PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z 14 czerwca 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z 14 czerwca 2010 roku"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z 14 czerwca 2010 roku Sesja odbyła się w sali numer 8 Ratusza Miejskiego przy ul. Wolności 18 w Wąbrzeźnie i trwała od godz do Ad. 1 Otwarcia XLVIII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Zbigniew Markiewicz. Powitał radnych Rady Miejskiej, zastępcę Burmistrza Wąbrzeźna pana Zbigniewa Ceglarskiego, kadrę kierowniczą Urzędu Miejskiego, gości (załącznik nr 1), przedstawicieli lokalnych mediów oraz mieszkańców miasta oglądających obrady za pośrednictwem telewizji kablowej. Na podstawie listy obecności (załącznik nr 2) stwierdził kworum. W obradach nie uczestniczyli: Benedykt Janicki, Andrzej Steinert i Witold Wojnowski, ale ich absencja była usprawiedliwiona. Ad. 2 Prowadzący obrady pan Zbigniew Markiewicz odczytał porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji. 4. Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna. 5. Interpelacje. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany budżetu miasta na 2010 rok, b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wąbrzeźno na lata , c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zamianę nieruchomości, d) wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wąbrzeźno. 7. Odpowiedzi na interpelacje. 8. Zapytania i wolne wnioski. 9. Zamknięcie XLVIII sesji Rady Miejskiej. Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie. 1

2 Ad. 3. Prowadzący obrady poinformował, że z protokołami z XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej zapoznali się radni. Wobec nie wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołów Przewodniczący Rady stwierdził, iż radni przyjęli protokoły bez zastrzeżeń w brzmieniu, w jakim zostały sporządzone. Ad. 4 Pan Zbigniew Ceglarski, zastępca Burmistrza Wąbrzeźna w imieniu Burmistrza Wąbrzeźna pana Bogdana Koszuty, który przebywa na urlopie i swoim zapoznał z informacją o pracy Burmistrza Wąbrzeźna w okresie od 26 maja do 11 czerwca 2010 roku załącznik nr 3. Powiedział, że 26 maja 2010 roku burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko Pomorskiego w Bydgoszczy, podczas którego omawiana była m.in. sytuacja powodziowa na terenie województwa. Ponadto Konwent Burmistrzów przyjął stanowisko dotyczące wprowadzenia do ustawy o finansach publicznych ograniczenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Głównie przedmiotem debaty burmistrzów w tym zakresie była potrzeba uchwalenia w budżetach miast dotacji ze środków własnych na stypendia dla uczniów. Dotychczas uczniowie otrzymywali stypendia w 100% refundowane z dotacji ze środków rządowych. Zmiana ustawy o finansach publicznych spowodowała, że ta dotacja wynosić będzie 80% środków potrzebnych, a 20% muszą znaleźć samorządy w ramach własnych środków. Jest to kolejne zadanie finansowe nałożone na samorządy bez wskazania środków, z których ma być realizowane. Stąd też protest burmistrzów, szczególnie gmin wiejsko miejskich. Drugiego czerwca br. burmistrz spotkał się z pracownikami Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego w Bydgoszczy w sprawie rozwoju infrastruktury technicznej. Będzie składany wniosek na budowę światłowodu w Wąbrzeźnie. Na ten cel można uzyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pan burmistrz rozmawiał z pracownikami Uniwersytetu, którzy będą przygotowywali dokumentację techniczną. Ma to odzwierciedlenie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Czwartego czerwca br. na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego i Przewodniczącego Sejmiku Województwa burmistrz brał udział w uroczystej gali samorządowca w Bydgoszczy z okazji 20-lecia istnienia samorządu w Wolnej Polsce. Z rąk Marszałka Piotra Całbeckiego odebrał medal Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis. Dziewiątego czerwca 2010 r. w zastępstwie burmistrza uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem Torunia. Prezydent Zalewski zapoznal burmistrzów, którzy wcześniej zadeklarowali poparcie dla Torunia w ubieganie się o miano Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, wszystkie działania jakie Toruń podjął, aby skutecznie ubiegać się o tytuł. Wyjaśnił, że Miasto Wąbrzeźno udzieliło poparcia już w czasie 2

3 gdy rodziła się idea pretendowania Torunia o miano Europejskiej Stolicy Kultury. Toruń już w 2007 roku podjął starania i zgłosił swój akces jako pierwszy w Polsce. Unia Europejska stwierdziła, że jedno miasto z Polski i jedno z Hiszpanii mogą być europejskimi stolicami kultury. W chwili obecnej zgłosiło się 11 miast polskich. Pierwszy zgłosił się Toruń, a jako ostatnia zgłosiła się Bydgoszcz. Jest to zaskakujące tym bardziej, że wcześniej Bydgoszcz deklarowała poparcie dla Torunia. Poinformował, że podtrzymał poparcie dla Torunia, ponieważ Wąbrzeźno leży bliżej i ma związki historyczne z tym miastem. Poza tym byłaby to także okazja dla Wąbrzeźna by zaistnieć, organizując imprezy miejskie i wpisując je do kalendarza imprez organizowanych przez Toruń jako Europejska Stolica Kultury. Byłaby to wielka szansa promocji dla Wąbrzeźna i miast okolicznych, które wspierają Toruń w ubieganiu się o wspomniany tytuł. W sierpniu br. nastąpi rozstrzygnięcie. Toruń konkuruje m.in. z Krakowem, Gdańskiem, Wrocławiem. Ad. 5 Interpelacji nie zgłoszono. Ad. 6 Pan Zbigniew Markiewicz poinformował, że przed sesją odbyło się spotkanie wszystkich komisji podczas, którego opiniowano materiały zawarte w porządku obrad niniejszej sesji. Wszystkie projekty uzyskały pozytywną opinię. Pan Zbigniew Ceglarski powiedział, że zaproponowano zwiększenie dochodów i wydatków miasta o zł. Deficyt nie ulega zmianie i wynosi zł. W pierwszej kolejności omówił zmiany w dochodach: zwiększenie planu o zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach projektu POKL realizowanego przez MOPS pod nazwą Otwarte drzwi. Program aktywizacji i integracji. Dodał, że jest to program opracowany przez pracowników MOPS z myślą o dwóch grupach beneficjentów: jedną grupę stanowią wieloletni bezrobotni. W programie weźmie udział ponad 20 osób w wieku od 20 do 60 lat. Projekt rozpocznie się w lipcu br. Druga grupa to rodziny, które wychowują niepełnosprawne dzieci. Uczestniczyć w tym programie będzie 14 rodzin. Zajęcia zostaną ukierunkowane na integrację niepełnosprawnych z rodzinami. Rodziny te uzyskają wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne oraz będą miały możliwość integracji społecznej w szerszym wymiarze. zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych w wysokości zł, na podstawie decyzji wojewody zaplanowano dotację w wysokości zł na dożywianie osób potrzebujących, 3

4 w związku z realizacją projektu Z certyfikatem w przyszłość dokonano korekty wpływów z 2009 r. o kwotę 340 zł, wpływy z tytułu sprzedaży biletów na koncerty organizowane przez Młodzieżową Radę Miejską w wysokości 400 zł, skorygowano w paragrafach dochody uzyskane z tytułu przejęcia do budżetu środków GFOŚ w kwocie zł. Łącznie dochody miasta po proponowanych zmianach wyniosą zł. Następnie omówił zmiany wydatków: zaplanowano wydatkowanie zł na wypłatę wynagrodzeń i zatrudnienie dla pracowników interwencyjnych. Planowane sa przesunięcia wydatków na betoniarni w związku z wprowadzeniem systemu zmianowego przy produkcji elementów betonowych na budowę dróg, parkingów i chodników, zł zaplanowano na VAT płatny z tytułu zamiany gruntów pod budownictwo socjalne. Wyjaśnił, że przy ul. Macieja Rataja na ukończeniu jest budowa drugiego bloku socjalnego. Planuje się wybudowanie w tym rejonie jeszcze co najmniej jednego bloku socjalnego 30-rodzinnego. Grunty, które posiada miasto w swoim zasobie nie za bardzo nadają się na budownictwo wielorodzinne. W związku z tym zaproponowano właścicielowi przyległych gruntów do miejskich działek zamianę. Właściciel zgodził się, ale po stronie Miasta leży zapłacenie VAT-u z tytułu tej transakcji, zł wkład własny przy projekcie związanym z zakupem tablic interaktywnych. Dodał, że pierwotnie zakładano zakup tablic w roku przyszłym. Ostatecznie zdecydowano jednak o ich zakupie w roku bieżącym. Od września 2010 r. dwanaście tablic z komputerami (jako dodatkowe wyposażenie) będzie stanowiło wyposażenie klas. Decyzja wynikała z tego, że w roku szkolnym 2010/2011 sondażowo planuje się wprowadzić dziennik elektroniczny. Uzyskanie dodatkowych komputerów w ramach programu ułatwiłoby wprowadzenie w szkołach elektronicznego dziennika, zł zarezerwowano na pokrycie kosztów wywozu psów do schroniska w Brodnicy, zmniejszono plan finansowy w SP2 i SP3 w związku z oszczędnościami o kwoty zł i zł. Zaznaczył, że zmniejszenie subwencji oświatowej o milion złotych nie wpłynie na zmniejszenie zajęć dydaktycznych w szkołach. W szkołach nie będzie żadnych cięć wydatków bezpośrednio na proces edukacji. Planując budżet oświaty znaczna część środków jest przeznaczana na wynagrodzenia, ewentualne odprawy emerytalne nauczycieli bądź wypłaty odpraw związane z art. 20 Karty Nauczyciela. Nie jest tajemnicą, że zmniejsza się liczba uczniów w wąbrzeskich szkołach. Jest to tendencja ogólnopolska i z tego tytułu zwalniani są nauczyciele. W Wąbrzeźnie nie ma zwolnień związanych z 4

5 art. 20 KN. Z projektu planu organizacji roku szkolnego 2010/2011 można było jednak zaoszczędzić środki na tym, że mniej nauczycieli zadeklarowało przejście na emeryturę i nie będą wypłacane odszkodowania z tytułu art. 20 KN, zwiększono plan wydatków o zł z tytułu realizowanego przez MOPS projektu Otwarte drzwi. Program aktywizacji i integracji, o zł zwiększono plan na budowę Orlika w związku z potrzebą wykonania dodatkowych prac związanych z przyłączem energetycznym oraz wykonaniem tablicy pamiątkowej, którą zgodnie z projektem należy umieścić na obiekcie i napisać kto był fundatorem Orlika. To powoduje wzrost wydatków. Łączny koszt budowy Orlika zł, zwiększenie wydatków na dożywianie zł. Pan Kazimierz Przybyło zapytał, na czym polega projekt Otwarte drzwi. Program aktywizacji i integracji? Planowany jest deficyt w wysokości zł. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości ok. 7 mln zł. Jest to bardzo ważne, ponieważ daje obraz wykonanych zadań inwestycyjnych. Pan Zbigniew Ceglarski poinformował, że nie ma na sali obrad kierownika MOPS, ponieważ jest na szkoleniu dotyczącym korzystania z funduszy europejskich. Środki na realizację projektu zostały już przekazane. Poinformował, że MOPS planuje zawrzeć 24 kontrakty socjalne z bezrobotnymi kobietami i mężczyznami. Są to klienci MOPS, będący w wieku aktywności zawodowej. Korzystają z różnych form pomocy społecznej. Podejmowane działania w ramach kontraktu socjalnego mają dostarczyć tym ludziom kompleksowego wsparcia a także ich rodzinom. Głównym działaniem będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych, np. skierowanie uczestników na szkolenia, które zostaną dobrane indywidualnie do ich potrzeb i umiejętności. Jest to bardzo ważny instrument aktywizacji edukacyjnej. Każdy dodatkowy dowód uzyskanych kwalifikacji pozwala osobom długotrwale bezrobotnym zwiększyć szanse na rynku pracy. Przypomniał, że gro osób korzystających z pomocy społecznej stanowią ludzie posiadający wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe. Jest to bolesne zjawisko bezrobocia w Wąbrzeźnie. Dotyczy to w głównej mierze osób najniżej wykształconych. Dodał, że każdy z beneficjentów będzie uczestniczył w zajęciach z doradcami i warsztatach psychologicznych (będąc długotrwale bezrobotnym człowiek zmienia się mentalnie konieczne jest odbudowanie w bezrobotnym poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości) gdzie nauczą się autokreacji oraz autoprezentacji. Poza tym zostaną poddani badaniom lekarskim, ponieważ bardzo często osoby długotrwale bezrobotne zaniedbują aspekty higieniczne i zdrowotne. Drugą grupę beneficjentów będą stanowiły osoby wychowujące niepełnosprawne dzieci. W projekcie weźmie udział 14 rodzin. Z uczestnikami zostaną 5

6 przeprowadzone treningi psychologiczno społeczne, warsztaty o tematyce wychowania i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz warsztaty psychologiczne dla rodziców, by zmieniło się ich nastawienie mentalne, powodujące wyjście z domu i otwarcie na otoczenie. Być może uświadomią sobie, że posiadanie niepełnosprawnego dziecka nie jest wstydem i nabędą cenną umiejętność znalezienia dla swojego dziecka drogi na przyszłość. Nie są te rodziny pozostawione samym sobie. Zauważył, że w Wąbrzeźnie funkcjonuje świetnie, w porównaniu do innych gmin, rozbudowany system wsparcia osobom niepełnosprawnym Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej. Z tego tytułu zarówno pani Prezes Stowarzyszenia jak i Wąbrzeźno otrzymywali liczne laury, np. statuetkę Lodołamaczy. Z jedną i drugą grupą będzie prowadzona praca socjalna, ponieważ w realizację zaangażowani są pracownicy socjalni. Do ich zakresu będzie należała nie tylko rekrutacja osób, które będą brały udział w programie, ale także czuwanie nad realizacją indywidualnych kontraktów. Każdy uczestnik będzie realizował indywidualny program. Zaznaczył, że odchodzi się od zespołowej pracy na rzecz podejścia indywidualnego, by zachować intymność. Niektóre sprawy są trudne, a wymagają otwarcia beneficjenta, stąd indywidualizm jest wskazany. Podkreślił, że wszystkie koszty pokryje Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pan Ignacy Izydorczyk zapytał, ile procent po cofnięciu subwencji oświatowej i korekcie budżetu wynosi zadłużenie miasta? Pani Mariola Frankowska, skarbnik miejski odpowiedziała, że na ostatniej sesji był wyliczony wskaźnik i wynosił 59,10% z uwzględnieniem kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek. Pan Zbigniew Ceglarski stwierdził, że balansujemy wciąż na krawędzi. Niemniej jednak dzięki pani skarbnik i panu burmistrzowi płynność płatniczą mamy, komornik nie puka do drzwi, nie zajmuje miejskich kont. A więc funkcjonujemy normalnie, ale oczywiście jest to balansowanie na krawędzi. Wszelkie niespodzianki byłyby niemile widziane, dlatego też staramy się uprzedzać to wszystko i odpowiednio wcześniej planować w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i tak zarządzać tymi programami, które realizujemy, żeby niespodzianek nie było. To jest zasługą wszystkich kierowników wydziałów, którzy także pilnują swoich wydatków w sposób naprawdę bardzo ścisły. Prowadzący obrady, pan Zbigniew Markiewicz wnioskował, aby nie odczytywać projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok skoro wszelkie zmiany były tak dokładnie omówione. Radni przychylili się do propozycji. Uchwała Nr XLVIII/303/10 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok została przyjęta jednogłośnie załącznik nr 4. 6

7 Ad. 6b Pan Zbigniew Ceglarski stwierdził, że bardzo często wraca się do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Wynika to z tego, że jest to dokument istotny i stanowi bardzo ważny załącznik do projektów składanych w Urzędzie Marszałkowskim bądź innych jednostkach ogłaszających konkursy na uzyskanie środków unijnych. W związku z tym ważne jest, aby załącznik był aktualny i zawierał wszystkie pomysły na realizację inwestycji. Dzięki temu można ubiegać się o dotacje. Wszystkie omawiane zmiany w budżecie znalazły odzwierciedlenie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym: zwiększenie o zł na budowę Orlika ; korekta projektu Równe szanse na starcie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wąbrzeźnie. Zmniejszone zostały kwoty co jest wynikiem ostatecznego rozliczenia projektu a także z faktu, że otrzymano dotację z budżetu państwa na ten cel, o której wcześniej nie wiedziano. Dzięki temu mniej środków własnych zostanie wydatkowanych; korekta wydatków na budowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie. Planowano wydatki na przygotowanie dokumentacji w wysokości zł, a ostatecznie koszt wyniesie zł. Dzięki temu wydatki z budżetu miasta będą niższe w roku bieżącym należy przekazać zł; zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko pomorskiego. Środki planowano na 2011 rok, ale ostatecznie zdecydowano o wydatkowaniu zł z budżetu miasta w 2010 roku zł zostanie przekazane w formie dotacji od Marszałka Województwa; wprowadzone zostały nowe zadania: sieć światłowodowa na terenie miasta oraz infrastruktura Góry Zamkowej. Budowa sieci światłowodowej będzie punktem wyjścia do dalszej informatyzacji miasta. Zaplanowano wydatki na przygotowanie dokumentacji w wysokości zł w rozbiciu na dwa lata. Dokumentację wykonają pracownicy naukowi Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego w Bydgoszczy. Jeśli chodzi o infrastrukturę Góry Zamkowej to planuje się przeprowadzić badania archeologiczne co jest niezbędne, aby rozpocząć inwestycje na tym terenie. Być może coś ciekawego turystycznie zostanie odkryte w trakcie prac archeologicznych. Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości zł. W roku bieżącym prace archeologiczne rozpoczną się najprawdopodobniej w lipcu, ale zostaną sfinansowane z innych środków. Pan Kazimierz Przybyło wnioskował, aby pod Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zawsze był podpis osoby przygotowującej ten dokument. Pan Zbigniew Markiewicz podziękował za słuszną uwagę. 7

8 Pan Zbigniew Ceglarski powiedział, że zgodnie z podziałem zadań w Urzędzie Miasta sprawami inwestycji zajmuje się Wydział Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska. Wszelkie pytania można kierować do kierownika wydziału pana Sylwestra Dalasińskiego bądź jego zastępcy pana Tomasza Zygnarowskiego. Poinformował, że łącznie na budowę Orlika w 2010 roku zostanie wydatkowane zł. Planowany termin oddania obiektu: koniec lipca 2010, a mieszkańcy będą mogli korzystać od sierpnia 2010 r. W WPI wpisano wyższą kwotę, ponieważ nie będzie to jedyny Orlik w Wąbrzeźnie. Planuje się wieloletnią budowę boisk być może nie w takim kształcie, ale trochę zmodyfikowanych. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wąbrzeźno na lata załącznik nr 5. Uchwała Nr XLVIII/304/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wąbrzeźno na lata została przyjęta jednogłośnie. Ad. 6c Zastępca Burmistrza pan Zbigniew Ceglarski powiedział, że w 2008 roku Rada wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości komunalnej na nieruchomość należącą do Skarbu Państwa. Zamiana ta miała dotyczyć gruntu miejskiego położonego przy ul. Chełmińskiej z przeznaczeniem pod budowę nowej komendy dla policji i przekazania w zamian Miastu budynku obecnej Komendy Powiatowej oraz budynku, w którym znajduje się areszt. Zaznaczył, że sprawa utknęła nie wiadomo z jakich przyczyn, ale najprawdopodobniej z braku środków finansowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji. W międzyczasie Starosta Wąbrzeski zwrócił się do Burmistrza Wąbrzeźna z propozycją przekazania Miastu w formie dotacji budynku, w którym był areszt. Budynek ten jest w fatalnym stanie technicznym, a warunki pogodowe w dramatycznym tempie niszą ten obiekt. Miasto nie posiada własnych pomieszczeń na zorganizowanie archiwum miejskiego wobec czego zdecydowano się przyjąć darowiznę i adoptować budynek aresztu na archiwum miejskie. Wobec tego uchwała podjęta przez Radę Miejską w lipcu 2008 roku stała się bezprzedmiotowa, ponieważ mieliśmy dostać budynki: aresztu i komendy, a w zamian przekazać grunt. Budynek, w którym był areszt jest już własnością Miasta, stąd propozycja, aby zmienić obowiązującą uchwałę. Zamianie będzie podlegać budynek komendy wraz z gruntem znajdującym się pod budynkiem za grunt miejski przy ul. Chełmińskiej z przeznaczeniem pod budowę nowej komendy policji. Dodał, że zależy mu na tym, aby ta kwestia była jak najszybciej uregulowana, bo być może znajdą się pieniądze i budowa komendy zostanie rozpoczęta. 8

9 Pan Zbigniew Markiewicz odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zamianę nieruchomości załącznik nr 6. Uchwała Nr XLVIII/305/10 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. Ad. 6d Pan Zbigniew Ceglarski stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wąbrzeźno jest uchwałą rutynową. Przypomniał, że jeżeli jest przedłużana umowa z dotychczasowym dzierżawcą po raz kolejny to decyzję taką może podjąć burmistrz po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej. Stwierdził, że w większości dzierżawy dotyczą gruntów rolnych, niewielkich upraw, w dwóch przypadkach gruntu pod garaż i w dwóch przypadkach gruntów pod punkty handlowe. Nie ma przeciwwskazań, aby przedłużyć umowy z dotychczasowymi dzierżawcami (wszyscy dzierżawcy wywiązują się z ciążących na nich obowiązkach, ponadto ponieśli nakłady, inwestując w działki) w związku z tym przygotowano stosowny projekt uchwały w tym zakresie. Pan Zbigniew Markiewicz wnioskował, aby nie odczytywać projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wąbrzeźno załącznik nr 7. Radni przychylili się do propozycji. Ad. 7 Uchwała Nr XLVIII/306/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wąbrzeźno została przyjęta jednogłośnie. Wobec nie zgłoszenia interpelacji nie udzielono odpowiedzi. Ad. 8 Zastępca Burmistrza pan Zbigniew Ceglarski przypomniał, że Burmistrz Wąbrzeźna w zeszłym tygodniu apelował o pomoc dla gminy Wilków, która w 90% została zalana. W imieniu burmistrza podziękował wszystkim, którzy przynieśli do urzędu dary dla powodzian. Podziękował także za solidarność i podjęcie apelu burmistrza. Poinformował, że zgromadzone dary zostaną w bieżącym tygodniu przewiezione do Wilkowa. 9

10 Ad. 9 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Markiewicz zamknął posiedzenie XLVIII sesji Rady Miejskiej. Protokołowała Agnieszka Gackowska Przewodniczący Rady Zbigniew Markiewicz 10

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 40/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Protokół Nr 22/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r.

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty. Obecni według listy obecności. Anna Niesłuchowska, naczelnik Wydziału Zdrowia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. Police, 17 lutego 2016 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 3 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667 UCHWAŁA Nr II/3/10 RADY GMINY WIELISZEW z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014 Budżet miasta Wąbrzeźno na rok 2014 Budżet na 2014 r. oparto na: wskaźnikach ogłoszonych przez Ministra Finansów: Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,6% Średnioroczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r.

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r.

Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. przewodniczył Zbigniew Chwastek. Obecnych 13 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku Protokół Nr 130/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 112/XVII/2016 RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 112/XVII/2016 RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 roku UCHWAŁA NR 112/XVII/2016 RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 6 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII.212.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo