. Powiedział, że 26 maja 2010 roku burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko Pomorskiego w Bydgoszczy, podczas którego omawiana była m.in. sytuacja powodziowa na terenie województwa. Ponadto Konwent Burmistrzów przyjął stanowisko dotyczące wprowadzenia do ustawy o finansach publicznych ograniczenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Głównie przedmiotem debaty burmistrzów w tym zakresie była potrzeba uchwalenia w budżetach miast dotacji ze środków własnych na stypendia dla uczniów. Dotychczas uczniowie otrzymywali stypendia w 100% refundowane z dotacji ze środków rządowych. Zmiana ustawy o finansach publicznych spowodowała, że ta dotacja wynosić będzie 80% środków potrzebnych, a 20% muszą znaleźć samorządy w ramach własnych środków. Jest to kolejne zadanie finansowe nałożone na samorządy bez wskazania środków, z których ma być realizowane. Stąd też protest burmistrzów, szczególnie gmin wiejsko miejskich. Drugiego czerwca br. burmistrz spotkał się z pracownikami Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego w Bydgoszczy w sprawie rozwoju infrastruktury technicznej. Będzie składany wniosek na budowę światłowodu w Wąbrzeźnie. Na ten cel można uzyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pan burmistrz rozmawiał z pracownikami Uniwersytetu, którzy będą przygotowywali dokumentację techniczną. Ma to odzwierciedlenie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Czwartego czerwca br. na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego i Przewodniczącego Sejmiku Województwa burmistrz brał udział w uroczystej gali samorządowca w Bydgoszczy z okazji 20-lecia istnienia samorządu w Wolnej Polsce. Z rąk Marszałka Piotra Całbeckiego odebrał medal Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis. Dziewiątego czerwca 2010 r. w zastępstwie burmistrza uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem Torunia. Prezydent Zalewski zapoznal burmistrzów, którzy wcześniej zadeklarowali poparcie dla Torunia w ubieganie się o miano Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, wszystkie działania jakie Toruń podjął, aby skutecznie ubiegać się o tytuł. Wyjaśnił, że Miasto Wąbrzeźno udzieliło poparcia już w czasie 2

3 gdy rodziła się idea pretendowania Torunia o miano Europejskiej Stolicy Kultury. Toruń już w 2007 roku podjął starania i zgłosił swój akces jako pierwszy w Polsce. Unia Europejska stwierdziła, że jedno miasto z Polski i jedno z Hiszpanii mogą być europejskimi stolicami kultury. W chwili obecnej zgłosiło się 11 miast polskich. Pierwszy zgłosił się Toruń, a jako ostatnia zgłosiła się Bydgoszcz. Jest to zaskakujące tym bardziej, że wcześniej Bydgoszcz deklarowała poparcie dla Torunia. Poinformował, że podtrzymał poparcie dla Torunia, ponieważ Wąbrzeźno leży bliżej i ma związki historyczne z tym miastem. Poza tym byłaby to także okazja dla Wąbrzeźna by zaistnieć, organizując imprezy miejskie i wpisując je do kalendarza imprez organizowanych przez Toruń jako Europejska Stolica Kultury. Byłaby to wielka szansa promocji dla Wąbrzeźna i miast okolicznych, które wspierają Toruń w ubieganiu się o wspomniany tytuł. W sierpniu br. nastąpi rozstrzygnięcie. Toruń konkuruje m.in. z Krakowem, Gdańskiem, Wrocławiem. Ad. 5 Interpelacji nie zgłoszono. Ad. 6 Pan Zbigniew Markiewicz poinformował, że przed sesją odbyło się spotkanie wszystkich komisji podczas, którego opiniowano materiały zawarte w porządku obrad niniejszej sesji. Wszystkie projekty uzyskały pozytywną opinię. Pan Zbigniew Ceglarski powiedział, że zaproponowano zwiększenie dochodów i wydatków miasta o zł. Deficyt nie ulega zmianie i wynosi zł. W pierwszej kolejności omówił zmiany w dochodach: zwiększenie planu o zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach projektu POKL realizowanego przez MOPS pod nazwą Otwarte drzwi. Program aktywizacji i integracji. Dodał, że jest to program opracowany przez pracowników MOPS z myślą o dwóch grupach beneficjentów: jedną grupę stanowią wieloletni bezrobotni. W programie weźmie udział ponad 20 osób w wieku od 20 do 60 lat. Projekt rozpocznie się w lipcu br. Druga grupa to rodziny, które wychowują niepełnosprawne dzieci. Uczestniczyć w tym programie będzie 14 rodzin. Zajęcia zostaną ukierunkowane na integrację niepełnosprawnych z rodzinami. Rodziny te uzyskają wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne oraz będą miały możliwość integracji społecznej w szerszym wymiarze. zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych w wysokości zł, na podstawie decyzji wojewody zaplanowano dotację w wysokości zł na dożywianie osób potrzebujących, 3

4 w związku z realizacją projektu Z certyfikatem w przyszłość dokonano korekty wpływów z 2009 r. o kwotę 340 zł, wpływy z tytułu sprzedaży biletów na koncerty organizowane przez Młodzieżową Radę Miejską w wysokości 400 zł, skorygowano w paragrafach dochody uzyskane z tytułu przejęcia do budżetu środków GFOŚ w kwocie zł. Łącznie dochody miasta po proponowanych zmianach wyniosą zł. Następnie omówił zmiany wydatków: zaplanowano wydatkowanie zł na wypłatę wynagrodzeń i zatrudnienie dla pracowników interwencyjnych. Planowane sa przesunięcia wydatków na betoniarni w związku z wprowadzeniem systemu zmianowego przy produkcji elementów betonowych na budowę dróg, parkingów i chodników, zł zaplanowano na VAT płatny z tytułu zamiany gruntów pod budownictwo socjalne. Wyjaśnił, że przy ul. Macieja Rataja na ukończeniu jest budowa drugiego bloku socjalnego. Planuje się wybudowanie w tym rejonie jeszcze co najmniej jednego bloku socjalnego 30-rodzinnego. Grunty, które posiada miasto w swoim zasobie nie za bardzo nadają się na budownictwo wielorodzinne. W związku z tym zaproponowano właścicielowi przyległych gruntów do miejskich działek zamianę. Właściciel zgodził się, ale po stronie Miasta leży zapłacenie VAT-u z tytułu tej transakcji, zł wkład własny przy projekcie związanym z zakupem tablic interaktywnych. Dodał, że pierwotnie zakładano zakup tablic w roku przyszłym. Ostatecznie zdecydowano jednak o ich zakupie w roku bieżącym. Od września 2010 r. dwanaście tablic z komputerami (jako dodatkowe wyposażenie) będzie stanowiło wyposażenie klas. Decyzja wynikała z tego, że w roku szkolnym 2010/2011 sondażowo planuje się wprowadzić dziennik elektroniczny. Uzyskanie dodatkowych komputerów w ramach programu ułatwiłoby wprowadzenie w szkołach elektronicznego dziennika, zł zarezerwowano na pokrycie kosztów wywozu psów do schroniska w Brodnicy, zmniejszono plan finansowy w SP2 i SP3 w związku z oszczędnościami o kwoty zł i zł. Zaznaczył, że zmniejszenie subwencji oświatowej o milion złotych nie wpłynie na zmniejszenie zajęć dydaktycznych w szkołach. W szkołach nie będzie żadnych cięć wydatków bezpośrednio na proces edukacji. Planując budżet oświaty znaczna część środków jest przeznaczana na wynagrodzenia, ewentualne odprawy emerytalne nauczycieli bądź wypłaty odpraw związane z art. 20 Karty Nauczyciela. Nie jest tajemnicą, że zmniejsza się liczba uczniów w wąbrzeskich szkołach. Jest to tendencja ogólnopolska i z tego tytułu zwalniani są nauczyciele. W Wąbrzeźnie nie ma zwolnień związanych z 4

5 art. 20 KN. Z projektu planu organizacji roku szkolnego 2010/2011 można było jednak zaoszczędzić środki na tym, że mniej nauczycieli zadeklarowało przejście na emeryturę i nie będą wypłacane odszkodowania z tytułu art. 20 KN, zwiększono plan wydatków o zł z tytułu realizowanego przez MOPS projektu Otwarte drzwi. Program aktywizacji i integracji, o zł zwiększono plan na budowę Orlika w związku z potrzebą wykonania dodatkowych prac związanych z przyłączem energetycznym oraz wykonaniem tablicy pamiątkowej, którą zgodnie z projektem należy umieścić na obiekcie i napisać kto był fundatorem Orlika. To powoduje wzrost wydatków. Łączny koszt budowy Orlika zł, zwiększenie wydatków na dożywianie zł. Pan Kazimierz Przybyło zapytał, na czym polega projekt Otwarte drzwi. Program aktywizacji i integracji? Planowany jest deficyt w wysokości zł. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości ok. 7 mln zł. Jest to bardzo ważne, ponieważ daje obraz wykonanych zadań inwestycyjnych. Pan Zbigniew Ceglarski poinformował, że nie ma na sali obrad kierownika MOPS, ponieważ jest na szkoleniu dotyczącym korzystania z funduszy europejskich. Środki na realizację projektu zostały już przekazane. Poinformował, że MOPS planuje zawrzeć 24 kontrakty socjalne z bezrobotnymi kobietami i mężczyznami. Są to klienci MOPS, będący w wieku aktywności zawodowej. Korzystają z różnych form pomocy społecznej. Podejmowane działania w ramach kontraktu socjalnego mają dostarczyć tym ludziom kompleksowego wsparcia a także ich rodzinom. Głównym działaniem będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych, np. skierowanie uczestników na szkolenia, które zostaną dobrane indywidualnie do ich potrzeb i umiejętności. Jest to bardzo ważny instrument aktywizacji edukacyjnej. Każdy dodatkowy dowód uzyskanych kwalifikacji pozwala osobom długotrwale bezrobotnym zwiększyć szanse na rynku pracy. Przypomniał, że gro osób korzystających z pomocy społecznej stanowią ludzie posiadający wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe. Jest to bolesne zjawisko bezrobocia w Wąbrzeźnie. Dotyczy to w głównej mierze osób najniżej wykształconych. Dodał, że każdy z beneficjentów będzie uczestniczył w zajęciach z doradcami i warsztatach psychologicznych (będąc długotrwale bezrobotnym człowiek zmienia się mentalnie konieczne jest odbudowanie w bezrobotnym poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości) gdzie nauczą się autokreacji oraz autoprezentacji. Poza tym zostaną poddani badaniom lekarskim, ponieważ bardzo często osoby długotrwale bezrobotne zaniedbują aspekty higieniczne i zdrowotne. Drugą grupę beneficjentów będą stanowiły osoby wychowujące niepełnosprawne dzieci. W projekcie weźmie udział 14 rodzin. Z uczestnikami zostaną 5

6 przeprowadzone treningi psychologiczno społeczne, warsztaty o tematyce wychowania i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz warsztaty psychologiczne dla rodziców, by zmieniło się ich nastawienie mentalne, powodujące wyjście z domu i otwarcie na otoczenie. Być może uświadomią sobie, że posiadanie niepełnosprawnego dziecka nie jest wstydem i nabędą cenną umiejętność znalezienia dla swojego dziecka drogi na przyszłość. Nie są te rodziny pozostawione samym sobie. Zauważył, że w Wąbrzeźnie funkcjonuje świetnie, w porównaniu do innych gmin, rozbudowany system wsparcia osobom niepełnosprawnym Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej. Z tego tytułu zarówno pani Prezes Stowarzyszenia jak i Wąbrzeźno otrzymywali liczne laury, np. statuetkę Lodołamaczy. Z jedną i drugą grupą będzie prowadzona praca socjalna, ponieważ w realizację zaangażowani są pracownicy socjalni. Do ich zakresu będzie należała nie tylko rekrutacja osób, które będą brały udział w programie, ale także czuwanie nad realizacją indywidualnych kontraktów. Każdy uczestnik będzie realizował indywidualny program. Zaznaczył, że odchodzi się od zespołowej pracy na rzecz podejścia indywidualnego, by zachować intymność. Niektóre sprawy są trudne, a wymagają otwarcia beneficjenta, stąd indywidualizm jest wskazany. Podkreślił, że wszystkie koszty pokryje Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pan Ignacy Izydorczyk zapytał, ile procent po cofnięciu subwencji oświatowej i korekcie budżetu wynosi zadłużenie miasta? Pani Mariola Frankowska, skarbnik miejski odpowiedziała, że na ostatniej sesji był wyliczony wskaźnik i wynosił 59,10% z uwzględnieniem kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek. Pan Zbigniew Ceglarski stwierdził, że balansujemy wciąż na krawędzi. Niemniej jednak dzięki pani skarbnik i panu burmistrzowi płynność płatniczą mamy, komornik nie puka do drzwi, nie zajmuje miejskich kont. A więc funkcjonujemy normalnie, ale oczywiście jest to balansowanie na krawędzi. Wszelkie niespodzianki byłyby niemile widziane, dlatego też staramy się uprzedzać to wszystko i odpowiednio wcześniej planować w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i tak zarządzać tymi programami, które realizujemy, żeby niespodzianek nie było. To jest zasługą wszystkich kierowników wydziałów, którzy także pilnują swoich wydatków w sposób naprawdę bardzo ścisły. Prowadzący obrady, pan Zbigniew Markiewicz wnioskował, aby nie odczytywać projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok skoro wszelkie zmiany były tak dokładnie omówione. Radni przychylili się do propozycji. Uchwała Nr XLVIII/303/10 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok została przyjęta jednogłośnie załącznik nr 4. 6

7 Ad. 6b Pan Zbigniew Ceglarski stwierdził, że bardzo często wraca się do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Wynika to z tego, że jest to dokument istotny i stanowi bardzo ważny załącznik do projektów składanych w Urzędzie Marszałkowskim bądź innych jednostkach ogłaszających konkursy na uzyskanie środków unijnych. W związku z tym ważne jest, aby załącznik był aktualny i zawierał wszystkie pomysły na realizację inwestycji. Dzięki temu można ubiegać się o dotacje. Wszystkie omawiane zmiany w budżecie znalazły odzwierciedlenie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym: zwiększenie o zł na budowę Orlika ; korekta projektu Równe szanse na starcie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wąbrzeźnie. Zmniejszone zostały kwoty co jest wynikiem ostatecznego rozliczenia projektu a także z faktu, że otrzymano dotację z budżetu państwa na ten cel, o której wcześniej nie wiedziano. Dzięki temu mniej środków własnych zostanie wydatkowanych; korekta wydatków na budowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie. Planowano wydatki na przygotowanie dokumentacji w wysokości zł, a ostatecznie koszt wyniesie zł. Dzięki temu wydatki z budżetu miasta będą niższe w roku bieżącym należy przekazać zł; zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko pomorskiego. Środki planowano na 2011 rok, ale ostatecznie zdecydowano o wydatkowaniu zł z budżetu miasta w 2010 roku zł zostanie przekazane w formie dotacji od Marszałka Województwa; wprowadzone zostały nowe zadania: sieć światłowodowa na terenie miasta oraz infrastruktura Góry Zamkowej. Budowa sieci światłowodowej będzie punktem wyjścia do dalszej informatyzacji miasta. Zaplanowano wydatki na przygotowanie dokumentacji w wysokości zł w rozbiciu na dwa lata. Dokumentację wykonają pracownicy naukowi Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego w Bydgoszczy. Jeśli chodzi o infrastrukturę Góry Zamkowej to planuje się przeprowadzić badania archeologiczne co jest niezbędne, aby rozpocząć inwestycje na tym terenie. Być może coś ciekawego turystycznie zostanie odkryte w trakcie prac archeologicznych. Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości zł. W roku bieżącym prace archeologiczne rozpoczną się najprawdopodobniej w lipcu, ale zostaną sfinansowane z innych środków. Pan Kazimierz Przybyło wnioskował, aby pod Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zawsze był podpis osoby przygotowującej ten dokument. Pan Zbigniew Markiewicz podziękował za słuszną uwagę. 7

8 Pan Zbigniew Ceglarski powiedział, że zgodnie z podziałem zadań w Urzędzie Miasta sprawami inwestycji zajmuje się Wydział Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska. Wszelkie pytania można kierować do kierownika wydziału pana Sylwestra Dalasińskiego bądź jego zastępcy pana Tomasza Zygnarowskiego. Poinformował, że łącznie na budowę Orlika w 2010 roku zostanie wydatkowane zł. Planowany termin oddania obiektu: koniec lipca 2010, a mieszkańcy będą mogli korzystać od sierpnia 2010 r. W WPI wpisano wyższą kwotę, ponieważ nie będzie to jedyny Orlik w Wąbrzeźnie. Planuje się wieloletnią budowę boisk być może nie w takim kształcie, ale trochę zmodyfikowanych. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wąbrzeźno na lata załącznik nr 5. Uchwała Nr XLVIII/304/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wąbrzeźno na lata została przyjęta jednogłośnie. Ad. 6c Zastępca Burmistrza pan Zbigniew Ceglarski powiedział, że w 2008 roku Rada wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości komunalnej na nieruchomość należącą do Skarbu Państwa. Zamiana ta miała dotyczyć gruntu miejskiego położonego przy ul. Chełmińskiej z przeznaczeniem pod budowę nowej komendy dla policji i przekazania w zamian Miastu budynku obecnej Komendy Powiatowej oraz budynku, w którym znajduje się areszt. Zaznaczył, że sprawa utknęła nie wiadomo z jakich przyczyn, ale najprawdopodobniej z braku środków finansowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji. W międzyczasie Starosta Wąbrzeski zwrócił się do Burmistrza Wąbrzeźna z propozycją przekazania Miastu w formie dotacji budynku, w którym był areszt. Budynek ten jest w fatalnym stanie technicznym, a warunki pogodowe w dramatycznym tempie niszą ten obiekt. Miasto nie posiada własnych pomieszczeń na zorganizowanie archiwum miejskiego wobec czego zdecydowano się przyjąć darowiznę i adoptować budynek aresztu na archiwum miejskie. Wobec tego uchwała podjęta przez Radę Miejską w lipcu 2008 roku stała się bezprzedmiotowa, ponieważ mieliśmy dostać budynki: aresztu i komendy, a w zamian przekazać grunt. Budynek, w którym był areszt jest już własnością Miasta, stąd propozycja, aby zmienić obowiązującą uchwałę. Zamianie będzie podlegać budynek komendy wraz z gruntem znajdującym się pod budynkiem za grunt miejski przy ul. Chełmińskiej z przeznaczeniem pod budowę nowej komendy policji. Dodał, że zależy mu na tym, aby ta kwestia była jak najszybciej uregulowana, bo być może znajdą się pieniądze i budowa komendy zostanie rozpoczęta. 8

9 Pan Zbigniew Markiewicz odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zamianę nieruchomości załącznik nr 6. Uchwała Nr XLVIII/305/10 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. Ad. 6d Pan Zbigniew Ceglarski stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wąbrzeźno jest uchwałą rutynową. Przypomniał, że jeżeli jest przedłużana umowa z dotychczasowym dzierżawcą po raz kolejny to decyzję taką może podjąć burmistrz po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej. Stwierdził, że w większości dzierżawy dotyczą gruntów rolnych, niewielkich upraw, w dwóch przypadkach gruntu pod garaż i w dwóch przypadkach gruntów pod punkty handlowe. Nie ma przeciwwskazań, aby przedłużyć umowy z dotychczasowymi dzierżawcami (wszyscy dzierżawcy wywiązują się z ciążących na nich obowiązkach, ponadto ponieśli nakłady, inwestując w działki) w związku z tym przygotowano stosowny projekt uchwały w tym zakresie. Pan Zbigniew Markiewicz wnioskował, aby nie odczytywać projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wąbrzeźno załącznik nr 7. Radni przychylili się do propozycji. Ad. 7 Uchwała Nr XLVIII/306/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wąbrzeźno została przyjęta jednogłośnie. Wobec nie zgłoszenia interpelacji nie udzielono odpowiedzi. Ad. 8 Zastępca Burmistrza pan Zbigniew Ceglarski przypomniał, że Burmistrz Wąbrzeźna w zeszłym tygodniu apelował o pomoc dla gminy Wilków, która w 90% została zalana. W imieniu burmistrza podziękował wszystkim, którzy przynieśli do urzędu dary dla powodzian. Podziękował także za solidarność i podjęcie apelu burmistrza. Poinformował, że zgromadzone dary zostaną w bieżącym tygodniu przewiezione do Wilkowa. 9

10 Ad. 9 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Markiewicz zamknął posiedzenie XLVIII sesji Rady Miejskiej. Protokołowała Agnieszka Gackowska Przewodniczący Rady Zbigniew Markiewicz 10

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r.

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty. Obecni według listy obecności. Anna Niesłuchowska, naczelnik Wydziału Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r.

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014 Budżet miasta Wąbrzeźno na rok 2014 Budżet na 2014 r. oparto na: wskaźnikach ogłoszonych przez Ministra Finansów: Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,6% Średnioroczny

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 ***

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.31.2015 arządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r. ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 59/15 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Witold Ostrowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r.

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 17.30 Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami. PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 kwietnia 2015r. godz. 12:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/163/10 RADY MIASTA BRAŃSK. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXV/163/10 RADY MIASTA BRAŃSK. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 r. UCHWAŁA NR XXXV/163/10 RADY MIASTA BRAŃSK z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom.

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. W tej książeczce postaramy się Państwu przybliżyć podstawowe pojęcia związane z gospodarką finansową w gminie oraz odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

z sesji Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca 2008 r.

z sesji Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca 2008 r. ip.protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca 2008 r. Sesja odbyła się w sali numer 8 Ratusza Miejskiego przy ul. Wolności 18 w Wąbrzeźnie i trwała od godz. 12.15 do 13.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo