Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu"

Transkrypt

1 Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu r.: - Zarząd podjął uchwałę nr 86/71/08 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok Zarząd ustalił założenia do i wskaźniki do projektu budżetu powiatu wąbrzeskiego na rok Zarząd dokonał analizy wniosków zgłoszonych podczas XX sesji Rady Powiatu w dniu r. - Zarząd ustalił wstępny termin obrad XXI sesji Rady Powiatu. - Ponadto Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu procedury związanej ze zbyciem na rzecz Gminy Wąbrzeźno pozostałej części obiektu starej szkoły we Wroniu. Następne posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu r. - Pani Aldona Klimczak Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przedstawiła Zarządowi projekt Programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach. Po dyskusji Zarząd postanowił przekazać projekt pod obrady Komisji Rady Powiatu. - Zarząd podjął uchwały: Nr 87/72/08 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej we wsi Cymbark oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 164/1 oraz Nr 87/73/08 w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania pomocy w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko pomorskiego realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski.

2 Zarząd zaopiniował aneks do porozumienia w sprawie prowadzenia w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy, funkcjonujących w Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w dniu r. pomiędzy Miastem Wąbrzeźno, a Powiatem Wąbrzeskim i dotyczyło roku szkolnego 2007/2008. Zgodnie z 6 Porozumienia w razie zaistnienia potrzeby strony zobowiązują się do przedłużenia porozumienia na podstawie aneksu, ponieważ w bieżącym roku szkolnym zadanie to będzie kontynuowane stąd zaistniała potrzeba zawarcia tego aneksu. - Pan K. Maćkiewicz Starosta poinformował członków Zarządu, że w dniu 7 października 2008r. odbyło się w Warszawie VI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Powiat Wąbrzeski zajął III miejsce w rankingu Inwestorów Samorządowych" w kategorii Powiaty" organizowanym przez pismo samorządu terytorialnego Wspólnota". Podczas uroczystej gali statuetkę Kazimierza Wielkiego z rąk organizatorów odebrała pani Maria Zakrawacz Skarbnik Powiatu. - Zarząd omówił organizację tegorocznych obchodów Święta Niepodległości i ustalił program obchodów. - Ponadto Zarząd zapoznał się z informacją o prowadzeniu spraw z zakresu zamówień publicznych powyżej EURO dotyczących następujących spraw: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów mleczarskich na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach, postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa i wyrobów wędliniarskich na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach, postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę pieczywa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach, postępowania w trybie zapytania ofertowego na remont estakady i wejścia głównego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach. W związku z powyższym Zarząd nie zgłosił żadnych uwag. Kolejne posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu r.

3 Zarząd podjął uchwały: Nr 88/74/08 w sprawie zaopiniowania projektu Program Ochrony Środowiska Gminy Książki na lata z perspektywą na lata i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Książki na lata z perspektywą na lata Nr 88/75/08 w sprawie projektów budżetów powiatu na lata Zarząd zatwierdził przygotowania Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie do zimowego utrzymania dróg oraz pozytywnie zaopiniował wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem w III, V i VI standardzie w sezonie zimowym 2008/2009 i tym samym zobowiązał jednostkę do realizacji planu. - Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku ZOZ SP w Wąbrzeźnie. Proponuje się, że majątek ruchomy zostanie wydzierżawiony na 10 lat, natomiast majątek nieruchomy na 30 lat Nowemu Szpitalowi 4 sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. - Po czym Zarząd pozytywnie zaopiniował i zaakceptował umowy dzierżawy ruchomości oraz nieruchomości Szpitala Powiatowego na rzecz Spółki Nowy Szpital 4 sp. z o.o. w Szczecinie. - Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: a) przyjęcia Programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach, b) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2008, c) przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. - Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski:

4 - 4 - a) Ogniska Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Wąbrzeźnie w sprawie dofinansowania w kwocie 300 zł turnieju brydża sportowego z okazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W/w impreza odbędzie się w dniu r. b) w sprawie przedłużenia umowy o współpracy między Powiatem Wąbrzeskim, a Kujawsko Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. W dniu 4 października wygasła w/w umowa w związku z tym zaproponowano przedłużenie jej na kolejny rok. Strony w ramach podjętej współpracy zobowiązują się do wzajemnej promocji m.in. poprzez udzielanie informacji na temat Funduszu i Powiatu, wzajemne propagowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, umożliwienie umieszczenia tablicy informacyjnej z logo Funduszu w siedzibie jednostki współpracującej. Powiat zobowiązuje się wydawać wnioski o udzielenie pożyczki dla klientów oraz informować o miejscach składania wniosków. Na posiedzeniu w dniu r.: - Zarząd omówił szczegóły przystąpienia Powiatu Wąbrzeskiego do Spółki Nowy Szpital 4 i zaproponował, iż Powiat Wąbrzeski po podjęciu uchwały nabędzie 420 udziałów po cenie nominalnej 50 zł każdy, co stanowi łącznie zł. Tym samym Powiat Wąbrzeski obejmie 29,9% udziałów w Spółce. - Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wąbrzeskiego. - Ponadto Zarząd ustalił ostateczny porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu. Kolejne posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu r. - Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: a) zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008,

5 - 5 - b) zmiany do regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko pomorskiego realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski. - Zarząd zapoznał się z Programem, który został opracowany dla Powiatu Wąbrzeskiego, a dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest. - Zarząd omówił zmiany załącznika do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok Proponowana zmiana dotyczyła zwiększenia środków na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej z zł na zł. Natomiast zmniejszone zostały środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o kwotę zł, co jest zgodnie z występującymi obecnie potrzebami. - Ponadto Zarząd omówił zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z działem w Książkach. Proponowana zmiana odnosiła się do dodania uszczegóławiającego zapisu dotyczącego zmniejszenia liczby mieszkańców z 80 do 75 osób. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem domy pomocy społecznej mają być jednotypowe. DPS w Wąbrzeźnie będzie placówką przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych, gdyż taki typ niepełnosprawności jest dominujący.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik.

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 8 maja 2015 * NR 9 (453) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW Fontanna już działa str. 21 Foto. ŁG Wielki sukces unihokeistów z radzewa Głosuj!

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo