REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: zł, nr GIOŚ E WZBW, zwana dalej Organizatorem. 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego. 3. W imieniu i na rzecz Organizatora realizacją i wykonaniem Konkursu zajmuje się firma hypercrew sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 11, Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy zł, zwana dalej Agencją. 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach serwisu społecznościowego Facebook.com (dostępnego pod adresem zwanym dalej Serwisem Facebook, za pośrednictwem aplikacji konkursowej znajdującej się pod linkiem: zwaną dalej Aplikacją Konkursową. 6. Konkurs składa się z II niezależnych edycji. Jedna edycja Konkursu trwa 7 dni kalendarzowych (tj. tydzień). Konkurs odbywa się w terminie od r. do r., gdzie: a) I edycja trwa w dniach b) II edycja trwa w dniach Wyniki uzyskane w I (pierwszej) edycji Konkursu nie przechodzą do II (drugiej) edycji, w której baza wyników zostaje wyzerowana i rywalizacja rozpoczyna się od początku. Edycje następują po sobie w określonej kolejności, zaś Uczestnik Konkursu może wziąć udział wyłącznie w aktualnie aktywnej edycji Konkursu. Uczestnik może wziąć udział w obu edycjach Konkursu. 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 9. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. 10. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora (szczegóły w 6 poniżej).

2 11. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Uczestnikiem Konkursu może być, z zastrzeżeniem 2 pkt. 2 Regulaminu, każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, która jest pełnoletnia albo posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i działa za zgodą i wiedzą przedstawiciela ustawowego, zwana dalej Uczestnikiem Konkursu. 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów lub pracownicy Organizatora, oraz Agencji, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i współmałżonkowie rodzeństwa, krewni w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie są: a) Posiadanie funkcjonującego profilu w Serwisie Facebook, zgodnego z wymaganiami Serwisu Facebook (dalej Profil ). b) Prawdziwość danych Uczestnika zawartych na Profilu w Serwisie Facebook. c) Udzielenie przez Uczestnika zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu Uczestnika, na publikowanie przez Aplikację Konkursową informacji w Profilu Uczestnika dotyczących [Imienia i nazwiska] w tym w kontekście publikowanego przez Uczestnika na jego Profilu wizerunku Uczestnika oraz na wysyłanie wiadomości e- mailowej przez Aplikację Konkursową, w tym wyrażenie zgody na przesłanie przez Aplikację Konkursową informacji o Aplikacji Konkursowej. d) Wykonanie zadań konkursowych w sposób przewidziany zasadami Konkursu oraz Aplikacji Konkursowej. e) Zapoznanie się z treścią Regulaminu i wyrażenie zgody i zaakceptowanie warunków Regulaminu. f) Spełnienie wszystkich pozostałych warunków Regulaminu Konkursu. 3. ZASADY KONKURSU 1. Konkurs składa się z 2 (dwóch) edycji. Edycje Konkursu następują kolejno po sobie w sposób określony w 1 pkt 6 i 7 Regulaminu. 2. Każda edycja Konkursu składa się z dwóch części. Pierwsza część Konkurs polega na rozwiązaniu quizu umieszczonego w Aplikacji Konkursowej polegającego na odpowiedzi na 10 pytań zamkniętych. Rozwiązanie quizu jest konieczne do przejścia drugiego etapu, ale nie ma wpływu na ocenę Komisji Konkursowej w drugiej części Konkursu. Następnie po rozwiązaniu quizu, Uczestnik przechodzi do drugiej części Konkursu polegającej na udzieleniu odpowiedzi na zamieszczone w niej pytanie otwarte: Dlaczego mówi się, że zwycięstwo jest gładkie a nie np. szorstkie? (dalej: Zgłoszenie konkursowe ). 3. Na koniec każdej edycji Konkursu Komisja Konkursowa, składająca się z 3 osób powołanych przez Organizatora, zwana dalej Komisją Konkursową, dokona weryfikacji zgodności zgłoszonych przez

3 Uczestników Zgłoszeń Konkursowych z Regulaminem, a następnie spośród Uczestników, którzy zgodnie z Regulaminem zgłosili swoje Zgłoszenia Konkursowe, wyłoni zwycięzców danej edycji Konkursu, tj. Uczestników, których Zgłoszenia Konkursowe w najbardziej kreatywny i oryginalny odpowiedzą na zamieszczone w Aplikacji Konkursowej pytanie otwarte: Dlaczego mówi się, że zwycięstwo jest gładkie a nie np. szorstkie? (dalej Zwycięzcy ). 4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia danej edycji Konkursu w zakładce Zwycięzcy, dostępnej w Aplikacji Konkursowej. 5. W terminie do 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia Zwycięzców, Organizator przesyła do Zwycięzców wiadomość e- mail (na adres wykorzystywany przez Uczestnika Konkursu w procesie logowania do Profilu w Serwisie Facebook) potwierdzającą uzyskanie prawa do nagrody. Zwycięzca musi odpowiedzieć na przesłaną wiadomość, na adres e- mail, z którego wysłana została wiadomość informująca o zwycięstwie, wskazując w niej swoje imię i nazwisko oraz adres do przesłania nagrody oraz ewentualnie, celem ułatwienia kontaktu, swój numer telefonu do kontaktu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Organizatora wiadomości o nagrodzie. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie Organizator ponownie poinformuje Zwycięzcę, za pośrednictwem poczty e- mail, w terminie 3 dni roboczych od upływu pierwotnego terminu, o przyznaniu prawa do nagrody. Zwycięzca musi odpowiedzieć na przesłaną wiadomość, na adres e- mail, z którego wysłana została wiadomość informująca o zwycięstwie, i podać w niej swoje imię i nazwisko oraz adres do przesłania nagrody oraz ewentualnie celem ułatwienia kontaktu numer telefonu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości od Organizatora. 6. W razie gdy Zwycięzca nie odpowie na wiadomości Organizatora, zgodnie z procedurą opisaną w 3 pkt. 9 Regulaminu powyżej, wtedy nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w danej edycji Konkursu. 7. W ramach Konkursu niedozwolone jest podejmowanie przez Uczestników następujących działań: a) Naruszanie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, oraz zamieszczanie treści wulgarnych, oraz innych, które mogą być uznane, jako naruszające dobre obyczaje, a także wykorzystywanie w grze Profili osób trzecich oraz Profili niezgodnych ze wskazaniami Serwisu Facebook. b) Używanie botów oraz podobnych programów umożliwiających manipulację oraz ingerencję w Aplikację Konkursową, próby ominięcia zabezpieczeń Aplikacji Konkursowej, wpływanie w jakikolwiek sposób na działanie Aplikacji Konkursowej w celu poprawy lub zmiany wyników Uczestnika Konkursu lub innych Uczestników Konkursu. c) Wykorzystywanie błędów i informacji o błędach Aplikacji Konkursowej w celu jej destabilizacji lub wpłynięcia na wynik Uczestnika Konkursu lub wynik innych Uczestników Konkursu, przekazywanie informacji o błędach Aplikacji Konkursowej osobom trzecim, celem wpłynięcia na wynik i/lub działanie Aplikacji Konkursowej. d) Naruszanie postanowień Regulaminu. 8. W przypadku stwierdzenia działania niezgodnego z Regulaminem, w tym działania, o którym mowa w pkt. 11 powyżej, Organizator ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Uczestnika Konkursu o niezgodnym działaniu, do:

4 a) Wykluczenia Uczestnika Konkursu poprzez zablokowanie dostępu do Aplikacji Konkursowej lub do danej odsłony Konkursu. b) Wykluczenia Zgłoszenia Konkursowego Uczestnika z danej edycji Konkursu. c) Usunięcie Uczestnika Konkursu z Konkursu. 9. Zgłoszenia Konkursowe Uczestników niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu nie będą brały udziału w Konkursie. 4. NAGRODY 1. Organizator przyznaje Zwycięzcom następujące Nagrody w każdej edycji: a) 3 nagrody I stopnia dla 3 Zwycięzców w danej edycji Konkursu (tj. miejsca 1-3) - golarki elektryczne Zelmer, model ZSH23100, o wartości rynkowej 219 zł brutto. b) 10 nagród II stopnia dla 10 Zwycięzców, których Zgłoszenia Konkursowe uzyskały miejsca 4-13 w danej edycji Konkursu - koszulki bawełniane z nadrukiem, typy T- shirt, o wartości 40 zł brutto 2. Do każdej z nagród rzeczowych, wskazanych w punkcie 1, zostaje przyznana dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 11,11% wartości nagrody rzeczowej (w zaokrągleniu do pełnych PLN), ufundowana przez Organizatora i w całości przeznaczona na pokrycie zobowiązań podatkowych Zwycięzców w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.). Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenie podatkowe jest Organizator. Organizator potrąci nagrodę pieniężną na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. 3. Zwycięzca może zostać nagrodzony tylko raz (tj. może otrzymać tylko jedną nagrodę). 4. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. 5. Organizator poinformuje Zwycięzcę o wygranej w sposób opisany w 3 pkt 9 Regulaminu. 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD 1. Organizator prześle Zwycięzcom Nagrodę na adres wysyłki podany w mailu otrzymanym od Uczestnika Konkursu (zgodnie z procedurą określoną w 3 pkt 9 Regulaminu) w ciągu 30 dni roboczych od wysłania przez Zwycięzcę maila ze swoimi danymi. 2. W przypadku zmiany danych, Zwycięzca jest zobowiązany poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e- mail wskazany przez Organizatora. 3. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody w terminie wskazanym przez kuriera, Organizator prześle Zwycięzcy list powiadamiający go o możliwości osobistego odbioru Nagrody lub ponownego przesłania Nagrody na koszt Zwycięzcy za uprzednim uzgodnieniem ze Zwycięzcą terminu i kosztu wysyłki. W liście do Zwycięzcy wskazane zostaną miejsce i termin osobistego

5 odbioru Nagrody, przy czym termin ten będzie wynosił, co najmniej dwa miesiące od daty wysłania do Zwycięzcy listu powiadamiającego go o możliwości osobistego odbioru Nagrody. 6. REKLAMACJE 1. Uczestnik Konkursu może złożyć reklamację w związku z Konkursem. 2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183, Warszawa (z dopiskiem: Konkurs: Jaki z Ciebie Bródka? ), z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 5. Reklamację można składać do dnia 25 maja 2015 r. 6. Uczestnik Konkursu o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 7. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW, ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183, Warszawa. 2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu w związku z zgłoszeniem udziału w Konkursie przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, w tym w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników Konkursu, a także w celu zarządzania stroną https://www.facebook.com/gladkiprzejazd, na której znajduje się Konkurs i przez którą ma być dokonane Zgłoszenie Konkursowe. Ponadto, informujemy, że dane te są przetwarzane przez Organizatora także w celu marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Organizatora. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Konkursie. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych.

6 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem Organizatora BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183) w Serwisie Facebook (https://www.facebook.com/gladkiprzejazd), w Aplikacji Konkursowej (www.facebook.com/gladkiprzejazd/app_ ) 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. 3. W ramach Konkursu Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e- mail Uczestnika Konkursu podany przez niego na potrzeby udziału w Konkursie, bieżące informacje związane z jego udziałem w Konkursie.

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Omegamed a kto to taki?. Przedmiotem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo